Vilkår for Retshjælp Oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010"

Transkript

1 Vilkår for Retshjælp Oktober 2010

2 2

3 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen? Hvilke tvister er dækket af forsikringen? Hvilke tvister er ikke dækket af forsikringen? Hvilke omkostninger er dækket af forsikringen? Hvilke omkostninger er ikke dækket af forsikringen? Fri proces Klagenævn Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat a. Særlige regler for små sager Anmeldelse til selskabet Generelle bestemmelser Bygningskaskoforsikring 14 A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygnings kaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring) Motorkøretøjsforsikring 14 B. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring (inkl. camping- og påhængsvogn samt knallert) med sædvanlig kaskodækning Bådforsikring 14 C. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bådforsikring med kaskodækning Hjemforsikring 14 D. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til hjemforsikring med indbodækning NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 3

4 Et par ord om Retshjælp Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se punkt 2 og punkt 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen, se dog afsnittet om småsager. Advokaten skal indgive an meldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yder ligere skridt foretages, se punkt 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på selskabets standardblanket for småsager, jf. punkt 12, stk. 3. De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på en bygnings kaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring), en motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, en bådforsikring med kaskodækning eller en hjemforsikring med indbodækning. Reglerne i punkterne 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (hus-og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, bådforsikring med kaskodækning og hjemforsikring med indbodækning fremgår af punkt 14 i vilkårene for den enkelte forsikring. For bygningskaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring) gælder således punkt 14 A. For motorkøretøjsforsikring, herunder camping- og påhængsvognforsikring med sædvanlig kaskodækning gælder således punkt 14 B. For bådforsikring med kaskodækning gælder så ledes punkt 14 C. For hjemforsikring med indbodækning gælder så ledes punkt 14 D. 4

5 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen? Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgs målet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. Hvilke tvister er dækket af forsikringen? 1 Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. 2 Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3 Selskabet skal - på det foreliggende grundlag - afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. Hvilke tvister er ikke dækket af forsikringen? 1 Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a. Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. b. Formuedispositioner i forbindelse med de under a. nævnte forhold. c. Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. 2 Tvister med myndigheder i skatte- og afgifts spørgsmål. Andre tvister med offentlige myndig heder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. 3 Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredie instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark. 4 Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessent skaber. 5 Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. 6 Private injuriesager a. hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande. b. hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande. 7 Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 8 Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans. 4. Hvilke omkostninger er dækket af forsikringen? 1 Egne sagsomkostninger. For småsager gælder punkt 11a. 2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er på lagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. 3 Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten. 4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, se punkt 5, stk. 1, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 5 Udgifter til ensidigt indhentede specialist erklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet. 6 Omkostninger i forbindelse med selve retsmæg lingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet. 5

6 7 Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter til meldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. 8 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet. 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket af forsikringen? 1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. 2 Sikredes egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste. 3 Omkostninger ved de i punkt 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. 4 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyr delse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerheds stillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet. 5 Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. 6 Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. Fri proces Ophævet. 7. Klagenævn Kan tvisten behandles ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se punkt 5 stk. 5. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. Erstatning og selvrisiko 1 Erstatning ydes for de i punkt 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se punkt 9, stk. 4. 2a Selskabets erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed er begrænset til kr. (inkl. moms). Selvrisiko andrager de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. Behandles sagen efter retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces) andrager selvrisiko kr. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på kr. (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. 2b Hvis sikrede i det væsentlige har fået medhold ved dom i første instans, og modparten appellerer, forhøjes maksimum til kr. (inkl. moms) for den samlede behandling uanset antallet af instanser. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans. Der sker ikke fradrag af selvrisiko for sagens behandling for anden instans (evt. tredje instans). Omkostningerne ved første instans kan med fradrag af selvrisiko aldrig overstige kr. (inkl. moms). 6

7 3 Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber sager, som har fælles oprindelse, og som opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne i stk. 2a om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor til meldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. 4 Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede er statning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selv risiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet. 6 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger. 7 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelser - når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se punkt 9, stk Fordeling af omkostninger 1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgs målet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 2 Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås. 3 Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtige, jf. punkt 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret. 5 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligs beløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. Forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 11. Valg af advokat 1 Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmer af Advokatsamfundet. For småsager gælder punkt 11a. 2 Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: a. Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller b. Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afhol delse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. 7

8 3 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 4 Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede. 5 Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Tvister omfattet af retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinier. 6 En advokat kan ikke føre sin egen sag. 7 Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet. 11a. Særlige regler for små sager (sager med en sagsgenstand på højst kr.* samt anerkendelsessøgsmål). 1 Punkt 11, stk.1 gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (små sagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Reglerne i punkt 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i punkt 11, stk Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk.1. 3 Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsags proces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet. 5 Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejelovens 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens Anmeldelse til selskabet 1 Anmeldelse til selskabet skal ske snarest. 2 Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde: a. Angivelse af modparten. b. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. d. Oplysning om, hvilke processkridt af udgifts krævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. e. Advokatens eller den iht. retsplejelovens 260, stk. 5, anførte rettergangsfuldmægtigs er klæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se punkt 11, stk. 2) vil holde sig til selskabet. f. Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt. g. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat udover de i punkt 12, stk. 2a-f, nævnte oplysninger desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet. 3 Anmeldelse indgives af advokaten eller i de i punkt 11, stk. 7, eller de i punkt 11a, nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i punkt 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på selskabets blanket for småsager*** 8

9 4 Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 13. Generelle bestemmelser 1 Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg. 2 Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. * Beløbsgrænsen gælder fra 1. januar 2008 ** Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræ senterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste, dækkes ikke. *** Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på eller i dit forsikringsselskab. 9

10 Bygningskaskoforsikring 14 A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygnings kaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring) Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Såfremt forsikringen alene omfatter brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til punkterne 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i dens helhed. Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten hjemforsikring med indbodækning eller båd- eller motorkøretøjsforsikring med kaskodækning. Motorkøretøjsforsikring 14 B. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring (inkl. camping- og påhængsvogn samt knallert) med sædvanlig kaskodækning Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen kun omfatter ansvarsforsikring eller ansvars- og brandforsikring er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til punkterne 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede, jf. fællesvilkårene for ansvarsog kaskoforsikring, er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Uanset bestemmelsen i punkt 3, stk. 1, dækkes alle tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selvom tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Dækning i henhold til retshjælpsforsikringen ydes uden at påvirke sikredes ret til at opnå eller bevare bonus/rabat. Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten hjemforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring) eller bådforsikring med kaskodækning. 10

11 Bådforsikring 14 C. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bådforsikring med kaskodækning Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen alene omfatter ansvarsforsikring er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til punkterne 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede båd. Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten hjemforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (hus- og fritidshusforsikring) eller motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning. Hjemforsikring 14 D. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til hjemforsikring med indbodækning Fra retshjælpsforsikringen i tilknytning til hjem forsikringen er yderligere undtaget følgende: 1 Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed. Forsikringen dækker dog: a. I indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (hus- eller fritidshusforsikring). b. Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et parcel- eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning vedvarer i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (hus- eller fritidshusforsikring). c. Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren. d. Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsagelig anvendes til sikredes private beboelse. Såfremt der for sikredes andels- eiler ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med retshjælpsdækning, dækker nærværende forsikring ikke. Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af forsikringen. 2 Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af en båd, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog i indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en sådan båd, hvis der ikke forinden er tegnet bådforsikring. Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til bådforsikring med kaskodækning. 3 Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder camping- og påhængsvogne. Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning. 11

12 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere