ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER"

Transkript

1 ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner.

2 FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS- ORDNINGEN ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre energi og dermed reducere brugen af fossile brændsler ved at energieffektivisere deres bygninger. Det vil give bedre komfort og indeklima i bygningerne, reducere energiudgifterne samt gavne klimaet og forsyningssikkerheden. Samtidig får lejere og købere et bedre oplysningsgrundlag. Med mærkningen kan de hurtigt og nemt få en fornemmelse af en bygnings energimæssige tilstand og fremtidige udgifter til opvarmning og varmt brugsvand, inden de indgår en evt. kontrakt. Hvad menes der med større bygninger? Alle bygninger på m² eller derover samt bygninger over 250 m², som ejes eller bruges af det offentlige, regnes som større bygninger. Det omfatter både etageboliger, bygninger der benyttes til handel og service samt offentlige institutioner. Sådanne bygninger skal altid have en gyldig energimærkning (regelmæssig energimærkning) uanset salg eller udleje. Det betyder, at bygningsejeren har pligt til at forny energimærkningen, inden gyldigheden af det gamle energimærke udløber. Andre bygninger skal kun energimærkes ved salg, udleje eller overdragelse samt ved nybyggeri. Gyldigheden for en energimærkning er som udgangspunkt 10 år, men reduceres til 7 år, hvis der er rentable besparelsesforslag på mere end 5 % af energiforbruget. Et energimærke viser på en skala fra A G, hvordan bygningens energimæssige tilstand er og hvordan den kan blive bedre. ERHVERVSLOKALER Vurdering og anbefaling i ét BOLIGER En energimærkningsrapport består af to væsentlige dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelsespotentiale: BUTIKSBYGGERI 1 2 En vurdering af bygningens energimæssige tilstand indplaceret på skalaen ovenfor dvs. et energimærke. Denne del fungerer også som en form for varedeklaration, når en bygning eller en lejlighed, kontorlokaler eller andre enheder i en bygning sælges eller udlejes. Forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag i bygningen. Mærkningen giver et overblik over de forbedringer, der kan gennemføres umiddelbart samt de energibesparelser, der vil være fordelagtige at gennemføre i forbindelse med renovering. 2 3

3 HVORDAN UDFØRES ENERGIMÆRKNINGEN? BEREGNET FORBRUG VS. MÅLT FORBRUG Energimærkningen skal altid udføres af et certificeret energimærkningsfirma. Se Beregnet forbrug Hvilken metode kan du bruge? Ved denne metode måler energikonsulenten bygningen op og undersøger omfanget af isolering i vægge, tag og gulve samt vinduer og døre og tekniske installationer m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejrforhold mm. For bygninger, der bruges som boliger, beregnes energiforbruget under antagelse af standardbetingelser for indetemperatur, antal personer og forbrugsvaner. For bygninger, der benyttes til handel og service samt institutioner, anvendes de gældende driftstider til beregning af energiforbruget. Det beregnede energibehov i kombination med varmeforsyning bruges herefter til at beregne, hvor meget brændsel eller energi, der skal tilføres udefra, for at energibehovet kan dækkes. Dette tal lægges til grund for indplacering af bygningen på energimærkeskalaen. Målt forbrug I visse tilfælde kan energimærkning af større bygninger baseres på det målte forbrug. Det er en metode, der er velegnet i forbindelse med almindelig drift og vedligehold af bygningen. Denne mærkning bygger på det faktiske forbrug samt en række andre månedlige målinger, der tilsammen registreres i bygningens driftsjournal (manuelt eller elektronisk, fx i CTS-anlæg eller lignende). Se skemaet nedenfor. Nej Nej Nej Er bygningen nyopført og ikke tidligere energimærket? Skal energimærket bruges i forbindelse med salg af hele bygningen? Skal energimærket bruges i forbindelse med udlejning af kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens samlede areal? Ja Ja Ja Energimærkning med beregnet forbrug skal anvendes Hvis energimærkningen sker på baggrund af målt forbrug, vil en større del af energikonsulentens arbejde blive anvendt på de bygningsdele og tekniske installationer, hvor der er bedst mulighed for gennemførelse af energibesparelser. Energimærkning med målt forbrug må anvendes, hvis der foreligger en driftsjournal, som overholder Energistyrelsens minimumskrav (læs mere på side 4) Krav til energimærkning ved målt forbrug Der skal føres driftsjournal den sidste dag i hver måned Driftsjournalen skal afleveres til energikonsulenten i forbindelse med aftale om energimærkning Første gang der energimærkes efter målt forbrug, skal driftsjournalen være fyldestgørende udfyldt for minimum 12 måneder, før aftalen om energimærkning indgås Se eksempler på driftsjournaler, der overholder Energistyrelsens minimumskrav, på 4 5

4 UDVIDET ANNONCERINGSPLIGT NYE SANKTIONER OG SKÆRPET KONTROL Annonceringspligt for alle salgs- og lejemål Alle, der annoncerer en lejlighed eller en bygning til salg eller udleje i kommercielle medier, skal synliggøre energimærket i annoncen. Annonceringspligten gælder for såvel private som ejendomsmæglere og andre formidlere. Annonceringspligten for energimærket gælder alle lejligheder og bygninger, der anvendes til bolig- og erhvervsformål. Energimærket skal fremgå allerede ved annonceringen, så en potentiel køber eller lejer gennem energimærket kan få et indtryk af den pågældende bygnings eller lejemåls energimæssige tilstand med det samme. TIL SALG BUTIK Påbud fra Energistyrelsen Fra 1. januar 2013 kan Energistyrelsen give påbud til bygningsejere, ejer- og boligforeninger, kommuner eller andre, der overtræder energimærknings- og/eller annonceringspligten. Er kravet om energimærkning af en større bygning ikke blevet overholdt, kan Energistyrelsen give bygningsejeren et påbud om at få energimærket bygningen. Sanktioner ved overtrædelse Der er samtidig indført bødestraf for overtrædelse af energimærknings- og annonceringspligten. Det betyder, at der er bødestraf til de bygningsejere, der undlader regelmæssig energimærkning af større bygninger eller til de sælgere/udlejere, der undlader at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg/udleje/overdragelse. Bødestraffens størrelse kan variere. Hvad sker der, hvis energimærkningspligten ikke overholdes? Energistyrelsen fører tilsyn med og kontrol af energimærkningsordningen gennem stikprøvekontrol eller på baggrund af anmeldelser. De nye regler betyder, at Energistyrelsen udover at indgive politianmeldelse nu også kan udstede påbud og i visse tilfælde som alternativ til en politianmeldelse udstede administrative bødeforelæg. Opslag af energimærkning i større bygninger, der ofte besøges af offentligheden Fra 1. januar 2013 er det lovpligtigt at opsætte et gyldigt energimærke på et synligt sted i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m² ofte besøges af offentligheden. Det kan fx være butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker, hoteller mv. Det gælder dog kun bygninger, som er energimærkningspligtige. Samkørsel af registre Energistyrelsen vil i løbet af 2013 i forbindelse med håndhævelsen af reglerne gennem stikprøvekontroller indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at samkøre registrene i kontroløjemed. Et tilsvarende krav gælder for offentlige bygninger. Læs mere om den udvidede annonceringspligt på: 6 7

5 BEGYND ENERGI- RENOVERINGEN RIGTIGT ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Alle større bygninger skal ifølge loven energimærkes. Det omfatter etageboliger og bygninger, der benyttes til handel og service samt offentlige institutioner. Pligten til at energimærke gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje- og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhverv. Ved annoncering i forbindelse med salg eller udleje skal energienergimærket fremgå af annoncen. Bygninger over m 2 Offentlige bygninger over 250 m 2 For at få den mest effektive energirenovering, er det nødvendigt at undersøge mulighederne i den rigtige rækkefølge. Som det fremgår af pyramiden nedenfor, så er første prioritet at sikre, at bygningen holder bedst muligt på varmen Klimaskærm Det, der handler om at holde bedre på varmen i bygningen. Isolering af tag og loft Isolering af ydervægge Isolering af kælder og gulv Forbedring eller udskiftning af vinduer og døre samt nye tætningslister Tekniske installationer Det, der handler om selve varmeanlægget og elforsyningen. Oliefyr, gasfyr Fjernvarme Varmepumper Solceller Regulering af varme og automatik Ventilation med varmegenvinding Solceller Adfærd Det, der handler om den adfærd, der udvises af bygningens forbrugere. Forbrug af varmt brugsvand Forbrug af vand generelt Forbrug af standby-strøm Servicetjek og vedligeholdelse af tekniske installationer og klimaskærm 1 2 Klimaskærm 3 Adfærd Installationer Her kan du energirenovere To metoder til energimærkning Vurdering og anbefaling i ét Energimærkningen er ikke kun en vurdering af bygningens nuværende tilstand, men også en beskrivelse af dens besparelsespotentiale. Tag og loft Ydervægge Kælder og gulve Vinduer og døre Tekniske installationer Du sparer på energien og sparer dermed både penge her og nu, og sikrer dig samtidig mod fremtidige prisstigninger på energi. Du får et sundere indeklima og øger boligens komfort og værdi, så den samtidig bliver mere attraktiv på boligmarkedet. Du hjælper klimaet ved at nedsætte forbruget af fossile brændsler ved brug af bæredygtige energikilder det gavner forsyningssikkerheden og reducerer behovet for import af brændsler. Beregnet forbrug: En metode, der beregner selve bygningens energimæssige tilstand med afsæt i en række standardværdier for adfærd, der påvirker energiforbruget dvs. at de forskellige udsving i energiforbruget, som skyldes brugernes forskellige energivaner, bliver neutraliseret. Målt forbrug: en metode baseret på det faktiske/målte forbrug. Metoden kræver et bestemt antal faste månedlige målinger, der føres omhyggeligt ind i en driftsjournal. I rapporten bliver bygningen mærket med samtidig med kon- Rapporten kommer et bogstav fra A G, krete forslag til, hvilke der er et udtryk for den energiforbedringer energimæssige tilstand der kan sættes i gang her og nu. og hvordan de kan forbedre bygningens energimærke, fx fra et F til et C. Et godt energimærke er ensbetydende med mindre belastning af miljø og klima. Derfor er energimærkningen med til at løfte en større opgave i forhold til vores fælles ansvar for jorden. Et godt energimærke er også et udtryk for et godt indeklima. Det betyder bl.a. bedre komfort i bygningen og færre luftgener. Jo bedre energimærket er, jo større en salgsværdi har bygningen, sammenlignet med tilsvarende bygninger med et ringere energimærke. Derfor har energimærkningen stor økonomisk betydning. Find din energimærkningsrapport på 8 9

6 HVORNÅR SKAL DIN BYGNING HAVE NYT ENERGIMÆRKE? VIL DU VIDE MERE? I skemaet kan du se, hvornår energimærkningen for større bygninger skal fornys. Har du ikke din bygnings energimærkning, kan du finde den på Hvornår skal energimærkningen for større bygninger fornys? Nuværende energimærke er udarbejdet Før 1/ Energimærket skal senest fornys på datoen for indberetning i følgende år 2011 (Skynd jer at få det bragt i orden!) 1/9-31/ (Husk at få det gjort i tide ) før 1/ /2-31/ /2021* /2022* /2023* * afhængig af om energimærket har 7 eller 10 års gyldighed (se forsiden af energimærkningsrapporten) Du kan få hjælp og vejledning flere steder, hvis du vil vide mere eller er i tvivl. - Energistyrelsen har bl.a. ansvaret for energiforsyningen, byggeloven, energimærkningsordningen og informationsindsatsen for energieffektivisering målrettet forbrugerne. - Her finder du nemt et certificeret energimærkningsfirma i dit lokalområde, som bl.a. kan udarbejde en energimærkningsrapport for din bygning. - Her kan du se, hvilke regler og love, der skal overholdes i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering. - Samling af konkrete energiløsninger præsenteret i grafik og kortfilm* med tilhørende vejledning. Herfra er der direkte adgang til lister over håndværkere, der er udfører energiløsninger. - Videnscenter for energibesparelser i bygninger. Her finder du bl.a. fyldestgørende beskrivelser og film om energiløsninger og helhedsløsninger. - Uvildig offentlig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig. Du kan også se data om din bolig fra alle store landsdækkende ejendomsregistre herunder BBR (Bygnings- og boligregistret), OIS (den offentlige informationsserver) og energimærkningsrapporter. - Giver uvildig rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. Klagemuligheder i forbindelse med energimærkning * Der findes ikke filmatisering af alle energiløsninger, men af et udvalg. Hvis du mener, der er fejl i din energimærkning, skal du i første omgang rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen. Fristen for at klage til energimærkningsfirmaet er 1 år fra energimærkningen er indberettet eller, hvis du er køber, 1 år fra overtagelsestidspunktet dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering. Hvis det ikke fører til en afklaring, har du mulighed for at klage til Energistyrelsen inden for 4 uger efter firmaets endelige og skriftlige svar på din henvendelse. Det er kun muligt at klage til Energistyrelsen over gyldige energimærkninger. Har du i mellemtiden fået udarbejdet et nyt energimærke, kan du ikke klage over det gamle mere. Bemærk, at spørgsmål om eventuel erstatning og tvister om aftaleretslige og økonomiske forhold skal afgøres af domstolene

7 Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger. Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger. Her kan du læse om energimærkningsordningen generelt og om de nye regler for bl.a. annonceringspligt, sanktioner og kontrol i forbindelse med energimærkningen. Amaliegade København K Tlf: Fax:

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Poppelvej 11 4871 Horbelev Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. januar 2015 Til den 27. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyldenrisvej 7 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. juli 2015 Til den 10. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dønnergårds Alle 143 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2014 Til den 28. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydvestvej 4 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2014 Til den 22. maj 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandgårdsvænget 32 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere