Sagsnr.: Ejendommen: Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015"

Transkript

1 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil: Navn: Cvr-nummer: Adresse: Vejlsøvej Silkeborg BoligOne Thomas Jørgensen ApS Tlf.: / Ejendomsmæglervirksomheden 2. Ejendommen Ejendomstype: Matr.nr.: Beliggende: Villa 3. Ansvarlig ejendomsmægler Ifølge lov om formidling af fast ejendom m.v. skal der for hvert formidlingsopdrag udpeges en ansvarlig ejendomsmægler, som er ansvarlig for de opgaver, der udføres i forbindelse med formidlingsopdraget. Der gøres dog opmærksom på, at ansvarlig ejendomsmægler kan uddelegere opgaverne i formidlingsopdraget til andre, når dette sker under tilsyn af den ansvarlige ejendomsmægler. Ansvarlig ejendomsmægler for dette formidlingsopdrag: Thomas Ellingsen Jørgensen I tilfælde af at den ansvarlige ejendomsmægler i formidlingsopdragets varighed skulle blive fraværende i længere tid eller ikke længere har mulighed for at varetage hvervet som ansvarlig ejendomsmægler på sagen, sørger ejendomsmæglervirksomheden for at meddele sælger, hvem der er ansvarlig ejendomsmægler for fremtiden. 4. Værdiansættelse, udbudspris og overtagelse Værdiansættelse: Ejendomsmægleren har værdiansat ejendommen til en kontantpris på kr. forventet salg inden for 6 måneder. den til Side 1 af 8

2 Værdiansættelsen er sket under forudsætning af, at en evt. efterfølgende byggeteknisk gennemgang, elinstallationsgennemgang eller andre oplysninger, der ikke var tilgængelige på værdiansættelsestidspunktet/vurderingstidspunktet, ikke udviser forhold ved ejendommen, der ikke var synlige ved ejendomsmæglerens fysiske besigtigelse, og således ikke væsentligt forrykker ejendomsmæglerens forudsætninger. Sælger er rådgivet om, at ydre omstændigheder kan have indflydelse på salgsprisen, f.eks. generelle konjunkturændringer, ændrede renteforhold, ændrede beskatningsregler og ændrede registreringer for ejendommen miljøforhold m.v. Udbudspris: Det er efter sælgers ønske aftalt, at ejendommen udbydes til en kontantpris kr. Overtagelse: Sælger har oplyst, at sælger kan acceptere, at en overtagelsesdag kan fastsættes til 5. Formidlingsaftalens varighed Formidlingsaftalen er gældende fra aftalens indgåelse og indtil salg af ejendommen, medmindre aftalen forinden opsiges af en af parterne. 6. Vederlag, betaling og opsigelse 6.1. Vederlag og udlæg Betaling til ejendomsmægleren består af: 1. Ejendomsmæglerens vederlag 2. Udlæg Vederlag Følgende ydelser er indeholdt i vederlaget: Ekskl. moms Inkl. moms Værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med kr ,00 kr ,00 sælger, som ejendommen skal udbydes til. Beregne salgsbudget/provenu kr ,00 kr ,00 Udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om kr ,00 kr ,00 ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning. Udarbejde udkast til købsaftale kr ,00 kr ,00 Ydelser iflg. bilag. kr. kr. Startgebyr kr ,00 kr ,00 I alt kr ,00 kr , Udlæg Ejendomsdatarapport kr. 325,00 kr. 325,00 Restgælsoplysninger kr. 400,00 kr. 500,00 I alt kr. 725,00 kr. 825, Side 2 af 8

3 Betaling forfalder Beløbene forfalder til betaling: Startgebyr og fotopakke med evt. tilvalg samt udlæg, jf. pkt betales 14 dage efter tiltrædelse af formidlingsaftale. Online markedsføring og avisannoncering faktureres og betales løbende. Øvrigt vederlag forfalder til betaling ved endelig handel. Hvis der efter formidlingsaftalens ophør indgås en købsaftale på baggrund af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden ejendomsmæglers medvirken, har ejendomsmægleren ret til betaling som om ejendommen var solgt i aftaleperioden Samlet betaling Nedenfor angives den samlede betaling til ejendomsmægler ved henholdsvis salg, opsigelse og evt. udløb. Bemærk at beløbene kræves betalt i henhold til pkt Sælger gøres opmærksom på, at evt. udgifter til andre aktører i forbindelse med handlen fremgår af salgsbudgettets afsnit 2 Eksterne udgifter vedrørende finansiering og berigtigelse m.v Samlet betaling ved salg af ejendommen. Ved salg af ejendommen betales der I alt kr , Samlet betaling ved opsigelse af formidlingsaftalen Ved opsigelse af formidlingsaftalen betales for Startgebyr, fotopakke med evt. tilvalg og udlæg, jf. pkt samt for online markedsføring og avisannoncering. Udgiften til online markedsføring og avisannoncering betales løbende pr. påbegyndt måned og kan derfor afvige fra de angivne beløb. Markedsføring betales med et aftalt beløb pr. påbegyndt måned og i nærværende er der regnet med en salgstid på 6 måneder. Såfremt salgstiden ikke er 6 måneder, vil udgiften være højere eller lavere Opsigelse af formidlingsaftale Aftalen kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsiges formidlingsaftalen af sælger som følge af en ikke ubetydelig pligtforsømmelse fra ejendomsmæglerens side, kan det medføre bortfald eller nedsættelse af vederlag. Såfremt sælger mod forventning modarbejder eller hindrer ejendomsmæglerens salgsbestræbelser ved til eksempel at besværliggøre eller nægte mulighed for fremvisning af ejendom, ved at forsinke bestilling af aftalt byggeteknisk gennemgang eller ved at udleje ejendommen i formidlingsperioden, betragtes formidlingsaftalen som opsagt af sælger, og der skal ske betaling til ejendomsmægleren i henhold til pkt Undlader sælger at underskrive et købstilbud på basis af de aftalte udbudsvilkår, betragtes formidlingsaftalens som opsagt af sælger, og der skal ske betaling til ejendomsmægleren i henhold til pkt Side 3 af 8

4 7. Rådgivning om byggeteknisk gennemgang og huseftersynsordning Sælger er informeret om: at sælger kan rekvirere informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning m.v. på at sælger kan rekvirere en liste over bygningssagkyndige, autoriserede elinstallatørvirksomheder og certificerede energimærkevirksomheder i sit lokalområde på at sælger har mulighed for selv at rekvirere en bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed og certificeret energimærkevirksomhed, at ejendomsmægleren ikke må rekvirere tilstandsrapport, elinstallationsrapport eller energimærkning på sælgers vegne, med mindre dette sker efter aftale med sælger via et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer, at ejendomsmægleren ikke har indflydelse på, hvilke konkrete personer eller firmaer, forsikringsselskabet vælger til at udføre tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten eller energimærkningen, at afregning skal ske direkte fra sælger til den bygningssagkyndige eller dennes arbejdsgiver, den certificerede energimærkevirksomhed, den autoriserede elinstallatørvirksomhed eller til forsikringsselskabet. Byggeteknisk gennemgang og huseftersynsordningen Sælger er rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, og om reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. kap. 1 (huseftersynsordningen). Ejendomsmægleren anser en byggeteknisk gennemgang for påkrævet X Ja Nej Ejendommen er omfattet af reglerne om huseftersynsordningen X Ja Nej Tilstandsrapport og elinstallationsrapport indenfor huseftersynsordningen Sælger ønsker at benytte reglerne om huseftersynsordningen Ja Nej Ejendomsmægleren gives fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere tilstandsrapport Ja Nej Ejendomsmægleren gives fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere elinstallationsrapport Ja Nej Byggeteknisk gennemgang udenfor huseftersynsordningen Sælger ønsker at få foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Ja Nej Ejendomsmægleren gives fuldmagt til at rekvirere en byggeteknisk gennemgang Ja Nej Forsikringer Ejendommens forsikringsforhold undersøges af ejendomsmægleren, og i nødvendigt omfang indhenter ejendomsmægleren et forsikringstilbud Ejendomsmægleren gives fuldmagt til at rekvirere tilbud på ejerskifteforsikring Ja Nej Side 4 af 8

5 8. Energimærkning Er ejendommen omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger X Ja Nej Hvis ja, har sælger pligt til at udlevere gyldig energimærkning til køber. Foreligger der gyldig energimærkning Ja Nej Ejendomsmægleren gives fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere en energimærkning Ja Nej Sælger gøres opmærksom på, at ejendommen først kan annonceres, når der foreligger et gyldigt energimærke, da det i henhold til energimærkningsloven er et lovkrav, at annoncering af ejendommen skal ske med angivelse af gyldig energimærkningskarakter for den konkrete ejendom. 9. Ejendomsmæglervirksomhedens sikkerhedsstillelse Ejendomsmæglervirksomheden har tegnet ansvarsforsikring på kr ,00 og stillet garanti på kr ,00 pr. registreret ejendomsmægler i virksomheden via: Lovpligtige forsikringer er tegnet gennem DE i Tryg Såfremt udbetaling af evt. tilgodehavende hos ejendomsmæglervirksomheden ikke sker rettidigt, skal sælger af hensyn til renteberegningen anmelde dette krav til Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond senest 3 måneder efter frigivelsen af købesummen. Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på under Garantifondens vedtægter. 10. Individuelle vilkår Legitimation Sælger er gjort opmærksom på, at ejendomsmægleren i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Ejendommens prioritering Sælger gøres opmærksom på, at såfremt der i formidlingsaftalens løbetid foretages ændring i ejendommens prioritering, er sælger forpligtet til at give ejendomsmægleren meddelelse herom. Eventuel uudnyttet tinglysningsafgift Sælger gøres opmærksom på, at sælger i henhold til Standardvilkår for Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale er pligtig til at give køber alle relevante oplysninger vedrørende reduktion af tinglysningsafgift. Ved pantebreve (ejerpantebreve undtaget) tinglyst efter den 1. juli 2007, kan der på pantebrevet være noteret en afgiftsfritagelse, som kan anvendes som besparelse ved en senere tinglysning af pantebreve på ejendommen. Sælger er derfor pligtig til at give ejendomsmægleren oplysning om, hvorvidt sælger på sine pantebreve har en sådan uudnyttet afgiftsfritagelse noteret. Deponeringskonto hos BRFkredit a/s Som en del af medvirkende mæglers service, sørger mægler for at du bliver kontaktet af BRFkredit Bank a/s, der opretter en deponeringskonto til dig og indfrier eventuelle lån. BRFkredit Bank a/s sikrer dermed, at du modtager dit overskud fra salget hurtigst muligt og rådgiver dig også om dit eventuelle kommende køb. Du accepterer ved din underskrift på aftalen, at BRFkredit kontakter dig angående dette Side 5 af 8

6 BRFkredit kan oplyse den konkrete pris for ydelsen når de kontakter dig. Fejl og mangler: Med underskrift på nærværende formidlingsaftale bekræfter sælger, at være bekendt med, at sælger har en loyal oplysningspligt over for køber. Det medfører bl.a. at sælger skal oplyse - om forhold der er kendte eller burde være kendte - om forhold der må antages ikke at være uvæsentlige for en køber - om forhold det ikke kan antages at køber er bekendt med Sælger er bekendtgjort med at oplysninger er at betragte som garanti eller tilsikring og at mangler kan være fysiske eller retlige. Valgt annoncering i Midtjyllandsavis: Sælger har valgt måneders annoncering med 2 indryk i Midtjyllandsavis i størrelsen moduler Indvendige fotos: For at sikre mod tyveri, er sælger af ejendomsmægleren opfordret til at fjerne værdigenstande, antikviteter, kostbart teknisk udstyr m.v. fra ejendommen inden indvendig fotografering af ejendommen. Udlejning af ejendommen: Sælger gøres opmærksom på, at såfremt ejendommen helt eller delvist udlejes i formidlingsaftalens løbetid, anses formidlingsaftalen for opsagt af sælger, jf. formidlingsaftalens punkt Fuldmagt og samtykke Ejendomsmægleren gives hermed fuldmagt til at indhente relevante dokumenter og oplysninger om tekniske, juridiske og økonomiske forhold samt ejendomsskatteoplysninger, herunder oplysninger om prioritetsforhold og gældsforhold samt restancer hos realkreditinstitutter, pengeinstitutter og private kreditorer, forsikringsselskaber, grund- og ejerforeninger samt forsyningsselskaber og offentlige myndigheder. Fuldmagten omfatter tillige, at ejendomsmægleren er berettiget til hos relevante realkreditinstitutter at få oplyst kontrolkoden, med henblik på oplysninger om restgæld, restancer mv., og hos forsyningsselskaber at få oplyst om forbrug mv. og hos forsikringsselskaber at få oplysninger om ejendommens forsikringsforhold, forsikringspræmien, eventuelle forbehold i forsikringen mv. Oplysningerne indhentes til brug for ejendomsmæglerens opfyldelse af de lovmæssige krav til oplysning om ejendommens forhold i forbindelse med salg af ejendommen. Sælger gøres opmærksom på, at i forbindelse med formidlingen af salget af nærværende ejendom vil oplysningerne blive videregivet til potentielle købere samt disses rådgivere. Sælger giver ved sin underskrift på nærværende aftale sit udtrykkelige samtykke til, at ejendomsmægleren kan indhente og videregive, herunder offentliggøre, samtlige oplysninger i ejendomsdatarapporten. Videregivelse og behandling af oplysninger Sælger gøres opmærksom på, at ifølge lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysning om cpr-nummer eller cvr-nummer på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med handlen, skal cpr-numre eller cvr-numre derfor oplyses nedenfor. Cpr-numre eller cvr-numre vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. Sælger gøres endvidere opmærksom på, at købsaftale og de oplysninger, som i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysning om parternes navn, adresse, cpr-numre eller cvr-numre, og restgældsoplysninger og, deponeringskonti vil blive videregivet til parterne samt til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter m.v., i det omfang det er nødvendigt for handlens gennemførelse og for efterlevelse af kravene i tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, f.eks. for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter Side 6 af 8

7 aktørerne straks oplysningerne. I det omfang det er muligt, sørger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har modtaget oplysningerne. Evt. overdragelse af ejendomsmæglervirksomheden Ejendomsmæglervirksomheden er berettiget til at afstå samtlige af sine rettigheder ifølge formidlingsaftalen ved hel eller delvis overdragelse af ejendomsmæglervirksomheden, herunder også ved partneroptagelse, fusion, selskabsomdannelse, generationsskifte e.l. Samtykke til videregivelse af adresse Til brug for Boligsidens Find mægler-funktionen undersøger Boligsiden A/S (eller dennes underleverandør) på vegne af Boligsiden og Dansk Ejendomsmæglerforening løbende boligkøbere og boligsælgeres tilfredshed med ejendomsmæglerens arbejde og indsats i forbindelsen med ejendomshandlen. Undersøgelsen sker via et spørgeskema, som sendes til besvarelse hos boligkøber og boligsælger. Ved underskrift af nærværende aftale accepterer Sælger: X Ja Nej at ejendomsmægleren videresender min/vores adresse(r) til Boligsiden A/S (eller dennes underleverandør) med henblik på, at Boligsiden A/S (eller dennes underleverandør) kan fremsende et spørgeskema vedrørende tilfredsheden af ejendomsmægleren i forbindelse med ejendomshandlen. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering til den pågældende ejendomsmægler. Samtykke til videregivelse af formidlingsaftale/salgsbudget/provenu til sælgers pengeinstitut Sælger giver ved sin underskrift på nærværende formidlingsaftale samtykke til, at formidlingsaftalen herunder beregning af salgsbudget/provenu og evt. løbende ændringer heraf, må videregives til sælgers pengeinstitut med henblik på pengeinstituttets rådgivning af sælger i forbindelse med handlen. Samtykke til videregivelse af formidlingsaftale/salgsbudget/provenu til panthavere Sælger giver ved sin underskrift på nærværende formidlingsaftale samtykke til, at formidlingsaftalen herunder beregning af salgsbudget/provenu og evt. løbende ændringer heraf, må videregives til de på tingbogen lyste panthavere med henblik på disses vurdering af accept af handlen. 12. Underskrifter Sælger bekræfter ovenstående aftalevilkår ved sin underskrift, samt at sælger har modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. Dato Dato BoligOne Thomas Jørgensen ApS Cpr-nummer: Tiltrædes som sælgers ægtefælle Dato Side 7 af 8

8 Sælgers ægtefælles navn Side 8 af 8

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere