Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014"

Transkript

1 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen (mange af deltagerne er fra de berørte områder). - I forbindelse med prioritering af områder burde der udtages flere risikoområder end de tre i klimatilpasningsplanen. Også gerne områder, der påvirker risikoområderne. - Risikokort anvendes også af forsikringerne - vi bliver nødt til at finde på nogle løsninger. Deltagernes konkrete løsningsforslag, tanker og kommentarer - En slags "Energimærkning" for klimaudfordrede ejendom eller en form for register, så man undgår at blive stavnsbundet, når man køber hus. - Klimasikre TBT-projektet og Letbanen. Få vandet op så det kan løbe på en kreativ måde. - Nye udstykninger: klimatilpasning skal tænkes ind fra start. Nybyggere skal have at vide, hvordan de bør bygge deres nye hus. - Afgiftssystem ift. kloaksystemet overvejelser omkring afgifter på spildevand; vil det ændres? I dag er det både på vand og spildevand. - Vi har ikke penge siges der men har vi råd til at lade være? - Kan man ikke sætte penge af til det via skatten? - Hvad kan de private gøre forsikringen har sagt de betaler første gang. Næste gang gør de ikke. Det presser borgerne til selv at gøre noget. - Hvad med et klimahåndværkertilskud eller et tilskud til private ved udbedring af fx impermeable indkørsler? - Der er stor forskel på, hvor mange penge folk har til at beskytte deres bolig og grund. - Hvad gør kommunen, hvis realkreditselskaberne siger nej til at yde et lån? - Kan man genåbne Rosenbækken og bruge vandet? - Man bør vel også beskytte de gamle (bevaringsværdige?) ejendomme, der ligger i det gamle Åsum? - Der skal tages hensyn til alle. SKYBRUD - Flere grønne områder inde i byen. For eksempel vandløb, bassiner, flot natur. Hvor det er tilgængeligt for børn og leg. Generel mere grøn beplantning. - Stop alt det granit inde i byen. - Lav regnvandsafledninger hvor der er planter i, så man kan få naturen implementeret. Vi skal have de gamle grøfter tilbage igen - og vi skal lære at glæde os over vandpytter de rigtige steder. - Inden for byen kan der laves løsninger såsom et rekreativt område med bassin i Kongens Have. - Vandet skal forsinkes. Der skal være områder, der kan tåle at stå under vand. - Hvordan kan man overbevise nybyggeri om fornuften i grønne tage? Kan man lave krav i forbindelse med lokalplaner? Mulighed for at spare nogle penge ved at tænke klima ind i nybyggeriet? - Ved renoveringer tænk mere LAR (= lokal afledning af regnvand) indover, hvilket sker lidt allerede. 1

2 - Større brug af regnvand i toiletter, ved brandslukning m.m. - Skal der laves en løsning for parkeringskældre, så de ikke skal stå under vand? Eller skal p-kældre. bruges som et reservoir til opsamling af vand (i evt. underetage)? - En løsning kan være, at aflede overskydende regnvand direkte til kanalen/åen eller nærliggende vandhuller, som anlægges i lokalområdet. - Inden for byen kan oversvømmelsesvand ledes direkte til Odense Å. - En borger har haft problemer med kloakvand i kælderen i flere år, og har nu fået installeret et højvandslukke, som har stoppet problemet. Der er en kontraventil placeret ved vejen. - Kloakdæksler, som er løse, udgør personfare - hvordan kan man sikre de dæksler Vandcenter Syd sikrer nogle ved at skrue dem fast - kan man sikre dem på anden måde? - Afkobling af regnvand bør gøres mere attraktivt. - Der blev spurgt til udsigten for, at fælleskloakerede områder fremover bliver separatkloakerede. Separatkloakering kan løse problemet med kloakvand i kældre, men det ændrer ikke på, at der er regnvand som skal håndteres på en anden måde end i rør. Det er derfor ikke nødvendigvis den mest hensigtsmæssige løsning at separatkloakere, og som udgangspunkt er det ikke kommunens strategi. - I Stige har nogle borgere oplevet, at regnvand fra overflader har voldt store skader, efter at kloakkerne var fulde, så regnvandet ikke kunne komme væk ad denne vej. En løsning kunne evt. være, at dette regnvand udledes direkte til kanalen via veje og/eller fællesarealer. - Man bør løse problemer med kloakker, der bliver stoppet til. Hyppigere rensning i fremtiden. Der er noget galt med hældningen på vejene. Når der laves nye projekter, bør man tænke over regnvand også. - Vi skal have separeret regnvand fra det grå spildevand. Det er ubehageligt at få blandingsvand i kælderen. - Kommunen har et stort ansvar i forhold til at informere borgerne om farer og risici ved skybrud. I København er en mand død efter at have ryddet op i sin kælder efter oversvømmelse med kloakvand. - Der kan være mangel på flerstrenget kloakføring flere steder. Strømpeforing kan hjælpe i utætte rørføringer. - Hvad er kommunens viden om grundvandsstanden i dag, og hvad sker der med grundvandsstanden ved mere nedbør? - Hvad om kommunen pålægger folk at få drænet omkring deres hus/grund? Så kan kommunen nemmere udbedre tingene inden for deres ansvarsområde bagefter. - Omkring Gammelsø er der et kedeligt område, der tidligere har været en sø. I Kanalvejens Grundejerforening er de p.t. ved at indlede en dialog med kommunen om at kunne lave et rekreativt område dér. De har ikke før tænkt på det som en klimatilpasningsløsning, men det ville være fint, hvis løsningen også vil kunne afhjælpe oversvømmelser m.m.! - På hjørnet af Døckerslundsvej og Skibhusvej er der en park (Døckerslundparken?), der måske godt kunne blive lavet til et rekreativt område? - Forslag fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) repræsentant vedr. Seden Strandby: Der ligger et sommerdige et lavt dige. Træk det dige længere ind og få et strandengsområde i stedet for den lidt kedeligt kultureng. På den måde lever man også op til EU omkring vådområder og natur som vi skal leve op til. Tænk naturforpligtelserne ind i klimaløsningerne. Så vi kan slå to fluer med et smæk. Kontakt DN eller andre interessenter tidligt i processen. Få et samarbejde i gang. Der er mange ildstjæle der vil hjælpe i DN. Mere fokus på HVAD vandet kan bruges til. Vand har vi nok af, men vi skal passe på det rene vand. 2

3 Eksempler: - Daelsvej i Skt. Klemens er eksempel på LAR-løsning. - Blankstedgårdprojekt med brug af regnvand. - Stige Andelsboligforening har fået installeret regnvandstank. - Eksempel på LAR-løsninger fra Vandcenter Syd: nyt renoveringsprojekt af Nyborgvej 1. etape med LARløsning - I København (Ørestaden m.fl.) eksperimenterer de med grønne tage. STORMFLOD Gabet - Mange af deltagerne ønsker at få undersøgt muligheden for en sluse i Gabet. Se på eksempler fra Holland og London, hvor løsninger eksisterer. - Ved en sluseløsning bør man tænke på, at vandet fra åerne, der løber ud i Odense Fjord ikke må skabe oversvømmelser, når slusen er lukket. - Vi skal have en cykeltunnel v/gabet - Alternativ til sluse ved Gabet: et fremskudt dige, hvor vandet dirigeres ind på land med kontrolleret oversvømmelse af fx landbrugsjord til følge. - På vestkysten af Danmark betaler staten for kystsikring, det burde de også gør her. Seden Strandby - Ekspropriering af 1. række ved Seden Strandby og (gen)etablering af diger. - Dæmningen ved Seden strand forhøjes. - Cykelstien har tidligere være et dige med en højere terrænkote. Find en løsning til at få terrænkoten op. - Hvad gør de, der bor i 2. række, hvis 1. række ikke ønsker diger eller andre løsninger? - Grundejerforeningen (Anders) i Seden Strandby har haft landinspektør til at opmåle området mod fjorden. Mulighederne for etablering af mindre diger undersøges, men der skal tages højde for fremtidens havvandstandsstigninger. Henvendelse til kommunen om hjælp til ansøgninger og generel vejledning til etablering af dige. - Al den jord, der lægges på Stige Ø, eller jorden fra udgravningen ved Thomas B. Thriges Gade kunne bruges som dige. - Hvilken rolle har Byggesag i forbindelse med ansøgninger i områder, hvor der er stor risiko for oversvømmelser. Er der nogen restriktioner og nogen procedure der træder i kraft? - I Seden Strandby oplevede man efter "Bodil", at vandet ikke kunne komme væk igen, bl.a. fordi rendestensbrøndene var stoppede. Der kan evt. gøres mere for oprensning af fx disse brønde i udsatte områder forud for en stormflod. - Lave vandføringsveje, så vandet ender et problemfrit sted. - Området ved Seden er meget undervurderet. Kan man passe på de ubeskyttede naturområder? - Borgere i Seden Strandby håber på en sikker, hurtig og billig løsning i Seden Strandby. Skibhuskvarteret - Tidsfaktoren er meget vigtig i forbindelse med midlertidige løsninger mod oversvømmelser. Det er nødvendigt at blive varslet så hurtigt som muligt. Ved stormen Bodil i december 2013 blev beboerne fra Skibhuskvarteret varslet om stormfloden i så god tid, at vi kunne nå at lave et midlertidigt dige på cirka 35 meters længde og ca. 40 cm højde ud af sand og presenninger langs en bestående veje. 3

4 Stige - Stige borgerne har gode idéer til sikring af Stige, som de gerne vil dele på et lokalt møde. - Forhøjning af kajkanten på havnen - Der kan være behov for at forhøje digerne og etablere en sluse ved indsejlingen til Stige Havn. - Det er i dag et reelt problem med huller i diget. - I 2008 blev diget hævet cm. Det var bare ikke nok. Hvis man hæver med ½ m, bliver der færre gennembrudssteder og det bliver lettere at dæmme op for vandet. - Borgerne vil gerne have beregnet en pris på en sluse og reparation af digerne. - Borgerne vil gerne i bedre dialog med Odense Havn, som jo også ejer en del af faciliteterne i kanalen, og kommunen, så man i fællesskab kan finde ud af hvem der er ansvarlig for hvad. Her tænker de på dæmningen og havnearealet ud for Stige Havn (selve kanalområdet). Odense Havn har fået nye medarbejdere, så de ved ikke rigtig hvem de skal have fat i. - Hvem skal betale for forhøjelse af diger og evt. etablering af en sluse? Borgerne i første række? Dem der har båd i havnen? Alle borgere i Stige, som har glæde af at gå tur langs kanalen? Skal det være en solidarisk løsning, så alle borgere i Stige bidrager uanset boligens placering? I Stige er der en Borgerforening, som måske kunne være relevant at aktivere og et sted at drøfte muligheder/barrierer og lokale løsninger. - Nogle af husene i Stige er fredet og derfor stilles der særlige krav til udvendige ændringer. Borgeren gjorde opmærksom på, at kommunen skal være åben for løsninger, som måske ikke er de smukkeste på et fredet hus, men som kan være nødvendige, hvis huset ikke skal oversvømmes. - Brandvæsenets opgave i tilfælde af regn og oversvømmelser er udelukkende at sikre infrastrukturen i samfundet - f.eks. strøm, vand, vedadgang o.l. De kan derfor ikke tilbyde at fylde sandsække o.l. Når de så alligevel har gjort det, har det været i forbindelse med sikring af infrastrukturen. - Farligt ved Stige færge. I 2006 der lukkede man hullet med sandsække, men det glemte man i God indsats i Seden, men Stige blev glemt. Nu aner man ikke rigtig, hvad man skal gøre i Stige. Borgerne føler sig utrygge. - Klapper ved Stige der lukker i når det bliver højvandet (hvis Gabet-løsningen ikke kan gennemføres). Der blev tegnet på et kort, hvor der ønskes diger. - Få lavet et depot med sand og sække i nærheden (Gl. Stige) som kan benyttes af beboere til at forberede sig i tilfælde af oversvømmelse. - I Gl. Stige er flere elskabe og bredbåndsforbindelser blevet placeret højere for at undgå strømsvigt ved oversvømmelser. - I Gl. Stige har beredskabet opstillet skilte, der skal få folk til at køre en anden vej ved oversvømmelser/højvande men det har ikke været i brug - Repræsentanten fra Fynsværket Det er oversvømmelser, der giver problemer på Fyndværket. Vi kunne formentlig godt forhøje noget rundt om virksomheden. Det ER muligt at lukke af ud til kanalen men det ville koste meget, hvis hele kajen skal bygges til. Det ville ikke være uoverkommeligt at afskærme helt op til 2,5 m. Andet - En løsning kunne være nedlæggelse af huse eller ændret anvendelse af områder, så der i stedet kan håndteres stormflodsvand disse steder. - Få lavet flere grønne områder langs havnekanten, så der kan trænge vand ned ved oversvømmelser. I dag er der mest asfalt og det er også hvad der er planlagt for området. - I Lemvig er kajanlæg, som en del af klimasikring mod havvandstands-stigninger, forhøjet med en 0,5 m. betonvæg. Kan dette ikke også anvendes i Odense Havn? 4

5 - Man er magtesløs som menig mand. Føler at myndighederne nedprioriterer dæmningerne. Forstår ikke at man ikke mekanisk kan aflæse vandstanden. Hus ligger 1,5 m under normal vandstand. Ved sidste højvande/stormflod fulgte borgeren med på de elektroniske målinger, men opdagede at det var meget værre, da han kom hjem. - Borgerne føler ikke, at de bliver hørt. Føler at beredskabet fejer dem af: det skal I ikke spekulere på, der tager kommunen ud. Menig mand vil gerne vide hvad de kan gøre. Nogen skal tage førerrollen. Det er Odense Kommune ikke gode nok til. - Skibe der sejler gennem fjorden bør stoppes når der er forhøjet vandstand. De skaber bølger og trækker vand med sig. Nogen må fortælle dem, at de skal vente med at sejle ind. Koordineret indsats mellem myndigheder efterlyses. - Fokus på beredskabet. Tænk over hvordan skal man informerer borgerne. - Der er brug for en løsning der virker indenfor de næste to-tre år. Ikke noget der holder på sigt måske, det ved borgerne godt. Men noget der kan berolige befolkningen. Noget der giver tryghed og sikkerhed lige nu. - Forslag: Der er en lang strækning langs kanalen, hvor vandet kan komme ind. Der bør dæmningen udbygges. Læg asfalt på så der er cykelstig langs dæmningen, på den måde kan man kombinere med et rekreativt formål. - Dispensation til mulighed for at bygge en meter højere, når man er inden for risikoområde. Borgerinddragelse - Gerne flere borger-/informationsmøder - også i lokalområderne. - Eksempel på privates egne løsninger: o o Fjernet toilet fra kælder. Lavede højvandsloft. Satte rør op langs væggen, hvor vandet frit kan løbe op og ned. Sådan nogle løsninger skal deles med hinanden så dem der er uvidende kan få indsigt. har selv fået bygget solid en mur, så det kun er indkørsel der skal dækkes op. - Forslag om oprettelse af portal: o Til input, nye oplysninger, gode ideer osv. som opfølgning på borgermøde. o For at fremme muligheden for, at fx naboer, grundejerforeninger og lignende kan gå sammen om at planlægge en indsats og evt. kontakte relevante håndværkere, er det vigtigt, at informationerne på portalen er lettilgængelige, og det skal være let at printe materiale ud. o Portalen kan understøtte samarbejdet mellem naboer og i grundejerforeninger mm. om tiltag ved fx at beskrive tips til, hvordan tingene kan gribes an. - Der kan gives værktøjer til beboere i villaområder, der ikke har så stor fokus, således at de selv kan tage hånd om problemet indtil det bliver et fokusområde det kan også være, at det dermed ikke blive et fokusområde, da de selv har løst problemet. 5

6 Deltagernes kommentarer og idéer til det videre arbejde med klimatilpasning - Der var et ønske om at følge med i arbejdet på de store projekter, dvs. at arbejdsplanen skal gøres offentlig. - Der mangler nogle, som kan fortælle mere om scenarierne - så flere får øjnene op for udfordringerne! - Det er vigtigt at følge op med konkrete løsninger i fokusområderne. - Start med de billigste og hurtigste områder, så problemet disse steder er gjort. - Der skal laves nemme og funktionelle løsninger, der ikke flytter problemet andet steds. - Rolleafklaring: Det ville være godt, hvis det blev meldt ud, hvad kommunen vil stå for, og hvad borgerne skal stå for. - Beboerne i Skibhusene er interesseret i at få nogle retningslinjer og støttemuligheder til, at sikre deres ejendom mod stormflod på kort sigt. Man er også interesseret i, at kommunen tilbyder vejledning til midlertidig beskyttelse mod oversvømmelse. Det er dyrt for private grundejere at få hjælp fra konsulenter. Man vil gerne selv gøre en indsats for at beskytte vores ejendommen, men har brug for mere ekspertise. Eksempelvis til at besvare følgende: Hvor godt skal/kan vi beskytte os? Hvilket niveau skal vi planlægge efter? - Løfte i flok: Vejfolkene tænker kun i vejbaner - flere aktører skal arbejde sammen om fælles problemstillinger. Også inden for kommunen. - Det er vigtigt at forstå, at der er tale om fælles udfordringer og dermed også fælles løsninger, fx blandt kommuner i oplandet til Odense Fjord, på Fyn og i hele Danmark. - Hvordan skal den fremadrettede dialog være mellem borgerne - fx digelaug - hvem igangsætter det jf. lovgivningen? - Hvornår bestemmer man hvem der skal være tvunget med - hvor højt beslutter man det - fx vand på terræn eller vand på stuegulv. Hvad bliver kriterierne? - Borger efterlyser planlægning for vandaflastningsområder i byrummet. Er det en del af byplanlægningen i dag? - Finansiering: Kunne Energinet.dks PSO-midler dække nogle af udgifterne ifm. Odense Kommunes klimatilpasning?? Andet - En af deltagerne har en hjemmeside med billeder fra oversvømmelse - Kloakmesteren og Anlægsgartneren, som deltog ved borgermødet tilbyder at lave gratis "Klimatilpasningstjek" i hele Se 6

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Hvordan håndteres de mange interessenter i storbyens kystzone? v/ Carsten Raad Petersen, Hvidovre Kommune 1 Fakta om Hvidovre Kommune Hvidovre København

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner.

som en diskussion af, om den kommunale indsats nu var god nok, når der var så få, der havde lavet klimatilpasningsplaner. Indledning Vinteren er snart over os, og sandsynligheden for, at det bliver en hvid vinter, er markant større, end den var for bare få år siden. Paradoksalt nok er det en konsekvens af klimaændringerne.

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Program 17.00 Velkomst v/ Frederiksberg Forsyning og borgmester Jørgen Glenthøj 17.10 Hvordan sikrer du mod oversvømmelser? v/ ingeniør Erling Holm 17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune delegeretmøde september 2016 Miljøsagsbehandler Kenneth Berger Hvad skal jeg tale om Klimaændringer i DK Hvordan kan vi tilpasse

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Skybrudsikring af bygninger

Skybrudsikring af bygninger Skybrudsikring af bygninger Agenda: 1. Introduktion hvorfor individuel sikring af bygninger? 2. Indledende overvejelser: 1. Hvad skal jeg selv sørge for? 2. Sikringsniveau 3. Prioritering ud fra værdier

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014

Mødereferat. Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand. Program. Mødereferat. Den 19. maj 2014 Mødereferat Den 19. maj 2014 Borgermøde Risvangen/Vorrevangen om adskillelse af regnvand og spildevand Mødedato: 30. april 2014 Mødetid: 18.00 20.30 Mødested: Vorrevangskolen Aarhus Vand A/S Bautavej 1

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Ulla Lyngs Ladekarl, Bryan Ingholt Borum ALECTIA Hans Odgaard, Aabenraa Kommune

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Fornuftig prioritering et incitament for at handle

Fornuftig prioritering et incitament for at handle Fornuftig prioritering et incitament for at handle v/søren Vestergaard Chefkonsulent Frederikshavn Kommune Politiske beslutninger Rapport og løsninger Tids- og procesplan Udfordringer set fra det kommunale

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S Vejle som resilient city FACTS OM VEJLE 112.000 indbyggere Vækst på 1.000 indbyggere årligt 6.

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY FORMÅL, IDEFASE OG LAYOUT Ingeniør Ole Helgren, Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Læs mere