Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015"

Transkript

1 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015

2 Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution... 3 Privat dagpleje... 3 Privatinstitutioner... 3 Alternative pasningsordninger:... 3 Frit valg, privat pasning og private pasningsordninger... 3 Kapitel Billund Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner... 5 Lovgivninger og standarder på området... 5 Byggesagsbehandling... 5 Opgaver der skal løses og vedlægges ansøgningen som bilag... 6 Personaleforhold... 9 Forældrebestyrelse Kontrol og tilsyn Sikkerhedsstillelse og økonomi Tilskud Generelt om udbetaling af tilskud Venteliste, optagelse, opsigelse/udmeldelse og lukkedage Forældrenes egenbetaling Klageadgang Forhold ved ophør Ansøgning til Billund Kommune

3 Kapitel 1 Indledning Alle børn i Danmark skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Kommunalbestyrelsen i kommunerne har derfor pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til kommunens børn, den såkaldte pasningsgaranti. Dagtilbuddene i en kommune kan etableres på forskellige måder. De kan etableres som kommunal dagpleje, kommunal daginstitution, privat dagpleje, privatinstitution, selvejende institutioner og udliciterede institutioner. I Billund Kommune er der ikke selvejende institutioner og udliciterede institutioner. Og p.t er der ikke driftsaftaler med nogen private dagplejere. Her nedenfor er der en kort beskrivelse af de dagtilbudsformer der er etableret og kendt i Billund Kommune samt en beskrivelse de alternative pasningsformer, som forældrene frit kan vælge imellem. Kommunal dagpleje Den kommunale dagpleje er et tilbud, hvor børnene bliver passet i private hjem af kommunalt ansatte dagplejere. Kommunen visiterer børn til de enkelte dagplejere. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn, hvis dagplejeren udfører det pædagogiske arbejde i eget hjem. Varetages dagplejen af flere personer, kan dagplejen godkendes til at modtage op til 10 børn. Kommunal daginstitution En kommunal daginstitution er en kommunalt ejet institution. I Billund kommune er der tilbud om vuggestue og børnehavepladser for børn i alderen 0 til 2 år og i alderen 3 år og frem til d. 1. april det år barnet starter i skole. I Stenderup er der rullende skolestart, hvilket betyder at der er skolestart 4 x årligt. Privat dagpleje Privat dagpleje er private dagplejere, hvis arbejde er baseret på en driftsaftale mellem den private dagplejer og Billund kommune. Kommunen yder et tilskud pr. barn, der er indskrevet hos den private dagplejer og fører tilsyn med ordningen. Privatinstitutioner Privatinstitutioner er institutioner, der drives af private leverandører på baggrund af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Privatinstitutionen beslutter, hvilke børn der optages i institutionen. Kommunen visiterer således ikke børn til institutionen. Privatinstitutionens ejere kan trække et eventuelt overskud ud af driften. Billund Kommune yder et tilskud pr. barn og fører tilsyn med institutionen. Alternative pasningsordninger: Forældre kan i stedet for at benytte en plads i et kommunalt eller et privat dagtilbud vælge at modtage et kommunalt tilskud til en privat pasning. Frit valg, privat pasning og private pasningsordninger Private pasningsordninger er således et tilbud uden for den kommunale forsyningsforpligtelse, der baserer sig på en aftale mellem forældre og den private børnepasser eller den private pasningsordning (udenfor eget hjem). Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at varetage pasningen af børnene. En privat pasningsordning kan være dagplejelignende eller institutionslignende. 3

4 Hvis flere end to børn under 14 år passes mod betaling skal kommunen give tilladelse hertil og føre tilsyn hermed. Kommunen skal give tilskud til forældre til brug for privat børnepasning og kan beslutte at give tilskud til pasning af egne børn. Alle dagtilbud og alle private former for pasning i Billund Kommune skal leve op til den overordnede formålsbestemmelse efter dagtilbudslovens 1. (generelle bestemmelse) 1 Formålet med denne lov er, at: 1. fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud 2. give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3. forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4. skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgangene mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene Kommunale og private dagtilbud skal ligeledes efterleve dagtilbudslovens 7. (specifikke bestemmelse) 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. På de følgende sider kan du læse om Billund Kommunes kriterier og ansøgningsprocedure for godkendelse af private daginstitutioner 4

5 Kapitel 2 Billund Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Lovgivninger og standarder på området Dagtilbudsloven Privatinstitutioner oprettes efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven og skal leve op til formålsbestemmelsen for dagtilbud jf. Dagtilbudsloven 1 og 7. Byggesagsbehandling For at blive godkendt som privatinstitution skal lokaleforholdene opfylde de samme krav, som der stilles til en tilsvarende kommunal institution. Det betyder, at der forud for eller i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om oprettelse af en privatinstitution, skal foretages en byggesagsbehandling i teknisk forvaltning, idet ordningen skal opfylde kravene, jf. Bygningsreglementets forskrifter, hvad angår bl.a. garderober, M 2 pr. barn, toiletforhold, ventilation, efterklang og personalefaciliteter. Legepladsen skal leve op til standarder i DS/EN 1176 (almindelige legeredskaber) DS/EN 1177 (inspektion og vedligehold)og DS 1500 (naturlegeredskaber). Legepladsens sikkerhed skal kunne dokumenteres. Vej og Park i Billund Kommune har en certificeret legeplads ansvarlig, som privatinstitutionen kan købe til udarbejdelse af sikkerhedsrapport for legepladsen. Derudover skal privatinstitutionen efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner hvad angår brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedrørende befordring af børn mv. Dokumentation for byggesagsbehandling samt ibrugtagningsattest vedlægges ansøgningen om godkendelse af privatinstitutionen. Institutionstype Der kan søges om oprettelse af børnehave for børn i alderen 3år og frem til d. 1. april, det år barnet starter i skole, til vuggestue til børn i alderen 0 til 2 år og frem til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, eller til oprettelse af en aldersintegreret institution for børn i alderen 0 år og frem til d. 1. april, det år barnet starter i skole. Institutionens type skal fremgå af ansøgningen. Kommunale politikker for daginstitutionsområdet Billund Kommune har en forventning om, at privatinstitutioner efterlever de standarder, der er beskrevet i de kommunale politikker på dagtilbudsområdet. Herunder: Den sammenhængende børnepolitik START, det pædagogiske grundlag Standarden for et sundt frokostmåltid Kost- og bevægelsespolitik Overgange Politik for udviklende fællesskaber Science strategi Med flere 5

6 Opgaver der skal løses og vedlægges ansøgningen som bilag SE- nummer Ved oprettelse af en privatinstitution, skal institutionen have tildelt et SE nummer. SE nummeret skal bl.a. anvendes ved indberetning af A-skat, samt når institutionen skal indberette den skattepligtige indkomst til skattemyndighederne. SE nummeret anvendes til indbetaling af tilskud fra Billund Kommune til privatinstitutionen. Pædagogisk læreplan Privatinstitutionen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan jf. dagtilbudsloven Læreplanen skal indeholde mål for arbejdet med de seks læringstemaer, pædagogiske metode og aktiviteter samt evalueringsform. Derudover skal læreplanen indeholde en handleplan for overgangen mellem børnehave og skole, samt en beskrivelse af, hvordan der arbejdes med børn med særlige behov. Som en integreret del af læreplanen skal det fremgå, hvordan børnenes perspektiv danner grundlaget for udviklingen af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i daginstitutionen. Da udarbejdelsen af en pædagogisk læreplan kræver kendskab til børnegruppen skal den først udarbejdes i umiddelbar forlængelse af en godkendelse og fremsendes til politisk godkendelse senest et halvt år efter at institutionen er åbnet. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes i et tæt samarbejde med bestyrelsen og skal evalueres og justeres hvert 2. år. Evalueringsresultaterne præsenteres og drøftes ved et tilsynsbesøg. Ved gennemgribende ændringer i den pædagogiske læreplan skal den politisk godkendes på ny. Sprog Hovedsproget i en privat daginstitution skal være dansk. Der kan jf. vejledningens kapitel 9 punkt 178 ses bort på dette krav i helt særlige situationer. Billund Kommune giver dispensation fra kravet om at hovedsproget skal være dansk i forhold til private institutioner, med en international profil. Privat institutionen skal oplyse om at institutionen har fået bevilliget dispensation fra kravet om at hovedsproget er dansk i dagtilbud. Sprogvurdering og sprogstimulering Privatinstitutionen har pligt til at gennemføre en sprogvurdering af børn, når de er omkring 3år og igen omkring 5år, hvis der på baggrund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold hos barnet, er en formodning om, at barnet kan have behov for støtte i dets sproglige udvikling. Et barn, der på baggrund af en sprogvurdering vurderes til at have behov for sprogstimulering, skal modtage sprogstimulering, der er fastsat ud fra det enkelte barns behov. Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering samt sprogstimulering. Der skal laves en sprogvurdering af børn, der har modtaget sprogstimulering i børnehavetiden inden skolestart. Sprogvurderinger laves i IT systemet Hjernen & Hjertet: Rambøll Sprog. Alle privatinstitutioner oprettes gratis som brugere. 6

7 Et sundt frokostmåltid Siden 1. juli 2011 har privatinstitutioner skulle tilbyde børn et sundt frokostmåltid alle hverdage. Privatinstitutionen skal offentliggøre standard og pris for et måltid mad. Forældre med børn i privatinstitution kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid. Beslutningen træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i institutionen. Forældrene har en stemme for hvert barn, de har i privatinstitutionen. Forældrene skal mindst hvert andet år og højst en gang om året have mulighed for at fravælge det sunde frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg, er modtaget af privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af frokostmåltidet herunder længden af perioden for forældrenes fravalg samt frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om fravalg til privatinstitutionen. Dokumentation for forældrenes fravalg forelægges den tilsynsførende ved behov. Forældre der modtager fripladstilskud, søskenderabat, behandlingsmæssigt fripladstilskud og/eller socialpædagogisk fripladstilskud, skal tillige modtage tilskud til egenbetaling af et sundt frokostmåltid. Privatinstitutioner har siden d. 1. juli 2011 som minimum skulle have et køkken, der er godkendt som modtagerkøkken af fødevareregionen i Esbjerg. Godkendelsen skal vedlægges ansøgningen. Forældrearrangerede frokost- og madordninger Forældre med børn i privatinstitution, der har fravalgt et sundt frokostmåltid, kan beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Forældre kan endvidere beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Privatinstitutionen fastsætter rammer for forældrearrangerede frokost- og madordninger. Forældrene beslutter, inden for privatinstitutionens fastsatte ramme, hvordan ordningerne skal tilrettelægges. Det er de enkelte forældre, der beslutter, om de vil benytte den forældrearrangerede frokost- og/eller madordning. Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud, behandlingstilskud og/eller socialpædagogisk tilskud til forældrearrangerede frokost- og madordninger. Optagelsesregler Privatinstitutionen er ikke omfattet af Billund kommunes optagelseskriterier eller centrale pladsanvisning. Privatinstitutionen fastsætter og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i institutionen. Privatinstitution skal gennem sine optagelsesregler sikre samme rummelighed for alle børn, som i kommunens institutioner. Privatinstitutionen kan kun afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i institutionen. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Optagelse af handicappede børn kan kun nægtes, hvis privatinstitutionen ikke er eller kan indrettes til varetagelse af børnenes behov. Eller hvis det i samarbejde med den kommunale tilsynsførende skønnes, at personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. 7

8 Børn med særlige behov Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige behov og samarbejde med de relevante kommunale instanser samt det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag over for disse børn. Privatinstitutionen skal tage kontakt til PPR i kommunen med henblik på at få råd, vejledning og/eller en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Såfremt privatinstitutionen ikke matcher et barns behov, kan kommunen i samråd med barnets forældre, flytte barnet til en anden institution. Hvis kommunen vurderer, at et barn ikke trives i privatinstitutionen, kan kommunen pålægge forældrene at flytte barnet til en anden institution. Specialpædagogisk bistand Privatinstitutionen har mulighed for at søge om specialpædagogisk bistand hos PPR, ved at følge kommunens procedure for ansøgning herom. Tværfagligt samarbejde Privatinstitutionen er forpligtet til at deltage i tværfagligt samarbejde omkring børn i Billund Kommune. Tavshedspligt Personalet i privatinstitutioner har tavshedspligt i lighed med personalet i kommunens institutioner jf. borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten betyder, at personer der igennem deres arbejde i privatinstitutionen får kendskab til børns og forældres personlige forhold skal respektere disse oplysninger. Det er strafbart at videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende eller udnytte disse fortrolige oplysninger på en retsstridig måde. Fortrolige oplysninger må almindeligvis alene videregives til kommunen, når forældrene har givet samtykke hertil. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør. Underretningspligt Personalet i privatinstitutioner har skærpet underretningspligt, ifald man får kendskab til forhold, der giver anledning til bekymring jf. serviceloven 153. Forvaltningsloven og offentlighedsloven Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave, der udføres for kommunen jf. lov om retssikkerhed 43 stk. 2. Beredskabsplan for opsporing og håndtering af vold og seksuel krænkelse af børn og unge Privatinstitutionen skal efterleve beredskabsplanen for opsporing og håndtering af vold og seksuel krænkelse af børn og unge i Billund Kommune. Beredskabsplanen findes på hjemmesiden 8

9 Sundhed Privatinstitutionen skal leve op til gældende krav og retningslinjer vedrørende forebyggende sundhedsordninger, embedslægeforhold mv. Herunder: Anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende børn og ernæring Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende børns sygdom, sovestillinger, barneseler mm. Kun at anvende legetøj, der lever op til kravene i standarden for legetøj DS/EN 71 Personaleforhold Normering og personalesammensætning I Billund Kommune beregnes normeringen ud fra nedenstående formel. Herudover er der afsat 37 timer til ledelse pr. uge. Normeret børnetal X gennemsnitlig åbningstid: belastningsgrad = normering (eksklusiv 37 timers ledelse) Belastningsgraden er et udtryk for et aftalt antal børn pr. medarbejder pr. åbningstime. Belastningsgraden i børnehaver er 10,12. Privatinstitutionen kan sammensætte sin personalegruppe efter eget ønske, dog er der en forventning om at 70 % af personalegruppen er uddannede pædagoger. Driftstilskuddet pr. barn er beregnet på grundlag af en personalesammensætning med minimum 70 % pædagoger. Løn og ansættelsesvilkår Privatinstitutionen ansætter og afskediger selv personale. Det er privatinstitutionen, der sikrer, at overenskomster er i overensstemmelse med gældende love og regler. Privatinstitutionen beregner og udbetaler løn og feriepenge mv. til de ansatte. Arbejdsmiljø Privatinstitutionen skal efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering - APV. Kompetenceplan Alle medarbejdere der har fastansættelse i privatinstitutionen skal have en skriftlig kompetenceudviklingsplan, der opdateres årligt. Børneattest Privatinstitutionen skal indhente børneattest ved ansættelse af personale. Dokumentation for indhentelse af børneattester skal fremlægges den tilsynsførende ved behov. Rygning Privatinstitutionen følger gældende lovgivning på området. Praktikpladser Privatinstitutionen skal være åben for at modtage pædagogstuderende i alle praktikperiode og for at indgå uddannelsesaftaler med pædagogisk assistentelever. Sociale forpligtelser For at bidrage til det rummelige arbejdsmarked, skal privatinstitutionen være åben over for at modtage og/eller ansætte personer med løntilskud, i arbejdsprøvning, jobtræning, fleksjob mm. 9

10 Forældrebestyrelse Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter, som skal forelægges Billund Kommune dels ved godkendelse af institutionen og dels ved ændringer i vedtægterne. Godkendelse af institutionen er betinget af, at vedtægterne ikke er i modstrid med gældende love og regler. Af vedtægterne skal fremgå formål med institutionen, forældrebestyrelsens sammensætning og kompetence, optagelsesregler, udmeldelsesregler, opsigelsesvarsel ved manglende egenbetaling fra forældrene, åbningstid, antal børn samt anvendelse af institutionens overskud. Af vedtægterne skal det endvidere fremgå, at privatinstitutionen hvert år indsender sit årsregnskab til Billund Kommune til orientering. Billund Kommune forventer, at driften af privatinstitutionen foregår i et samarbejde med personale og bestyrelse. Derved sikres forældrene reel indflydelse på privatinstitutionens drift og dagligdag. Det pædagogiske ansvar ligger hos lederen og bestyrelsen af privatinstitutionen. Kontrol og tilsyn Billund Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner og kan trække godkendelsen tilbage, hvis en privatinstitution ikke lever op til de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. Privatinstitutioner har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Tilsynet skal forgå frit og uhindret, og privatinstitutionen skal give adgang til dokumentation i forhold til godkendelsesgrundlaget. Tilsynet omfatter blandt andet: Pædagogik, herunder barnet optimale muligheder for trivsel og læring Børn med særlige behov herunder handleplaner og samarbejdet med PPR Overholdelse af gældende lovgivning herunder pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og et sundt frokostmåltid Personalets sammensætning og personalets kvalifikationer Dokumentation for indhentelse af børneattester Fysiske rammer og gældende byggereglement Sikkerhed og hygiejne Forsikringer og tilsynspligt med børnene Retningslinjer for legepladssikkerhed og byggetilladelser Privatinstitutionens godkendelsesgrundlag og egne mål Administration og regnskab Privatinstitutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af privatinstitutionen. Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes revideret regnskab til Børne- og kulturforvaltningen i Billund Kommune, da kommunen skal sikre, at det kommunale tilskud ikke går til ulovlige formål. Regnskabet skal være underskrevet af leder og bestyrelsesformand for den private institution. Privatinstitutionen er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber. 10

11 Såfremt privatinstitutionens ejere har økonomisk overskud, kan dette anvendes til andre formål end institutionsdrift. Overskuddet kan for eksempel reinvesteres i privatinstitutionen eller trækkes ud af institutionen til ejerne. Sikkerhedsstillelse og økonomi Depositum I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stiller Billund Kommune krav om et depositum på kroner. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Driftsgaranti Billund Kommune stiller krav om en sædvanlig driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som privatinstitutionen. Driftsgarantien skal stilles grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Økonomisk hæderlighed Billund Kommune stiller krav om, at privatinstitutionen har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i sin erhvervsudøvelse. Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for private institutioner. Det er lovpligtigt, at privatinstitutioner tegner en arbejdsskadeforsikring og en erhvervssygdomsforsikring for sine ansatte. Disse forsikringer dækker eventuelle følger af en arbejdsskade/arbejdsulykke eller af sygdom på grund af arbejdet. Billund Kommune forventer i øvrigt, at privatinstitutioner tegner sædvanlige ejendoms- og ansvarsforsikringer. Tilskud Driftstilskud Privatinstitutioner modtager et driftstilskud pr. barn - afhængigt af barnets alder. Driftstilskuddet udgør den gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgift for aldersgruppen eksklusiv udgifter til støttepædagoger. Tilskuddet fastsættes for et budgetår ad gangen. Bygnings- og administrationstilskud Herudover modtager privatinstitutioner et bygningstilskud samt et administrationsbidrag pr. barn. Bygningstilskuddet følger gældende lovgivning. Tilskuddet gradueres i forhold til vuggestue og børnehavepladser. Administrationstilskuddet udgør 2,1 % af kommunens budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud. Tilskuddet ydes til administration af løn, bogføring, budget, regnskab samt revision og personalejuridisk bistand. Generelt om udbetaling af tilskud Tilskuddet fastsættes for et år ad gangen. Den aktuelle tilskudsstørrelse kan fås ved henvendelse til Billund Kommune. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i en fuldtidsplads på 50,5 ugentlige timer. Et barn skal benytte pladsen i privatinstitutionen for, at der kan udbetales tilskud. Tilskuddet bliver beregnet på grundlag af det antal børn, der er indskrevet d. 1. i udbetalingsmåneden. 11

12 Inden udbetalingen finder sted, reguleres der i forhold til det faktiske børnetal/timetal. Hvis et barn bliver indmeldt eller udmeldt pr. den 15. i en måned, skal dette tydeligt fremgå af indberetningslisten til afregning af tilskud. Det fastsatte børnetal kan ikke ændres uden byrådets godkendelse. I beregning af tilskud tages der højde for privatinstitutionens åbningstid, således at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid. En fuldtidsplads er beregnet ud fra en ugentlig åbningstid på 50,5 timer. En fuldtidsplads kan ikke overstige dette timetal. Tilskuddet bortfalder, når barnet bliver udmeldt og/eller 1. april det år hvor barnet stater i skole. Venteliste, optagelse, opsigelse/udmeldelse og lukkedage Venteliste Det er privatinstitutionen, der fører en venteliste til deres institution, herunder også fastsættelse af ventelistekriterier. Forældre der ønsker deres barn optaget i en privatinstitution, skal således selv tage kontakt til den daglige leder for at få barnet indmeldt eller skrevet op på venteliste. Optagelse i privatinstitution Det er den daglige leder, der afgør, hvem der skal indmeldes dog under hensyntagen til de generelle regler omkring optagelse og privatinstitutionens egne optagelsesregler. Opsigelse og udmeldelse af børn Privatinstitutioner kan ikke opsige børn fra en plads i en privatinstitution, medmindre der er tale om ganske særlige tilfælde. Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udmeldelse af børn i institutionen. Lukkedage Privatinstitutioner kan indføre lukkedage. Såfremt privatinstitutionen ønsker at indføre lukkedage skal kriteriet for lavt fremmøde fremgå af vedtægterne. Eventuelle lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Kriterium for lavt fremmøde Lukkedage må kun gennemføres såfremt kriteriet for lavt fremmøde er overholdt. Forældrenes egenbetaling Privatinstitutionen fastsætter og offentliggør selv forældrenes egenbetaling. Der er ikke noget loft for forældrenes egenbetaling i privatinstitution. Privatinstitutionen opkræver selv forældrebetalingen. Fripladstilskud (økonomisk tilskud) Reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrenes egenbetaling efter gældende bekendtgørelse gælder også for privatinstitutioner. 12

13 Forældre kan søge om nedsættelse af betalingen, hvis husstandens samlede indtægt ligger indenfor de gældende indkomstgrænser det pågældende år. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med regler om fripladstilskud. Der ansøges om økonomisk fripladstilskud på digital pladsanvisning. Fripladstilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med det kommunale grundtilskud, og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Socialpædagogisk fripladstilskud Jf. dagtilbudsloven skal kommunen give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Hvis den daglige leder skønner, at der foreligger en sådan situation, skal lederen orientere forældre om muligheden for tilskuddet og opfordre dem til at tage kontakt til deres socialrådgiver i Familieafdelingen. Det er socialrådgiveren der bevilliger socialpædagogisk fripladstilskud. Tilskuddet udbetales til privatinstitutionen og skal anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Søskendetilskud Har forældre børn i flere pasningsordninger, kan der ydes søskendetilskud efter gældende regler. For at børnene kan blive omfattet af søskendetilskud, skal eventuelle søskende være i: Kommunal dagpleje Kommunale daginstitutioner Kommunale skolefritidsordninger Tilskud til børn i frit valg ordning efter kapitel 15 i dagtilbudsloven Privatinstitutioner, hvortil kommunen yder tilskud Forældres egenbetaling for børn tilknyttet skolefritidsordninger ved friskoler/privatskoler indgår ikke i beregningen af søskendetilskud. Søskendetilskud for børn i privatinstitutioner bliver beregnet på grundlag af de oplysninger, der fremgår af de indsendte indberetningslister. Søskendetilskuddet udbetales til privatinstitutionen sammen med det kommunale grundtilskud og et eventuelt fripladstilskud, og skal anvendes til at reducere forældres egenbetaling. Behandlingsmæssigt fripladstilskud Gives, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Manglende egenbetaling Hvis forældre ikke betaler for opholdet i privatinstitutionen er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et aftalt varsel jf. Privatinstitutionens vedtægter. 13

14 Indberetningsliste Hver måned skal der indsendes indberetningsliste over det antal børn, der er indmeldt og begyndt i privatinstitutionen. Indberetningslister fremsendes til Pladsanvisningen, Billund Kommune og skal returneres senest d. 20. hver måned, så udbetaling af tilskud til privatinstitutionen kan ske sidst i måneden. Klageadgang 1. Billund Kommune skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. 2. Billund Kommune fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privatinstitution, hvis institutionen ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af. 4. Billund Kommune opkræver et depositum i forbindelse med ansøgning om godkendelse efter stk 1. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1-4 kan IKKE indbringes for anden administrativ myndighed. En klage over Kommunens afgørelser over for forældre, f. eksempel om flytning af et barn kan rejses overfor Ankestyrelsen. Dagtilbudslovens 97. Forhold ved ophør Misligholdelse En privatinstitutions tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at kommunen tilbagekalder godkendelsen med eller uden varsel med den virkning at tilskud til privatinstitutionen ophører, og at privatinstitutionen ikke længere må drive daginstitution. Tilskud fra andre kommuner I forbindelse med en godkendelses ophør er privatinstitutionen forpligtet til at oplyse Billund Kommune om, hvilke børn den modtager fra andre kommuner. Konkurs Ejerne af privatinstitutionen hæfter for et eventuelt underskud i forbindelse med ophør af privatinstitutionen. Hvis en privatinstitution går konkurs hæfter Billund Kommune ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge. Erstatningsansvar Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber samt dansk rets almindelige straffebestemmelse og er ikke ansvarlig over for kommunen. Ansøgning til Billund Kommune Ansøgningen om godkendelse af ny privatinstitution sendes til att.: Læring. Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter dagtilbudslovens 20, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Billund kommunes kriterier for godkendelse, som de er formuleret her. 14

15 Ansøgningen skal indeholde: Institutionens navn, adresse og ejerforhold Kontaktoplysninger på kontaktperson En beskrivelse af idegrundlaget Vedtægter Budget Personalesammensætning Optagelseskriterier Indmeldelses og udmeldelsesregler Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde Standard for et sundt frokostmåltid samt dokumentation for godkendelse af de fysiske rammer Dokumentation for at bygningerne er godkendt til formålet Dokumentation for tegnede forsikringer Dokumentation for garantistillelse Behandlingstiden af ansøgningen er to måneder fra den dato Billund Kommune modtager ansøgningen. 15

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen...3 1. Depositum... 3 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse... 3 3. Tro- og loveerklæring...

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere