Advokaterne i Nørregade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokaterne i Nørregade"

Transkript

1 Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr /CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs Kommune. Selskabets formål er via Grenaa Byantenne 2 distribuere TV- og radioprogrammer bringe et varieret udbud af TV- og radiokanaler tilbyde brugerne hurtig internetadgang tilbyde serviceydelser, som nurligt lader sig udbyde over bredbåndsanlæg give brugerne indflydelse på programvalget til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger og anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser. Formålet kan varetages enten ved selskabet selv forestår de nævnte opgaver, eller ved selskabet indgår driftsaftaler med et eller flere firmaer vedrørende ekstern løsning af opgaverne. 3 Enhver, der er ejer eller lejer af fast ejendom i det område, der forsynes af Grenaa Byantenne, er andelshaver i selskabet, når der fra den pågældende faste ejendom er betalt tilslutningsafgift og etableret antennestik i den enkelte ejendom og ejendommen forsynes fra antenneanlægget.

2 For flerfamilieejendomme, er det ejerne/lejerne af de enkelte lejligheder, der er andelshavere. Såfremt hele ejendommens antenneforsyning afregnes direkte med selskabet, er det dog ejeren af den samlede ejendom, der er andelshaver. For almennyttige boligorganisioner er hver enkelt afdeling én andelshaver, uanset antallet af installioner i afdelingen, medmindre de enkelte lejligheder afregner direkte til antenneforsyningen. I så fald er den enkelte lejer andelshaver. 4 Selskabets takster fastsættes af selskabets bestyrelse. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, gældende takstblad samt eventuelle reguliver til nye andelshavere. 5 Andelshaverne hæfter alene for selskabets forpligtelser med den i selskabet indbetalte tilslutningsafgift. Ingen andelshaver hæfter således personligt for selskabets forpligtelser. Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren forpligtet til drage omsorg for, den nye ejer indtræder i andelshavers forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Ved lejerskifte i flerfamiliesejendomme overgår medlemskabet til den næste lejer i lejemålet i overensstemmelse med de regler som bestyrelsen fastsætter vedrørende denne overgang. Eventuel udtræden kan alene ske efter bestemmelsen i denne vedtægts 6. 6 I de områder af selskabets forsyningsområde, hvor der er pålagt de enkelte ejendomme tilslutningspligt til Grenaa Byantenne, kan udtræden af selskabet alene ske i tilfælde af nedrivning af den på ejendommen værende bygning. I øvrige områder kan udtræden alene ske ved opsigelse med 6 måneders varsel til hhv. d. 1. juli eller 1. januar termin. Ved udtræden udbetales der ikke andel i selskabets formue, ligesom der heller ikke sker tilbagebetaling af tilslutningsafgift. Eventuelle omkostninger i forbindelse med udtræden afholdes af andelshaveren. 2

3 7 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned i Grenaa. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst en lokal avis efter bestyrelsens valg og/eller særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver. Forslag skal for kunne behandles på den ordinære generalforsamling indsendes skriftligt til bestyrelsen senest den 31. januar. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 300 af andelshaverne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes sammen med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i refer, der underskrives af dirigenten. Hver andelshaver har én stemme, uanset antallet af tilsluttede ejendomme. 8 Stemmeberettiget og valgbar er andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever, såfremt sidstnævnte har fælles folkeregisteradresse med andelshaver. En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover sin egen stemme alene afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. 3

4 Det er en forudsætning for stemmeret på generalforsamlingen, andelshaveren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når mindst 3/5 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 3/5 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget endeligt vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling - med 3/5 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Bestemmelserne i vedtægtens 12 om foreningens opløsning kan dog ikke ændres uden forudgående accept fra Norddjurs Kommune. 9 Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af og blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Den stiftende generalforsamling vælger dog 3 medlemmer siddende frem til den ordinære generalforsamling i 2011 og 2 medlemmer siddende frem til den ordinære generalforsamling i De to valgte, der får flest stemmer på den stiftende generalforsamling, sidder i 3 år. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen antager eventuelt en daglig leder til tage sig af den daglige drift af antenneforsyningen.. Den daglige leders beføjelser fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er bl.a. ansvarlig for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskaber og budgetter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører refer, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan fastsætte honorar til dennes medlemmer. 4

5 10 Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura. 11 Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december Et eventuelt årligt overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser forbliver indestående i selskabet.. Selskabets regnskaber revideres af en stsautoriseret revisor, der vælges hvert år på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Årsrapporten underskrives af revisor, bestyrelsen og den daglige leder, såfremt en sådan er ans. 12 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning, tilfalder samtlige foreningens aktiver efter fradrag af eventuelle passiver Norddjurs Kommune uden betaling herfor. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 4/5 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 13 Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen d. 16. september De træder i kraft d.16. september Anders Lisvad Formand Lars Kirstein Pedersen Dirigent 5

6 6

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere