Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen og har til formål at belyse lovgrundlaget for etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. samt kommunens dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten og Telestyrelsen rådgivningsopgaver. Endvidere redegøres der i notatet for grundlaget for kommunens lejekontrakter med teleudbydere, antallet af antenner af typen 3G, og kommunens retsstilling for så vidt angår lejeaftaler om allerede etablerede master/antenner, og for de af Bureau Veritas foretagne målinger på Nyboder skole af elektromagnetiske radiobølger. Resumé Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at ejere af master, bygninger og andre konstruktioner, som er nærmere defineret i lovbekendtgørelse om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., lbkg. nr. 663 af 10. juli 2003, med de undtagelser og modifikationer, der fremgår af lovbekendtgørelsen, er forpligtede til at imødekomme en anmodning om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Sager om opsætning af master og antenner er omfattet af byggeloven og forudsætter normalt byggetilladelse. Fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan efter Økonomiforvaltningens opfattelse medføre en uhensigtsmæssig sammenblanding af kommunens position som henholdsvis ejendomsejer og bygningsmyndighed. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdt den 5. november 2003 et møde, hvor statens initiativer vedrørende yderligere undersøgelser om radiobølgers påvirkning af mennesker samt kommunernes sagsbehandling af byggesager vedrørende master/antenner blev drøftet. Ministeriet har efterfølgende fremsendt skrivelse af 17. november 2003 om statens tiltag og rådgivningsprogram. Skrivelsen vedlægges som bilag. Af de lejekontrakter, som er indgået vedrørende kommunale ejendomme, er 5 af typen 3G. Heraf er 4 opsat på administrationsbygninger, mens 1 er opsat på Ny- Side 1

2 boder Skole. Herudover har Københavns Energi (KE Tele A/S) indgået lejekontrakter vedrørende antennepositioner. Af disse lejekontrakter er 2 af typen 3G. Økonomiforvaltningen har via Bureau Veritas gennemført målinger af eksponeringen af radiobølger på Nyboder Skole. Rapporterne af 17. november og 2. december 2003 er vedlagt som bilag. Rapporterne viser, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. I forbindelse med drøftelse af sagen i Økonomiudvalgets møde den 25. november 2003, hvor sagen i øvrigt blev udskudt, blev der stillet forslag om at inddrage Embedslægen. Økonomiforvaltningen har fremsendt rapporten med supplerende tillæg til Embedslægen i København for en udtalelse om, hvorvidt rapporten med tillægget giver et retvisende billede af de radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobilmasterne. Så længe gældende grænser for radiobølger overholdes, er kommunen afskåret fra ensidigt at kræve de allerede opsatte master flyttet. Lovgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 663 af 10. juli 2003, der er en administrativ sammenskrivning af lov nr. 212 af 30. marts 1999 med senere ændringer, om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., regulerer adgangen til fælles udnyttelse af master, kap. 2, og adgangen til at opsætte master på bygninger m.v., kap. 3. Lovbekendtgørelsen betegnes fremover masteloven. Lovgrundlaget i forhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF: Masteloven implementerer art. 11 i direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997, der er et minimumsdirektiv. Det følger af art. 11 i direktivet, at medlemsstaterne skal kunne påbyde ordninger om fælles brug af faciliteter eller ejendom (herunder fysisk samplacering), under forudsætning af, at alle interesserede parter har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Sådanne ordninger kan f.eks. også omfatte bestemmelser om fordeling af omkostningerne ved fælles brug af faciliteter eller ejendom. Formålet med såvel ovennævnte direktiv og masteloven er gennem rammer for udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Forholdet til kommunen som ejendomsejer Af masteloven 1, stk. 2, fremgår: Loven omfatter: 1) Fælles udnyttelse af master m.v., der anvendes til radiokommunikationsformål i elektroniske kommunikationsnet. 2) Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn, og hvor Side 2

3 kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil efter de i medfør af byggelovens 8, stk. 1, nr. 3, fastsatte regler, 3) Adgang til at opsætte antennesystemer på andre høje konstruktioner end de i nr. 2 omhandlede, herunder siloer, vindmøller og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål (elmaster, lysmaster m.v.), i det omfang konstruktionens højde er større end byggelovens højdebegrænsninger. Med 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, forstås ejendomme/konstruktioner over de alment gældende maksimale grænser for bygningshøjder, jf. byggeloven med tilhørende forskrifter. Forpligtelsen: Af 10, stk. 1, fremgår: Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af 1, stk. 2, nr. 2 og 3 skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion Som det fremgår af hovedreglen i masteloven 10, er udgangspunktet, at en ejer er forpligtet til at tåle, at der opsættes antennesystemer på bygninger og konstruktioner af den karakter, som er nævnt i 1, stk. 2, nr. 2 og 3, idet det i bestemmelsen anføres, at ejeren skal imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Forpligtelsen er generelt gældende, dvs. at forpligtelsen både gælder privat ejede ejendomme, statslige ejendomme (bygninger tilhørende politiet dog undtaget) og kommunale ejendomme. I 10, stk. 3, er det fastsat, at ovennævnte hovedregel ikke gælder, hvis: Opsætning ikke er mulig på grund af radiotekniske hindringer, Opsætning ikke er mulig på grund af mastens, bygningens eller den pågældende konstruktions udformning, bæreevne m.v. Sikkerhedsforskrifter eller forskrifter fastsat af offentlige myndigheder for adgang til den pågældende mast, bygninger m.v. gør opsætning af antennesystemer umulig. Forholdet til kommunen som bygningsmyndighed Master og antennesystemer er omfattet af byggeloven, og kræver normalt byggetilladelse. Også ombygninger og ændringer i benyttelsen er omfattet af byggelovgivningen i det omfang de er væsentlige i forhold til lovgivningens regler. Byggelovgivningen indeholder to typer af bestemmelser: Det første sæt bestemmelser er de administrative bestemmelser, der regulerer proceduren ved ansøgning og sagsbehandling. Det andet sæt bestemmelser er de materielle bestemmelser, som handler om mastens og antennens udformning, højde, størrelse, placering og lignende fysiske størrelser. Side 3

4 De administrative bestemmelser har navnlig betydning for så vidt angår krav om, at ansøger hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejendommens ejer på anden måde skal dokumentere sin ret til at udføre arbejdet. Dette krav opfyldes normalt ved udstedelse af fuldmagt fra ejendommens ejer. En kommune kan kun meddele afslag på ansøgning om byggetilladelse, hvis det ansøgte er i strid med bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser i anden lovgivning, som kommunen skal påse overholdt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Hvis den pågældende ejendom er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, skal masten vurderes i forhold til de eventuelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er fastsat heri. Naboorientering eller parts høring kan blive aktuel i visse tilfælde. Der er i dag ikke bestemmelser i byggelovgivningen til varetagelse af sundhedsmæssige hensyn vedrørende antennesystemer til mobiltelefoni. Pligten for ejere til at imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af master, bygninger mv. kan i medfør af masteloven 11 gennemtvinges ved at der af kommunen udstedes påbud. For så vidt angår påbudet fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslag nr /1999: Det centrale i lovforslaget er således, at de lokale landzone- og bygningsmyndigheder gives en række supplerende kompetencer til at påbyde fælles udnyttelse af eksisterende master, herunder at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål, og andre høje konstruktioner. Dette vil øge mulighederne for i praksis at forene de telepolitiske målsætninger om fremme af konkurrence i telesektoren med sigte på at sikre brugerne af telekommunikation stadig bedre og billigere teleydelser, med de landskabelige beskyttelseshensyn, der ligger bag plan- og naturbeskyttelseslovgivningen. Et påbud i medfør af masteloven 11 kan således tilsidesætte det normale krav i byggeloven om fuldmagt fra en ejendomsejer før udstedelse af byggetilladelse. Bestemmelsen har endnu ikke været bragt i anvendelse. Kommunen som ejendomsejer og bygningsmyndighed Kommunen varetager efter flere regelsæt myndighedsopgaver med den følge, at en forvaltning i kommunen træffer afgørelse, som har virkning for en anden forvaltning i kommunen. Som eksempler herpå kan nævnes behandling af byggesager vedrørende kommunale ejendomme og dispensationer fra lokalplaner. I disse sager behandler kommunen som myndighed sagerne uden hensyntagen til, om ansøgningen vedrører en kommunal ejendom eller en privatejet ejendom. Sagerne behandles alene efter de for myndighedsudøvelsen gældende regler og de heraf udledte lovlige kriterier, som kan indgå i en afgørelse. Side 4

5 Som ovenfor anført har påbudsinstituttet efter masteloven endnu ikke været bragt i anvendelse i Københavns Kommune, og ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen behandles sager om master og antenner i praksis smidigt/pragmatisk og uden tvister af nogen art. Selv om problemstillingen kan opfattes som teoretisk, er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan medføre en risiko for en uhensigtsmæssig og usaglig sammenblanding af kommunens position som ejendomsejer og bygningsmyndighed. Møde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten. Den 5. november 2003 blev der afholdt et møde i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På mødet blev der dels blev redegjort for statens videre undersøgelser vedrørende radiobølgers eventuelle påvirkning af mennesker, dels et gennem Sundhedsstyrelsen etableret rådgivningsprogram for kommunerne. For så vidt angår de videre undersøgelser har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling påpeget nødvendigheden af, at forskning koordineres med forskning i andre lande, således at ekspertvurderinger foretages internationalt. Videnskabsministeren agter efter drøftelse med samtlige partier i Folketinget at rette henvendelse til Forskningsforum og anmode om, at et forskningsprogram igangsættes som et bidrag til den løbende internationale forskning på området. For så vidt angår rådgivningsprogrammet blev der afholdt møde den 20. november 2003 med deltagelse af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, KL samt Københavns og Frederiksberg kommuner. På mødet drøftedes bl.a. mængden af henvendelser fra bekymrede borgere, og det konstateredes, at borgerne navnlig har rettet henvendelse til kommunerne i anledning af mediedækningen omkring mobilantenners mulige påvirkning af mennesker. Der har indtil videre alene være meget få henvendelser til embedslægerne. Endvidere redegjorde Sundhedsstyrelsen for et ekspertmøde afholdt den 17. november 2003 om mulige sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner. Der vedlægges pressemeddelelse af 17. november Sundhedsstyrelsen har besluttet, at rådgivningsprogrammet skal udformes, således at kommunerne kan søge råd hos 4 embedslæger foranlediget af spørgsmål fra borgerne. Det er således ikke hensigten, at borgerne skal rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen eller embedslægerne, men at borgerne skal rette henvendelse til kommunen, som herefter om nødvendigt kan søge råd hos embedslægerne. Herudover vil Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside løbende opdatere informationer om emnet. Sundhedsstyrelsen påpegede nødvendigheden af, at kommunerne besvarer henvendelserne fra borgerne om emnet centralt, og at det således er en central enhed og ikke de enkelte forvaltninger der retter en koordineret henvendelse til Side 5

6 embedslægerne med anmodning om råd. Embedslæge Arne Scheel Thomsen, vil være den primære kontaktperson for Københavns Kommune. Sundhedsstyrelsen har endvidere udsendt en skrivelse af 17. november 2003 til KL og kommunerne om tiltag vedrørende rådgivningsprogrammet. Vedlagt som bilag. Telestyrelsen rådgivningsopgaver Telestyrelsen administrerer lovgivningen på området. Telestyrelsen har oplyst, at styrelsen har indgået aftaler med teleoperatørerne om måling af radiobølgerne fra mobilmasterne. Det er den totale effekt der måles, den totale mængde af bølger i området. Det er ikke alene et spørgsmål om den enkelte antenne holder sig under grænseværdien, men at den samlede mængde af bølger på stedet holder sig under grænseværdien. Hvis/når styrelsen selv iværksætter måling, er det som led i tilsynet med administrationen. Mobilantenner på kommunale ejendomme Medio 1997 tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der blev igangsat et udbud, hvorved man tilbød at stille kommunens ejendomme, grundarealer og KE s optiske fibernet til rådighed for teleoperatører og andre interesserede. Intentionen hermed var at skabe de bedst mulige betingelser for et sundt erhvervsliv og tiltrække informationstunge virksomheder til kommunen. Økonomiforvaltningen har registreret 20 antennekontrakter efter udbuddet. Lejerne har ikke indgået aftaler om fremleje af plads/kapacitet på antennerne. Herudover er Økonomiforvaltningen vidende om, at der i forvaltningerne findes kontrakter med mobilselskaber indgået før ultimo 1997 (antageligt mellem 10-20). Ingen af disse antenner er 3G-antenner. Af samtlige af de indgåede lejekontrakter er 5 af disse af typen 3G. De 4 af antennerne er opsat på administrationsbygninger. (Enghavevej 82 (KTK), Njalsgade (Njalsgården), Rådmandsstræde 13 ( Huset ) og Stormgade 20. Den 5. antenne er opsat på Nyboder Skole. Antennen i Stormgade 20 er under opsætning. De øvrige 4 antenner er i drift. Ibrugtagelsestilladelser er givet i maj/juni Københavns Energi (KE Tele A/S): Københavns Energi (KE Tele A/S) har indgået 18 kontrakter vedrørende leje af arealer til opsætning af mobilantenner og 16 kontrakter vedrørende udleje af antennepositioner på bygninger. KE Tele A/S har oplyst, at kun 2 af disse antenner er af typen 3G. De 2 3G-antenner er placeret på Sundby Varmeværk, Brydes Alle 2 og Lygten Varmeværk, Lygten 20. Lejekontrakterne er bortset fra en enkelt indgået i perioden Arealkontrakterne er indgået for en periode på 15 år. Antennepositionskontrakterne er indgået med løbetider på mellem 2 og 30 år. Side 6

7 Fremgangsmåden ved indgåelse af kontrakter om antennepositioner (omfatter ikke kontrakter indgået af Københavns Energi/KE Tele A/S) Teleoperatøren tager direkte kontakt til den institution/afdeling, der har til huse i bygningen eller den forvaltning, som har administrationen af bygningen. Såfremt forvaltningen og/eller en institution/afdeling ønsker at indgå en lejekontrakt, anmodes Økonomiforvaltningen om at udarbejde en lejekontrakt, herunder indhente fornødne underskrifter og tinglyse aftalen. Lejekontrakten indgås på standardiserede vilkår, jf. nærmere nedenfor. Herefter sendes kontrakten til forvaltningen, som administrerer lejekontrakten og opkræver den årlige leje m.m. Teleoperatøren fremsender selv sædvanlig byggeansøgning om opsætning af antenner til Byggeri & Bolig bilagt normal fuldmagt fra ejeren. Opgradering af master/udskiftning af antenner Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaber) Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at opgradering/udskiftning af antenner kan ske indenfor lejekontraktens rammer forudsat, at der ikke skal lejes mere areal til kabine, og under hensyntagen til byggelovgivningen. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) der er indgået efter udbudsrunden i 1997: Lejer har ret til opsætning af mast/bærerør til et antennesystem til brug for antennenet for telekommunikationsformål samt til at anbringe kabine til brug for telekommunikationsudstyr. Lejer må ikke fremleje eller udleje det af lejer installerede anlæg til samme eller anden anvendelse uden udlejers forudgående samtykke. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) indgået af forvaltningerne før udbudsrunden: Det må antages at kontrakterne er indgået på de af Telekommunikationsindustrien udarbejdede lejekontrakter, hvorefter det lejede skal anvendes til telekommunikationsformål omfattende en antenneposition. Lejer kan opsætte mobilantenner og minilink på det på ejendommen opsatte bærerør. Lejer har ret til at fremleje/udleje helt eller delvist af lejemålet til samme formål som i denne kontrakt. Ved en antenneposition forstås: Plads på mast/lokalitet til antennesystem, transmissionskabler og kabine/udstyrsrum. Et antennesystem defineres således: Kabler i mast/lokalitet, antennebærerør på mast/lokalitet, de til enhver tid eksisterende antenner, uagtet geometri og uanset om de er opsat på selve mast /lokalitet eller de på mast opsatte bærerør, herunder eksempelvis minilink. Grænseværdier for radiobølger: Grænseværdierne for hvor stor eksponering af radiobølger, der må udgå Side 7

8 fra antenner er fastsat i et EU-regulativ. ICNIRP, der er en uafhængig forskningsgruppe, hvor medlemmerne udskiftes hver andet år, fastsætter grænserne for hvor høj eksponeringen må være. Alle europæiske lande skal overholde de samme værdier. De forskellige antennetyper har forskellige grænseværdier. I Danmark opereres med tre forskellige typer antenner, som alle har en grænseværdi. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har på spørgsmål om en række lande, for eksempel Italien, Rusland, Kina samt dele af Schweiz og Tyskland har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling oplyst, at IT- og Telestyrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger, der kan dokumenterer, at der er lande, der har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling end Danmark. IT- og Telestyrelsen har anmodet EU-Kommissionen og de relevante lande om de pågældende oplysninger hurtigst muligt med henblik på en mere uddybende besvarelse af spørgsmålet. Sundhedsstyrelses holdning til mobilantenner: I Notat om sendemaster, Christoffer Johansen, september 2003 er anført: På baggrund af den samlede videnskabelige evidens mener Sundhedsstyrelsen derfor ikke, at mobiltelefonsendemaster udgør et problem. I Danmark og andre europæiske lande er det skønnet at videnskabelige undersøgelser ikke har givet indikation på sundhedsmæssige problemer ved grænseværdierne fra INCIRP i en sådan grad, at forsigtighedsprincippet i forbindelse med placering af mobiltelefonsendemaster skal bringes i anvendelse, men det skal understreges, at der ikke foreligger tilstrækkelig med videnskabelige undersøgelser af den eventuelle skadelige effekt af radiofrekvente elektromagnetiske bølger. Bureau Veritas målinger på Nyboder skole Bureau Veritas 1 første måling af de elektromagnetiske felter på Nyboder skole forelå den 17. november Af rapporten fremgår bl.a., at med alle operatører i drift overskrides den af ICNIRP anbefalede grænseværdi på ingen af de 12 målte positioner, samt at målingen på den position, hvor der er målt den højeste effekt, ligger 385 gange under gældende grænseværdi. I forbindelse med målingen blev det fra Teleselskabet 3 imidlertid oplyst, at 3G-antennen kun anvender ca. 10 % af den maximale sendestyrke. Dette skyldes, at systemet er designet således, at det øger effekten i takt med antallet af brugere på systemet. På denne baggrund blev Bureau Veritas anmodet om at foretage målinger når alle operatører sendte med maksimal styrke (worst case) med henblik på at få afdækket størrelsen af radiobølger i skolens bygninger og på friarealerne. Den supplerende rapport forelå den 2. december 2003 og det fremgår heraf, at 1 Bureau Veritas har siden 1828 serviceret kunder som uafhængig tredjepart i forbindelse med inspektion, kontrol, verificering og certificering. Selskabets kundeportefølge omfatter over virksomheder og ca. 45 regeringer verden over. Side 8

9 det ikke har været teknisk muligt at sætte fuld styrke på antennerne, men at der med baggrund af de tidligere foretagne målinger kan beregnes de omtrentlige teoretiske maximale effekter (radiobølger) på de 12 målepunkter. Af den supplerende rapports konklusion fremgår: Bidraget fra 3 s UMTS basestation Som det fremgår af det foregående, kan det ikke entydigt fastslås om strålingen på position 5 hidrører fra 3 s UMTS basestation. Antages det at det skulle være tilfældet, er den beregnede maksimale elektromagnetiske effekt hidrørende alene fra 3 s basesation estimeret til 0,01 W/m 2 på position 5 svarende til 1000 gange under grænseværdien for UMTS på 10 W/m 2. Den næstlaveste værdi er estimeret på position 2 med 0,0065 W/m gange under samme grænseværdi. I en normal daglig driftsituation er de afsatte effekter fra 3 mellem % af den maksimalt beregende afsatte effekt. Resultaterne af en måling af effekten fra 3 s basestation (inkl. den normale baggrundsstråling) ses vist på nedenstående figur: 3's basestation i drift 0,0050 Målt effekt i W/m2 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0,0000 Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Måleposition Max værdi Middelværdi På målepostion 6 (som har et stort indhold af baggrundsstråling), ligger de målte værdier hidrørende fra 3 således på omkring 0,0045 W/m 2, svarende til 2222 gange under grænseværdierne for UMTS. Bidraget fra GSM basesatationerne Den maksimalt beregnede eksponering hidrørende alene fra GSM basestationerne på Nyboder Skole er 0,0141 W/m 2 for position 4. Dette ligger 319 gange under grænseværdien for GSM900 på 4,5 W/m 2. Samlet beregnet bidrag fra samtlige basestationer Den samlede maksimalt beregnede elektromagnetiske effekt hidrørende fra både 3 s UMTS anlæg, samt de andre idriftværende GSM systemer er fremkommet Side 9

10 på måleposition 4 med 0,017 W/m 2. Det beregnede niveau ligger hér 588 gange under ICNIRPs grænseværdier for UMTS på 10W/m 2, og 264 gange under de anbefalede grænseværdier for GSM900 (svarende til 4,5 W/m 2 ) på samme position. Det bemærkes, at i nogle tilfælde er bidraget fra baggrundsstrålingen (specielt for lokalet med vinduer ud mod DSB s arealer) større end strålingen fra en operatør. Dette gør sig gældende for specielt måleposition 6. Ud fra det foreliggende overholder samtlige installerede basestationer ICNIRPs anbefalinger, og er selv i en worst case beregning 264 gange under samme. Handlemuligheder Det er ikke muligt på det foreliggende lov- og kontraktsgrundlag at stoppe brugen af antennerne. For så vidt angår de 4 administrationsejendomme (og 2 KE-ejendomme), foreslår Økonomiforvaltningen, at resultatet af den kommende statslige undersøgelse af området afventes. Vedrørende Nyboder Skole har Økonomiforvaltningen efter aftale med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen via Bureau Veritas gennemført målinger af radiobølger fra mobilantennerne på Nyboder Skole såvel i bygningerne som på friarealerne. Af rapporten af 17. november og 2. december 2003 fremgår, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. For så vidt angår mulighederne for en alternativ placering af antennerne bemærkes: Aftaler om antennepositionerne er reguleret af lejeaftaler, der da disse som hovedregel indbefatter leje af et lokale til teknikrum efter Økonomiforvaltningens opfattelse - er omfattet af erhvervslejeloven. Sidstnævnte gælder dog ikke aftaler, hvor antenner/teknikrum er opført på grundarealer. Lejeaftalerne er tidsbegrænsede for en 10-årig periode, hvorefter lejemålet ophører uden varsel. I den tidsbegrænsede periode kan lejemålet ikke bringes til ophør, medmindre ejendommen f.eks. skal nedrives eller ombygges, eller udlejer fra offentlige myndigheder får påbud om nedrivning eller ombygning af antennemonteringsstedet, der medfører, at lejers brug umuliggøres. For så vidt angår forholdet til offentlige reguleringer, er det i lejekontrakterne anført, at offentlige påbud om det lejedes indretning af og anvendelse, der udstedes efter, at det lejede er overtaget af lejer, er udlejer, dvs. kommunen, uvedkommende, og skal efterkommes af lejer uden udgifter for udlejer. Kommunen kan alene rette henvendelse til teleoperatørerne med anmodning om en forhandling om mulighederne for en alternativ placering af antennerne, men teleoperatørerne er ikke forpligtede til at indgå en aftale om flytning af masterne, idet de kan henvise til lejekontraktens bestemmelser. Side 10

11 Det er på denne baggrund Økonomiforvaltningens opfattelse, at kommunen medmindre der tilvejebringes konkret lovhjemmel, hvor de pågældende master/antenner forbydes, eller der indgås en aftale med teleoperatøren er afskåret fra ensidigt at kræve masterne flyttet. Bilag o Rapport samt supplerende rapport af og vedrørende Måling af elektromagnetiske stråling, Nyboder skole. Appendix 1 og 2, som indeholder tekniske oplysninger af fortrolig karakter, og dermed er undtaget for aktindsigt, kan af Borgerrepræsentationens medlemmer gennemses ved henvendelse til Økonomiforvaltningen 9. kontor. o Pressemeddelelse af Ekspertmøde om sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner o Sundhedsstyrelsens skrivelse af 28. november 2003 til samtlige kommunalbestyrelser Side 11

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE. Etablering af antenneposition på 3. mands ejendom. (Ref. Aftaler med 3. mand)

PROCEDUREBESKRIVELSE. Etablering af antenneposition på 3. mands ejendom. (Ref. Aftaler med 3. mand) PROCEDUREBESKRIVELSE 2 Etablering af antenneposition på 3. mands ejendom (Ref. Aftaler med 3. mand) 1 INDHOLD: 1. Forespørgsel 2. Kontraheringsfasen 2.1 Lejekontrakten 2.2 Lejens størrelse & regulering

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 18.04/1344.03 hj/ar 8940 2519 Åboulevarden

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Telcon A/S Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Telcon A/S Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S Ndr. Boulevard 93 6800 Varde 17-12- 2010 TILSYNET Telcon A/S rettede den 18. september 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som efter kapitel VI i styrelsesloven 1 fører statens

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune

NOTAT. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 blevet bedt om at arbejde videre med en

Læs mere

Susanne Post. Keld Klaaby Sendt: 18. januar :11 Til: Fra:

Susanne Post. Keld Klaaby Sendt: 18. januar :11 Til: Fra: Susanne Post Fra: Keld Klaaby [keld@klaaby.net] Sendt: 18. januar 2016 10:11 Til: TMC Emne: Indsigelse til lokalplan 1.56.11 Vedhæftede filer: Indsigelse imod lokalplan - 18012016.pdf Prioritet: Opfølgningsflag:

Læs mere

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf. 48 10 01 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk fax 48 10 03 33 Åbningstid Mandag til onsdag 10-14 Torsdag 08-18 Fredag 10-12 Journal nr.

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING

TAARBÆK BORGERFORENING Taarbæk, den 4. september Planklagenævnet Vedr.: Klage ID 190212 Med mail af 22.08. fra Nævnenes hus modtog vi Lyngby-Taarbæk Kommune s (LTK) udtalelse af 18.08. til Planklagenævnet vedrørende ovennævnte

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft

Bjarne Højgaard. Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej Ebeltoft Syddjurs Kommune Att.: Team byggeri Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft BYGGE OG LANDZONE ANSØGNING FOR OPSÆTNING AF TELENOR MAST I FORBINDELSE MED ETABLERING AF ANTENNEPOSITION På vegne af Telenor A/S fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort.

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden finder, at der trods det meget

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Forslag til Mastepolitik

Forslag til Mastepolitik Forslag til Mastepolitik Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 03 2. Formål 04 3. Lovgivning 05 4. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Ejer: Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C

Ejer: Skelagervej Aalborg. Prinsensgade Aalborg. Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C Randers Kommune Att.: Teknisk Forvaltning Laksetorvet 8900 Randers C BYGGE &- LANDZONE ANSØGNING FOR OPSÆTNING AF TELENOR MAST I FORBINDELSE MED ETABLERING AF ANTENNEPOSITION Dato 2011-01-12 På vegne af

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017 Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard 93 6800 Varde 7. marts 2017 Landzonetilladelse til etablering af antennemast med tilhørende udstyr på ejendommen beliggende Ballingvej 94, 7800 Skive

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere