Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND"

Transkript

1 Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr Andragerens fulde Navn? (stavet nøjagtigt efter Daabsattest) Fødedato: Fødested: Bopæl: Spørgsmaalene maa alle besvares saa nøjagtigt og udtømmende som muligt. Besvarelserne anføres nedenfor. Andreas E. Hansen 8. Oktober 1900 Broager Broager 2. Har Andrageren dansk Indfødsret? eller har han søgt derom da hvornaar? 3. Er Andrageren gift? i bekræftende Fald, hvor og naar er Ægteskabet indgaaet? den 30. December Hustruens fulde Navn? Fødedato: Fødested: Marie Christine, født Petersen den 7. nuar 1901 Skelde Mark 5. Hvis Andrageren er Enkemand anføres her, hvornaar Hustuen er død? (Dødsattest vedlægges) 6. Samlever ægtefællerne? Eller er de separerede eller fraskilte? (Hvor og naar?) (Separations- eller Skilsmissebevilling vedlægges - samlever

2 7. Har Andrageren uforsørgede Børn eller Søskende i Hjemmet? (I bekræftende Fald opføres samtlige Børns eller Søskendes fulde Navne samt deres Alder) 8. Hvorledes er Andragerens Arbejdsførlighed og Helbredstilstand? Er denne paavirket af Krigen og da hvorledes? (Hvis Andrageren er syg, maa Lægeattest vedlægges eller af Lægen paaskrives Skemaet). Lammelse af højre Ben. Har haft Skaden som Barn, men denne er af eller under Krigstjenesten igjenfremkaldt i betydelig forværret Grad. 9. Har Andrageren været indkaldt til tysk Militærtjeneste under Verdenskrigen?. Fra den 10. November 1917 til den 18. nuar Fra hvornaar til hvornaar? 10. Er Andragerens blevet saaret i Krigen? I bekræftende Fald udbedes nærmere Oplysninger derom. Nej 11. Har Andragerens Fader været indkaldt til tysk Militærtjeneste under Verdenskrigen? Fra hvornaar til hvornaar? Er han blevet saaret? fra 1915 til 1917 har været eftervist - [ulæselig] - og har væsentlig Men heraf. 12. Hvori bestaar Andragerens Erhverv? Laver Bonbon, Konfekt m.m. 13. Hvor stor er Andragerens ugentlige eller maanedlige Fortjeneste eller anden Indtægt for Tiden? (Hvis arbejdsløs, angives fra hvornaar og sidste Fortjeneste) kr. Maanedlig, deraf kunde denne være større han kan, af Frygt for at de 30 Dage der ydes Kredit paa Raastofferne skal betale uden at Produkterne er afsat, ikke arbejde paa Lager. Derfor ikke Leveringsdygtig.

3 14. Har Hustruen Erhverv? Hvad tjener hun da for Tiden? kr. Ugentlig inklusive Rejse- Penge Dagligen til Sønderborg. 15. Har nogen af Børnene Erhverv? Hvori bestaar dette? Den ugentlige eller maanedlige Fortjeneste? 16. Oplysning om Forældres eller Værges Erhverv og deres økonomiske Omstændigheder. Sidste Aars Indtægt? Formue? Faderen Ejendom: Beboels-Hus Ejendomsskyld: 9400,00 Gjeld paa samme: 13000,00 Intægt for sidste Aar:1350, Er Andragerens eller nogen af de ovennævnte Paarørendes Erhverv og øvrige Forhold blevet væsentlig paavirkede af Krigen (Tab etc.) og da nærmere hvorledes? Andr. Har som nævnt lammet h. Ben og staar for sin Krigsinvaliditet for hvilken han ikke oppebærer Renter En stor del af Aaret under Lægebehandling og kan kun med besvær drive den Virksomhed [ulæselig]i indskrænket Grad. 18. Har Andrageren nogensinde modtaget Hjælp af det Offentlige (Fattighjælp eller Aldersrente, Hjælp af Hjælpekasse etc.) - I bekræftende Fald, hvornaar og med hvilke Beløb? 19. Har Andrageren eller Hustru modtaget Hjælp fra Private eller velgørende Foreninger, herunder fra Den Sønderjydske Fond? Hvor meget? Paa hvilket Tidspunkt er Hjælpen modtaget og fra hvem? I 1926 paa Grund af Hustruens Sygdom 25 kr. af Hjælpekassen 250 kr. fra Sønderjydske Fonds 1924.

4 20. Oppebærer Andrageren: a) Invalide- eller Efterladterente fra Invalidenævnet i Sønderborg? b) Civil-Invaliderente fra Invalideforsikringsfonden? c) Livrente? d) Pension? e) Legater eller anden fast Indtægt? I hvert enkelt Tilfælde hvor meget? 21. Har Andrageren Formue af nogen Art? Penge i Sparekasse, Bank, Forretning? Hvor meget? Ejer han fast Ejensom? (Dennes sidste Vurdering til Ejendomsskyld Anføres. Tillige oplyses indestaaende Prioriteter). 22. Er Andrageren og Hustruen i Sygekasse? I bekræftende Fald i hvilken? Broager-Sogns-Sygekasse 23. Er Andrageren og Hustruen i Arbejdsløshedskasen? Hustruen; i Tekstil- Arbejdernes I bekræftende Fald i hvilken? 24. Hvad gaar Andragerens Begæring ud paa? Som nævnt i første Andr. om Hjælp en gang for alle saa kan derigennem kunde faa en liden Driftskapital der skulde sætte ham i Stand til at faa et større Udbytte af sit Arbejde. 25. Hvad formener Andrageren i øvrigt tjener til Støtte for Begæringen? Hustruen arbejder paa Kam- Garns-Spinderiet i Sønderborg Og Familielivet lider herved Skade. Naar Andr. Kan arbejde paa Lagen og Hustruen hjælper ham dermed Vil han kunde leve af Bonbon- Kogeriet alene.

5 Jeg erklærer herved paa Tro og Love at have besvaret samtlige Spørgsmaal i Overensstemmelse med Sandheden. Bopæl og Dato: Broager den 27. nuar 1927 Navn: Andreas E. Hansen (Egenhændig Underskrift) Stilling: Sukkerkoger Bemærk: Enhver af Skemaets Rubrikker maa nøjagtig udfyldes og Riftigheden af, hvad der deri er anført Bekræftes ved Paategning paa næste Side af 2 troværdige Mænd eller Kvinder. Legitimationspapirer (Daabsattest for Mand, Hustru og Børn samt Vielsesattest) samt tyske Militærpapirer maa vedlægges og vil blive tilbagesendt. Undertegnede, der er nøje kendt med Andragerens Forhold, attesterer herved paa Tro og Love, at Besvarelsen af omstaaende Spørgsmål er i Overensstemmelse med Sandheden. Dato: den 17. Februar 1927 Dato: den 22. Februar 1927 Navn: Johanns Navn: Johan Nielsen Stilling: Politibetjent Stilling: Landpostbud Bopæl: Broager Bopæl: Iller Referat & Votering: (Udfyldes af Den sønderjydske Fond.) Krigsdeltager 7/ / Aar, gift 1924 Hustru 26 Aar ingen Børn Lider fra Barn af en Benskade, der efter opgivende skulde være betydelig forværret under Krigstjenesten - Ansøgning om Invaliderente er for tiden hos Invalidenævnet, der dog tidl. har afslaaet en saadan Er Bolchekoger tjener Kr. mdl. Hustruen har Plads paa Spinderi i Sønderborg og tjener 18 Kr. ugl. Modtog i Kr. af Hjælpekassen p. Gr. af Hustruens Sygdom Modtog i Kr. af S.F. til Start af Bolchekogeriet, søgte paany i 1926 en Hjælp til samme, hvilket Fonden ikke fandt Anledning til at tiltræde, dels under Henvisning til den korte Krigstjeneste, dels p. Gr. af indhentede Oplysninger fra Invalidednævnet, der oplyste, at Andr. Opgivelse af Benskaden skyldtes en Granateksplosion, ikke var i Overensstemmelse med Sandheden. Søger paany en Hjælp til Bolchekogeriet, saaledes at han efterhaanden skulde kunne holde Hustruen hjemme til Hjælp og derved tjene mere. Tillidsmanden anbefaler Kr. Amtskomiteen vil foreslaa 150 Kr. Paa Forhaand synes man igen at burde afslaa- Hans Beskadigelse af Benet er ikke fremkaldt af Granatexplosionen og Hustruen tjener ogsaa til fælles Bedste der er ingen Børn og han har faaet Hjælp her fra til Bolchefabrikken. Men Tillidsmand Thomsens Udtalelse kan maaske nok medføre, at man uanset ovenstaaende kan gaa med til indstillede 150 Kr.

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere