Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde med Bygge- og Teknikforvaltningen og har til formål at belyse lovgrundlaget for etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. samt kommunens dialog med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten og Telestyrelsen rådgivningsopgaver. Endvidere redegøres der i notatet for grundlaget for kommunens lejekontrakter med teleudbydere, antallet af antenner af typen 3G, og kommunens retsstilling for så vidt angår lejeaftaler om allerede etablerede master/antenner, og for de af Bureau Veritas foretagne målinger på Nyboder skole af elektromagnetiske radiobølger. Resumé Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at ejere af master, bygninger og andre konstruktioner, som er nærmere defineret i lovbekendtgørelse om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., lbkg. nr. 663 af 10. juli 2003, med de undtagelser og modifikationer, der fremgår af lovbekendtgørelsen, er forpligtede til at imødekomme en anmodning om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Sager om opsætning af master og antenner er omfattet af byggeloven og forudsætter normalt byggetilladelse. Fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan efter Økonomiforvaltningens opfattelse medføre en uhensigtsmæssig sammenblanding af kommunens position som henholdsvis ejendomsejer og bygningsmyndighed. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afholdt den 5. november 2003 et møde, hvor statens initiativer vedrørende yderligere undersøgelser om radiobølgers påvirkning af mennesker samt kommunernes sagsbehandling af byggesager vedrørende master/antenner blev drøftet. Ministeriet har efterfølgende fremsendt skrivelse af 17. november 2003 om statens tiltag og rådgivningsprogram. Skrivelsen vedlægges som bilag. Af de lejekontrakter, som er indgået vedrørende kommunale ejendomme, er 5 af typen 3G. Heraf er 4 opsat på administrationsbygninger, mens 1 er opsat på Ny- Side 1

2 boder Skole. Herudover har Københavns Energi (KE Tele A/S) indgået lejekontrakter vedrørende antennepositioner. Af disse lejekontrakter er 2 af typen 3G. Økonomiforvaltningen har via Bureau Veritas gennemført målinger af eksponeringen af radiobølger på Nyboder Skole. Rapporterne af 17. november og 2. december 2003 er vedlagt som bilag. Rapporterne viser, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. I forbindelse med drøftelse af sagen i Økonomiudvalgets møde den 25. november 2003, hvor sagen i øvrigt blev udskudt, blev der stillet forslag om at inddrage Embedslægen. Økonomiforvaltningen har fremsendt rapporten med supplerende tillæg til Embedslægen i København for en udtalelse om, hvorvidt rapporten med tillægget giver et retvisende billede af de radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobilmasterne. Så længe gældende grænser for radiobølger overholdes, er kommunen afskåret fra ensidigt at kræve de allerede opsatte master flyttet. Lovgrundlaget Lovbekendtgørelse nr. 663 af 10. juli 2003, der er en administrativ sammenskrivning af lov nr. 212 af 30. marts 1999 med senere ændringer, om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., regulerer adgangen til fælles udnyttelse af master, kap. 2, og adgangen til at opsætte master på bygninger m.v., kap. 3. Lovbekendtgørelsen betegnes fremover masteloven. Lovgrundlaget i forhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF: Masteloven implementerer art. 11 i direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997, der er et minimumsdirektiv. Det følger af art. 11 i direktivet, at medlemsstaterne skal kunne påbyde ordninger om fælles brug af faciliteter eller ejendom (herunder fysisk samplacering), under forudsætning af, at alle interesserede parter har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Sådanne ordninger kan f.eks. også omfatte bestemmelser om fordeling af omkostningerne ved fælles brug af faciliteter eller ejendom. Formålet med såvel ovennævnte direktiv og masteloven er gennem rammer for udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Forholdet til kommunen som ejendomsejer Af masteloven 1, stk. 2, fremgår: Loven omfatter: 1) Fælles udnyttelse af master m.v., der anvendes til radiokommunikationsformål i elektroniske kommunikationsnet. 2) Adgang til at opsætte antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner på mere end 2 etager, hvor bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn, og hvor Side 2

3 kommunalbestyrelsen har givet tilladelse hertil efter de i medfør af byggelovens 8, stk. 1, nr. 3, fastsatte regler, 3) Adgang til at opsætte antennesystemer på andre høje konstruktioner end de i nr. 2 omhandlede, herunder siloer, vindmøller og master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål (elmaster, lysmaster m.v.), i det omfang konstruktionens højde er større end byggelovens højdebegrænsninger. Med 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, forstås ejendomme/konstruktioner over de alment gældende maksimale grænser for bygningshøjder, jf. byggeloven med tilhørende forskrifter. Forpligtelsen: Af 10, stk. 1, fremgår: Ejere af master, bygninger og konstruktioner omfattet af 1, stk. 2, nr. 2 og 3 skal imødekomme anmodninger om adgang til opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion Som det fremgår af hovedreglen i masteloven 10, er udgangspunktet, at en ejer er forpligtet til at tåle, at der opsættes antennesystemer på bygninger og konstruktioner af den karakter, som er nævnt i 1, stk. 2, nr. 2 og 3, idet det i bestemmelsen anføres, at ejeren skal imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer på den pågældende mast, bygning eller konstruktion. Forpligtelsen er generelt gældende, dvs. at forpligtelsen både gælder privat ejede ejendomme, statslige ejendomme (bygninger tilhørende politiet dog undtaget) og kommunale ejendomme. I 10, stk. 3, er det fastsat, at ovennævnte hovedregel ikke gælder, hvis: Opsætning ikke er mulig på grund af radiotekniske hindringer, Opsætning ikke er mulig på grund af mastens, bygningens eller den pågældende konstruktions udformning, bæreevne m.v. Sikkerhedsforskrifter eller forskrifter fastsat af offentlige myndigheder for adgang til den pågældende mast, bygninger m.v. gør opsætning af antennesystemer umulig. Forholdet til kommunen som bygningsmyndighed Master og antennesystemer er omfattet af byggeloven, og kræver normalt byggetilladelse. Også ombygninger og ændringer i benyttelsen er omfattet af byggelovgivningen i det omfang de er væsentlige i forhold til lovgivningens regler. Byggelovgivningen indeholder to typer af bestemmelser: Det første sæt bestemmelser er de administrative bestemmelser, der regulerer proceduren ved ansøgning og sagsbehandling. Det andet sæt bestemmelser er de materielle bestemmelser, som handler om mastens og antennens udformning, højde, størrelse, placering og lignende fysiske størrelser. Side 3

4 De administrative bestemmelser har navnlig betydning for så vidt angår krav om, at ansøger hvis ansøgningen ikke er underskrevet af ejendommens ejer på anden måde skal dokumentere sin ret til at udføre arbejdet. Dette krav opfyldes normalt ved udstedelse af fuldmagt fra ejendommens ejer. En kommune kan kun meddele afslag på ansøgning om byggetilladelse, hvis det ansøgte er i strid med bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser i anden lovgivning, som kommunen skal påse overholdt i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Hvis den pågældende ejendom er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, skal masten vurderes i forhold til de eventuelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er fastsat heri. Naboorientering eller parts høring kan blive aktuel i visse tilfælde. Der er i dag ikke bestemmelser i byggelovgivningen til varetagelse af sundhedsmæssige hensyn vedrørende antennesystemer til mobiltelefoni. Pligten for ejere til at imødekomme anmodninger fra andre om fælles udnyttelse af master, bygninger mv. kan i medfør af masteloven 11 gennemtvinges ved at der af kommunen udstedes påbud. For så vidt angår påbudet fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslag nr /1999: Det centrale i lovforslaget er således, at de lokale landzone- og bygningsmyndigheder gives en række supplerende kompetencer til at påbyde fælles udnyttelse af eksisterende master, herunder at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, master, der ikke anvendes til radiokommunikationsformål, og andre høje konstruktioner. Dette vil øge mulighederne for i praksis at forene de telepolitiske målsætninger om fremme af konkurrence i telesektoren med sigte på at sikre brugerne af telekommunikation stadig bedre og billigere teleydelser, med de landskabelige beskyttelseshensyn, der ligger bag plan- og naturbeskyttelseslovgivningen. Et påbud i medfør af masteloven 11 kan således tilsidesætte det normale krav i byggeloven om fuldmagt fra en ejendomsejer før udstedelse af byggetilladelse. Bestemmelsen har endnu ikke været bragt i anvendelse. Kommunen som ejendomsejer og bygningsmyndighed Kommunen varetager efter flere regelsæt myndighedsopgaver med den følge, at en forvaltning i kommunen træffer afgørelse, som har virkning for en anden forvaltning i kommunen. Som eksempler herpå kan nævnes behandling af byggesager vedrørende kommunale ejendomme og dispensationer fra lokalplaner. I disse sager behandler kommunen som myndighed sagerne uden hensyntagen til, om ansøgningen vedrører en kommunal ejendom eller en privatejet ejendom. Sagerne behandles alene efter de for myndighedsudøvelsen gældende regler og de heraf udledte lovlige kriterier, som kan indgå i en afgørelse. Side 4

5 Som ovenfor anført har påbudsinstituttet efter masteloven endnu ikke været bragt i anvendelse i Københavns Kommune, og ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen behandles sager om master og antenner i praksis smidigt/pragmatisk og uden tvister af nogen art. Selv om problemstillingen kan opfattes som teoretisk, er det Økonomiforvaltningens opfattelse, at fremme af Bygge- og Teknikudvalgets forslag kan medføre en risiko for en uhensigtsmæssig og usaglig sammenblanding af kommunens position som ejendomsejer og bygningsmyndighed. Møde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder tiltag fra staten. Den 5. november 2003 blev der afholdt et møde i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På mødet blev der dels blev redegjort for statens videre undersøgelser vedrørende radiobølgers eventuelle påvirkning af mennesker, dels et gennem Sundhedsstyrelsen etableret rådgivningsprogram for kommunerne. For så vidt angår de videre undersøgelser har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling påpeget nødvendigheden af, at forskning koordineres med forskning i andre lande, således at ekspertvurderinger foretages internationalt. Videnskabsministeren agter efter drøftelse med samtlige partier i Folketinget at rette henvendelse til Forskningsforum og anmode om, at et forskningsprogram igangsættes som et bidrag til den løbende internationale forskning på området. For så vidt angår rådgivningsprogrammet blev der afholdt møde den 20. november 2003 med deltagelse af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, embedslægerne, KL samt Københavns og Frederiksberg kommuner. På mødet drøftedes bl.a. mængden af henvendelser fra bekymrede borgere, og det konstateredes, at borgerne navnlig har rettet henvendelse til kommunerne i anledning af mediedækningen omkring mobilantenners mulige påvirkning af mennesker. Der har indtil videre alene være meget få henvendelser til embedslægerne. Endvidere redegjorde Sundhedsstyrelsen for et ekspertmøde afholdt den 17. november 2003 om mulige sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner. Der vedlægges pressemeddelelse af 17. november Sundhedsstyrelsen har besluttet, at rådgivningsprogrammet skal udformes, således at kommunerne kan søge råd hos 4 embedslæger foranlediget af spørgsmål fra borgerne. Det er således ikke hensigten, at borgerne skal rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen eller embedslægerne, men at borgerne skal rette henvendelse til kommunen, som herefter om nødvendigt kan søge råd hos embedslægerne. Herudover vil Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside løbende opdatere informationer om emnet. Sundhedsstyrelsen påpegede nødvendigheden af, at kommunerne besvarer henvendelserne fra borgerne om emnet centralt, og at det således er en central enhed og ikke de enkelte forvaltninger der retter en koordineret henvendelse til Side 5

6 embedslægerne med anmodning om råd. Embedslæge Arne Scheel Thomsen, vil være den primære kontaktperson for Københavns Kommune. Sundhedsstyrelsen har endvidere udsendt en skrivelse af 17. november 2003 til KL og kommunerne om tiltag vedrørende rådgivningsprogrammet. Vedlagt som bilag. Telestyrelsen rådgivningsopgaver Telestyrelsen administrerer lovgivningen på området. Telestyrelsen har oplyst, at styrelsen har indgået aftaler med teleoperatørerne om måling af radiobølgerne fra mobilmasterne. Det er den totale effekt der måles, den totale mængde af bølger i området. Det er ikke alene et spørgsmål om den enkelte antenne holder sig under grænseværdien, men at den samlede mængde af bølger på stedet holder sig under grænseværdien. Hvis/når styrelsen selv iværksætter måling, er det som led i tilsynet med administrationen. Mobilantenner på kommunale ejendomme Medio 1997 tiltrådte Borgerrepræsentationen, at der blev igangsat et udbud, hvorved man tilbød at stille kommunens ejendomme, grundarealer og KE s optiske fibernet til rådighed for teleoperatører og andre interesserede. Intentionen hermed var at skabe de bedst mulige betingelser for et sundt erhvervsliv og tiltrække informationstunge virksomheder til kommunen. Økonomiforvaltningen har registreret 20 antennekontrakter efter udbuddet. Lejerne har ikke indgået aftaler om fremleje af plads/kapacitet på antennerne. Herudover er Økonomiforvaltningen vidende om, at der i forvaltningerne findes kontrakter med mobilselskaber indgået før ultimo 1997 (antageligt mellem 10-20). Ingen af disse antenner er 3G-antenner. Af samtlige af de indgåede lejekontrakter er 5 af disse af typen 3G. De 4 af antennerne er opsat på administrationsbygninger. (Enghavevej 82 (KTK), Njalsgade (Njalsgården), Rådmandsstræde 13 ( Huset ) og Stormgade 20. Den 5. antenne er opsat på Nyboder Skole. Antennen i Stormgade 20 er under opsætning. De øvrige 4 antenner er i drift. Ibrugtagelsestilladelser er givet i maj/juni Københavns Energi (KE Tele A/S): Københavns Energi (KE Tele A/S) har indgået 18 kontrakter vedrørende leje af arealer til opsætning af mobilantenner og 16 kontrakter vedrørende udleje af antennepositioner på bygninger. KE Tele A/S har oplyst, at kun 2 af disse antenner er af typen 3G. De 2 3G-antenner er placeret på Sundby Varmeværk, Brydes Alle 2 og Lygten Varmeværk, Lygten 20. Lejekontrakterne er bortset fra en enkelt indgået i perioden Arealkontrakterne er indgået for en periode på 15 år. Antennepositionskontrakterne er indgået med løbetider på mellem 2 og 30 år. Side 6

7 Fremgangsmåden ved indgåelse af kontrakter om antennepositioner (omfatter ikke kontrakter indgået af Københavns Energi/KE Tele A/S) Teleoperatøren tager direkte kontakt til den institution/afdeling, der har til huse i bygningen eller den forvaltning, som har administrationen af bygningen. Såfremt forvaltningen og/eller en institution/afdeling ønsker at indgå en lejekontrakt, anmodes Økonomiforvaltningen om at udarbejde en lejekontrakt, herunder indhente fornødne underskrifter og tinglyse aftalen. Lejekontrakten indgås på standardiserede vilkår, jf. nærmere nedenfor. Herefter sendes kontrakten til forvaltningen, som administrerer lejekontrakten og opkræver den årlige leje m.m. Teleoperatøren fremsender selv sædvanlig byggeansøgning om opsætning af antenner til Byggeri & Bolig bilagt normal fuldmagt fra ejeren. Opgradering af master/udskiftning af antenner Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaber) Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at opgradering/udskiftning af antenner kan ske indenfor lejekontraktens rammer forudsat, at der ikke skal lejes mere areal til kabine, og under hensyntagen til byggelovgivningen. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) der er indgået efter udbudsrunden i 1997: Lejer har ret til opsætning af mast/bærerør til et antennesystem til brug for antennenet for telekommunikationsformål samt til at anbringe kabine til brug for telekommunikationsudstyr. Lejer må ikke fremleje eller udleje det af lejer installerede anlæg til samme eller anden anvendelse uden udlejers forudgående samtykke. Lejekontrakter (mellem Københavns Kommune og teleselskaberne) indgået af forvaltningerne før udbudsrunden: Det må antages at kontrakterne er indgået på de af Telekommunikationsindustrien udarbejdede lejekontrakter, hvorefter det lejede skal anvendes til telekommunikationsformål omfattende en antenneposition. Lejer kan opsætte mobilantenner og minilink på det på ejendommen opsatte bærerør. Lejer har ret til at fremleje/udleje helt eller delvist af lejemålet til samme formål som i denne kontrakt. Ved en antenneposition forstås: Plads på mast/lokalitet til antennesystem, transmissionskabler og kabine/udstyrsrum. Et antennesystem defineres således: Kabler i mast/lokalitet, antennebærerør på mast/lokalitet, de til enhver tid eksisterende antenner, uagtet geometri og uanset om de er opsat på selve mast /lokalitet eller de på mast opsatte bærerør, herunder eksempelvis minilink. Grænseværdier for radiobølger: Grænseværdierne for hvor stor eksponering af radiobølger, der må udgå Side 7

8 fra antenner er fastsat i et EU-regulativ. ICNIRP, der er en uafhængig forskningsgruppe, hvor medlemmerne udskiftes hver andet år, fastsætter grænserne for hvor høj eksponeringen må være. Alle europæiske lande skal overholde de samme værdier. De forskellige antennetyper har forskellige grænseværdier. I Danmark opereres med tre forskellige typer antenner, som alle har en grænseværdi. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har på spørgsmål om en række lande, for eksempel Italien, Rusland, Kina samt dele af Schweiz og Tyskland har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling oplyst, at IT- og Telestyrelsen ikke er i besiddelse af oplysninger, der kan dokumenterer, at der er lande, der har lavere grænseværdier for radiobølger/mobilstråling end Danmark. IT- og Telestyrelsen har anmodet EU-Kommissionen og de relevante lande om de pågældende oplysninger hurtigst muligt med henblik på en mere uddybende besvarelse af spørgsmålet. Sundhedsstyrelses holdning til mobilantenner: I Notat om sendemaster, Christoffer Johansen, september 2003 er anført: På baggrund af den samlede videnskabelige evidens mener Sundhedsstyrelsen derfor ikke, at mobiltelefonsendemaster udgør et problem. I Danmark og andre europæiske lande er det skønnet at videnskabelige undersøgelser ikke har givet indikation på sundhedsmæssige problemer ved grænseværdierne fra INCIRP i en sådan grad, at forsigtighedsprincippet i forbindelse med placering af mobiltelefonsendemaster skal bringes i anvendelse, men det skal understreges, at der ikke foreligger tilstrækkelig med videnskabelige undersøgelser af den eventuelle skadelige effekt af radiofrekvente elektromagnetiske bølger. Bureau Veritas målinger på Nyboder skole Bureau Veritas 1 første måling af de elektromagnetiske felter på Nyboder skole forelå den 17. november Af rapporten fremgår bl.a., at med alle operatører i drift overskrides den af ICNIRP anbefalede grænseværdi på ingen af de 12 målte positioner, samt at målingen på den position, hvor der er målt den højeste effekt, ligger 385 gange under gældende grænseværdi. I forbindelse med målingen blev det fra Teleselskabet 3 imidlertid oplyst, at 3G-antennen kun anvender ca. 10 % af den maximale sendestyrke. Dette skyldes, at systemet er designet således, at det øger effekten i takt med antallet af brugere på systemet. På denne baggrund blev Bureau Veritas anmodet om at foretage målinger når alle operatører sendte med maksimal styrke (worst case) med henblik på at få afdækket størrelsen af radiobølger i skolens bygninger og på friarealerne. Den supplerende rapport forelå den 2. december 2003 og det fremgår heraf, at 1 Bureau Veritas har siden 1828 serviceret kunder som uafhængig tredjepart i forbindelse med inspektion, kontrol, verificering og certificering. Selskabets kundeportefølge omfatter over virksomheder og ca. 45 regeringer verden over. Side 8

9 det ikke har været teknisk muligt at sætte fuld styrke på antennerne, men at der med baggrund af de tidligere foretagne målinger kan beregnes de omtrentlige teoretiske maximale effekter (radiobølger) på de 12 målepunkter. Af den supplerende rapports konklusion fremgår: Bidraget fra 3 s UMTS basestation Som det fremgår af det foregående, kan det ikke entydigt fastslås om strålingen på position 5 hidrører fra 3 s UMTS basestation. Antages det at det skulle være tilfældet, er den beregnede maksimale elektromagnetiske effekt hidrørende alene fra 3 s basesation estimeret til 0,01 W/m 2 på position 5 svarende til 1000 gange under grænseværdien for UMTS på 10 W/m 2. Den næstlaveste værdi er estimeret på position 2 med 0,0065 W/m gange under samme grænseværdi. I en normal daglig driftsituation er de afsatte effekter fra 3 mellem % af den maksimalt beregende afsatte effekt. Resultaterne af en måling af effekten fra 3 s basestation (inkl. den normale baggrundsstråling) ses vist på nedenstående figur: 3's basestation i drift 0,0050 Målt effekt i W/m2 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0,0000 Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Måleposition Max værdi Middelværdi På målepostion 6 (som har et stort indhold af baggrundsstråling), ligger de målte værdier hidrørende fra 3 således på omkring 0,0045 W/m 2, svarende til 2222 gange under grænseværdierne for UMTS. Bidraget fra GSM basesatationerne Den maksimalt beregnede eksponering hidrørende alene fra GSM basestationerne på Nyboder Skole er 0,0141 W/m 2 for position 4. Dette ligger 319 gange under grænseværdien for GSM900 på 4,5 W/m 2. Samlet beregnet bidrag fra samtlige basestationer Den samlede maksimalt beregnede elektromagnetiske effekt hidrørende fra både 3 s UMTS anlæg, samt de andre idriftværende GSM systemer er fremkommet Side 9

10 på måleposition 4 med 0,017 W/m 2. Det beregnede niveau ligger hér 588 gange under ICNIRPs grænseværdier for UMTS på 10W/m 2, og 264 gange under de anbefalede grænseværdier for GSM900 (svarende til 4,5 W/m 2 ) på samme position. Det bemærkes, at i nogle tilfælde er bidraget fra baggrundsstrålingen (specielt for lokalet med vinduer ud mod DSB s arealer) større end strålingen fra en operatør. Dette gør sig gældende for specielt måleposition 6. Ud fra det foreliggende overholder samtlige installerede basestationer ICNIRPs anbefalinger, og er selv i en worst case beregning 264 gange under samme. Handlemuligheder Det er ikke muligt på det foreliggende lov- og kontraktsgrundlag at stoppe brugen af antennerne. For så vidt angår de 4 administrationsejendomme (og 2 KE-ejendomme), foreslår Økonomiforvaltningen, at resultatet af den kommende statslige undersøgelse af området afventes. Vedrørende Nyboder Skole har Økonomiforvaltningen efter aftale med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen via Bureau Veritas gennemført målinger af radiobølger fra mobilantennerne på Nyboder Skole såvel i bygningerne som på friarealerne. Af rapporten af 17. november og 2. december 2003 fremgår, at eksponeringen af radiobølger ligger markant under grænseværdierne. For så vidt angår mulighederne for en alternativ placering af antennerne bemærkes: Aftaler om antennepositionerne er reguleret af lejeaftaler, der da disse som hovedregel indbefatter leje af et lokale til teknikrum efter Økonomiforvaltningens opfattelse - er omfattet af erhvervslejeloven. Sidstnævnte gælder dog ikke aftaler, hvor antenner/teknikrum er opført på grundarealer. Lejeaftalerne er tidsbegrænsede for en 10-årig periode, hvorefter lejemålet ophører uden varsel. I den tidsbegrænsede periode kan lejemålet ikke bringes til ophør, medmindre ejendommen f.eks. skal nedrives eller ombygges, eller udlejer fra offentlige myndigheder får påbud om nedrivning eller ombygning af antennemonteringsstedet, der medfører, at lejers brug umuliggøres. For så vidt angår forholdet til offentlige reguleringer, er det i lejekontrakterne anført, at offentlige påbud om det lejedes indretning af og anvendelse, der udstedes efter, at det lejede er overtaget af lejer, er udlejer, dvs. kommunen, uvedkommende, og skal efterkommes af lejer uden udgifter for udlejer. Kommunen kan alene rette henvendelse til teleoperatørerne med anmodning om en forhandling om mulighederne for en alternativ placering af antennerne, men teleoperatørerne er ikke forpligtede til at indgå en aftale om flytning af masterne, idet de kan henvise til lejekontraktens bestemmelser. Side 10

11 Det er på denne baggrund Økonomiforvaltningens opfattelse, at kommunen medmindre der tilvejebringes konkret lovhjemmel, hvor de pågældende master/antenner forbydes, eller der indgås en aftale med teleoperatøren er afskåret fra ensidigt at kræve masterne flyttet. Bilag o Rapport samt supplerende rapport af og vedrørende Måling af elektromagnetiske stråling, Nyboder skole. Appendix 1 og 2, som indeholder tekniske oplysninger af fortrolig karakter, og dermed er undtaget for aktindsigt, kan af Borgerrepræsentationens medlemmer gennemses ved henvendelse til Økonomiforvaltningen 9. kontor. o Pressemeddelelse af Ekspertmøde om sundhedsrisici fra radiobølger og mobilantenner o Sundhedsstyrelsens skrivelse af 28. november 2003 til samtlige kommunalbestyrelser Side 11

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere