- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP"

Transkript

1 SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Lokalplanens retsvirkning... 5 Rammebestemmelser: Lokalplanens formål... 7 Område- og zonestatus... 7 Anvendelse... 8 Udstykning... 8 V ej-, sti- og parkeringsforhold... 8 Bebyggelsens omfang og placering... 8 Bebyggelsens ydre fremtræden... 9 Ubebyggede arealer... 9 Forhold til anden kommunal planlægning Tilladelse fra andre myndigheder Bilag: 1: Lokalplanområdet incl. delområder : Opstillingsmønster : Matrikelnumre : Vejplan

3 SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR for et område til vindmøller ved Nørre Andrup Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at realisere muligheden for opstilling af vindmøller i området i henhold til kommuneplanen, samt at sikre at denne opstilling sker hensigtsmæssigt i forhold til de landskabelige og de landbrugsmæssige interesser. Formålet er endvidere at fastlægge det præcise opstillingsmønster m.v., således den efterfølgende administrative sagsbehandling minimeres, idet opstillingen således ikke længere vil kræve zonetilladelse. S tenodde Kallingborg Østttvang SIGNATURFORKLARING: Lokalplanområdet 1:

4 Lokalplanen omfatter et område på ca m2 ved Nr. Andrup og er beliggende i landzone. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er identisk med delområde I og må anvendes til en vindmølleklynge på maksimalt 4 vindmøller, funktioner knyttet til driften af vindmølleklyngen samt landbrugsformål. Der kan ikke ske udstykning, herunder arealoverførsel, af enkelt-m øller eller dele af lokalplanområdet. Baggrunden for denne bestemmelse er, at den nugældende regionplan som hovedregel ikke åbner mulighed herfor. Hertil kommer, at der efter den nuværende administrative praksis i relation til Landbrugsloven som hovedregel ikke meddeles tilladelse til udstykning. Reglerne bliver dog for øjeblikket diskuteret ud fra en helhedsvurdering af jordbrugsinteresser, landskabs- og miljøinteresser, tilslutningsregler m.v., hvilket kan resultere i ændrede overordnede retningslinier. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Norvej via den eksisterende markvej. Veje anlægges som kørefaste adgangsveje mellem vindmøllerne i lokalplanområdet, og/eller som kørefaste adgangsveje mellem møllerne og den eksisterende markvej. Alle veje er private veje/fællesveje. Der udlægges ingen stier i lokalplanområdet. Parkerings-og vendepladser udlægges efter behov og således det sikres, at den eksisterende markvej ikke belastes af parkering m.v. i forbindelse med vindmølleaktiviteten. Der er ikke fastlagt en bebyggelsesprocent for området som helhed, men vindmøllerne kan kun opstilles i overensstemmelse med det fastlagte opstillingsmønster. Øvrige bebyggelser må tilsammen ikke overstige 100 m2. Vindmøllerne må som udgangspunkt kun opføres med en navhøjde på 40,5 meter, men den enkelte mølle kan dog opføres med en anden navhøjde, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at klyngens helhedspræg ikke forstyrres væsentligt herved. F.eks. kan landskabsmæssige betragtninger - herunder terrænkoter - betyde, at en enkelt mølle i udkanten af opstillingsmønstret kan opføres med f.eks. en større navhøjde. Øvrige bygninger kan kun opføres i en etage og med en maksimal bygningshøjde på 5,0 meter. Møllerne skal fremtræde med størst mulig ensartethed, således møllerne har samme farve (hvid), samme tårnkonstruktion (konisk rørtåm), samme rotordiameter (42,0 meter) og samme omløbsretning (med uret set forfra). Rotoren kan dog opføres med en anden diameter end 42,0 meter, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at klyngens helhedspræg ikke forstyrres væsentligt herved. 4

5 Skiltning, reklamering og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet - spørgsmålet administreres gennem naturbeskyttelsesloven, dog må møllernes firmanavn og logo være påtrykt på maskinkabinen. Der er ikke optaget bestemmelser (herunder forbud) om beplantning i lokalplanen. Såfremt vindinteresseme i området skal beskyttes, skal dette ske gennem udpegning af såkaldte "negative skovrejsningsområder" i regionplanen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanområdet er indeholdt i kommuneplanen, hvor området er "identisk" med rammeområde V.3., der må anvendes til vindmøller. Kommunalbestyrelsen vurderer i den forbindelse, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen (kommuneplantillæg nr. 23). Der har ikke tidligere været udarbejdet andre lokalplaner for området. Der er ingen gældende deklarationer for området, som har betydning i forhold til den planlægningsmæssige regulering. Det forudsættes, at møllerne opstilling i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller", som administreres af Viborg Amt. Accept i henhold til bekendtgørelsen kan meddeles efter konkret ansøgning. Inden for lokalplanområdet er beliggende et dige, som er beskyttet ihenhold til naturbeskyttelseslovens 4. Diget må under ingen omstændigheder beskadiges i forbindelse med vindmølleaktiviteten. Lokalplanområdet er omfattet af reglerne vedr. planlægning i kystområder. Kommunalbestyrelsen vurderer i den forbindelse, at den planlagte arealanvendelse er i overensstemmelse med intentionerne for planlægning i kystområderne, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som netop er en helhedsplan, hvor landskabs- og naturhensyn har høj prioritet, og hvor hensynet til vindgode områder er afvejet mod natur- og landskabsinteresser. Lokalplanens retsvirkning Efter kommunalbestyrelsens offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme og arealer, der er omfattet af planen (i følge Planlægningslovens 18) kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 5

6 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Principperne i en lokalplan er bl.a. planens formålsbestemmelser samt de anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra lokalplanens formål. Dispensationen kan dog meddeles, efter at kommunalbestyrelsen har foretaget en såkaldt nabohøring, hvor beboerne i området får lejlighed til inden for 14 dage at gøre indsigelse mod dispensationen, med mindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er uden betydning for beboerne i området. Hvis en bestemmelse i en lokalplan er fastlagt i en aftale med en statslig eller regional myndighed, kan der kun dispenseres fra bestemmelsen med den pågældende myndigheds tilladelse. Væsentlige ændringer af en lokalplan kan ikke gennemføres ved dispensation men kun ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Ved lokalplanens endelige vedtagelse erstattes de generelle bestemmelser i Byggeloven ( 6a-6cog 7-9)'vedr. mindste grundstørrelser, bebyggelsesprocenter, friarealersamt afstandsog højdebestemmelser af lokalplanens bestemmelser. Med denne lokalplans endelige vedtagelse skal der ikke længere meddeles "zonetilladelse" til udstykning, nybyggeri eller ændret anvendelse jvf. planlægningslovens 35 - til de projekter, n y - og tilbygninger m.v., som er beskrevet i lokalplanen. Bestemmelserne har hjemmel i planlægningslovens 15 stk. 4, dertillægger lokalplanen en bonusvirkning, hvorved lokalplanen erstatter tilladelser efter anden lovgivning. 6

7 SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR for et område til vindmøller ved Nørre Andrup I henhold til planlægningsloven (lov nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. Lokalplanens bestemmelser suppleres af anden lovgivning, herunder navnlig af Byggeloven (Bygningsreglementet), Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. 1. Lokalplanens formål 1.1. Lokalplanen har til formål: - at realisere opstillingen af vindmøller i området i henhold til kommuneplanen. - at indpasse vindmøllerne hensigtsmæssigt i forhold til landskabet og de landbrugsmæssige interesser. - at fastlægge det overordnede og præcise opstillingsmønster for vindmøllerne i området samt at lette den efterfølgende administrative sagbehandling i forbindelse med den konkrete opstilling af møllerne. 2. Område- og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kort (bilag 1) og omfatter følgende ejendomme: Del af matr. nr. 4a og del af matr. nr. la Nørre Andrup By, Krejbjerg (bilag 3), samt alle parceller der efter den 1. oktober 1994 evt. udstykkes fra ovennævnte ejendom Lokalplanområdet er identisk med delområde I (bilag 1) Lokalplanområdet er beliggende i landzone. 7

8 Anvendelse Delområde I: Må anvendes til en vindmølleklynge. Der må opføres op til 4 vindmøller samt de bygninger, transformatorer og lignende, der er nødvendige for driften af vindmølleklyngen. Området må endvidere fortsat anvendes til landbrugsformål Udstykning Der kan ikke ske matrikulær udskillelse (udstykning eller arealoverførsel) af enkelt-m øller eller dele af lokalplanområdet. Se endvidere lokalplanredegørelsen - side V ej-, sti- og parkeringsforhold Veje udlægges i princippet som vist på kort (bilag 4). Vejadgang til området skal ske fra Norvej via den eksisterende markvej. Veje anlægges som kørefaste adgangsveje mellem vindmøllerne i lokalplanområdet, og/eller som kørefaste adgangsveje mellem møllerne og den eksisterende markvej. Alle veje i lokalplanområdet er private veje/fællesveje - og administreres i overensstemmelse med "Lov om private fællesveje" Der udlægges areal til vejen A -B i en bredde af ca. 4,0 meter (bilag 4). Der udlægges ingen stier i området. Parkerings- og vendepladser m.v. udlægges efter behov. Trafikbetjeningen af området må ikke medfører en øget belastning af den eksisterende markvej i form af parkering og lignende. Bebyggelsens omfang og placering Vindmøllerne må kun opstilles i overensstemmelse med det på kort (bilag 2) viste opstillingsprincip. Bestemmelsen skal primært sikre, at møllerne vil blive opfattet som en helhed. 8

9 Møllerne opstilles i en række med en indbyrdes afstand på 134,39 meter. Øvrige bebyggelser må tilsammen ikke overstige 100 m Vindmøllerne må opføres med en navhøjde på 40,5 meter. Vindmøller kan kun opføres med en anden navhøjde, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at klyngens helhedspræg ikke forstyrres væsentligt herved. Øvrige bebyggelser må kun opføres i en etage med en maksimal bygningshøjde på 5,0 meter. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1. Møllerne skal fremtræde med "ensartet" udseende. De præcise bestemmelser skal sikre størst mulig ensartethed blandt klyngens møller. Alle møller inden for lokalplanområdet skal have samme farve, og møllernes tårn, kabine og vinger skal fremstå som hvide. Møllerne skal opføres med koniske rørtåme. Rotoren kan kun opføres med en anden diameter end 42,0 meter, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at klyngens helhedspræg ikke forstyrres væsendigt herved. Møllevingerne skal have samme omløbsretning - med uret set forfra Skiltning, reklamering og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Vindmøllernes firmanavn og logo m ådog være påtrykt på maskinkabinen. Opsætning af skilte m.v. administreres gennem Naturbeskyttelsesloven. 8. Ubebyggede arealer 8.1. Der er ikke optaget bestemmelser (herunder forbud) om beplantning i lokalplanen Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til de under afsnit 3.1. nævnte formål, skal ved beplantning, befæstning eller lignende gives et ordentligt udseende. 9

10 Forhold til anden kommunal planlægning Kommuneplan: I henhold til kommuneplanen (kommuneplantillæg nr. 23) er lokalplanområdet "identisk" med rammeområde V.3., der må anvendes til vindmøller. Kommunalbestyrelsen vurderer i den forbindelse, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplan: Lokalplanområdet har ikke tidligere været omfattet af andre lokalplaner. Deklarationer: Lokalplanområdet er ikke omfattet af nogle i planlægningsmæssig henseende relevante deklarationer. Byggeloven: Ved lokalplanens endelige vedtagelse erstattes de generelle bestemmelser i Byggeloven ( 6a-6c og 7-9) vedr. mindste grundstørrelse, bebyggelsesprocent, friarealer samt afstands- og højdebestemmelser af lokalplanens bestemmelser Tilladelse fra andre myndigheder Viborg amtsråd: I henhold til "Planlægningsloven" 28 og 29 stk. 2 kan Viborg amtsråd gøre indsigelse mod lokalplanforslaget, som ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og Viborg amtsråd. Viborg Amt har med skrivelse af 15. december 1994 gjort indsigelse mod planforslaget, hvilket bl.a. har medført, at de i planen optaget bestemmelser vedr. udstykning er udarbejdet i samarbejde med Viborgs Amt. Bonusvirkning: Med denne lokalplans endelige vedtagelse skal der ikke længere meddeles "zonetilladelse" til udstykning, nybyggeri eller ændret anvendelse jvf. "Planloven", 35 - til de projekter, n y - og tilbygninger m.v., som er beskrevet i lokalplanen. Bestemmelserne har hjemmel i "Planloven" 15 stk. 4, der tillægger lokalplaner bonusvirkning, hvorved lokalplanen erstatter tilladelser efter anden lovgivning - i dette tilfælde Planlovens 35. Miljømæssige forhold: Opførelsen af vindmølleklyngen (de enkelte vindmøller) kræver, at der indhentes accept i henhold til bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller. 10

11 Accepten skal indhentes hos Viborg Amt. Den enkelte vindmølles maksimale lydeffektniveau (Lwa ref.) må ikke overstige 101 db re 1 pw - fastlagt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Bestemmelsen skal sikre, at støjniveauet ved nabobebyggelserne ikke overstiger de gældende støjbestemmelser Naturbeskyttelseslovens: Der er i lokalplanområdet beliggende et dige, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 4. Specielt i anlægsfasen samt i forbindelse med evt. senere reparationer af møllen skal bygherre m.v. være opmærksom på, at diget under ingen omstændigheder må beskadiges Kystnærhed: Lokalplanområdet er omfattet af reglerne vedr. planlægning i kystområderne. Kommunalbestyrelsen vurderer, at den planlagte arealanvendelse er i overensstemmelse med intentionerne for planlægning i kystområderne, da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som netop er en helhedsplan, hvor landskabs- og naturhensyn har høj prioritet, og hvor hensynet til vindgode områder er afvejet mod natur- og landskabsinteresser Statslige myndigheder: I henhold til "Planlægningsloven 28 og 29 stk. 3 kan de statslige myndigheder gøre indsigelse mod lokalplanforslaget, som ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte statslige myndighed. Strukturdirektoratet har med skrivelse af 5. januar 1995 gjort indsigelse mod planforslaget, hvilket bl.a. har medført, at de i planen optaget bestemmelser vedr. udstykning er udarbejdet i samarbejde med Strukturdirektoratet Landbrugspligt. Matr. nr. la og 4a Nørre Andrup By, Krejbjerg er omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan tillade, at arealet tages i anvendelse til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugsloven. Ophævelse af landbrugspligten kan ske i forbindelse med en eventuel udstykning. Jordbrugskommissionenkan iforbindelse med ophævelse af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugslovens 4 stk. 2 vedr. jordens drift og/eller stk. 3 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. 11

12 Lokalplanen er vedtaget af Spøttrup Kommunalbestyrelse den 30. august Alex Lind borgmester Lars Y ft kommunaldirektør Matr: 4 A. Matr: 1 A. Nr. Andrup By. Krejbjerg Retten i : Skive Indført den : Lyst under nr.: A Nr. Andrup By, Krejbjerg Retten i : Skive Indført den : Lyst under n r. : A M ona Villadsen ^ 12

13 Bilag 1 Lokalplanomradet p incl. delomrader ØRRE ANDR imåfd Østervang SIGNATURFORKLARING: Spøttrup Kommune Lokalplan nr O m råde til vindmøller ved Nr. A ndrup Lokalplanom rådet I Delområde - nr. Kort, mål 1: Spøttrup Kommune, Planlægningsafd.

14 Bilag 2 Opstillingsmønster r> ØRRE ANDR øgåf Østervang SIGNATURFORKLARING: Spøttrup Kommune Lokalplan nr O m råde til vindmøller ved Nr. A ndrup # Vindmølleplacering Kort, mål 1: Spøttrup Kommune, Planlægningsafd.

15 Bilag 3 Matrikelnumre ØRR Østervang f e la M atrikelnum m er Spøttrup Kommune Lokalplan nr O m råde til vindmøller ved Nr. A ndrup Kort, mål 1: Spøttrup Kommune, Planlægningsafd.

16 Bilag 4 Vejplan ANDR jibåfd Østervang A -B Vejstrækning Spøttrup Kommune Lokalplan nr Område til vindmøller ved Nr. Andrup Kort, mål 1: Spøttrup Kommune, Planlægningsafd.

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere