Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

2 Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb 1.1 Udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbsbeskrivelse Borger/familie/netv Kommune ærk 1 2 Praktiserende læge 3 Psykiatrisk Opsporing Opmærksomhed på tegn på sindslidelse Observation af tegn på sindslidelse Observation af tegn på sindslidelse ved konsultation af andre årsager Undersøgelse Behandling/ Tilbud/ Rehabilitering 1a Henvendelse mhbp kommunalt tilbud Visitation til tilbud Kommunalt tilbud Behandling (lægekonsulent) 11 Konsultation og primær udredning Behandling Henvisning til undersøgelse Tilbagemelding vedr. diagnose 5b 9 4 Visitation Undersøgelse Diagnose 5a Behandling Henvisning Boks 10 er uddybet i figuren på næste side. Under hele forløbet er det væsentligt at inddrage borgerens familie/netværk, under hensyn til borgerens samtykke.

3 1.2 Uddybning af boks 10: Psykiatrisk : Behandling Psykiatrisk Menneske med en sindslidelse/familie/netværk Kommune Praktiserende læge Orientering og inddragelse af familie og netværk Opstart af behandlingsforløb Orientering om behandlingsopstart Orientering om igangværende behandling/ tilbud Indkaldelse af relevante parter til samarbejdskonference Orientering om forventet behov for kommunale tilbud efter behandlingens afslutning. Deltagelse i samarbejdskonference Inddragelse m.h.p tværsektoriel vurdering Orientering om afholdelse af samarbejdskonference og om udfaldet. Under behandlingsforløbet Orientering og inddragelse af familie og netværk Information om kommunale tilbud Indkaldelse af relevante parter til udskrivningskonference Afslutning af behandlingsforløb Orientering og inddragelse af familie og netværk Orientering om evt. ændringer i kommmunale tilbud Deltagelse i udskrivningskonference Orientering om forventet færdigbehandlingsdato Orientering om afholdelse af udskrivningskonference og om udfaldet. Varsling af færdigbehandlingsdato

4 1.3 Udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbsbeskrivelse, kronologisk forløb: Nedenfor beskrives i overordnede træk de forskellige faser og aktører/handlinger i et kronologisk udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb. Beskrivelsen er holdt på et overordnet plan, således at den vil være gældende uanset hvilken målgruppe, der er tale om. Forløbsbeskrivelsen er lavet til samarbejdsaftalen, og fokuserer derfor på samarbejdet mellem de involverede parter, frem for hvilke præcise handlinger de enkelte aktører udfører. Forløbsbeskrivelsen er opdelt i tre faser: Opsporing Undersøgelse Behandling/tilbud Tallene i parentes referer til boksene i figuren med udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbsbeskrivelsen ovenfor. Farverne refererer til gruppen af aktører jf. de to figurer ovenfor: borgere, kommune, praktiserende læge, og psykiatrisk dvs. privat praktiserende psykiatere og de regionale, psykiatriske. Først gengives en samlet oversigt over patientforløbet. Hernæst forklares de enkelte handlinger i kronologisk rækkefølge. Oversigt over kronologisk udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb: Fase Opsporing Boks Aktør nr. 1 Mennesket med en Opmærksomhed på tegn på sindslidelse sindslidelse/familie/netværk 2 Kommune Observation af tegn på sindslidelse 3 Praktiserende læge Observation af tegn på sindslidelse ved konsultation af andre årsager Undersøgelse 4 Praktiserende læge Konsultation og primær udredning Behandling 5a Praktiserende læge Behandling Undersøgelse 5b Praktiserende læge Henvisning til undersøgelse 6 Psykiatrisk Visitation 7 Psykiatrisk Undersøgelse 8 Psykiatrisk Diagnose 9 Psykiatrisk Tilbagemelding til egen læge vedrørende diagnose Behandling 10 Psykiatrisk Behandling (forløbet er udspecificeret jf. figur 6.2) Undersøgelse 11 Kommune Visitation til tilbud Behandling / 12 Kommune Kommunalt socialpsykiatrisk tilbud Tilbud Behandling 13 Kommune Behandling af lægekonsulent i socialpsykiatrisk tilbud

5 1.3.1 Opsporing 1) Mennesket med en sindslidelse/familie/netværk: Opmærksomhed på tegn på sindslidelse (kan udvides med en beskrivelse af hvilke tegn der skal være opmærksomhed på) 1a) Menneske med en sindslidelse/familie/netværk: Henvendelse m.h.p. kommunalt tilbud Mennesket med en sindslidelse har mulighed for at henvende sig direkte til kommunen med henblik på vurdering i forhold til evt. støttetilbud, herunder forebyggende tiltag. 2) Kommune: Observation af tegn på sindslidelse Det er vigtigt at det kommunale personale er opmærksomt på tegn på sindslidelse i deres kontakt med borgerne. Det være sig i daginstitutioner, skoler, jobcentre, hjemmepleje, PPR, misbrugsrådgivning mv. Kommunens personale bør ved mistanke om sindslidelse anspore borgeren til at tage kontakt til egen læge for primær undersøgelse og udredning. 3) Praktiserende læge: Observation af tegn på sindslidelse ved konsultation af andre årsager Det er vigtigt at den praktiserende læge er opmærksom på tegn på sindslidelse i sin kontakt med borgerne. Den praktiserende læge bør ved mistanke om sindslidelse anspore borgeren til en primær undersøgelse og udredning Undersøgelse 4) Praktiserende læge: Konsultation og primær udredning (Beskrivelse af konsultation og primær udredning) Familie og netværk inddrages i udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbet i videst muligt omfang. 5a) Praktiserende læge: Behandling Vurderer den praktiserende læge efter den primære udredning, at sindslidelsen er af en karakter, der ikke kræver specialiseret behandling, iværksætter den praktiserende læge behandling af patienten. Familie og netværk inddrages i udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbet i videst muligt omfang.

6 5b) Praktiserende læge: Henvisning til undersøgelse Vurderer lægen efter den primære udredning, at sindslidelsen er af en karakter, der kræver specialiseret behandling, henvises mennesket med en sindslidelse enten til praktiserende speciallæge, eller til regionens. Henvisningen bør være ledsaget af dokumentation for sindslidelsens karakter. Henvisning sendes til den psykiatriske afdeling, ledsaget af dokumentation for sindslidelsens karakter. 6) Psykiatrisk : Visitation Det psykiatriske vurderer ud fra henvisningen fra egen læge, hvorvidt mennesket med en sindslidelse tilhører målgruppen for specialiseret psykiatrisk behandling. Der indhentes evt. supplerende dokumentation fra egen læge. Familie og netværk inddrages i udrednings- og behandlingsforløbet i videst muligt omfang. Praktiserende læge orienteres om hvorvidt der igangsættes behandling 7) Psykiatrisk : Undersøgelse (Beskrivelse af undersøgelse) 8) Psykiatrisk : Diagnose (Beskrivelse af diagnosticering) Kommunen inddrages i det omfang det er relevant og efter samtykke fra mennesket med en sindslidelse. Familie og netværk inddrages i udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløbet i videst muligt omfang. 9) Psykiatrisk : Tilbagemelding til egen læge vedr. diagnose Efter diagnosticering orienteres egen læge om udfaldet af udredningen Behandling / tilbud 10) Psykiatrisk : Behandling Opstart af behandlingsforløb: Psykiatrisk informationsdeling

7 Efter udredning og diagnosticering igangsættes den aftalte behandling. Behandlingen vil som udgangspunkt foregå ambulant, men kan også foregå under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Familie og netværk inddrages i videst muligt omfang. Der udarbejdes senest 8 dage efter modtagelsen en behandlingsplan efter forskrifterne i psykiatriloven. Ved opstart af behandling skal behandlingspersonalet vurdere, om der er myndigheder, der kan have behov for information om, at mennesket med en sindslidelse er under behandling, samt om det forventede behandlingsforløb. Er dette tilfældet, underrettes disse tidligst muligt efter gældende lovgivning om udveksling af persondata. Der kan f.eks. være tale om kommune eller egen læge. Tidligst muligt vil sige inden for de første par dage efter opstart af behandling, og når mennesket med en sindslidelse har givet sit samtykke. Det skal i meddelelsen tydeligt fremgå, om det på dette tidspunkt vurderes, at der vil blive behov for et bo- eller støttetilbud efter endt behandling. Hvis det ikke er muligt allerede ved opstart af behandlingen at give en vurdering af eventuelle behov for kommunale foranstaltninger efter endt behandling, skal der gives meddelelse til hjemkommunen, så snart det er muligt. Med samtykke fra mennesket med en sindslidelse fremsendes de relevante dele af behandlingsplanen til praktiserende læge og den relevante kommunale myndighed. Psykiatrisk samarbejdskonference Kommune - informationsdeling Der indkaldes til samarbejdskonference med alle relevante repræsentanter snarest muligt efter opstart af behandling. Ved denne konference, der primært omhandler behandlingsforløbet, vil det være relevant at berøre eventuelle forventninger om behov for efterfølgende kommunalt finansieret tilbud. Det behandlende personale vurderer endvidere om mennesket med en sindslidelse har behov for rehabilitering, og om der skal tilbydes opfølgning og i givet fald, hvilken form for behandlingsmæssig opfølgning, der skal ske. I bekræftende fald meddeles dette også til kommunen (under forudsætning af samtykke fra mennesket med en sindslidelse) Der udsendes invitation til samarbejdskonference til relevante samarbejdsparter. Praktiserende læge orienteres om mulighed for at deltage og orienteres efterfølgende om udfaldet af konferencen. Ved planlagt opstart af behandling skal kommunen bidrage med relevante oplysninger om situationen for mennesket med en sindslidelse under hensyntagen til gældende lovgivning om dataudveksling. Det kan f.eks. dreje sig om at mennesket med en sindslidelse modtager et kommunalt tilbud. Praktiserende læge informationsdeling Ved planlagt opstart af behandling skal praktiserende læge bidrage med relevante oplysninger om situationen hos mennesket med en sindslidelse under hensyntagen til gældende lovgivning om dataudveksling. Det kan f.eks. dreje sig om at mennesket med en sindslidelse er i behandling hos den praktiserende læge. 10) Psykiatrisk : Behandling

8 Under behandlingsforløbet Psykiatrisk - Information til mennesket med en sindslidelse Under behandlingsforløbet skal kontaktpersonen sørge for, at mennesket med en sindslidelse orienteres om sygdommen, behandlingsplanen og det videre forløb. Mennesket med en sindslidelse skal ligeledes oplyses om, hvem på afdelingen, der kan kontaktes ved spørgsmål under og efter behandlingsforløbet. Som minimum udleveres visitkort på kontaktpersonen. Det behandlende personale skal løbende informere mennesket med en sindslidelse om sygdommen og behandlingsindsatsen. Herunder ligeledes om hvilke muligheder mennesket med en sindslidelse har efter endt behandling for at modtage hjælp fra behandlingspersonalet eller andre, herunder frivillige hjælpeorganisationer. Mennesket med en sindslidelse skal ligeledes mundtligt og skriftligt informeres om, hvordan behandlingspersonalet og/eller andre relevante parter kan kontaktes, hvis der opstår spørgsmål efter endt behandling. Under hele forløbet er det væsentligt at inddrage og informere mennesket med en sindslidelse og, med samtykke, familie og netværk om hvilke tiltag, der iværksættes. Psykiatrisk - koordinering af indsatsen for mennesket med en sindslidelse Såfremt det behandlende personale formoder, at der er behov for at iværksætte en kommunal indsats for mennesket med en sindslidelse efter endt behandling, skal det behandlende personale i samarbejde med mennesket med en sindslidelse tidligst muligt i forløbet inddrage kommunen med henblik på at få lavet en tværsektoriel vurdering af situationen hos mennesket med en sindslidelse. Kommunen orientering om sociale tiltag Den kommunale medarbejder vil informere mennesket med en sindslidelse om de kommunale tilbud og muligheder. Den kommunale indsats kan f.eks. bestå af sociale støttetilbud, beskæftigelse, hjælp i hjemmet eller andre tiltag. Det psykiatriske behandlingspersonale orienteres om hvilke tilbud, der er drøftet og evt. besluttet iværksat. Psykiatrisk etablering af tværsektorielt samarbejde Det behandlende personale har under behandlingen ansvaret for at tage initiativ til at etablere det tværsektorielle samarbejde ved at kontakte relevante parter. Kommunen information til psykiatrisk afdeling Modtager mennesket med en sindslidelse et kommunalt tilbud ved opstart af behandlingen, skal kommunen orientere psykiatrisk afdeling og mennesket med en sindslidelse, hvis der ændres ved dette tilbud under behandlingsforløbet eller i forbindelse med afslutningen af behandlingen.

9 Generel informationsformidling information til mennesket med en sindslidelse og familie og netværk XX Kommune, Region Syddanmark og praktiserende læger skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til den aktuelle situation hos mennesket med en sindslidelse, informere vedkommende om hvilke relevante behandlingsmæssige og sociale tilbud, der findes i og udenfor eget regi. Med samtykke fra mennesket med sindslidelse inddrages familie og netværk i forløbet og gives tilsvarende information. Se også kap. 5 i samarbejdsaftalen. Psykiatrisk : Udskrivningskonference og -aftale/ koordinationsplan Kommunen: Udskrivningskonference og handleplan/koordinationsplan I forbindelse med planlægning af behandlingsafslutning indkaldes alle relevante parter til en udskrivningskonference eller der træffes telefonisk aftale mellem parterne om afslutningen af behandlingen. Der udarbejdes udskrivningsaftale efter psykiatriloven og en handleplan for den videre indsats efter forskrifterne i serviceloven. I forbindelse med den tværsektorielle vurdering skal det endvidere overvejes, om der skal udarbejdes en koordinationsplan i henhold til psykiatriloven. Det vurderes i det enkelte tilfælde om der er behov for at udpege en koordinerende kontaktperson. I tilfælde, hvor der indgår øvrige aktører i forløbet, f.eks. praktiserende læge m.v., skal disse ligeledes inddrages i arbejdet med at planlægge det videre forløb for mennesket med en sindslidelse. Det behandlende personale skal kontakte relevante parter med henblik på koordinering af den eventuelle opfølgende indsats. Der kan være tale om: egen læge, kommunen med henblik på støttetilbud, evt. i form af hjemmehjælp eller sociale tilbud: botilbud, socialpsykiatrisk tilbud, beskæftigelse, revalidering, mv. Ligeledes tages der med samtykke fra mennesket med en sindslidelse kontakt til familie og netværk. 10) Psykiatrisk : Behandling Afslutning af behandlingsforløb Varsling af kommunen Det behandlende personale skal varsle kommunen så tidligt som muligt før planlagt afslutning af behandling, såfremt der skal iværksættes en kommunal indsats efter udskrivningen. Færdigbehandlingsvarsel

10 Så snart færdigbehandlingsdagen kan fastsættes, giver det psykiatriske et formelt varsel til kommunen herom. På den varslede færdigbehandlingsdag, eller evt. den følgende dag, skal mennesket med en sindslidelse være færdigbehandlet og klar til at behandlingen ophører og til evt. tiltag, der er aftalt ved udskrivningskonferencen. I modsat fald skal færdigbehandlingen annulleres. For mennesker med en sindslidelse, der er færdigbehandlede indenfor de første tre dage efter indlæggelsen, og kan udskrives til uændret kommunalt tilbud, aftales med den kommunale kontaktperson, hvornår udskrivning kan finde sted. Kan der ikke opnås enighed om udskrivningstidspunktet træder varslingsfristen i kraft. Det er i forhold til varslingsfristerne forudsat, at kommunen i henhold til udrednings-, rehabiliterings- og forløbsbeskrivelsen tidligere er blevet informeret om, at det pågældende menneske med en sindslidelse er indlagt til behandling og orienteret om forventet udskrivningstidspunkt og plejebehov. Kommunen varsles senest 3 hverdage før færdigbehandlingsdagen i almindelig dagarbejdstid, dvs. hverdage mellem kl. 7 og kl. 15. Det kan mellem den enkelte kommune og det enkelte sygehus aftales nærmere, inden for hvilket tidsrum, varslingen skal ske, ligesom det også aftales til hvem varslingen gives. Indtil der er etableret mulighed for en elektronisk varsling anvendes færdigbehandlings/ varslingsskemaet. Udskrivning på fredage, i weekender og på helligdage Udskrivning af mennesker med en sindslidelse med behov for et kommunalt støttetilbud på fredage, i weekender eller på helligdage bør undgås. Finder udskrivning sted på disse dage skal det være aftalt med kommunen jf. varslingsreglerne. Inden udskrivning informeres mennesket med en sindslidelse og familie og netværk om hjemmeplejens tilbud i weekends og på søgnehelligdage, såfremt der er behov for disse tilbud. Annullering af færdigbehandling Hvis tilstanden hos mennesket med en sindslidelse forværres, så behandlingen ikke kan afsluttes på den varslede færdigbehandlingsdag, og færdigbehandlingen herved udskydes mere end én dag, skal færdigbehandlingsdatoen annulleres. Færdigbehandlingsdatoen skal ligeledes annulleres, hvis et færdigbehandlet mennesket med en sindslidelse, der endnu ikke er udskrevet, igen får et behandlingsbehov. Når mennesket med en sindslidelse efter genoptaget behandling kan afsluttes i behandling, iværksættes varslings-/ afslutningsproceduren på ny. Annullering af færdigbehandlingsdato skal som udgangspunkt foregå skriftligt. Annulleres en færdigbehandlingsdato mundtligt skal annulleringen efterfølges af en skriftlig bekræftelse. Den skriftlige annullering af færdigbehandlingsdatoen sendes til samme sted i kommunen som varslingsblanketten.

11 Uvarslet udskrivning -særligt vedr. udskrivning fra psykiatrisk afdeling Uvarslet udskrivning omfatter mennesker med en sindslidelse, hvis sundhedstilstand medfører: at der ikke ved udskrivning er behov for kommunal indsats at sygehuset ikke anbefaler udskrivning, at sygehuset ikke lovmedholdeligt kan modsætte sig udskrivning at mennesket med en sindslidelse forlader afdelingen uden varsel. Samarbejdsparterne skal orienteres derom, og der skal evt. aftales genindlæggelsesprocedure, hvis mennesket med en sindslidelse anmoder derom. Sygehuset skal informere bopælskommunen, såfremt mennesket med en sindslidelse kan være voldelig. Sygehuset skal ved uvarslede udskrivninger kontakte praktiserende læge telefonisk. 11) Kommune: Visitation til tilbud Kommunen har ansvaret for at visitere til og iværksætte sociale støttetilbud til mennesker med sindslidelse. Gennem inddragelse i behandlingsforløbet, samt egne undersøgelser, vil kommunen opnå kendskab til hvilken type tilbud, der kan tilgodese behovet hos mennesket med en sindslidelse. Er mennesket med en sindslidelse fortsat i psykiatrisk behandling orienteres det om hvilke tilbud, mennesket med en sindslidelse modtager. 12) Kommune: Kommunalt tilbud Kommunen har ansvar for at visitere til og drive sociale tilbud, herunder tilbud til mennesker med en sindslidelse. 13) Kommune: Behandling v. lægekonsulent (visse institutioner) Visse bo-tilbud har tilknyttet en privat lægefaglig konsulent, der varetager den psykiatriske behandling af tilbudets brugere.

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet.... 4 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb?.... 6 3 Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse... 7 4 Særlige indsatsområder.... 8 - Mennesket med

Læs mere

Udkast til regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område

Udkast til regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område Udkast til regional samarbejdsaftale for det psykiatriske område Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 1.1 AFTALENS UDARBEJDELSE... 2 2 VÆRDIER... 3 2.1 RESPEKT... 3 2.2 FAGLIGHED... 3 2.3 ANSVAR... 3 3 GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007.

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. Region Syddannark Den 9. december 2006. Psykiatristaben Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. 1. Indledning. I henhold til bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Læs mere

Der vil i et samarbejde mellem regionen og kommunerne ske en løbende opfølgning, evaluering og erfaringsopsamling på aftalen.

Der vil i et samarbejde mellem regionen og kommunerne ske en løbende opfølgning, evaluering og erfaringsopsamling på aftalen. Vi har i det syddanske område gode traditioner for samarbejde inden for det psykiatriske område. Det gode samarbejde kan hele tiden udvikles og forbedres, og derfor er der nu udarbejdet den første fælles

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien

8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien 8. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte og planlagte indlæggelsesforløb. Har

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. 8. maj 2019 Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner 8. maj 2019 1. Indledning og formål Praksisplanudvalget ønsker, at rammerne for samarbejdet

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

ledelsessekretariatet i Psykiatrien Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser

ledelsessekretariatet i Psykiatrien Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser ledelsessekretariatet i Psykiatrien Journalnr.: - Dato: Initialer: AL Sundhedsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark Indsatsen for mennesker med sindslidelser Forslag af 19. december

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Rammeaftale. om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning Tillæg til sundhedsaftalen 2011-2014 om elektronisk kommunikation ved

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Hvor opgaveansvaret overgår til anden myndighed som følge af strukturreformen, må der dog indgås nye aftaler.

Hvor opgaveansvaret overgår til anden myndighed som følge af strukturreformen, må der dog indgås nye aftaler. Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien.

I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 22. januar 2008 fra Psykiatriledelsen i Region Nordjylland, Psykiatrien. 1/6 Den 27. november 2007 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 14. juni 2007 af distriktspsykiatrien i Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus, der hører under Region Nordjylland. I

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger

Koncept for visitation til de særlige pladser på psykiatriske afdelinger Afdeling: Administrationen, Sekretariatet for visitationsforum til særlige pladser Journal nr.: 18/2569 Dato: 31. januar 2018 Mail: Psyk-saerligepladser@rsyd.dk Koncept for visitation til de særlige pladser

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet

Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Medcom arbejdsgange i Omsorgssystemet Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Definering af Særlig behov Særlig dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle børn skal have mulighed for

Læs mere

Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter Proces: Revideret august 2014 opdateret december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Ældrepsykiatriske patienter Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol bosat

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Indsatsområde: Tværgående temaer Proces: Godkendt marts 2017 1. Baggrund

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling Indsatsområde: Behandling og Pleje Proces: Godkendt

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser HØRINGSFORSLAG Grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser 29. februar 2008 2 Indledning Region Syddanmark, kommunerne i regionen samt praksisudvalget i regionen har udarbejdet en regional

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner

Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Proces: Godkendt marts 2017 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget

Læs mere

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret

30. Juni Indlæggelsesforløb Illustreret 30. Juni 2008 Indlæggelsesforløb Illustreret Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning Borger henvender sig til egen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter lov om social service 101og 101a

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter lov om social service 101og 101a Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter lov om social service 101og 101a Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Arbejdsgange for praktisk bistand for Servicecentre og Private leverandører

Arbejdsgange for praktisk bistand for Servicecentre og Private leverandører Arbejdsgange for praktisk bistand for Servicecentre og Private leverandører Opdateret d. 13.04.2018 Arbejdsgangene tager afsæt i en ny borger i ÆHF's Rehabiliteringsforløb, men tidligere visiterede borgeres

Læs mere