Pumpe, fortank til gyllebeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpe, fortank til gyllebeholder"

Transkript

1 Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved gyllekørsel Ønsket tilbygning, 16 m lang Kommende plansilo Plansilo Foderlade Halmlade Gl. kostald Fodersilo, kalvefoder Personalerum Mælketank Teknikrum, vaskerum m.v. Omtrentlig placering af boring Maskinhus Ungdyrstald Foderblander Bygningsbeskrivelse, 2014 Befæstet areal Lysstofrør under tag Fodersilo, kalvefoder Fodersilo Døde dyr til afhentning Mulige støjkilder Befæstet areal, hvor vand opsamles Afhentning af døde dyr BILAG 1 - Bygningsoversigt 2014 Gunnar Dyhre Hansen Fåborgvej V Skerninge Centrovice tlf.: Udarbejdet af: Anne Sloth Tlf: Dato: Udarbejdet i Næsgaard Markkort ADVICER

2

3

4

5 BAT-BEREGNING Dyr Antal DE Emissionsgrænseværdi, kg NH3-N, pr. årsko Korrigeret værdi dyb gylle dyb gylle Samlet værdi Emission Dyb, lang ædeplads m. Årskøer, st. race spalter bagskyl 66 89,19 10,04 9,8 9, Årskøer, st. race Dybstrøelse 26 35,13 10,04 10, Årskøer, st. race Linespil m. skraber , Årskøer, st. race Linespil m. skraber 23 31,1 7, Småkalve, 0-6 mdr. Dybstrøelse ok 73 19,73 1, Tyrekalve, kg Dybstrøelse ok 150 2,45 0,82 0, Opdræt, 6-12 mdr. Spaltegulvbokse ok 40 14,95 5,36 4, Opdræt, 6-12 mdr. Dybstrøelse ok 33 12,33 3,15 2,35 2,35 78 Opdræt, mdr. Dybstrøelse ok ,12 3,15 3,31 3, Opdræt, mdr. Spalter, bagskyl ok 24 15,43 5,36 6, , Korr.faktor > 250 DE 7,31-(((7,31-6,3)/( ))*( )) Korrektionsfaktor opdræt, 0-6 mdr emissionsværdi 2014 * (referenceligning for N ab dyr/2,37) Referenceligning ((alder ind + alder ud)* 0,0729) + 1,93 Korrektionsfaktor opdræt, 6-27 mdr emissionsværdi 2014 * (referenceligning for N ab dyr/4,34) Referenceligning ((alder ind + alder ud)* 0,0729) + 1,93 Korr.faktor, tyrekalve (1,825*(65-40)+0,00605*((65*65)-(40*40)))/612 BILAG 3 Centrovice hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf Fax

6 Oversigt over naturområder omkring Fåborgvej

7

8 Bilag 7

9 Bilag 8: Samlet liste med vilkår, som er gældende for husdyrbruget og arealerne Ændrede vilkår i forhold til miljøgodkendelse fra 28. september 2010 er markeret med rødt (tillægsgodkendelsen er givet den 14. marts 2014). Ændrede vilkår i forhold til miljøgodkendelse fra 14. marts 2014 er markeret med blåt (tillægsgodkendelsen er givet den 19. december 2014). De 8 års retsbeskyttelse for vilkårene gælder: Miljøgodkendelsen: 28. september tillæg: 14. marts tillæg: 19. december Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 1. Nybyggeri skal opføres som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og placeres som vist på bilag 1. - Dog må der alternativt opføres én gyllebeholder på m³ i stedet for to beholdere på hhv m³ og m³. Den opføres samme sted. 2. Den nye gyllebeholder må placeres 17,5 m fra naboskel som vist på bilag Den nye plansilo og tilbygning til ungdyrstalden skal opføres og placeres som beskrevet. Husdyrhold og staldanlæg. 4. Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde: Dyrehold Malkekvæg (tung race) Malkekvæg (tung race) Malkekvæg (tung race) Staldtype Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time eller lign. Dybstrøelse, lang ædeplads m. spalter (kanal/bagskyl el. ringkanal) Vægt/ Alder (mdr.) Antal årsdyr Dyreenheder , ,5 Dybstrøelse ,2 Kvier Spaltegulvbokse ,9 Kvier Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) ,4 Kvier Dybstrøelse ,5 Småkalve, Dybstrøelse kvier ,7 Tyrekalve Dybstrøelse kg 150 2,5 DE i alt 571,5 Mælkeydelse på kg EKM. 5. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 571,5 DE på årsplan. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt/afgangsalder, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides.

10 Drift af staldanlæg 5. I staldafsnit og (den nye stald samt en del af den eksisterende stald) skal der etableres faste drænede gulve med skraber og ajleafløb. Der gælder følgende for staldafsnittene: - Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. - Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gulvareal i staldafsnit. - Der skal som minimum foretages 12 skrabninger hver dag. - Skraberen skal være forsynet med timer. - Der skal føres en logbog, hvori indstillingen af timeren anføres som dokumentation for skrabeintervaller. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndigheden forlangende. 6. De øvrige staldafsnit skal indrettes som ansøgt og beskrevet. Rengøring 7. Der skal sikres en god staldhygiejne, herunder at sengebåse, kalvehytter og dybstrøelsesarealer holdes tørre. Foder 8. Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt indeholde 171 g total råprotein per foderenhed (FE) på årsbasis. 9. Der skal udarbejdes foderplaner, der indeholder oplysninger om indholdet af total råprotein, AAT og PBV i foderet. 10. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % af FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af total råprotein, AAT og PBV. Analysen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. 11. Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal der foretages beregning af indholdet af total råprotein, AAT og PBV. 12. Dokumentation for foderplaner, analyser og resultat af endagsfoderkontrol skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Energi- og Ressourceforbrug 13. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug.

11 Oplag af olie 14. Beholdere til opbevaring af olie (> 50 l) samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden afløb, og med minimum 15 cm. opkanter eller opkanter svarende til at indholdet af den største beholder kan rummes i opsamlingskarret. Desuden skal beholdere/tanke placeres overdækket, så der ikke er mulighed for at det regner på tanke/beholdere eller i opsamlingskarret. 15. Senest når udvidelsen er gennemført skal placeringen af dieseltanken opfylde kravene i foregående vilkår. 16. Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange eller alternativt må tankpistolen ikke kunne fastlåses under påfyldning. 17. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal foregå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, som samtidig er dimensioneret til tung trafik. Belægningen skal have fald mod midten, og påfyldningsslangen må ikke kunne nå ud over belægningen. 18. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale. 19. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald. Kemikalier 20. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. Gødningsopbevaring og håndtering 21. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås. 22. Minimum 91 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte fra stalden til marken. 23. Der må kun ske gyllepumpning fra gyllebeholder til gyllevogn én gang per time fra kl Der må ikke ske gyllepumpning fra gyllebeholder til gyllevogn fra kl Driftsforstyrrelser og uheld 25. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig. 26. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste tidspunkt for revision.

12 Lugt 27. Følgende geneafstande skal overholdes: Område Geneafstand Beregningsmodel Byzone eller fremtidigt byzoneområde 339 Ny Samlet bebyggelse og lign. 225 Ny Enkeltliggende bolig 67 FMK Støj 28. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden. 29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealeroldsarealer må ikke overstige følgende værdier: Mandag-fredag kl (8) Lørdag kl (7) Mandag - fredag kl (1) Lørdag kl (4) Søn- og helligdag kl (8) Alle dage kl (½) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 µpa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. 30. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. - Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinier. - Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling - ekstern støj. - Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder ( Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af

13 akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr af 11. december Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes. - Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. Transport 31. Der må ikke ske gylleudkørsel i weekender og på helligdage. Undtaget er dog gyllekørsel til mark 1-0, 6-0, 14-0, AJ-1 til AJ-4 samt dele af mark 3-0 og Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel forekomme spild skal dette straks opsamles. 33. Der må ikke ske ensilagekørsel fra kl Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden. Støv 35. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. Lys 37. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 38. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden. Skadedyr 39. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrlaboratoriet).

14 40. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Spildevand 41. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder. Affald 42. Affald skal opbevares sådan, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand og overfladevand. Drift af husdyrbrugets arealer 43. Der må per planår (1/8-31/7) højest udbringes husdyrgødning fra 386 DE beregnet ud fra 180 DE kvæggylle og 206 DE dybstrøelse, svarende til 1,7 DE/ha per planår. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 44. Der skal på bedriftens arealer etableres et sædskifte med 2 % ekstra efterafgrøder udover det til enhver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder, uanset om det generelle krav opfyldes vha. andre virkemidler i henhold til NaturErhvervstyrelsens regler eller overføres til andre år. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for disse ekstra efterafgrøder. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter. 45. Der skal på bedriftens arealer der ligger indenfor NFI-område (mark nr. 5-1, 6-2, 6-4, 31-1, 36-1, 38-1, 51-1) etableres 2 % ekstra efterafgrøder udover de lovpligtige. Procentsatsen skal ses i forhold til de nævnte arealer på i alt 9,7 ha. 46. Der skal foreligge godkendelse af aftalearealerne inden arealerne kan modtage husdyrgødning fra Fåborgvej 132. Egenkontrol og dokumentation 47. Der skal foreligge dokumentation for, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af udskrift fra Bedriftsløsning). 48. Der skal foreligge dokumentation for forpagtede arealer. 49. Der skal foreligge dokumentation for aftaler om modtagelse af husdyrgødning til tredjemandsarealer. Aftalerne skal være af mindst et års varighed

15 50. Der skal føres en logbog, hvori indstillingen af timeren på skrabeanlægget anføres som dokumentation for skrabeintervaller. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbogen med angivelse af årsag og varighed. 51. Dokumentation for foderplaner, analyser og resultat af endagsfoderkontrol skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende 52. Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde og type af husdyrgødning. 53. Der skal foreligge dokumentation specifikt for markerne indenfor NFI områderne (mark nr. 5-1, 6-2, 6-4, 31-1, 36-1, 38-1, 51-1) for antal ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige efterafgrøder. 54. Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. 55. Det skal registreres i en driftsjournal, hvornår følgende belægninger er kontrolleret (mindst én gang årligt) for tæthed, samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks): hvor olie opbevares og håndteres, hvor kemikalier, rester og emballage opbevares i plansiloerne på møddingspladsen på vaskepladsen 56. Dokumentationen for egenkontrolvilkårene (vilkår 47-55) skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til. Kvægproduktionen på Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge

Tillæg til miljøgodkendelse til. Kvægproduktionen på Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge Tillæg til miljøgodkendelse til Kvægproduktionen på Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer Adresse: Fåborgvej 132, 5762 Vester Skerninge

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelse af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 10 88 36 36 Stjernegården v/thøger Larsen Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012 Miljøgodkendelse Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Miljøgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 31973589 Tågerupgård I/S c/o

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Kvægproduktionen på Stigbjergvej 23, 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til. Kvægproduktionen på Stigbjergvej 23, 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Kvægproduktionen på Stigbjergvej 23, 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Husdyrbruget samt ejede og forpagtede arealer Adresse: Stigbjergvej 23, 5874 Hesselager Godkendelsen er

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 23-07-2015 - Søren Lund-Petersen, Skjoldagervej 11, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Hjortlundvej 141, 6760 Ribe Maj 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Hjortlundvej 141, 6760 Ribe Maj 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Hjortlundvej 141, 6760 Ribe Maj 2015 Miljøgodkendelse udarbejdet af Esbjerg Kommune med bistand fra NIRAS A/S: ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Hølleskovvej 54, 6760 Ribe Juli 2014

Forslag til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Hølleskovvej 54, 6760 Ribe Juli 2014 Forslag til miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Hølleskovvej 54, 6760 Ribe Juli 2014 Miljøgodkendelse udarbejdet af Esbjerg Kommune med bistand fra NIRAS A/S: ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580

Kontaktoplysninger Ansøgers navn og adresse Reintje og Yke Kloppenburg, Adelers alle 208, 4532 Gislinge Ansøgers CVR 29636337 Ansøgers CHR 11580 Miljøgodkendelse til Adelers allé 208, Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 26. november 2012 Datablad 12 miljøgodkendelse til Adelers alle 208, 4532 Gislinge Kontaktoplysninger Ansøgers

Læs mere

Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af malkekvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse af tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af malkekvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 5-09-2017 Sagsnr.: 16/35170 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge Revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbruget på Gjorslev Gods Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 30. januar 2016 jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-10-2015 Sagsnr.: 15/15357 Dok.løbenr.: 274765/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

TILLÆG. 12, stk. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009. Hovmosevej 23, 6064 Jordrup AF KVÆGBEDRIFT PÅ. Kolding Kommune

TILLÆG. 12, stk. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009. Hovmosevej 23, 6064 Jordrup AF KVÆGBEDRIFT PÅ. Kolding Kommune Kolding Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 22. APRIL 2009 AF KVÆGBEDRIFT PÅ 12, stk. 3 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 1486 af 4. dec. 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavegård Elkjærslundvej 2, Tøjstrup 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse 28.09. 2010 Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse til ændring af eksisterende kvægbrug på Skælskørvej 83, 4261 Dalmose Jens Christian Sørensen,

Læs mere

Tillæg nr. 2 Til miljøgodkendelse af 27. juni 2012 af Trehøjevej 17, 8882 Fårvang

Tillæg nr. 2 Til miljøgodkendelse af 27. juni 2012 af Trehøjevej 17, 8882 Fårvang Tillæg nr. 2 Til miljøgodkendelse af 27. juni 2012 af Trehøjevej 17, 8882 Fårvang Data for godkendelse den 11. januar 2016 Klagefristen udløber den 8. februar 2016 Søgsmålfristen udløber den 11. juli 2016

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Dato: 20-06-2012 Sagsnr.: 11/17347 Dok.nr.: 55 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby 12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby Teknik & Miljø - Maj 2016 Kolofon: Bornholms Regionskommune; maj 2016 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik

Læs mere

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering

Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Natur og Miljø 2017 Ny husdyrregulering Kolding den 8. juni 2017 Henriette Fries, Morten Riis og Anette Dodensig Pedersen Menuen for dagen Husdyrgodkendelse med fokus på Nørupgård Tilsyn Revurdering 2

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

1. tillæg til miljøgodkendelse til. kvægproduktionen på Rødmevej 23, 5771 Stenstrup

1. tillæg til miljøgodkendelse til. kvægproduktionen på Rødmevej 23, 5771 Stenstrup 1. tillæg til miljøgodkendelse til kvægproduktionen på Rødmevej 23, 5771 Stenstrup Godkendelsen omfatter: Ændringer i husdyrbrugets ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødmevej 23, 5771 Stenstrup Godkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vester Bjerndrupvej 1, 6690 Gørding. Oktober Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vester Bjerndrupvej 1, 6690 Gørding. Oktober Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vester Bjerndrupvej 1, 6690 Gørding Oktober 2012 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbrug. Morumvej 71 9600 Aars v I/S Morum Vestergaard

Miljøgodkendelse af kvægbrug. Morumvej 71 9600 Aars v I/S Morum Vestergaard Miljøgodkendelse af kvægbrug Morumvej 71 9600 Aars v I/S Morum Vestergaard Godkendelsesdato: 28-10-2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Resume... 2 2 Afgørelse... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn 1 of 6 LANDBRUGSTILSYN Tilsynsadresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for tilsyn: 12.5.2016 Ejer: Jørgen Aaby Rasmussen Tidsforbrug på ejd.: 30 min Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn

12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn 12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Husdyrbruget inkl. ejede og forpagtede arealer Adresse: Skjoldgård, Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming Maj 2012 ± Teknik & Miljø Esbjerg Kommune relsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE NATUR, MILJØ OG TRAFIK 12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE MILJØTEAM DATO: 17. JUNI 2015 SAGSID: 306-2009-227226 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm

12 Miljøgodkendelse. kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm xxx 2015 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Miljø & Teknik, Miljø, Prinsens Alle

Læs mere

UDKAST TIL 12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn

UDKAST TIL 12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn UDKAST TIL 12 miljøgodkendelse af slagtekalveproduktion på Hedegyden 10, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Husdyrbruget inkl. ejede og forpagtede arealer Adresse: Skjoldgård, Hedegyden 10, 5892

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Søren D. Christensen Brønderslevvej 295 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU

%RUQGDO 6 QGUH /\QJYHM 5 QQH 7LOO J QU WLO PLOM JRGNHQGHOVHQ Teknik & Miljø - 6HSWHPEHU Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; september 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0029 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

12 Lov nr af 20. dec jf. lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse TILLÆG NR. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF D. 18.

12 Lov nr af 20. dec jf. lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse TILLÆG NR. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF D. 18. Kolding Kommune TILLÆG NR. 3 TIL MILJØGODKENDELSE AF D. 18.APRIL 2012 AF ØKOLOGISK KVÆGBEDRIFT PÅ HULSKOVVEJ 70, 6000 KOLDING 12 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-09-2014 Sagsnr.: 13/23026 Dok.nr.: 247 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Udkast til tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af kvægbruget Åbølvej 16, 6372 Bylderup-Bov til kommentering i 6 uger

Udkast til tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af kvægbruget Åbølvej 16, 6372 Bylderup-Bov til kommentering i 6 uger Aabenraa Kommune Digital annonce Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 11-10-2017 Sagsnr.: 17/11373 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.: 7376 7864 E-mail: tket@aabenraa.dk Udkast til tillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer 1 - - følgebrev - miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POUL NYGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 4. september 2015 gennemført

Læs mere

Ændret miljøgodkendelse af kvægbrug

Ændret miljøgodkendelse af kvægbrug Dato: 18. februar 2014 Ændret miljøgodkendelse af kvægbrug Refshøjvej 7, 7200 Grindsted Februar 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Tornegård Borrelyngvej 15, Rutsker 3790 Hasle. Forslag

12-miljøgodkendelse til Tornegård Borrelyngvej 15, Rutsker 3790 Hasle. Forslag 12-miljøgodkendelse til Tornegård Borrelyngvej 15, Rutsker 3790 Hasle Forslag Teknik & Miljø - Oktober 2015 Kolofon: Bornholms Regionskommune; xx. 2015 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget

Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget BYG OG MILJØ Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Frøholm Rougsøvej 186 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 20-05-2016 Tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktion Gilbjergvej 51, 7250 Hejnsvig Maj 2016 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Jacob Damgaard Berthelsen Mølgårdsvej 69 9640 Farsø

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Jacob Damgaard Berthelsen Mølgårdsvej 69 9640 Farsø Miljøgodkendelse af husdyrbrug Jacob Damgaard Berthelsen Mølgårdsvej 69 9640 Farsø Godkendelsesdato: 14-05-2014 Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 5 3 Vilkår... 6 3.1 Generelle forhold...

Læs mere

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 43

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 43 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Bjertevej 3 5750 Ringe 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 13 34 69 84 Arne Bonde Bjertevej 3, 5750 Ringe. Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Ribergaard v/ Eigil Miang Rundkærvej 2 6630 Rødding Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 15/10470 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Kvægbrug Miljøgodkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Bjergvej 14, 6771 Gredstedbro. Maj Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Bjergvej 14, 6771 Gredstedbro. Maj Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Bjergvej 14, 6771 Gredstedbro Maj 2012 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg

Læs mere

11 - Miljøgodkendelse af. Hellemosegård Hellemosevej 11 8305 Samsø

11 - Miljøgodkendelse af. Hellemosegård Hellemosevej 11 8305 Samsø 11 - Miljøgodkendelse af Hellemosegård Hellemosevej 11 8305 Samsø Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Hellemosegård Hellemosevej 11, 8305 Samsø Matrikel nr. 8a, Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013 Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Pittevej 18, 8881 Thorsø Godkendelsesdato den 7. august 2013 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Mosegård Pittevej 18 8881 Thorsø Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse til kvægproduktion på Kragekærvej 12, 5700 Svendborg

Miljøgodkendelse til kvægproduktion på Kragekærvej 12, 5700 Svendborg Miljøgodkendelse til kvægproduktion på Kragekærvej 12, 5700 Svendborg Godkendelsen omfatter: Husdyrbruget samt ejede og forpagtede arealer Adresse: Kragekærvej 12, 5700 Svendborg Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012 Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 16.05.2012 Bystrupvænget 50 9631 Gedsted Til stede ved tilsyn LLB, Lene Louise Buur Vesthimmerlands Kommune Godkendelsestype Godkendelse 12 Godkendelsesdato 03.04.2008

Læs mere

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 9. september 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Damgyden 2 5792 Årslev Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 18 44 39 88, Flemming Andersen, Damgyden 2, 5792 Årslev. Miljøgodkendelsen gives

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Assensvej 319, 5771 Stenstrup

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Assensvej 319, 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Assensvej 319, 5771 Stenstrup Godkendelsen omfatter: Husdyrbruget inkl. ejede og forpagtede arealer Adresse: Assensvej 319, 5771 Stenstrup Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere i gyllekanaler i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregning af de økonomiske forhold ved anvendelse af de beskrevne teknologier er

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆGSGODKENDELSE 12 MILJØGODKENDELSE TILLÆGSGODKENDELSE - 12 MILJØGODKENDELSE, KILDEVEJ 9, 4892 KETTINGE

TILLÆGSGODKENDELSE 12 MILJØGODKENDELSE TILLÆGSGODKENDELSE - 12 MILJØGODKENDELSE, KILDEVEJ 9, 4892 KETTINGE TILLÆGSGODKENDELSE 12 MILJØGODKENDELSE TILLÆGSGODKENDELSE - 12 MILJØGODKENDELSE, KILDEVEJ 9, 4892 KETTINGE GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2016 Tillæg - 12 miljøgodkendelse til kvægbesætning på Kildevej 9,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere