KL s beretning Politiske mål - resultater og perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver"

Transkript

1 KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver

2 Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn eller pension. Der bliver rift om arbejdskraften, og den enkelte kommune må være klar med strategier for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Læs mere om KL s anbefalinger på seks særligt udsatte personaleområder. Få et overblik over de større politiske initiativer, KL har taget i løbet af indsatser s37 s04 De politiske mål resultater og perspektiver KL s bestyrelse vedtog en række politiske mål for valgperioden Beretningen viser, hvilke resultater der er opnået, og hvilke perspektiver der tegner sig for fremtiden. mål resultater perspektiver s10 Folkeskolen har fortjent et godt ry Sammen arbejder kommunerne og KL målrettet med at forbedre folkeskolens ry og give den fortjent prestige. Kommunerne sætter nu nye ambitiøse mål for folkeskolen. Dobbelt pres på det specialiserede socialområde Indsatsen for de udsatte grupper i samfundet fylder meget i kommunalpolitik. Kommunerne skal løfte fagligheden og samtidig styre udgifterne, som stiger eksplosivt. Det er KL s mål, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. s15 s18

3 Indhold 02 Indledning 04 De store politiske indsatser i De politiske mål resultater og perspektiver 12 Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem 15 Dobbelt pres på det specialiserede socialområde 18 Folkeskolen har fortjent et godt ry 21 Gør det sunde valg til det lette valg 24 Klimaindsatsen er ikke gratis 28 Fælles satsning på kvalitet bærer frugt 31 Ordentlig kvalitet? Spørg borgerne! 34 Den stille ledelsesrevolution 37 Kommunerne gør klar til generationsskiftet 40 Tillid og metodefrihed giver bedre resultater 42 Fremtidens borgerservice er digital 45 Et styrket kommunalt samarbejde gennem de fem KKR 49 KL s regnskab Bestyrelse, udvalg, KKR og direktion

4 Indledning Kommunalpolitisk Topmøde 2010 er startskuddet på KL s valgperiode Valgperioden vil være væsentlig anderledes end den forrige. Den økonomiske krise vil præge kommunernes dagsorden. Vi skal både håndtere den aktuelle beskæftigelsessituation med stigende arbejdsløshed udløst af krisen og ruste os til den langsigtede arbejdskraftudfordring, der følger af at flere vil forlade arbejdsmarkedet end der kommer til. Det er også i den kommende valgperiode, at vi i kommunerne for alvor skal vise, at kommunalreformens intentioner om at samle velfærdsopgaverne og ansvaret i kommunerne er rigtig. Topmødet markerer samtidig afslutningen på en valgperiode, hvor en af kommunernes og KL s hovedopgaver var at føre kommunalreformens store forandringer ud i livet. Kommunerne har arbejdet hårdt med at overtage de nye opgaver og fusionere kommuner. Og indsatsen har båret frugt. Kommunerne er nu borgernes hovedindgang til den offentlige sektor. Undersøgelser viser, at borgerne er meget tilfredse med den service, de modtager. Krisen kræver tættere samarbejde I den nye valgperiode er der store udfordringer i sigte. Omfanget af den globale økonomiske nedtur står endnu ikke klart. Heller ikke konsekvenserne for dansk økonomi. Foreløbig ligner det et underskud på statens finanser i omegnen af 100 milliarder kroner for Et så stort budgetunderskud ændrer grundlaget for den økonomiske politik dramatisk. Selvom staten med budgetgarantier beskytter den kommunale økonomi mod krisens umiddelbare konsekvenser, kan underskuddet ikke undgå at påvirke kommunernes vilkår. Uanset hvor dygtige vi er i kommunerne til at effektivisere, er der risiko for serviceforringelser frem til Først og fremmest fordi der ikke er udsigt til arbejdsmarkedsreformer, mulighed for tilpasning af skatteindtægter til det aktuelle serviceniveau eller en reel dæmpning af befolkningens forventninger til velfærdsniveauet. Når vi på denne baggrund skal udrette mere med færre midler, er vi i kommunesektoren nødt til at arbejde tæt sammen om at udvikle den kommunale service. Ét eksempel er den elektroniske borgerservice,

5 Indledning 3 hvor løsningen kan blive at samle en række tekniske løsninger i et eller flere centre, der fungerer som backoffice for alle kommuner. Et andet eksempel er det specialiserede sociale område, hvor vi må arbejde tættere sammen om at finde de bedste tilbud. Erfaringer viser nemlig, at det ikke altid er de dyreste. Kommunerne skal også på andre områder dele erfaringer og samarbejde om at finde de mest effektive løsninger. En af kommunalbestyrelsens vigtigste opgaver bliver at være garant for en ansvarlig styring, så borgerne får mest mulig velfærd for de knappere kroner. Status over Fra begyndelsen af valgperioden satte KL s bestyrelse sig 12 mål, som er gengivet på side 11. Flere af målene sigtede på at kommunerne i valgperioden skulle opfylde kommunalreformens målsætninger. Eksempelvis har gode resultater på beskæftigelsesområdet, i kommunernes sundhedsindsats og på det sociale område stået højt på dagsordenen. Det samme har målet om at styrke kvaliteten i kommunernes service. KL s bestyrelse har blandt andet været stærkt optaget af at støtte kommunernes arbejde med og samarbejde om at levere gode, faglige resultater i folkeskolen. Det har også haft høj prioritet at styrke kompetencerne hos de kommunale ledere og at forberede kommunerne på det fald i arbejdsstyrken, som vil vise sig på velfærdsområderne i de kommende år. I denne beretningen følger vi op på, hvordan det er gået med at opfylde bestyrelsens mål, og vi beskriver, hvilke skridt KL har taget for at fortsætte de positive udviklinger og vende de kritiske. Erik Fabrin Peter Gorm Hansen

6 4 De store politiske indsatser De store politiske indsatser i 2009 Januar demokrati Debat om kommunalbestyrelsernes arbejde KL s bestyrelse søsætter Kommunernes Demokratiprogram. Programmet zoomer ind på de udfordringer, som mange kommunalpolitikere oplever i det kommunalpolitiske arbejde og giver råd og anbefalinger til de enkelte kommunalbestyrelsers debatter om fx arbejdsform, møder og samspil med borgerne. Februar Læringslyst i folkeskolen Folkeskolen bør i de kommende år især have fokus på, at eleverne bliver fagligt dygtige, og at de er glade for at gå i skole. Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse blandt kommunale skolepolitikere, som KL offentliggør i forbindelse med Skolerigsdag Ny mål- og rammeaftale på husdyrområdet KL og regeringen indgår en aftale, som vil hjælpe kommunerne, når de sagsbehandler miljøgodkendelser til husdyrbrug. Staten bidrager med 100 millioner kr. til de indsatser, som skal få kommunernes sagspukler til at svinde. Marts KMD solgt en ny epoke begynder KMD bliver solgt til EQT og ATP. Salget markerer en ny epoke, hvor kommunerne nu kun er købere på it-markedet. For at ruste sig til dette, bliver Kommune Holding A/S i foråret omdannet til KOMBIT A/S. Selskabet skal bistå kommunerne med at håndtere kommunernes itudfordringer efter salget af KMD.

7 De store politiske indsatser 5 Fra KL til staten: 82 forslag til enklere regler KL giver staten et inspirationskatalog med 82 konkrete forslag til at forenkle en række statslige regler fordelt på de kommunale serviceområder. Kommunerne kan selv gøre det enklere En række kommuner og KL udgiver publikationen Forenkling også et kommunalt ansvar. Inspiration til intern forenkling i kommunerne. Den rummer konkrete forslag til, hvor og hvordan kommunerne selv kan forenkle sine sagsgange inden for såvel de store sektorområder som på administration. Den Offentlige Lederuddannelse en realitet Staten, KL og Danske Regioner bekendtgør, at de offentlige ledere fra efteråret 2009 får et nyt og bedre tilbud om lederuddannelse: Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Med den nye uddannelse bliver det muligt for ledere i kommuner, regioner og stat at tage moduler på diplomniveau hos godkendte private udbydere. April Mere forebyggelse i kommunerne Der skal være konkrete mål for forebyggelsen, hvis vi skal leve længere og være syge i færre år af vores liv. Sådan lyder hovedbudskabet i KL s forebyggelsesudspil Mere forebyggelse i kommunerne. Kommunerne ind i klimakampen Med et ambitiøst klimaudspil giver KL en række bud på, hvordan vi i de kommende år kan tage et tigerspring fremad mod en mere klimavenlig fremtid på de kommunale områder. Samtidig lægger KL op til en dialog om, hvordan staten og kommunerne bedst fordeler de nye klimaopgaver mellem sig. Mere personale til velfærdsfagene Udsigten til markant mangel på arbejdskraft på centrale velfærdsområder er baggrunden for en ny national strategi for velfærdsuddannelserne, der rummer 53 konkrete forslag. Blandt dem flere indvandrere til fagene, nye studieretninger i gymnasiet og bedre studiemiljø på professionshøjskolerne. Bag strategien står KL, Danske Regioner, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og FTF.

8 6 De store politiske indsatser Maj Langsigtet investeringsplan i kommunerne Fundament for fremtiden er KL s samlede bud på, hvordan der skal investeres i kommunerne. Investeringerne skal både styrke klima- og miljøindsatsen og højne kvaliteten af de fysiske rammer i vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem samt på kommunale veje og idrætsanlæg. Øget pres på det kommunale sundhedsvæsen Kortere indlæggelsestider og flere ambulante behandlinger presser kommunerne med nye og flere opgaver. Der er tale om en ufinansieret opgaveglidning. Sådan lyder konklusionen i en rapport, som Dansk Sundhedsinstitut har udarbejdet for KL. Derfor opfordrer KL igen regeringen til også at investere i det kommunale sundhedsvæsen. Fælles udspil om god vindmølleplanlægning Kommunerne står over for en vigtig planlægningsopgave med at opfylde EU-målsætningen om 30 pct. vedvarende energi i Danmark i Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien og KL fremlægger en række fælles anbefalinger og idéer til en smidig vindmølleplanlægning i Danmark. Juni Kommuneaftale med højt anlægsniveau KL s bestyrelse indgår en aftale med regeringen om næste års kommunale økonomi. Hovedelementerne er et uændret serviceniveau for kommunerne under ét, men et højt anlægsniveau, hvor kommunerne kan bygge og renovere for 20 milliarder kr. Kommunerne slipper samtidig af med anlægsloftet. inspiration Demokratisk inspiration til kommunalbestyrelsen Som led i Kommunernes Demokratiprogram sender KL tre inspirationskataloger på gaden. Formålet er at inspirere kommunalbestyrelserne til at drøfte deres rolle, rammer og arbejdsform i lyset af de betydelige forandringer i de politiske arbejdsvilkår.

9 De store politiske indsatser 7 August Ansvaret for beskæftigelsen samlet i kommunerne Kommunerne overtager ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Samlingen af indsatsen betyder mindre bureaukrati, fordi der nu kun er én ledelse, ét politisk system og ét administrativt system. Dermed kommer indsatsen for den enkelte ledige også til at hænge bedre sammen KL-forslag til at styrke uddannelserne En stærkere indsats for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. Flere penge til at styrke bl.a. læreruddannelsen. Og en massiv indsats for at styrke engelsk-undervisningen og den it-baserede undervisning i folkeskolen. Det er nogle af KL s 10 forslag til at udmønte globaliseringspuljen for September Styrk samspillet i psykiatrien KL opfordrer i et nyt udspil Christiansborg-politikerne til i langt højere grad at tænke i én sammenhængende indsats for mennesker med psykisk lidelse. Både socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og samspillet imellem dem skal fungere bedre, hedder det i udspillet. Ny strategi skal rekruttere lærere til folkeskolen KL lancerer en ny strategi, som skal styrke folkeskolelærernes autoritet og identitet, tiltrække lærere med forskellige profiler og give lærerne gode udviklings- og karrieremuligheder. Strategien kommer med i alt 30 konkrete anbefalinger, som skal gøre det lettere at rekruttere lærere til folkeskolen.

10 8 De store politiske indsatser Oktober budget forebyggelse Kommunernes budget 2010 Kommunernes budget for 2010 er på plads efter omfattende dialog mellem kommunerne. Trods en stram serviceramme og et betydeligt udgiftspres, hovedsageligt på det specialiserede socialområde, lykkedes det fuldt ud at overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne. På skattesiden gav aftalen mulighed for en samlet skattestigning på 500 mio. kr., men kommunerne tilkendegav i starten af budgetlægningen ønsker om en skatteforhøjelse på 2,1 mia. kr. Det lykkedes imidlertid i fællesskab at reducere overskridelsen til ca. 270 mio. kr. eller ca. 1/5 af det oprindelige skønnede behov. Borgerrettet forebyggelse KL offentliggjorde i efteråret udspillet Grundlæggende indsatser i den borgerrettede forebyggelse i forbindelse med regeringens handlingsplan på forebyggelsesområdet. Udspillet var en del af KL s opfølgning på Forebyggelseskommissionens arbejde. Rapporten kommer med et bud på relevante områder og indsatser som kommunerne med fordel kan gennemføre. Forslaget er baseret på nationale og internationale anbefalinger og dokumentation. Ungdomsarbejdsløshed skal bekæmpes med uddannelse Erhvervsskolerne skal passe til de unge og ikke omvendt. Det er en del af KL s opskrift på, hvordan vi gennem uddannelse får bugt med ungdomsarbejdsløsheden. Med udspillet Unge gennem uddannelse til job præsenterer KL sine overordnede anbefalinger på området. Stor tilfredshed med dagtilbud KL offentliggør et nyt redskab, som måler kvaliteten i dagtilbud. Redskabet er udviklet af en række kommuner og KL i forbindelse med Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt og er første gang blevet testet blandt forældre og børn i alderen to til fire år. Testen viser blandt andet, at 84 pct. af forældrene vurderer, at miljøet omkring børnene er præget af gejst og engagement.

11 De store politiske indsatser 9 November praktikpraktikpraktikpraktik praktikpraktikpraktikpraktik praktikpraktikpraktik Ny aftale sikrer flere praktikpladser til de unge KL og regeringen indgår en aftale, som sikrer ekstra praktikpladser i 2010 fordelt på flere uddannelser. KL har lagt vægt på, at det er et fælles ansvar at sikre pladserne, og at de skal være fuldt finansierede. Derfor tredobles det tilskud, som kommunerne får fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, når de opretter praktikpladser. Kommunerne skal forvalte det åbne land KL og regeringen indgår en aftale om at udmønte Grøn Vækst-aftalen på vand- og naturområdet. Det lykkedes at få en langtidsholdbar aftale, hvor kommunerne er omdrejningspunkt for forvaltningen af det åbne land, sådan som det var hensigten i kommunalreformen. December Partnerskab om fremtidens folkeskole 34 kommuner og KL afslutter formelt tre års vellykket partnerskab om at fremme folkeskoleelevernes udbytte af undervisningen. Deltagerne i partnerskabet har både fokuseret på traditionelle fag som læsning og matematik og på innovation, kreativitet, problemløsning og samarbejde som afgørende for fremtidens folkeskole.

12 10 De politiske mål Bestyrelsens mål for valgperioden

13 De politiske mål 11 KL s bestyrelse satte en række mål for valgperioden På de følgende sider kan du læse om resultaterne, og om hvilke perspektiver de tegner for den nye valgperiode Kommuner med pilotjobcenter præsterer bedre end kommunerne under ét Kommunerne skal udvikle børne- og ungeområdet, så faglighed og kvalitet er rodfæstet i sagsbehandlingen Kommunerne leverer mere undervisning og bedre resultater i folkeskolen Genoptrænings- og forebyggelsesindsatsen drives effektivt Der skabes gode rammer for kommunernes klimaarbejde Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt bidrager til at give borgerne bedre kvalitet i den kommunale service Kommunerne kan gennem brugerundersøgelser dokumentere opfyldelse af politiske mål på pleje og hjemmehjælp til de ældre De kommunale ledere har de rette ledelsesfaglige kompetencer som forudsætning for service med høj kvalitet Kommunerne kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere Mål- og rammestyring er et fælles afsæt for både regeringen og KL, og KL indgår aftaler på prioriterede sektorområder med staten Borgerne oplever bedre service i de kommunale servicecentre og på borgerportalerne KKR og kommunerne bliver dagsordensættende på de regionale opgaveområder

14 12 De politiske mål Det kommunale beskæftigelsessystem I januar 2007 blev der oprettet jobcentre i alle kommuner. I 14 pilotjobcentre fik kommunen hele ansvaret, i de øvrige var det delt mellem kommunen og staten. 1. august 2009 overtog kommunerne i hele landet ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Der er nu et enstrenget kommunalt system med én ledelse, ét politisk system og ét administrativt system. De ledige borgere har samme rettigheder og pligter som hidtil, og a-kassernes opgaver er uændrede. Arbejdsmarkedets parter rådgiver stadig om beskæftigelsesindsatsen på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Kommunerne har modtaget ca medarbejdere fra staten. Læs mere om det kommunale beskæftigelsessystem på Kommunerne har grund til at være stolte

15 De politiske mål 13 Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Kommunerne viste sig værdige til at overtage hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og opgaven er ikke blevet mindre med tiden. Ledigheden stiger, kompetencekravene vokser og i horisonten lurer manglen på medarbejdere i egne rækker. Kommunernes tilgang til beskæftigelsesindsatsen har længe været, at de ledige har brug for samme indgang, men en individuel behandling. Det vil sige ét system, der kan kende forskel på de ledige, som udelukkende har arbejdsløsheden som problem, og dem der også har en række andre problemer. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 fik kommunerne overdraget hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. 14 kommuner har allerede fra 2007 varetaget alle opgaver, også de hidtidige statslige, i beskæftigelsesindsatsen i såkaldte pilotjobcentre. Dengang fastsatte KL s bestyrelse det strategiske mål, at de 14 kommuner kan dokumentere, at pilotjobcentrene opnår et bedre resultat end kommunerne under ét kan præstere. De 14 kommuner og KL indgik derfor en partnerskabsaftale. For det stod fra starten klart, at pilotjobcentrenes succes ville blive afgørende for, om ordningen skulle gøres landsdækkende og permanent. KL s udgangspunkt var, at centrene skulle vise deres berettigelse ved at få flere i arbejde. Derfor fokuserede partnerskabsaftalen på at skabe gode resultater og udvikle troværdige redskaber til at dokumentere dem. Det lykkedes så godt, at kommunerne den 1. august 2009 overtog ansvaret for indsatsen over for alle ledige. I 2009 har KL og kommunerne haft fokus på at forberede og gennemføre overdragelsen herunder de økonomiske rammer og overførslen af personale. Det generelle billede er, at processen er forløbet fint, og driften har været sikker over hele landet. Kommunerne har grund til at være stolte ikke mindst fordi det hele foregik samtidig med, at ledigheden steg voldsomt. Der bliver ikke tid til at hvile på laurbærrene. Det er nu, kommunerne skal indfri de politiske visio- Bestyrelsens mål Kommuner med pilotjobcenter præsterer bedre end kommunerne under ét. ner bag det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem. Det vil sige udnytte deres nye politiske og strategiske handlemuligheder til gavn for borgerne, virksomhederne og kommunekassen. Med det fulde ansvar følger forpligtelsen til at se helheden i både beskæftigelsespolitikken og dens sammenhæng med andre kommunale områder. Erhvervspolitik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, boligpolitik og den sociale indsats er nogle af de felter, som grænser direkte op til indsatsen for at få flere i arbejde.»

16 14 De politiske mål På den måde kan beskæftigelsespolitikken bruges som omdrejningspunkt for hele kommunens politik. Og der er i høj grad brug for et stærkt politisk fokus for at håndtere de to helt store udfordringer: Ledighedsudviklingen siden lavpunktet i juni Her og nu stiger ledigheden, og der er samtidig brug for et større udbud af højtkvalificeret arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet Der er behov for at sikre tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere til de kommunale velfærdsområder. 0 JUN 08 JUL 08 AUG 08 SEP 08 OKT 08 NOV 08 DEC 08 JAN 09 FEB 09 MAR 09 APR 09 MAJ 09 JUN 09 JUL 09 AUG 09 SEP 09 OKT 09 Det er også vigtigt, at kommunerne udnytter de økonomiske incitamenter, de nu har fået, til at levere de bedst mulige resultater. For en effektiv beskæftigelsespolitik er ikke blot til gavn for de berørte borgere, virksomhederne, kommune- og statskassen. Flere i arbejde er selve forudsætningen for fortsat velstand og velfærd. Kilde: Danmarks Statistik, sæsonkorrigerede fuldtidsledige excl. aktiverede

17 De politiske mål 15 Dobbelt pres på det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde har fyldt meget i den kommunalpolitiske verden i de seneste år. På den ene side skal kommunerne løfte de faglige udfordringer. På den anden side skal de styre udgifterne, som er steget eksplosivt. KL s målsætning er at sikre, at faglighed og økonomi går hånd i hånd.» I medierne bebrejdes kommunerne skiftevis, at der ikke er styr på udgifterne til de udsatte grupper, og at der i konkrete sager ikke er ofret ressourcer nok på det sårbare barn eller den voksne handicappede.

18 16 De politiske mål Bestyrelsens mål Kommunerne skal udvikle børne- og ungeområdet, så faglighed og kvalitet er rodfæstet i sagsbehandlingen. Kommunerne overtog med kommunalreformen en række nye opgaver i forhold til børn og unge med særlige behov samt voksne med funktionsnedsættelser. KL s bestyrelse satte sig det mål, at kommunerne skal sikre en udvikling, så faglighed og kvalitet bliver rodfæstet i sagsbehandlingen, og at der tages hånd om de komplekse sager. Dette fokus har skabt et solidt fagligt fundament for den fremtidige udvikling af det specialiserede socialområde. De nye opgaver har imidlertid sat kommunerne i et vanskeligt krydspres. For udgifterne på området er steget markant alene fra med 5,5 pct. eller samlet 2,1 milliarder kr. Det kan mærkes på stramme budgetter, og vokseværket udgør en strategisk udfordring for mange kommuners økonomi. Krydspresset er også tydeligt i offentligheden. I medierne bebrejdes kommunerne skiftevis, at der ikke er styr på udgifterne til de udsatte grupper, og at der i konkrete sager ikke er ofret ressourcer nok på det sårbare barn eller den voksne handicappede. Styr på styringen KL har i det forløbne år haft både fagligheden og styringen som omdrejningspunkt for en række initiativer på det specialiserede socialområde. Og det vil stadig have høj prioritet at integrere den faglige udvikling med de økonomiske hensyn og sikre den politiske styring af området. KL vil både bidrage til at understøtte den politiske og administrative styring af området i den enkelte kommune og til at fremme en bedre styring på tværs af kommunerne. To vigtige forudsætninger for en bedre styring er således, at hele kommunens organisation bakker indsatsen op, og at alle kommuner arbejder i samme retning. Blandt de vigtige bidrag til en bedre styring af området kan nævnes: Dæmpet udgiftsvækst Udgifterne til området er vokset langt mere end udgifterne til de øvrige serviceområder, hvor pengene så skal findes. Det er derfor en central udfordring at få de socialpolitiske og de økonomiske mål til at spille sammen i en tid med stramme økonomiske rammer. Politisk styring God styring af området forudsætter politisk prioritering. Den politiske prioritering sker gennem fastlæggelse af et klart serviceniveau, som organisationen kan styre efter. Og god politisk styring kræver klare udmeldinger om muligheden og behovet for at styre området både økonomisk og fagligt. Et centralt mål for KL er derfor at understøtte den kommunalpolitiske styring gennem inspiration og eksempler på politisk prioritering og målformulering. Aktiv topledelse Bedre styring kræver en aktiv topledelse med gode styringsredskaber. KL har derfor som målsætning, at forbedre redskaberne i økonomistyringen på området. Det kan blandt andet ske ved at inspirere de kommunale ledere og udvikle konkrete redskaber til dem, så de får bedre muligheder for at lægge holdbare budgetter og følge op på forbruget. Sammenhæng i visitationen I visitationen skal der sikres en god sammenhæng mellem de mål, der er sat for indsatsen, indsatsens effekt og indsatsens økonomiske konsekvenser. KL vil derfor arbejde for at udbrede gode eksempler på, hvordan man kan gribe visitationen an. Det handler om at sikre overblik over de tilgængelige tilbud, vurdere alternative løsninger og inddrage økonomiske hensyn i visitationen. De rette incitamenter En væsentlig del af styringen af området er bundet op på kommunernes indbyrdes køb og salg af pladser i specialiserede tilbud. KL vil derfor i den kommende valgperiode fokusere på incitamenterne i denne mellemkommunale handel. Fokus vil være på at etablere et grundlag for bedre og mere præcis styring af området. Det kan ske ved bl.a. at afdække udviklingen i priser på pladserne og årsager til prisudviklingen.

19 De politiske mål 17 Det kommunalpolitiske ansvar Som inspiration til kommunernes arbejde har KL i 2009 udarbejdet publikationen Børn og unge med særlige behov et kommunalpolitisk ansvar. Publikationen præciserer kommunalbestyrelsens ansvar for børnepolitik, styring, dokumentation, tilsyn, ledelse og medarbejdere. Find publikationen på Otte gyldne regler for bedre politisk styring I 2009 satte KL fokus på den politiske styring af området for udsatte børn og unge med publikationen 8 gyldne regler for styring af området for udsatte børn og unge. Publikationen opstiller en række grundsætninger for en bedre politisk styring af området. Nogle af de gyldne regler lyder: Området for udsatte børn og unge er så styrbart, som kommunalbestyrelsen gør det til. Bevillinger på børn-ogunge-området er bindende og ikke vejledende præcis som på alle andre områder. Faglighed og økonomi skal gå hånd i hånd, når der visiteres til tilbud. Beslutninger om valg af anbringelsestyper bør med jævne mellemrum tages op til fornyet overvejelse. Budgettet bør være et aktivt styringsredskab sæt priser og mængder på alt. Løbende afrapportering om aktivitetsudvikling og økonomi er et must. Netværk om kvalitet i indsatsen De kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne spiller en hovedrolle i forhold til at udvikle kvaliteten i indsatsen for børn og unge med særlige behov. Derfor etablerede KL i 2007 sammen med Indenrigs- og Socialministeriet og Servicestyrelsen et netværk for denne gruppe. Netværket har fungeret i halvandet år og har drøftet fem temaer: struktur, organisering og arbejdsgange god sagsbehandlingspraksis dokumentation og evaluering tidlig og sammenhængende indsats brugerinddragelse. For hvert tema følger et inspirationshæfte. Læs mere om netværket på Bedre styring og budgetlægning KL har i samarbejde med staten udarbejdet en inspirationspjece med en række værktøjer til en bedre styring af området. I pjecen Det specialiserede socialområde - værktøjer til bedre styring indgår 25 redskaber til den politiske og administrative styring. Download pjecen på Læs også Budgettet som styringsredskab på Læs mere om de 8 gyldne regler på

20 18 De politiske mål Partnerskab om Folkeskolen I 2007 indgik 34 kommuner og KL Partnerskab for Folkeskolen. Det overordnede mål var at øge elevernes udbytte af undervisningen både de traditionelle faglige mål og kompetencer inden for kreativitet, innovation, samarbejde og problemløsning. Partnerskabet satte fokus på tre indsatsområder: Ledelse Evalueringskultur Faglighed i en inkluderende skole. Desuden var det partnerskabets mål at styrke folkeskolens image, at anerkende ledernes og medarbejdernes indsats og at dele viden med andre kommuner. Læs mere om partnerskabets resultater på Eleverne i folkeskolen har aldrig været så dygtige, som de er i dag

21 De politiske mål 19 Folkeskolen har fortjent et godt ry Eleverne får stadig mere ud af den undervisning, de får i folkeskolen. Internationale undersøgelser viser tydelige fremskridt. Men der er stadig for mange, der forlader skolen uden at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er baggrunden for, at kommunerne sætter nye ambitiøse mål. Eleverne i den danske folkeskole er blevet dygtigere de seneste år. Både danske og internationale undersøgelser viser, at det går i den rigtige retning. Nu læser eleverne i 3. klasse fx lige så godt, som eleverne i 4. klasse gjorde for et par år siden. Og internationale PISA- undersøgelser viser, at det også går fremad for danske 15-årige i både dansk, matematik og naturfag. For fire år siden besluttede KL s bestyrelse, at der skulle leveres endnu bedre undervisning i folkeskolen, og at resultaterne skulle dokumenteres. I dag viser de konkrete resultater, at det i vidt omfang er lykkedes. Eleverne i folkeskolen har aldrig været så dygtige, som de er i dag. Det gælder ikke blot fagligt, men også personligt og socialt. Trods disse fremskridt er der stadigvæk behov for forbedringer. Ifølge en PISA-undersøgelse opnår pct. af eleverne ikke tilfredsstillende resultater og har derfor svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er alt for mange. Der ekskluderes stadig for mange elever fra den almene undervisning. Rummeligheden i den almindelige folkeskole skal løftes, for de omfattende ressourcer, der bruges til specialundervisning, giver ikke de ønskede resultater. Kommunerne og KL skal finde en bedre strategi for de kommende års indsats, der intensiverer arbejdet for, at alle børn lykkes i skolen, og at alle elevers behov bliver mødt. Mange årsager til fremgangen Den generelt positive udvikling i folkeskolen er ikke kommet af sig selv. Den er blandt andet et resultat af de mange initiativer kommunerne, KL og de enkelte skoler har taget. Blandt dem kan nævnes: Kommunerne og KL har gjort meget ud af at udvikle en moderne folkeskole. Kommuner og skoler er blandt andet begyndt målrettet at udvikle elevernes kreative kompetencer og deres evner inden for innovation, samarbejde og problemløsning. Sammen har kommunerne og KL sat sig for at ruste eleverne Bestyrelsens mål Kommunerne leverer mere undervisning og bedre resultater i folkeskolen. bedst muligt til deres fremtidige uddannelse, liv og arbejdsliv. Det er blandt andet sket i et ambitiøst partnerskab mellem 34 kommuner og KL. Kommunerne har arbejdet målrettet med at skabe sammenhæng i elevernes skoleforløb. Blandt andet ved at udvikle et godt samarbejde mellem dagtilbud, SFO, fritidstilbud og skole og mellem udskoling, ungdomsskole og ungdomsuddannelser. KL og Danmarks Lærerforening indgik i foråret 2008 en arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet. Det fælles hovedmål med aftalen var at skabe bedre rammer for at øge kvaliteten af undervisningen, og gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde ledere og medarbejdere.»

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere