Behandling af dødsboer i Frankrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af dødsboer i Frankrig"

Transkript

1 Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet. Dette har betydning for både, hvem der arver ejendommen, og til hvilke afgifter, der arves. Desuden betyder det, at man ikke kan undgå at involvere en fransk notar, når en afdød efterlader sig en (del af en) ejendom i Frankrig. De franske arveregler er anderledes end de danske på væsentlige punktet. En efterlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo i Frankrig og arver som udgangspunkt kun en fjerdedel til forskel fra Danmark, hvor ægtefællen har ret til at sidde i uskiftet bo, hvis der kun er fællesbørn, og ægtefællen som udgangspunkt arver halvdelen af afdødes formue. Ægtefæller arver hinanden afgiftsfrit i både Frankrig og Danmark. I Danmark betragtes både afdødes egne børn og ægtefællens børn i afgiftsmæssig henseende som afdødes børn, der arver til den lave takst, men i Frankrig er det kun afdødes egne børn, som er omfattet. Stedbørn arver til samme takst som fremmede, ubeslægtede personer. I praksis er der stor forskel på, hvordan man behandler dødsboer i Frankrig og i Danmark. I Danmark er Skifteretten den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød person skal skiftes. Valget af skifteform afhænger blandt andet af arveforholdene og de økonomiske forhold i boet. Via Folkeregistret får Skifteretten automatisk besked om dødsfaldet, hvorefter der rettes henvendelse til en af de pårørende. Der opstår i Danmark en juridisk enhed i form af et dødsbo, når nogen afgår ved døden. Først når Skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, og udstedt en Skifteretsattest, kan arvingerne råde over boets midler. Boet kan behandles som boudlæg (hvis afdødes formue ikke overstiger kr.), som ægtefælleudlæg (hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger kr.), som uskiftet bo (hvis betingelserne herfor er opfyldt), som privat skifte (hvis arvingerne er enige herom) eller som bobestyrerbo (hvis der ikke er andre muligheder, herunder hvis der er uenighed mellem arvingerne). Selvom boet skiftes privat, vil arvingerne ofte involvere en advokat, som har erfaring i bobehandling og således kan samle trådene og varetage boets interesser, og endelig sørge for at boet afsluttes i forhold til Skifteretten og skattevæsnet. Når Skifteretten og Skat har godkendt boopgørelsen opkræves arveafgifterne, og når disse er betalt er boet afsluttet. Der findes ikke en institution som Skifteretten i Frankrig og der findes heller ikke forskellige skifteformer, idet der i Frankrig ikke opstår en juridisk enhed i form af et dødsbo, men arvingerne indtræder personligt i afdødes sted pr. dødsdagen. Det betyder, at de i princippet kan råde over afdødes aktiver straks efter dødsfaldet. Indgår der en fast ejendom i boet, skal man altid involvere en notar, da de franske notarer har monopol på berigtigelse af overdragelser af fast ejendom. Ejede afdøde ingen fast ejendom, så kan man i princippet selv afslutte boet ved at indsende boopgørelsen til skattemyndighederne, men ofte anvender man også en notar til dette. Opstår der uenighed blandt arvingerne, som ikke kan løses af notaren, må der anlægges sag for retten. Hvis en person bosat i Frankrig afgår ved døden vil de pårørende som noget af det første kontakte en notar, som kan opgøre boet. Men til forskel fra et dansk dødsbo, hvor en advokat varetager boets - 1 / 5 -

2 behandling (det være sig både ved privat og offentligt skifte), så varetager notaren ikke automatisk alt det praktiske, som man er vant til at en dansk advokat vil gøre. Det skal dog siges at graden af service fra notarernes side varierer, og man kan sagtens være heldig at støde på en meget serviceminded notar. Notaren opgør boet i en boopgørelse ( Déclaration de Succession ), der skal godkendes af skattemyndighederne. På baggrund heraf opkræves arveafgifterne, som skal betales, før afdødes kontante aktiver kan frigives og arven udbetales. Arveafgifterne skal betales inden 6 måneder fra dødsfaldet, hvis afdøde var fast bosiddende i Frankrig. Hvis afdøde var bosat i Danmark og boet kun indeholder en feriebolig i Frankrig, så skal der udover det danske bo foretages et særskilt skifte i Frankrig af ejendommen ved en fransk notar. Der er desværre både advokater og revisorer i Danmark, som ikke er bekendt med dette, hvilket kan betyde at man ikke får reguleret arveforholdene i Frankrig, før den længstlevende dør eller den efterlevende vil sælge ejendommen. I et dødsbo, hvor afdøde var bosat udenfor Frankrig, skal der betales franske arveafgifter senest 2 år efter dødsdagen. Sker dette ikke, fx fordi det først er efter den længstlevendes død, at arvingerne får skiftet ejendommen, så kan der i princippet blive pålagt strafafgifter af den franske stat. Arveafgifter Afgørende for beregningen af arveafgifterne i både Frankrig og Danmark er tidspunktet for dødsfaldet, idet disse beregnes efter den lov og de afgifter, som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. I august 2007 blev de nuværende franske arveafgiftsregler indført, idet ægtefæller tidligere skulle betale arveafgift og afgiftsgrænserne i øvrigt var meget lavere, end de er nu. Pr. 1. januar 2008 indførtes den nye danske arvelov, hvorved reglerne for ægtefællers og livsarvingers legale arvelodder ændredes, således at ægtefællen i dag arver mere end tidligere og det er muligt at begrænse den legale arvelod for både ægtefælle og livsarvinger til en tvangsarv på en fjerdedel af det legale arvelod. Desuden blev det muligt at nedskrive livsarvingernes arvelod til 1 mio. kr., selvom dette beløb måtte være mindre end tvangsarven. Danske arveafgifter I Danmark opstår der ved dødsfald som nævnt en juridisk enhed kaldet Boet efter.... En efterlevende ægtefælle eller registreret partner skal ikke betale afgift (boafgift) af sin arv. Efter et bundfradrag 1 på kr. (gældende i år 2010 og 2011), skal de øvrige arvinger betale arveafgifter, alt efter deres status. Der skal betales 15 % i arveafgift (boafgift) af arv til arvinger i den nærmeste familie, herunder børn, stedbørn og disses afkom. 2 Øvrige arvinger skal betale en tillægsboafgift på 25 % af arven, efter boafgiften på 15 % er fratrukket. 1 Hvis afdøde sad i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger, er der to bundfradrag. Hvis afdøde sad i uskiftet bo i en situation, hvor førstafdøde havde giftet sig uden at skifte et uskiftet bo, udløser dødsfaldet 3 bundfradrag. Hvis længstlevende har fået boet udleveret som boudlæg eller ægtefælleudlæg, er der ved længstlevendes død kun ét bundfradrag. Hvis det uskiftede bo er ophørt i medfør af AL 34 som følge af, at alle førstafdødes livsarvinger er døde, er det uskiftede bo ophørt, og der er ved længstlevendes død kun et bundfradrag. 2 Til nærmeste familie regnes i øvrigt afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle (svigerbørn), uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden; personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig; afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet. - 2 / 5 -

3 Boafgifterne kan fratrækkes bo- eller arveafgift, der er betalt i udlandet af dér beliggende eller beroende aktiver, jf. boafgiftslovens 15. Dette inkluderer franske boafgifter, som måtte være betalt i forbindelse med skiftet af en fransk ejendom, som indgår i et ellers dansk bo. Er en arving bosat i Danmark og afdøde var bosat udenfor Danmark, og er boet skiftet i udlandet, skal der ikke betales dansk arveafgift af det modtagne. Franske arveafgifter I Frankrig skal den efterlevende ægtefælle eller registrerede partner ej heller betale arveafgift af sin del. Arveafgifterne for de øvrige arvinger beregnes af beløbet, som ligger over det afgiftsfri bundfradrag, som er forskelligt alt efter hvilken persongruppe arvingen tilhører. I nærværende anvendes afgifterne gældende for år Afdødes nærmeste familie (børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre) har hver et bundfradrag på Afdødes søskende arver de første afgiftsfrit, mens nevøer/niecer kun har et fradrag på Øvrige arvinger, herunder afdødes samlever og stedbørn, har et bundfradrag på Arven, som overstiger bundfradraget beregnes efter nedenstående: Nærmeste familie Søskende Indtil % Indtil % % Over % % % Anden familie 55 % Over % 35 % 40 % Andre, ugift samlever og stedbørn 60 % Mest bemærkelsesværdigt er det, at afdødes stedbørn skal betale 60 % i arveafgift i Frankrig, mens de kun skal betale 15 % i Danmark. Som illustration på beregning af arveafgifter, ses herunder nogle eksempler på beregninger i dødsbo i henholdsvis Frankrig og Danmark. Alle eksempler forudsætter, at der ikke er skrevet testamente eller oprettet andre dokumenter, som kan påvirke arvesituationen, som fx en fransk fordelsægtepagt. Eksempel 1 Fransk dødsbo Afdøde, der var ugift og bosat i Frankrig, efterlod sig en nettoformue på 7,5 mio. kr., eller 1 mio., til sine 2 børn: Arvelod pr. barn ,00 Fratrukket bundfradrag pr. barn ,00 Afgiftspligtigt beløb pr. barn ,00 Boafgift pr. barn* ,20-3 / 5 -

4 Arvelod pr. barn ,00 Fratrukket arveafgift ,20 Nettoarv pr. barn ,80 * Beregning af boafgift pr. barn 5 % af ,65 10 % af ( ) 397,70 15 % af ( ) 565,05 20 % af ( ) ,80 Arveafgift i alt ,20 Eksempel 2 Fransk dødsbo Afdøde, der var gift og bosat i Frankrig, efterlod sig en netto fællesformue på 7,5 mio. kr., eller 1 mio., til sin ægtefælle og 3 børn. Da formuen er fælles, ejer den efterlevende ægtefælle i forvejen halvdelen. Det er således kun , der indgår i boet. Ægtefællen arver desuden efter franske regler en fjerdedel af afdødes formue, som der ikke skal betales arveafgift af. Resten af formuen tilfalder de 3 børn, som således arver hver. Da dette beløb ikke overstiger det afgiftsfri bundfradrag på , skal børnene heller ikke betale arveafgift. Eksempel 3 Dansk dødsbo med fransk ejendom Afdøde, der var ugift og bosat i Danmark, efterlod sig en nettoformue på 7,5 mio. kr., eller 1 mio., til sine 2 børn. I formuen indgår en fransk ejendom til en værdi af kr., eller Den danske arveafgift beregnes således: Aktiver Danmark Aktiver Frankrig Aktiver i alt Fratrukket bundfradrag Afgiftspligtigt beløb 15 % boafgift af kr. Dansk boafgift vedr. fransk ejendom Fransk boafgift vedr. fransk ejendom** kr kr kr kr kr kr kr kr. - 4 / 5 -

5 Da den franske afgift overstiger den danske afgift vedr. den franske ejendom, kan den danske afgift fradrages i den samlede danske boafgift: Afgifter i alt Dansk boafgift Fratrukket afgift vedr. fransk ejendom Samlet dansk boafgift Samlet fransk boafgift** Afgifter i alt kr kr kr kr kr. ** Beregning af fransk boafgift I det franske dødsbo, som kun omfatter den franske ejendom, beregnes arveafgiften således: Arvelod pr. barn i Frankrig ,00 Fratrukket bundfradrag pr. barn ,00 Afgiftspligtigt beløb pr. barn ,00 Beregning af fransk arveafgift pr. barn 5 % af ,65 10 % af ( ) 397,70 15 % af ( ) 565,05 20 % af ( ) Fransk boafgift pr. barn ,40 = ca kr. --- o --- Som det fremgår af ovennævnte eksempler og det anførte om afgifterne for de forskellige persongrupper, der kan arve, så er der stor forskel på de franske og danske arveafgifter. I nogle tilfælde kan de høje franske afgifter, som skal betales, når børnene arver mere end de afgiftsfri beløb i Frankrig, eller arvingerne er ugifte samlevere eller stedbørn, medføre at arvingerne er tvunget til at sælge den franske ejendom for at kunne betale arveafgifterne. Det er dog muligt at beskytte sine efterlevende mod sådanne uhensigtsmæssige forhold ved oprettelsen af et SCI-selskab, fransk fordelsægtepagt, testamenter mv. Hvilken løsning, der er bedst egnet, afhænger af den konkrete situation. 15. december 2010 Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat Advokatfirmaet Københavnsvej 69, 4000 Roskilde Telefon: / / 5 -

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere