Byggeri Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10"

Transkript

1 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10

2

3 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med 25 %. Ændringen berører følgende områder: Skærpede krav til U-værdier, linjetab og transmissiontab Energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5-15 grader Krav til enkeltforanstaltninger Læs hele bygningsreglementet på: Vi anbefaler, at der søges teknikerbistand, da kravene er lidt komplicerede. Energimærkning gælder stadig Alle nye enfamiliehuse og rækkehuse skal energimærkes, inden byggeriet må tages i brug. Ligeledes skal sommerhuse og andre opvarmede bygninger over 60 m 2 energimærkes. Ved salg må energimærkningen ikke være over 10 år gammel. Nybyggeri Energirammerne gælder for alle bygninger, der opvarmes. Der er et minimumskrav til de enkelte bygningsdele. Jævnfør energirammen for enfamiliehuse m.fl. må det samlede energibehov for tilført energi til opvarmning, ventilation mv. højst være 52,5 kwh/m² pr. år tillagt kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. I lavenergiramme 2015 for enfamiliehuse m.fl. må det samlede energibehov højst være 30 kwh/m² pr. år tillagt kwh/m² pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Selv om energirammekravene opfyldes, skal det maksimalt dimensionerende transmissionskrav og kravene til mindste varmeisolering opfyldes se midtersidernes skema 1 kolonne

4 Ved energirammeberegning skal der tages hensyn til klimaskærme = bygningens ydre flader. Det vil sige vægge med vinduer, døre og tag. Andre forhold der har indflydelse på beregningen er: Indretning, placering af rum i forhold til sollys, varmeinstallation, varmt vand, mekanisk ventilation og -køling, naturlig ventilation og indeklimabetingelser. Derudover skal bygningens orientering, kombineret med vinduernes orientering, dagslysudnyttelse (solafskærmning og udeklima), aktiv solvarme og solcelleanlæg eller andre alternative energikilder og varmegenvindingsanlæg tages med i overvejelserne. Tilbygninger og ændret anvendelse (BR 10, bilag 6) Ændret anvendelse Eksempelvis et udhus ombygget til bolig eller inddragelse af udnyttelig tagetage til beboelse. Ved væsentligt større energiforbrug og hvor bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mere end 5 C, skal opfylde forskellige krav. Se midtersidernes skema 2 kolonne 2 og 3. Tilbygninger Alt efter de faktiske forhold kan man vælge forskellige beregningsmetoder. Ved tilbygninger der opvarmes kan forudsætninger i midtersidernes skema 2 kolonne 3 for U-værdier og linietab anvendes. Dog må det samlede areal af vinduer og yderdøre højst må udgøre 22 % af det opvarmede etageareal i tilbygningen. Alternativt kan der laves en energirammeberegning Kravet til transmissionstab er som ved nybyggeri. Benyttes energirammen for tilbygninger gælder energirammen kun for tilbygningen. Den eksisterende bygning skal således ikke opfylde energirammen. Størrelsen af energirammen for tilbygningen beregnes på grundlag af arealet af den samlede bygning. Såfremt der ikke indgår en ny varmeforsyning i tilbygningen, kan bygningsreglementets mindstekrav for varmeanlægget benyttes. Hvis der er naturlig ventilation i tilbygningen eller balanceret mekanisk ventilation, indgår det i beregningen. Det anbefales, at man søger teknikerbistand

5 Enfamiliehuse Udskiftning Kravet til energiforbedring af den aktuelle del af klimaskærmen skal overholdes. Kravet fremgår af midtersidernes skema 2 kolonne 4. Vedligeholdelse De berørte konstruktioner energiforbedres i henhold til midtersidernes skema 2 kolonne 4. Kravene kan fraviges, hvis arbejdet ikke er rentabelt. Er arbejdet rentabelt? Ja Nej Opfyld kravene i kolonne 4. Skema 1 Kan energikravet opfyldes ved andet og mindre arbejde, skal dette gennemføres. Kilde: Rockwool A/S Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Et af de vigtigste formål med det nye BR10 reglement har været at sikre, at energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres i takt med den almindelige vedligeholdelse af bygningerne. Afsnit Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning - er et vigtigt afsnit i BR10. Der står bl.a. at energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygningen eller ændringen vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen. Kravene ved udskiftning af gulv, ydervægge, døre, vinduer eller tagkonstruktioner skal følges Byggetekniske forhold kan dog indebære, at udskiftningen ikke kan opfyldes på en rentabel eller fugtteknisk forsvarlig måde. Se midtersidernes skema 2 kolonne 4. Hvis der er tale om et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, så skal dette arbejde gennemføres

6 Skema 2 U-værdi krav W/m2K 1 Mindste varmeisolering BR stk. 1 Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Skillevægge og etageadskillelse mod uopvarmede rum 0,40 Terrændæk, krybekælderdæk og dæk over det fri uden gulvvarme 0,20 Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmede 0,50 Loft- og tagkonstruktioner 0,20 Vinduer og yderdøre * ) Ovenlys og ovenlyskupler * ) Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,80 Krav til linjetab W/mK Fundamenter omkring rum der opvarmes til mindst 5 C 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20 Samlinger mellem ydervægge, vinduer og døre 0,06 Samlinger mellem tagkonstruktion og ovenlys eller ovenlyskupler 0,20 *) Ved udskiftning af vinduer/ovenlysvinduer må energitilskuddet gennem vinduet ikke være mindre end -33 kwh/ m2 pr. år/ - 10 kwh/m2 pr. år (Eref) i opvarmningssæsonen. Opvarmningssæsonen regnes fra 24. sept maj

7 Ændret anvendelse og tilbygninger 5-15 C BR stk. 1-2 Ændret anvendelse og tilbygninger > 15 C BR stk. 1-2 Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR stk. 2 Sommerhuse og deres tilbygning BR stk. 1 0,25 0,15 0,20 0,25 0,40 0,40 0,40 0,40 0,15 0,10 0,12 0, ,15 0,10 0,15 0,15 1,50 1,40 * ) 1,80 1,80 1,70 * ) 1, ,65-0,20 0,12 0,12 0, ,03 0,03 0,03 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10-7 -

8 Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning - fortsat fra side 5 Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele. Eksempler på, hvor der skal foretages rentabel isolering, er: Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag. Nyt tegltag. Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader Efterisoleringsarbejde, der normalt er rentabelt, kan findes i findes under punktet Rentable besparelser - Billag 6 Disse krav gælder for både mindste varmeisolering og ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Se skema 1 s. 5 vedr. krav. Find u-værdier jf. skema 2, kolonne 4 på midtersiderne. Sommerhuse Nye sommerhuse og tilbygninger til eksisterende sommerhuse skal leve op til: Krav til U-værdier/linietab Samtidig må arealet af vinduer og yderdøre maks. udgøre 30 % af etagearealet. Se midtersidernes skema 2, kolonne 5. Varmetabsberegning U-værdi/linjetabskravene kan fraviges ved at lave en varmetabsberegning, hvor varmetabet for det faktiske sommerhus ikke må overstige varmetabet for det samlede normgivende sommerhus. Samtidig skal de enkelte bygningsdele mindst isoleres svarende til U-værdier og linjetab. Se kravene vedrørende mindste varmeisolering bilag 1, kolonne 1. Der kan anvendes massive ydervægge af fx tømmer, letbeton eller teglblokke med en U-værdi bedre end 0,50 W/m2K under forudsætning af, at kravene til varmetabsrammen er opfyldt. U-værdikravene til sommerhuse er uændrede blot er U-værdi kravene til vinduer/yderdøre strammet til 1,80 W/m2K og linjetabet for samlinger mellem ydervægge, vinduer og døre til 0,03 W/mK

9 For vinduesudskiftning i sommerhuse gælder de samme regler som for udskiftning. Læs mere i BR10 kap stk. 4. Der tages nu både hensyn til vinduets varmetab og som noget nyt også den energi (gratis solvarme), der kommer ind ad vinduet. Ved udskiftning af vinduer i alle former for bygninger, stilles der krav til den samlede energibalance. Energibalancen Eref måles i kwh/m2 pr. år og er et udtryk for vinduets energieffektivitet udregnet efter en standardiseret formel for et referencevindue jvf. dansk standard og europæiske normer. Rentable besparelser Bilag 6 i BR10 indeholder blandt andet en oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre Under hvert menupunkt til venstre, finder du illustrationer af løsninger, der ofte er rentable, hvis arbejdet er led i en renovering eller udskiftning. Her indgår kun materialer og arbejdsløn ved det energibesparende arbejde og ikke fx udgifter til tagdækning, stillads eller andre udgifter, der ville være knyttet til gennemførelsen, hvis arbejdet ikke var led i en renovering. I illustrationerne er U-værdier for bygningsdele angivet samt isolering i mm. Der er her taget udgangspunkt i, at der i eksisterende konstruktioner ofte findes mineraluld med en varmeledningsevne (lambda) på 0,037 W/mK, men det kan også være andre isoleringsmaterialer med tilsvarende egenskaber. Der kan være forhold i den konkrete bygning, som kan medføre, at isoleringsarbejdet er vanskelig at gennemføre, så arbejdet ikke er lønsomt. Det samme gælder, hvis der fx benyttes meget billig energi i form af eget halm eller træ. Hvis rentabiliteten af arbejdet beregnet som: (Levetid x besparelse)/investering < 1,33 er arbejdet ikke rentabelt. Ejer er dermed ikke forpligtet til at gennemføre arbejdet. På skema 3 på næste side er der levetider for forskellige energibesparende arbejder angivet

10 Skema 3 Levetider der kan anvendes ved beregninger af rentabiliteten Energibesparende tiltag År Efterisolering af bygningsdele 40 Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30 Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og 30 armaturer inklusive isolering Varmeproducerende anlæg mv. fx kedler, varmepumper, solvarmeanlæg og ventilationsaggragater Belyningsarmaturer 15 Automatik til varme og klimaanlæg 15 Fugetætningsarbejder Reglerne er ikke blevet mindre komplicerede. Det anbefales, at man søger tekniker hjælp. Endvidere henvises til: - og andre lignende eksempelvis isoleringsfirmaer m.fl

11

12 Åbnings- og telefontider Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, tlf , Mandag - onsdag Torsdag Fredag Der kan ske ændringer af åbnings- og telefontider. Se de aktuelle på vores hjemmeside. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej Korsør Marts ren. nov Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsensgade 11 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hedevej 40 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. september 2014 Til den 19. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere