MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse"

Transkript

1 MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens struktur...4 Kapitel 5. MED organisationens opgaver...8 Kapitel 6. Arbejdsmiljø...16 Kapitel 7. Tillidsrepræsentanter...16 Kapitel 8. Uddannelse...17 Kapitel 9. Bilag...17 Kapitel 10. Ikrafttræden, ændringer og opsigelse

3 Aftaletekst Bemærkninger Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde 1. Denne aftale er indgået i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 2. Denne aftale gælder for alle ansatte i Greve Kommune, herunder selvejende dagog/eller døgninstitutioner, som Greve Kommune har indgået driftsoverenskomst med. Stk. 2. Øvrige selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med skal være omfattet af denne aftale, hvis Greve Kommune aftaler dette med bestyrelsen for den selvejende institution. Stk. 3. For at fremme sammenhæng mellem arbejde udført af ansatte ved Greve Kommune og ansatte hos arbejdsgivere, der efter udlicitering udfører arbejde for Greve Kommune, skal ansatte beskæftiget med udliciterede opgaver i videst muligt omfang være omfattet af nærværende aftale, hvilket bestemmes ved forhandling mellem Greve Kommune og den pågældende arbejdsgiver. Medarbejdere, der arbejder med udliciterede opgaver, skal som udgangspunkt ikke stilles ringere end ansatte i Greve Kommune i forhold til medindflydelse og medbestemmelse. I konkrete tilfælde kan der dog være forhold, der medfører, at medarbejderne ikke i fuldt omfang kan være omfattet af aftalen. Der henvises i øvrigt til Virksomhedsoverdragelsesloven. Kapitel 2. Formål 3. Formålet med denne aftale er: at styrke og udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde og en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere for at sikre et højt informationsniveau og skabe grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger. Formålsbestemmelsen lægger de overordnede rammer for MED-aftalen. De overordnede rammer udfyldes af konkrete politikker. at skabe en enkel og gennemsigtig organisering af samarbejdet der sikrer, at alle medarbejdere har ret til og mulighed for reel medindflydelse og medbestemmelse på såvel de overordnede mål og rammer som på den daglige arbejdssituation. at skabe en organisation, hvor samarbejds-, sikkerheds- og Der foretages en årlig evaluering af indsatsen på arbejdsmiljøområdet, jf. 16, stk

4 sundhedsforhold drøftes og koordineres i en sammenhængende struktur for at sikre en styrkelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, således at der skabes et stadig bedre arbejdsmiljø og fokus på forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. at sikre, at Greve Kommunes personalepolitik er værdibaseret og skaber rammerne for en øget trivsel for ledere og medarbejdere at skabe optimale vilkår for tillidsvalgte, herunder sikre muligheder for på kvalificeret grundlag at udøve medindflydelse og medbestemmelse og dermed sikre konkrete og målbare forbedringer af tillidsvalgtes vilkår Grundlaget for Greve Kommunes personalepolitik er de overordnede værdier for Greve Kommune, jf. bilag 1. Der er lagt vægt på at skabe nogle brede rammer, som udgør et fælles fundament for alle medarbejdere. Rammerne skal udfyldes lokalt, for det er her politikkerne gøres konkrete og føres ud i livet. at sikre, at Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads med gode og trygge arbejdsvilkår med mulighed for personlig og faglig udvikling for den enkelte ansatte, således at Greve Kommune kan tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere og ledere Kapitel 3. Værdier 4. Alle ansatte i Greve Kommune arbejder ud fra et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget kan omsættes på mange forskellige måder, og det forventes, at alle arbejdspladser og institutioner forholder sig til, hvad værdierne konkret betyder på deres arbejdsplads. Der er tillid til, at de medarbejdere, der arbejder tættest på borgeren, også kan finde de bedste løsninger. Derfor bliver ansvar og kompetence uddelegeret mest muligt, så man som medarbejder får indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne løses. Greve Kommune har fastlagt overordnede grundlæggende værdier, som gælder for kommunen og dens medarbejdere. Disse værdier gælder også for denne aftale. Beskrivelsen af værdierne er vedlagt som bilag 1. Kapitel 4. MED organisationens struktur 5. Stk. 1. Der etableres et sammenhængende, enstrenget system, hvilket indebærer, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet integreres i 4

5 MED-strukturen. Et enstrenget system styrker samarbejdet mellem ledelsen og sikkerhedsrepræsentanter (SR) og tillidsrepræsentanter (TR) og er udtryk for et højt ambitionsniveau. Som udgangspunkt er TR og SR to adskilte funktioner Stk. 2. MED-strukturen skal til enhver tid være i overensstemmelse med Greve Kommunes ledelsesstruktur. 6. MED-strukturen MED-strukturen i Greve Kommune består af: MED-Hovedudvalget (niveau 1) MED-Områdeudvalg (niveau 2) MED-Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status (niveau 3) Sikkerhedsgrupper (niveau 3) Stk. 2. Medarbejderrepræsentationen i MEDstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det aftalte antal medarbejderpladser ikke besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter, som så sidestilles med tillidsrepræsentanter. Der vælges både tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant Såfremt der er personsammenfald, varetager personen både sikkerheds- og samarbejdsopgaver, Det indebærer, at der er ret til og skal være mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer, hvor der er ledelseskompetence. Oversigt over MED-strukturen fremgår af bilag 2. Som udgangspunkt følger MED-strukturen ledelsesstrukturen. Dog gælder det for de medarbejdere, der fast udfører deres arbejde på et geografisk andet område, at disse medarbejdere skal have mulighed for at være tilknyttet det lokale udvalg som observatører, når der er relevante punkter på dagsordenen. 7. Hovedudvalget Stk. 1. Hovedudvalget er øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse og for varetagelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 2. Hovedudvalget er sammensat af 17 medlemmer. Formanden er kommunaldirektøren. Næstformanden er valgt af og blandt medarbejderrepræsentanterne 5 ledelsesrepræsentanter, der er udpeget af kommunens øverste administrative ledelse/direktionen. Heraf 1 leder med sikkerhedsfunktioner dvs. en arbejdsleder. 12 medarbejderrepræsentanter ansat i Greve Kommune, udpeget af organisationerne efter følgende 5

6 fordelingstal OAO 5 FTF 4 AC 1 2 sikkerhedsrepræsentanter Der udpeges personlige suppleanter Stk. 3. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til minimumsforretningsordenen. Der henvises til minimumsforretningsordenen, bilag MED-Områdeudvalg Stk. 1. MED-Områdeudvalg er det øverste udvalg indenfor det pågældende område. Stk. 2. Områdeudvalg sammensættes af ledelsesrepræsentanter og fortrinsvis (fælles)tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, som er ansat i Greve Kommune. Medarbejderrepræsentanter udpeges af organisationerne indenfor en frist på 3 måneder. Såfremt udpegning ikke er sket indenfor fristen, vælges medarbejderrepræsentanter af og blandt medlemmerne i lokaludvalgene. Ledelsen afgør antallet af ledelsesrepræsentanter i udvalget. Heraf 1 leder med sikkerhedsfunktioner dvs. en arbejdsleder. Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af organisationerne. Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt. Antallet af medarbejderrepræsentanter er som hovedregel: 5-7 medarbejderrepræsentanter og 1-2 sikkerhedsrepræsentanter Antallet af medarbejderrepræsentanter kan fraviges ved enighed i udvalget, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende Der udpeges personlige suppleanter Stk. 3. Formand for Områdeudvalg er den leder, der har ledelseskompetencen indenfor området. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 4. Områdeudvalg fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til minimumsforretningsordenen. 6

7 9. MED-Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status Stk. 1. På arbejdspladser med 20 medarbejdere og derover oprettes et MED- Lokaludvalg. Stk. 2. På arbejdspladser med under 20 medarbejdere afholdes der som udgangspunkt Personalemøder med MED-status. Hvis der er enighed mellem ledelsen og de stedlige tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen kan der i stedet nedsættes et Lokaludvalg. En arbejdsplads kan f.eks. være en institution, en afdeling eller et center. Den væsentligste forskel på Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status er, at samtlige medarbejdere deltager i et personalemøde med MED-status. Stk. 3. Lokaludvalg sammensættes af ledelsesrepræsentanter og fortrinsvist (fælles)tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, ansat på den lokale arbejdsplads. Udvalgene bør sammensættes så repræsentativt som muligt. Ledelsen afgør antallet af ledelsesrepræsentanter i udvalget. Heraf 1 leder med sikkerhedsfunktioner dvs. en arbejdsleder. Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne vælges af personalet blandt de ansatte i institutionen. For personalegrupper med valgte tillidsrepræsentanter, sker valget blandt disse. Antallet af medarbejderrepræsentanter er som hovedregel: 3-7 medarbejderrepræsentanter 1-2 sikkerhedsrepræsentanter Antallet af medarbejderrepræsentanter kan fraviges ved enighed i udvalget, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende. Der vælges personlige suppleanter Hvis der er flere end én sikkerhedsgruppe på arbejdspladsen skal der være mindst 2 sikkerhedsrepræsentanter i Lokaludvalget. Stk. 4. Den ansvarlige leder er formand og næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 5. Lokaludvalg fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til minimumsforretningsordenen. 10. Kontaktudvalg Stk. 1. På alle niveauer i MED-strukturen er der 7

8 mulighed for medarbejdersiden at etablere et kontaktudvalg, hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret i et MED-udvalg. Stk. 2. Kontaktudvalgets opgave er at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i det pågældende MED-udvalg og kan indkaldes forud for møderne i udvalget. 11. Sikkerhedsgrupper Stk. 1. Der oprettes sikkerhedsgrupper i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Stk. 2. Sikkerhedsgruppen består af en udpeget ledelsesrepræsentant (arbejdsleder) og en sikkerhedsrepræsentant, valgt blandt medarbejderne. Alle medarbejdere skal være tilknyttet en sikkerhedsgruppe. 12. Kompetence Stk. 1. Medindflydelse og medbestemmelse på et område udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen af området har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. Stk. 2. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Kapitel 5. MED organisationens opgaver 13. Generelt om medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og kompetenceområde, 3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler, jf. 16, stk. 1. 8

9 Stk. 2. Ved medindflydelse forstår vi, at den enkelte medarbejder eller dennes repræsentanter høres, inden der træffes beslutninger, som vedrører den pågældendes arbejdsforhold og opgavetilrettelæggelse. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at høring og dialog er et normalt, dagligdags element i samarbejdet mellem medarbejdere og ledere at høring og dialog sker forudgående og i god tid at høring og dialog indarbejdes som et fast led i gentagne processer at høring og dialog i større sager også sker gennem det formelle samarbejdsorgan. Stk. 3. Ved medbestemmelse forstår vi, at en aftale om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kun kan træffes efter en forudgående forhandling med medarbejderne og efter, at alle har bestræbt sig for at opnå enighed. Medbestemmelse indebærer endvidere et medansvar for de i MED-organisationen trufne beslutninger. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at det præciseres, hvornår der er tale om medbestemmelse at drøftelserne foregår i god tid, på et tidligt tidspunkt i processen at alle kendte og relevante informationer lægges frem at der vises ærlig vilje til at nå et fælles resultat. 14. Generelt om information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes eller medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller Byrådets beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal regelmæssigt give Det skal derfor af dagsordener tydeligt fremgå, hvorvidt et punkt er til drøftelse eller orientering. Det sker ved, at udvalget overvejer, hvordan informationen gives mest effektivt, og tidsfrister kan eksempelvis fremgå af MEDudvalgets forretningsorden, så navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at forberede en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Det påhviler specielt ledelsen at tilvejebringe et passende grundlag for drøftelse. 9

10 informationer om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Byrådet. Stk. 4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte, forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 5. Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomheds-overdragelse, træffes af Byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i Hovedudvalget. Stk. 6. I de tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i Hovedudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe, inden forhandlingen, fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Informationen kan ske gennem udvalg og/eller personalemøder, men langt hovedparten af den nødvendige information bør ske som et naturligt led i det daglige arbejde ved hjælp af mundtlige, skriftlige eller elektroniske kommunikationsformer. Det er alles ansvar, at den eller de personer, man samarbejder med, bliver informeret på et hensigtsmæssigt niveau. Ledelse og medarbejderrepræsentanter bør på alle niveauer i MED-systemet i fællesskab drøfte og eventuelt fastlægge procedurer for information om arbejdet til berørte medarbejdere og ledere. Hvis medarbejdernes synspunkter og forslag ikke tages med ved ledelsesmæssige beslutninger begrundes dette så vidt muligt overfor det/de pågældende MEDudvalg/personalemøde med MED-status. I tilfælde af at en af parterne ikke overholder sin forpligtelse i henhold til 14, stk. 4 6, henvises der til håndhævelsesbestemmelserne i Rammeaftalens 21. Stk. 7. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. 15. Generelt om retningslinier Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv 10

11 forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som - efter indstilling fra f.eks. Hovedudvalget - er fastsat eller godkendt af Byrådet, er ikke at betragte som retningslinier, og er derfor ikke omfattet af Rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf.stk.7. Stk. 3. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejdsog personaleforhold. 2. Greve Kommunes personalepolitik herunder ligestillingspolitik. 3. De overordnede retningslinier for efterog videreuddannelse af medarbejderne, herunder generel uddannelsesplanlægning. 4. Større rationaliserings-, udliciterings- og omstillingsprojekter. 5. Indførelse af ny teknologi. Stk. 4. Der skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. jf. protokollat 9 i Rammeaftalen og i øvrigt følge de centrale aftaler der indgås på det offentlige arbejdsmarked. Stk. 5. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 6. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 7. Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. Stk. 8. Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 3 og 4 gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Denne type af retningslinier drejer sig om at fastlægge proceduren for, hvornår og hvordan personalepolitik m.v. drøftes mellem ledelse og medarbejdere. Retningslinier om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kan f.eks. være om: Arbejdsmiljø Ligestilling Familie Seniorer Socialt kapitel Placeringer af den daglige arbejdstid og pauser Velfærdsforanstaltninger og disses gennemførelse Udarbejdelse af ordensregler Arbejdstilrettelæggelse Fastlæggelse af arbejdsmetoder Indretning af arbejdslokaler og arbejdspladser Hensigtsmæssig udnyttelse af maskiner og materialer Ansættelser Afskedigelser Forfremmelser Intern uddannelse Omplacering Omskoling, efteruddannelse og kompetenceudvikling Udformning og gennemførelse af introduktionsprogram Stillingsbeskrivelse Personalebedømmelse 11

12 16. Hovedudvalgets opgaver Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Personalemæssige konsekvenser af at anvende udbud og udlicitering Sygefravær MED-uddannelse Uventede hændelser (f.eks. vold) Stk. 2. Hovedudvalget har til opgave gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold af betydning for hele kommunen. Stk. 3. Hovedudvalget vejleder om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen). Stk. 4. Hovedudvalget fortolker aftalte retningslinier. Stk. 5. Hovedudvalget fortolker den lokale MED-aftale og behandler uoverensstemmelser herom. Stk. 6. Hovedudvalget indbringer uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedr. rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i den centrale rammeaftale. Stk. 7. Hovedudvalget mødes med politikerne minimum 1 gang om året med henblik på drøftelse af budgettet eller øvrige personale relaterede drøftelser. Endvidere deltager medarbejderrepræsentanter fra HovedMED ved budgetseminaret. Stk. 8. Hovedudvalget drøfter årligt socialt kapitel og kompetenceudvikling samt drøfter og udarbejder retningslinier for alle relevante rammeaftaler. Stk. 9. Hovedudvalget er øverst ansvarlig for udmøntning af den til enhver tid gældende personalepolitik. Stk. 10. Hovedudvalget godkender oprettelse og nedlæggelse af udvalg i MED-strukturen. Stk. 11. Hovedudvalget planlægger og 12

13 koordinerer MED-udvalgenes arbejde på et overordnet plan. Stk. 12. Hovedudvalget sikrer, at underudvalg fastlægger retningslinier. Stk. 13. Hovedudvalget fastlægger og sikrer gennemførelse af uddannelse på MEDområdet. Stk. 14. Hovedudvalget sørger for løbende opfølgning og inspiration til MED-arbejdet, bl.a. ved at udarbejde en skabelon for en årlig rapport over status samt fremtidige tiltag. Stk. 15. Hovedudvalget aftaler retningslinier for, hvordan MED-udvalgene og sikkerhedsgrupperne inddrages og deltager i forhold, der vedrører arbejdsmiljø-relaterede spørgsmål. Stk. 16. Hovedudvalget planlægger og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet. Såfremt der foretages en trivselsmåling i hele kommunen, skal Hovedudvalget beslutte om målingen, tidsmæssigt, skal kombineres med gennemførsel af arbejdspladsvurdering (APV) Når der gennemføres trivselsmåling er de psykiske aspekter af en APV afdækket. Det bør derfor besluttes i Hovedudvalget, om der skal ske en afdækning af de fysiske forhold i sammenhæng med trivselsmåling Stk. 17. Hovedudvalget sørger for, at planen over MED-organisationen er ajourført. Stk. 18. Hovedudvalget rådgiver MED-udvalg og sikkerhedsgrupper ved løsning af vanskelige arbejdsmiljøopgaver. Stk. 19. Hovedudvalget holder sig orienteret om påbud fra Arbejdstilsynet. Stk. 20. Hovedudvalget sikrer, at der ved alle beslutninger er foretaget en vurdering af, om der er foretaget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn et arbejdsmiljøtjek. Hovedudvalget sørger for, at arbejdsmiljøhensyn konsekvent inddrages ved nybyggeri, ombygning og indkøb. Stk. 22. Hovedudvalget sikrer sig, at der lokalt afsættes tid og ressourcer til: At alle der indgår i en sikkerhedsgruppe orienteres og vejledes om sikkerhedsarbejdet. Der skal ske en årlig evaluering af de i stk. 22 anførte forhold. At alle får oplæring og instruktion i sikkerhedsforhold og fornøden 13

14 efteruddannelse. At alle der indgår i en sikkerhedsgruppe får arbejdsmiljøuddannelsen. 17. Områdeudvalgenes opgaver Stk. 1. Områdeudvalg har til opgave at behandle overordnede spørgsmål af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold samt eventuelt udarbejde retningslinier herom, med de begrænsninger der følger af Hovedudvalgets kompetence og opgaver. Stk. 2. Gensidig information om og drøftelse af alle emner af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsforhold for området. Stk. 3. Informere om og udmønte retningslinier og beslutninger fra Hovedudvalget. Stk. 4. Deltage i udformningen af retningslinier for områdets arbejds- og personaleforhold. Stk. 5. Drøfte politiske planer og beslutninger af betydning for områdets arbejds- og personaleforhold, så vidt muligt i så god tid, at udvalgets synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget. Skt. 6. Drøfte større arbejdsomlægninger. Stk. 7. Drøfte fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Stk. 8. Sikre at der ved alle beslutninger er foretaget en vurdering af, om der er foretaget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn et arbejdsmiljøtjek. Stk. 9. Planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet indenfor det pågældende område. Stk. 10. Orientere og rådgive lokaludvalg og sikkerhedsgrupper om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, herunder arbejdspladsvurderinger (APV) Stk. 11. Mødes med sikkerhedsgrupper mindst 2 gange årligt. I forbindelse med det ene møde udarbejdes en statusopgørelse over arbejdsmiljøindsatsen, og på den baggrund 14

15 opstille nye indsatsområder. Stk. 12. Udarbejde og videreformidle statistikker over sygefravær og arbejdsskader til Hovedudvalget i forbindelse med statusrapportering. Stk. 13. Sikre rammer for at alle ansatte indenfor området får tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion i sikkerhedsforhold. Stk. 14 Udarbejde plan over områdets sikkerhedsorganisations opbygning, herunder angivelse af hvem der er medlem af MEDudvalg og sikkerhedsgrupper. Stk. 15. Drøfte forslag til budget for området. Stk. 16. Drøfte uddannelsesforhold, medarbejdersamtaler og andre personaleudviklings- og vurderingsredskaber. OmrådeMED kan mødes en gang årlig med fagudvalget, med henblik på drøftelse af budgettet. Stk. 17. Informere personalet i området om udvalgets drøftelser og beslutninger. Stk. 18. Behandle emner som indbringes af lokale MED-udvalg eller personalemøder indenfor området. 18. Lokaludvalgene/Personalemøder med MED-status - opgaver Stk. 1. Sørge for gensidig information om og drøftelse af alle emner af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsforhold i de enkelte områder Stk. 2. Informere om og udmønte retningslinier og beslutninger fra Hovedudvalget og Områdeudvalg Stk. 3. Deltage i udformningen af retningslinier for institutionens/afdelingens arbejds- og personaleforhold. Stk. 4. Drøfte politiske planer og beslutninger af betydning for institutionens/afdelingens arbejdsog personaleforhold, så vidt muligt i så god tid, at udvalgets synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget. Stk. 5. Drøfte større arbejdsomlægninger. Stk. 6. Drøfte fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 15

16 Stk. 7. Sikre at der ved alle beslutninger er foretaget en vurdering af, om der er foretaget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn et arbejdsmiljøtjek. Stk. 8. Drøfte forslag til budget for institutionen/afdelingen. Stk. 9. Drøfte uddannelsesforhold, medarbejdersamtaler og andre personaleudviklings- og vurderingsredskaber Stk. 10. Informere personalet i institutionen/afdelingen om udvalgets drøftelser og beslutninger. Skt. 11. Udarbejde og sørge for opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV). 19. Sikkerhedsgruppernes opgaver Stk. 1. Sikkerhedsgrupperne varetager de lokale sikkerheds- og sundhedsopgaver i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen og de lokale forhold. Kapitel 6. Arbejdsmiljø 20. Generelt om arbejdsmiljø Aftalens formål slår fast, at der skal ske en styrkelse og effektivisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Derfor er der etableret en enstrenget struktur, hvor der sammenhængende arbejdes med samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsforhold. Denne opfattelse afspejles i beskrivelsen af udvalgenes og sikkerhedsgruppernes arbejde (kapitel 5), hvor områderne er integreret og beskrevet i sammenhæng. Et eksempel på at der arbejdes sammenhængende hermed, er rygepolitikken Kapitel 7. Tillidsrepræsentanter 21 Stk. 1. Såfremt der ikke indgås særlige aftaler mellem den forhandlingsberettigede organisation og Greve Kommune, følges det centrale regelsæt. Rammeaftalens ordlyd er vedlagt som bilag 7 De aftalte principper er også gældende for sikkerhedsrepræsentanter og andre udvalgsmedlemmer, der ikke måtte være SR og TR. Der er dog ikke pligt til at forhandle et funktionstillæg og aftale et årligt timetal til sikkerhedsrepræsentanterne og øvrige udvalgsmedlemmer, der ikke måtte være SR 16

17 Kapitel 8. Uddannelse eller TR. Aftalen om principper for (fælles)tillidsrepræsentanters vilkår fremgår af bilag 8 22 stk.1. Forudsætningen for et godt og udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er, at både ledere og medarbejdere har de uddannelsesmæssige forudsætninger for varetagelse af opgaverne vedrørende medindflydelse, medbestemmelse samt arbejdsmiljø. Stk. 2. Udgangspunktet for uddannelse af medlemmer af MED-udvalg er Rammeaftalens bilag 15 og 16. Uddannelse skal tilbydes snarest efter nyvalg. Der ud over skal alle i MED-systemet have en kort introduktion i arbejdsmiljøområdet Stk. 3. Det er pligtigt for medlemmerne i Hovedog Områdeudvalg at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen. Stk. 4. Hovedudvalget evaluerer en gang årligt den samlede uddannelsesindsats på MEDområdet. Kapitel 9. Bilag 23. Bilagene til denne aftale er ikke en del af aftalen og er derfor ikke omfattet af 24, 25 og 26. Kapitel 10. Ikrafttræden, ændringer og opsigelse 24. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft 23. juni Ændringer Stk. 1. Redaktionelle ændringer som følge af nye protokollater i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse, kan indskrives i aftalen efter protokollatet har været taget op på Hovedudvalget. Stk. 2. Hovedudvalget kan foretage redaktionelle ændringer i aftalen. Hvis der skal ske indholdsmæssige ændringer nedsættes et 17

18 forhandlingsorgan, jf. protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. 26. Opsigelse Stk. 1. Denne aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En opsigelse skal foreligge senest den 31. december i lige år Stk. 2. Hvis parterne er enige kan aftalen genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 3. Hvis aftalen opsiges og der ikke kan opnås enighed om en ny aftale inden udløbet af 9 måneders fristen kan parterne aftale, at aftalen løber videre indtil en nærmere aftalt frist. Stk. 4. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af aftalen, bortfalder aftalen ved fristens udløb og erstattes af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationen. 18

19 19

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre

Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre Side 1 Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre KL Personalestyrelsen KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune

Lokalaftale om. medindflydelse og medbestemmelse. i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Center for Personale og Udvikling 11. januar 2011 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Gladsaxe Kommune med bilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lokalaftale

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Medindflydelse. Medbestemmelse. Medansvar. Samarbejde. Arbejdsmiljø. Lokalaftale i Faaborg-Midtfyn Kommune 2007-2008. Lay-out/tryk Pia Schmidt

Medindflydelse. Medbestemmelse. Medansvar. Samarbejde. Arbejdsmiljø. Lokalaftale i Faaborg-Midtfyn Kommune 2007-2008. Lay-out/tryk Pia Schmidt Medindflydelse Medbestemmelse Medansvar Samarbejde Arbejdsmiljø Lokalaftale i Faaborg-Midtfyn Kommune 2007-2008 Lay-out/tryk Pia Schmidt FORORD TIL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES MED-AFTALE Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008 for Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse: Sidetal Indledning: Ledelsesvisionen side 1 Værdigrundlaget side 1 Kapitel 1. Område og formål

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 79 96 50 00 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.dk Indholdsfortegnelse 1. Område.......................................................

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere