TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 17. april 2013 Påtale 16. april 2016 Stikprøve 17. december2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygnitigssagkynd. ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle. Nævnssekretariat n et Nej Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendbmmens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra vej (nordfacade) Oversigtsbilleder 30. maj :36 Sagen lukket

2 fravalgt Litra A set fra haveside (sydfacade) Litra B (garage/udhus) Litra C (udhus/skur) - (OK ringe stand) Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-nov-12 08:22 Udtrukket til kontrbl ScanJourjournalnr. 01-nov-12 08:22 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 2

3 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 20-nov-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-nov-12 23:44 Kontrolrapport udarbejdet 14-dec-12 08:32 Høring iværksat 27-dec-12 10:08 Bygningssagkyndig kommenteret høring 02-jan-13 14:55 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar i 6-jan-i 3 15:24 Kontrolrapport godkendt af NS 04-feb-13 14:13 Indstilling til nævn 09-apr-13 14:36 Indkaldelse til nævnsm øde i 7-apr-i 3 i 1:29 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Udardbejdes samtidigt Huset var normalt møbleret ved besigtigelsen. Vejret ved besigtigelsen var skyet ca. 10 grader Der vr hentet plan, snit og facadetegninger fra opførelsen, samt efterfølgende byggetilladelser i forbindelse med ændringer tagetagen på inden besigtigelsen. 30. maj :36 sagen lukket 3

4 Termoruderne Det hvilket Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendom men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Kædehus Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på inddækningerne Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areat Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1985 i i D Beboelse / Overdækket terrasse B Garage/udhus C Udhus/skur Fejlangivelse Litreringen afde enkelte bygninger virker lidt uortodoks, da der bør startes med Litra A for Al beboelse og herefter med litra B for bygninger nærmet tilknyttet beboelsen. Herved burde Bygningssagkyndig overdækket trrasse have haft B, carport C og det fravalgte udhus D. Desuden virker det misvisende at den overdækket terrasse har fået betegnelsen Beboelse/overdækket terrasse, da et halvtag uden vægge ikke kan få status som en beboelse Der er taget udgangspunkt i de 2 bygninger der er i BBR, disse er litreret A og B. 0 Bygning C er litreret som bygning 3 idet det er en selvstændig bygning. Bygning D er i BBR noteret som bemærkning for grund, og er medtaget under bygning 1, da den er monteret på denne. Der er vel ikke noget egentligt krav i håndbogen om hvilken rækkefølge der skal litreres i. Der er et begrænset udvalg i rullelisten, der er valgt beboelse/overdækket terrasse, idet terrassen er bygget på beboelsesdelen. Det er vanskeligt at se hvilke bygninger, der passer ind under denne kategori hvis ikke den valgte bygning passer. Der_er_ikke_muligt_at vælge_ halvtag_uden_vægge. Der er mulighed for alene at vælge overdækket terrasse - havde været den korrekte betegnelse for bygningen. Desuden må det fastholdes at BS litrering virker ustruktureret. Ikke kun med valg af litra, men også med rækkefølgen i skemaet A - D C, hvilket skaber forvirring hos en bruger. Fejlen fastholdes som en mindre formel fejl. - B Al Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Spidsloft er grundet ringe højde kun besigtiget fra lem. ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - er fra Der kunne ikke konstateres punkterede termoruder ved termoruder? besigtigelsen. Punkterede termoruder kan være vanskelige at konstatere på grund af lys- og temperatur_forholdene_på_tidspunktet_for_besigtigelsen. 4..Fravalg af sekundære Ja: C - Bygning C har så ringe byggeteknisk vrdi, at der ikke er udført eftersyn heraf. bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: C - skønnes tagetagen på bygning er A er udnyttet med oa. 90 m2 Bygning C fremgår ikke af BBR. Er ikke et krav. 30. maj :36 Sagen lukket 4

5 . Begrundelse Bygning A (Beboelse - 184m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Kl: Der er revner imellem forskællings mørtel og tagsten i gavl. Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al. Bygningssagkyndig Beskrivelse afskadelmangel: Som BS tekst. Note: Åbninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. Der er valgt karakteren Kl idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes at skaden kun har har udviklet sig begrænset siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes svarendet til et normalt vedligeholdelses interval for bygningsdelen. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 30. maj :36 Sagen lukket 5

6 1.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Kl: Der er begyndende udfald af mørtel i tagrygning. - Al Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst. Note: Abninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj :36 Sagen lukket 6

7 Bygningssagkyndig Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes ikke at skaden har udviklet sig i større grad siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for bygningdelen. Ifølge syns- og skønmandens forklaring ved besigtigelsen, kan overskuelig tid godt være op til 75 år! Det skønnes der er tale om den oprindelige rygningsmørtel, der er fra Det skønnes der ikke er foretaget vedligehold på rygningsmørtlen, og omfanget taget i betragtning skønnes det ikke skaden vil medføre svicit inden for bvaninasdelens normale levetid. BS bør erkende, at rygningsmørtel (forskellng) ofte haren vedligeholdelses cyklus på blot 5-15 år TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 1.3 K3: lnddækninger ved tagvinduer og skorsten er udført med bly. Der var små utætheder ved 6 Skotrender/inddækninge tagvinduer. Note: Der er risiko for vandindtrængen. 30. maj :36 Sagen lukket 7

8 1.5 Udvendigt træværk ved tag Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er nedbrudt træ i de to stumper vindskede ved udhæng i begge sider på vestgavl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 8

9 Bygningssagkyndig Der er tale om 2 stykker træ af Ca. 25 centimeters længde, til en materialepris af under 20 0 kr. pr. løbende meter. Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnes endvidere overdrevent at kalde det en alvorlig skade, der vil medføre svigt i bygningsdelens funktion, idet der er tale om et stump træ der er Ca. 50 år gammlet, hvilket vel overstiger dets levetid. Bygningsdelen må betegnes som betydende for bygningens helhed, hvorfor en skade på denne også skal bemærkes overfor en ny bruger. Da skaden er en udviklingsskade under fortsat udvikling skal karakteren K2 anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering, men medgiver BS, at skaden er af mindre økonomisk_betydning._fejlen_sænkes_til_laveste_niveau. Al 30. maj :36 Sagen lukket 9

10 1.6 Tagrender/tagnedløb inaen bemærkninaer Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagrende ved facade mod vej er trukket skæv hen mod nedløb. Note: Skævheden er opstået i forbindelse med at skabe tilstrækkeligt fald mod afløb, Herved er tagrenden vredet, hvilket medføre større risiko for overløb. - Hvilket forstærkes af at tagsten sidder relativt højt i for hold til tagrenden. Overløb kan give opfugtning på facade -Hvilket der dog endnu ikke umiddelbart er spor efter. Karakter: K3 Beurundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Det skønnes ikke tagrenden er trukket skæv hen mod afløb. Al Tagrendens længde er Ca. 11,5 m, idet den afvander ensidigt. Der er derfor tale om et pænt fald mellem de 2 gavle. Forholdet er delvist optisk bedrag, mellem flugten på undersiden af tagsten og tagrenden, der yderligere forstærkes af den yderste tagsten har en modsat rettet skævhed ved gavl. Der er en mindre skævhed idet renden er oplagt med fald på tværs af renden. Renden kan ikke lægges højere, da tagsten så vil gå ned i renden ved den modsatte gavl. Det skønnes at renden fungerer uden problemer under normale omstændigheder. Der vil i tilfælde af meget kraftig regn være tale om, at renden ikke er tilstrækkelig og derfor vil der kunne skeoverløb i renden. Det er derfor hensigtsmæssigt, at dette overløb skervæk fra facaden og ikke ind mod facaden. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra en hypotetisk risiko for opfugtning af facaden. Der var ingen tegn på facaden. Facaden bliver også fugt belastet ved slagregn, og på gavlene er der jo hverken udhæng eller tagrende. 30. maj :36 Sagen lukket 10

11 Det skal medgives, at karaktersystmet ikke i alle situationer kan give en bruger en præcis A3 oplysning af forholdet. Idet der ikke er mulighed for give pil op eller ned, eller indeks for at indikere risikoforholdet under specikikke omstændigheder. Det kan alene kun gøres ved tekstbeskrivelsen. Men det fjerner ikke omstændigheden af at der reelt består en risiko for følgeskade af en vis størrelse - som ikke kan gradbøjes. Hvorfor karakteren K3 nødvendigvis bør anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering Ventilation Kl: Ventilation aftagfiaden er nedsat idet isdlering flere steder er lagt op mod lægter. Note: Der sås ingen_tegn_på_skader_som_følge_af_mangelfuld_ventilation. 30. maj :36 Sagen lukket 11

12 Andet Ingen bemærkninger - Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagfiade over hoveddør har en opbulning. Note: Sælger oplyser at huset er opført sådan og er sket som følge af uhensigtsmæssig udveksling i spær ved trappeopgang. Forholdet har ingen konstruktiv betydning, men virker iøjendfaldende. Karakter: KO Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Selvom forholdet ikke har konstruktiv betydning, er det et forhold der kan skabe usikkerhed hos en køber. såfremt forholdet ikke er beskrevet. Forholdet er kosmetisk. Visuelt bliver det optisk forstærket af tagrendens fald i forhold til Al tagstenen. 30. maj :36 Sagen lukket 12

13 Cø cl-i - 0 CD D CD (i, 3 0) D 0. -I 0) Cl) 0 0 CD 0) (0 c3 CD 0) 0 0. CD D Cp DC CD CD 0 (0 Cl) DCC )C DC 0 DC CD 0 CD -Ci) CD

14 1.15 Andet Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem er en almindelig plade med profllbrædder og udført uden tætningslister, men dog med isolering. Note: Varm fugtig rumluft kan trænge uhindret op i tagrum og danne kondens. Giver samtidig et uhensigtsmæssigt varmetab. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 14

15 Bygningssagkyndig Der er tale om en ganske normal udførelse af loftslem for bygninger fra den periode. 0 Der var ingen tegn på kondens og der kunne ikke måles forhøjet fugt ved besigtigelsen. Forholdet omkring energitab er medtaget i det samtidig udarbejdede energimærke og vedrører reelt ikke tilstandsrapporten. Vi beskriver jo heller ikke energitab ved alle bygningsdele der er udført efter tidligere byggeskik og ikke opfylder dagens krav til tæthed. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra den teoretiske risiko for kondens i et ventileret loftsrum, når der overhovedet ikke var nogen som helst tegn på opfugtning eller_kunne_måles_forhøjet_fugt_ved_besigtigelsen. BS skal ikke forholde sig til hvorvidt konstruktionen var gængs for opførelsestidspunktet, men alene om hvorvidt forholdet i dag indebærer en gene/risiko for en ny bruger. TR fastholder sin argumentation og vurdering Bemærkninger til Kl: Der er revnedannelser i fuger i top af skorsten. skorsten A3 30. maj :36 Sagen lukket 15

16 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er enkelte skader på mursten i gavl mod carport. 30. maj :36 Sagen lukket 16

17 Fejlangivelse Al iflvflfl J ft 7 r r 30. maj :36 Sagen lukket 17

18 Beskrivelse af skadelmangel: Der er flere mursten i den øverste halvdel af gavltrekanten som har frostafskalninger. Note: Frostafskalntngerne gør murstene endnu mere fugtsugende, hvorved frostafskalningen tiltager. øvrige mursten må antages at have samme nedsatte modstandsdygtighed overfor fugt/frost og må forventes at frostafskalle inden for overskuelig fremtid.. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervurderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj Sagen lukket 18

19 Bygningssagkyndig Der er skader på et begrænset antal sten i gavl. Skaden fremgår af tidligere 0 tilstandsrapport fra Det skønnes ikke, at forholdet har udviklet sig væsentligt siden da. Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for denne bygningsdel. Det kan ikke des bort fra at skaden er under fortsat udvikling og derfor nødvendigvis skal have karakteren k2. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 2.1 Facader/gavle Kl: Der er fin revne i murværk i gavihjørne mod sydvest. Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækrude i et tagvindue mod nordøst. 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækket rude i vinduet i fyrrum / bryggers i kælder. 30. maj :36 Sagen lukket 19

20 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Nyisatte vinduer i soveværelse i stueetagen opfylder ikke gældende krav til redningsåbning. Lysningsmål er 41cm og er udført uden oplukkelig lodpost. Note: Det vurderes dog at de fleste personer vil kunne benytte vinduet som flugtvej. Karakter: Kl Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen kommentar. OK - vurderingen fastholdes. A3 A3 30. maj :36 Sagen lukket 20

21 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse C13 Beskrivelse af skadelmangel: forbindelse med tilbygning af 1. salen er der anvendt ældre genbrugs Velux vinduer uden redningsåbning i alle beboelsesrum. De gamle vippevinduer er endvidere placeret i gældende krav for adgang til redningsåbning. en højde på 145 cm. Hvilket er 25 cm højere end Note: Vinduernes manglende åbningsareal, samt høje placering gør dem vanskelig anvendelige som flugtvej og vil indebære en personfare risiko ved brand. Karakter: K3 Begrdndelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da der er person skade risiko vægtes fejlen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 21

22 Bygningssagkyndig Der foreligger byggetilladelse I ibrugtagningstilladelse til indretning af loftsetagen med tegninger, hvoraf de nævnte Velux vinduer og placering fremgår. Cl i Det fritager ikke BS for at gøre bemærkning til forholdet, at myndighederne skulle have Cl 3 overset at kravet til redningsåbningen ikke var opfyldt. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 3.3 Fuger K2: Der er revnet fuge under ny dør til køkken. 3.4 Sålbænke Kl: Der er knækket hjørne af sålbænk ved siden af ny køkkendør. 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er stedvis revner i udvendig sokkel samt områder med løst sokkelpuds. 4.3 Udvendige trapper Kl: Der er fugtrelaterede afsætninger på trappevanger / underside trappeløb. 4.4 Udvendige lyskasser Kl: Der er lettere afskalninger af afretning på lyskasse mod syd. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældrelkrybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: I badeværelset på første sal er der små fine revner i fuger. Note: Idet der er anvendt belægning vådrumsmembran mellem de oprindelige fliser og de nye fliser, skønnes der at konstruktionen er tæt. 6.2 Vægkonstruktion/- K2: Der er enkelte revnede fliser i badeværelset over toilet og over badekar. Note: Fliser er belægning genmonteret og tætnet, og skønnet tæt ved besigtigelsen. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 30. maj :36 Sagen lukket 22

23 10. Indvendige trapper i bygning A 1O.O IndvendiaetraoDer IB: Inaen bemærkninaer 30. maj :36 Sagen lukket 23

24 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vanciinstallationer Ingen bemærkninger 30. maj :36 Sagen lukket 24

25 50000 Fejlangivelse 013 Beskrivelse af skadelmangel: Under køkkenvask er der anvendt galvaniseret jernrør efter kobberrør i vndstrømmens retning, hvilket har skabt galvanisk tæring på rør T stykke. Note: Da tæring starter indefra, er den nu synlige tæring udvendigt, indikation på snarlig rørbrud med risiko for større vandskade til følge. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da omkostning for vandskade kan løbe op mellem 25 - kroner sættes fejlvægtningen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 25

26 Bygningssagkyndig Forholdet blev først synligt efter Syns- og skønsmanden havde flyttet kurve med diverse materialer ud fra køkkenskabet. Jeg havde ikke taget kurvene ud ved den første besigtigelse. Omkostning for vandskade skønnes under B6 De ting TR flyttede ved kontrolbesigtigelsen, var alle let flytbare ting, som det må Cl 3 forventes at en bygningssagkyndig flytter for at få fuldt overblik over en vital bygningsdel. Skadens mulige omfang kan der naturligvis kun gisnes om. Men det må fastslås, at udsivende vand fra en brugsvandsinstallation, kan få vidtrækkende skadevoldende følge på gulvkonstruktion (som var af træ), samt på omkringstående skabe. Alene omkostninger til oprydning og udtørring kan erfaringsmæssigt alene løbe op i kroner. TR_fastholder_sin_argumentation_og_vurdering Varmeinstallationer Kl: Der er nedtaget radiatorer i tidligere værelse og køkken. Der er ikke monteret ny radiator i forbindelse med udvidelse af køkken. Der mangler færdiggørelse omkring sokkel og ved varme-rør til 1. sal. Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 26

27 Bygning B (Garageludhus - 42m2) 30. maj :36 Sagen lukket 27

28 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K2: Plastplader er med huller. Tagbelægning/rygning 30. maj :36 Sagen lukket 28

29 Fejlangivelse Al Beskrivelse afskadelmangel: Der er et mindre hul i pvc tagplader på Ca. 015 mmi tredie fag fra forkanten i carporten. Herudover er der interimistike lapninger op mod væg inden i udhusdelen. Note: Forholdet giver ikke anledning til følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: BS skadebeskrivelse er for diffus og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen, 30. maj :36 Sagen lukket 29

30 vurdering Bygningssagkyndig Der er tale om plastplader fra 2000 med en levetid på 15 år. Det vil sige med begrænset 0 restlevetid. Der er flere huller i tagpladerne, hvoraf en del er repareret med tape. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 2. Ydervægge bygning B 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædningen har kontakt med terræn. Note: Beklædningens kontakt med terræn reducerer træværkets levetid. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.2 Belægninger Kl: Laminat gulve er slidte i overfladen. trægulve for ca. ti år siden. Note: Ifølge sælger er gulve lagt oven på de oprindelige Fejlangivelse Skadebemærkningen er fejlplaceret og skulle rettelig vær placeret under Litra A Al Mindre formel fejl. Bygningssagkyndig Ingen kommentar. Al OK - fastholdes. Al 30. maj :36 Sagen lukket 30

31 Bygning D (Beboelse I Overdækket terrasse - 24m2) 30. maj :36 Sagen lukket 31

32 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten 30. maj :36 Sagen lukket 32

33 - /7 - -4/ 30. maj :36 Sagen lukket 33

34 I 30. maj :36 Sagen lukket 34

35 30. maj :36 Sagen lukket 35

36 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Der er interimistiske reparationer i PVC tagplader jævnt fordelt over tagfladen på den overdækket terrasse. Note: Lapningerne må forventes at have begrænset holdbarhed. Tagpiadernes levetid må forventes at være udløbet, da de er meget skrøbelige. Tagpladerne er iøvrigt ikke oplagt med en håndværksmæssig finish, hvilket blandt andet ses i forkanten mod tagrenden. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Udskiftning af tagplader må forventes at Koste over kr ,- Fejlen sættes derfor midt i niveau B Det skønnes der er tale om plastplader med forskellig alder, dels fra 2000 (som carport) dels fra tidligere. Tagpladerne er derfor med ingen eller med begrænset levetid. Al Skaderne er løbende repareret, hvorved bygningsdelens funktion er sikret og restlevetiden er øget. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, i forhold til levetiden, idet de foretagne reparationer alt andet lige sikrer bygningsdelens funktion. Skulle forholdet være nævnt er der vel kun tale om et kosmetisk forhold. 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger Det skønnes endvidere at den økonomiske risiko for brugerne af tilstandsrapporten er under taqet i betraqtninq at pladernes alder oq tilstard. TR fastholder sin argumentation og vurdering.. B8 30. maj :36 Sagen lukket 36

37 Fejlangivelse A3 30. maj Sagen lukket 37

38 Beskrivelse at skadelmangel: Tagrender har et meget bugtet forløb med lunkedannelser, samt større afstand mellem rendejern end foreskrevet. Note: Tagrender er ikke oplagt med en håndværksmæssig finish. Der kan opstå vandansamlinger og overløb ved lunkedannelser. Den store afstand mellem rendejern vil giver større udbulninger i sommervarmen. Karakter: K Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Tagrenden følger alt andet lige kanten på tagpaderne der ikke flugter, var renden lige ville den ikke kunne afvande korrekt. Al Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnesoverdrevent at give karakteren K2, i forhold til tagets alder og tilstand, og at bygningsdelén ikke vil svigte indenfor overskuelig tid. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A3 30. maj :36 Sagen lukket 36

39 3. Vinduer og døre i bygning D 3.2 Vinduer Kl: Træværket er med nedbrudt træ ved terræn. Fejlangivelse A2 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade!mangel: Vinduespartier er uhensigtsmæssigt monteret i direkte kontakt med terræn. Note: Giver nærliggende risko for trænedbrydning som følge af opfugtning fra terræn. Ved besigtigelsen kunne der dog endnu ikke obsereveres mørning i træværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke helt korrekt beskrevet. Endvidere bør karakteren have været K2 uanset om der er trænedbrydning eller om der er nærliggende risiko for trænedbrydning.. Træværk ved terræn, herunder stolper er med begyndende nedbrydning i og ved terræn. 0 Der er tale om en sekundær bygning med bygningsdele med begrænset levetid. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, set i forholdet til bygningsdelens alder og funktion. Ved karaktergivning skelnes der ikke mellem bygningens alder og funktion, men alene A2 om skadeforholdet på den enkelte bygningsdel og hvorvidt denne er under udvikling, eller kan få følgevirkning på anden bygningsdel. Der er tale om en klar misforståelse fra BS side, såfremt BS agere ud fra de anførte synspunkter. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 4. Fundamentisokler i bygning D 4.5 Andet K2: Dererrådangreb i stolper ijord. 30. maj :36 Sagen lukket 39

40 Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen - kælder - yder-. x Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 4 1 i x 2 Ydervægge 2 1 x 3, Vinduer og døre 4 4, Fundamentlsokler 3 1 Kældre/krybekældre/terrændæk x Vddrum (badeværelse, toilet, bryggers) i i 7. Gulvkonstruktion og gulve x i x Indervægge/skitlevægge x Lofter/etageadskillelser x 0 Indvendige trapper x i VVS-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Boligen er opført i enkle, tidstypiske konstruktioner og vedligeholdelsesstanden er god. Der må dog påregnes nogle forbedringer inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmæg ler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 11 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Siden 1/ til nu. i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Der er etavbleret ny dør til udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, køkken, hvor der tidligere var et indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? vindue. Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Køkken. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser?. Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner ëller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 30. maj :36 Sagen lukket 40 Nej Nej Nej

41 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? i 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Ja, Den fungerer. 6. Gulve 6.1 fer der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved degulve, som er dækket af Nej fjæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 JEr der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 I Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? ] Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Ja, Der er 3 revnede fliser på væg bad i stueplan. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gng årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninqer II 30. maj :36 Sagen lukket 41

42 ø 0 CO P4. 0 CD -I Pm w C3 Ih (n;ç WO ;- W 0 Ifl 0) cn r j 0. CD

43 . Reelt Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 60 12% ikke angivet ikke angivet 52 Bygningssagkyndig 25 12% ikke angivet ikke angivet 22 Syns- og Skønsmand 58 12% ikke angivet ikke angivet 51 Syns- og 0 12% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed i Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Som ovenfor Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold BS har tilbøjelighed til at undervurdere de enkelte skadeforhold og give for mange forhold Kl, hvor de rettelig burde have K2.. En god faglig dialog på stedet omkring dette, formoder jeg har givet BS stof til eftertanke. Bygningssagkyndig Der var en dialog omkring skaderne og herunder udvikling af skader. Der var ligeledes en dialog omkring overskuelig tid. Der var meget stor forskel i holdningen til dette.en mente 75 år var rimeligt udtryk for rygningen, hvor jeg anser en periode på 5-10 år for relevent.. Syn og skønsmanden fremførte den generelle hqldning af skader der kan udvikle sig hører under K2, uanset hvor lang tid skaden er om at udvikle sig til det stade, der kan betegnes som at bygningsdelen svigter. Der kunne dog benyttes karakteren Kl, hvis der samtidig blev anført noten en begrundelse for karakteren. Det skønnes for forsimplet blot at give karakteren K2, med begrundelsen at skaden kan udvikle sig. er det jo næsten alle skader der kan udvikle sig. Hvorvidt jeg i fremtiden vil øge brugen af noter eller øgnig af karakteren vil blandt andet afhænge af nævnets afgørelse I kommentarer. Syn og skønmanden ser åbenbart helt bort fra, at forhold kan være bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi oævneværdigt. 30. maj :36 Sagen lukket 43

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG&

DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Beboelse- S RE S Q A F s A DSR A PPORE DISCIPLINÆR- OG I r.ii I r VI I IN M I I I... I IkIN lk I IN FOR BSkIkKEOE BVGNINGSSAGYNOIG& Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja bygningssagkynd ig Syns- og OISCIPUNÆR- OG T E N1S, I% I I RE VI S ON I AF T I LSTA P1 DS RAPPORTE 1 l FOR BESKIKVDE RYGMNGSSÅGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversgt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd

DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd DISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I.0R BOUKKEOE BYGNNGSSAGKYNDC-g Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revis jon sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLiNÆR OG KLAGENÆVNET FOR BOSKIRKEDE BYGNINGSSAGKYNRIGE Forside Revis jon sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Stikprøve 20. maj 2014 Fejibehæftet (uden sanktion) Stikprøve 24. september2012 Acceptabel. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Stikprøve 20. maj 2014 Fejibehæftet (uden sanktion) Stikprøve 24. september2012 Acceptabel. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I VI I I FOR BSFIKFEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 20.

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

20. december2013 Acceptabel Stikprøve 25. juni 2010 Retvisende 16. april 2009 Godkendt. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN OSCIPUNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR RFSKIKROR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 20. december2013 Acceptabel Stikprøve

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere