TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 17. april 2013 Påtale 16. april 2016 Stikprøve 17. december2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygnitigssagkynd. ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle. Nævnssekretariat n et Nej Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendbmmens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra vej (nordfacade) Oversigtsbilleder 30. maj :36 Sagen lukket

2 fravalgt Litra A set fra haveside (sydfacade) Litra B (garage/udhus) Litra C (udhus/skur) - (OK ringe stand) Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-nov-12 08:22 Udtrukket til kontrbl ScanJourjournalnr. 01-nov-12 08:22 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 2

3 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 20-nov-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-nov-12 23:44 Kontrolrapport udarbejdet 14-dec-12 08:32 Høring iværksat 27-dec-12 10:08 Bygningssagkyndig kommenteret høring 02-jan-13 14:55 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar i 6-jan-i 3 15:24 Kontrolrapport godkendt af NS 04-feb-13 14:13 Indstilling til nævn 09-apr-13 14:36 Indkaldelse til nævnsm øde i 7-apr-i 3 i 1:29 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Udardbejdes samtidigt Huset var normalt møbleret ved besigtigelsen. Vejret ved besigtigelsen var skyet ca. 10 grader Der vr hentet plan, snit og facadetegninger fra opførelsen, samt efterfølgende byggetilladelser i forbindelse med ændringer tagetagen på inden besigtigelsen. 30. maj :36 sagen lukket 3

4 Termoruderne Det hvilket Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendom men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Kædehus Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på inddækningerne Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areat Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1985 i i D Beboelse / Overdækket terrasse B Garage/udhus C Udhus/skur Fejlangivelse Litreringen afde enkelte bygninger virker lidt uortodoks, da der bør startes med Litra A for Al beboelse og herefter med litra B for bygninger nærmet tilknyttet beboelsen. Herved burde Bygningssagkyndig overdækket trrasse have haft B, carport C og det fravalgte udhus D. Desuden virker det misvisende at den overdækket terrasse har fået betegnelsen Beboelse/overdækket terrasse, da et halvtag uden vægge ikke kan få status som en beboelse Der er taget udgangspunkt i de 2 bygninger der er i BBR, disse er litreret A og B. 0 Bygning C er litreret som bygning 3 idet det er en selvstændig bygning. Bygning D er i BBR noteret som bemærkning for grund, og er medtaget under bygning 1, da den er monteret på denne. Der er vel ikke noget egentligt krav i håndbogen om hvilken rækkefølge der skal litreres i. Der er et begrænset udvalg i rullelisten, der er valgt beboelse/overdækket terrasse, idet terrassen er bygget på beboelsesdelen. Det er vanskeligt at se hvilke bygninger, der passer ind under denne kategori hvis ikke den valgte bygning passer. Der_er_ikke_muligt_at vælge_ halvtag_uden_vægge. Der er mulighed for alene at vælge overdækket terrasse - havde været den korrekte betegnelse for bygningen. Desuden må det fastholdes at BS litrering virker ustruktureret. Ikke kun med valg af litra, men også med rækkefølgen i skemaet A - D C, hvilket skaber forvirring hos en bruger. Fejlen fastholdes som en mindre formel fejl. - B Al Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Spidsloft er grundet ringe højde kun besigtiget fra lem. ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - er fra Der kunne ikke konstateres punkterede termoruder ved termoruder? besigtigelsen. Punkterede termoruder kan være vanskelige at konstatere på grund af lys- og temperatur_forholdene_på_tidspunktet_for_besigtigelsen. 4..Fravalg af sekundære Ja: C - Bygning C har så ringe byggeteknisk vrdi, at der ikke er udført eftersyn heraf. bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: C - skønnes tagetagen på bygning er A er udnyttet med oa. 90 m2 Bygning C fremgår ikke af BBR. Er ikke et krav. 30. maj :36 Sagen lukket 4

5 . Begrundelse Bygning A (Beboelse - 184m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Kl: Der er revner imellem forskællings mørtel og tagsten i gavl. Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al. Bygningssagkyndig Beskrivelse afskadelmangel: Som BS tekst. Note: Åbninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. Der er valgt karakteren Kl idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes at skaden kun har har udviklet sig begrænset siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes svarendet til et normalt vedligeholdelses interval for bygningsdelen. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 30. maj :36 Sagen lukket 5

6 1.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Kl: Der er begyndende udfald af mørtel i tagrygning. - Al Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst. Note: Abninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj :36 Sagen lukket 6

7 Bygningssagkyndig Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes ikke at skaden har udviklet sig i større grad siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for bygningdelen. Ifølge syns- og skønmandens forklaring ved besigtigelsen, kan overskuelig tid godt være op til 75 år! Det skønnes der er tale om den oprindelige rygningsmørtel, der er fra Det skønnes der ikke er foretaget vedligehold på rygningsmørtlen, og omfanget taget i betragtning skønnes det ikke skaden vil medføre svicit inden for bvaninasdelens normale levetid. BS bør erkende, at rygningsmørtel (forskellng) ofte haren vedligeholdelses cyklus på blot 5-15 år TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 1.3 K3: lnddækninger ved tagvinduer og skorsten er udført med bly. Der var små utætheder ved 6 Skotrender/inddækninge tagvinduer. Note: Der er risiko for vandindtrængen. 30. maj :36 Sagen lukket 7

8 1.5 Udvendigt træværk ved tag Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er nedbrudt træ i de to stumper vindskede ved udhæng i begge sider på vestgavl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 8

9 Bygningssagkyndig Der er tale om 2 stykker træ af Ca. 25 centimeters længde, til en materialepris af under 20 0 kr. pr. løbende meter. Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnes endvidere overdrevent at kalde det en alvorlig skade, der vil medføre svigt i bygningsdelens funktion, idet der er tale om et stump træ der er Ca. 50 år gammlet, hvilket vel overstiger dets levetid. Bygningsdelen må betegnes som betydende for bygningens helhed, hvorfor en skade på denne også skal bemærkes overfor en ny bruger. Da skaden er en udviklingsskade under fortsat udvikling skal karakteren K2 anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering, men medgiver BS, at skaden er af mindre økonomisk_betydning._fejlen_sænkes_til_laveste_niveau. Al 30. maj :36 Sagen lukket 9

10 1.6 Tagrender/tagnedløb inaen bemærkninaer Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagrende ved facade mod vej er trukket skæv hen mod nedløb. Note: Skævheden er opstået i forbindelse med at skabe tilstrækkeligt fald mod afløb, Herved er tagrenden vredet, hvilket medføre større risiko for overløb. - Hvilket forstærkes af at tagsten sidder relativt højt i for hold til tagrenden. Overløb kan give opfugtning på facade -Hvilket der dog endnu ikke umiddelbart er spor efter. Karakter: K3 Beurundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Det skønnes ikke tagrenden er trukket skæv hen mod afløb. Al Tagrendens længde er Ca. 11,5 m, idet den afvander ensidigt. Der er derfor tale om et pænt fald mellem de 2 gavle. Forholdet er delvist optisk bedrag, mellem flugten på undersiden af tagsten og tagrenden, der yderligere forstærkes af den yderste tagsten har en modsat rettet skævhed ved gavl. Der er en mindre skævhed idet renden er oplagt med fald på tværs af renden. Renden kan ikke lægges højere, da tagsten så vil gå ned i renden ved den modsatte gavl. Det skønnes at renden fungerer uden problemer under normale omstændigheder. Der vil i tilfælde af meget kraftig regn være tale om, at renden ikke er tilstrækkelig og derfor vil der kunne skeoverløb i renden. Det er derfor hensigtsmæssigt, at dette overløb skervæk fra facaden og ikke ind mod facaden. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra en hypotetisk risiko for opfugtning af facaden. Der var ingen tegn på facaden. Facaden bliver også fugt belastet ved slagregn, og på gavlene er der jo hverken udhæng eller tagrende. 30. maj :36 Sagen lukket 10

11 Det skal medgives, at karaktersystmet ikke i alle situationer kan give en bruger en præcis A3 oplysning af forholdet. Idet der ikke er mulighed for give pil op eller ned, eller indeks for at indikere risikoforholdet under specikikke omstændigheder. Det kan alene kun gøres ved tekstbeskrivelsen. Men det fjerner ikke omstændigheden af at der reelt består en risiko for følgeskade af en vis størrelse - som ikke kan gradbøjes. Hvorfor karakteren K3 nødvendigvis bør anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering Ventilation Kl: Ventilation aftagfiaden er nedsat idet isdlering flere steder er lagt op mod lægter. Note: Der sås ingen_tegn_på_skader_som_følge_af_mangelfuld_ventilation. 30. maj :36 Sagen lukket 11

12 Andet Ingen bemærkninger - Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagfiade over hoveddør har en opbulning. Note: Sælger oplyser at huset er opført sådan og er sket som følge af uhensigtsmæssig udveksling i spær ved trappeopgang. Forholdet har ingen konstruktiv betydning, men virker iøjendfaldende. Karakter: KO Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Selvom forholdet ikke har konstruktiv betydning, er det et forhold der kan skabe usikkerhed hos en køber. såfremt forholdet ikke er beskrevet. Forholdet er kosmetisk. Visuelt bliver det optisk forstærket af tagrendens fald i forhold til Al tagstenen. 30. maj :36 Sagen lukket 12

13 Cø cl-i - 0 CD D CD (i, 3 0) D 0. -I 0) Cl) 0 0 CD 0) (0 c3 CD 0) 0 0. CD D Cp DC CD CD 0 (0 Cl) DCC )C DC 0 DC CD 0 CD -Ci) CD

14 1.15 Andet Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem er en almindelig plade med profllbrædder og udført uden tætningslister, men dog med isolering. Note: Varm fugtig rumluft kan trænge uhindret op i tagrum og danne kondens. Giver samtidig et uhensigtsmæssigt varmetab. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 14

15 Bygningssagkyndig Der er tale om en ganske normal udførelse af loftslem for bygninger fra den periode. 0 Der var ingen tegn på kondens og der kunne ikke måles forhøjet fugt ved besigtigelsen. Forholdet omkring energitab er medtaget i det samtidig udarbejdede energimærke og vedrører reelt ikke tilstandsrapporten. Vi beskriver jo heller ikke energitab ved alle bygningsdele der er udført efter tidligere byggeskik og ikke opfylder dagens krav til tæthed. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra den teoretiske risiko for kondens i et ventileret loftsrum, når der overhovedet ikke var nogen som helst tegn på opfugtning eller_kunne_måles_forhøjet_fugt_ved_besigtigelsen. BS skal ikke forholde sig til hvorvidt konstruktionen var gængs for opførelsestidspunktet, men alene om hvorvidt forholdet i dag indebærer en gene/risiko for en ny bruger. TR fastholder sin argumentation og vurdering Bemærkninger til Kl: Der er revnedannelser i fuger i top af skorsten. skorsten A3 30. maj :36 Sagen lukket 15

16 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er enkelte skader på mursten i gavl mod carport. 30. maj :36 Sagen lukket 16

17 Fejlangivelse Al iflvflfl J ft 7 r r 30. maj :36 Sagen lukket 17

18 Beskrivelse af skadelmangel: Der er flere mursten i den øverste halvdel af gavltrekanten som har frostafskalninger. Note: Frostafskalntngerne gør murstene endnu mere fugtsugende, hvorved frostafskalningen tiltager. øvrige mursten må antages at have samme nedsatte modstandsdygtighed overfor fugt/frost og må forventes at frostafskalle inden for overskuelig fremtid.. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervurderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj Sagen lukket 18

19 Bygningssagkyndig Der er skader på et begrænset antal sten i gavl. Skaden fremgår af tidligere 0 tilstandsrapport fra Det skønnes ikke, at forholdet har udviklet sig væsentligt siden da. Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for denne bygningsdel. Det kan ikke des bort fra at skaden er under fortsat udvikling og derfor nødvendigvis skal have karakteren k2. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 2.1 Facader/gavle Kl: Der er fin revne i murværk i gavihjørne mod sydvest. Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækrude i et tagvindue mod nordøst. 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækket rude i vinduet i fyrrum / bryggers i kælder. 30. maj :36 Sagen lukket 19

20 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Nyisatte vinduer i soveværelse i stueetagen opfylder ikke gældende krav til redningsåbning. Lysningsmål er 41cm og er udført uden oplukkelig lodpost. Note: Det vurderes dog at de fleste personer vil kunne benytte vinduet som flugtvej. Karakter: Kl Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen kommentar. OK - vurderingen fastholdes. A3 A3 30. maj :36 Sagen lukket 20

21 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse C13 Beskrivelse af skadelmangel: forbindelse med tilbygning af 1. salen er der anvendt ældre genbrugs Velux vinduer uden redningsåbning i alle beboelsesrum. De gamle vippevinduer er endvidere placeret i gældende krav for adgang til redningsåbning. en højde på 145 cm. Hvilket er 25 cm højere end Note: Vinduernes manglende åbningsareal, samt høje placering gør dem vanskelig anvendelige som flugtvej og vil indebære en personfare risiko ved brand. Karakter: K3 Begrdndelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da der er person skade risiko vægtes fejlen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 21

22 Bygningssagkyndig Der foreligger byggetilladelse I ibrugtagningstilladelse til indretning af loftsetagen med tegninger, hvoraf de nævnte Velux vinduer og placering fremgår. Cl i Det fritager ikke BS for at gøre bemærkning til forholdet, at myndighederne skulle have Cl 3 overset at kravet til redningsåbningen ikke var opfyldt. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 3.3 Fuger K2: Der er revnet fuge under ny dør til køkken. 3.4 Sålbænke Kl: Der er knækket hjørne af sålbænk ved siden af ny køkkendør. 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er stedvis revner i udvendig sokkel samt områder med løst sokkelpuds. 4.3 Udvendige trapper Kl: Der er fugtrelaterede afsætninger på trappevanger / underside trappeløb. 4.4 Udvendige lyskasser Kl: Der er lettere afskalninger af afretning på lyskasse mod syd. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældrelkrybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: I badeværelset på første sal er der små fine revner i fuger. Note: Idet der er anvendt belægning vådrumsmembran mellem de oprindelige fliser og de nye fliser, skønnes der at konstruktionen er tæt. 6.2 Vægkonstruktion/- K2: Der er enkelte revnede fliser i badeværelset over toilet og over badekar. Note: Fliser er belægning genmonteret og tætnet, og skønnet tæt ved besigtigelsen. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 30. maj :36 Sagen lukket 22

23 10. Indvendige trapper i bygning A 1O.O IndvendiaetraoDer IB: Inaen bemærkninaer 30. maj :36 Sagen lukket 23

24 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vanciinstallationer Ingen bemærkninger 30. maj :36 Sagen lukket 24

25 50000 Fejlangivelse 013 Beskrivelse af skadelmangel: Under køkkenvask er der anvendt galvaniseret jernrør efter kobberrør i vndstrømmens retning, hvilket har skabt galvanisk tæring på rør T stykke. Note: Da tæring starter indefra, er den nu synlige tæring udvendigt, indikation på snarlig rørbrud med risiko for større vandskade til følge. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da omkostning for vandskade kan løbe op mellem 25 - kroner sættes fejlvægtningen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 25

26 Bygningssagkyndig Forholdet blev først synligt efter Syns- og skønsmanden havde flyttet kurve med diverse materialer ud fra køkkenskabet. Jeg havde ikke taget kurvene ud ved den første besigtigelse. Omkostning for vandskade skønnes under B6 De ting TR flyttede ved kontrolbesigtigelsen, var alle let flytbare ting, som det må Cl 3 forventes at en bygningssagkyndig flytter for at få fuldt overblik over en vital bygningsdel. Skadens mulige omfang kan der naturligvis kun gisnes om. Men det må fastslås, at udsivende vand fra en brugsvandsinstallation, kan få vidtrækkende skadevoldende følge på gulvkonstruktion (som var af træ), samt på omkringstående skabe. Alene omkostninger til oprydning og udtørring kan erfaringsmæssigt alene løbe op i kroner. TR_fastholder_sin_argumentation_og_vurdering Varmeinstallationer Kl: Der er nedtaget radiatorer i tidligere værelse og køkken. Der er ikke monteret ny radiator i forbindelse med udvidelse af køkken. Der mangler færdiggørelse omkring sokkel og ved varme-rør til 1. sal. Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 26

27 Bygning B (Garageludhus - 42m2) 30. maj :36 Sagen lukket 27

28 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K2: Plastplader er med huller. Tagbelægning/rygning 30. maj :36 Sagen lukket 28

29 Fejlangivelse Al Beskrivelse afskadelmangel: Der er et mindre hul i pvc tagplader på Ca. 015 mmi tredie fag fra forkanten i carporten. Herudover er der interimistike lapninger op mod væg inden i udhusdelen. Note: Forholdet giver ikke anledning til følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: BS skadebeskrivelse er for diffus og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen, 30. maj :36 Sagen lukket 29

30 vurdering Bygningssagkyndig Der er tale om plastplader fra 2000 med en levetid på 15 år. Det vil sige med begrænset 0 restlevetid. Der er flere huller i tagpladerne, hvoraf en del er repareret med tape. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 2. Ydervægge bygning B 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædningen har kontakt med terræn. Note: Beklædningens kontakt med terræn reducerer træværkets levetid. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.2 Belægninger Kl: Laminat gulve er slidte i overfladen. trægulve for ca. ti år siden. Note: Ifølge sælger er gulve lagt oven på de oprindelige Fejlangivelse Skadebemærkningen er fejlplaceret og skulle rettelig vær placeret under Litra A Al Mindre formel fejl. Bygningssagkyndig Ingen kommentar. Al OK - fastholdes. Al 30. maj :36 Sagen lukket 30

31 Bygning D (Beboelse I Overdækket terrasse - 24m2) 30. maj :36 Sagen lukket 31

32 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten 30. maj :36 Sagen lukket 32

33 - /7 - -4/ 30. maj :36 Sagen lukket 33

34 I 30. maj :36 Sagen lukket 34

35 30. maj :36 Sagen lukket 35

36 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Der er interimistiske reparationer i PVC tagplader jævnt fordelt over tagfladen på den overdækket terrasse. Note: Lapningerne må forventes at have begrænset holdbarhed. Tagpiadernes levetid må forventes at være udløbet, da de er meget skrøbelige. Tagpladerne er iøvrigt ikke oplagt med en håndværksmæssig finish, hvilket blandt andet ses i forkanten mod tagrenden. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Udskiftning af tagplader må forventes at Koste over kr ,- Fejlen sættes derfor midt i niveau B Det skønnes der er tale om plastplader med forskellig alder, dels fra 2000 (som carport) dels fra tidligere. Tagpladerne er derfor med ingen eller med begrænset levetid. Al Skaderne er løbende repareret, hvorved bygningsdelens funktion er sikret og restlevetiden er øget. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, i forhold til levetiden, idet de foretagne reparationer alt andet lige sikrer bygningsdelens funktion. Skulle forholdet være nævnt er der vel kun tale om et kosmetisk forhold. 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger Det skønnes endvidere at den økonomiske risiko for brugerne af tilstandsrapporten er under taqet i betraqtninq at pladernes alder oq tilstard. TR fastholder sin argumentation og vurdering.. B8 30. maj :36 Sagen lukket 36

37 Fejlangivelse A3 30. maj Sagen lukket 37

38 Beskrivelse at skadelmangel: Tagrender har et meget bugtet forløb med lunkedannelser, samt større afstand mellem rendejern end foreskrevet. Note: Tagrender er ikke oplagt med en håndværksmæssig finish. Der kan opstå vandansamlinger og overløb ved lunkedannelser. Den store afstand mellem rendejern vil giver større udbulninger i sommervarmen. Karakter: K Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Tagrenden følger alt andet lige kanten på tagpaderne der ikke flugter, var renden lige ville den ikke kunne afvande korrekt. Al Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnesoverdrevent at give karakteren K2, i forhold til tagets alder og tilstand, og at bygningsdelén ikke vil svigte indenfor overskuelig tid. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A3 30. maj :36 Sagen lukket 36

39 3. Vinduer og døre i bygning D 3.2 Vinduer Kl: Træværket er med nedbrudt træ ved terræn. Fejlangivelse A2 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade!mangel: Vinduespartier er uhensigtsmæssigt monteret i direkte kontakt med terræn. Note: Giver nærliggende risko for trænedbrydning som følge af opfugtning fra terræn. Ved besigtigelsen kunne der dog endnu ikke obsereveres mørning i træværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke helt korrekt beskrevet. Endvidere bør karakteren have været K2 uanset om der er trænedbrydning eller om der er nærliggende risiko for trænedbrydning.. Træværk ved terræn, herunder stolper er med begyndende nedbrydning i og ved terræn. 0 Der er tale om en sekundær bygning med bygningsdele med begrænset levetid. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, set i forholdet til bygningsdelens alder og funktion. Ved karaktergivning skelnes der ikke mellem bygningens alder og funktion, men alene A2 om skadeforholdet på den enkelte bygningsdel og hvorvidt denne er under udvikling, eller kan få følgevirkning på anden bygningsdel. Der er tale om en klar misforståelse fra BS side, såfremt BS agere ud fra de anførte synspunkter. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 4. Fundamentisokler i bygning D 4.5 Andet K2: Dererrådangreb i stolper ijord. 30. maj :36 Sagen lukket 39

40 Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen - kælder - yder-. x Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 4 1 i x 2 Ydervægge 2 1 x 3, Vinduer og døre 4 4, Fundamentlsokler 3 1 Kældre/krybekældre/terrændæk x Vddrum (badeværelse, toilet, bryggers) i i 7. Gulvkonstruktion og gulve x i x Indervægge/skitlevægge x Lofter/etageadskillelser x 0 Indvendige trapper x i VVS-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Boligen er opført i enkle, tidstypiske konstruktioner og vedligeholdelsesstanden er god. Der må dog påregnes nogle forbedringer inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmæg ler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 11 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Siden 1/ til nu. i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Der er etavbleret ny dør til udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, køkken, hvor der tidligere var et indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? vindue. Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Køkken. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser?. Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner ëller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 30. maj :36 Sagen lukket 40 Nej Nej Nej

41 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? i 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Ja, Den fungerer. 6. Gulve 6.1 fer der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved degulve, som er dækket af Nej fjæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 JEr der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 I Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? ] Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Ja, Der er 3 revnede fliser på væg bad i stueplan. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gng årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninqer II 30. maj :36 Sagen lukket 41

42 ø 0 CO P4. 0 CD -I Pm w C3 Ih (n;ç WO ;- W 0 Ifl 0) cn r j 0. CD

43 . Reelt Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 60 12% ikke angivet ikke angivet 52 Bygningssagkyndig 25 12% ikke angivet ikke angivet 22 Syns- og Skønsmand 58 12% ikke angivet ikke angivet 51 Syns- og 0 12% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed i Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Som ovenfor Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold BS har tilbøjelighed til at undervurdere de enkelte skadeforhold og give for mange forhold Kl, hvor de rettelig burde have K2.. En god faglig dialog på stedet omkring dette, formoder jeg har givet BS stof til eftertanke. Bygningssagkyndig Der var en dialog omkring skaderne og herunder udvikling af skader. Der var ligeledes en dialog omkring overskuelig tid. Der var meget stor forskel i holdningen til dette.en mente 75 år var rimeligt udtryk for rygningen, hvor jeg anser en periode på 5-10 år for relevent.. Syn og skønsmanden fremførte den generelle hqldning af skader der kan udvikle sig hører under K2, uanset hvor lang tid skaden er om at udvikle sig til det stade, der kan betegnes som at bygningsdelen svigter. Der kunne dog benyttes karakteren Kl, hvis der samtidig blev anført noten en begrundelse for karakteren. Det skønnes for forsimplet blot at give karakteren K2, med begrundelsen at skaden kan udvikle sig. er det jo næsten alle skader der kan udvikle sig. Hvorvidt jeg i fremtiden vil øge brugen af noter eller øgnig af karakteren vil blandt andet afhænge af nævnets afgørelse I kommentarer. Syn og skønmanden ser åbenbart helt bort fra, at forhold kan være bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi oævneværdigt. 30. maj :36 Sagen lukket 43

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012.

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 22. juni 2012. Dato: 20. december 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Ja skønsmand Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR. OG TEKNISK RE VI S ON I F T LSTNDSRPPORTEN I FOR RSKIKED RYGNINGSSGKVNDIGE Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium Ifslutningsdato fgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14054 Besigtigelse d. 25. juni 2014. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susanne Bruun Simonsen dresse Hans Tausensgade 1 Postnr. 5550 Dato 23-03-2011 By Langeskov Udløbsdato 23-09-2011 H-11-0000-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-44 Matrikel/Ejerlav: 28B

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere