HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Kolding den 15. maj 2014 og af Vestre Landsrets 4. afdeling den 11. juli I påkendelsen har deltaget tre dommere: Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen og Jens Peter Christensen. Påstande Kærende, Jens J. Kold Antonsen (lejer), har nedlagt påstand om, at fogedsagen afvises, subsidiært at sagen nægtes fremme, mere subsidiært at sagen hjemvises til fortsat behandling ved landsretten. Indkærede, SEB Ejendomme I A/S (udlejer), har nedlagt påstand om stadfæstelse. Sagsfremstilling Den 26. februar 1986 indgik advokat Jens J. Kold Antonsen aftale med daværende udlejer om leje af lokaler på 2. sal i Hafniahus II, beliggende Foldegade 33, 7100 Vejle, til kontorformål til brug for sin advokatvirksomhed. Med virkning fra november 1986 indgik parterne endvidere aftale om leje af depotrum i ejendommen Hafniahus II.

2 - 2 - Udlejer har siden 2011 foretaget ombygning af bygningen, hvori Foldegade 33 er beliggende. Da parterne ikke kunne nå til enighed om, at lejer skulle flytte til et andet lejemål i bygningen, således at lejers lokaler på 2. sal kunne indgå i ombygningen, foretog udlejer ombygningen uden om lejers lejemål på 2. sal. Udlejer sendte den 13. november 2013 påkrav til lejer om betaling af forfalden leje mv. for henholdsvis kontorlejemålet og depotlejemålet. Begge påkrav blev sendt både som almindeligt og anbefalet brev. Påkravet vedrørende kontorlejemålet var adresseret til advokat Jens Antonsen, Foldegade 33 2, 7100 Vejle, og påkravet vedrørende depotlejemålet var adresseret til advokat Jens Antonsen, Depotrum Foldegade 33, 7100 Vejle. Den 19. november 2013 sendte udlejer brev om ophævelse af kontorlejemålet og brev om ophævelse af depotlejemålet, ligeledes med både almindelig og anbefalet post, og ligeledes adresseret til henholdsvis advokat Jens Antonsen, Foldegade 33 2, 7100 Vejle og advokat Jens Antonsen, Depotrum Foldegade 33, 7100 Vejle. Det fremgik af alle brevene, at de var sendt med almindeligt såvel som anbefalet brev. Udlejer modtog alle de 4 anbefalede breve retur med påtegning om, at brevene ikke var afhentet. Af Track & Trace udskrifter fra Post Danmark for de anbefalede breve af 13. november 2013 med påkrav om betaling fremgår bl.a., at brevene blev forsøgt afleveret den 14. november 2013 samt følgende bemærkning: Vi lægger snarest en besked i brevkassen. Det fremgår endvidere, at forsendelserne blev lagt til afhentning den 15. november 2013, blev returneret til afsender den 30. november 2013 og blev udleveret til afsender den 2. december Af Track & Trace udskrifter fra Post Danmark for de anbefalede breve af 19. november 2013 om ophævelse af lejeaftalerne fremgår bl.a., at brevene den 20. november 2013 blev forsøgt afleveret samt følgende bemærkning: Vi lægger snarest en besked i brevkassen. Det fremgår endvidere, at forsendelserne blev lagt til afhentning den 21. november En medarbejder fra Post Danmark har ved mails af 24. februar og 10. marts 2014 oplyst, at de anbefalede breve blev anmeldt på modtagerens adresse henholdsvis den 14. og 20. november 2013, at der de samme datoer blev lagt besked i modtagerens postkasse om forsendelserne, og

3 - 3 - at anmeldelsesblanketterne blev lagt i postkassen ved ejendommen Foldegade 33 og ikke i postboksen. Den 25. november 2013 betalte lejer de skyldige beløb. Udlejer indbragte sagen for Fogedretten i Kolding, som afsagde kendelse den 15. maj 2014 om, at udlejers anmodning om udsættelse af lejer af kontorlejemålet og depotrum kunne fremmes. Af fogedrettens begrundelse fremgår bl.a.: Fogedretten lægger til grund, at udlejer har sendt påkrav og ophævelser til lejer med anbefalet brev. Det fremgår af track and trace udskrifter, at forsendelserne har været lagt til afhentning på posthuset efter at de har været forsøgt afleveret. Søren Pedersen, Post Danmark, har i en mail til udlejer oplyst, at brevene er anmeldt på modtagerens adresse henholdsvis den 14. og 20. november 2013, og at anmeldelsesblanketten er lagt i postkassen ved ejendommen Foldegade 33 og ikke i postkassen. Uanset lejers forklaring om, at han fandt brevet med påkravet oven på et postkassebatteri i opgangen den 25. november 2013, må fogedretten herefter lægge til grund, at udlejers påkrav er kommet frem den 14. november 2013 og, at ophævelsen er kommet frem den 20. november Lejers betaling af husleje er således sket efter påkravsfristen, og efter at lejemålet blev ophævet. Lejer kærede fogedrettens kendelse til Vestre Landsret, som afsagde kendelse den 11. juli Af landsrettens kendelse fremgår bl.a.: Landsretten er enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse. Fogedrettens kendelse stadfæstes. T h i b e s t e m m e s: Under en udkørende fogedforretning den 12. august 2014 afsagde Fogedretten i Kolding kendelse om at fremme fogedforretningen med henblik på at udsætte lejer af lejemålet, og fogedretten erklærede lejer for udsat af og udlejer for indsat i besiddelsen af lejemålet Foldegade 33, Vejle.

4 - 4 - Procesbevillingsnævnet har den 22. september 2014 meddelt lejer tilladelse til at kære Vestre Landsrets kendelse af 11. juli 2014 til Højesteret, således at tilladelsen alene omfatter spørgsmålet om, hvorvidt de i sagen omhandlede påkrav og ophævelsesmeddelelser må anses for at være kommet frem. Ifølge en udskrift fra Advokatnøglen af 17. marts 2014 var advokat Jens J. Kold Antonsens adresse på daværende tidspunkt Foldegade 33 2, Postboks 211, 7100 Vejle. Der er fremlagt breve af 15. maj og 21. oktober 2013, som lejer, advokat Jens J. Kold Antonsen, har sendt til udlejers advokater. På brevpapiret er advokat Jens J. Kold Antonsens adresse angivet som Dokken, Foldegade 33, 2. sal, 7100 Vejle. Der er endvidere fremlagt fotos af brevkasseanlægget ved indgangen til Foldegade 33, hvoraf det fremgår, at det på en af brevkasserne i brevkasseanlægget var angivet JENS KOLD AN- TONSEN Advokat. Retsgrundlaget Erhvervslejeloven I erhvervslejelovens 69, stk. 3, 1. pkt., hedder det: Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Postloven m.v. I postlovens 7, stk. 1, 1. pkt., hedder det: Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtager aftalte omdelingssteder. I lovens 8, stk. 2, hedder det:

5 - 5 - Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget. Tilsvarende bestemmelser er fastsat i bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder 8, stk. 1, 1. pkt., og 9, stk. 3, 1. og 2. pkt. I bilag 1 til bekendtgørelsen er fastsat regler for opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt etablering af brevindkast. I bilaget hedder det bl.a.: 3. Regler for opstilling af brevkasseanlæg i etageejendomme Definition Ved et brevkasseanlæg forstås et fælles anlæg indeholdende en brevkasse for hvert afleveringssted (beboelse) i ejendommen (opgangen). Anvendelse Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved hver opgang i etageejendomme. Placering Brevkasseanlæg skal placeres indvendigt eller udvendigt nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetagen eller ved hovedindgangsdøren, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget. Anbringender Jens J. Kold Antonsen har navnlig anført, at lejers advokatkontor på 2. sal i Foldegade 33 var lukket i perioder i november 2013 på grund af udlejers ombygningsarbejde, som hindrede for adgang til lejemålet. Det var derfor påregneligt, at udlejer, som tidligere sket, ikke ville opkræve husleje i november Advokatkontorets postadresse er postboks 211, 7100 Vejle, hvor advokatkontorets post er afhentet gennem 25 år, og hvortil tidligere breve fra udlejer er afleveret. Kontorets adresse var ikke ændret i forbindelse med lukningen af kontoret i november I stueetagen er der et postkassebatteri, hvor postkasserne løbende bliver fyldt op af reklamer, tryksager, ugeaviser mv., som derefter placeres oven på postkassebatteriet, hvorfra det falder ned og bliver fjernet. Postkassebatteriet var tidligere placeret i ejendommens kælder og er flyttet til stueetagen uden aftale med lejer. Lejer bruger ikke postkassebatteriet til modtagelse af post og har aldrig modtaget normal post i postkassebatteriet.

6 - 6 - Den 25. november 2013 fandt lejer udlejers påkrav oven på postkassebatteriet. Lejer betalte beløbet samme dag, lejer fik kendskab til påkravet, og således inden for påkravsfristen. Først under fogedsagen blev lejer bekendt med udlejers ophævelsesbrev. Det er ubestridt, at udlejers påkrav og ophævelse ikke blev sendt til lejers postboks. Hverken påkrav, ophævelser eller anmeldelsesblanket blev afleveret til lejer personligt eller forsøgt afleveret til lejemålets adresse, Foldegade 33, 2. sal, formentlig på grund af udlejers byggearbejder. Inden udlejers byggearbejde modtog lejer anbefalede breve på kontoret på 2. sal, og hvis kontoret var lukket, blev der lagt besked ved døren til kontoret. Udlejer har i modsætning til tidligere ikke rettet henvendelse til lejer via mail eller fax, hvilket udlejer havde en særlig anledning til, dels fordi denne fremgangsmåde tidligere er anvendt, og dels fordi udlejer i en længere periode ikke opkrævede husleje på grund af lejemålets tilstand, jf. også Post Danmarks forretningsbetingelser for breve indland, pkt Brevene vedrørende depotrummet er stilet til advokat Jens Antonsen, Depotrum, Foldegade 33, 7100 Vejle, hvilken adresse ikke eksisterer. Post og anbefalet post med påkrav skal afleveres til lejers adresse, som den er anført i lejekontrakten. Lejer bør kunne regne med, at kontorets post sendes til kontorets postadresse, postboks 211, 7100 Vejle, eller modtages direkte på kontoret på 2. sal. Udlejer har ikke løftet bevisbyrden for, at påkravet er kommet frem til lejer før den 25. november Postanmeldelse for anbefalede breve skal ifølge Post Danmarks forretningsbetingelser for breve indland afleveres på adressen, hvilket er Foldegade 33, 2. sal, eller postboks 211, 7100 Vejle, hvilket ikke er sket. Postlovens 8 har ikke til formål at ændre Post Danmarks regler for aflevering af anbefalede breve. Post Danmarks forretningsbetingelser for leje af postboks er uden betydning, da de gælder fra 1. januar Lejer har i øvrigt henvist til Højesterets kendelse af 12. september 2013 (UfR ). SEB Ejendomme I A/S har navnlig anført, at lejer har haft adgang til lejemålet under hele ombygningen, jf. byggeleder Niels Olav Nielsens forklaring i fogedretten, og at der ikke er foretaget ombygninger ved indgangen til Foldegade 33, hvor lejer havde sin postkasse. Ud-

7 - 7 - lejer er forpligtet til at opsætte postkasserne i ejendommens opgang i stueetagen, jf. postlovens 8, stk. 2. Udlejer er berettiget og forpligtet til at sende påkrav og ophævelser til lejemålenes adresse, idet lejer drev sin forretning fra dette sted. Når Post Danmark ikke kunne træffe lejer og aflevere det anbefalede brev mod kvittering, måtte anmeldelsen af det anbefalede brev lægges i lejers postkasse i stueetagen, idet der på grund af postloven ikke er mulighed for at opsætte postkasser på 2. sal, hvor lejemålene var beliggende. Lejer kan ikke undlade at kontrollere sin postkasse, selv om lejer har indgået aftale med Post Danmark om leje af postboks. Leje af postboks friholder ikke lejeren fra at opstille brevkasse ved indgangen, jf. Post Danmarks forretningsbetingelser for leje af postboks pkt Udlejer har tidligere sendt påkrav og ophævelser til lejemålets postadresse. Lejer har ikke krav på, at påkrav og ophævelser sendes pr. mail eller fax, uanset om dette er sket i forbindelse med påkrav i oktober 2013 i samarbejde med udlejers advokat. Påkrav og ophævelser i forbindelse med denne sag er sendt fra administrationen i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Lejer ved fra tidligere sager mellem parterne, at udlejer afgiver påkrav, når lejer ikke betaler leje. Lejer undlod bevidst at betale leje for at provokere, og lejer havde i denne situation særlig anledning til at holde øje med sin post. Det er bevist ved udskrifter fra Post Danmark Track & Trace og ved mails fra Post Danmark, at påkrav og ophævelser er kommet frem henholdsvis den 14. og den 20. november 2013, idet de er forsøgt afleveret til lejer, og besked om de anbefalede breve er lagt i lejers postkasse. Det er irrelevant, om postkassebatteriet var fyldt op af reklamer mv., hvilket i øvrigt bestrides, idet ejendomsmesteren dagligt påser sådanne forhold. Påkrav og ophævelser er sendt med almindelig og anbefalet post. Efter retspraksis og litteraturen er det anbefalede brev kommet frem til kærende den dag, postvæsenet har anmeldt brevet til lejer, og hvor lejer kunne gøre sig bekendt med påkravene, selv om lejer ikke afhenter de anbefalede breve. Der er ikke krav om, at lejer modtager brevene personligt. Påkravene og ophævelserne sendt med almindelig post er ikke kommet retur.

8 - 8 - Lejer betalte først restancen den 25. november 2013, og udlejers ophævelse af lejemålene er derfor berettiget. Det er i øvrigt udlejers erfaring, at lejer ikke modtager post, der er belastende for ham. Højesterets begrundelse og resultat Denne sag drejer sig om fogedudsættelse efter ophævelse af erhvervslejemål som følge af betalingsmisligholdelse, og hovedspørgsmålet er, hvornår udlejers breve med betalingspåkrav og ophævelse må anses for at være kommet frem til lejeren. Det er udlejeren, der har bevisbyrden for, at betalingspåkrav og ophævelse af lejeaftalen er kommet frem så betids, at ophævelsen er gyldig og sket, inden lejeren berigtigede restancen, jf. erhvervslejelovens 69, stk. 3, 1. pkt. Ved vurderingen af, hvilke krav der kan stilles til beviset for, om en meddelelse er blevet afsendt og er kommet frem til adressaten, må der tages udgangspunkt i de forhold, der kendetegner det enkelte område, jf. Højesterets kendelse af 15. oktober 2012 (UfR ). Højesteret finder, at et brev til en lejer med betalingspåkrav eller ophævelse af lejemålet, som udlejer har adresseret korrekt og sendt både som almindelig og anbefalet post, som udgangspunkt må anses for at være kommet frem til lejeren på den dag, hvor brevet og meddelelsen om det anbefalede brev ved normal postbesørgelse er afleveret på adressen, herunder i brevkasse. Dette gælder, uanset at lejer undlader at afhente det anbefalede brev på posthuset. Udgangspunktet må fraviges, f.eks. hvis postbesørgelsen ikke er normal, eller hvis udlejeren ved eller burde vide, at særlige forhold hos lejeren såsom bortrejse eller hospitalsindlæggelse kan bevirke, at han ikke ser posten. Højesteret lægger til grund, at udlejers breve med betalingspåkrav og ophævelse af lejeaftalerne blev sendt både som almindelig og anbefalet post henholdsvis den 13. og 19. november Dette har udlejer godtgjort dels ved kopier af brevene, hvori datering og fremsendelsesmåde er angivet, dels ved bekræftelser fra Post Danmark på den anbefalede forsendelse, her i form af udskrifter fra Post Danmark Track & Trace.

9 - 9 - Brevene vedrørende kontorlejemålet var adresseret til advokat Jens Antonsen, Foldegade 33 2, 7100 Vejle, og brevene vedrørende depotlejemålet var adresseret til advokat Jens Antonsen, Depotrum Foldegade 33, 7100 Vejle. Højesteret finder, at disse adresseringer var korrekte adresseringer til lejerens og hovedlejemålets adresse. Dette støttes af, at lejeren på sit brevpapir, som han anvendte til breve til udlejers advokater i maj og oktober 2013, angav, at advokatkontoret havde adresse Foldegade 33, 2. sal, 7100 Vejle, og det må være resultatet, selv om advokatkontoret ifølge den digitale advokatfortegnelse, Advokatnøglen, havde adresse Foldegade 33, 2. sal, postboks 211, 7100 Vejle. Højesteret lægger endvidere til grund, at udlejers breve med betalingspåkrav og ophævelse samt meddelelser om de anbefalede breve blev lagt i lejers brevkasse henholdsvis den 14. og 20. november Dette har udlejer godtgjort ved Track & Trace-udskrifter samt oplysninger fra Post Danmark, herunder om sædvanlig postbesørgelse af almindelig post. Udlejers almindelige og anbefalede breve med betalingspåkrav og ophævelse må derfor som udgangspunkt anses for at være kommet frem til lejer henholdsvis den 14. og 20. november Lejer har anført, at han burde kunne regne med, at post til advokatkontoret blev sendt til adressen postboks 211, 7100 Vejle og afleveret i hans postboks. Han har endvidere anført, at han burde kunne regne med, at post til advokatkontoret, der ikke blev afleveret i hans postboks, blev afleveret direkte på advokatkontoret på 2. sal i ejendommen Foldegade 33 og ikke i hans brevkasse. Det følger af postlovens 8, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder 9, stk. 3, samt pkt. 3 i bilag 1 til bekendtgørelsen, at brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder. Pligten til at opstille brevkasseanlæg gælder uanset, om postmodtageren har indgået en aftale med Post Danmark om leje af postboks. Ved indgangen til Foldegade 33 var opstillet et brevkasseanlæg, hvor lejeren havde en brevkasse, med navnet JENS KOLD ANTONSEN Advokat. Lejeren har i fogedretten forklaret, at det er sket, at klienter har afleveret post i brevkassen. Herefter finder Højesteret, at lejer måtte forvente, at post fra udlejer kunne blive afleveret i brevkassen ved indgangen til Foldegade 33.

10 Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at udlejer var bekendt med, at lejers advokatkontor var lukket i november Der er heller ikke grundlag for at antage, at udlejer tidligere sædvanligvis bortset fra et enkelt tilfælde har sendt påkrav til lejer også pr. mail eller fax. Det, som lejer har anført om ombygning af ejendommen og om, at udlejer ikke tillige sendte påkrav og ophævelsesbreve pr. mail eller fax, kan derfor ikke føre til, at udlejers breve med betalingspåkrav og ophævelse undtagelsesvis ikke kan anses for at være kommet frem henholdsvis den 14. og 20. november Højesteret lægger herefter til grund, at udlejerens breve med betalingspåkrav og ophævelse kom frem til lejeren henholdsvis den 14. og 20. november Da udlejers påkrav således kom frem til lejeren den 14. november 2013, og lejeren først berigtigede restancen den 25. november 2013, opfyldte udlejers ophævelse af 19. november 2013 den tidstermin, der er en betingelse for gyldig ophævelse efter erhvervslejelovens 69, stk. 3, 1. pkt. Med disse bemærkninger stadfæster Højesteret landsrettens kendelse om at fremme fogedsagen. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes. Jens J. Kold Antonsen skal i sagsomkostninger for Højesteret inden 14 dage fra denne højesteretskendelses afsigelse betale kr. til SEB Ejendomme I A/S. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Ejendomsselskabet af 1. maj 2002 A/S (advokat Mikkel Fisker) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 Sag 236/2014 Boet efter A (tidligere A) (advokat Hans Sønderby Christensen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere