Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Vibeke Steenberg) 24. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-7346 (Mette Langborg, Vibeke Steenberg) 24. november 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Vibeke Steenberg) 24. november 2015 K E N D E L S E GKV Brandmateriel ApS (advokat Peder Agger, Vojens) mod Sønderborg Kommune (advokat David Salomonsen, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S offentliggjort den 11. marts 2015 iværksatte Sønderborg Kommune et offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) om køb af et brandslukningskøretøj til lufthavnsbrug. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved brev af 9. juni 2015 modtog GKV Brandmateriel ApS meddelelse om, at deres tilbud var blevet afvist som ukonditionsmæssigt. Klagenævnet modtog den 19. juni 2015 en klage fra GKV Brandmateriel ApS. Klagenævnet afsagde den 16. juli 2015 delkendelse om ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Ved samme kendelse udtalte klagenævnet, at betingelsen om fumus boni juris var opfyldt, idet der var udsigt til, at påstand 3 og dermed påstand 7 ville blive taget til følge. Der var derimod ikke udsigt til, at de øvrige påstande ville blive taget til følge.

2 2. Sønderborg Kommune har efter det oplyste indgået aftale med RK Brand og Teknik A/S, efter at Klagenævnet for Udbud den 16. juli 2015 har afsagt kendelse om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. GKV Brandmateriel ApS har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved at forkaste tilbuddet fra GKV Brandmateriel ApS, under henvisning til at udbudsmaterialets sprogkrav anført i punkt 2.3 ikke er overholdt, idet GKV Brandmateriel ApS tilbud overholder udbudsmaterialets krav i punkt 2.3 om, at tilbud samt al kommunikation og oplysning i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk, bortset fra dokumentation i form af datablade, varekataloger, certifikater og produktblade, i kraft af at skrivelserne fra 1. december 2014 og 20. april 2015 er certifikater eller certifikatlignende dokumenter. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke også at have afvist tilbud afgivet af RK Brand og Teknik A/S, uagtet at dette tilbud ikke opfyldte minimumskravene i udbudsbetingelserne, idet dokumentationen for indretning af køretøjet ikke som fastsat i udbudsbetingelsernes punkt 2.3 var fremsendt på dansk men på tysk. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke også at afvise tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S, uagtet at tilbuddet ikke opfyldte minimumskravene i udbudsbetingelsernes punkt 2.3, idet tilbuddet omfatter et stk. omfattende betjeningsvejledning på engelsk, som medleveres køretøjet.

3 3. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved at forkaste GKV Brandmateriel ApS tilbud, under henvisning til at udbudsmaterialets punkt 2.3 ikke er overholdt, idet GKV Brandmateriel ApS på side 25 i sit tilbud under punktet brugeruddannelse konkret anfører, at tilbuddet indeholder brugeruddannelse, herunder servicering og vedligeholdelse af køretøjet, og at uddannelsen primært vil foregå på dansk, men kan suppleres af engelsktalende tekniker. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved at forkaste klagerens tilbud, under henvisning til at GKV Brandmateriel ApS tilbud er i strid med kravspecifikationens mindstekrav til chassis, hvoraf fremgår, at udstødningsrøret skal føres op til toppen af tagkanten (af hensyn til udsugning), idet GKV Brandmateriel ApS tilbud på dette punkt er konditionsmæssigt, da der på side 7 i GKV Brandmateriel ApS tilbud under punktet kundetilpasning særskilt anføres lodret udstødning, ført op til tagkanten (Ziegler). Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at Sønderborg Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke at afvise tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S, uagtet at dette tilbud ikke opfyldte minimumskravene i udbudsbetingelserne, idet den medsendte referenceliste ikke opfyldte udbudsmaterialets krav i punkt 2.15 om minimum 3 sammenlignelige leveringer fra tilbudsgiver til europæiske lufthavne, da tilbudsgiver alene refererede til leveringer til to lufthavne. Påstand 7 Klagenævnet skal ud fra principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 annullere Sønderborg Kommunens beslutning om at indgå aftale med Brand og Teknik A/S, jfr. Sønderborg Kommunens tildelingsbeslutning af 9. juni 2015.

4 4. Påstand 8 Sønderborg Kommune tilpligtes at betale GKV Brandmateriel ApS kr med tillæg af procesrente fra den 1. september 2015 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb med tillæg af procesrente fra 1. september 2015 til betaling sker. Påstand 9 (subsidiær i forhold til påstand 8) Sønderborg Kommune tilpligtes at betale GKV Brandmateriel ApS kr med tillæg af procesrente fra den 1. september 2015 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb med tillæg af procesrente fra 1. september 2015 til betaling sker. Sønderborg Kommune har vedrørende påstand 1-7 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge og vedrørende påstand 8-9 nedlagt påstand om frifindelse. Klagenævnet har, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 10, stk. 2, ikke taget stilling til påstand 2, 4, 5 og 6. Andre oplysninger i sagen: I udbudsbekendtgørelsen står der bl.a.: Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Referenceliste over minimum 3 sammenlignelige leveringer fra tilbudsgiver til europæiske lufthavne inden for de sidste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Det er afgørende for ordregiver, at de personer, der kan tilkaldes i tilfælde af mangler/svigt ved køretøjet, har den fornødne viden til at udbedre forholdene hurtigst muligt. Dokumentation (fx i form af kursus- eller uddannelsesbevis) for, at de pågældende personer har gennemgået kursus eller uddannelse, som giver dem tilstrækkelig viden til at kunne udbedre mangler/svigt på køretøjet, skal derfor vedlægges tilbuddet. Del IV: Procedure

5 5. IV.3.6 Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Dansk. I udbudsbetingelserne er kravene til teknisk kapacitet beskrevet på samme måde som i udbudsbekendtgørelsen. Herudover står der bl.a.: 2. Udbudsbetingelser 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation og oplysning (f.eks. i betjeningsvejledninger og manualer) i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dokumentation i form af datablade, varekataloger, certifikater og produktblade vil dog kunne fremsendes på engelsk eller tysk, dette gælder dog ikke forsikringspolicen anført i punkt 2.15, som skal foreligge i dansk oversættelse. Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af materialet til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning Udvælgelseskriterier 3. Kravspecifikation Service og vedligeholdelse, herunder vejledninger, manualer, lister og andet skriftligt materiale: Mindstekrav: Følgende skal vedlægges tilbuddet: Drifts og vedligeholdelsesplan for køretøj og udstyr, der bl.a. beskriver daglig/ugentlig/månedlig/årlig service og vedligeholdelse. Ved levering af køretøjet skal følgende medfølge: 1 stk. betjeningsvejledning/instruktionsbog over alle funktioner på køretøjet inkl. el-diagrammer og tegninger 1 reservedelsliste, som er nummereret med reservedelenes partnumre 1 pakningsliste over køretøjet Ved tilbudsfristens udløb havde Sønderborg Kommune modtaget tilbud fra GKV Brandmateriel ApS og RK Brand og Teknik A/S.

6 6. Tilbuddet fra GKV Brandmateriel ApS var bl.a. vedlagt en skrivelse af 1. december 2014 fra GKV Brandmateriel ApS samarbejdspartner Ziegler Brandweertechnick B.V., Winschoten, Holland (i det følgende Ziegler ). Skrivelsen er på engelsk og attesterer, at GKV Brandmateriel ApS har lov til at servicere og vedligeholde brandslukningskørertøjer, som Ziegler producerer, samt at der ved enhver levering af et Ziegler brandslukningskøretøj medfølger brugerkursus. Tilbuddet var desuden vedlagt en skrivelse af 20. april 2015 ligeledes fra Ziegler, hvoraf fremgår: Ziegler hereby declares that GKV Brandmateriel will be fully provided with all the necessary technical resources. This will enable GKV to fulfil the contract with regards to the Sønderborg Airport vehicle. Af fremsendelsesbrevet til tilbuddet fremgår bl.a.: GKV Brandmateriel er tilbudsgiver og dermed den ansvarlige kontrakthaver overfor Sønderborg Kommune. Den tilbudte Crashtender opbygges ved vores underleverandør, Ziegler i Kroatien. Tilbuddet vedlægges dokumentation fra Ziegler i Holland, som er dem der har kontakten med det danske marked, hvori de dokumenterer at Ziegler stiller alle tekniske ressourcer til rådighed for GKV, i henhold til udbudsdirektivets art. 48, stk. 3., så kontrakten kan opfyldes. Referencerne i referencelisten er ligeledes baseret på Zieglers leveringer, da det er dem der producerer køretøjet. Ved brev af 9. juni 2015 meddelte Sønderborg Kommune GKV Brandmateriel ApS, at deres tilbud var blevet afvist som ukonditionsmæssigt. Af brevet fremgår om begrundelsen herfor: Der er som en del af tilbuddet medsendt to engelsksprogede breve fra Ziegler i Holland (dateret og ). Desuden er det vedr. brugeruddannelse (side 25 i tilbuddet) anført, at Uddannelse vil primært foregå på dansk, men kan suppleres af engelsk talende tekniker. På side 4 i tilbuddet fra GKV vedrørende chassispakning er endvidere anført: Vandret lyddæmper og udstødning bagud/nedad.

7 7. Dette er i strid med kravspecifikationens mindstekrav til chassis, af hvilke det fremgår, at Udstødningsrøret skal føres op til toppen af tagkanten Parternes anbringender Påstand 1 GKV Brandmateriel ApS har gjort gældende, at udbudsbetingelsernes sprogkrav anført i punkt 2.3 giver mulighed for, at tilbudsgiver kan medsende dokumenter, som ikke er på dansk, idet ordregiver i så fald kan anmode om, at tilbudsgiver sørger for oversættelse af materialet til dansk. Skrivelserne af 1. december 2014 og 20. april 2015 fra Ziegler er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsbetingelsernes punkt 2.3, hvorefter datablade, varekataloger, certifikater og produktblade kan fremsendes på engelsk eller tysk. Skrivelserne fra Ziegler må sidestilles med et certifikat, der ifølge Den Danske Ordbog defineres som [e]n attest, som dokumenterer bestemte kvalifikationer, egenskaber eller evner (og derfor giver bestemte rettigheder). Den Danske Ordbog beskriver yderligere, at en attest er [e]n skriftlig bekræftelse af eller et bevis for noget, ofte udstedt af en offentlig myndighed. Selvom begge skrivelser er udfærdiget til dette konkrete tilbud, er der reelt tale om standardiserede erklæringer, som er omfattet af udbudsmaterialets undtagelsesbestemmelser. Måtte klagenævnet vurdere, at skrivelserne ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsbetingelsernes punkt. 2.3, var Sønderborg Kommune berettiget, men ikke forpligtet til at forkaste GKV Brandmateriel ApS tilbud, selvom skrivelserne er på engelsk, idet skrivelsernes vægt og omfang i forhold til det samlede tilbud må anses for at være særdeles beskeden. Sønderborg Kommunes begrundelse i skrivelse af 9. juni 2015 om pligt til at forkaste tilbuddet, er således ikke korrekt. Sønderborg Kommune har nu anført, at GKV Brandmateriel ApS referenceliste ikke er fyldestgørende. Dette kom imidlertid ikke til udtryk i kommunens brev af 9. juni 2015, og er således blot udtryk for en efterrationalisering. Sønderborg Kommune har gjort gældende, at udbudsbetingelsernes punkt 2.3 indeholder et sprogkrav både for udbudsprocessen og for udførsel af den udbudte kontrakt.

8 8. Sprogkrav vedrørende udbudsprocessen hører traditionelt til i udbudsbetingelserne, mens sprogkrav vedrørende udførsel af den udbudte kontrakt traditionelt vil være placeret i kravspecifikationen eller i kontrakten. Uanset at de to sprogkrav i nærværende udbud var placeret sammen i udbudsbetingelsernes punkt 2.3, er der i en udbudsretlig sammenhæng tale om to forskellige typer af sprogkrav, som bør behandles forskelligt. Det relevante sprogkrav for påstand 1 er det sprogkrav, der vedrører udbudsprocessen. Dette krav indebærer, at tilbuddet skal være på dansk, dog med en undtagelse for så vidt angår Dokumentation i form af datablade, varekataloger, certifikater og produktblade. Skrivelserne fra Ziegler er efter en almindelig ordlydsfortolkning ikke omfattet af de nævnte undtagelser. Undtagelserne i udbudsbetingelsernes punkt 2.3. angår ikke-udbudsspecifikke, standardiserede dokumenter, der alene findes i en engelsk- eller tysksproget version. Brevene fra Ziegler var derimod konkret udformet med henblik på tilbudsafgivelsen og har derfor ikke karakter af hverken datablade, varekataloger, certifikater eller produktblade. Som en undtagelse til en hovedregel om et dansksproget tilbud må undtagelserne endvidere fortolkes indskrænkende. Også dette forhold understøtter, at skrivelserne fra Ziegler ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Sønderborg Kommune var derfor berettiget til at afvise tilbuddet fra GKV Brandmateriel ApS, som følge af at dele af tilbuddet var afgivet på engelsk, jf. bl.a. klagenævnets kendelse af 4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden. GKV Brandmateriel ApS har desuden i klageskriftet anerkendt, at Sønderborg Kommune var berettiget til at forkaste tilbuddet. Allerede derfor kan påstand 1 ikke tages til følge, idet det herefter er uden betydning, om Sønderborg Kommune også var forpligtet til at forkaste GKV Brandmateriel ApS tilbud.

9 9. Den udbudsretlige konsekvens af, at brevene fra Ziegler ikke lever op til de nævnte sprogkrav, er, at Sønderborg Kommune må se bort fra disse erklæringer. Når der bortses fra skrivelserne, har GKV Brandmateriel ApS ikke med tilbuddet indleveret en erklæring, der godtgør, at GKV Brandmateriel ApS råder over tekniske ressourcer fra virksomheden Ziegler. GKV Brandmateriel ApS har herefter ikke overholdt kravet om dokumentation for tre sammenlignelige referencer, jf. herved udbudsbetingelsernes punkt Også af denne grund var Sønderborg Kommune afskåret fra at tage tilbuddet i betragtning. Påstand 2 Anbringenderne gengives ikke. Påstand 3 GKV Brandmateriel ApS har gjort gældende, at det af RK Brand & Teknik A/S tilbud under de tekniske specifikationer fremgår, at [e]t stk. omfattende betjeningsvejledning på engelsk medleveres køretøjet. Det fremgår videre, at reservedelsliste, el-diagram og tegninger indgår som en del af betjeningsvejledningen. Disse oplysninger er særdeles væsentlige for tilbuddet, og kan derfor jf. udbudsbetingelserne punkt 2.3 ikke leveres på engelsk. Sønderborg Kommune har således tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved at acceptere RK Brand & Teknik A/S materiale på engelsk. Sønderborg Kommune har principalt gjort gældende, at tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S indeholdt en beskrivelse af en (kortfattet) dansksproget brugermanual og en (omfattende) engelsksproget betjeningsvejledning. Det var Sønderborg Kommunes vurdering, at den af RK Brand og Teknik A/S tilbudte dansksprogede brugermanual opfylder kravspecifikationens krav om en dansksproget "betjeningsvejledning/instruktionsbog". Det forhold, at manualen er kortfattet, kan ikke i sig selv bevirke, at indklagede er forpligtet til at afvise tilbuddet. For så vidt angår tegninger, el-diagrammer og reservedelsliste var disse omfattet af undtagelsen til sprogkravet i udbudsbetingelsernes punkt 2.3. Det er således ikke ifølge udbudsmaterialet et krav, at disse standardiserede,

10 10. og ikke-udbudsspecifikke dokumenter skulle foreligge på dansk. Subsidiært har Sønderborg Kommune vedrørende disse dokumenter gjort gældende, at de tilbudte tegninger og el-diagrammer m.v. opfylder kravspecifikationens krav ved den grafiske fremstilling på bilagene. Uanset om indklagede således måtte være forpligtet til at se bort fra teksten, er mindstekravet om tegninger og el-diagrammer m.v. opfyldt. Det fremgår af bl.a. klagenævnets kendelse af 25. marts 2015, ZENZO Group ApS mod Horsens Kommune, at et tilbud kun kan afvises som følge af manglende opfyldelse af et krav, hvis det pågældende krav er klart og utvetydigt. Uanset om GKV Brandmateriel ApS således måtte gøre gældende, at tegninger, el-diagrammer og reservedelsliste ikke var omfattet af undtagelsen til sprogkravet, gøres det gældende, at en sådan opfattelse af sprogkravet ikke fremgik klart og utvetydigt af udbudsmaterialet, og at Sønderborg Kommune derfor ikke var berettiget og/eller forpligtiget til at afvise tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S. Sønderborg Kommune har subsidiært gjort gældende, at påstand 3 ikke skal tages til følge, idet denne del af sprogkravet vedrører udførelsen af den udbudte kontrakt dvs. et leverancespecifikt krav. Et forbehold for denne del af sprogkravet må håndteres efter reglerne om forbehold i tilbud. Idet sprogkravet for betjeningsbogen/instruktionsbogen ikke fremgår som et mindstekrav, og idet sprogkravet ikke vedrører et grundlæggende element i udbudsbetingelserne, ville Sønderborg Kommune have været berettiget til at tage tilbuddet i betragtning på baggrund af en kapitalisering af forbeholdet. Da der imidlertid alene blev afgivet ét tilbud, som kunne tages i betragtning nemlig tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S ville en sådan kapitalisering uanset beløbets størrelse dog ikke have påvirket udfaldet af evalueringen. Endvidere fremgår det af udbudsbetingelsernes punkt 2.3, at Sønderborg Kommune er berettiget til at lade dokumentet oversætte for tilbudsgivers regning, hvorfor kapitaliseringen under alle omstændigheder må ske til 0 kr. Påstand 4-6 Anbringenderne gengives ikke. Påstand 7

11 11. GKV Brandmateriel ApS har gjort gældende, at tilbuddet fra RK Brand og Redning A/S, jf. påstand 2, 3 og 6, var ukonditionsmæssigt, mens tilbuddet fra GKV Brandmateriel ApS var konditionsmæssigt, jf. påstand 1, 4 og 5. Da Sønderborg Kommune på trods heraf har besluttet at tildele ordren til RK Brand & Teknik A/S, skal Sønderborg Kommunes beslutning annulleres. Sønderborg Kommune har gjort gældende, at der efter det, som er anført i relation til påstand 2, 3 og 6, ikke har været grundlag for at betragte tilbuddet fra RK Brand og Redning A/S som ukonditionsmæssigt. Som anført i relation til påstand 1, 4 og 5 har der ikke været grundlag for at betragte tilbuddet fra GKV Brandmateriel ApS som konditionsmæssigt. Der er følgelig heller ikke grundlag for at annullere kommunens tildelingsbeslutning af 9. juni Påstand 8 GKV Brandmateriel ApS har gjort gældende, at Sønderborg Kommune har handlet ansvarspådragende ved at indgå aftale med en ikkekonditionsmæssig tilbudsgiver. GKV Brandmateriel ApS har derfor krav på erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, idet Sønderborg Kommunes beslutning herom reelt tilsidesætter GKV Brandmateriel ApS mulighed for at fremkomme med nyt tilbud i forbindelse med en ny budrunde. Tabet herved kan opgøres til avancen ved opbygning af en brandbil, jf. den fremlagte kalkulation på kr og avancen ved salg af det medhørende materiel på kr Sønderborg Kommune har gjort gældende, at GKV Brandmateriel ApS tilbud ikke opfylder kravene til egnethed (påstand 1), ligesom GKV Brandmateriel ApS tilbud endvidere er ukonditionsmæssigt (påstand 4 og 5). Allerede derfor er GKV Brandmateriel ApS afskåret fra at opnå erstatning, idet der herved ikke er årsagsforbindelse mellem Sønderborg Kommunes eventuelle overtrædelse af udbudsreglerne og GKV Brandmateriel ApS påståede tab, jf. bl.a. klagenævnets kendelse 7. maj 2014 i sagen DUBA-B8 A/S mod DONG Energy Oil & Gas. Det bestrides endvidere, at det ved bilag 14 og 15 er dokumenteret, at et eventuelt tab er på kr De i bilagene anførte priser dokumenterer

12 12. ikke det anførte tab, ligesom det ikke er muligt at se, hvem der har udarbejdet beregningerne, og hvornår dette er sket. Påstand 9 GKV Brandmateriel ApS har gjort gældende, at virksomheden som minimum har krav på erstatning svarende til negativ kontraktinteresse. GKV Brandmateriel ApS har i forbindelse med tilbudsafgivelse haft et ressourceforbrug svarende til 3 uger á 37 timer á kr. 450, i alt kr Sønderborg Kommune har gjort gældende, at der ikke er årsagsforbindelse mellem kommunens eventuelle overtrædelse af udbudsreglerne og det påståede tab, jf. det ad påstand 8 anførte. Det bestrides endvidere, at der er ført bevis for tabets størrelse. Opgørelsen fremstår udokumenteret både i relation til den anvendte timetakst og det påståede antal anvendte timer, herunder fordi GKV Brandmateriel ApS var bekendt med størstedelen af udbudsmaterialet fra tidligere annullerede udbud vedrørende samme indkøb. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Klagenævnet har i kendelsen af 16. juli 2015 udtalt: GKV Brandmateriel ApS har i sit tilbud baseret sig på tekniske ressourcer fra Ziegler i Holland og har til opfyldelse af udvælgelseskriteriet om en referenceliste alene henvist til referencer baseret på Zieglers leveringer. Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, at [e]n økonomisk aktør kan for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Den skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for den økonomiske aktør.

13 13. Af udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.6 fremgår, at tilbud skal afgives på dansk. Af udbudsbetingelsernes punkt 2.3 fremgår supplerende, at [t]ilbud samt al kommunikation og oplysning i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dokumentation i form af datablade, varekataloger, certifikater og produktblade vil dog kunne fremsendes på engelsk eller tysk. Den afsluttende bemærkning i udbudsbetingelsernes punkt. 2.3, hvorefter tilbudsgiver [s]åfremt ordregiver anmoder om det, skal [ ] sørge for oversættelse af materialet til dansk. må, efter den sammenhæng, hvori den står, på det foreløbige grundlag, der foreligger, naturligt forstås sådan, at den knytter sig til de dokumenter, der specifikt er undtaget fra sprogkravet, og ikke generelt gav tilbudsgiverne mulighed for at udfærdige hele eller dele af tilbuddet herunder tilbudsbilagene på et andet sprog end dansk. Skrivelsen fra Ziegler af 20. april 2015 er af GKV Brandmateriel ApS fremsendt til godtgørelse for, at Ziegler stiller sine tekniske ressourcer til rådighed for GKV Brandmateriel ApS. En sådan erklæring, afgivet efter udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, kan på det foreløbige grundlag, der foreligger, ikke anses for et certifikat i den forstand, som begrebet er anvendt i udbudsbetingelsernes punkt 2.3. Da skrivelsen alene er fremsendt på engelsk, opfyldte den ikke udbudsmaterialets sprogkrav. Sønderborg Kommune var således berettiget til at bortse fra skrivelsen ved vurderingen af tilbudsgivers egnethed. Som konsekvens heraf har GKV Brandmateriel ApS, der på det foreløbige grundlag ikke ses på anden måde at have godtgjort at råde over Zieglers tekniske ressourcer, ikke opfyldt udvælgelseskriteriet om, at der skulle vedlægges [r]eferenceliste over minimum 3 sammenlignelige leveringer, idet alle referencer vedrørte leverancer foretaget af Ziegler. På den baggrund, og da det forhold, at det i begrundelsen for afvisningen af GKV Brandmateriels tilbud er anført, at Sønderborg Kommune var forpligtet til og ikke kun berettiget til at bortse fra GKV Brandmateriel ApS tilbud, ikke kan føre til et andet resultat, er der på det foreløbige grundlag, der foreligger, ikke udsigt til at GKV Brandmateriel ApS vil få medhold i påstand 1. Af de grunde, der er anført i klagenævnets kendelse af 16. juli 2015, og da GKV Brandmateriel ApS ikke har anført yderligere til støtte for påstanden, tages påstand 1 ikke til følge. Ad påstand 3 Klagenævnet har i kendelsen af 16. juli 2015 udtalt:

14 14. Af udbudsbetingelsernes punkt 2.3 fremgår bl.a., at al kommunikation og oplysning (f.eks. i betjeningsvejledninger og manualer) i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk.. Af punkt 3 fremgår videre, at det er et mindstekrav, at der ved levering af køretøjet skal medfølge 1 stk. betjeningsvejledning/instruktionsbog over alle funktioner på køretøjet inkl. El-diagrammer og tegninger. Ved i punkt 2.3 specifikt at omtale betjeningsvejledninger og manualer og i punkt 3 specifikt at anføre, at betjeningsvejledning inkl. El-diagrammer og tegninger er mindstekrav, har Sønderborg Kommune, efter klagenævnets foreløbige vurdering, fastsat et klart og utvetydigt mindstekrav om, at betjeningsvejledninger og manualer, samt el-diagrammer og tegninger hertil skal være på dansk. I tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S anvendes såvel betegnelsen [bruger]manual som betjeningsvejledning. Det fremgår af tilbuddet, at alene (bruger)manualen leveres på dansk, mens betjeningsvejledningen, herunder el-diagram og tegninger, leveres på engelsk. På det foreløbige grundlag, der foreligger, opfylder tilbuddet dermed ikke mindstekravet om, at betjeningsvejledninger og manualer herunder el-diagram og tegninger hertil skal være på dansk. Hertil bemærkes, at det bilag H RK Brand og Teknik A/S tilbud som klagenævnet har modtaget direkte fra kommunen, så vidt ses ikke indeholder anden omtale eller beskrivelse af Brugermanualen end at 1 stk. kortfattet brugermanual på Dansk medleveres køretøjet. Der er på den baggrund på det foreløbige grundlag, der foreligger, udsigt til, at påstand 3 vil blive taget til følge. På den baggrund, og da det yderligere, Sønderborg Kommune har anført til støtte herfor, ikke kan føre til et andet resultat, tages påstand 3 til følge. Ad påstand 7 Under hensyn til udfaldet af klagenævnets vurdering ad påstand 1 og 3, var der ved tilbudsfristens udløb ikke en konditionsmæssig tilbudsgiver at tildele kontrakten til. Sønderborg Kommune har derfor ikke lovligt kunnet træffe beslutning om tildeling. Sønderborg Kommunens beslutning herom annulleres derfor. Påstand 7 tages på den baggrund til følge.

15 15. Ad påstand 8 og 9 Da GKV Brandmateriel ApS eget tilbud ikke kunne føre til tildeling til denne tilbudsgiver, jf. påstand 1, og da et udbud ikke medfører, at ordregiver har kontraheringspligt, er der ikke årsagssammenhæng mellem den overtrædelse af udbudsreglerne, der er konstateret ad påstand 3 sammenholdt med påstand 7 og det tab, GKV Brandmateriel ApS angiver at have lidt. Allerede derfor tages påstand 8 og 9 ikke til følge. Under hensyn til at GKV Brandmateriel ApS har fået medhold i påstand 3 og dermed i påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen, men ikke i påstand 1 og dermed heller ikke i påstandene om erstatning, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part. Herefter bestemmes: Påstand 1 tages ikke til følge. Ad påstand 3 Sønderborg Kommune har handlet i strid med princippet om ligebehandling i udbudsdirektivets artikel 2, ved ikke at afvise tilbuddet fra RK Brand og Teknik A/S, uagtet at tilbuddet ikke opfyldte minimumskravene i udbudsbetingelsernes punkt 2.3, idet den af tilbuddet omfattede betjeningsvejledning var på engelsk. Ad påstand 7 Sønderborg Kommunens beslutning af 9. juni 2015 om at tildele kontrakten til RK Brand og Teknik A/S annulleres. Påstand 2, 4, 5 og 6 behandles ikke. Sønderborg Kommune frifindes i forhold til påstand 8 og 9. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. Klagegebyret tilbagebetales.

16 16. Mette Langborg Genpartens rigtighed bekræftes. Tina Delvig fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023415 (Katja Høegh, Niels Sørensen, Kaj Kjærsgaard) 11. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023415 (Katja Høegh, Niels Sørensen, Kaj Kjærsgaard) 11. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023415 (Katja Høegh, Niels Sørensen, Kaj Kjærsgaard) 11. april 2011 K E N D E L S E Forvaltningsservice ApS (advokat Ole Ravnsbo, Århus) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025210 (Michael Kistrup, Jan Eske Schmidt) 10. oktober 2012 K E N D E L S E Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S (advokat André Rouvillain, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018573 (Niels Feilberg Jørgensen, Jens Fejø og Michael Jacobsen) 3. april 2009 K E N D E L S E Smith & Nephew A/S (advokat Morten Færch, Århus) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere