Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner"

Transkript

1 Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1: Børn i aldersgruppen 0-10 år i kommunen pr. 1. januar 2010 side 5 Tabel 2: Pasningsudgifter pr årige pr. år i kommunen:.. side 5 Tabel 3: Dækningsgrad.. side 6 Tabel 4: Nettopasningsudgifter - beregnet ud fra dækningsgrad.. side 6 Tabel 5: Ugentlig åbningstid.. side 7 Tabel 6: Lukkedage..... side 8 Tabel 7: Fordelingen af de normerede pladser i side 8 Tabel 8: Personalenormering i normalgrupper.. side 9 Tabel 9: Personalenormering i specielgrupper.. side 10 Tabel 10: Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere.. side 10 Tabel 11: Vikartildeling.. side 11 KONKLUSION GENERELT side 12 KONKLUSION VEDR. STEVNS KOMMUNE side 12 AFSLUTNING side 12 2

3 FORORD Som en del af projekt Bæredygtigt er det besluttet, at der hvert år skal gennemføres en analyse af budgettet. Til brug for budgetanalysen blev der i marts 2010 udarbejdet en analyse/oversigt med et overblik over de overordnede nøgletal dels nogle generelle nøgletal og dels en række overordnede nøgletal fordelt på de enkelte fagudvalg. Materialet blev udarbejdet med udgangspunkt i ECO-nøgletal, som Kommune abonnerer på. ECO-nøgletallene går generelt et spadestik dybere end f.eks. IM s nøgletal, ligesom der foretages sammenligninger med kommuner, som er sammenlignelige i forhold til demografi, socioøkonomiske forhold m.v. Nøgletal er imidlertid bare informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver ikke forklaringen på forskelle, men kan være udgangspunkt for at gå i dybden og formulere nye relevante spørgsmål. Nøgletal bør således aldrig fortolkes isoleret. På daginstitutionsområdet udgør personaleudgifterne en meget stor andel af det samlede budget og det er dermed især disse, der påvirker nøgletallene. Personaleudgifterne er afhængige af belastningsgraden (personaletid pr. barn) og den ugentlige åbningstid i institutionerne. Med baggrund heri, blev det i Kommune besluttet at gennemføre en slags benchmarking på daginstitutionsområdet. De kommuner, som ECO-nøgletallene sammenligner Kommune, er inviteret til at deltage i undersøgelsen, tillige med vores nabokommuner og Køge. I alt 8 kommuner incl. Kommune har fundet tid til at svare på hovedparten af spørgsmålene i det fremsendte skema og indgår således i den efterfølgende benchmarking. De involverede kommuner vil få undersøgelsesresultatet fremsendt når undersøgelsen er tilendebragt. De 8 deltagende kommuner er: Kommune Kommune kommune Kommune Kommune Kommune Kommune kommune AFGRÆNSNING AF OPGAVEN Undersøgelsen omfatter vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og SFO-ordninger samt fritidshjem. I benchmarkinganalysen er der fokus på de tre håndtag, der kan skrues på, hvis udgiftsniveauet på dagpasningsområdet skal påvirkes, nemlig Ugentlig åbningstid Antal lukkedage Personalenormering pr. barn 3

4 Disse er i nærværende analyse forsøgt afdækket for de deltagende kommuner. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at udgifterne for kommunerne ikke er direkte sammenlignelige, idet nogle kommuner har organiseret klubtilbuddene i folkeoplysnings- eller ungdomsskoleregi, som ikke er medtaget under daginstitutionerne i IM s nøgletal eller ECOnøgletallene. Andre har organiseret klubtilbuddene i SFO regi, som er medtaget i nøgletallene. Derudover er det forskelligt, på hvilke alders/klassetrin børnene overgår til klubregi. I nogen kommuner (bl.a. i ) sker det allerede ved 3./4.klassetrin altså fra omkring 9-års alderen og i andre kommuner først senere og efter 10-års alderen. METODE Kommune har valgt, at gennemføre en benchmarking light, forstået på den måde, at der er udarbejdet et skema, hvor der foretages en specifikation af udgifterne og tilføjes en række andre relevante oplysninger, som har betydning for udgiftsniveauet på daginstitutionsområdet i en kommune. Benchmarking foregår normalt på den måde, at medarbejderne fra de involverede kommuner sætter sig sammen og analyserer i dybden, hvad forskellighederne er imellem kommunerne. Dette gøres ofte mellem bare to eller ganske få kommuner. I forbindelse med denne undersøgelse (benchmarking light) er fremskaffelsen af data sket ved hjælp af et skemamateriale, som er fremsendt til kommunerne via mail. Herefter har der været en del korrespondance omkring udfyldelsen af skemaet og i særdeleshed omkring beregningen af personalenormeringerne, som beregnes på vidt forskellige måder i kommunerne og nogen steder indeholder ledelse, vikar og praktikanter og andre steder ikke. Alle kommuner har ikke kunnet svare på alle spørgsmål i skemaet. Det betyder, at sammenligningen på nogle områder bliver mellem færre kommuner. DATAGRUNDLAG Analysen er foretaget med baggrund i IM s nøgletal, som har baggrund i kommunernes budgetter for Antallet af 0-10 årige i kommunerne er hentet i Danmarks Statistiks statistikbase. Øvrige oplysninger er oplyst af daginstitutionskontorerne i de enkelte kommuner. For at eliminere forskellene mellem kommuner i den ugentlige åbningstid er der beregnet nettodriftsudgifter ud fra en gennemsnitlig dækningsgrad for alle, ligesom personalenormeringerne er gjort sammenlignelige ved at alle kommuner har beregnet antallet af børn pr. ansat pr. time i de forskellige institutionstyper. Dataindsamlingen er i øvrigt foregået via mail i april/maj

5 ANALYSE Børn i aldersgruppen 0-10 år i kommunen pr. 1. januar 2010 Tabel 1 Kilde: Danmarks Statistik 0-2 årige årige årige I alt 0-10 årige i kommunen Forskellen i størrelsen på de medvirkende kommuner er stor spændende fra årige i Kommune til årige i Kommune. Pasningsudgifter pr. år pr årige i kommunen Tabel 2 Kilde: IM s nøgletal Bruttoudgift pr årige (hele kr.) Nettoudgift pr årige (hele kr.) heraf fripladser og søskenderabat (hele kr.) Nettoudgift excl. fripladser og søskenderabat Ovenstående indeholder udgifter og indtægter vedrørende de generelle udgifter til børnepasning, skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver integrerede institutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Ligeledes indgår fripladser, søskenderabat, tilskud til forældre der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud vedr. pasning af egne børn. Det vil sige funktionerne 3.05, , 5.18 og Eftermiddagsklubtilbud til 9-10 årige i ungdomsskoleregi eller folkeoplysningsregi er således ikke medtaget i oversigten/udgifterne. Bruttoudgiften er den samlede årlige udgift inden fradrag af forældrebetaling. Nettoudgiften er efter fradrag af forældrebetaling (lovbestemt max. betaling) og eventuelt andre indtægter såsom f.eks. salg af pladser til andre kommuner. Det er derfor mest relevant at se på nettoudgifterne. Da fripladser og søskenderabat er lovbestemt er der foretaget en beregning af nettodriftsudgifterne excl. fripladser og søskenderabat. Nettoudgifterne excl. fripladser og søskenderabat spænder mellem kr. pr. år pr årige i Kommune til kr. i Kommune. Udgifterne tal er opgjort i forhold til antallet af samtlige 0-10 årige i kommunen og ikke i forhold til hvor mange børn, der rent faktisk passes i kommunen. I den efterfølgende tabel vises, hvad dækningsgraden er i kommunerne. 5

6 Dækningsgrad Tabel 3 Kilde: IM s nøgletal 2010 Pladser i dagpasning i alt pr årige (dækningsgrad i %) 65,7 62,8 63,1 59,5 65,2 68, ,1 Dækningsgraden er det antal pladser, som kommunen har normeret pr årige i kommunen. Dækningsgraden viser således ikke, hvor mange børn, der rent faktisk er indskrevet i de forskellige kommuners daginstitutioner. Dækningsgraden i kommunerne svinger mellem 57 % i Kommune til 74,1 % i Kommune. Den gennemsnitlige dækningsgrad kan for de 8 kommuner beregnes til 64,5 %. Som i det foregående skema vedr. udgifterne, er klubpladser for 9-10 årige i folkeoplysningsog ungdomsskoleregi heller ikke medtaget ved beregning af dækningsgrad. I tabel 4 er beregnet en sammenlignelig udgift, idet der er foretaget en beregning, der viser hvad udgiften ville være i den enkelte kommune, hvis dækningsgraden var på gennemsnittet. Nettopasningsudgifter - beregnet ud fra gennemsnits-dækningsgrad Tabel 4 Hele kr. pr. år Beregnede nettodriftsudgifter pr årige i kommunen Tallene i ovenstående skema er beregnet, for at gøre udgifterne lidt mere sammenlignelige. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i at alle kommuner havde samme dækningsgrad på gennemsnittet 64,5. Herved bliver den beregnede udgift for kommuner med højere dækningsgrad lavere og udgifterne for kommuner med en lavere dækningsgrad får en højere udgift. Ovenstående sammenlignelige driftsudgifter vedr. drift af daginstitutionerne i kommunerne viser, at udgifterne spænder fra kr. pr. plads pr. år i Kommune til kr. pr. plads i Kommune. Gennemsnitsudgift pr. plads pr. år kan beregnes til kr. De forhold der især påvirker udgiften vedr. drift af dagpasningen er den ugentlige åbningstid og personaleudgifterne samt antallet af lukkedage pr. år. I tabel 5 er vist den ugentlige åbningstid i de forskellige tilbud i kommunerne. Hvis en kommune har forskellige åbningstider inden for samme kategori af institution, er der desuden vist en gennemsnitsåbningstid omregnet i forhold til det antal børn, der passes i de forskellige tidsrum. 6

7 Ugentlig åbningstid Tabel 5 Åbningstid pr. uge Ugentlig åbningstid i dagpleje , Ugentlig åbningstid i vuggestuer ,25 52,50 49,5-54, ,5 51,5 Omregnet til gennemsnitlig ugentlig åbningstid pr. barn 53,2 50,25 51, ,5 51,5 Ugentlig åbningstid i børnehaver/integrerede institutioner ,25 52,50 51, ,5 51,5 Omregnet til gennemsnitlig ugentlig åbningstid pr. barn 52,67 50,25 51, ,8 51,5 51,5 Ugentlig åbningstid i SFO'er - ydertidspunkter 52 35, ,25 51,5 Omregnet til gennemsnitlig ugentlig åbningstid pr. barn 33,25 21,6 51,5 Ugentlig åbningstid i fritidshjem ,5 Omregnet til gennemsnitlig ugentlig åbningstid pr. barn 33,5 51,5 Den ugentlige åbningstid i dagplejen er ens i alle kommuner, idet den følger overenskomsten for dagplejerne. Åbningstiden i vuggestuer og børnehaver/integrerede institutioner spænder fra 49 timer pr. uge i Kommune og op til 55 timer i Kommune. Der er således en forskel på op til 6 timer pr. uge. Hvis der ses på den gennemsnitlige ugentlige åbningstid, er forskellen lidt mindre, men dog markant. Åbningstiden i SFO-ordninger er vist som åbningstid i forhold til ydertidspunkter, hvilket vil sige fra åbningstid om morgenen til lukketid om eftermiddagen. Åbningstiden i SFO erne er afhængig af skolernes ugentlige timetal for de mindste årgange samt skoleskema og ringetider. Kommunes oplyste tider vedr. SFO er er ikke ydertidspunkter. Der er i stedet for oplyst i hvilke spænd de ugentlige åbningstider ligger. En fuldtidsplads i fritidshjem udgør eksempelvis 35,73 timer pr. uge i Kommune. Sammenligningsgrundlaget på SFO-området er derfor ikke særligt godt, og en del kommuner har valgt slet ikke at svare på spørgsmålet. Når en kommune hverken har SFO eller Fritidshjem, kan det være fordi, der i stedet for er integrerede institutioner i kommunen dækkende f.eks. børnehavebørn og de mindste skolebørn. I tabel 6 vises antallet af lukkedage i de enkelte kommuner. 7

8 Lukkedage Tabel 6 Antal lukkedage pr. år Antallet af lukkedag pr. år svinger fra slet ingen i Kommune til 15 i Kommune. Dette forhold er medvirkende til at påvirke de samlede udgifter til personale, idet det - alt andet lige - er lettere at afvikle personalets ferie og eventuelle afspadsering i de kommuner, hvor der er flest lukkedage. Fordelingen af de normerede pladser i 2010 Tabel 7 Antal børn i vuggestue(grupper) (5.12 og 5.14) Antal børn i specialgrupper i vuggestue(grupper) ) Antal børn i normalgrupper ( ) Antal børn i specielgrupper ( ) Antal børn i normalgrupper (3.05 og 5.15) Antal børn i specielgrupper (3.05 og 5.15) Ovenstående er medtaget for at afdække, hvor mange af kommunerne, der har oprettet specielgrupper i egne institutioner og hvor mange der er tale om. Denne udgift påvirker ikke de nøgletal, der er anvendt i denne analyse/benchmarking, idet disse er opgjort i forhold til alle udgifter pr årige i kommunen og derved er alle udgifter medtaget uanset om børn med handicaps passes i kommunens egne institutioner eller i specielinstitutioner uden for kommunen. I IM s nøgletal findes nøgletal, som viser hvad udgiften er pr. plads i kommunen. Disse er ikke sammenlignelige p.g.a. ovenstående beskrevne problematik, hvor nogen kommuner har specielbørn i kommunens institutioner og andre har dem i institutioner udenfor kommunen. Ovenstående tal viser i øvrigt, at ingen har specialgrupper til vuggestuebørn, hvor 5 af de 8 kommuner har specialgrupper for børnehavebørn, men at andelen af specialpladser i forhold til antallet af normalpladser svinger markant. Kun 2 kommuner og har specielgrupper til skolebørn i SFO eller Fritidshjem. Det er ikke undersøgt hvorvidt dette beror på, at børnene rummes i normalgrupperne eller om børnene visiteres til pladser uden for kommunen. 8

9 Personalenormering i normalgrupper Tabel 8 Antal børn pr. ansat/personale pr. time vuggestue 5,71 5 9,70 3,68 4 4,07 5,15 børnehave 10, ,80 7,36 6 7,34 11,11 SFO 11,7 18,3 2,84 17,2 19,96 16,24 fritidshjem 8,4 16,24 Personalenormeringerne i daginstitutionerne beregnes efter mange forskellige metoder i kommunerne. Oftest indgår en belastningsgrad i beregningen, men denne er ikke anvendelig til sammenligning af normeringer i kommunerne, idet det er meget forskelligt om og hvordan f.eks. ledelse, vikar, praktikanter m.v. indgår i beregningen. Derudover indgår den ugentlige åbningstid ved beregning af personalenormeringerne. I ovenstående skema er foretaget en beregning, der viser hvor mange børn én personale/ansat i en daginstitution passer pr. time. Kommune har ikke opgivet antal børn pr. ansat pr. time, men hvad der gives af personaletid pr. barn. Kommunes tal er derfor ikke sammenlignelige med de øvrige. Tallene indikerer, at der er forholdsvis store forskelle i det antal børn, som én medarbejder passer i én time. I vuggestuerne spænder tallet mellem 3,68 børn pr. ansat pr. time i Kommune op til 5,71 børn pr. ansat pr. time i Kommune. Gennemsnittet er på 4,60 børn pr. ansat pr. time. I børnehaverne spænder tallet mellem 6 børn pr. ansat pr. time i Kommune til 10,64 børn pr. ansat pr. time i Kommune. Gennemsnittet er på 8,74 børn pr. ansat pr. time. I SFO erne spænder tallet mellem 11,7 børn pr. ansat pr. time i Kommune til 19,96 børn pr. ansat pr. time i Kommune. Gennemsnittet er på 16,68 børn pr. ansat pr. time. Ved sammenligning af personalenormeringerne i SFO erne er det vigtigt at være opmærksom på, at aldersgruppen af indskrevne børn i SFO-ordningerne kan være forskellig, idet nogen kommuner har SFO-ordninger for børn helt op til 5.-6.klasse og andre som f.eks. Kommune kun har børn til 3.-4.klasse, hvorefter de overgår til klubtilbud i ungdomsskoleregi. Flere af de øvrige kommuner, der indgår i analysen, har klubtilbud fra omkring 9-årsalderen i ungdomsskoleregi. 9

10 Personalenormering i specialgrupper Tabel 9 Antal børn pr. ansat/personale pr. time vuggestue børnehave 2,27 1, ,3 SFO 3,88 6 fritidshjem Ingen af kommunerne har etableret specielgrupper i vuggestuerne. Personalenormeringerne i børnehavernes specielgrupper svinger markant fra 1,75 børn pr. ansat pr. time i Kommune til 5,3 børn pr. ansat pr. time i Kommune. I SFO erne er der 3,88 børn pr. ansat pr. time i Kommune, hvor der i er 6 børn pr. ansat pr. time. Når der er store forskelle i antallet af børn pr. ansat pr. time i specielgrupper kan det bl.a. hænge sammen med tyngden i de handicaps som børnene i specielgrupperne har. Det er ikke undersøgt nærmere, om der er væsentlige forskelle på dette område. Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere Tabel 10 vuggestue 60/40 60/40 67/33 70/30 76/24 ingen fast 65,35 børnehave 60/40 60/40 67/33 70/31 70/30 ingen fast 65,35 SFO 60/40 60/40 67/33 75,6/24,4 ingen fast 65,35 fritidshjem 70,4/29,6 65,35 Fordelingen af pædagoger og medhjælpere spænder fra 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere i Kommune til 76 % pædagoger og 24 % medhjælpere i Kommune. I Kommune svarer de opgivne 76/24 til den aktuelle fordeling, idet fordelingen er fastlagt til 60/20/20 sådan forstået, at de sidste 20 %, er det op til institutionen selv at fastlægge. I Kommune arbejdes der med en samlet lønsum udregnet ud fra fordelingen 60/40, hvor det er op til den enkelte institution, at fordele timerne inden for lønsummen, idet en fordeling så tæt på 60/40 skal tilstræbes. En pædagogtime er ca. 20 % dyrere end en medhjælpertime. 10

11 Vikartildeling Tabel 11 i % af personalenormering vuggestue 8, børnehave 6, /2,5-5, SFO 3, fritidshjem 2,5 2 Ovenstående vikardækningsprocenter skal ses i sammenhæng med hvordan f.eks. dagpengerefusionen ved længerevarende sygdom håndteres om den samlede dagpengerefusion går ud til den enkelte institution eller om den indgår i en central pulje og evt. kun en andel deraf går ud til de enkelte institutioner. Disse forhold er ikke undersøgt. Derudover er der en sammenhæng i forhold til hvor mange lukkedage/-uger, der er i de enkelte kommuner. En kommune med mange og evt. sammenhængende lukkedage, kan fastlægge og afvikle en del af de ansattes ferie og afspadsering på lukkedagene. Det angivne interval vedr. Kommunes børnehaver og SFO er betyder, at der for institutioner med mere end 50 børn er en vikardækning på 2 % og for institutioner under 50 børn er en vikardækning på 3 %. 11

12 KONKLUSION GENERELT Der kan primært konkluderes på ugentlig åbningstid, antal af lukkedage og personalenormeringer. Disse tre forhold er også de væsentligste indikatorer i forhold til en kommunes udgiftsniveau på daginstitutionsområdet. De beregnede nettodriftsudgifter tager udgangspunkt i IM s nøgletal på daginstitutionsområdet og pr årige. Det betyder, at f.eks. klubtilbud til 9-10 årige i ungdomsskoleregi eller i folkeoplysningsregi ikke er medtaget og dermed giver en skævhed i sammenligningen af udgiftsniveauet i kommunerne. Uanset ovenstående forbehold, kan følgende konkluderes: Forskellene i dækningsgrad svinger fra 57 % i til 74 % i Fakse (nogen kommuners tal er for lave, idet der gives klubtilbud til 9-10 årige i ungdomsskoleregi, og disse er ikke medtaget i IM s nøgletal) og kommuner har de højeste udgifter pr årige og er samtidigt de kommuner, der har færrest lukkedage nemlig henholdsvis 0 og 1. og kommuner har samtidigt en forholdsvis høj ugentlig åbningstid. Undersøgelsen understøtter, at der er en betydelig sammenhæng mellem den årlige åbningstid (ugentlig åbningstid + lukkedage) og udgifterne pr årige i kommunerne. KONKLUSION VEDR. STEVNS KOMMUNE Dækningsgraden i Kommune ligger over gennemsnittet for de kommuner der indgår i analysen, uanset at klubpladserne til 9-10 årige i ungdomsskoleregi ikke er medtaget i IM s nøgletal. Kommunes udgifter pr årige ligger tæt på gennemsnittet for de Kommuner, der indgår i analysen. Kommunes udgifter til klubpladser for 9-10 årige er ikke medtaget i IM s nøgletal, hvilket er tilfældet for ca. halvdelen af de øvrige kommuner, der indgår i analysen. Kommunes personalenormering vedr. vuggestuer og børnehaver ligger lavest blandt sammenligningskommunerne. Kommunes personalenormering vedr. SFO ligger højest blandt Sammenligningskommunerne. Dog er aldersgruppen i SFO i Kommune forholdsvis lav, idet klubpladser for 9-10 årige ligger i ungdomsskoleregi. Kommunes ugentlige åbningstid ligger højest blandt sammenligningskommunerne (op til 6 timer højere end åbningstiden i den lavest liggende kommune). Antallet af lukkedage i Kommune ligger over gennemsnittet for de kommuner, der indgår i analysen. AFSLUTNING Kommune siger tak til de kommuner, som har taget sig tid til at indgå i undersøgelsen og vi håber, at de deltagende kommuner kan anvende materialet til evt. at gå mere i dybden med egne tal. 12

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen

Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen Budgetproces207 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Ungdomsskolen Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 METODE... side 3 DATAGRUNDLAG... side 4 ANALYSE.. side 5 Tabel 1:

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Specialbørnehaven Møllevangen

Specialbørnehaven Møllevangen Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter

Status for skolefritidsordninger færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 - færre børn, høje takster, lavere udgifter Status for skolefritidsordninger 2016 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 og seniorkonsulent

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer

Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet. Endelig beskrivelse af indikatorer Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet KL Endelig beskrivelse af indikatorer KL Fælles kommunal ledelsesinformation på dagtilbudsområdet Endelig beskrivelse af indikatorer Rambøll Management

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub

Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub Budgetgennemgang af serviceområde SFO og klub Børne- og Kultursekretariatet, Roskilde Kommune, April 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Lars Hansen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud. Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin

Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud. Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin Benchmarkinganalyse af Kolding Kommunes udgifter til dagtilbud Af Jacob Seier Petersen og Marianne Schøler Kollin Disposition Analysens baggrund, formål og datakilder Sammenligningskommuner Resultater

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger.

Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger. 4. 81.41 G 01 Daginstitutioner Praktik - specialpraktik Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger. Pædagogstuderende skal i løbet af uddannelsen i praktik 3 gange: 1 gang i

Læs mere

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner

Læs mere

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler

Budgettemamøde. Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Billund Kommune 21. juni 2016

Billund Kommune 21. juni 2016 Billund Kommune Ressourcetildelingsmodel samt forslag til takstberegning af forældrebetaling i daginstitutioner 21. juni 2016 Billund Kommune Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere