Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen og har til formål at belyse lovgrundlaget for etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. samt kommunens dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten og Telestyrelsen rådgivningsopgaver. Endvidere redegøres der i notatet for grundlaget for kommunens lejekontrakter med teleudbydere, antallet af antenner af typen 3G, og kommunens retsstilling for så vidt angår lejeaftaler om allerede etablerede master/antenner, og for de af Bureau Veritas foretagne målinger på Nyboder skole af elektromagnetiske radiobølger. Resumé Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at ejere af master, bygninger og andre konstruktioner, som er nærmere defineret i lovbekendtgørelse om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., lbkg. nr. 663 af 10. juli 2003, med de undtagelser og modifikationer, der fremgår af lovbekendtgørelsen, er forpligtede til at imødekomme en anmodning om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Sager om opsætning af master og antenner er omfattet af byggeloven og forudsætter normalt byggetilladelse. Fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan efter Økonomiforvaltningens opfattelse medføre en uhensigtsmæssig sammenblanding af kommunens position som henholdsvis ejendomsejer og bygningsmyndighed. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdt den 5. november 2003 et møde, hvor statens initiativer vedrørende yderligere undersøgelser om radiobølgers påvirkning af mennesker samt kommunernes sagsbehandling af byggesager vedrørende master/antenner blev drøftet. Ministeriet har efterfølgende fremsendt skrivelse af 17. november 2003 om statens tiltag og rådgivningsprogram. Skrivelsen vedlægges som bilag. Af de lejekontrakter, som er indgået vedrørende kommunale ejendomme, er 5 af typen 3G. Heraf er 4 opsat på administrationsbygninger, mens 1 er opsat på Ny- Side 1

2 boder Skole. Herudover har Københavns Energi (KE Tele A/S) indgået lejekontrakter vedrørende antennepositioner. Af disse lejekontrakter er 2 af typen 3G. Økonomiforvaltningen har via Bureau Veritas gennemført målinger af eksponeringen af radiobølger på Nyboder Skole. Rapporterne af 17. november og 2. december 2003 er vedlagt som bilag. Rapporterne viser, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. I forbindelse med drøftelse af sagen i Økonomiudvalgets møde den 25. november 2003, hvor sagen i øvrigt blev udskudt, blev der stillet forslag om at inddrage Embedslægen. Økonomiforvaltningen har fremsendt rapporten med supplerende tillæg til Embedslægen i København for en udtalelse om, hvorvidt rapporten med tillægget giver et retvisende billede af de radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobilmasterne. Så længe gældende grænser for radiobølger overholdes, er kommunen afskåret fra ensidigt at kræve de allerede opsatte master flyttet. Lovgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 663 af 10. juli 2003, der er en administrativ sammenskrivning af lov nr. 212 af 30. marts 1999 med senere ændringer, om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., regulerer adgangen til fælles udnyttelse af master, kap. 2, og adgangen til at opsætte master på bygninger m.v., kap. 3. Lovbekendtgørelsen betegnes fremover masteloven. Lovgrundlaget i forhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF: Masteloven implementerer art. 11 i direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997, der er et minimumsdirektiv. Det følger af art. 11 i direktivet, at medlemsstaterne skal kunne påbyde ordninger om fælles brug af faciliteter eller ejendom (herunder fysisk samplacering), under forudsætning af, at alle interesserede parter har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Sådanne ordninger kan f.eks. også omfatte bestemmelser om fordeling af omkostningerne ved fælles brug af faciliteter eller ejendom. Formålet med såvel ovennævnte direktiv og masteloven er gennem rammer for udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Forholdet til kommunen som ejendomsejer Af masteloven 1, stk. 2, fremgår: Loven omfatter: 1) Fælles udnyttelse af master m.v., der anvendes til radiokommunikationsformål i elektroniske kommunikationsnet. 2) Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn, og hvor Side 2

3 kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil efter de i medfør af byggelovens 8, stk. 1, nr. 3, fastsatte regler, 3) Adgang til at opsætte antennesystemer på andre høje konstruktioner end de i nr. 2 omhandlede, herunder siloer, vindmøller og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål (elmaster, lysmaster m.v.), i det omfang konstruktionens højde er større end byggelovens højdebegrænsninger. Med 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, forstås ejendomme/konstruktioner over de alment gældende maksimale grænser for bygningshøjder, jf. byggeloven med tilhørende forskrifter. Forpligtelsen: Af 10, stk. 1, fremgår: Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af 1, stk. 2, nr. 2 og 3 skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion Som det fremgår af hovedreglen i masteloven 10, er udgangspunktet, at en ejer er forpligtet til at tåle, at der opsættes antennesystemer på bygninger og konstruktioner af den karakter, som er nævnt i 1, stk. 2, nr. 2 og 3, idet det i bestemmelsen anføres, at ejeren skal imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Forpligtelsen er generelt gældende, dvs. at forpligtelsen både gælder privat ejede ejendomme, statslige ejendomme (bygninger tilhørende politiet dog undtaget) og kommunale ejendomme. I 10, stk. 3, er det fastsat, at ovennævnte hovedregel ikke gælder, hvis: Opsætning ikke er mulig på grund af radiotekniske hindringer, Opsætning ikke er mulig på grund af mastens, bygningens eller den pågældende konstruktions udformning, bæreevne m.v. Sikkerhedsforskrifter eller forskrifter fastsat af offentlige myndigheder for adgang til den pågældende mast, bygninger m.v. gør opsætning af antennesystemer umulig. Forholdet til kommunen som bygningsmyndighed Master og antennesystemer er omfattet af byggeloven, og kræver normalt byggetilladelse. Også ombygninger og ændringer i benyttelsen er omfattet af byggelovgivningen i det omfang de er væsentlige i forhold til lovgivningens regler. Byggelovgivningen indeholder to typer af bestemmelser: Det første sæt bestemmelser er de administrative bestemmelser, der regulerer proceduren ved ansøgning og sagsbehandling. Det andet sæt bestemmelser er de materielle bestemmelser, som handler om mastens og antennens udformning, højde, størrelse, placering og lignende fysiske størrelser. Side 3

4 De administrative bestemmelser har navnlig betydning for så vidt angår krav om, at ansøger hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejendommens ejer på anden måde skal dokumentere sin ret til at udføre arbejdet. Dette krav opfyldes normalt ved udstedelse af fuldmagt fra ejendommens ejer. En kommune kan kun meddele afslag på ansøgning om byggetilladelse, hvis det ansøgte er i strid med bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser i anden lovgivning, som kommunen skal påse overholdt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Hvis den pågældende ejendom er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, skal masten vurderes i forhold til de eventuelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er fastsat heri. Naboorientering eller parts høring kan blive aktuel i visse tilfælde. Der er i dag ikke bestemmelser i byggelovgivningen til varetagelse af sundhedsmæssige hensyn vedrørende antennesystemer til mobiltelefoni. Pligten for ejere til at imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af master, bygninger mv. kan i medfør af masteloven 11 gennemtvinges ved at der af kommunen udstedes påbud. For så vidt angår påbudet fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslag nr /1999: Det centrale i lovforslaget er således, at de lokale landzone- og bygningsmyndigheder gives en række supplerende kompetencer til at påbyde fælles udnyttelse af eksisterende master, herunder at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål, og andre høje konstruktioner. Dette vil øge mulighederne for i praksis at forene de telepolitiske målsætninger om fremme af konkurrence i telesektoren med sigte på at sikre brugerne af telekommunikation stadig bedre og billigere teleydelser, med de landskabelige beskyttelseshensyn, der ligger bag plan- og naturbeskyttelseslovgivningen. Et påbud i medfør af masteloven 11 kan således tilsidesætte det normale krav i byggeloven om fuldmagt fra en ejendomsejer før udstedelse af byggetilladelse. Bestemmelsen har endnu ikke været bragt i anvendelse. Kommunen som ejendomsejer og bygningsmyndighed Kommunen varetager efter flere regelsæt myndighedsopgaver med den følge, at en forvaltning i kommunen træffer afgørelse, som har virkning for en anden forvaltning i kommunen. Som eksempler herpå kan nævnes behandling af byggesager vedrørende kommunale ejendomme og dispensationer fra lokalplaner. I disse sager behandler kommunen som myndighed sagerne uden hensyntagen til, om ansøgningen vedrører en kommunal ejendom eller en privatejet ejendom. Sagerne behandles alene efter de for myndighedsudøvelsen gældende regler og de heraf udledte lovlige kriterier, som kan indgå i en afgørelse. Side 4

5 Som ovenfor anført har påbudsinstituttet efter masteloven endnu ikke været bragt i anvendelse i Københavns Kommune, og ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen behandles sager om master og antenner i praksis smidigt/pragmatisk og uden tvister af nogen art. Selv om problemstillingen kan opfattes som teoretisk, er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan medføre en risiko for en uhensigtsmæssig og usaglig sammenblanding af kommunens position som ejendomsejer og bygningsmyndighed. Møde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten. Den 5. november 2003 blev der afholdt et møde i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På mødet blev der dels blev redegjort for statens videre undersøgelser vedrørende radiobølgers eventuelle påvirkning af mennesker, dels et gennem Sundhedsstyrelsen etableret rådgivningsprogram for kommunerne. For så vidt angår de videre undersøgelser har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling påpeget nødvendigheden af, at forskning koordineres med forskning i andre lande, således at ekspertvurderinger foretages internationalt. Videnskabsministeren agter efter drøftelse med samtlige partier i Folketinget at rette henvendelse til Forskningsforum og anmode om, at et forskningsprogram igangsættes som et bidrag til den løbende internationale forskning på området. For så vidt angår rådgivningsprogrammet blev der afholdt møde den 20. november 2003 med deltagelse af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, KL samt Københavns og Frederiksberg kommuner. På mødet drøftedes bl.a. mængden af henvendelser fra bekymrede borgere, og det konstateredes, at borgerne navnlig har rettet henvendelse til kommunerne i anledning af mediedækningen omkring mobilantenners mulige påvirkning af mennesker. Der har indtil videre alene være meget få henvendelser til embedslægerne. Endvidere redegjorde Sundhedsstyrelsen for et ekspertmøde afholdt den 17. november 2003 om mulige sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner. Der vedlægges pressemeddelelse af 17. november Sundhedsstyrelsen har besluttet, at rådgivningsprogrammet skal udformes, således at kommunerne kan søge råd hos 4 embedslæger foranlediget af spørgsmål fra borgerne. Det er således ikke hensigten, at borgerne skal rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen eller embedslægerne, men at borgerne skal rette henvendelse til kommunen, som herefter om nødvendigt kan søge råd hos embedslægerne. Herudover vil Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside løbende opdatere informationer om emnet. Sundhedsstyrelsen påpegede nødvendigheden af, at kommunerne besvarer henvendelserne fra borgerne om emnet centralt, og at det således er en central enhed og ikke de enkelte forvaltninger der retter en koordineret henvendelse til Side 5

6 embedslægerne med anmodning om råd. Embedslæge Arne Scheel Thomsen, vil være den primære kontaktperson for Københavns Kommune. Sundhedsstyrelsen har endvidere udsendt en skrivelse af 17. november 2003 til KL og kommunerne om tiltag vedrørende rådgivningsprogrammet. Vedlagt som bilag. Telestyrelsen rådgivningsopgaver Telestyrelsen administrerer lovgivningen på området. Telestyrelsen har oplyst, at styrelsen har indgået aftaler med teleoperatørerne om måling af radiobølgerne fra mobilmasterne. Det er den totale effekt der måles, den totale mængde af bølger i området. Det er ikke alene et spørgsmål om den enkelte antenne holder sig under grænseværdien, men at den samlede mængde af bølger på stedet holder sig under grænseværdien. Hvis/når styrelsen selv iværksætter måling, er det som led i tilsynet med administrationen. Mobilantenner på kommunale ejendomme Medio 1997 tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der blev igangsat et udbud, hvorved man tilbød at stille kommunens ejendomme, grundarealer og KE s optiske fibernet til rådighed for teleoperatører og andre interesserede. Intentionen hermed var at skabe de bedst mulige betingelser for et sundt erhvervsliv og tiltrække informationstunge virksomheder til kommunen. Økonomiforvaltningen har registreret 20 antennekontrakter efter udbuddet. Lejerne har ikke indgået aftaler om fremleje af plads/kapacitet på antennerne. Herudover er Økonomiforvaltningen vidende om, at der i forvaltningerne findes kontrakter med mobilselskaber indgået før ultimo 1997 (antageligt mellem 10-20). Ingen af disse antenner er 3G-antenner. Af samtlige af de indgåede lejekontrakter er 5 af disse af typen 3G. De 4 af antennerne er opsat på administrationsbygninger. (Enghavevej 82 (KTK), Njalsgade (Njalsgården), Rådmandsstræde 13 ( Huset ) og Stormgade 20. Den 5. antenne er opsat på Nyboder Skole. Antennen i Stormgade 20 er under opsætning. De øvrige 4 antenner er i drift. Ibrugtagelsestilladelser er givet i maj/juni Københavns Energi (KE Tele A/S): Københavns Energi (KE Tele A/S) har indgået 18 kontrakter vedrørende leje af arealer til opsætning af mobilantenner og 16 kontrakter vedrørende udleje af antennepositioner på bygninger. KE Tele A/S har oplyst, at kun 2 af disse antenner er af typen 3G. De 2 3G-antenner er placeret på Sundby Varmeværk, Brydes Alle 2 og Lygten Varmeværk, Lygten 20. Lejekontrakterne er bortset fra en enkelt indgået i perioden Arealkontrakterne er indgået for en periode på 15 år. Antennepositionskontrakterne er indgået med løbetider på mellem 2 og 30 år. Side 6

7 Fremgangsmåden ved indgåelse af kontrakter om antennepositioner (omfatter ikke kontrakter indgået af Københavns Energi/KE Tele A/S) Teleoperatøren tager direkte kontakt til den institution/afdeling, der har til huse i bygningen eller den forvaltning, som har administrationen af bygningen. Såfremt forvaltningen og/eller en institution/afdeling ønsker at indgå en lejekontrakt, anmodes Økonomiforvaltningen om at udarbejde en lejekontrakt, herunder indhente fornødne underskrifter og tinglyse aftalen. Lejekontrakten indgås på standardiserede vilkår, jf. nærmere nedenfor. Herefter sendes kontrakten til forvaltningen, som administrerer lejekontrakten og opkræver den årlige leje m.m. Teleoperatøren fremsender selv sædvanlig byggeansøgning om opsætning af antenner til Byggeri & Bolig bilagt normal fuldmagt fra ejeren. Opgradering af master/udskiftning af antenner Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaber) Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at opgradering/udskiftning af antenner kan ske indenfor lejekontraktens rammer forudsat, at der ikke skal lejes mere areal til kabine, og under hensyntagen til byggelovgivningen. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) der er indgået efter udbudsrunden i 1997: Lejer har ret til opsætning af mast/bærerør til et antennesystem til brug for antennenet for telekommunikationsformål samt til at anbringe kabine til brug for telekommunikationsudstyr. Lejer må ikke fremleje eller udleje det af lejer installerede anlæg til samme eller anden anvendelse uden udlejers forudgående samtykke. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) indgået af forvaltningerne før udbudsrunden: Det må antages at kontrakterne er indgået på de af Telekommunikationsindustrien udarbejdede lejekontrakter, hvorefter det lejede skal anvendes til telekommunikationsformål omfattende en antenneposition. Lejer kan opsætte mobilantenner og minilink på det på ejendommen opsatte bærerør. Lejer har ret til at fremleje/udleje helt eller delvist af lejemålet til samme formål som i denne kontrakt. Ved en antenneposition forstås: Plads på mast/lokalitet til antennesystem, transmissionskabler og kabine/udstyrsrum. Et antennesystem defineres således: Kabler i mast/lokalitet, antennebærerør på mast/lokalitet, de til enhver tid eksisterende antenner, uagtet geometri og uanset om de er opsat på selve mast /lokalitet eller de på mast opsatte bærerør, herunder eksempelvis minilink. Grænseværdier for radiobølger: Grænseværdierne for hvor stor eksponering af radiobølger, der må udgå Side 7

8 fra antenner er fastsat i et EU-regulativ. ICNIRP, der er en uafhængig forskningsgruppe, hvor medlemmerne udskiftes hver andet år, fastsætter grænserne for hvor høj eksponeringen må være. Alle europæiske lande skal overholde de samme værdier. De forskellige antennetyper har forskellige grænseværdier. I Danmark opereres med tre forskellige typer antenner, som alle har en grænseværdi. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har på spørgsmål om en række lande, for eksempel Italien, Rusland, Kina samt dele af Schweiz og Tyskland har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling oplyst, at IT- og Telestyrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger, der kan dokumenterer, at der er lande, der har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling end Danmark. IT- og Telestyrelsen har anmodet EU-Kommissionen og de relevante lande om de pågældende oplysninger hurtigst muligt med henblik på en mere uddybende besvarelse af spørgsmålet. Sundhedsstyrelses holdning til mobilantenner: I Notat om sendemaster, Christoffer Johansen, september 2003 er anført: På baggrund af den samlede videnskabelige evidens mener Sundhedsstyrelsen derfor ikke, at mobiltelefonsendemaster udgør et problem. I Danmark og andre europæiske lande er det skønnet at videnskabelige undersøgelser ikke har givet indikation på sundhedsmæssige problemer ved grænseværdierne fra INCIRP i en sådan grad, at forsigtighedsprincippet i forbindelse med placering af mobiltelefonsendemaster skal bringes i anvendelse, men det skal understreges, at der ikke foreligger tilstrækkelig med videnskabelige undersøgelser af den eventuelle skadelige effekt af radiofrekvente elektromagnetiske bølger. Bureau Veritas målinger på Nyboder skole Bureau Veritas 1 første måling af de elektromagnetiske felter på Nyboder skole forelå den 17. november Af rapporten fremgår bl.a., at med alle operatører i drift overskrides den af ICNIRP anbefalede grænseværdi på ingen af de 12 målte positioner, samt at målingen på den position, hvor der er målt den højeste effekt, ligger 385 gange under gældende grænseværdi. I forbindelse med målingen blev det fra Teleselskabet 3 imidlertid oplyst, at 3G-antennen kun anvender ca. 10 % af den maximale sendestyrke. Dette skyldes, at systemet er designet således, at det øger effekten i takt med antallet af brugere på systemet. På denne baggrund blev Bureau Veritas anmodet om at foretage målinger når alle operatører sendte med maksimal styrke (worst case) med henblik på at få afdækket størrelsen af radiobølger i skolens bygninger og på friarealerne. Den supplerende rapport forelå den 2. december 2003 og det fremgår heraf, at 1 Bureau Veritas har siden 1828 serviceret kunder som uafhængig tredjepart i forbindelse med inspektion, kontrol, verificering og certificering. Selskabets kundeportefølge omfatter over virksomheder og ca. 45 regeringer verden over. Side 8

9 det ikke har været teknisk muligt at sætte fuld styrke på antennerne, men at der med baggrund af de tidligere foretagne målinger kan beregnes de omtrentlige teoretiske maximale effekter (radiobølger) på de 12 målepunkter. Af den supplerende rapports konklusion fremgår: Bidraget fra 3 s UMTS basestation Som det fremgår af det foregående, kan det ikke entydigt fastslås om strålingen på position 5 hidrører fra 3 s UMTS basestation. Antages det at det skulle være tilfældet, er den beregnede maksimale elektromagnetiske effekt hidrørende alene fra 3 s basesation estimeret til 0,01 W/m 2 på position 5 svarende til 1000 gange under grænseværdien for UMTS på 10 W/m 2. Den næstlaveste værdi er estimeret på position 2 med 0,0065 W/m gange under samme grænseværdi. I en normal daglig driftsituation er de afsatte effekter fra 3 mellem % af den maksimalt beregende afsatte effekt. Resultaterne af en måling af effekten fra 3 s basestation (inkl. den normale baggrundsstråling) ses vist på nedenstående figur: 3's basestation i drift 0,0050 Målt effekt i W/m2 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0,0000 Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Måleposition Max værdi Middelværdi På målepostion 6 (som har et stort indhold af baggrundsstråling), ligger de målte værdier hidrørende fra 3 således på omkring 0,0045 W/m 2, svarende til 2222 gange under grænseværdierne for UMTS. Bidraget fra GSM basesatationerne Den maksimalt beregnede eksponering hidrørende alene fra GSM basestationerne på Nyboder Skole er 0,0141 W/m 2 for position 4. Dette ligger 319 gange under grænseværdien for GSM900 på 4,5 W/m 2. Samlet beregnet bidrag fra samtlige basestationer Den samlede maksimalt beregnede elektromagnetiske effekt hidrørende fra både 3 s UMTS anlæg, samt de andre idriftværende GSM systemer er fremkommet Side 9

10 på måleposition 4 med 0,017 W/m 2. Det beregnede niveau ligger hér 588 gange under ICNIRPs grænseværdier for UMTS på 10W/m 2, og 264 gange under de anbefalede grænseværdier for GSM900 (svarende til 4,5 W/m 2 ) på samme position. Det bemærkes, at i nogle tilfælde er bidraget fra baggrundsstrålingen (specielt for lokalet med vinduer ud mod DSB s arealer) større end strålingen fra en operatør. Dette gør sig gældende for specielt måleposition 6. Ud fra det foreliggende overholder samtlige installerede basestationer ICNIRPs anbefalinger, og er selv i en worst case beregning 264 gange under samme. Handlemuligheder Det er ikke muligt på det foreliggende lov- og kontraktsgrundlag at stoppe brugen af antennerne. For så vidt angår de 4 administrationsejendomme (og 2 KE-ejendomme), foreslår Økonomiforvaltningen, at resultatet af den kommende statslige undersøgelse af området afventes. Vedrørende Nyboder Skole har Økonomiforvaltningen efter aftale med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen via Bureau Veritas gennemført målinger af radiobølger fra mobilantennerne på Nyboder Skole såvel i bygningerne som på friarealerne. Af rapporten af 17. november og 2. december 2003 fremgår, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. For så vidt angår mulighederne for en alternativ placering af antennerne bemærkes: Aftaler om antennepositionerne er reguleret af lejeaftaler, der da disse som hovedregel indbefatter leje af et lokale til teknikrum efter Økonomiforvaltningens opfattelse - er omfattet af erhvervslejeloven. Sidstnævnte gælder dog ikke aftaler, hvor antenner/teknikrum er opført på grundarealer. Lejeaftalerne er tidsbegrænsede for en 10-årig periode, hvorefter lejemålet ophører uden varsel. I den tidsbegrænsede periode kan lejemålet ikke bringes til ophør, medmindre ejendommen f.eks. skal nedrives eller ombygges, eller udlejer fra offentlige myndigheder får påbud om nedrivning eller ombygning af antennemonteringsstedet, der medfører, at lejers brug umuliggøres. For så vidt angår forholdet til offentlige reguleringer, er det i lejekontrakterne anført, at offentlige påbud om det lejedes indretning af og anvendelse, der udstedes efter, at det lejede er overtaget af lejer, er udlejer, dvs. kommunen, uvedkommende, og skal efterkommes af lejer uden udgifter for udlejer. Kommunen kan alene rette henvendelse til teleoperatørerne med anmodning om en forhandling om mulighederne for en alternativ placering af antennerne, men teleoperatørerne er ikke forpligtede til at indgå en aftale om flytning af masterne, idet de kan henvise til lejekontraktens bestemmelser. Side 10

11 Det er på denne baggrund Økonomiforvaltningens opfattelse, at kommunen medmindre der tilvejebringes konkret lovhjemmel, hvor de pågældende master/antenner forbydes, eller der indgås en aftale med teleoperatøren er afskåret fra ensidigt at kræve masterne flyttet. Bilag o Rapport samt supplerende rapport af og vedrørende Måling af elektromagnetiske stråling, Nyboder skole. Appendix 1 og 2, som indeholder tekniske oplysninger af fortrolig karakter, og dermed er undtaget for aktindsigt, kan af Borgerrepræsentationens medlemmer gennemses ved henvendelse til Økonomiforvaltningen 9. kontor. o Pressemeddelelse af Ekspertmøde om sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner o Sundhedsstyrelsens skrivelse af 28. november 2003 til samtlige kommunalbestyrelser Side 11

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition

Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2007... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgivning 4 4. Ansøgning om tilladelse 5 5. Sagsbehandling 6 5.1. Sagsbehandlingens

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere