Klagenævnet for Udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 21. august 2013 K E N D E L S E Bandagist-Centret A/S, Ortos A/S og Sahva A/S (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) mod Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune (advokat Torkil Høg, København) Denne sag er anlagt for Klagenævnet for Udbud af 3 leverandører af armog benproteser omfattet af den såkaldte»fritvalgsordning«, jf. den sociale servicelovs 112, stk. 3. Indkøb af sådanne arm- og benproteser til borgerne i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner sker uden udbud gennem en særlig procedure, hvori Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) indgår. Den 15. november 2012 indgav Bandagist-Centret A/S, Ortos A/S og Sahva A/S (klagerne) klage til Klagenævnet for Udbud vedrørende Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner (de indklagede). Sagen har været behandlet på et møde i klagenævnet den 11. juni Klagerne har nedlagt følgende påstande:

2 2. Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at de indklagede har handlet og stadig handler i strid med udbudsdirektivets artikel 28 samt ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved via CHK at foretage indkøb af arm- og benproteser uden forudgående udbud. Påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klagenævnet skal konstatere, at de indklagede har handlet og stadig handler i strid med tilbudslovens afsnit II ved via CHK at foretage indkøb af armog benproteser uden forudgående udbud. Påstand 3 Klagenævnet skal annullere de indklagedes beslutninger om indgåelse af aftaler om levering af arm- og benproteser i perioden 1. januar 2011 og indtil kendelsens afsigelse. Påstand 4 Klagenævnet skal erklære de af de indklagede indgåede aftaler om levering af arm- og benproteser i perioden 1. januar 2011 og indtil kendelsens afsigelse for uden virkning. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Vedrørende påstand 3 har indklagede dog principalt påstået afvisning. Sagens nærmere omstændigheder: Center for Hjælpemidler og Kommunikation og fremgangsmåden ved indkøb af arm- og benproteser De indklagede kommuner har oplyst, at CHK, der tidligere var en amtslig institution, drives af Aabenraa Kommune på grundlag af en samarbejdsaftale mellem de indklagede kommuner. Der er tale om et center, hvor borgerne i kommunerne kan henvende sig for rådgivning, vejledning og specialundervisning samt for at søge bevilling af specialhjælpemidler. CHK foretager på baggrund af anmodning fra borgerens hjemkommune undersøgelse og vurdering af borgerens behov, blandt andet i forhold til ansøgninger om arm- og benproteser. Centeret har ikke bevillingskompetence, så ansøgerne afgøres af borgerens hjemkommune efter endt sagsudredning.

3 3. Om den konkrete fremgangsmåde ved indkøb af arm- og benproteser har kommunerne oplyst følgende:»kommunerne har ikke udnyttet mulighed i serviceloven til at indgå leverandøraftaler. Ved alle anskaffelser af hjælpemidler er det således borgeren selv, der indkøber det ønskede hjælpemiddel. Som nævnt ydes støtten til borgerens anskaffelse [ ] efter regning, dog højest med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. (servicelovens 112, stk. 3, sidste pkt.). Til brug for beregning af dette bevillingsgrundlag det bedst egnede og billigste hjælpemiddel anvender Kommunerne følgende fremgangsmåde: 1) Ved konkret hjælpemiddelbehov ansøger borgeren typisk med hjælp fra fysioterapeut og på sygehuset egen hjemkommune om støtte efter serviceloven. Efter henvisning fra hjemkommunen varetager CHK sagsforberedelsen på hjemkommunens vegne, der træffer afgørelse om bevilling eller afslag. 2) I forbindelse med sagsbehandlingen oplyses borgeren om, at der skal indhentes to tilbud på den aktuelle protese. Borgeren spørges om, hvilke bandagister borgeren ønsker som tilbudsgivere. Borgeren får evt. hjælp fra fysioterapeut og sygehuspersonalet til valg af tilbudsgivere. 3) De to leverandører, som borgeren har valgt, afgiver tilbud, og CHK vurderer tilbuddene i forhold til borgerens forventede behov og funktionsniveau, samt om de to tilbud er sammenlignelige. På denne baggrund træffer hjemkommunen afgørelse og foretager evt. bevilling, beregnet på grundlag af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. 4) Borgeren indgår aftale med en leverandør; enten den leverandør, hvis tilbud ligger til grund for beregning af bevilling, jf. punkt 3, eller anden leverandør mod betaling af evt. merpris. 5) Afregningen sker direkte mellem leverandøren og kommunen. Evt. merpris afregnes af borgeren overfor leverandøren. Proteserne er speciallavet, og fremstillingen sættes først i gang, efter at bevillingen er givet. 6) Hjælpemidlet leveres direkte til borgeren, der bliver ejer af

4 4. hjælpemidlet. 7) Hvis protesen bliver defekt, henvender borgeren sig normalt direkte til bandagisten med henblik på reparation. Bandagisten hjælper så borgeren med evt. at ansøge hjemkommunen om støtte til reparationen. I forbindelse med valget af de to leverandører, der skal afgive tilbud (ad punkt 2), udleverer CHK en leverandørliste til borgeren. Listen er udarbejdet som en hjælp til borgeren og sikrer, at der er realitet i borgerens valgfrihed, da borgeren ikke nødvendigvis har kendskab til markedet og mulige leverandører. Der afholdes ikke nogen form for udbud. Leverandørerne på listen har blot tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med CHK i forbindelse med tilbudsgivning, herunder vil overholde nogle få krav. Leverandørlisten er ikke udtømmende, og det står altid borgeren frit for at indkalde tilbud fra andre leverandører. «Klagerne har under den mundtlige forhandling for klagenævnet erklæret sig enig i den anførte beskrivelse, bortset fra, at det som anført under klagernes anbringender vedrørende påstand 1 og 2 er klagernes opfattelse, at det er kommunen og ikke den enkelte borger der bliver ejer af den indkøbte protese, jf. pkt. 6 ovf. De indklagede har oplyst, at kommunernes udgifter til arm- og benproteser, tilbehør og reparation i 2011 udgjorde: Kommune Arm- og benproteser Tilbehør/reparation Sum pr. kommune Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sum alle kommuner i alt Frem til 30. september 2012 udgjorde udgifterne i dette år: Kommune Arm- og benproteser Tilbehør/reparation Sum pr. kommune Sum alle kommuner i alt

5 5. Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa De indklagede har endvidere oplyst, at udgifterne i 2011 blev fordelt med 84,9 % til de klagende virksomheder og 15,1 % til andre virksomheder. Klageren har oplyst, at klageren via brancheorganisationen Danske Bandagist Virksomheder den 15. december 2011 har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over den af de indklagede og CHK anvendte procedure. Styrelsen har den 12. juli 2012 afgivet en udtalelse herom. Styrelsen udtalte i den forbindelse blandt andet:»efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse har kommunernes indhentning af tilbud karakter af en beregningsmetode til fastlæggelsen af støtten til de konkrete borgere. På det foreliggende grundlag er det herefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at de konkrete aftaler om levering af personlige hjælpemidler, som indgås ikke har direkte økonomisk interesse for kommunerne. Styrelsen lægger i den sammenhæng vægt på, at det er borgerne, som begunstiges af aftalerne. Endvidere lægges vægt på, at aftalerne indgås af borgerne, og at dette ikke sker på kommunernes vegne, idet kommunerne ikke i henhold til serviceloven er forpligtet til at stille personlige hjælpemidler til rådighed for borgerne, men alene at yde økonomisk støtte til indkøb heraf. Aftalerne har derfor ikke til formål at fritage kommunerne for en forpligtelse, som de er pålagt efter lovgivningen. Endelig lægges vægt på, at kommunerne kun hæfter for den del af betalingen, som svarer til det bedst egnet og billigste hjælpemiddel og som fastlægges ved indhentning af to tilbud, der udvælges af borgerne. De aftaler om levering af personlige hjælpemidler, som borgerne indgår hvad enten aftalerne indgås med en af de leverandører, som der er indhentet tilbud fra med henblik på fastlæggelse af, hvad borgeren kan få i bevilling, eller en tredje leverandør kan derfor ikke betragtes som gensidigt bebyrdende i udbudsdirektivets forstand, og skal derfor ikke udbydes i overensstemmelse med udbudsreglerne.«baggrunden for ordningen: Reglerne i den sociale lovgivning

6 6. Efter den sociale servicelovs 112, stk. 1, skal kommunerne i visse situationer yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Spørgsmålet om, hvordan denne støtte ydes, herunder om valg af leverandør, reguleres navnlig i bestemmelsens stk. 2-4:»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne. Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.«efter bestemmelserne i den sociale servicelovs 112, stk. 5, nr. 2 og 3, kan velfærdsministeren blandt andet fastsætte regler om, i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel, og hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse. Bestemmelsen i den sociale servicelovs 112, stk. 3, fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 407 af 21. april Af det bagvedliggende lovforslag (L nr. 114 af 27. januar 2010) fremgår om den foreslåede ordning blandt andet:»3. Lovforslagets indhold 3.1. Frit valg af hjælpemidler Det foreslås, at borgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale, og borgeren øn-

7 7. sker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber borgeren selv hjælpemidlet og får udgiften hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan borgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det foreslås, at det er borgeren selv, der indkøber hjælpemidlet, hvorefter udgifterne refunderes af kommunalbestyrelsen. Hvis der er tale om et hjælpemiddel, der er omfattet af en af kommunalbestyrelsen indgået leverandøraftale, kan der højst refunderes udgifter med et beløb svarende til den pris, som kommunalbestyrelsen kunne have erhvervet hjælpemidlet for hos sin leverandør. Hvis der er tale om et hjælpemiddel, der ikke er omfattet af en leverandøraftale, kan borgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Efter forslaget vil hjælpemidlet som udgangspunkt tilhøre kommunen, og det vil derfor skulle afleveres til kommunen, når borgeren ikke længere har brug for det. «Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslagets 1, nr. 1, (vedrørende blandt andet servicelovens 112, stk. 3) fremgår blandt andet:»med forslaget tilsigtes ingen ændringer i princippet om støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en konkret og individuel vurdering af borgernes samlede funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation i hver enkelt sag afgør, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Det skal fremgå af bevillingsskrivelsen, hvilket hjælpemiddel kommunalbestyrelsen anser som bedst egnet og billigst, og dermed hvilket hjælpemiddel kommunalbestyrelsen yder støtte til. Hermed er borgeren på forhånd kendt med, hvor meget støtte kommunalbestyrelsen vil yde og til hvilket hjælpemiddel, inden borgeren tager stilling til, om den pågældende ønsker at benytte retten til frit valg. Det er hensigten, at afregningen mellem borgeren, leverandøren og kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor borgeren har benyttet sig af retten til frit valg, vil blive reguleret i den bekendtgørelse, som det påtænkes at udstede, hvis lovforslaget vedtages. Afregningen foreslås at ske efter samme regler, som er gældende under frit valgs-ordningen for særligt personlige hjælpemidler, jf. 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 med senere ændring, om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Efter denne regel sendes fakturaen for indkøbet af leverandøren til og afregnes direkte med

8 8. kommunen. Borgeren hæfter selv for egenandelen, der afregnes direkte med leverandøren. Herved sikres det, at indførelsen af frit leverandørvalg for alle typer af hjælpemidler ikke indebærer en unødig belastning af den enkelte borgers økonomi. Endvidere vil det med denne afregningsform være muligt for kommunerne at afløfte moms af regningen gennem momsrefusionsordningen for kommuner og regioner. Det er en forudsætning, at kommunen modtager en faktura, hvorpå momsen er anført. Lovforslaget foreslås at følge de principper, der i dag er gældende for det frie leverandørvalg af særligt personlige hjælpemidler. Med forslaget er det derfor ikke hensigten at ændre på kommunalbestyrelsens forsyningsforpligtelse, ligesom det fortsat vil være kommunen, der ejer hjælpemidlet. Hvis lovforslaget vedtages, er det hensigten, at der i den bekendtgørelse, som påtænkes at blive udstedt, vil blive fastsat en regel om, at hjælpemidlet som udgangspunkt tilhører kommunen, og det skal derfor afleveres til kommunen, når borgeren ikke længere har brug for det.«i den såkaldte»hjælpemiddelbekendtgørelse«, nu bekendtgørelse nr af 23. december 2012, er der blandt andet fastsat:» 2. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. 3. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp. Stk. 2. Hvis hjælpen er ydet som udlån, skal hjælpemidlet tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for det mere. Følgende hjælpemidler skal dog ikke tilbageleveres efter endt brug:, arm- og benproteser, 4. Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Stk. 2. Hvis ansøgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. 112, stk. 3, i lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af ansøgeren selv. Stk. 3. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, fx til drift, rengøring eller vedligeholdelse, jf. dog stk Efter 112, stk. 3, i lov om social service kan ansøgeren vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 2. Har kommunalbestyrelsen

9 9. ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Stk. 2. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 1 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Stk. 3. Ved indkøb af hjælpemidler efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service skal fakturaen fra den leverandør, som ansøgeren vælger, sendes og afregnes direkte med kommunen. Ansøgeren hæfter selv for egenandelen, der betales direkte til leverandøren. Det skal fremgå af fakturaen, om ansøgerens evt. egenandel er fratrukket. Stk. 4. Det er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler indkøbt efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service, at det hjælpemiddel, som ansøgeren har valgt, opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed, som kommunalbestyrelsen har opstillet. Det er ansøgerens ansvar at sikre dette. 7. Hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte efter reglerne i 112, stk. 3, i lov om social service, betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for dem mere, jf. dog 3, stk. 2, 2. pkt. Ansøgeren opnår dermed ikke ejendomsret til hjælpemidlet. Stk. 2. Ansøgerens eventuelle egenbetaling ved frit leverandørvalg, jf. 6, stk. 1, skal ved tilbagelevering af hjælpemidlet til kommunen inden 4 år regnet fra købstidspunktet, udbetales til ansøgeren efter fradrag af kr. inkl. moms og nedskrivning med 1/48 for hver måned, der er gået, fra den dag kvittering forelå. Det er en betingelse, at hjælpemidlet har fået en generelt forøget anvendelighed også for andre end ansøgeren. Egenbetaling på op til kr. udbetales ikke ved tilbagelevering af hjælpemidlet.«eu-domstolens praksis vedrørende kravet i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, om, at der skal være tale om gensidigt bebyrdende aftaler Af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, fremgår, at der ved offentlige kontrakter forstås:»gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv.«eu-domstolen har i praksis taget stilling til kravet om, at aftalen skal være gensidigt bebyrdende.

10 10. Domstolen har således i dom i sag C-451/08 af 25. marts 2010, Helmut Müller GmbH, blandt andet udtalt:»45. Det bemærkes i denne forbindelse, at i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18 forstås ved»offentlige kontrakter«gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt. 46. Begrebet kontrakt er afgørende inden for rammerne af fastlæggelsen af anvendelsesområdet for direktiv 2004/18. Som det fremgår af anden betragtning til direktivet, har det til formål at anvende EU-rettens bestemmelser på indgåelse af kontrakter på vegne af staten, regionale myndigheder og andre offentligretlige organer. Andre kategorier af aktiviteter, som påhviler de offentlige myndigheder, er ikke omfattet af det pågældende direktiv. 47. Endvidere er det kun gensidigt bebyrdende kontrakter, som kan udgøre offentlige kontrakter henhørende under direktiv 2004/ Kontraktens gensidigt bebyrdende karakter indebærer, at den ordregivende myndighed, som har indgået en offentlig bygge- og anlægskontrakt i henhold til kontrakten, modtager en ydelse mod et vederlag. Ydelsen består i udførelsen af det arbejde, som den ordregivende myndighed ønsker at opnå (jf. dom af , sag C-399/98, Ordine degli Architetti m.fl., Sml. I, s. 5409, præmis 77, og af , sag C- 220/05, Auroux m.fl., Sml. I, s. 385, præmis 45). 49. En sådan ydelse skal efter sin natur og i henhold til opbygningen og formålet med direktiv 2004/18 bibringe den ordregivende myndighed en økonomisk fordel. 50. Denne økonomiske interesse er klart godtgjort, når det fremgår, at den ordregivende myndighed bliver ejer af de bygge- og anlægsarbejder, der er genstand for kontrakten. 51. En sådan økonomisk interesse kan ligeledes konstateres, hvis det er bestemt, at den ordregivende myndighed får en retlig adkomst, som sikrer den rådigheden over det arbejde, der er genstand for bygge- og anlægskontrakten, henset til dets offentlige anvendelse (jf. i denne retning dommen i sagen Ordine degli Architetti m.fl., præmis 67, 71 og 77). 52. Den økonomiske interesse kan endelig ligge i de økonomiske fordele, som den ordregivende myndighed kan drage af anvendelsen eller den fremtidige afståelse af bygge- og anlægsarbejderne, på grund af dennes økonomiske deltagelse i deres gennemførelse eller i de risici, som den bærer i tilfælde af arbejdets økonomiske fiasko (jf. i denne retning dommen i sagen Auroux m.fl., præmis 13, 17, 18 og 45).

11 Den blotte udøvelse af regulerede virksomhed på området for byplanlægning, som tilsigter at tage hensyn til den offentlige interesse, har imidlertid ikke til formål at modtage en kontraktmæssig ydelse eller at forfølge den ordregivende myndigheds direkte økonomiske interesse, således som det kræves efter artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18.«EU-domstolen har i dom af 15. juli 2010 i sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland, endvidere udtalt blandt andet:»71. Medlemsstaten har anført, at de kommunale arbejdsgivere ikke handler som ordregivende myndigheder, når de alene på området for arbejdsmarkedspension gennemfører et valg, som på forhånd er fastlagt i en kollektiv overenskomst, uden at have en beslutningsfrihed, der kunne føre til, at de af egen vilje gav en fortrinsstilling til den ene eller anden bydende. 72. Den har i øvrigt hævdet, at de omhandlede aftaler ikke er gensidigt bebyrdende aftaler. Der foreligger således alene et økonomisk udvekslingsforhold mellem forsikringsinstitutionen og den arbejdstager, der har valgt lønkonvertering. Arbejdsgiveren påtager sig for sin del alene for arbejdstageren at overføre de bidrag, der i henhold til overenskomsten er indeholdt i arbejdstagerens løn, til denne institution. Aftalerne har til formål at gennemføre en foranstaltning til fordel for arbejdstagerne og ikke at indgå en aftale til fordel for den offentlige myndighed. 73. Det skal i denne forbindelse først fastslås, at der hverken i artikel 1, litra b), i direktiv 92/50 eller i artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18 sondres mellem offentlige aftaler, som en ordregivende myndighed indgår for at opfylde den opgave at imødekomme almenhedens behov, og kontrakter, der ikke vedrører denne opgave. 74. Det skal endvidere bemærkes, at [en bestemmelse i overenskomsterne] er blevet forhandlet bl.a. af repræsentanter for de kommunale arbejdsgivere. Disse arbejdsgivere har følgelig øvet indflydelse i det mindste indirekte på indholdet af bestemmelsen. 75. Betingelsen om den gensidigt bebyrdende karakter af de omhandlede aftaler indebærer endelig en undersøgelse af, hvorvidt disse aftaler er af direkte økonomisk interesse for de kommunale arbejdsgivere, der indgår dem (jf. analogt dom af , sag C-451/08, Helmut Müller, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 48 og 49). 76. Herved bemærkes, at på området for kommunal offentlig forvaltning fremgår det af [en bestemmelse i overenskomsterne], at arbejdsgi-

12 12. veren skal gennemføre lønkonverteringsforanstaltningen ved de offentlige institutioner, der er omfattet af første punktum i den pågældende bestemmelse, eller, hvis dette ikke er muligt, vælge de gennemførelsesmuligheder, som tilbydes af de selskaber, der er nævnt i bestemmelsens andet punktum. 77. I henhold til [lovgivningen] er arbejdsgiveren»også ansvarlig for tildeling af de ydelser, der er givet tilsagn om, selv om gennemførelsen ikke direkte forestås af den pågældende«. 78. Den kommunale arbejdsgiver forhandler således indholdet af en gruppeforsikringsaftale med et forsikringsselskab, som er underlagt særlige forsigtighedskrav, der skal sikre dets finansielle soliditet. Sidstnævntes ydelser giver arbejdsgiveren mulighed for at varetage sin forpligtelse til korrekt at udføre denne form for opsat lønudbetaling, som følger af lønkonverteringsforanstaltningen. De frigør ligeledes arbejdsgiveren fra forvaltningen af denne foranstaltning. 79. På grundlag af en sådan aftale indbetaler den kommunale arbejdsgiver til den omhandlede institution eller selskab de bidrag, der er indeholdt i lønnen, som den er forpligtet til i forhold til arbejdstagerne, og opnår til gengæld de tjenesteydelser, der var en del af dens forpligtelse, jf. [lovgivningen], til at sørge for tildeling af pensionsydelserne til fordel for de arbejdstagere, som med arbejdsgiverens tilsagn har valgt at gøre brug af lønkonverteringsforanstaltningen. 80. Den omstændighed, at de endelige modtagere af pensionsydelserne er de arbejdstagere, der er tiltrådt den pågældende foranstaltning, kan ikke rejse tvivl om en sådan aftales gensidigt bebyrdende karakter.«parternes anbringender Ad påstand 1 og 2 Klagerne har til støtte for påstand 1 navnlig anført, at såvel CHK s tilbudsindhentning som de konkrete aftaler, der indgås om køb af arm- og benproteser, skal anses for offentlige kontrakter i medfør af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a. Efter klagernes opfattelse må det dog anses for tilstrækkeligt til at opfylde udbudspligten i henhold til udbudsdirektivet, hvis blot de af CHK indgåede aftaler udbydes, selvom borgeren i sidste ende vælger en anden leverandør. CHK s indhentning af tilbud udgør en konkret leverandøraftale i henhold til servicelovens 112, stk. 2, og en sådan aftale er udbudspligtig. Det er uden

13 13. betydning for vurderingen, om aftalen indgås fra gang til gang, eller om der i stedet indgås en fast aftale for en længere periode med en bestemt leverandør, jf. fremgangsmåden i servicelovens 112, stk. 2. Der må herved lægges vægt på, at leverandørerne afgiver tilbud direkte over for CHK, der optræder som fuldmægtig for de indklagede. Tilbuddene tjener ligesom i den traditionelle stk. 2-situation dermed også som et alternativ til borgernes eget frie valg. Hvis borgerne vælger et andet tilbud end det, CHK finder er bedst og billigst, må borgeren selv indhente et tilbud. Selv hvis CHK s tilbudsindhentning ikke kan anses for leverandøraftaler omfattet af 112, stk. 2, vil de enkelte aftaler om køb af hjælpemidler være gensidigt bebyrdende i forhold til de indklagede kommuner og dermed udbudspligtige. Der må herved navnlig lægges vægt på, at det følger af hjælpemiddelbekendtgørelsens 7, at det er kommunen, der bliver ejer af de indkøbte proteser. Det støttes endvidere af, at det efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 2 er en forudsætning for, at der ydes støtte til køb af hjælpemidler, at støtten ydes, inden aftalen herom indgås. Dermed bliver de indklagedes bevilling afgørende for aftalernes indhold og indgåelse. Da afregningen sker direkte til de indklagede, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 6, bliver de indklagede forpligtet af de indgåede aftaler til at opfylde i hvert fald langt den væsentligste del af de forpligtelser, der påhviler køberen i henhold til aftalen. Aftaler, der er indgået i forlængelse af CHK s tilbudsindhentning, er endvidere af væsentlig og direkte økonomisk interesse for kommunerne, da valget af det bedste og billigste tilbud er afgørende for størrelsen af det beløb, som kommunerne i sidste ende kommer til at betale for hjælpemidlet. Det forhold, at det er borgeren og ikke kommunerne selv der modtager hjælpemidlet, er ikke afgørende for, om kommunen har en direkte økonomisk interesse i ydelsen, jf. EU-domstolens dom af 15. juli 2010 i sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland. Formålet bag udbudsreglerne taler endvidere for, at der skal ske udbud af de pågældende leverancer Da de indklagede kommuner i fællesskab foretager indkøb via CHK, der må sidestilles med en indkøbscentral efter udbudsdirektivets artikel 1, stk. 10, skal værdien af deres respektive indkøb opgøres samlet på baggrund af de indklagedes indkøb af proteser i løbet af de foregående 12 måneder, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 7. Værdien herved overstiger direktivets tærskelværdi, og derfor skulle der have været foretaget udbud efter direktivets regler, jf. påstand 1. Hvis klagenævnet finder, at værdien af kommu-

14 14. nernes afskaffelser ikke skal lægges sammen, gøres det gældende, at de enkelte kommuners anskaffelser hver især har en sådan størrelse, at kontrakterne herom skulle have været annonceret i henhold til tilbudsloven som anført i påstand 2. De indklagede har navnlig anført, at der ikke foreligger en gensidigt bebyrdende aftale mellem de indklagede og leverandøren, og at de enkelte aftaler derfor ikke er udbudspligtige, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a. Dermed er de heller ikke omfattet af tilbudslovens regler. Der må herved navnlig lægges vægt på, at der slet ikke består et aftaleretligt forhold mellem de indklagede/chk og leverandørerne, og at kommunerne ikke har nogen direkte økonomisk interesse i kontrakterne mellem de enkelte borgere og leverandørerne. Efter den sociale servicelovs 112 er kommunerne ikke forpligtet til at indgå leverandøraftaler, og sådanne bliver heller ikke indgået efter den fulgte model. Hverken kommunerne eller CHK modtager nogen vareydelser fra leverandørerne, og kommunen betaler heller ikke leverandørerne nogen modydelse for levering af ydelser til borgerne. Den sagsforberedelse, som CHK foretager, og som blandt andet omfatter indhentning af to tilbud, har alene til formål og som virkning, at kommunen kan beregne størrelsen af det økonomiske tilskud, som den er forpligtet til at yde, jf. servicelovens 112, stk. 3, sidste pkt. Kommunerne har endvidere ikke direkte økonomisk interesse i de indgåede kontrakter. Der må herved lægges vægt på, at den enkelte protese leveres til borgerne, der bliver ejere af protesen, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens 7, jf. 3, stk. 2, 2. pkt. Selv hvis kommunen måtte blive ejer af protesen, må det uanset det, som EU-domstolen har anført i sin dom i sag C-451/08 af 25. marts 2010, Helmut Müller GmbH, præmis 50 lægges til grund, at der er tale om et helt særligt tilfælde, hvor de sædvanlige retsvirkninger af en ejendomsret ikke følger med, hvorfor kommunerne ikke har nogen direkte økonomisk interesse. Det skyldes, at kommunerne ikke kan kræve protesen udleveret, jf. 3, stk. 2, 2. pkt., i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Dertil kommer, at kommunernes forpligtelse er begrænset til en lovbestemt pligt til at yde den fastsatte bevilling til den indkøbte protese. Eventuelle mangelsbeføjelser og andre aftaleretlige beføjelser tilkommer alene borgeren. Aftalerne indgås ikke på kommunens vegne. Det er således kun den enkelte

15 15. borger, der begunstiges i henhold til aftalen. Det forhold, at afregningen sker direkte mellem leverandøren og hjemkommunen, er alene udtryk for en praktisk foranstaltning, der følger af hjælpemiddelbekendtgørelsen. Hvis klagenævnet måtte anse de kontrakter, der indgås, for»offentlige kontrakter«i henhold til udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, har kommunerne gjort gældende, at værdien heraf ikke overstiger tærskelværdien, idet hver kommunes indkøb skal vurderes individuelt. CHK er ikke og kan heller ikke sidestilles med en indkøbscentral efter udbudsdirektivets artikel 1, stk. 10. Det er således de enkelte kommuner, der selv træffer bestemmelse om bevilling af støtten. Der sker ingen fælles tilbudsindhentning eller fælles kontraktsindgåelse kommunerne imellem. Ad påstand 3 og 4 Klagerne har navnlig gjort gældende, at det med den anvendte fremgangsmåde står de indklagede frit for at beslutte, dels hvilke virksomheder der anmodes om at afgive tilbud, dels at træffe den endelige tildelingsbeslutning. Borgerne har ikke noget frit valg, da der ved tilbudsindhentningen sker en begrænsning af de virksomheder, de kan vælge blandt, og da de selv skal betale en eventuel merpris ved valg af en anden leverandør. Borgerne indkøber i realiteten proteserne på kommunens vegne. Den procedure, som CHK gennemfører, opfylder således ikke kravene i udbudsdirektivet, hvorfor der skal ske annullation af de indklagedes tildelingsbeslutninger. Uanset om valget af leverandør sker på baggrund af de indklagedes egen beslutning eller efter indstilling/ønske fra borgeren, er det de indklagede kommuner, der bærer ansvaret for, at der er tale om en i udbudsretlig sammenhæng lovlig tildelingsbeslutning. Klagerne har gennem længere tid påpeget uhensigtsmæssigheden af den valgte fremgangsmåde, og annullation kan derfor ikke afvises med henvisning til passivitet. Klagernes egen andel af de indgåede aftaler er uden betydning for pligten til at erklære disse for uden virkning i medfør af håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 1. De indklagede har navnlig gjort gældende, at hver enkelt beslutning om tildeling af indgåede kontrakter træffes af den enkelte borger. Hverken kommunerne eller CHK har således truffet nogen tildelingsbeslutning, og der er allerede derfor ikke grundlag for at tage klagernes påstand om annullation af sådanne tildelingsbeslutninger til følge, jf. påstand 3.

16 16. Det må lægges til grund, at klagerne har indgået og opfyldt aftalerne med borgerne, uanset at klagerne har ment, at der var tale om udbudspligtige leverancer. Klageren har således hvis klagenævnet måtte give klageren medhold været i ond tro. Klageren har dermed hverken en beskyttelsesværdig interesse i at opnå annullation eller uden virkning, jf. påstand 4. Klagernes egne centre står samlet for ca. 85 % af de indgåede kontrakters værdi. Under alle omstændigheder indebærer hensynet til borgerne, at kontrakterne skal opretholdes, jf. håndhævelseslovens 17, stk. 3. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 og 2 Efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 10, stk. 1, kan klagenævnet tage stilling til, om en ordregiver»har overtrådt«udbudsreglerne, jf. lovens 1, stk. 2. Klagenævnet har således ikke kompetence til at tage stilling til overtrædelser, der endnu ikke er forekommet. De dele af påstandene, der handler om, at indklagede efter klagerens opfattelse»stadig handler«i strid med udbudsreglerne kan derfor ikke tages under påkendelse. Klagenævnet afviser derfor disse dele af påstandene, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 2, sammenholdt med 10, stk. 1, jf. 1, stk. 2. Som sagen er anlagt for klagenævnet, angår påstandene herefter spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har overtrådt udbudsdirektivets artikel 28 samt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i artikel 2 eller reglerne i tilbudslovens afsnit II ved»via CHK at foretage indkøb af arm- og benproteser uden forudgående udbud«. Spørgsmålet er i første række, om CHK s indhentning af to tilbud indebærer, at kommunerne i hvert enkelt tilfælde indgår en konkret leverandøraftale med den tilbudsgiver, hvis tilbud bliver anset for bedst egnet og billigst. Det er ubestridt, at sådanne aftaler i givet fald må anses for»offentlige kontrakter«, og dermed at de er»gensidigt bebyrdende«i henhold til udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a. Den procedure, som CHK følger, hvorefter der i hvert enkelt tilfælde indhentes to tilbud vedrørende en arm- eller benprotese til den enkelte borger, ligner umiddelbart forberedelser til indgåelse af en kommunal aftale om

17 17. køb af sådanne proteser. Dertil kommer, at retsvirkningen set fra borgerens synsvinkel i høj grad svarer til, hvad der ville have været tilfældet, hvis kommunen havde indgået en konkret leverandøraftale. Det må imidlertid lægges til grund, at det for i hvert fald leverandøren, CHK og kommunerne må være klart, at formålet med»tilbuddet«alene er at danne grundlag for de enkelte kommunernes fastsættelse af»prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel«, jf. den sociale servicelovs 112, stk. 3. CHK s indhentning af»tilbud«sker således ikke med henblik på at indgå en aftale med tilbudsgiveren, og hverken CHK eller de indklagede kommuner accepterer de indkomne»tilbud«. Det kan på den baggrund ikke lægges til grund, at CHK s indhentning af tilbuddene indebærer, at indklagede eller den enkelte af de indklagede kommuner i hvert enkelt tilfælde indgår en leverandøraftale med den pågældende virksomhed, jf. servicelovens 112, stk. 2, jf. stk. 3, 1. pkt. Klagerne har i anden række navnlig gjort gældende, at de konkrete aftaler om indkøb har karakter af gensidigt bebyrdende aftaler i forhold til de indklagede kommuner, fordi aftalerne indebærer, at kommunerne bliver ejere af de indkøbte arm- og benproteser. For at der kan være tale om en gensidigt bebyrdende aftale i direktivets forstand, er det i henhold til den ovennævnte citerede retspraksis fra EUdomstolen en betingelse, at den ordregivende myndighed får leveret en ydelse, som myndigheden har en direkte økonomisk interesse i, mod at betale et vederlag. Det skal herefter for det første undersøges, om det er korrekt, at kommunerne bliver ejere af de nævnte proteser. Ved vurderingen heraf bemærkes indledningsvis, at det er ubestridt, at det er borgerne, der direkte over for den leverandørvirksomhed, som borgeren har valgt, indkøber protesen, hvilket også var forudsat i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, jf. ovf. Det er ikke gjort gældende, at kommunens ejendomsret skulle fremgå af de konkrete aftaler om køb af proteserne, men alene, at dette følger af bestemmelsen i hjælpemiddelbekendtgørelsens 7. Efter denne bestemmelse betragtes hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte efter reglerne i 112, stk. 3,»som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når ansøgeren ikke har brug for dem mere, jf. dog 3, stk. 2, 2. pkt. Ansøgeren opnår dermed ikke ejendomsret til hjælpemidlet.«efter ordlyden

18 18. af bestemmelsens 1. pkt. er det ikke klart, om den begrænsning, der følger af henvisningen til 3, stk. 2, 2. pkt., der blandt andet angår arm- og benproteser, kun angår tilbageleveringspligten, eller om det også indebærer, at hjælpemidlerne ikke skal anses for udlånt og dermed, at de ikke skal anses for kommunens ejendom. Bestemmelsen i hjælpemiddelbekendtgørelsens 3, stk. 2, 2. pkt., der fastsætter en undtagelse til det forudgående pkt., hvorefter der er tilbageleveringspligt efter endt brug for hjælpemidler, der er ydet som udlån, kan tale for, at det i bekendtgørelsen er forudsat, at også de særligt personlige hjælpemidler som blandt andet arm- og benproteser skal anses for udlånt. Det er dog også muligt, at bestemmelsen blot er medtaget for udtrykkeligt at fastslå, at disse hjælpemidler ikke skal afleveres til kommunen efter endt brug. I de ovenfor citerede bemærkninger til det lovforslag (L 114 af 2. januar 2010), der ligger bag lov nr. 407 af 21. april 2010, hvorved bestemmelsen i servicelovens 112, stk. 3, fik sin nuværende ordlyd, synes der således at være forudsat, at der er en nær sammenhæng mellem ansøgerens tilbageleveringspligt og kommunens ejendomsret. Det anføres således i lovforslagets specielle bemærkninger til forslagets 1, nr. 1, blandt andet (klagenævnets understregning):»hvis lovforslaget vedtages, er det hensigten, at der i den bekendtgørelse, som påtænkes at blive udstedt, vil blive fastsat en regel om, at hjælpemidlet som udgangspunkt tilhører kommunen, og det skal derfor afleveres til kommunen, når borgeren ikke længere har brug for det«. Efter klagenævnets opfattelse må formålet med hovedreglen om, at hjælpemidlet skal anses for udlån og skal tilbageleveres efter endt brug, antages at være at sikre kommunen muligheden for at genanvende det indkøbte hjælpemiddel til andre borgere, jf. herved udgangspunktet for bestemmelsen i bekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. pkt. Da kommunen under alle omstændigheder ikke har krav på udlevering (»tilbagelevering«) af arm- og benproteserne, er det imidlertid vanskeligt at se, hvilken interesse for det offentlige der skulle være i at forbeholde kommunen ejendomsretten til et sådant hjælpemiddel. Efter klagenævnets opfattelse taler en formålsfortolkning af bestemmelsen i 7, stk. 1, således for at anse arm- og benproteser for borgerens ejendom. Efter klagenævnets opfattelse synes det herefter mest nærliggende at forstå bestemmelserne i bekendtgørelsens 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., således, at de for så vidt angår de hjælpemidler, der er omfattet af bestemmelsen i 3, stk. 2, 2. pkt., gør en undtagelse fra udgangspunktet om, at hjælpemidler, hvortil der er ydet støtte efter servicelovens 112, stk. 3, skal anses for udlånt og om, at de tilhører kommunen. Som følge heraf kan det ikke lægges til

19 19. grund, at borgerens aftale om indkøb af en protese indebærer, at kommunen bliver ejer af denne. Der er for det andet ikke holdepunkter for at antage, at kommunerne i øvrigt skulle have en direkte økonomisk interesse i de indkøbte proteser, der alene anvendes af borgerne. Det følger som nævnt af bestemmelsen i hjælpemiddelbekendtgørelsens 3, stk. 2, 2. pkt., at kommunen ikke kan kræve armog benproteser udleveret efter brug, og kommunen ses heller ikke på andet grundlag at have mulighed for at drage økonomiske fordele af proteserne. De indklagede kommuner har efter den sociale servicelovs 112, stk. 3, ikke pligt til at stille personlige hjælpemidler til rådighed for borgerne, og kommunerne bliver således i modsætning til, hvad der var tilfældet i Domstolens dom i sagen Kommissionen mod Tyskland (jf. dommens præmis 76-78) ikke ved den ydede støtte frigjort fra nogen forpligtelse. Da de indklagede således ikke modtager en ydelse, som de har en direkte økonomisk interesse i, kan den betaling, som kommunerne foretager, heller ikke anses for en modydelse for en sådan ydelse. Det kan endvidere ikke lægges til grund, at kommunerne skulle være forpligtet af de konkrete købsaftaler heller ikke til at betale en modydelse for de proteser, som borgerne har indkøbt. Det er således for det første ubestridt, at de konkrete indkøb af arm- og benproteser foretages af de borgere, som kommunen har bevilliget støtte. Aftalens umiddelbare parter er dermed borgeren på den ene side og leverandøren på den anden side. Der indgås således ikke en aftale direkte mellem kommunerne og den leverandør, som borgeren har valgt. Det forhold, at de indklagede kommuner som anført af klageren i praksis formentlig har en ikke ubetydelig indirekte indflydelse på indholdet af størstedelen af aftalerne, må antages at skyldes, at såvel leverandørvirksomhederne som borgerne tager højde for indholdet af den meddelte bevilling ved indgåelsen af den konkrete aftale. En sådan indflydelse kan for det andet ikke sammenlignes med den indflydelse, som de tyske myndigheder havde i sag C- 271/08, præmis 74, gennem forhandlingsrepræsentanter. Heller ikke dette forhold taler derfor for, at kommunen reelt skal anses for part i købsaftalen. Det kan for det tredje heller ikke lægges til grund, at de indklagede kommuner aftaleretligt skulle være forpligtet til at betale for den leverede protese. Det forhold, at kommunen udbetaler (yder) den bevilligede støtte efter regning og afregner det bevilligede støttebeløb direkte over for leverandø-

20 20. ren, følger således alene af den sociale lovgivning, jf. den sociale servicelovs 112, stk. 3, og hjælpemiddelbekendtgørelsens 6, stk. 3. Der er for det fjerde ikke tale om, at kommunen har bemyndiget borgeren til at indgå aftalen på kommunens vegne, og kommunen er derfor heller ikke på et sådant grundlag aftaleretligt forpligtet til at betale for proteserne. Kommunerne er i overensstemmelse hermed ikke forpligtet til at betale mere end det bevilligede støttebeløb, uanset den pris som borgeren måtte have indvilliget i at betale leverandøren. Dertil kommer, at det som nævnt efter hjælpemiddelbekendtgørelsens 6, stk. 4, er borgerens ansvar, at den indkøbte protese lever op til kommunens krav ved bevillingen. Hvis det måtte forekomme, at disse betingelser ikke er opfyldt, vil det således alene være borgeren, der er forpligtet til at betale den fulde pris for den indkøbte protese. Efter klagenævnets opfattelse har kommunernes betaling til leverandørerne herefter alene karakter af udbetaling af den offentlige støtte, som kommunen på forhånd har bevilget borgeren i henhold til den sociale lovgivning. En sådan udbetaling har ikke karakter af en modydelse, og den er ikke omfattet af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a, jf. i den retning tillige EUdomstolens dom af 25. marts 2010 i sag C-451/08, Helmut Müller GmbH, præmis 57. Klagenævnet finder på den baggrund, at de aftaler, der er indgået mellem på den ene side borgere, der har fået bevilliget kommunal støtte til køb af armeller benproteser, og på den anden side leverandører af sådanne proteser, ikke i forhold til de indklagede har karakter af gensidigt bebyrdende aftaler, jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a. Aftalerne er derfor ikke udbudspligtige efter udbudsdirektivet, og klagenævnet tager herefter ikke påstand 1 til følge. Det følger på den baggrund endvidere af tilbudslovens 15 b, nr. 3, jf. 15 a, stk. 1, nr. 1, at kontrakterne ikke var annonceringspligtige efter tilbudslovens afsnit 2. Klagenævnet tager derfor heller ikke tager påstand 2 til følge. Ad påstand 3 og 4 Da klagenævnet ikke har taget påstandene 1 og 2 til følge, er der heller ikke grundlag for at tage påstandene om annullation og uden virkning til følge. Særligt vedrørende påstand 4 bemærkes, at klagenævnet tillige har lagt vægt på, at indklagede efter det ovenfor anførte ikke har indgået nogen

21 21. kontrakter, og at der også derfor ikke er grundlag for at tage påstanden om at erklære sådanne kontrakter for uden virkning til følge, jf. håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 1. Klagenævnet har blandt andet som følge heraf heller ikke haft mulighed for at foretage høring af indklagedes»kontraktpart«om mulig intervention i sagen, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 5. Herefter bestemmes: De dele af påstand 1 og 2, der angår det forhold, at indklagede efter klagerens opfattelse»stadig handler«i strid med udbudsreglerne, afvises. Den resterende klage tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Nikolaj Aarø-Hansen Genpartens rigtighed bekræftes. Kristian Aagaard Bach Mortensen fuldmægtig

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-10953 (Mette Langborg, Christina Kønig Mejl) 10. januar 2017 K E N D E L S E Kirstine Hardam A/S (selv) mod Køge Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 195-336027

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017986 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 4. marts 2009 K E N D E L S E Berendsen Textil Service A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Frederikssund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Aalborg Kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3

VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..3 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET... 4 Valg af leverandør.4 Hvem indkøber dit hjælpemiddel.4 Hvem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 K E N D E L S E Adams Transport Co. ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere