Mere sikkerhed på det indre marked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere sikkerhed på det indre marked"

Transkript

1 Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der bliver kaldt: Afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter. af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Mere sikkerhed på det indre marked Afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter Forslaget til en afgørelse om markedsføring af produkter er en del af den såkaldte varepakke, som blev fremlagt af Kommissionen i februar Afgørelsen har til formål at opstille fælles rammer for de eksisterende strukturer for akkreditering med henblik på kontrol med bemyndigede organer og for markedstilsyn med henblik på kontrol med produkter og erhvervsdrivende. Herudover er formålet at fastlægge fælles referencer til brug ved eventuelle revisioner af Fællesskabets gældende produktrelaterede lovgivning i fremtiden. Kilde: KOM(2007)53. EU s varepakke Kommissionen fremlagde i februar 2007 tre forslag til forbedring af det indre marked for produkter: To af forslagene er forordninger, som har direkte retsvirkning, når de er vedtaget af Parlamentet og Ministerrådet. Det sidste er Afgørelsen om fælles rammer for markedsføring af produkter, som vil få betydning for fremtidig lovgivning. Tilsammen udgør de tre forslag varepakken for det indre marked, der har til formål at forbedre det indre markeds funktion på vareområdet. Beslutningen vedrører de begrebsdefinitioner og de krav, der skal kunne stilles til aktører på det indre marked. Det er de instrumenter, som vi lovgivere fremover skal holde os til, hver gang vi laver ny lovgivning for produkter og produktsikkerhed. Når EU eksempelvis skal revidere Legetøjsdirektivet til næste år, vil vi bygge på de definitioner og krav, som vi nu er ved at lægge fast. Fremgangsmåden sikrer, at fremtidig produktlovgivning bliver udformet efter principperne i Den ny metode. Den siger, at lovgivningen kun skal fastlægge de væsentligste krav til produkterne. Dernæst skal kravene omsættes til specifikke, tekniske krav via såkaldte harmoniserede standarder, som bliver besluttet af de europæiske standardiseringsorganisationer. For mig at se er CE-mærket den vigtigste del af beslutningen om markedsføring af produkter. CE-mærket skulle nemlig gerne blive det pas, der garanterer, at et produkt lever op til EU s regler. Men sådan fungerer det ikke i dag. Derfor arbejder jeg for en markant styrkelse af CE-mærket. Vi skal gøre mere ud af at finde dem, der sjofler EU-reglerne eller direkte forfalsker mærket. Jeg så eksempelvis gerne en forpligtelse til at bruge flere ressourcer på akkreditering og markedsovervågning i hele EU. Desuden skal vi have forklaret forbrugerne, hvad CE-mærket helt præcist står for. Personligt var jeg ikke 100 % sikker på det, før jeg begyndte at arbejde med forslaget. Og jeg tror, at mange forbrugere har mistet tilliden til mærket efter de mange avishistorier om farlige produkter på det indre marked, som faktisk bærer mærket. Det er nok de færreste lægfolk, der ved, at CE-mærket udelukkende er baseret på producentens erklæring om, at et produkt lever op til EU-reglerne. Som det er i dag, er der ikke krav om tredjepartscertificering for alle produkter. Det var noget af det, som overraskede mig. I afgørelsen lægger Kommissionen op til at udbygge de systemer for akkreditering, som allerede eksisterer på det indre marked. Det betyder, at det europæiske akkrediteringssystem skal styrkes. Det tror jeg, er en god ide. Den forebyggende effekt, som veludført akkreditering har, er så langt at foretrække frem for en strategi, der udelukkende bygger på øget kontrol og mere overvågning. Men alle delene er nødvendige, hvis vi skal slippe af med historierne om farligt legetøj og usikre produkter i det hele taget. Kunsten er at sikre, at EU-lovgivningen er effektiv, når det handler om at få skabt tillid til sikkerheden på de produkter, der findes på det indre marked samtidig med, at den fremstår enkel og logisk for dem, der skal administrere den og for de økonomiske aktører, der skal følge den.

2 Internationalt nyt EA European Co-operation for Accreditation EA afholdt generalforsamling i maj måned i Sofia. De væsentligste emner til drøftelse var: Endeligt udkast til cross frontier politik, som indebærer, at akkrediteringsorganer ved udførelse af opgaver i udlandet skal samarbejde med det nationale akkrediteringsorgan. Samarbejdet med akkrediteringsorganet med kendskab til det lokale marked skal sikre, at evalueringsteamet har nødvendig faglig kompetence til at vurdere, om ansøgere/ akkrediterede virksomheder er fagligt kompetente samt opfylder de krav, som måtte være fastlagt i national lovgivning. Forslaget vil blive udsendt til skriftlig afstemning. En plan for udviklingen af EA frem til 2013 blev drøftet som følge af Kommissionens forslag om officiel anerkendelse og brug af det europæiske akkrediteringssystem til bedømmelse af notificerede organer. Forslaget indebærer en væsentlig forøgelse af EA-sekretariatets personale og dermed af EA s budget. Det videre arbejde med udviklingsplanen blev henlagt til 3 arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til: Revideret organisation/struktur for EA Opgaver, ressourcer og organisation af EA-sekretariatet Fremtidig finansiering af EA. I forlængelse af Kommissionens forslag om regulering af akkreditering på EU-niveau har EA iværksat en analyse af peer evalueringssystemet i EA for at styrke anerkendelsen og tilliden til MLA en. På generalforsamlingen blev drøftet et forslag om at planlægge evalueringen af de enkelte akkrediteringsorganer med udgangspunkt i en risikovurdering af akkrediteringsorganet. Formålet er at differentiere evalueringerne, så akkrediteringsorganer følges tættere, hvis der er væsentlig risiko for manglende opfyldelse af alle kriterierne. Det blev vedtaget at gennemføre 3 evalueringer som pilotprojekt og træffe endelig beslutning om forslaget, når erfaringerne fra forsøgene foreligger. Akkrediteringsmeddelelser DANAK har løbende behov for at udmelde konsensus, holdninger og praktiske informationer vedrørende opretholdelse af akkreditering og arbejdet som akkrediteret virksomhed. Gennem tiderne har DANAK derfor udsendt styrede breve, som har orienteret om f.eks. kalibreringslaboratoriers udformning af overensstemmelseserklæringer, overgang fra ISO 17025:2000 til ISO 17025:2005, validering af metoder i klinisk mikrobiologi og bedømmelse i henhold til BEK 1353 (miljøområdet). Sådanne breve har imidlertid den ulempe, at de let forglemmes og mister deres synlighed. Derfor har DANAK besluttet at oprette en serie af såkaldte akkrediteringsmeddelelser, som kan vejlede og orientere ansøgende og akkrediterede virksomheder om sådanne særlige forhold, og som fastholdes i en formel struktur på linie med retningslinierne og de tekniske forskrifter, omend formen er mere uformel på linie med et brev. Akkrediteringsmeddelelserne (AM er) udsendes elektronisk og kan findes på BELAC, som er det belgiske akkrediteringsorgan, blev anerkendt som medunderskriver af samtlige MLA-aftaler. BELAC er etableret som et fælles belgisk akkrediteringsorgan og er en sammenslutning af de 3 hidtidige akkrediteringsorganer i Belgien. EU Kommissionens rådgivende udvalg for standardisering og overensstemmelsesvurdering SOGS holdt møde den 20. juni i Bruxelles. Til mødet havde Kommissionen udarbejdet et forslag om fremover at invitere EA til at deltage i SOGS-møderne. Formålet hermed er at øge samarbejdet mellem Kommissionen, de nationale myndigheder og EA, og forslaget skal ses i forlængelse af Kommissionens forslag om brug af akkreditering ved bedømmelse af notificerede organer. Forslaget blev vedtaget, og det indebærer, at EA vil deltage i næste møde i SOGS den oktober ILAC Den årlige ILAC-konference blev afholdt i slutningen af oktober måned. Ved den lejlighed blev det markeret, at det er 30 år siden det første møde i ILAC blev afholdt. Mødet fandt sted i København under ledelse af tidligere direktør i Erhvervsfremmestyrelsen Per Lund Toft. Læs mere herom på DANAK s hjemmeside, hvor der er et link til pressemeddelelsen fra ILAC. Vagn Andersen Tlf.: DANAK s hjemmeside under akkrediteringskrav, ligesom de vil optræde i nyhedsspalten, når de udgives. For overskuelighedens skyld vil akkrediteringsmeddelelser benævnes AML for laboratorier, AMC for certificeringsorganer og AMI for inspektionsorganer. Virksomhederne vil blive orienteret om udgivelsen af AM ere via e-post. Det er derfor ekstra vigtigt, at DANAK vedvarende orienteres om gældende e-postadresse. På dette tidspunkt har DANAK udgivet et mindre antal AML er, og hvis der er laboratorier som ikke er blevet orienteret derom gennem en e-post, bedes henvendelse rettet til DANAK for at sikre opdatering af DANAK s database med korrekt e-postadresse. Akkreditering til certificering af referencematerialer Den 5. oktober har Sikkerhedsstyrelsen udgivet en teknisk forskrift om akkreditering af laboratorier til certificering af referencematerialer (TF 9). Hermed er der nu en klar beskrivelse af, hvad der skal til for at blive akkrediteret. De væsentligste krav i TF 9 er at den ansøgende virksomhed: i forvejen skal være akkrediteret til kalibrering eller prøvning på området at kravene i ISO Guide 34 skal opfyldes DANAK har p.t. kun akkrediteret 1 laboratorium til certificering af referencematerialer. 25 år med metrologi i Danmark Den 1. januar 1983 skete der store ændringer med metrologien i Danmark. Det statslige Justervæsenet blev nedlagt, og der blev åbnet mulighed for at anvende private operatører (bemyndigede laboratorier) til at udføre måleteknisk kontrol. Ordningen støttede sig til akkrediteringsordningen, idet akkreditering var et krav, som skulle sikre, at de private operatører var uafhængige og havde den nødvendige tekniske kompetence. Danmark var således foregangsland for EU, som senere har kopieret (og udbygget) ideen med private operatører i form af de såkaldte notificerede organer. Regeludstedelse, varetagelse af internationalt arbejde, udpegning af bemyndigede laboratorier, udstedelse af typegodkendelser og tilsyn med reglernes overholdelse m.m. blev lagt i Teknologistyrelsen og Metrologirådet. Senere nedlagdes Metrologirådet, styrelsen skiftede navn flere gange, og endelig blev metrologien sammen med akkrediteringen lagt i en fond: Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Men indholdet i ordningen blev der ikke ændret ved. Og nu sker der noget igen. Heller ikke denne gang sker der ændringer i indholdet i ordningen, men rollefordelingen ændres lidt. Fra 1. januar 2008 overtager Sikkerhedsstyrelsen tilsyn og markedsovervågning samt området varmefordelingsmålere. Klageadgangen forenkles. Der oprettes et Metrologiudvalg, som skal bistå Sikkerhedsstyrelsen med arbejdet med metrologi. Den fremtidige arbejdsdeling ses i nedenstående skema. Poul Claudi Johansen Tlf.: Arbejdsdeling i varetagelsen af metrologiområdet mellem Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond pr. 1. januar 2008 Sikkerhedsstyrelsen Udstede regler Deltage i EU arbejde Notificere organer til MID Varetage området varmefordelingsmålere Informere om varmefordelingsmålere Tilsyn og markedskontrol Behandle klager Udarbejde handlingsplaner Udpege primær- og referencelaboratorier Være sekretariat for Metrologiudvalget DANAK-Metrologi Lave udkast til teknisk indhold af regler bortset fra varmefordelingsmålere Udstede vejledninger, fortolke, besvare spørgsmål bortset fra varmefordelingsmålere Varetage EU arbejde sammen med Sikkerhedsstyrelsen Varetage øvrigt internationalt arbejde bortset fra varmefordelingsmålere Lave indstilling om notifikation af organer til MID (Måleinstrumentdirektivet) notificere organer til NAWI (Direktivet for Ikke Automatiske Vægte) Bemyndige laboratorier til (re)verifikation koordinere bemyndigede laboratoriers arbejde Varetage områderne vand-, gas-, el- og fjernvarmemålere, målesystemer til andre væsker end vand, måleinstrumenter til bestemmelse af masse (vægt), flerdimensionsmålere og e-mærkning af færdigpakninger Informere (CLM (Center for Legal Metrologi), besvare spørgsmål, hjemmeside mm.) bortset fra varmefordelingsmålere Udstede nationale typegodkendelser (andre områder end MID og NAWI) Deltage i Meterkonventionens generalkonferencer Være medlem i Metrologiudvalget Status for DANAK s bedømmelse af miljølaboratorier efter Miljøstyrelsens bekendtgørelse 1353 Kvalitetsbekendtgørelsen DANAK har gennemført de første bedømmelser af akkrediterede laboratorier i forhold til overholdelse af kvalitetskrav til miljømålinger anført i bekendtgørelsen Hvorvidt et laboratorium er bedømt i forhold til bekendtgørelse 1353 vil fremgå af laboratoriets registerside på DANAK s hjemmeside (Søgefunktion/Find virksomhed). Her vil for laboratorier, der er bedømt i forhold til bekendtgørelsen, være anført følgende: Overensstemmelse mellem Miljøministeriets kvalitetskrav i BEK 1353 og laboratoriets analysekvalitet fremgår af gældende metodeliste. Ud for de konkrete metoder i metodelisten er i bemærkningsfeltet anført BEK 1353 for de metoder, hvor målingerne overholder kravene i bekendtgørelsen. I takt med at bedømmelsen gennemføres på resterende miljølaboratorier, vil registertekst og metodeliste blive opdateret i forhold hertil. Det skal understreges, at det er laboratoriets ansvar i forbindelse med aftalen om udførelse af analyser at sikre, at kundens behov opfyldes. Dette betyder, at laboratoriet over for kunder, der rekvirerer opgaver, der ligger inden for bekendtgørelse 1353, skal gøre opmærksom på, om en given måling opfylder bekendtgørelsens krav, og sammen med kunden vurdere, om metoden opfylder kundens behov. Kirsten Jebjerg Andersen Tlf.: EA-evaluering af DANAK DANAK har modtaget meddelelse om, at den næste evaluering af vores akkrediteringsaktiviteter vil blive gennemført i første halvdel af Evalueringen vil som tidligere bestå af en gennemgang på DANAK s adresse samt overvågning af besøg hos kunder inden for de forskellige typer akkreditering. 2 3

3 Tryk på det trykbærende udstyr Indførelse af DS/EN ISO/IEC Fremover skal verifikation af indretning, ombygning og reparation, samt opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr foretages af akkrediterede tredjepartsorganer og ikke af Arbejdstilsynet. Dette er fastlagt i to nye bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet, der begge trådte i kraft den 15. februar 2007, men med en række overgangsbestemmelser, der bl.a. betyder, at Arbejdstilsynet indtil 1. oktober 2007 har varetaget opgaverne, såfremt der ikke var et akkrediteret tredjepartsorgan på området. Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr omfatter ikke nyindretning af udstyr og enheder, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr. Verifikation af trykbærende udstyr og enheder i kontrolklasse A og B skal foretages af et akkrediteret tredjepartsorgan. Krav til dette tredjepartsorgan er præciseret yderligere i ændringsbekendtgørelse nr af 5. september Der vil være tale om akkreditering enten til produktcertificering i henhold til EN eller til inspektion i henhold til ISO Verifikationen består af en undersøgelse af det trykbærende udstyr og enheders konstruktion og fremstilling for overensstemmelse med tekniske krav, jf. væsentlige sikkerhedskrav i bilag 1 til direktiv 97/23/EF, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr Teknisk dokumentation, anvendte materialer, metoder, personalekvalifikationer og afsluttende inspektion af udstyret er omfattet af verifikation. Opgaver på dette område kan efter 1. oktober 2007 kun foretages af akkrediterede tredjepartsorganer. Opstillingskontrol og periodiske undersøgelser Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr omfatter beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Udførelse af aktiviteter i forbindelse med opstillingskontrol og periodiske undersøgelser kræver akkreditering til inspektion i henhold til ISO Opstillingskontrol af trykbærende udstyr omfatter inspektion af udstyret på opstillingsstedet og i forhold til de derværende omgivelser, samt at der foreligger fyldestgørende dokumentation for fremstilling af udstyret. Periodiske undersøgelser består af eftersyn og besigtigelse af trykbærende udstyr efter ibrugtagning. Eftersyn kan foretages, mens udstyret er i drift, og omfatter bl.a. inspektion af, at forholdene på opstillingsstedet fortsat er i overensstemmelse med fastsatte krav i bekendtgørelsen, og at eventuelle særlige betingelser for anvendelse og brug af udstyret er opfyldt. Besigtigelse foretages, når udstyret er taget ud af drift med henblik på besigtigelse. Besigtigelsen omfatter som hovedregel en direkte visuel undersøgelse af alle trykbærende flader for tegn på fladetæring, deformationer og revner, samt at sikkerhedsudstyret er indstillet korrekt. Besigtigelse af alle flader betyder, at inspektionsorganets inspektører også inspicerer kedler indvendigt for tegn på defekter. Eftersyn og besigtigelse foretages med fastsatte intervaller i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse nr Her er ligeledes defineret, at dampkedler trykprøves mindst hvert 8 år. Inspektionsorganer kan også akkrediteres til at udføre andre undersøgelser i henhold til bekendtgørelse nr Disse omfatter kontrol af program for levetidsundersøgelser, vurdering af driftsegnethed af udstyr med hensyn til, om brug af udstyret kan ske på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, samt af drift af dampkedler uden stadig overvågning. Opgaver med opstillingskontrol, periodiske undersøgelser samt godkendelse af drift af dampkedler uden stadig overvågning har indtil 1. oktober 2007 også kunnet udføres af Arbejdstilsynet. Egenkontrol i produktionsvirksomheder I bekendtgørelse nr. 100 er der endvidere givet mulighed for, at fremstillingsvirksomheder kan udføre periodiske undersøgelser som egenkontrol under forudsætning af, at virksomheden har et kvalitetssystem, der er certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan, hvor denne aktivitet er omfattet af det område certificeringsorganet er akkrediteret til. Supplerende krav til certificeringsorganet er fastlagt i bilag 2 til bekendtgørelse nr Krav til virksomhedens kvalitetssystem er fastlagt i bilag 6 i bekendtgørelse 100. Anerkendte sagkyndige Overgangsbestemmelserne betyder, at sagkyndige personer anerkendt af Arbejdstilsynet indtil 1. januar 2008 kan foretage opstillingskontrol og periodiske undersøgelser af trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder i klasse B efter hidtil gældende regler. Anerkendte sagkyndige kan endvidere foretage periodiske undersøgelser af trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg og hydroforer med produkttal mellem og frem til den 1. januar Sagkyndige virksomheder Bekendtgørelse nr. 100 vedrører også sagkyndige virksomheder, der er anerkendte af Arbejdstilsynet. Sagkyndige virksomheder udfører eftersyn af bl.a. kryoanlæg, sikkerhedsudstyr og sikkerhedsudstyr på dampkedler. Sagkyndige virksomheder skal inden udløb af deres nuværende godkendelsesperiode, dog senest 1. januar 2012, være certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 på det konkrete område af et akkrediteret certificeringsorgan, der skal have det pågældende område som en del af sit akkrediteringsområde. For sagkyndige virksomheder, der er autoriseret til at udføre eftersyn, samt tryk- og tæthedsprøver af køleanlæg, skal certificering i henhold til DS/EN ISO 9001 være opnået inden autorisationen bortfalder og senest den 1. januar Niels Christian Dalstrup Tlf.: Overensstemmelsesvurdering Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer. Som nævnt i sidste nummer af DANAK-NYT er ovennævnte standard udkommet. Standarden skal følges af de certificeringsorganer, der er akkrediteret til certificering af: Kvalitetsstyringssystemer Miljøledelsessystemer Energiledelsessystemer Arbejdsmiljøledelsessystemer Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed (FSMS) IT-sikkerhedssystemer (ISMS) Standarden erstatter EN og ISO Guide 66. Certificeringsorganerne skal inden den 15. september 2008 kunne dokumentere, at kravene i ISO/IEC opfyldes, for at akkrediteringer givet i henhold til disse standarder kan opretholdes. Ændringer i akkrediteringskravene ISO/IEC er hovedsageligt en sammenskrivning af EN og ISO/IEC Guide 66 samt overførsel af en del tekst fra de tilknyttede IAF-guidance-dokumenter. Der er desuden bl.a. følgende ændringer: ændrede krav til en certificeringskomites opgaver certificeringsaudit skal gennemføres i 2 faser (nyt for kvalitetsstyringssystemer) præcisering vedrørende personaleregistreringer valgmulighed vedrørende certificeringsorganets kvalitets- system (opfylde ISO 9001 eller krav direkte i ISO/IEC 17021) forskelle, som der skal tages højde for grundet den nye struktur og omformulering af kriterier Kvalitetsstyringssystemer Det er i IAF besluttet, at det nye regelsæt indtil videre består af ISO/IEC samt de fire annekser fra IAF GD2, der omhandler: Auditor Time ; Multi-site Certification/registration, Transfer of Accredited Certification/registration og Advanced Surveillance and Reassessment Procedures (ASRP). IAF har dog igangsat udarbejdelse af selvstændige dokumenter omfattende de 4 emneområder. Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Udover regelsættet nævnt under kvalitetsstyringssystemer skal kravene i DS/ISO/TS Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed opfyldes. Miljøledelsessystemer Det er i IAF besluttet, at det nye regelsæt indtil videre består af ISO/IEC samt de tre annekser fra IAF GD6 vedrørende EMS Auditor Time, Transfer of Accredited Certification/ registration og Advanced Surveillance and Reassessment Procedures (ASRP). Desuden er afsnittene G til G om multi-site/sample based approach fra IAF GD6 fortsat gældende. Som nævnt under kvalitetsstyringssystemer er IAFretningslinier under udarbejdelse. De øvrige specifikke kriterier for akkreditering til miljøcertificering: DANAK s RL 13 Kvalifikationskrav til Miljøcertificering og miljljøverifikation og den nye EA-7/04 vedrørende legal compliance vil fortsat være gældende. Energiledelsessystemer Det nye regelsæt består af DS/EN ISO/IEC sammen med de reviderede versioner af retningslinierne RL 15 og RL 16. Arbejdsmiljøledelsessystemer Det nye regelsæt består af DS/EN ISO/IEC sammen med de reviderede versioner af retningslinierne RL 17 og RL 18. IT-sikkerhedssystemer Det nye regelsæt består af DS/EN ISO/IEC og ISO/IEC Information technology Security techniques Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems. RL 10 Anvendelse af edb i akkrediterede laboratorier ophæves DANAK vil ophæve DANAK s retningslinie RL 10 Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier som blev udgivet i I stedet henvises til Eurolab s tekniske rapport nr. 2, 2006 Guidance for the Management of Computers and Software in Laboratories with Reference to ISO/IEC 17025/2005. Dette dokument kan frit hentes på Eurolab s hjemmeside DANAK er imidlertid klar over, at mange laboratorier har været glade for den støtte, de har fundet i RL 10, hvorfor der vil blive udgivet en akkrediteringsmeddelelse, som vil opsummere bedømmelsespraksis for brug af IT til rapportering, arkivering og formidling af prøvningsrapporter, svarrapporter og kalibreringscertifikater (elektronisk rapportering). For øvrig anvendelse af IT i laboratoriet f.eks. vedrørende udstyr, validering og elektronisk registrering henvises til Eurolab s tekniske rapport nr. 2, Erik Øhlenschlæger Tlf.:

4 Fakta om Dansk Dekommissionering Dansk Dekommissionering er en virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og har ansvaret for dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø. Virksomheden blev etableret den 15. september Opgaven skal udføres, så alle bygninger og arealer, der har været en del af de nukleare anlæg, enten fjernes eller behandles, så de kan anvendes til andre formål uden restriktioner, også kaldet "greenfield". Arbejdet forventes afsluttet i 2018 til en samlet udgift på én milliard kroner. Fra atomforsøgsstation til universitet Det var den daværende Atomenergikommission med Danmarks mest berømte forsker, Niels Bohr, i spidsen, der etablerede atomforsøgsstation Risø. Indvielsen fandt sted den 6. juni 1958 med deltagelse af kong Frederik IX, dronning Ingrid, Niels Bohr og finansminister Viggo Kampmann, som på linje med Niels Bohr var en varm fortaler for fredelig udnyttelse af kernekraft. Forud var Danmarks første reaktor blevet opført. DR 1 blev sat i drift første gang allerede i I dag er Risø et nationallaboratorium ved Danmarks Tekniske Universitet DTU med fokus på energiforskning. Strålingshygiejne i de bedste hænder Per Hedemann Jensen er helsefysiker og chef for Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed, der varetager overvågningen af den helsefysiske arbejdshygiejne i forbindelse med nedbrydningen af de nukleare anlæg på Risø. Han har i en lang årrække været konsulent for det internationale atomenergiagentur IAEA i Wien og medvirket til udarbejdelsen af en række sikkerhedskrav og sikkerhedsanbefalinger (Safety Requirements og Safety Guides), bl.a. de internationale frigivelseskriterier, der er udgivet af IAEA som en Safety Guide. Per Hedemann Jensen er medlem af EU s artikel 31 ekspertgruppe, der rådgiver Kommissionen i strålingshygiejniske spørgsmål samt medlem af OECD s internationale komite for strålingsbeskyttelse og folkesundhed. Femten år vil det tage at fjerne de nukleare anlæg på Risø. En akkreditering fra DANAK skaber tryghed for, at kun dokumenteret harmløst byggeaffald og metalskrot forlader Dansk Dekommissionerings Frigivelseslaboratorium. Danmarks sværeste nedrivning Akkreditering 488 lyder måske ikke af så meget. Men de beskedne ord tager udgangspunkt i en omfattende og kompleks opgave af stor samfundsmæssig betydning: At fjerne de nukleare anlæg på Risø, så alle bygninger og arealer kan anvendes til andre formål uden restriktioner med hensyn til stråling og radioaktive stoffer. Denne såkaldte dekommissionering udføres af Dansk Dekommissionering, der er indehaver af DANAK akkreditering nr Akkrediteringen gælder måling af radioaktivitet og indhold af radioisotoper samt bestemmelse af frigivelsesindeks for faste emner med henblik på frigivelse af emner og affald. Akkrediteringen skal sikre, at Dansk Dekommissionerings nye Frigivelseslaboratorium lever op til danske og internationale krav og standarder for den type opgaver. Således stiller akkrediteringen krav til, hvordan forskellige typer af frigivelsesmålinger skal udføres, samt om dokumentation og rapportering af måleresultater og databehandling. Hertil kommer personalets kompetencer bl.a. indenfor måleteknik og databehandling. Sagt mere populært skal akkrediteringen sikre, at kun dokumenteret harmløst materiale forlader Risø-området, så dekommissioneringen ikke medfører øget sundhedsrisiko for befolkningen. Vores arbejde har stor samfundsmæssig betydning. Akkrediteringen er derfor et myndighedskrav om at kunne dokumentere, at alle procedurer og instruktioner bliver fulgt ved frigivelsesmålinger. Vores målinger skal være korrekte, og vi skal omsætte måleværdierne korrekt til det såkaldte frigivelsesindeks, forklarer sektionschef Per Hedemann Jensen fra Dansk Dekommissionering. Cirka 80 procent kan frigives Efter mange års indsats i videnskabens tjeneste er bygninger og tekniske installationer blevet mere eller mindre radioaktive. Per Hedemann Jensen skønner, at cirka 80 procent ligger under de niveauer, som er fastsat for frigivelse som konventionelt affald. Det vil sige, at denne del af f.eks. nedbrudt beton, metalskrot og tekniske installationer kan genbruges eller bortskaffes på sædvanlig vis. De resterende 20 procent skal placeres i et særligt depot for radioaktivt affald, hvis placering ikke er besluttet endnu. Det daglige arbejde i Frigivelseslaboratoriet er derfor at kontrolmåle alt materiale, der efter indledende målinger og sortering formodes at være ikke-radioaktivt. Materialet er typisk anbragt i aluminiumcontainere, der placeres på et drejebord og roteres foran en germanium-detektor i et såkaldt gammaspektrometer. Måleudstyret er ekstremt følsomt, idet de niveauer, der er fastsat for frigivelse, er meget lave og dermed vanskelige at måle. Derfor er selve laboratoriebygningen også specielt afskærmet, så der ikke slipper uønsket stråling ind, og opført af en særlig betontype, der har et meget lavere indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer end almindeligt beton, og som derfor ikke forstyrrer målingerne så meget som almindeligt beton. Frigivelseskriterierne tager udgangspunkt i en effektiv strålingsdosis på 0,01 msv pr. år. Til sammenligning udsætter naturligt forekommende strålingskilder så som kosmisk stråling og radioaktive stoffer en gennemsnitsdansker for en effektiv strålingsdosis på omkring 3 msv pr. år og en røntgenundersøgelse på hospitalet kan give en dosis på op til 10 msv. Sv står for Sievert, der er enheden for effektiv strålingsdosis. Det er en enhed, hvor der både er taget hensyn til forskel- lige strålingsformers skadevirkning på organismen og at forskellige dele af kroppens væv har forskellig følsomhed, og altså kan tåle mindre eller større stråledosis. Afvikling besluttet i 2000 De nukleare anlæg blandt andet tre reaktorer på Risø blev opført i årene primært med henblik på at skabe et videngrundlag for at indføre kernekraft i Danmark. I 1985 vedtog folketinget, at det ikke skulle være tilfældet. Derefter blev anlæggene alene brugt til isotopfremstilling, bestråling af silicium til halvledere og grundforskning, hvor ikke mindst reaktoren DR 3 var en internationalt efterspurgt forskningsfacilitet. I april 2000 blev DR 3-reaktoren taget ud af drift, og det blev besluttet at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Året efter blev Risøs første reaktor DR 1 lukket. Allerede i 1975 var reaktor DR 2 blevet lukket. I efteråret 2004 tog specialisterne fat på at dekommissionere DR 1, og nu i efteråret 2007 er nedbrydningen af DR 2 s store reaktorblok af beton langt fremme. Hovedparten af den store mængde beton vil efter analyser af udtagne betonprøver i Frigivelseslaboratoriet få status som normalt byggeaffald og derfor som meget andet betonaffald sandsynligvis blive nedknust til brug som erstatning for stabilgrus ved vejbygning. Metaldele og beton adskilles før den flere meter tykke beton kan nedbrydes, fortæller projektleder Niels Strufe, som har ansvaret for dekommissionering af reaktoren DR 2. Væggene gennemskæres med wiresav, og de enkelte dele trækkes ud med hydraulisk værktøj før de deles ned i håndterbare stykker. Der skæres med diamantværktøj uden vand for at undgå spredning af forurenet materiale. Hele området er indkapslet i plasticpresenninger, og der holdes konstant undertryk for at undgå spredning af støv. Adgang sker via luftsluser, og alt personales helbredstilstand overvåges blandt andet med dosimetre. Alle komponenter, inklusive eksempelvis de mange kilometer rør i varmevekslerne, skal undersøges for radioaktivitet ved hjælp af ekstremt følsomme germanium detektorer, og alt materiale skal kunne spores. Alt er derfor pakket i aluminiumkufferter og mærket med stregkoder gennem hele undersøgelsesforløbet. 6 7

5 Akkreditering til Nærpatientundersøgelser Point-of-care testing (POCT) Standarden DS/EN ISO 22870: Nærpatientundersøgelser (POCT) krav til kvalitet og kompetence er nu udgivet, og DANAK er klar til at akkreditere efter standarden. Standarden er udarbejdet som en overbygning til DS/EN ISO 15189, og det er kun muligt at blive akkrediteret til nærpatientundersøgelser sammen med en akkreditering til medicinske undersøgelser efter DS/EN ISO Nærpatientundersøgelser med bed site -udstyr kan udføres akkrediteret efter DS/EN ISO alene, hvis undersøgelserne udføres af personale, som organisatorisk hører til den akkrediterede enhed. Udføres undersøgelsen derimod med udstyr, som vedligeholdes af den akkrediterede enhed, men af personale fra andre afdelinger, så skal kravene i standarden DS/EN ISO opfyldes. Dette behov er til stede mange steder i sundhedssektoren, eksempelvis i form af glukosemålinger med bed site -udstyr eller måling af blodgasser på decentralt placeret udstyr. DS/EN ISO stiller således en række supplerende krav ud over DS/EN ISO 15189, som specifikt vedrører nærpatientundersøgelser og disse aktiviteters integrering og vedligeholdelse i ledelsessystemet for de øvrige medicinske undersøgelser. Standarden er speciel, da der stilles krav om involvering af personale, der ikke organisatorisk tilhører den afdeling, som oppebærer akkrediteringen. DS/EN ISO stiller krav om etablering af en multidisciplinær ledelsesgruppe for POCT-aktiviteterne sammensat af en kvalitetsansvarlig for POCT og af repræsentanter fra de kliniske afdelinger, som personalet, der udfører POCT, hører til. Repræsentanterne skal være udpeget af de kliniske afdelingers ledelse og have direkte reference hertil samt have ansvar for og beføjelser til at sikre POCT-personalets efterlevelse af akkrediterings- Ny udgave af ISO Medicinske laboratorier Særlige krav til kvalitet og kompetence. Den internationale standard ISO 15189:2003 er revideret og IS :2007 er udgivet den 15. april Da ændringerne er af meget begrænset omfang, vil det ikke kræve ekstra besøg af DANAK. Det vil normalt kunne foregå administrativt ved indsendelse af materiale til DANAK s bedømmelse eller i forbindelse med et tilsyns- eller fornyelsesbesøg. Nye akkrediteringer vil foregå efter ISO 15189:2007. Den væsentligste ændring er tilføjelse af kravet (4.1.6) at laboratoriets ledelse skal sikre, at der etableres hensigtsmæssige kommunikationsprocesser i laboratoriet, og at der finder kommunikation sted vedr. kvalitetsstyringssystemets effektivitet. Ud over flere rent redaktionelle ændringer er quality system (i og ) erstattet med quality management system og clients er (i 4.4.4) erstattet af customers. kravene. Den kvalitetsansvarlige for POCT og aktiviteterne relateret hertil, skal være udpeget af det akkrediterede laboratoriums ledelse og have direkte reference hertil. Den kvalitetsansvarlige skal have ansvar for uddannelse, træning og vedligeholdelse af POCT-personalets kompetencer samt udarbejdelse af POCTinstruktioner. Laboratoriet skal kunne fremvise instruktioner i de kliniske afdelinger for POCTaktiviteterne, dokumentation for oplæring og vedligeholdelse af POCT-personalets kompetencer, vedligeholdelse af POCT-udstyr, materialer og reagenser, styring af afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger samt forbedringer. Forespørgsler vedrørende akkreditering til POCT kan stilles til laboratoriets ledende assessor. Tove Reiter Kirk Tlf.: Under kravet til et laboratoriums lagerstyringssystem for leverancer er det (i 4.6.3) præciseret, at systemet skal omfatte registrering af partinummer for alle relevante reagenser, kontrolmaterialer og kalibratorer, dato for modtagelse i laboratoriet og dato for, hvornår materialet tages i brug. Det er nu i standardens indledning præciseret, at det er en akkrediteringsstandard og ikke en certificeringsstandard. Formålet med ændringerne er at bringe standarden på linje med ISO 17025:2005. Ændringerne skal være implementeret i laboratoriernes kvalitetsledelsessystem senest 31. marts En checkliste over kravene i ISO 15189:2007 kan hentes på extranettet på DANAK s hjemmeside. Tove Reiter Kirk Tlf.: Lovgivning om måleenheder Siden 1980 har der i EU været arbejdet på at standardisere anvendelsen af måleenheder inden for EU og i et vist omfang også i samarbejdet med handelspartnere, f.eks. USA. Tanken har været, at der i EU alene skulle anvendes SI-måleenheder i overensstemmelse med det internationale system SI (Système International), som forvaltes af BIPM (Bureau International de Poids et Mesures). Behovet for ajourføring I overensstemmelse med EU-direktivet om måleenheder ville det ikke længere være tilladt at anvende supplerende, ikke-metriske SI-enheder efter Eftersom dette ville give problemer for erhvervsdrivende og være til skade for international handel, bl.a. fordi en så vigtig handelspartner som USA kræver mærkning med ikke-metriske enheder parallelt med de metriske, ændres EU-direktivet således, at det vil være muligt at anvende supplerende enheder (SI-enheden samt en anden enhed) på ubestemt tid. Samtidig ændres EU-direktivet, således at England, Skotland og Nordirland (United Kingdom) samt Irland på ubestemt tid vil kunne anvende måleenhederne pint, mile og troy ounce (anvendes ved vejning af ædelmetaller, juveler, perler og lignende), hvor disse stadig måtte finde anvendelse. Betydning af den ændrede lovgivning I engelsktalende lande er mange brugere formentlig glade for, at der stadig kan købes pints (øl i den mængde som en pint er) i stedet for at gå over til at servere øl i portioner på f.eks. 500 ml, som er en af de generelt anvendte portionsstørrelser i EU-lande. En pint er nemlig 568 ml! Kursusoversigt Som et kuriosum kan nævnes, at man kan møde f.eks. følgende forskellige pint-størrelser. I Australien kan en pint være forskellig fra by til by. De fleste steder i Australien er en pint 570 ml enkelte steder kun 425 ml. I Indien anvendes generelt 330 ml for indholdet i en pint. I Danmark og de fleste andre EU-lande betyder den ændrede lovgivning formentlig, at vi fortsat i mange tilfælde vil se enheder angivet på to forskellige måder: SI-enheden for energi er Joule 1 Joule er 0,239 kalorier. Kalorie som enhedsangivelse for energiindholdet må forventes anvendt fortsat. SI-enheden for effekt er W 1 kw er det samme som 1,36 HK (hestekræfter). Enheden HK må forventes brugt i lang tid fremover bl.a. af den grund, at talangivelsen for effekt er større, når enheden HK anvendes, end når enheden kw anvendes (en bilmotor med en effekt på 100 kw har jo 136 HK). Specielle områder (f.eks. størrelsen på TVskærme) vil nok falde uden for systemet i meget lang tid. Der er nok ikke mange af os, der vil forvente at blive præsenteret for en 102 cm fladskærm i stedet for den nuværende angivelse, som i dette tilfælde kunne være 40 tommer. I denne branche er der samtidig ikke tradition for, at der altid vil være en helt entydig sammenhæng mellem størrelsesangivelsen i tommer og centimeter. Sammenfattende kan det altså siges, at den aktuelle SI-enhed skal anvendes. Visse andre enheder end SI-enheder kan anvendes, men uanset om der anvendes supplerende enheder, falder området altså under alle omstændigheder ind under direktivets bestemmelser. Keld Palner Jacobsen Tlf.: Tid Titel Sted Min./ Sidste frist for maks. antal tilmelding Grundkursus DS/EN ISO/IEC 17025:2005 Hjalet 18/20 Udsolgt! Vordingborg Grundkursus DS/EN ISO Hjalet 18/ Vordingborg Anvendelse af EDB i akkrediterede laboratorier DANAK 18/ Skovlunde Grundkursus DS/EN ISO/IEC 17025:2005 Hjalet 18/ Vordingborg Se kursusbeskrivelser og andre oplysninger på eller kontakt Karin-Ulla Thaysen på tlf.: DANAK personalia Bo Thejls Den 1. maj 2007 Tlf.: Bo Thejls er ansat som ledende assessor i sektionen for akkreditering til certificering og inspektion. Bo er civilingeniør og har været beskæftiget som laboratoriechef hos Forbrugerstyrelsen, det tidligere Statens Husholdningsråd, senere kaldet Forbrugerinformationen. Bo har arbejdet med afprøvning af forbrugerprodukter med henblik på forbrugerinformation i forskellige medier. Laboratoriet udførte desuden kontrol af energimærkning af hvidevarer for Energistyrelsen samt opgaver for industri og forbrugerorganisationer. Bo har desuden deltaget i internationalt standardiseringsarbejde i CEN og ISO. Jørn Madsen Den 1. sept Tlf.: Jørn Madsen er ansat som ledende assessor i sektionen for akkreditering til certificering og inspektion. Jørn er uddannet maskiningeniør, flymekaniker, erhvervspilot og lærer. Jørn har primært været beskæftiget inden for luftfart nationalt og internationalt, herunder med implementering af kvalitetsstyringssystemer samt med analyse og korrektion af tekniske og organisatoriske problemstillinger. Fratrådt: April-Marie Smidt, som har været ansat hos DANAK fra den 15. juni 2000, har valgt at fratræde sin stilling den 30. september

6 ISO Certificering af fødevaresikkerhedssystemer I slutningen af 2005 blev der udgivet en international standard: EN/ISO med krav til virksomheder, der ønsker at etablere et ledelsessystem for fødevaresikkerhed en pendant til kvalitetsledelsesstandarden EN/ISO Allerede ved udarbejdelse af standarden var der enighed om, at der var behov for at definere specifikke krav til kompetencer hos certificeringsorganer, der skulle certificere overensstemmelse med krav til ledelsessystemer for fødevaresikkerhed, selvom de generelle krav var dækket af standarden EN Det blev dog besluttet ikke at indføje krav til certificeringsorganer i ISO 22000, men at udgive en separat standard. EN bliver nu afløst af EN/ISO/IEC 17021, der omfatter krav for certificering af alle typer ledelsessystemer, og i begyndelsen af 2007 udgav ISO en Teknisk specifikation, der i den danske udgave, DS/ISO/TS 22003, har titlen Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Krav til organer der foretager auditering og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. ISO henviser til kravene i ISO på en række generelle områder, og den er et supplerende kravdokument i forbindelse med akkreditering til certificering iht. DS/EN ISO/IEC De væsentligste elementer i DS/ISO/TS er kompetencekriterier for certificeringspersonale. Der er defineret krav til uddannelse, erhvervs- og auditorerfaring med relation til fødevaresikkerhed for personer, der gennemfører kontraktgennemgang og bedømmelser (auditorer og eksperter) samt træffer beslutning om certificering. ISO standarden kan anvendes af alle typer virksomheder inden for fødevareområdet inkl. alle leverandører og servicevirksomheder, dvs. primærproduktion, forarbejdning, catering, distribution og produktion af foderstoffer, maskiner, emballage samt tilknyttede servicevirksomheder. I ISO er dette fødevareområde opdelt i 13 kategorier med eksempler på underopdeling i sektorer. Det angives, at certificeringsorganerne skal bruge kategorier og sektorer til at Definere deres scope, dvs. de områder, hvor de kan tilbyde certificering Identificere de nødvendige kvalifikationer for auditorer til dækning af forskellige kategorier eller sektorer Sammensætte et kompetent audithold Set i relation til krav om kendskab til fødevarerisici er nogle kategorier meget brede, og vil kræve opdeling i sektorer, mens andre, f.eks. emballagevirksomheder, er mere generelle. DS/EN ISO/IEC skal være implementeret den 15. september 2008, hvorefter DS/EN ikke mere kan anvendes som akkrediteringsstandard. Det betyder, at i relation til akkreditering til certificering af ledelsessystemer inden for fødevaresikkerhed skal ISO/TS også være implementeret senest den 15. september Karen Jensen Tlf.: Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante laboratorier, inspektions- og certificeringsorganer. Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status TF 9 Akkreditering af laboratorier til certificering af referencematerialer Okt Ny TF 14 Bestemmelser for certificerings- og inspektionsorganer samt CO 2 -verifikatorer Okt Revideret TF 16 Afgrænsning af erhvervssektorer i akkrediteringsområder for systemcertificering og miljøverifikation Okt Revideret RL 13 Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering og Miljøverifikation Jul Revideret RL 15 Energiledelse. Anvendelse af DS/EN ISO/IEC ved akkreditering til certificering af energiledelsessystemer Jul Revideret RL 16 Energiledelse. Kompetencekrav ved certificering Jul Revideret RL 17 Arbejdsmiljø. Anvendelse af DS/EN IS0/IEC ved akkreditering til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Jul Revideret RL 18 Arbejdsmiljø. Kompetencekrav ved inspektion og certificering Jul Revideret Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Nedenstående dokumenter som er markeret med fed vedrører akkrediterede organers udførelse af opgaver og udsendes af DANAK til de relevante ansøgende og akkrediterede virksomheder. Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications Sep Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, Contracts of Co-operation and observers Sep Revideret EA-1/06 EA Multilateral Agreement Jun Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories (Rev. 17) Maj 2007 Revideret EA-2/01-S3 EA Supplement 3 to EA-2/01, EA Rules of Procedure, Complaint and Appeal Procedures Mar Revideret EA-2/02 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement Jun Revideret EA-5/02 Guidance on the Application of EN in recurrent inspection of motor vehicles Jun Revideret EA-6/02 EA Guidelines on the Use of EN and ISO/IEC for Certification to EN ISO 3834 Jul Revideret EA-6/03 EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive apr Revideret EA-7/04 Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification apr Revideret Inspektion af energieffektivitet i ventilationsanlæg Energistyrelsen indfører fra 1. januar 2008 lovpligtigt eftersyn af større ventilationsanlæg og klimaanlæg som opfølgning på EU s Bygningsdirektiv og Lov om Fremme af Energibesparelser i Bygninger. Det lovpligtige eftersyn skal udføres af en eftersynsvirksomhed, som er akkrediteret af DANAK til denne opgave. Akkrediteringen sker efter DS/ISO 17020, Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion. Derudover skal eftersynsvirksomhederne opfylde retningslinier som udarbejdes af Energistyrelsen. Det lovpligtige eftersyn af ventilationsog køleanlæg omfatter en registrering af grundoplysninger om anlægget, inspektion af anlæggets driftstilstand og et måleprogram. Målingerne vedrører ventilatorernes optagne elektriske effekter samt anlæggets volumenstrømme, trykforhold og temperaturer. Energistyrelsen har udarbejdet Instruks for lovpligtigt eftersyn af ventilations- og køleanlæg, der er en nærmere beskrivelse af arbejdsgangen i forbindelse med et eftersyn. Ved eftersynet skal anvendes et edb-program, der er udviklet for Energistyrelsen, som guider inspektøren gennem efter- synet, sikrer at de nødvendige målinger er gennemført og som på baggrund af de indhentede informationer kommer med forslag til en vurdering af anlæggets energieffektivitet og forslag til energieffektiviseringer. Ved hjælp af edb-programmet kan resultatet af eftersynet indrapporteres til Energistyrelsen. Til hjælp for virksomheder, som ønsker at blive akkrediteret til ordningen, har Energistyrelsen udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en kvalitetshåndbog samt et eksempel, som kan findes på styrelsens hjemmeside. Formålet med eftersynet er at fremme økonomisk rentable besparelser og øge energieffektiviteten i ventilations- og klimaanlæg. Erfaringer fra bl.a. Elsparefondens ventilationstjek og energiselskabernes energirådgivning viser, at der selv for nyere anlæg kan opnås betydelige energibesparelser ved at tilpasse driftstider, volumenstrømme og temperaturer til behovet i lokaler, der ventileres og eventuelt køles. Dertil kommer besparelser ved bedre vedligehold og ved anlægsændringer som eksempelvis udskiftning af ventilatorer eller etablering af varmegenvinding, hvis det ikke findes i forvejen. Et ventilationsanlæg er omfattet af ordningen, hvis summen af mærkeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kw eller derover. Har anlægget kun udsugning, gælder de 5 kw for ventilatormotoren i udsugningen. For klimaanlæg gælder, at et anlæg er omfattet af ordningen, hvis mærkeeffekten for kompressormotoren er 5 kw eller derover. Ventilations- og klimaanlæg skal efterses mindst hvert femte år. Ordningen indfases over fem år, så anlæg i store bygninger efterses først. Ventilations- og klimaanlæg i bygninger til erhvervsmæssig produktion i forbindelse med industri, håndværk, landbrug, gartneri og lign. er undtaget fra ordningen. Energistyrelsen forventer, at anlæg skal have et lovpligtigt eftersyn, og at ca. 40 ventilationsvirksomheder vil være interesseret i at blive akkrediteret til eftersynene. Jesper Høy Tlf.: Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Nedenstående dokumenter udsendes af DANAK til de relevante laboratorier. Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: Ref. No Titel Udgivet Status ILAC-G13:2007 ILAC Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes 2007 Revideret ILAC-G24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments 2007 Ny Produktcertificering 7025 FORCE-Dantest CERT Produktcertificering af måleinstrumenter NYE AKKREDITERINGER Perioden fra 1. februar september 2007 Inspektion 9055 Cylindric Denmark A/S Inspektion af transportable gasflasker / komposit - stål og aluminium 9057 FORCE-Dantest CERT Inspektion af trykbærende udstyr Laboratorier til fysisk prøvning og kalibrering 484 Insatech A/S Insatech Calibration Laboratory Kalibrering af ledningsevne- og temperaturmåleudstyr 488 Dansk Dekommissionering Måling af radioaktivitet og indhold af radioisotoper samt bestemmelse af frigivelsesindeks for faste emner med henblik på frigivelse af emner og affald Laboratorier til miljø- og fødevareprøvning 486 DGtek A/S Måling af luftbåren emission 489 Vattenfall A/S Kemisk analyse af brændsler og spildevand Laboratorier inden for sundhedsområdet 1005 Regionshospitalet Holstebro Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemiske analyser og blodprøvetagning Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges på

7 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 99 Bekendtgørelse om indretning, ombygning 31/01/2007 og reparation af trykbærende udstyr BEK nr. 100 Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr 31/01/2007 DANAK s sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på LOV nr. 175 Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 27/02/2007 (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v.) BEK nr. 252 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 19/03/2007 Miljøministeriet typegodkendelsesordning for minirenseanlæg BEK nr. 255 Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes 20/03/2007 arbejdsmiljø m.v. (Smiley-ordning) BEK nr. 405 Bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og over- 02/05/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet dragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet novelty lighters (Lighterbekendtgørelsen) BEK nr. 482 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og 29/05/2007 Ministeriet for Familie- ordinering af lægemidler til dyr og Forbrugeranliggender LOV nr. 549 Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgas- 06/06/2007 Transport- og Energiministeriet forsyning og lov om varmeforsyning (Havvindmølleudbud, nettilslutning m.v.) BEK nr. 648 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 18/06/2007 Miljøministeriet husdyrbrug BEK nr. 748 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i 21/06/2007 Miljøministeriet forbindelse med flytning af jord BEK nr. 906 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning 16/07/2007 Fødevareministeriet og om plantedække i planperioden 2007/2008 BEK nr Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for 20/08/2007 Transport- og Energiministeriet konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller (Typegodkendelsesbekendtgørelsen) BEK nr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 30/08/2007 Ministeriet for Familie- indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner og Forbrugeranliggender BEK nr Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning 03/09/2007 Ministeriet for Familie- m.v. af oksekød (Mærkning af oksekød) og Forbrugeranliggender BEK nr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ind- 03/09/2007 retning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg 20/09/2007 Transport- og Energiministeriet i bygninger Nye standarder på vej: Produktcertificering En arbejdsgruppe (WG 29) under ISO CASCO er netop påbegyndt udarbejdelsen af en ny standard med krav til certificering af produkter til erstatning af ISO Guide 65 (EN 45011). Gruppen ledes af Mario Wittner fra det argentinske standardiseringsorgan IRAM, og der er 1 dansk deltager i gruppen. Standarden forventes udgivet i Præstationsprøvning En arbejdsgruppe (WG 28) under ISO CASCO er ved at udarbejde en ny standard for præstationsprøvning til erstatning af part 1 og 2 af ISO Guide 43. Gruppen ledes af Daniel Tholen fra A2LA i USA, og der er 2 danske deltagere. Standarden forventes udgivet i DANAK Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse na tionalt og internationalt af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Erik Bruun Lorentzen, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Full Circle Reklamebureau Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Karin-Ulla Thaysen, tlf.: eller printes fra

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg 19. november 2008 RMH + MJ Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Af Rikke Marie Hald, Energistyrelsen, og Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Fra 1. januar 2008 skal større ventilations-

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010 Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø Udgivet januar 2010 Vejen til greenfield Dekommissionering betyder at tage ud af drift. Ved nukleare anlæg dækker det over nedbrydning og rensning af anlæggene,

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Vigtig dialog med myndighederne

Vigtig dialog med myndighederne Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 38. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.30-14.30 03-01-2014 Sag 21-06-0001 mta Sted Deltagere Afbud Referent : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere