Energimærke. Lavt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langebjergvej 502 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3050 Humlebæk BBR-nr.: Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen Consult ApS Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparser, fording af ejendommens varmeudgifter samt de enkte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma ler en beskikket energikonsulent, som har godkendse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: m³ naturgas Oplyst for perioden: m³ naturgas: 01/01/09-30/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparsesforslag Bygningens energiforbrug er moderat og/ler der benyttes en billig form for energi. Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger ler hvis de af bygningen alligev skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad ler køkken. Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering" Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som reg særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligev er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapit 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan ler skal gennemføres i forbindse med ombygning ler renovering: Besparsesforslag Årlig besparse i energienheder Årlig besparse i kr. 1 Bygning 3: Mulig besparse ved udskiftning af 2 stk ældre gaskedler, samt 7 stk fremløbsstyring 1154 m³ Naturgas, 71 kwh 9370 kr.

2 SIDE 2 AF 7 2 Bygning 2: Mulig besparse ved udskiftning af 4 stk ældre gaskedler, samt 5 stk fremløbsstyring 3 Bygning 1: Mulig besparse ved udskiftning af 2 stk ældre gaskedler, samt 4 stk fremløbsstyring 4 Bygning 2: Mulig besparse ved ekstra 100 mm loftsisolering på de vandrette lofter m³ Naturgas, 78 kwh 669 m³ Naturgas, 42 kwh 338 m³ Naturgas, 21 kwh kr kr kr. 5 Bygning 3: Mulig besparse ved ekstra 100 mm loftsisolering 264 m³ Naturgas 2140 kr. 6 Bygning 1: Beregnet besparse ved lavenergi termoruder i samtlige vinduer og døre. 7 Bygning 1: Beregnet besparse ved lavenergi termoruder i samtlige vinduer og døre. 8 Bygning 3: Beregnet besparse ved lavenergi termoruder i samtlige vinduer og døre. 389 m³ Naturgas, 24 kwh 744 m³ Naturgas, 45 kwh 640 m³ Naturgas, 38 kwh 3160 kr kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Andsboligforeningen omfatter 3 boligblokke, nr 001 med 4 boliger nr , boligblok nr 002 med 9 boliger nr 510 til 526 og boligblok 003 med 7 boliger nr 568 til 580. Som identifikationsadresse er benyttet den i BBR registrerede adresse Langebjergvej 502, Humlebæk, da energimærket kun under denne adresse kan registreres og gøres offici. Energimærket omfatter trods det samtlige de ovenfor nævnte boliger. Boligerne er placeret som rækkehuse i 1 ler 2 plan, og hver bolig har egen naturgaked, hvorfor det samlede naturgasforbrug ikke er kendt. I energimærket er derfor benyttet det beregnede samlede mængde naturgas som det "oplyste" forbrug, på hvilket ejendommen er energimærket. Det er ikke rentabt at installere solvarme til f.eks. brugsvandsopvarmning ler jord- ler luftvarmepumper til rumopvarmning, da investeringen er stor og energiforsyningen hertil er ektricitet, som pr varmeenhed er betydig dyrere end nuværende energiform. Hvis huset derimod skal ombygges ler energiforsyningen iøvrigt ændres, bør der overvejes benyttse af alternative energiformer. Fra kommunens sagsarkiv er hentet kopi af revant tegningsmateriale. Det samlede vandforbrug er for året 2009 oplyst til 1367 m3 ler 1727 m3 afhængig af om der sammenlægges fra lejlighedernes enktmålere ler benyttes aflæsning på den fælles måler. Det er oplyst, at de 1367 m3 muligvis er det mest korrekte forbrug. Det svarer til ca 0,80 m3 pr m2 bolig. Ved sammenligning med landsgennemsnit svarer det til medianforbruget for etageboligbebyggser på 0,84 m3/m2år. Der er ikke oplyst noget samlet varmeforbrug for alle boliger, hvorfor der i energimærket er benyttet det beregnede samlede forbrug som "oplyst" forbrug. Herefter er energimærket beregnet. Det beregnede forbrug fordt på lejlighedsstørrser er alene fordt efter areal. Der er ikke taget hensyn til hvem der har ældre og hvem der har nyere gaskedler, hvorfor forsklen i forbruget må aflæses i besparsesbeskrivserne. Lejlighederne med oprindige kedler vil derfor typisk have lidt større forbrug end her

3 SIDE 3 AF 7 beregnet og lejlighederne med kondenserende gaskedler typisk mindre forbrug. Men genert er forbrug mere afhængig af beboernes forbrugsmønster, og derfor kan de enktes forbrug variere betydigt mere end de her beregnede forskle. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsde Tag og loft Ifølge tegningsmateriale er samtlige vandrette lofter isoleret med 200 mm mineraluld og de skrå lofter med 150 mm. Loftsisoleringen kan bekræfes visut ved besigtigse. Forslag 4: Bygning 2: Besparsen ved ekstra 100 mm loftsisolering er beregnet til ca 3.000,- kr for he blokken, svarende til ca kr pr lejlighed. Ekstraisoleringen er beregnet for denne blok, da det vurderedes at være billigst og give mest effekt. Forslag 5: Bygning 3: Besparsen ved ekstra 100 mm loftsisolering er beregnet til ca 2.000,- kr for he blokken, svarende til knap kr pr lejlighed. Ekstraisoleringen er beregnet for denne blok, da det vurderedes at være billigst og give mest effekt. Ydervægge Ydermurene synes på tegningsmateriale at være vist med 125 mm isolering mlem for- og bagmure. Kantisoleringen er vist som letbetonblokke, lecablokke, med kuldebrosisolering. Vinduer, døre, ovenlys mv. I vinduerne er oprindig almindige termoruder, hvoraf enkte kan være skiftet til lavenergi ruder. Specit er oplyst, at samtlige vinduer i kvistene er skiftet, så der er lavenergiruder. Ejendommen er biggende i almindig villakvarter med bygninger af nogenlunde samme størrse, hvorfor der regnes med skyggedannse svarende hertil. Forslag 6: Bygning 1: Besparsen ved udskiftning af de oprindige termoruder til lavenergiruder er beregnet. Investeringen er ret høj og besparsen kan ikke forrente en udskiftning. Forslag 7: Bygning 2: Besparsen ved udskiftning af de oprindige termoruder til lavenergiruder er beregnet. Investeringen er ret høj og besparsen kan ikke forrente en udskiftning. Forslag 8: Bygning 3: Besparsen ved udskiftning af de oprindige termoruder til lavenergiruder er beregnet. Investeringen er ret høj og besparsen kan ikke forrente en udskiftning. Gulve og terrændæk

4 SIDE 4 AF 7 På tegningsmateriale er vist mm isolering under trægulvene. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation, samt emhætte overalt og mekanisk udsugning fra de fleste badeværser. Bygningerne synes almindig tætte svarende til standarden på opførsestidspunktet. Varme Varmeanlæg Individule naturgaskedler, hvoraf flertallet er, muligvis 12, er skiftet til kondenserende gaskedler og muligvis 8 er oprindige. Forslag 1: Bygning 3: Der er regnet med 2 oprindige gaskedler og investeringen til udskiftning er sat til kr ,-. Besparsen pr ked er beregnet til ca 200 m3 naturgas svarende til kr 1.600,- pr år. Tilbagebetalingstiden er regnet til ca 20 år, hvorfor det ud fra en økonomisk betragtning ikke er rentabt. Når der opstår driftsproblemer med kedlerne, bør de derimod skiftes i stedet for at blive repareret. Der er endvidere regnet med montering af fremløbsstyring på samtlige 7 kedler. Forslag 2: Bygning 2: Der er regnet med 4 oprindige gaskedler og investeringen til udskiftning er sat til kr ,- pr stk. Besparsen pr ked er beregnet til ca 180 m3 naturgas svarende til kr 1.500,- pr år. Tilbagebetalingstiden er regnet til næsten 15 år, hvorfor det ud fra en økonomisk betragtning ikke er rentabt. Når der opstår driftsproblemer med kedlerne, bør de derimod skiftes i stedet for at blive repareret. Når kedlerne udskiftes, bør de nye være udstyret med fremløbsstyring, så centralvarmevandets temperatur forøges ved faldende udetemperatur. Der kan også med ford monteres fremløbsstyring på de øvrige kedler. Forslag 3: Bygning 1: Der er regnet med 2 oprindige gaskedler og investeringen til udskiftning er sat til kr ,- pr stk. Besparsen pr ked er beregnet til ca 200 m3 naturgas svarende til kr 1.600,- pr år. Tilbagebetalingstiden er regnet til næsten 20 år, hvorfor det ud fra en økonomisk betragtning ikke er rentabt. Når der opstår driftsproblemer med kedlerne, bør de derimod skiftes i stedet for at blive repareret. Når kedlerne udskiftes, bør de nye være udstyret med fremløbsstyring, så centralvarmevandets temperatur forøges ved faldende udetemperatur. Der kan også med ford monteres fremløbsstyring på de øvrige kedler. Varmt vand Brugsvandet opvarmes typisk i kedlerne i indbyggede varmtvandsbeholdere ler gennemstrømningsvekslere. Fordingssystem Centralvarmen er ifølge tegningsmateriale 1 strenget. Cirkulationspumperne er indbygget i kedlerne, og kan ikke ses, hvorfor type ler mærkeeffekt

5 SIDE 5 AF 7 ikke er kendt. Automatik Der er termostatventiler på samtlige radiatorer. Vand Vand Oprindigt synes installeret enktskylstoiletter, men flere, muligvis halvden, er skiftet til dobbtskylstoiletter. Der kan typisk spares 3 liter pr skyl, og med 3 gange lavtskyl pr dag bliver den årlige besparse godt 3 m3 vand årligt pr toilet. Bygningsbeskrivse Opførsesår: 1989 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Naturgas (m³) Ingen Boligareal i følge BBR: 1722 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 1722 m² Anvendse ifølge BBR: 130 Rækkehus Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 8 kr./m³ Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen De enktes lejligheders gennemsnitlige udgifter

6 SIDE 6 AF 7 Energiudgifterne i de enkte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som hhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forsklige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 502, 504, 506, 508, 524, kr. 510, 512, 514, 516, 518, kr. 522, 568, 570, 572, 574, 576, 578, kr.

7 SIDE 7 AF 7 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg ler udlejning skal sælger ler udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gamm. Reglerne gælder også ved salg af andsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma ler en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendse. Klagemulighed Såfremt ejer ler køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andslejligheder herunder ejerforeninger og andsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Sørupvej Fredensborg Tefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

BBR-nr.: 580-016510 Energimærkning nr.: 200011370 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016510 Energimærkning nr.: 200011370 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønnevej 44A Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-016510 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanegade 12A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000959 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundbakken 14 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-121940 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundbakken 12 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-121940 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere