TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen"

Transkript

1 TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 17. april 2013 Påtale 16. april 2016 Stikprøve 17. december2007 Godkendt Kontaktoplysninger Bygnitigssagkynd. ig (BS) Syns- og skønsmand Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle. Nævnssekretariat n et Nej Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendbmmens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra vej (nordfacade) Oversigtsbilleder 30. maj :36 Sagen lukket

2 fravalgt Litra A set fra haveside (sydfacade) Litra B (garage/udhus) Litra C (udhus/skur) - (OK ringe stand) Sag sfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 01-nov-12 08:22 Udtrukket til kontrbl ScanJourjournalnr. 01-nov-12 08:22 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 2

3 08-nov-12 17:20 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 20-nov-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 23-nov-12 23:44 Kontrolrapport udarbejdet 14-dec-12 08:32 Høring iværksat 27-dec-12 10:08 Bygningssagkyndig kommenteret høring 02-jan-13 14:55 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar i 6-jan-i 3 15:24 Kontrolrapport godkendt af NS 04-feb-13 14:13 Indstilling til nævn 09-apr-13 14:36 Indkaldelse til nævnsm øde i 7-apr-i 3 i 1:29 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Udardbejdes samtidigt Huset var normalt møbleret ved besigtigelsen. Vejret ved besigtigelsen var skyet ca. 10 grader Der vr hentet plan, snit og facadetegninger fra opførelsen, samt efterfølgende byggetilladelser i forbindelse med ændringer tagetagen på inden besigtigelsen. 30. maj :36 sagen lukket 3

4 Termoruderne Det hvilket Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendom men Tagets restlevetid Note Enfamilieshus Kædehus Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på inddækningerne Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areat Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse 1985 i i D Beboelse / Overdækket terrasse B Garage/udhus C Udhus/skur Fejlangivelse Litreringen afde enkelte bygninger virker lidt uortodoks, da der bør startes med Litra A for Al beboelse og herefter med litra B for bygninger nærmet tilknyttet beboelsen. Herved burde Bygningssagkyndig overdækket trrasse have haft B, carport C og det fravalgte udhus D. Desuden virker det misvisende at den overdækket terrasse har fået betegnelsen Beboelse/overdækket terrasse, da et halvtag uden vægge ikke kan få status som en beboelse Der er taget udgangspunkt i de 2 bygninger der er i BBR, disse er litreret A og B. 0 Bygning C er litreret som bygning 3 idet det er en selvstændig bygning. Bygning D er i BBR noteret som bemærkning for grund, og er medtaget under bygning 1, da den er monteret på denne. Der er vel ikke noget egentligt krav i håndbogen om hvilken rækkefølge der skal litreres i. Der er et begrænset udvalg i rullelisten, der er valgt beboelse/overdækket terrasse, idet terrassen er bygget på beboelsesdelen. Det er vanskeligt at se hvilke bygninger, der passer ind under denne kategori hvis ikke den valgte bygning passer. Der_er_ikke_muligt_at vælge_ halvtag_uden_vægge. Der er mulighed for alene at vælge overdækket terrasse - havde været den korrekte betegnelse for bygningen. Desuden må det fastholdes at BS litrering virker ustruktureret. Ikke kun med valg af litra, men også med rækkefølgen i skemaet A - D C, hvilket skaber forvirring hos en bruger. Fejlen fastholdes som en mindre formel fejl. - B Al Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Spidsloft er grundet ringe højde kun besigtiget fra lem. ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - er fra Der kunne ikke konstateres punkterede termoruder ved termoruder? besigtigelsen. Punkterede termoruder kan være vanskelige at konstatere på grund af lys- og temperatur_forholdene_på_tidspunktet_for_besigtigelsen. 4..Fravalg af sekundære Ja: C - Bygning C har så ringe byggeteknisk vrdi, at der ikke er udført eftersyn heraf. bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: C - skønnes tagetagen på bygning er A er udnyttet med oa. 90 m2 Bygning C fremgår ikke af BBR. Er ikke et krav. 30. maj :36 Sagen lukket 4

5 . Begrundelse Bygning A (Beboelse - 184m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Kl: Der er revner imellem forskællings mørtel og tagsten i gavl. Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al. Bygningssagkyndig Beskrivelse afskadelmangel: Som BS tekst. Note: Åbninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. Der er valgt karakteren Kl idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes at skaden kun har har udviklet sig begrænset siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes svarendet til et normalt vedligeholdelses interval for bygningsdelen. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 30. maj :36 Sagen lukket 5

6 1.1 Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Kl: Der er begyndende udfald af mørtel i tagrygning. - Al Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst. Note: Abninger i mørtel medføre fugtindtrægning og dermed frostskader i vinterhalvåret. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervuderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj :36 Sagen lukket 6

7 Bygningssagkyndig Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at 0 bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Forholdet er beskrevet i den tidligere tilstandsrapport fra d , og det vurderes ikke at skaden har udviklet sig i større grad siden. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for bygningdelen. Ifølge syns- og skønmandens forklaring ved besigtigelsen, kan overskuelig tid godt være op til 75 år! Det skønnes der er tale om den oprindelige rygningsmørtel, der er fra Det skønnes der ikke er foretaget vedligehold på rygningsmørtlen, og omfanget taget i betragtning skønnes det ikke skaden vil medføre svicit inden for bvaninasdelens normale levetid. BS bør erkende, at rygningsmørtel (forskellng) ofte haren vedligeholdelses cyklus på blot 5-15 år TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 1.3 K3: lnddækninger ved tagvinduer og skorsten er udført med bly. Der var små utætheder ved 6 Skotrender/inddækninge tagvinduer. Note: Der er risiko for vandindtrængen. 30. maj :36 Sagen lukket 7

8 1.5 Udvendigt træværk ved tag Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er nedbrudt træ i de to stumper vindskede ved udhæng i begge sider på vestgavl. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 8

9 Bygningssagkyndig Der er tale om 2 stykker træ af Ca. 25 centimeters længde, til en materialepris af under 20 0 kr. pr. løbende meter. Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnes endvidere overdrevent at kalde det en alvorlig skade, der vil medføre svigt i bygningsdelens funktion, idet der er tale om et stump træ der er Ca. 50 år gammlet, hvilket vel overstiger dets levetid. Bygningsdelen må betegnes som betydende for bygningens helhed, hvorfor en skade på denne også skal bemærkes overfor en ny bruger. Da skaden er en udviklingsskade under fortsat udvikling skal karakteren K2 anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering, men medgiver BS, at skaden er af mindre økonomisk_betydning._fejlen_sænkes_til_laveste_niveau. Al 30. maj :36 Sagen lukket 9

10 1.6 Tagrender/tagnedløb inaen bemærkninaer Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagrende ved facade mod vej er trukket skæv hen mod nedløb. Note: Skævheden er opstået i forbindelse med at skabe tilstrækkeligt fald mod afløb, Herved er tagrenden vredet, hvilket medføre større risiko for overløb. - Hvilket forstærkes af at tagsten sidder relativt højt i for hold til tagrenden. Overløb kan give opfugtning på facade -Hvilket der dog endnu ikke umiddelbart er spor efter. Karakter: K3 Beurundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Det skønnes ikke tagrenden er trukket skæv hen mod afløb. Al Tagrendens længde er Ca. 11,5 m, idet den afvander ensidigt. Der er derfor tale om et pænt fald mellem de 2 gavle. Forholdet er delvist optisk bedrag, mellem flugten på undersiden af tagsten og tagrenden, der yderligere forstærkes af den yderste tagsten har en modsat rettet skævhed ved gavl. Der er en mindre skævhed idet renden er oplagt med fald på tværs af renden. Renden kan ikke lægges højere, da tagsten så vil gå ned i renden ved den modsatte gavl. Det skønnes at renden fungerer uden problemer under normale omstændigheder. Der vil i tilfælde af meget kraftig regn være tale om, at renden ikke er tilstrækkelig og derfor vil der kunne skeoverløb i renden. Det er derfor hensigtsmæssigt, at dette overløb skervæk fra facaden og ikke ind mod facaden. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra en hypotetisk risiko for opfugtning af facaden. Der var ingen tegn på facaden. Facaden bliver også fugt belastet ved slagregn, og på gavlene er der jo hverken udhæng eller tagrende. 30. maj :36 Sagen lukket 10

11 Det skal medgives, at karaktersystmet ikke i alle situationer kan give en bruger en præcis A3 oplysning af forholdet. Idet der ikke er mulighed for give pil op eller ned, eller indeks for at indikere risikoforholdet under specikikke omstændigheder. Det kan alene kun gøres ved tekstbeskrivelsen. Men det fjerner ikke omstændigheden af at der reelt består en risiko for følgeskade af en vis størrelse - som ikke kan gradbøjes. Hvorfor karakteren K3 nødvendigvis bør anvendes. TR fastholder sin argumentation og vurdering Ventilation Kl: Ventilation aftagfiaden er nedsat idet isdlering flere steder er lagt op mod lægter. Note: Der sås ingen_tegn_på_skader_som_følge_af_mangelfuld_ventilation. 30. maj :36 Sagen lukket 11

12 Andet Ingen bemærkninger - Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Tagfiade over hoveddør har en opbulning. Note: Sælger oplyser at huset er opført sådan og er sket som følge af uhensigtsmæssig udveksling i spær ved trappeopgang. Forholdet har ingen konstruktiv betydning, men virker iøjendfaldende. Karakter: KO Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Selvom forholdet ikke har konstruktiv betydning, er det et forhold der kan skabe usikkerhed hos en køber. såfremt forholdet ikke er beskrevet. Forholdet er kosmetisk. Visuelt bliver det optisk forstærket af tagrendens fald i forhold til Al tagstenen. 30. maj :36 Sagen lukket 12

13 Cø cl-i - 0 CD D CD (i, 3 0) D 0. -I 0) Cl) 0 0 CD 0) (0 c3 CD 0) 0 0. CD D Cp DC CD CD 0 (0 Cl) DCC )C DC 0 DC CD 0 CD -Ci) CD

14 1.15 Andet Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem er en almindelig plade med profllbrædder og udført uden tætningslister, men dog med isolering. Note: Varm fugtig rumluft kan trænge uhindret op i tagrum og danne kondens. Giver samtidig et uhensigtsmæssigt varmetab. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 30. maj :36 Sagen lukket 14

15 Bygningssagkyndig Der er tale om en ganske normal udførelse af loftslem for bygninger fra den periode. 0 Der var ingen tegn på kondens og der kunne ikke måles forhøjet fugt ved besigtigelsen. Forholdet omkring energitab er medtaget i det samtidig udarbejdede energimærke og vedrører reelt ikke tilstandsrapporten. Vi beskriver jo heller ikke energitab ved alle bygningsdele der er udført efter tidligere byggeskik og ikke opfylder dagens krav til tæthed. Det skønnes overdrevent at give karakteren K3, ud fra den teoretiske risiko for kondens i et ventileret loftsrum, når der overhovedet ikke var nogen som helst tegn på opfugtning eller_kunne_måles_forhøjet_fugt_ved_besigtigelsen. BS skal ikke forholde sig til hvorvidt konstruktionen var gængs for opførelsestidspunktet, men alene om hvorvidt forholdet i dag indebærer en gene/risiko for en ny bruger. TR fastholder sin argumentation og vurdering Bemærkninger til Kl: Der er revnedannelser i fuger i top af skorsten. skorsten A3 30. maj :36 Sagen lukket 15

16 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er enkelte skader på mursten i gavl mod carport. 30. maj :36 Sagen lukket 16

17 Fejlangivelse Al iflvflfl J ft 7 r r 30. maj :36 Sagen lukket 17

18 Beskrivelse af skadelmangel: Der er flere mursten i den øverste halvdel af gavltrekanten som har frostafskalninger. Note: Frostafskalntngerne gør murstene endnu mere fugtsugende, hvorved frostafskalningen tiltager. øvrige mursten må antages at have samme nedsatte modstandsdygtighed overfor fugt/frost og må forventes at frostafskalle inden for overskuelig fremtid.. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skadeudviklingen er undervurderet. Karakteren K2 skal anvendes. 30. maj Sagen lukket 18

19 Bygningssagkyndig Der er skader på et begrænset antal sten i gavl. Skaden fremgår af tidligere 0 tilstandsrapport fra Det skønnes ikke, at forholdet har udviklet sig væsentligt siden da. Der er valgt karakteren Kl, idet skaden ikke anses for så alvorlig, at det vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte inden for overskuelig tid. Som overskuelig tid, er anvendt den tid der må betegnes som normalt vedligeholdelses interval for denne bygningsdel. Det kan ikke des bort fra at skaden er under fortsat udvikling og derfor nødvendigvis skal have karakteren k2. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 2.1 Facader/gavle Kl: Der er fin revne i murværk i gavihjørne mod sydvest. Al 3. Vinduer og døre i bygning A 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækrude i et tagvindue mod nordøst. 3.2 Vinduer Kl: Der er en flækket rude i vinduet i fyrrum / bryggers i kælder. 30. maj :36 Sagen lukket 19

20 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Nyisatte vinduer i soveværelse i stueetagen opfylder ikke gældende krav til redningsåbning. Lysningsmål er 41cm og er udført uden oplukkelig lodpost. Note: Det vurderes dog at de fleste personer vil kunne benytte vinduet som flugtvej. Karakter: Kl Beqrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Ingen kommentar. OK - vurderingen fastholdes. A3 A3 30. maj :36 Sagen lukket 20

21 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger Fejlangivelse C13 Beskrivelse af skadelmangel: forbindelse med tilbygning af 1. salen er der anvendt ældre genbrugs Velux vinduer uden redningsåbning i alle beboelsesrum. De gamle vippevinduer er endvidere placeret i gældende krav for adgang til redningsåbning. en højde på 145 cm. Hvilket er 25 cm højere end Note: Vinduernes manglende åbningsareal, samt høje placering gør dem vanskelig anvendelige som flugtvej og vil indebære en personfare risiko ved brand. Karakter: K3 Begrdndelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da der er person skade risiko vægtes fejlen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 21

22 Bygningssagkyndig Der foreligger byggetilladelse I ibrugtagningstilladelse til indretning af loftsetagen med tegninger, hvoraf de nævnte Velux vinduer og placering fremgår. Cl i Det fritager ikke BS for at gøre bemærkning til forholdet, at myndighederne skulle have Cl 3 overset at kravet til redningsåbningen ikke var opfyldt. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 3.3 Fuger K2: Der er revnet fuge under ny dør til køkken. 3.4 Sålbænke Kl: Der er knækket hjørne af sålbænk ved siden af ny køkkendør. 4. Fundamentlsokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Der er stedvis revner i udvendig sokkel samt områder med løst sokkelpuds. 4.3 Udvendige trapper Kl: Der er fugtrelaterede afsætninger på trappevanger / underside trappeløb. 4.4 Udvendige lyskasser Kl: Der er lettere afskalninger af afretning på lyskasse mod syd. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældrelkrybekældre/terr ændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: I badeværelset på første sal er der små fine revner i fuger. Note: Idet der er anvendt belægning vådrumsmembran mellem de oprindelige fliser og de nye fliser, skønnes der at konstruktionen er tæt. 6.2 Vægkonstruktion/- K2: Der er enkelte revnede fliser i badeværelset over toilet og over badekar. Note: Fliser er belægning genmonteret og tætnet, og skønnet tæt ved besigtigelsen. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 30. maj :36 Sagen lukket 22

23 10. Indvendige trapper i bygning A 1O.O IndvendiaetraoDer IB: Inaen bemærkninaer 30. maj :36 Sagen lukket 23

24 11. VVS-installationer i bygning A 11.1 Vanciinstallationer Ingen bemærkninger 30. maj :36 Sagen lukket 24

25 50000 Fejlangivelse 013 Beskrivelse af skadelmangel: Under køkkenvask er der anvendt galvaniseret jernrør efter kobberrør i vndstrømmens retning, hvilket har skabt galvanisk tæring på rør T stykke. Note: Da tæring starter indefra, er den nu synlige tæring udvendigt, indikation på snarlig rørbrud med risiko for større vandskade til følge. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Da omkostning for vandskade kan løbe op mellem 25 - kroner sættes fejlvægtningen midt i niveau C 30. maj :36 Sagen lukket 25

26 Bygningssagkyndig Forholdet blev først synligt efter Syns- og skønsmanden havde flyttet kurve med diverse materialer ud fra køkkenskabet. Jeg havde ikke taget kurvene ud ved den første besigtigelse. Omkostning for vandskade skønnes under B6 De ting TR flyttede ved kontrolbesigtigelsen, var alle let flytbare ting, som det må Cl 3 forventes at en bygningssagkyndig flytter for at få fuldt overblik over en vital bygningsdel. Skadens mulige omfang kan der naturligvis kun gisnes om. Men det må fastslås, at udsivende vand fra en brugsvandsinstallation, kan få vidtrækkende skadevoldende følge på gulvkonstruktion (som var af træ), samt på omkringstående skabe. Alene omkostninger til oprydning og udtørring kan erfaringsmæssigt alene løbe op i kroner. TR_fastholder_sin_argumentation_og_vurdering Varmeinstallationer Kl: Der er nedtaget radiatorer i tidligere værelse og køkken. Der er ikke monteret ny radiator i forbindelse med udvidelse af køkken. Der mangler færdiggørelse omkring sokkel og ved varme-rør til 1. sal. Genereret lie-nr Kontrolrapport status Side 30. maj :36 Sagen lukket 26

27 Bygning B (Garageludhus - 42m2) 30. maj :36 Sagen lukket 27

28 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.1 K2: Plastplader er med huller. Tagbelægning/rygning 30. maj :36 Sagen lukket 28

29 Fejlangivelse Al Beskrivelse afskadelmangel: Der er et mindre hul i pvc tagplader på Ca. 015 mmi tredie fag fra forkanten i carporten. Herudover er der interimistike lapninger op mod væg inden i udhusdelen. Note: Forholdet giver ikke anledning til følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: BS skadebeskrivelse er for diffus og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. Skadesbeskivelsen opfylder derved ikke HB afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse af ejendommen, 30. maj :36 Sagen lukket 29

30 vurdering Bygningssagkyndig Der er tale om plastplader fra 2000 med en levetid på 15 år. Det vil sige med begrænset 0 restlevetid. Der er flere huller i tagpladerne, hvoraf en del er repareret med tape. TR fastholder sin argumentation og vurdering. Al 2. Ydervægge bygning B 2.2 Beklædninger K2: Træbeklædningen har kontakt med terræn. Note: Beklædningens kontakt med terræn reducerer træværkets levetid. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.2 Belægninger Kl: Laminat gulve er slidte i overfladen. trægulve for ca. ti år siden. Note: Ifølge sælger er gulve lagt oven på de oprindelige Fejlangivelse Skadebemærkningen er fejlplaceret og skulle rettelig vær placeret under Litra A Al Mindre formel fejl. Bygningssagkyndig Ingen kommentar. Al OK - fastholdes. Al 30. maj :36 Sagen lukket 30

31 Bygning D (Beboelse I Overdækket terrasse - 24m2) 30. maj :36 Sagen lukket 31

32 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning D 1.0 Tagkonstruktion!- Ingen bemærkninger belægning/skorsten 30. maj :36 Sagen lukket 32

33 - /7 - -4/ 30. maj :36 Sagen lukket 33

34 I 30. maj :36 Sagen lukket 34

35 30. maj :36 Sagen lukket 35

36 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Der er interimistiske reparationer i PVC tagplader jævnt fordelt over tagfladen på den overdækket terrasse. Note: Lapningerne må forventes at have begrænset holdbarhed. Tagpiadernes levetid må forventes at være udløbet, da de er meget skrøbelige. Tagpladerne er iøvrigt ikke oplagt med en håndværksmæssig finish, hvilket blandt andet ses i forkanten mod tagrenden. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægtning: Udskiftning af tagplader må forventes at Koste over kr ,- Fejlen sættes derfor midt i niveau B Det skønnes der er tale om plastplader med forskellig alder, dels fra 2000 (som carport) dels fra tidligere. Tagpladerne er derfor med ingen eller med begrænset levetid. Al Skaderne er løbende repareret, hvorved bygningsdelens funktion er sikret og restlevetiden er øget. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, i forhold til levetiden, idet de foretagne reparationer alt andet lige sikrer bygningsdelens funktion. Skulle forholdet være nævnt er der vel kun tale om et kosmetisk forhold. 1.6 Tagrender/tagnedløb Ingen bemærkninger Det skønnes endvidere at den økonomiske risiko for brugerne af tilstandsrapporten er under taqet i betraqtninq at pladernes alder oq tilstard. TR fastholder sin argumentation og vurdering.. B8 30. maj :36 Sagen lukket 36

37 Fejlangivelse A3 30. maj Sagen lukket 37

38 Beskrivelse at skadelmangel: Tagrender har et meget bugtet forløb med lunkedannelser, samt større afstand mellem rendejern end foreskrevet. Note: Tagrender er ikke oplagt med en håndværksmæssig finish. Der kan opstå vandansamlinger og overløb ved lunkedannelser. Den store afstand mellem rendejern vil giver større udbulninger i sommervarmen. Karakter: K Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Tagrenden følger alt andet lige kanten på tagpaderne der ikke flugter, var renden lige ville den ikke kunne afvande korrekt. Al Forholdet anses for at være bagatelagtigt, uden at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt. Det skønnesoverdrevent at give karakteren K2, i forhold til tagets alder og tilstand, og at bygningsdelén ikke vil svigte indenfor overskuelig tid. TR fastholder sin argumentation og vurdering. A3 30. maj :36 Sagen lukket 36

39 3. Vinduer og døre i bygning D 3.2 Vinduer Kl: Træværket er med nedbrudt træ ved terræn. Fejlangivelse A2 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade!mangel: Vinduespartier er uhensigtsmæssigt monteret i direkte kontakt med terræn. Note: Giver nærliggende risko for trænedbrydning som følge af opfugtning fra terræn. Ved besigtigelsen kunne der dog endnu ikke obsereveres mørning i træværk. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke helt korrekt beskrevet. Endvidere bør karakteren have været K2 uanset om der er trænedbrydning eller om der er nærliggende risiko for trænedbrydning.. Træværk ved terræn, herunder stolper er med begyndende nedbrydning i og ved terræn. 0 Der er tale om en sekundær bygning med bygningsdele med begrænset levetid. Det skønnes overdrevent at give karakteren K2, set i forholdet til bygningsdelens alder og funktion. Ved karaktergivning skelnes der ikke mellem bygningens alder og funktion, men alene A2 om skadeforholdet på den enkelte bygningsdel og hvorvidt denne er under udvikling, eller kan få følgevirkning på anden bygningsdel. Der er tale om en klar misforståelse fra BS side, såfremt BS agere ud fra de anførte synspunkter. TR fastholder sin argumentation og vurdering. 4. Fundamentisokler i bygning D 4.5 Andet K2: Dererrådangreb i stolper ijord. 30. maj :36 Sagen lukket 39

40 Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen - kælder - yder-. x Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE i Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 4 1 i x 2 Ydervægge 2 1 x 3, Vinduer og døre 4 4, Fundamentlsokler 3 1 Kældre/krybekældre/terrændæk x Vddrum (badeværelse, toilet, bryggers) i i 7. Gulvkonstruktion og gulve x i x Indervægge/skitlevægge x Lofter/etageadskillelser x 0 Indvendige trapper x i VVS-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Boligen er opført i enkle, tidstypiske konstruktioner og vedligeholdelsesstanden er god. Der må dog påregnes nogle forbedringer inden normal vedligeholdelse kan påregnes. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dit forsikringsselskab evt, via din ejendomsmæg ler 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 11 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? Siden 1/ til nu. i 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Der er etavbleret ny dør til udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, køkken, hvor der tidligere var et indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? vindue. Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Ja, Køkken. 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd, svampe- eller insektskader i: 2. Tage / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser?. Nej -gulve? -tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner ëller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 30. maj :36 Sagen lukket 40 Nej Nej Nej

41 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Ved ikke 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? i 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer kælderen / krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Ja, Den fungerer. 6. Gulve 6.1 fer der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved degulve, som er dækket af Nej fjæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 JEr der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofterletageadskillelser 8.1 I Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? ] Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse I revnede fliser på gulv eller vægge? Ja, Der er 3 revnede fliser på væg bad i stueplan. 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gng årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninqer II 30. maj :36 Sagen lukket 41

42 ø 0 CO P4. 0 CD -I Pm w C3 Ih (n;ç WO ;- W 0 Ifl 0) cn r j 0. CD

43 . Reelt Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 60 12% ikke angivet ikke angivet 52 Bygningssagkyndig 25 12% ikke angivet ikke angivet 22 Syns- og Skønsmand 58 12% ikke angivet ikke angivet 51 Syns- og 0 12% ikke angivet ikke angivet 0 Skønsmand Revisionens usikkerhed i Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Som ovenfor Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold BS har tilbøjelighed til at undervurdere de enkelte skadeforhold og give for mange forhold Kl, hvor de rettelig burde have K2.. En god faglig dialog på stedet omkring dette, formoder jeg har givet BS stof til eftertanke. Bygningssagkyndig Der var en dialog omkring skaderne og herunder udvikling af skader. Der var ligeledes en dialog omkring overskuelig tid. Der var meget stor forskel i holdningen til dette.en mente 75 år var rimeligt udtryk for rygningen, hvor jeg anser en periode på 5-10 år for relevent.. Syn og skønsmanden fremførte den generelle hqldning af skader der kan udvikle sig hører under K2, uanset hvor lang tid skaden er om at udvikle sig til det stade, der kan betegnes som at bygningsdelen svigter. Der kunne dog benyttes karakteren Kl, hvis der samtidig blev anført noten en begrundelse for karakteren. Det skønnes for forsimplet blot at give karakteren K2, med begrundelsen at skaden kan udvikle sig. er det jo næsten alle skader der kan udvikle sig. Hvorvidt jeg i fremtiden vil øge brugen af noter eller øgnig af karakteren vil blandt andet afhænge af nævnets afgørelse I kommentarer. Syn og skønmanden ser åbenbart helt bort fra, at forhold kan være bagatelagtige forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi oævneværdigt. 30. maj :36 Sagen lukket 43

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere