Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015"

Transkript

1 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015

2 Indhold 1. Indledning Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud Ishøj Kommunes befolkningsprognose - udviklingen i antallet af børn Dagtilbudspladser til 0 2årige (vuggestue- og dagplejepladser) Dagtilbudspladser til 3 6årige (børnehavepladser) Alle 0 6-års dagtilbud Fremtidige behov for justering i normeringerne Analyse af anvendelsesmønstre Forholdet mellem normering og det faktiske antal indskrevne børn på de enkelte institutioner Alderssammensætningen i dagtilbuddene Grænsekrydsere Dækningsgrader Belægningen hen over året Bilag 1. Prognosens beregningsforudsætninger og baggrund Bilag 2: Prognosens præcision

3 1. Indledning Formålet med denne prognose er at skabe overblik over udviklingen i behovet for dagtilbudspladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er delt i to overordnede kapitler: Et prognoseafsnit om det forventede, fremtidige pladsbehov (kapitel 2) og et kapitel, der analyserer en række anvendelsesmønstre vedr. de indskrevne børn i dagtilbuddene (kapitel 3). Anvendelsesmønstrene er fx hvor mange forældre, der vælger at have deres børn i dagtilbud og fordelingen af børnenes alder i dagtilbuddene. Det er tredje gang, der bliver lavet en dagtilbudsprognose for Ishøj Kommune. Den første prognose blev lavet i Det er intentionen, at prognosen skal udvikles over tid og løbende informere om udviklingen indenfor daginstitutionsområdet. I 2015-prognosen er tilføjet bilag 2, der vedrører 2014-prognoses træfsikkerhed. Antallet af børn i dagtilbudsprognosen er, af hensyn til overblikket, opgjort som helårsbørn. Helårsbørn er en betegnelse for det gennemsnitlige antal børn, der igennem året modtager et pasningstilbud i kommunen, hvad enten det er i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Det bærende fundament for dagtilbudsprognosen er Ishøj Kommunens befolkningsprognose, der udarbejdes en gang årligt. Dette års dagtilbudsprognose bygger således på kommunens befolkningsprognose for 2015, som blev tiltrådt af Byrådet den 5. maj Befolkningsprognosens forventede antal børn i 0-6 års alderen i forhold til befolkningsprognosen for 2014 resulterer i ændringer i det forventede antal indskrevne børn i kommunens dagtilbud for børn fra 0 6 år. Ud over den årlige befolkningsprognose bygger dagtilbudsprognosen på historiske tal for, hvor stor en andel af kommunens børn, der har været indskrevet i dagtilbuddene (kaldet dækningsgraden), antallet af grænsekrydsere og aldersfordelingen af børnene i dagtilbuddene. På den baggrund kan man beregne, hvor mange børn, der forventes i kommunens dagtilbud for hver enkelt aldersgruppe i et givent år og derefter fremskrive denne med kommunens befolkningsprognose for den pågældende aldersgruppe. Der knyttet en vis statistisk usikkerhed til de forventede tal for indskrevne børn i kommunens dagtilbud. Denne usikkerhed hænger sammen med befolkningsprognosens træfsikkerhed, fremtidige ændringer i forældrenes anvendelsesmønstre og fremtidige ændringer i indskrivningsmønstre på tværs af kommunegrænserne. 2

4 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud I dette kapitel beskrives udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud fra 2009 frem til i dag og fra 2015 frem til Ishøj Kommunes befolkningsprognose - udviklingen i antallet af børn Det bærende fundament for dagtilbudsprognosen er Ishøj Kommunens befolkningsprognose, der udarbejdes en gang årligt. Dette års dagtilbudsprognose bygger således på kommunens befolkningsprognose for Dagtilbudsprognosen er forbundet med en vis statistisk usikkerhed, der primært knytter sig til træfsikkerheden i kommunens befolkningsprognose. Derfor gennemgås i det følgende afsnit forudsigelserne i befolkningsprognoserne for 2014 og 2015 i forhold til udviklingen i antallet af børn. Figur 1 og 2 viser, hvordan den statistiske usikkerhed kommer til udtryk i befolkningsprognoserne fra 2014 og Bilag 1 indeholder en uddybende forklaring på forskellen i det forventede antal børn imellem og 2015 prognosen. Prognosen for 2014 dækker perioden , mens prognosen for 2015 dækker perioden Figur 1. Udviklingen i antallet af 0 2årige i og 2015-befolkningsprognoserne årige, 2015-prognose 0-2 årige, 2014-prognose 3

5 Den mørke kurve viser det forventede antal 0 2årige i befolkningsprognosen for 2015, mens den lyse kurve viser det forventede antal 0 2årige i befolkningsprognosen for Af figur 1 fremgår det, at der fra 2014-prognosen til 2015-prognosen er sket en opjustering i det forventede antal 0 2årige børn for alle årene 2015 til Særligt stor er opjusteringen for årene 2015 til og med For 2015 er det forventede antal børn således opjusteret med 55 børn (fra 757 til 812 børn) svarende til en stigning på 7 % i forhold til sidste års befolkningsprognose. For 2017 er det forventede antal børn opjusteret med 87 børn (fra 783 til 870 børn) svarende til en stigning på 11 %. Fra 2018 og frem udjævnes forskellene imellem de to prognoser, så differencen for 2021 ligger på 39 børn. Figur 2. Udviklingen i antallet af 3-6årige i og 2015-befolkningsprognosen årige, 2015-prognose 3-6 årige, 2014-prognose Af figur 2 fremgår det, at der i alle årene er et højere antal forventede børn i alderen 3 6 år i befolkningsprognosen for 2015 end for Det ses også, at forskellen i det forventede antal børn i befolkningsprognoserne for 2014 og 2015 stiger frem mod 2019, mens forskellen bliver mindre igen fra I 2015 er forskellen i det forventede antal børn således på 42 børn, stigende til 117 børn i I 2021 er forskellen på 105 børn. Opjusteringen i det forventede antal børn i alderen 0 2 år og 3 6 år fra til befolkningsprognosen gør, at det fremtidige forventede antal børn i Ishøj Kommunes dagtilbud ligger højere i denne dagtilbudsprognose end i den forrige. 4

6 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose Dagtilbudspladser til 0 2årige (vuggestue- og dagplejepladser) I det følgende afsnit beskrives børnenormeringerne for de 0 2årige i kommunens dagtilbud, det aktuelle antal indskrevne 0 2årige samt prognosens forudsigelser af antallet af 0 2årige i kommunens dagtilbud i perioden Figur 3 nedenfor viser det normerede antal 0 2års pladser (vuggestue- og dagplejepladser), det faktiske antal indskrevne børn i årene , og det forventede antal indskrevne børn i årene Figur 3. Antal normerede 0 2års pladser og antallet af 0 2årige børn i Ishøj Kommunes dagtilbud Faktisk antal børn Forventede antal børn Samlet normering Den blå kurve med trekanter viser det faktiske antal vuggestue- og dagplejebørn i de forudgående år, mens den lilla kurve med firkanter viser det antal børn, som forventes at benytte kommunens vuggestue- og dagplejetilbud i fremtiden. Den sorte linje markerer børnenormeringen frem til Normeringen bliver fastlagt årligt i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor normeringen for 2016 først bliver endeligt besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2016 har administrationen i maj 2015 foreslået, at dagtilbudsnormeringen for 2016 forbliver den samme som i Antallet af indskrevne vuggestue- og dagplejebørn har været faldende fra 2011, hvor 482 børn var indskrevet, til 2013, hvor 447 børn var indskrevet i kommunens dagtilbud. Fra 2013 har der været en tilvækst på 2 børn, mens der yderligere ventes en stigning fra 2014 til 2015 på 6 børn. Fra 2014 til 2022 er det forventningen, at antallet af indskrevne børn stiger til 533 børn, svarende til en stigning på 19 %. Det fremgår af figuren, at normeringen på vuggestue- og dagplejeområdet, historisk set, har ligget højere end pladsbehovet. I 2014 blev normeringen derfor nedjusteret fra 505 til 460 pladser svarende til en nednormering på 45 pladser. I 2015 blev normeringen yderligere nedjusteret til 444 pladser svarende til en 5

7 Antal helårsbørn Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 nednormering på 16 pladser. Nednormeringen i 2015 blev effektueret i forbindelse med nedlæggelsen af vuggestuen Gadekæret samt nednormering i dagplejen. Som det fremgår af figur 3, ligger det forventede antal indskrevne 0-2årige fra 2015 og frem højere end normeringen for 2015 og den foreslåede normering for Figur 4 nedenfor viser det normerede antal vuggestuepladser og det faktiske antal indskrevne børn i perioden Figur 5 viser normeringen og det faktiske antal indskrevne børn i dagplejen for samme periode. Figur 4. Det faktiske antal indskrevne vuggestuebørn og vuggestuenormeringen, Faktisk antal vuggestuebørn Normering vuggestuebørn Det fremgår af figur 4, at normeringen i perioden har ligget højere end det faktiske antal indskrevne børn. Forskellen var mindst i 2011 (13 børn) og størst i 2013 (38 børn). Figur 5. Det faktiske antal indskrevne dagplejebørn og dagplejenormeringen, Faktisk antal dagplejebørn Normering dagplejebørn 6

8 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 Figur 5 viser det samme billede som figur 4, nemlig at normeringen i perioden har ligget højere end det faktiske antal indskrevne børn. Forskellen var mindst i (10 børn) og størst i 2013 (20 børn). I 2014 lå normeringen på 15 børn over det faktiske antal indskrevne børn. Det skal bemærkes, at der tidligere i periode har været enkelte børn i dagplejen, der har talt for mere end én plads, på grund af særlige behov hos disse børn Dagtilbudspladser til 3 6årige (børnehavepladser) I det følgende afsnit beskrives normeringen for børnehavepladser (3 6årige) i kommunens dagtilbud, det aktuelle antal indskrevne børnehavebørn samt prognosens forudsigelser af antallet af 0 6årige i kommunens dagtilbud i perioden Figur 6 viser det normerede antal børnehavepladser, det faktiske antal indskrevne børn i perioden og det forventede antal indskrevne børn i perioden Figur 6. Antal normerede børnehavepladser og antallet af børnehavebørn i Ishøj Kommunens dagtilbud Faktisk antal børn Forventede antal børn Samlet normering Den blå kurve med trekanter viser det faktiske antal børnehavebørn i de forudgående år, mens den lilla kurve med firkanter viser det antal børn, som forventes at benytte kommunens børnehavetilbud fremover. Den sorte linje markerer det normerede antal børnehavepladser frem til Normeringen bliver fastlagt årligt i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor normeringen for 2016 først bliver endeligt besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2016 har administrationen i maj 2015 foreslået, at dagtilbudsnormeringen for 2016 forbliver den samme som i

9 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 Det fremgår af figur 6, at normeringen af børnehavepladserne gennem en årrække har ligget lavere end det reelle behov. Derfor blev antallet af børnehavepladser opjusteret i 2014 fra 762 til 805 børn. I 2015 er normeringen nedjusteret med et barn til i alt 804 børn (dette er inklusiv 12 specialbørnehavepladser). Opnormeringen blev foretaget for at imødekomme 2014-prognosen, som viste et forventet antal børn på 816. Som det fremgår af figuren, har det reelle antal indskrevne børn for 2014 dog ligget 39 børn under forventningen, nemlig på 777 børn. Antallet af indskrevne børnehavebørn forventes ligeledes at ligge på 777 børn i Fra 2015 og frem til 2017 forventes det, at antallet af indskrevne børn falder til svarende til et fald på 4 %. Herefter forventes antallet at stige med 44 børn til i alt 793 indskrevne børn i Dette svarer til en stigning på 6 %. Fra 2019 til 2022 forventes kun mindre udsving i antallet af indskrevne børn. I hele perioden fra 2015 til 2022 ligger det forventede antal indskrevne børnehavebørn under normeringen for 2015 og den foreslåede normering for Alle 0 6-års dagtilbud I det følgende afsnit beskrives hele dagtilbudsområdet for 0 6årige samlet. Afsnittet beskriver det samlede antal normerede pladser (dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser) i kommunens dagtilbud, det aktuelle antal børn samt prognosens forudsigelser af antallet af 0 6årige i kommunens dagtilbud i perioden Figur 7 nedenfor viser det samlede antal normerede pladser, det faktiske antal indskrevne børn i perioden , og det forventede antal indskrevne børn i perioden Figur 7. Antal normerede pladser og antallet af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Faktisk antal børn Forventede antal børn Samlet normering 8

10 Den blå kurve med trekanter viser det faktiske antal børn i de forudgående år, mens den lilla kurve med firkanter viser det antal børn, som forventes at benytte dagpleje-, vuggestue- og børnehavetilbud fra 2015 og frem til Den sorte linje markerer normeringen frem til Normeringen bliver fastlagt årligt i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor normeringen for 2016 først bliver besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2016 har administrationen i maj 2015 foreslået, at dagtilbudsnormeringen for 2016 forbliver den samme som i Det fremgår af figuren, at det samlede antal indskrevne børn i kommunens dagtilbud har ligget under den samlede normering i årene I 2011 lå antallet af indskrevne børn over normeringen, mens det i 2012 lå på niveau med normeringen. I 2013 og 2014 lå antallet af indskrevne børn under normeringen. Fra 2015 og frem til 2022 forventes det, at der samlet set vil ske en stigning i antallet af indskrevne børn fra i 2015 til i Dette svarer til en stigning på 7 %. Som det ses af figur 7, ligger det forventede antal indskrevne børn I 2015 og 2016 lidt under den samlede normering for 2015, mens det forventede antal indskrevne børn fra 2017 og frem ligger over normeringen for Det samlede billede dækker viser, at det forventede antal indskrevne 0-2årige fra 2015 og frem ligger over normeringen for 2015 (figur 3), mens det forventede antal indskrevne børnehavebørn i perioden fra 2015 til 2022 ligger under normeringen for 2015 og den foreslåede normering for Den budgetterede normering og børneenheder Samtlige institutioner i Ishøj Kommune er integrerede 0 6års institutioner, dog undtaget dagplejen. Dette skaber fleksibilitet i pladsudnyttelsen mellem vuggestue- og børnehavepladser. Udgiftsmæssigt er en 0 2års plads dog dyrere end en børnehaveplads. I 2015 svarer en 0 2års plads til 1,826 gange udgiften for en børnehaveplads. Omregnet svarer en børnehaveplads således til en enhed, mens en 0 2års plads svarer til 1,826 enheder. Omregnet til enheder svarer den budgetterede normering for 2015, og den foreslåede budgetterede normering for 2016, til i alt ca enheder. Prognosen forventer til sammenligning en indskrivning svarende til ca enheder i og ca enheder i Ifølge prognosen svarer det samlede antal normerede enheder i 2015 stort set til den forventede indskrivning, mens den forventede indskrivning i 2016 overstiger den foreslåede normering med 31 enheder, hvilket skyldes et stigende behov for 0 2års pladser. Administrationen forventer, at pladsbehovet i 2016 kan rummes inden for den nuværende fysiske kapacitet. Det stigende behov for 0 2års pladser kan dog betyde et pres på den samlede budgetterede normering, hvorfor administrationen vil følge udviklingen tæt. 1 Beregning: 777 * * 1,826 = Beregning: 751 * * 1,826 =

11 2.5. Fremtidige behov for justering i normeringerne På baggrund af ændringer i alderssammensætningen og antallet af de børn, der bruger kommunens dagtilbud, er normeringen for dagpleje-, vuggestue-, og børnehavepladser ændret med virkning fra Det har været ønsket at sikre en bedre overensstemmelse mellem normeringen og det forventede antal børn. Således er normeringen i vuggestuerne nedjusteret fra 433 til 384 børn, mens normeringen i børnehaverne omvendt er opjusteret fra 762 til 804 børn. Normeringen i dagplejen er ligeledes nedjusteret, nemlig fra 72 børn i 2013 til 66 børn i I 2015 er normeringen sat til 60 børn. Det fremgår af kapitel 2, at det forventes, at behovet for dagtilbudspladser samlet set vil stige i hele perioden frem til Det betyder, at der fremadrettet, i forbindelse med de kommende års budgetter, vil være behov for at tilpasse de budgetterede normeringer således, at normeringerne modsvarer behovet for pladser i de forskellige aldersgrupper. Fremadrettet ser det ud til, at der bliver behov for at opjustere antallet af 0 2års pladser og nedjustere antallet af 3 6års pladser, jf. figur 3 og Analyse af anvendelsesmønstre Det følgende kapitel indeholder en række oplysninger om de indskrevne børn i dagtilbud, herunder alderssammensætningen i dagtilbuddene, grænsekrydsere, ind- og udmeldelser mv. Anvendelsesmønstrene ligger sammen med kommunens befolkningsprognose til grund for beregningerne i prognoseafsnittet Forholdet mellem normering og det faktiske antal indskrevne børn i de enkelte institutioner Et centralt redskab til planlægning og økonomistyring i de enkelte daginstitutioner er forholdet mellem institutionens normering og det faktisk antal indskrevne børn. Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens normering. Har en institution flere børn end normeringen, bliver der tilført midler. Har institutionen færre børn end normeringen, bliver der tilsvarende trukket et beløb fra institutionens budget. Reguleringen foretages en gang årligt ved afslutning af regnskabsåret, og institutionerne kan løbende følge udviklingen i ProKap, som er det it-system, der styrer reguleringen. Reguleringen af midler sker på baggrund af antallet af børneenheder. I 2015 tæller et vuggestuebarn 1,826 enheder, mens et børnehavebarn tæller 1 enhed pr. barn. Forskellen er udtryk for, at vuggestuebørn kræver flere ressourcer end børn i børnehave. Figur 8 viser forholdet mellem det samlede antal indskrevne børn og det samlede antal normerede børn for de enkelte institutioner i perioden Dermed viser figuren også hvilke institutioner, der er blevet reguleret op eller ned i deres budgetter. 10

12 Figur 8. Forholdet mellem normering og det faktiske antal indskrevne vuggestue- og børnehavebørn Faktisk/norm. VU-&-BH-børn Farveskala Bøgely 100% 101% 98% 103% 96% 75-79% Elverhøj 94% 99% 96% 87% 97% 80-84% Femkanten 104% 105% 98% 95% 91% 85-89% Firkløveren 101% 106% 102% 103% 101% 90-94% Gadekæret 103% 103% 103% 89% 90% 95-99% Peberkværnen 89% 100% 94% 89% 83% 100% Piletræet 106% 107% 103% 110% 100% % Regnbuen 104% 103% 103% 100% 100% % Troldebo 101% 101% 102% 105% 99% % Trækronerne 99% 100% 102% 103% 102% % Tvillingehuset 102% 103% 101% 98% % Universet 100% 103% 99% % Ørnebo 104% 101% 102% 95% Bemærkning: I forbindelse med lukning af Universet den 1. april 2013 skete der en omfordeling af vuggestue- og børnehavebørn fra Universet til Trækronerne og en omfordeling af børn fra Trækronerne til Regnbuen. Normeringen og det faktiske antal børn for 2013 er beregnet på baggrund af denne omfordeling. Alle institutioner er integrerede institutioner på nær Vuggestuen Gadekæret. ( Vuggestuen Gadekæret er lukket 1. april 2015) og Peberkværnen, som er en børnehave. Den 1. juni 2014 lukkede Peberkværnen og dens normering på 54 børnehavebørn (heraf 12 specialbørnehavepladser) blev overflyttet til Piletræet. Antallet af børn i forhold til normering i Piletræet i 2014, er beregnet på baggrund af et vægtet gennemsnit over årets måneder, der tager højde for den ændrede normering. Når det faktiske antal indskrevne børn i en institution svarer til det normerede antal børn, står der 100 % i feltet. En lavere procentsats end 100 betyder, at institutionen det pågældende år har ligget under normeringen, dvs. en underbelægning. Omvendt betyder en højere procentsats end 100, at institutionen har ligget over normeringen, dvs. en overbelægning. Underbelægning er markeret med rød farveskala. Overbelægning er markeret med grøn farveskala. De sorte felter for Tvillingehuset og Ørnebo markerer, at normeringen var en anden, og derfor ikke er sammenlignelig med resten af perioden. De sorte felter for Universet markerer, at denne institution blev nedlagt pr. 1. april 2013, hvorfor den ikke tælles med i den samlede opgørelse for 2013 og Alle institutionerne er integrerede institutioner på nær Gadekæret og Peberkværnen, der henholdsvis er ren vuggestue og ren børnehave. Imidlertid er Peberkværnen lukket 1. juni 2014, og Gadekæret er lukket den 1. april 2015, sådan at der i dag kun findes integrerede 0 6årsinstitutioner i Ishøj Kommune. Figur 8 viser, at selv om der har været en tendens til overbelægning af børnehavebørn og underbelægning af vuggestuebørn i institutionerne, har det samlede antal indskrevne børn ligget tæt på den samlede vuggestue- og børnehavenormering i langt de fleste institutioner. 11

13 Figur 9 viser forholdet mellem institutionernes normering og det faktiske antal indskrevne vuggestuebørn. Figur 9. Forholdet mellem normeringen og det faktiske antal indskrevne vuggestuebørn faktisk / normeret antal VU-børn Farveskala Bøgely 90% 80% 85% 89% 110% 75-79% Elverhøj 95% 98% 93% 89% 94% 80-84% Femkanten 97% 100% 87% 84% 106% 85-89% Firkløveren 91% 96% 89% 85% 106% 90-94% Gadekæret 100% 100% 100% 89% 90% 95-99% Piletræet 86% 91% 82% 79% 97% 100% Regnbuen 103% 100% 97% 99% 103% % Troldebo 94% 97% 97% 96% 101% % Trækronerne 97% 100% 100% 100% 94% % Tvillingehuset 100% 107% 95% 100% % Universet 97% 100% 97% % Ørnebo 106% 103% 98% 105% % Bemærkning: Som i figur 8. Det fremgår af figur 9, at vuggestuerne overordnet set ramte normeringen mest præcist i I 2012 og 2013 lå mange institutioner under normeringen. I 2014 lå 6 af institutionerne over normeringen, mens 4 institutioner lå under normeringen. Figur 10 viser forholdet mellem institutionernes normering og det faktiske antal indskrevne børnehavebørn. Figur 10. Forholdet mellem normering og det faktiske antal indskrevne børnehavebørn Faktisk/norm. BH-børn Farveskala Bøgely 106% 115% 107% 109% 91% 75-79% Elverhøj 89% 99% 97% 87% 98% 80-84% Femkanten 111% 109% 109% 103% 84% 85-89% Firkløveren 111% 116% 116% 115% 99% 90-94% Peberkværnen 89% 100% 94% 89% 83% 95-99% Piletræet 143% 135% 143% 144% 102% 100% Regnbuen 103% 103% 110% 100% 98% % Troldebo 107% 102% 105% 113% 98% % Trækronerne 98% 99% 102% 104% 107% % Tvillingehuset 102% 97% 104% 97% % Universet 102% 105% 98% % Ørnebo 90% 98% 95% 104% 91% % Bemærkning: Som i figur 8. 12

14 Hvad angår børnehavenormeringen lå flere institutioner over normeringen end under normeringen i perioden , jf. figur 10. Dog lå, især Piletræet, markant over normeringen. Efter opnormeringen af børnehavepladser i 2014 ses det, at flere institutioner ligger under normeringen. Årsagen er, at der ikke har været lige så mange børnehavebørn indskrevet, som det var forventningen ud fra sidste års prognose (777 børn i alt versus prognosens forudsigelse på 816 børn, jf. afsnit 2.2). Det fremgår af figur 9 og 10, at nogle institutioner konsekvent havde overbelægning af børnehavepladser og underbelægning af vuggestuepladser i perioden Dette blev søgt korrigeret gennem ændringerne i normeringerne for antallet af vuggestue- og børnehavebørn i de respektive institutioner med virkning fra 1. januar Alderssammensætningen i dagtilbuddene Tabel 1 viser fordelingen af 0-6årige i kommunens dagtilbud i Tabel 1. Alderssammensætningen for de 0-6årige i Ishøj Kommunes dagtilbud, 2014 Aldersgrupper Antal børn 0årige 1årige 2årige 3årige 4årige 5årige 6årige I alt Aldersgruppernes andel af det samlede antal børn i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave Dagpleje 51 13% 48% 39% 0% 100% Vuggestue 398 8% 45% 46% 1% 100% Børnehave 777 3% 33% 36% 27% 2% 100% Det fremgår af tabellen, at de forskellige aldersgrupper har en varierende andel af det samlede antal børn i institutionerne. For eksempel er der en mindre andel 0årige end 1- og 2årige. Det skyldes, at de fleste børn først starter i dagpleje og vuggestue, når de er tæt på at være 1 år gamle. Det samme gælder for de børn, der går fra børnehave til sfo den 1. april i det år, de starter i skole. De optager således kun en børnehaveplads i de 3 første måneder af året januar til marts. Dermed tæller de kun en lille andel af det samlede antal børn. Hvis et barn fylder 6 år efter den 1. april, vil barnet allerede være startet i sfo1 som 5årig. Det er årsagen til, at andelen af 5årige i børnehave ikke er lige så høj som de 3- og 4årige. For de 6årige gælder det, at der er enkelte børn, som får skoleudsættelse. Dermed starter de et år senere i sfo1 og skole og tæller således et helt år i børnehaven som 6årige. Ovenstående er medvirkende årsager til, at befolkningsprognosens forudsigelse af antallet af 0 6årige ikke kan stå alene som indikator for behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Ifølge Ishøj Kommunes visiteringsregler starter børnene i børnehave, når de er mellem 2 år og 9 måneder og 3 år. Langt de fleste børn starter i børnehave den første dag i den måned, hvor de fylder 3 år. Af og til er der børn, der starter i børnehave allerede, når de er 2 år og 9 måneder. Dette er årsagen til, at 3 % af børnene i børnehave er 2 år gamle. Omvendt er der enkelte børn, der bliver i vuggestuen nogle måneder efter deres 3 års fødselsdag. Dette er årsagen til, at 1 % af vuggestuebørnene udgøres af 3årige. 13

15 Antal indmeldelser af børn Dagtilbudsprognose Indmeldelsesmønster Figur 11 viser det indmeldelsesmønster, som prognosen benytter til at beregne dækningsgraden for vuggestue- og dagplejebørn, dvs. hvor mange børn, som forventes at benytte et dagtilbud fremover 3. Figur 11. Antallet af indmeldelser i vuggestuer og dagpleje fordelt på alder Alder ved indmeldelse Figur 11 viser, at indmeldelse i vuggestue og dagpleje primært sker inden barnet fylder 1 år. De fleste forældre vælger, at melde deres barn ind i dagtilbud i perioden op til at barnet fylder 1 år. Det fremgår også, at enkelte børn meldes ind allerede, når de er omkring et halvt år. Efter børnene fylder 1 år, er der et dalende antal indmeldelser, helt indtil børnene fylder 3 år. 3 Figuren er lavet på baggrund af alle børn, der har været indskrevet i enten vuggestue eller dagpleje i 2014, uanset året for indmeldelse. 14

16 4 år 4 år, 1 mdr 4 år, 2 mdr 4 år, 3 mdr 4 år, 4 mdr 4 år, 5 mdr 4 år, 6 mdr 4 år, 7 mdr 4 år, 8 mdr 4 år, 9 mdr 4 år, 10 mdr 4 år, 11 mdr 5 år 5 år, 1 mdr 5 år, 2 mdr 5 år, 3 mdr 5 år, 4 mdr 5 år, 5 mdr 5 år, 6 mdr 5 år, 7 mdr 5 år, 8 mdr 5 år, 9 mdr 5 år, 10 mdr 5 år, 11 mdr 6 år 6 år, 1 mdr 6 år, 2 mdr 6 år, 3 mdr 6 år, 4 mdr 6 år, 5 mdr 6 år, 6 mdr 6 år, 7 mdr 6 år, 8 mdr 6 år, 9 mdr 6 år, 10 mdr 6 år, 11 mdr Dagtilbudsprognose Udmeldelsesmønster Figur 12 viser udmeldelsesmønsteret på børnehavebørnene i alderen 4 år og opefter 4. Figur 12. fordelingen af udmeldelser fra børnehave på udmeldelsesalder Det fremgår af figur 12, at størstedelen af børn bliver meldt ud i 5års-alderen, hvilket falder naturligt sammen med opstart i sfo. Kun en mindre del af børnene fylder 6 år i årets første måneder, inden de overgår til sfo den 1. april. En meget lille del af børnene får udsat skolestarten og fortsætter i børnehaven et ekstra år, inden de begynder i sfo og skole. Dertil kommer en lille gruppe børn fra specialbørnehave, der typisk går i børnehave frem til starten af august, hvorfor de når at blive et par måneder ældre inden udmeldelse. Det samme gælder for enkelte privatskolebørn, der først starter sfo i august Grænsekrydsere Størstedelen af børnene i 0-6års-alderen, der er indmeldt i et dagtilbud, er indmeldt i et dagtilbud i Ishøj Kommune. En lille gruppe børn er dog indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, herunder børn indskrevet i private institutioner. I 2014 er antallet af indmeldte børn i private vuggestuer og børnehaver på henholdsvis 4,8 og 11,9 helårsbørn. På samme vis er en lille gruppe børn fra andre kommune indskrevet i Ishøj Kommunes dagtilbud. Disse børn kaldes grænsekrydsere. 4 Tallene dækker alle udmeldelser i perioden 2014 og første halvår af

17 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 Figur 13 viser antallet af grænsekrydsere sammenholdt med det samlede antal indmeldte børn i 2014 i Ishøj Kommunes dagtilbud. Figur 13. Fordelingen af grænsekrydsere, årige 1-årige 2-årige 3-årige 4-årige 5-årige 6-årige Antal børn, der bor i Ishøj Kommunem som er indmeldt i Ishøj Antal børn, der bor i andre kommuner, som er indmeldt i Ishøj Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, som er indmeldt i andre kommuner Det ses af figuren, at der er lidt flere børn, der bor i Ishøj Kommune, som er indskrevet i et dagtilbud i andre kommuner, end omvendt. Det gælder især for børn i 4- og 5års-alderen, hvor henholdsvis 19 og 17 helårsbørn er indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, mens henholdsvis 8 og 7 helårsbørn bor i andre kommuner og er indskrevet i dagtilbud i Ishøj Kommune. I 2014 er der i alt 20,9 flere helårsbørn i Ishøj Kommune, som er indskrevet i dagtilbud i andre kommuner, end der er børn i andre kommuner, som er indskrevet i dagtilbud i Ishøj Kommune. Flere forældre i Ishøj Kommune valgte altså et dagtilbud i en anden kommune i 2014, end omvendt. Dette er til forskel fra 2013, hvor i alt 1,7 flere helårsbørn boede i andre kommuner og var indskrevet i dagtilbud i Ishøj Kommune, end omvendt. Der er altså sket et skift i brugen af dagtilbud over Ishøjs kommunegrænse fra 2013 til

18 3.4. Dækningsgrader Figur 14 viser dækningsgraderne for dagpleje, vuggestue- og børnehavebørn i Dækningsgraden er udtryk for, hvor stor en andel af eksempelvis alle de 1årige børn i kommunen, der går i dagtilbud. Figuren er korrigeret for grænsekrydsere. Figur 14. Dækningsgrader for dagtilbud til 0-6årige i 2014 korrigeret for grænsekrydsere 100% 90% 80% 70% 21% 60% 50% 40% 30% 79% 91% 93% 97% 67% 59% 20% 10% 0% 15% 0-årige 1-årige 2-årige 3-årige 4-årige 5-årige 6-årige 3% Dækningsgrad for dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn Dækningsgrad for sfo-børn Det ses af figuren, at andelen af Ishøj Kommunes 1-2årige børn, der går i dagtilbud er lavere end andelen af 3-4årige børn.. Dette hænger sammen med, at en del af disse børn først starter i dagtilbud efter deres 1 års fødselsdag, jf. figur 11. Den samlede dækningsgrad for de 1-2årige ligger på 85 %, mens den samlede dækningsgrad for de 3-4årige ligger på 95 %. Når børnene bliver 5-6 år udmeldes de fra børnehaven. De fleste børn bliver derefter indmeldt i sfo. Den samlede dækningsgrad for børnehave og sfo ligger på 88 % for de 5årige og på 63 % for de 6årige. Dækningsgraden varierer fra år til år med de anvendelsesmønstre, som forældrene udviser i forhold til Ishøj Kommunes dagtilbud. Således er dækningsgraden steget for de 2årige i 2014 forhold til 2013, mens den er faldet for de 3- og 4årige. Dækningsgraden for sfo for de 6årige er ligeledes faldet fra 2013 til Ændringerne i de samlede dækningsgrader for vuggestue, dagpleje og børnehave fra 2013 til 2014 fremgår af figur 20 i bilag 2. Generelt gælder det, at jo mindre en børneårgang er, des mere vil hvert enkelt barn fylde i opgørelsen af dækningsgraden. Det betyder, at der over årene kan ses større udsving i dækningsgrader beregnet på et lille antal børn end på et stort antal børn, da hver enkelt families valg af indmeldelse får mere vægt i 17

19 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 beregningen. For større kommuner er det derfor sandsynligt, at der er mindre udsving i dækningsgraderne over årene end i mindre kommuner, som fx Ishøj Kommune. Figur 15 er en uddybning af figur 14. Den viser antallet af børn, der er indmeldt i et 0-6års dagtilbud i 2014 og antallet af børn, der ikke er indmeldt i et dagtilbud. Figur 15. Antal børn i Ishøj Kommune indmeldt i et 0-6års dagtilbud i årige 1-årige 2-årige 3-årige 4-årige 5-årige 6-årige Antal børn, der ikke er indmeldt i et pasningstilbud Antal børn, der er indmeldt i vuggestue, dagpleje eller børnehave Antal børn, der er indmeldt i sfo Det fremgår af figuren, at et stort antal 0årige børn, ikke er indmeldt i et dagtilbud. Dette skyldes som tidligere nævnt, at en del børn først starter i dagtilbud, når det er tæt på 1års-alderen. Antallet af 3-5årige, der ikke er indmeldt i et pasningstilbud er relativt lille. Det ses endvidere, at den faldende fødselsrate i Ishøj Kommune i perioden bevirker, at antallet af 0 2årige er mindre end de 3 5årige. Dette er en af årsagerne til, at det forventede antal børnehavebørn vil falde i de kommende år, jf. figur 6. Figur 16 viser det samme som figur 15 med den tilføjelse, at figuren også viser antallet af grænsekrydsere. 18

20 Antal helårsbørn Dagtilbudsprognose 2015 Figur 16. Antal børn i Ishøj Kommune indmeldt i et 0-6års dagtilbud i årige 1-årige 2-årige 3-årige 4-årige 5-årige 6-årige Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, der er indmeldt i vuggestue, dagpleje eller børnehave i Ishøj Kommune Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, der er indmeldt i vuggestue, dagpleje eller børnehave i en anden kommune (heraf nogle i privat institution) Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, der er indmeldt i sfo i Ishøj Kommune Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, der er indmeldt i sfo i en anden kommune Antal børn, der bor i Ishøj Kommune, der IKKE er indmeldt i vuggestue, dagpleje, børnehave eller sfo Det ses af figuren, at kun en lille del af børnene i Ishøj Kommune er indmeldt i institutioner uden for kommunen. 19

21 Antal indskrevne børn Dagtilbudsprognose Belægningen hen over året Der er stor forskel på, hvor meget antallet af indskrevne børn (belægningen) varierer hen over året i henholdsvis dagpleje/vuggestue og børnehave. Figur 17 viser fordelingen af indskrevne vuggestuebørn hen over året i Figuren er udtryk for det generelle billede i alle år. Figur 17. Udviklingen i indskrevne vuggestue- og dagplejebørn hen over året, Antal børn Gennemsnit over året Figur viser en nogenlunde ligelig fordeling i antallet af indskrevne børn i løbet af årets 12 måneder. Dette hænger sammen med, at der løbende indmeldes børn i dagpleje og vuggestue, og løbende udmeldes nogenlunde det samme antal børn, medmindre der er store variationer i antallet af børn i de enkelte årgange, fx som følge af et lavere fødselstal. 5 Der er en tendens til, at lidt færre børn starter i vuggestue og dagpleje før sommerferieperioden, mens det modsatte gør sig gældende efter sommerferieperioden. 5 Generelt ligger fødselstallet lidt højere i sommerhalvåret, end i vinterhalvåret. For perioden lå det gennemsnitlige fødselstal på fødsler pr. måned i sommerhalvåret og fødsler pr. måned i vinterhalvåret (kilde: register FODDAG + beregninger). 20

22 Figur 18 viser fordelingen af indskrevne børnehavebørn hen over året i Figuren illustrerer, hvordan billedet generelt ser ud i alle år. Figur 18. Udviklingen i indskrevne børnehavebørn hen over året, Antal børn Gennemsnit over året Figuren viser, at antallet af børnehavebørn stiger fra 1. april og frem til den 31. marts. Det skyldes, at der løbende, hen over året, indmeldes nye børnehavebørn, mens hovedparten af udmeldelserne sker den 31. marts, når de kommende skolebørn starter i sfo. Derved ligger antallet af børnehavebørn konsekvent under gennemsnittet for året som helhed fra april og frem mod årets sidste kvartal. Fra sidste kvartal og frem mod 31. marts ligger antallet af børn over årsgennemsnittet. I figur 17 og 18 er skalaerne på 2. aksen sat til et samlet interval på 250 børn. Dette er gjort for at lette sammenligneligheden i udsving af børn hen over året imellem de to figurer. 21

23 Bilag 1. Prognosens beregningsforudsætninger og baggrund I dette bilag beskrives de tre faktorer, der til sammen udgør dagtilbudsprognosens beregningsforudsætninger, nemlig; Ishøj Kommunes befolkningsprognose for 2015 Dækningsgrader i 2014 Nettostrømmen af grænsekrydsere i 2014 Formålet med beskrivelsen er, at give en forståelse af baggrunden for prognosens forudsigelser. Idet nettostrømmen af grænsekrydsere påvirker dækningsgraderne, beskrives disse to faktorer sammen. Ligeledes beskrives befolkningsprognosen og dækningsgraderne også i sammenhæng, da kombinationen af disse danner grundlag for dagtilbudsprognosens forudsigelser. Befolkningsprognose for 2015 og dækningsgrader i 2014 Et bærende element i dagtilbudsprognosens forudsigelser af det fremtidige pladsbehov er udviklingen i befolkningstallet for de 0-6årige i Ishøj Kommune. Denne udvikling forudsiges hvert år af Ishøj Kommunes befolkningsprognose, der opdeler udviklingen i befolkningstallet for hver enkelt fødselsårgang. Udviklingen i de forventede befolkningstal for de 0 6årige,som de fremgår af befolkningsprognosen for 2015, fremskrives med de historiske dækningsgrader for 2014, der ligeledes beregnes for hver enkelt fødselsårgang. På den måde fremkommer et forventet, fremtidigt pladsbehov for hver enkelt fødselsårgang. Dagtilbudsprognosens træfsikkerhed afhænger derfor både af befolkningsprognosens træfsikkerhed og af de fremtidige dækningsgrader. I det omfang befolkningsprognosen ikke afspejler udviklingen i befolkningstallet, eller hvis de fremtidige dækningsgrader ændrer sig i forhold til dækningsgraderne i 2014, skaber det usikkerhed i dagtilbudsprognosens forudsigelser af det fremtidige pladsbehov. Befolkningsprognosen for 2015 har opjusteret børnetallet for de 0-6årige i forhold til befolkningsprognosen for Det betyder, at det forventede, fremtidige pladsbehov er øget i de kommende år i denne dagtilbudsprognose i forhold til forrige års dagtilbudsprognose. Tabel 4 og 5 på næste side viser befolkningsprognoserne for henholdsvis 2015 og 2014, mens tabel 6 viser forskellene imellem de to prognoser. 22

24 Tabel 4. Befolkningsprognosen 2015 for de 0-6-årige Alder Antal børn 0 år år år år år år år I alt Kilde: Befolkningsprognose for Ishøj kommune , Ishøj Kommune, Direktionscenter - Økonomi Tabel 5. Befolkningsprognosen 2014 for de 0-6-årige Alder Antal børn 0 år år år år år år år I alt Kilde: Befolkningsprognose for Ishøj Kommune , Ishøj Kommune, Direktionscenter - Økonomi Tabel 6. Forskellene i børnetallet imellem befolkningsprognosen for 2014 og 2015 Alder Forskel i antallet af børn fra til 2015-prognosen 0 år år år år år år år I alt Anm. Tallene i tabellen er fremkommet ved at trække tallene i tabel 5 fra tallene i tabel 4 for de respektive årstal og aldersgrupper. Bemærk, at dette ikke gøres for 2014 og 2022, da de to prognoser ikke har overlap i disse år. Det ses af tabel 6, at der har været en opjustering i det forventede børnetal imellem de to prognoser. Opjusteringen er størst for årgangene af børn, der er født i 2014 og For årgange der er født før 2014 og 2015 ses en opjustering for alle år og årgange. Da disse årgange allerede er født, er opjusteringen et udtryk for en forventet positiv nettoindvandring til Ishøj Kommune. 23

25 Opjusteringen i det forventede antal børn er størst for 2018, hvor 2015-prognosen forudsiger 173 flere børn i kommunen i alderen 0-6 år svarende til en vækst på 9 % 6 i forhold til 2014-prognosen. For børn, der er født i 2015, er opjusteringen på 92 flere børn i forhold til 2014-prognosen svarende til en vækst på 5 % 7. Figur 19 nedenfor viser udviklingen i antallet af 0-6årige for de to befolkningsprognoser og er en grafisk illustration af den nederste række i tabel 4 og 5. Figur 19. Udviklingen i antallet af 0-6-årige i og 2015-befolkningsprognosen årige, 2015-prognose 0-6 årige, 2014-prognose Dækningsgraderne for dette års prognoser er, som ovenfor nævnt, beregnet på baggrund af forbrugsmønstrene i Ved beregningen af dækningsgraderne indgår de børn, der er indskrevet i et dagtilbud i Ishøj Kommune, og som er bosat i en anden kommune. Omvendt indgår børn der er bosat i Ishøj Kommune, og som er indskrevet i et dagtilbud i en anden kommune, ikke i beregningen. Det betyder, at de anvendte dækningsgrader ikke korrigeres for grænsekrydsere. Tabel 3 viser beregningsforudsætningerne, der sammen med befolkningsprognosen for 2014 danner grundlaget for denne dagtilbudsprognose 8. 6 Beregning: (173 børn / børn)*100 = 9 % 7 Beregning: (92 børn / børn)*100 = 5 % 8 Et eksempel på beregning af dækningsgrad i tabel 3: For 0årige i vuggestue beregnes dækningsgraden som: (31 helårsbørn / 261 børn) * 100 = 12 %. 24

26 Tabel 3. Beregningsforudsætninger for daginstitutionsprognose i 2014 Det faktiske antal børn Bosiddende i Ishøj Kommune i 2014 Dagpleje Vuggestue Børnehave Dagpleje Vuggestue Børnehave Antal børn Antal indskrevne helårsbørn Dækningsgrader 0 år % 12 % - 1 år % 70 % - 2 år % 69 % 15 % 3 år % 1 % 93 % 4 år % 5 år % 6 år % Anm. De historiske børnetal for 2014 er hentet fra register FOLK1, hvor gennemsnit for hele 2014 er beregnet på baggrund af årets 4 kvartaler. Antallet af helårsbørn i dagpleje, vuggestue og børnehave er afrundet til hele antal børn. Dækningsgraderne og antal indskrevne helårsbørn, som fremgår af tabellen, er ikke korrigeret for grænsekrydsere. Dermed adskiller de sig fra dækningsgraderne, som fremgår af figur 14 og figur 20. Det ses af tabel 3, at dækningsgraden er lav for de 0årige og for de 6årige. Årsagen til den lave dækningsgrad for de 0årige er, at de fleste børn, som tidligere nævnt, først starter i vuggestue og dagpleje, når de er tæt på 1 år. Årsagen til den lave dækningsgrad for de 6årige er, at de fleste børn overflyttes til sfo1 den 1. april i det år, hvor de bliver 6 år. Dette er også årsagen til at dækningsgraden for de 5årige ikke er lige så høj som for de 3- og 4årige, idet en del af børnene starter i sfo1, når de er 5 år gamle. Grænsekrydsere og dækningsgrader i 2014 Ved beregning af det forventede antal børn i institutionerne ligger en implicit antagelse om, at anvendelsesmønstre af dagtilbud på tværs af kommunegrænserne lægger konstant i de år, der fremskrives for 9. Hvis disse mønstre ændrer sig, stiger usikkerheden derfor i forhold til det antal indskrevne børn, som prognosen forudsiger. Dette skyldes, at dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i de historiske dækningsgrader for andelen af børn, der er indskrevet i et dagtilbud i forhold til det samlede antal børn i kommunen. Disse dækningsgrader er blandt andet er et resultat af de historiske anvendelsesmønstre på tværs af kommunegrænserne. Hvis anvendelsesmønstrene på tværs af kommunegrænserne ændrer sig, ændrer dækningsgraderne sig også. Det betyder, at dækningsgraderne, der ligger til grund for prognosen, ikke længere afspejler virkeligheden. Når dækningsgraderne ikke afspejler virkeligheden, stiger usikkerheden i forhold til de tal, som prognosen forudsiger. Dermed bliver det sværere at forudsige det faktiske antal børn i dagtilbuddene, hvis forbrugsmønstrene på tværs af kommunegrænser ændrer sig over tid. Tabel 2 viser en oversigt over grænsekrydsere i 2014 fordelt på alderstrin. 9 Denne antagelse er nødvendig, da det ikke er muligt at forudsige forbrugsmønstret af daginstitutioner på tværs af kommunegrænser i de fremtidige år. Implicit i antagelsen ligger en forventning om et uændret forbrugsmønster. 25

27 Tabel 2. Oversigt over grænsekrydsere i alderen 0-6 år i årige 1årige 2årige 3årige 4årige 5årige 6årige I alt Antal børn, der bor i Ishøj og som er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune Dagpleje 0,0 0,3 0,1 0,4 Vuggestue 1,5 7,8 8,1 17,4 Børnehave 0,0 8,8 19,2 14,3 0,8 43,1 Antal børn, der bor i en anden kommune og som er indmeldt i et dagtilbud Ishøj Kommune Dagpleje 0,1 0,7 1,8 2,6 Vuggestue 0,8 8,4 6,1 15,3 Børnehave 0,3 7,6 8,3 5,7 0,3 22,2 Difference af grænsekrydsere ind og ud af Ishøj Kommune Dagpleje 0,1 0,4 1,7 2,2 Vuggestue -0,8 0,6-2,0-2,2 Børnehave 0,3-1,2-10,9-8,6-0,5-20,9 Det ses af tabellen, at der i 2014 er 20,9 flere helårs-børnehavebørn fra Ishøj Kommune indskrevet i børnehaver i andre kommuner, end omvendt. Dette er til forskel fra 2013, hvor 1,9 flere helårsbørnehavebørn fra Ishøj Kommune var indskrevet i andre kommuner, end omvendt. Der er således sket en ændring i forbrugsmønstret for Ishøj Kommunes børnehaver fra 2013 til Det ses også, at 2,2 flere helårsbørn fra andre kommuner er indmeldt i dagplejen i Ishøj Kommune, end omvendt. Det tilsvarende tal for 2013 ligger på 2,0 helårsbørn. Anvendelsesmønstret for dagplejen på tværs af kommunegrænserne er dermed stort set uændret fra 2013 til 2014, og der ses en svag tendens til, at flere forældre fra andre kommuner vælger et dagpleje-tilbud i Ishøj Kommune, end omvendt. For vuggestuebørnene gælder det, at 2,2 færre helårsbørn fra andre kommuner, er indskrevet i Ishøj Kommunes vuggestuer i 2014, end omvendt. Det tilsvarende tal for 2013 ligger på 1,6 færre helårsbørn. Anvendelsesmønstret for vuggestuer på tværs af kommunegrænser er dermed stort set uændret fra 2013 til 2014, og der ses en svag tendens til, at flere forældre i Ishøj Kommune vælger et vuggestuetilbud i en anden kommune, end omvendt. Anvendelsesmønstrene for dagpleje og vuggestuer på tværs af kommunegrænser ligger forholdsvis stabilt over årene. Omtrent lige så mange forældre fra andre kommuner vælger dagpleje eller vuggestue i Ishøj Kommune, end omvendt. 26

28 Bilag 2: Prognosens præcision En prognose bygger på en række forudsætninger, der antages at være opfyldt for de år, prognosen dækker. Dagtilbudsprognosens forudsætninger bygger, som nævnt i afsnit 1, på historiske anvendelsesmønstre af kommunens dagtilbud og indskrivningsmønstre på tværs af kommunegrænser. Disse forudsætninger kombineres med det forventede børnetal i de fremtidige år. I det omfang forudsætningerne ændrer sig over tid, vil det forårsage usikkerhed i prognosens forudsigelser. Usikkerheden vokser jo længere ude i fremtiden, man bevæger sig, fordi risikoen for, at virkeligheden ikke afspejler prognosens forudsætninger vokser. Tabel 7 viser det prognosticerede pladsbehov for 2014 fra sidste års prognose sammenholdt med det faktiske antal indskrevne børn i kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Samtidigt vises også, hvor meget 2014-prognosen ramte forkert i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Tabel 7. Forskellen imellem faktisk og forudsagt antal børn i Ishøj Kommunes dagtilbud i 2014 Forudsagt Faktisk Forskel, antal børn Forskel, procent Antal helårsbørn Procent Dagplejebørn % Vuggestuebørn ,9 % I alt vuggestue og dagpleje ,7 % Børnehave ,8% I alt ,8 % Tabel 7 viser, at 2014-prognosen overvurderede det samlede pladsbehov i 2014 med i alt 23 børn. Det svarer til, at det faktiske antal indskrevne børn lå 1,8 % lavere end forventet. Forskellen består i, at der var 16 flere børn indskrevet i vuggestue og dagpleje end forventet og 39 færre børn indskrevet i børnehave end forventet. Det faktiske antal indskrevne børn i dagplejen og vuggestuerne lå dermed på 3,7 % over det forventede, mens det for børnehaverne lå 4,8 % under det forventede. Der er tre forhold, der kan forårsage, at prognosen ikke formår at ramme det faktiske antal indskrevne børn, nemlig: 1. Hvis befolkningsprognosens børnetal for 2014 afviger fra de faktiske børnetal. 2. Hvis de faktiske dækningsgrader for 2014 afviger fra de historiske dækningsgrader, der anvendes i prognosen. 3. Hvis de faktiske netto-strømme af grænsekrydsere for 2014 afviger fra de historiske nettostrømme, der anvendes i prognosen. I tabel 8, 9 og 10 på næste side gennemgås de tre forhold hver for sig. Det sker ved at sammenligne de forudsætninger, der ligger til grund for prognosens forudsigelser med de forhold, der faktisk gjorde sig gældende i 2014 (dvs. faktiske børnetal, faktiske dækningsgrader og faktiske nettostrømme af grænsekrydsere). 27

29 Tabel 9 viser de faktiske og forventede dækningsgrader for andelen af indskrevne børn i kommunen i Tallene fra tabellen gengives som en grafisk illustration i figur 20. Da de faktiske dækningsgrader for 2013 fremskrives i 2014-prognosen, er det disse dækningsgrader, der fremgår af tabel 9 og figur 20 (i tabel 9 benævnes de blot som prognose for 2014 ). Tabel 8. Faktiske og forventede børnetal for Ishøj Kommune i årige 1årige 2årige 3årige 4årige 5årige 6årige I alt Antal helårsbørn Prognose børnetal Faktisk børnetal Difference, antal børn Tabel 9. Faktiske og forventede dækningsgrader for årige 1årige 2årige 3årige 4årige 5årige 6årige I alt 0-6 år Andel indskrevne børn i forhold til antal børn i kommunen Prognose for % 83 % 80 % 95 % 97 % 76 % 5 % 65 % Faktiske tal for % 80 % 91 % 93 % 93 % 64 % 3 % 63 % Difference pct.point 1 % -3 % 11 % -1 % -4 % -12 % -2 % -2 % Tabel 10. Faktiske og forventede nettostrømme af grænsekrydsere i årige 1årige 2årige 3årige 4årige 5årige 6årige I alt 0-6 år Antal helårsbørn Prognose grænsekrydsere -0,8 4,4 0,4-3,0 0,3 0,8-0,3 1,7 Faktiske grænsekrydsere -0,7 1,0 0,0-1,2-10,9-8,6-0,5-20,9 Difference, antal børn 0,2-3,5-0,4 1,8-11,2-9,4-0,2-22,5 28

30 Figur 20. Faktiske og forventede dækningsgrader for % 90% 80% 80% 79% 81% 91% 96% 93% 95% 97% 76% 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 14% 15% 10% 0% 0-årige 1-årige 2-årige 3-årige 4-årige 5-årige 6-årige Dækningsgrad for dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn i 2013 Dækningsgrad for dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn i 2014 Anm. De forventede dækningsgrader for 2014 er de gældende dækningsgrader for 2013, da det er disse, der fremskrives i dagtilbudsprognosen for % 3% En af årsagerne til at der ikke har været færre indskrevne børn i børnehaverne i 2014, end forudsagt af sidste års prognose er, at der har været en større nettostrøm af 4- og 5årige børn ud af kommunen end forventet, jf. tabel 10. Samtidigt har de faktiske dækningsgrader for 2014 ligger under de prognosticerede dækningsgrader, jf. tabel 9. Dette gælder især dækningsgraden for de 5årige børnehavebørn. En af årsagerne til at der har været flere indskrevne dagpleje- og vuggestuebørn end forudsagt af sidste års prognose er, at den samlede dækningsgrad blandt de 0- til 2årige har været lidt højere end forventet, jf. tabel 9. Dertil kommer, at der har været lidt flere børn i 0- til 2års-alderen i 2014 end forudsagt i befolkningsprognosen. Generelt gælder det, at jo mindre en børneårgang er, des større er risikoen for (tilfældige) udsving i de faktiske børnetal og forældrenes anvendelsesmønstre af dagtilbuddene. Det skyldes, at hvert barn fylder mere i den samlede opgørelse på end lille børneårgang end på en stor børneårgang. Det betyder, at det kan være sværere at forudsige de faktiske indskrivningstal i en lille kommune end i en stor kommune. 29

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING

FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING 17. oktober 2006 af Anita Vium direkte tlf. 33557724 FALDENDE NORMERINGER I BØRNEPASNING En analyse fra Familie- og forbrugerministeriet viser, at der var indskrevet færre børn i 2005, end der skulle have

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere