ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder Larsen Lokalemæssige konsekvenser af samling af bygningsinspektoraterne samt omplaceringer på Rådhuset. 1. Resume Indstillingen beskriver de økonomiske konsekvenser af sammenlægningen af Juridisk-Teknisk Kontors bygningsinspektorater, Midt, Nord samt Syd til ét inspektorat. Da sammenlægningen skal ske på Kalkværksvej, indebærer det, at Stadsarkitektens Projektafdeling og Byfornyelsesafdeling skal flytte. Stadsarkitektens Projektafdeling og Byfornyelsesafdeling flyttes til Rådhuset, hvor der bliver ledige lokaler ved Magistratens 2. Afdelings Informatikafdelings flytning til Grøndalsvej 1 og dele af Ejendomsforvaltningens flytning til Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5. Ved Ejendomsforvaltningens udflytning fra Rådhuset blev der samtidig opnået en indtægt ved forøgelsen af antallet af parkometer p-pladser ved Rådhuset. Det indstilles, at denne merindtægt medgår til dækning af den parkeringsudgift som Ejendomsforvaltningen nu har ved leje af p-pladser i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. Ved erhvervelsen af Grøndalsvej 1 (KFK-bygningen) var det forudsat, at en lejeværdi af de lokaler, der ved indflytningen på Grøndalsvej bliver ledige på Rådhuset medgår til finansieringen af KFK-bygningen med årligt kr. Af dette beløb anviser Juridisk-Teknisk Kontor kr. årligt. Samtidig påregnes gennemført en række omplaceringer på Rådhuset inden for Borgmesterens Afdeling samt Magistratens 2. Afdeling, hvorfor det med Borgmesterens Afdeling er aftalt, at Borgmesterens Afdeling årligt betaler kr. Omkostningerne ved omrokeringerne dækkes delvis af salg af Bygholms Allé 2, og det resterende kapitalkrav foreslås forrentet og afdraget over Ejendomsforvaltningens driftsbudget. Driftsøkonomisk er der balance mellem udgifterne til hhv. forrentning og afskrivning af ovennævnte kapitalkrav samt udgiften til

2 Side 2 leje af nye kontorer i Hans Hartvig Seedorffs Stræde og indtægtsposter i form af besparelser på Ejendomsforvaltningens bygningsdrift ved salget af Bygholms Allé, samt en forudsat lejeindtægt for bygningsinspektorat Nords hidtidige lokaler på Vejlby Centervej. 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i sit møde den 17. december 2003 indstilling om Køb af administrationsbygningen Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, således at flere fagkontorer i Magistratens 2. Afdeling flytter hertil. Blandt disse er Informatikafdelingen, der i øjeblikket har til huse på Rådhuset. Som en del af finansieringen af købet blev der i indstillingen indregnet en værdi af de fraflyttede rådhuslokaler på kr. årligt. 3. Beskrivelse af indstillingen Juridisk-Teknisk Kontor har truffet beslutning om sammenlægning af de tre eksisterende bygningsinspektorater, Midt, Nord samt Syd til ét inspektorat. De tre inspektorater med i alt 40 medarbejdere disponerer i øjeblikket over i alt m 2 erhvervsareal. Såfremt en samling af inspektoraterne skal ske på én af de nuværende adresser, kan der som følge af det samlede pladsbehov kun blive tale om Kalkværksvej. Denne placering minimerer samtidig inspektoraternes omflytning, idet Bygningsinspektorat Midt kan forblive på sin nuværende adresse. Alternativet til denne løsning vil være indgåelse af et nyt lejemål. En samling af bygningsinspektoraterne på Kalkværksvej forudsætter at Stadsarkitektens Projektafdeling og Byfornyelsesafdeling flytter ud. Lokalerne til disse funktioner tilvejebringes på Rådhuset i kraft af bl.a Informatikafdelingens flytning til Grøndalsvej 1 og Ejendomsforvaltningens fraflytning ultimo 2003 af i alt 9 fag fra Rådhuset til nyt lejemål i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. Dette vil samtidig betyde, at hele Stadsarkitektens Kontor vil blive samlet på Rådhuset. Samtidig påregnes gennemført en række omplaceringer på Rådhuset inden for Borgmesterens Afdeling (Indkøbskontoret og Personaleafdelingen) samt Magistratens 2. Afdeling (Økonomi & Personalefunktionen samt budtjenesten). Tidsperspektivet i flytningerne er, at Informatikafdelingen forventes flyttet fra Rådhuset medio september, og de nødvendige ombygninger til Borgmesterens Afdeling samt Magistratens 2. Afdeling vil blive gennemført inden 1. november Ombygningen på Kalkværksvej til bygningsinspektoraterne påbegyndes oktober-november d.å. og forventes afsluttet medio februar Inspektoraternes samling betyder, at Bygholms Allé 2 sælges og der sker genudlejning af Bygningsinspektorat Nords lokaler på Vejlby Centervej, hvilket kan gennemføres fra 2. halvår Økonomiske konsekvenser

3 Side 3 De beskrevne om- og indflytninger medfører udgifter til nyindretning på Rådhuset (i 2004), Kalkværksvej ( i 2004 med 60 % af udgifterne og i 2005 med de resterende 40 % af udgifterne), Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 (i 2004) samt Vejlby Centervej 52 (i 2005). Sidstnævnte som følge af Bygningsinspektorat Nords fraflytning. Omkostningerne ved omrokeringerne dækkes delvis af salg af Bygholms Allé 2, der huser Bygningsinspektorat Syd. I overensstemmelse med instruktion nr er magistratsafdelingerne forespurgt, om der er interesse for fortsat at benytte ejendommen til kommunale formål. Magistratens 3. Afdeling har på den baggrund tilkendegivet interesse for at erhverve så meget som muligt af det til ejendommen hørende grundareal, hvorfor bygningen vil blive frastykket med en ca. 800 m2 stor grund. Århus Amt har vist interesse for at købe bygningen, der alternativt vil blive udbudt i offentligt salg. Indstilling om salg vil blive forelagt byrådet til endelig godkendelse. De samlede økonomiske konsekvenser af nærværende indstilling kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Kalkværksvej Bygholms Allé - bygning - frastykket areal, nettoprovenu ef ter forudsat op rensning Ombygningsudgift ,200 0,800 Provenu, ejendomssalg ,930-1,000 Vejlby Centervej Rådhuset, indretning til nye brugere hhv. div. omflytninger Hans Hartvig Seedorffs Stræde 1,275 0,500 2,975 0,250 1,050-2,930 Kapitalkrav brutto hhv. netto 4,025 1,095 Svarende til årlig forrentning og afskrivning Anvendt realrente Tidshorisont 4,00 % 30 år 0,063

4 Side 4 Nettokapitalkravet foreslås forrentet og afdraget over Ejendomsforvaltningens driftsbudget fra og med Driftsøkonomisk er der balance mellem udgifterne til hhv. forrentning og afskrivning af ovennævnte kapitalkrav samt udgiften til leje af nye kontorer i Hans Hartvig Seedorffs Stræde og indtægtsposter i form af besparelser på Ejendomsforvaltningens bygningsdrift ved salget af Bygholms Allé, samt en forudsat lejeindtægt for bygningsinspektorat Nords hidtidige lokaler på Vejlby Centervej. Den i Ejendomsforvaltningens budget indregnede værdi på kr. af Informatikafdelingens fraflyttede rådhuslokaler udmøntes således, at kr. anvises af Juridisk-Teknisk Kontor, idet sammenlægningen af bygningsinspektoraterne betyder flytning af dele af Stadsarkitektens kontor til Rådhuset, mens det resterende beløb på kr. er aftalt betalt af Borgmesterens Afdeling, idet omflytningerne på Rådhuset betyder en nettoudvidelse med 2 kontorfag i Borgmesterens Afdeling. Differencen i fht. de kr. dækkes over Ejendomsforvaltningens driftsbudget. Ejendomsforvaltningens flytning fra Rådhuset frigør 6 parkeringspladser, der pr. 1. april er overført til den kommunale parkometertjeneste som offentlige parkometerpladser. Parkometertjenestens merindtægt indstilles overført til Ejendomsforvaltningen til dækning af udgiften ved leje af p-pladser på forvaltningens nye adresse i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. De pågældende posters budgetmæssige virkning for 2004 og 2005 kan sammenfattes således: Den i forbindelse med købet af Grøndalsvej 1 forudsatte husleje på Rådhuset: Betaling fra Borgmesterens Afdeling for lokaleudvidelse med 2 fag kr. i 2004 (for 2 mdr.) og kr. fra og med Betaling fra Juridisk-Teknisk Kontor for disponering over resterende areal fra Informatikafdelingens flytning kr. i 2004 (for 2 mdr.) og kr. fra og med Overført indtægt fra parkometertjenesten til Ejendomsforvaltningen kr. i 2004 (for 9 mdr.) og kr. fra og med Konsekvenser i forhold til mål Realisering af indstillingen er i overensstemmelse med Ejendomsforvaltningens mål om at sikre, at de lokalemæssige rammer modsvarer brugernes dokumenterede behov, så der tilvejebringes et nødvendigt antal lokaler på markedsmæssige vilkår ved nybyggeri, opkøb eller leje, samt at sikre at drift, ombygning og vedligeholdelse af administrationsbygninger sker under hensyntagen til brugernes behov og efter økonomiske og miljømæssige kriterier. 6. Beslutningspunkter

5 Side 5 Magistratens 2. Afdeling indstiller, 1. at Magistratens 2. Afdeling bemyndiges til at gennemføre salget af ejendommen Bygholms Allé 2 under forbehold af byrådets godkendelse af salgspris, idet der for 2005 afsættes rådighedsbeløb under Ejendomsforvaltningen på kr. i indtægt og kr. i udgift for salg af bygning og kr. for salg af frastykket grundareal. 2. at Ejendomsforvaltningens driftsbudget for 2004 under sektor 2.71, Ejendomsforvaltningen, med rammekorrigerende effekt forhøjes med kr. og med kr. i 2005 til gennemførelse af de med indstillingen beskrevne aktiviteter. 3. at der på sektor 2.71, Ejendomsforvaltningen, gives tillægsbevillinger med rammekorrigerende effekt vedrørende afledt drift i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskemaer: Mindreudgift på kr. fra og med 2005 over en 30-årig periode, der modsvarer forrentning og afskrivning til realrente 4,0 % af det med indstillingen forbundne nettokapitalkrav, og merudgift til drift og vedligeholdelse på kr. i 2004 og kr. årligt fra at der gives driftstillægsbevillinger med rammekorrigerende effekt under sektor 2.53, Vej- og Kloakvedligeholdelsen, med merindtægt på kr. i 2004 og kr. fra 2005, og under sektor 2.91, Juridisk-Teknisk Kontor, med mindreudgift kr. i 2004 og kr. fra 2005, og under sektor 0.31, Administration, med kr. i 2004 og kr. fra at de nødvendige rådighedsbeløb anvises fra sektor 0.98, Renter og Finansiering. Poul B. Skou / Poul Spliid Pedersen

6 Bilagsfortegnelse: Indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser Side 6

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere