Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V."

Transkript

1 Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde påbegyndt næring ved køb af en grund med et igangværende byggeri af et kollegium, der efter færdiggørelse blev videresolgt i En af selskabet i 1982 erhvervet ejendom, der stedse havde været anvendt til kursusvirksomhed, ansås for omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Tab ved afståelse af kursusejendommen i 2004 kunne følgelig ikke fremføres til modregning i gevinst ved afståelse af kollegieejendommen. Retten fandt ikke grundlag for at antage, at kursusejendommen var overgået fra anlægsformuen til næringsformuen som følge af en smittebetragtning. Afgrænsningen af næringsvirksomhed med fast ejendom er et af de helt klassiske problemområder på skatterettens område, og giver med jævne mellemrum anledning til tvist mellem borger og myndigheder. Problemkredsene har været aktuelle siden de første statsskattelove, og retsgrundlaget er for så vidt enkelt. Det er da også i første række den retlige subsumption, der afføder tvister på området, og praksis er omfattende og mangesidet. Næringsbeskatning af en avance ved salg af fast ejendom rejser traditionelt følgende tre problemkredse: 1. Har skatteyderen etableret en næringsvirksomhed, 2. Er den omtvistede ejendom i bekræftende fald omfattet af denne næringsvirksomhed, og 3. Er den pågældende ejendom siden overgået til skatteyderens anlægsformue. Den foreliggende sag ref. i SKM BR drejede sig om den første af de nævnte problemstillinger. De centrale spørgsmål er her, om en given ejendom er anskaffet med videresalg for øje, og om aktiviteterne med omsætning med fast ejendom har en sådan volumen og karakter, at der kan anses at foreligge en virksomhed. Ved den vanskelige vurdering af det subjektive anskaffelsesøjemed tillægges skatteyderens faglige forudsætninger på området som objektive bevisdata stor betydning ved den retlige subsumption. En hovedsondring går her mellem på den ene side skatteydere, der - som det siges i Den Juridiske Vejledning, jf. afsn. C.H har en professionel tilknytning til

2 2 ejendomsmarkedet, og på den anden side skatteydere, hvis virksomhed i sig selv har et sådant omfang og en sådan karakter, at der foreligger næring, jf. nærmere vejledningens afsn. C.H For skatteydere med en professionel tilknytning til ejendomsmarkedet skal der, alt afhængigt af de nærmere omstændigheder, ikke foreligge mange ejendomshandler, før næringsbeskatning kommer på tale, se herved SKM VLR, omtalt i JUS 2007/21, samt den illustrative afgørelse ref. i TfS 2010, 359 BR, omtalt i JUS 2010/11. For skatteydere uden faglig tilknytning til ejendomsmarkedet stilles andre og kvalificerede krav til virksomhedens volumen og karakter, før der antages at foreligge næring, se herved henholdsvis UfR H og TfS 1984, 466 H. Det fremgår i den forbindelse eksplicit af Den juridiske Vejledning bl.a., at Enkeltstående ejendomskøb, som foretages af personer, der ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har handlet ejendomme eller er tilknyttet ejendomsmarkedet, betragtes alene som spekulation og beskattes efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Det gælder, selv om der investeres betydelige beløb i ejendommen, og selv om videresalget indbringer stor fortjeneste. Fra de seneste års praksis kan henvises til bl.a. TfS 2005, 491 VL og SKM ØLR. Erhvervelse af et udstykningsforetagende i drift og senere videresalg vil dog efter omstændighederne give anledning til næringsbeskatning, se herved TfS 1997, 810 HR. Er der tale om et selskab, vil aktionærkredsens forhold kunne inddrages ved denne vurdering, se herved Den juridiske Vejledning, afsn. C.H , Aktieselskaber med videre afsmitning, hvoraf det fremgår, at Ved bedømmelsen af, om et selskab skal anses som næringsdrivende ved køb, salg og opførelse af fast ejendom, lægger SKAT vægt på både selskabets vedtægtsmæssige formål og selskabets faktiske virksomhed. Et andet vigtigt element, der også indgår i vurderingen af, om der foreligger næringsvirksomhed, er, om deltagerne i selskabet - aktionærerne mv. - er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom eller med opførelse af fast ejendom til videresalg. I sådanne tilfælde kan formodningen om næring hos aktionærerne smitte af på selskabet. Det kan få betydning for vurderingen af, om selskabet er næringsdrivende. Sagen afgjort ved Københavns Byrets dom af 30/4 2012, ref. i SKM BR, involverede flere af disse problemstillinger. Sagen drejede sig om et selskab, der fra stiftelsen i 1982 og frem til et ejerskifte i 2004 havde haft til formål at eje og drive en kursusejendom. Det bemærkes, at referatet af sagen samtidig indeholder oplysninger om, at selskabet havde erhvervet ejendommen allerede i 1962, hvilket blev lagt til grund af Københavns Byret. De førstnævnte oplysninger er i sagens natur ikke forenelige med de sidstnævnte oplysninger. I 2004 blev selskabet solgt til 3 holdingselskaber ejet af henholdsvis en statsautoriseret ejendomsmægler, dennes broder, samt en advokat med erfaring indenfor ejendomsmarkedet i vid forstand. Efter køb af selskabet blev selskabets formålsbestemmelse ændret flere gange i løbet af kort tid, og omfattede fra december 2004 formålene investering i og handel med fast ejendom, byggeog anlægsvirksomhed. Efter ejerskiftet, nemlig i juli 2004, solgte selskabet kursusejendommen til tredjemand med et betydeligt fremførselsberettiget tab efter ejendomsavancebeskatningsloven.

3 3 Sideløbende med det beskrevne hændelsesforløb havde et andet selskab (søsterselskab) ejet af de 3 holdingselskaber i september 2003 erhvervet en saneringsmoden erhvervsejendom med overtagelsesdag med overtagelse den 1/ Søsterselskabet videresolgte i juni 2004 erhvervsejendommen til selskabet i den foreliggende sag. Den eksisterende bebyggelse på erhvervsejendommen blev i juni og juli 2004 revet ned, og selskabet lod herefter opføre et kollegium med 46 lejligheder på grunden. Kollegieboligerne blev udbudt til salg medio maj 2004, og samtlige boliger var solgt primo august Kollegiebyggeriet var færdigt i april 2005 og blev den 1/ solgt til en nyoprettet andelsboligforening, etableret på initiativ af selskabet, med en skattepligtig avance på 7,2 mio. kr. Efterfølgende opførte selskabet yderligere to kollegier, der blev afhændet i 2006 og 2007 til ligeledes nyetablerede andelsboligforeninger. Spørgsmålet i sagen var herefter, om selskabet kunne modregne tabet vedrørende den i 2004 solgte ejendom i gevinsten vedrørende den i 2005 solgte ejendom. Efter skattemyndighedernes opfattelse var den i 2004 solgte kursusejendom et anlægsaktiv omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, medens kollegieejendommen afstået i 2005 var et omsætningsaktiv erhvervet som led i påbegyndt næring. Selskabet kunne efter myndighedernes opfattelse følgelig ikke modregne tabet fra afståelse af kursusejendommen i 2004 i gevinsten ved afståelse af kollegieejendommen i Efter selskabets opfattelse var begge ejendomme omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Subsidiært gjorde selskabet gældende, at hvis kollegieejendommen måtte anses for erhvervet som led i næring, måtte efter selskabets opfattelse også kursusejendommen være omfattet af denne næringsvirksomhed. Til støtte for dette sidste synspunkt gjorde selskabet gældende, at kursusejendommen var overgået fra anlægsformuen til næringsformuen som følge af skiftet i aktionærkredsen. Såvel Landsskatteretten som Københavns Byret tiltrådte skattemyndighedernes synspunkter i sagen. Dommen fra Københavns Byret må siges at være efter bogen. Københavns Byret fandt her, at selskabet i forbindelse med erhvervelsen af erhvervsejendommen for 4 mio. kr. og den senere indgåelse af totalentrepriseaftalen på godt 25 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af ejendommen med kollegieboligerne foretog en så betydelig investering i fast ejendom med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg, at der ved erhvervelsen af ejendommen blev påbegyndt næring med opførelse og salg af fast ejendom. En af selskabet nedlagt subsidiær påstand om kvalifikation af kursusejendommen som næringsejendom blev afvist af byretten, der ikke fandt grundlag for at antage, at ejendommen ved skifte i selskabets ejerkreds var overgået til at være en næringsejendom. Retten lagde herved vægt på, at næringsbedømmelsen skal foretages på erhvervelsestidspunktet, at kursusejendommen blev erhvervet i 1962, at ejendommen indtil ejerskiftet i selskabet i 2004 blev drevet som kursusejendom, og at ejendommen var et anlægsaktiv. Set i lyset af præmissernes henvisning til selskabets efterfølgende deltagelse i to yderligere 2 kollegieprojekter, er der ingen tvivl om, at de 2 kollegieprojekter de facto har funderet et

4 4 synspunkt om, at selskabet ved det første kollegiebyggeri og videresalget heraf påbegyndte næringsvirksomhed. Dommen ligger i forlængelse af SKM VLR. Det af selskabet fremførte synspunkt om, at kursusejendommen ved skiftet i ejerkredsen i 2004 overgik til en status som næringsejendom har ikke meget for sig og blev da ej heller taget til følge. Spørgsmålet om overgang fra næring til anlæg eller den modsatte vej er ét område, der nok end ikke i dag er endeligt afklaret. Ikke sjældent blandes spørgsmålene om smitte, identitetsbetragtninger, omgåelse og succession sammen, jf. eksempelvis Tommy V. Christiansen, Skatteretspraksis, Rev. & Regn. 1988, s. 283 ff. Smitte er meget rammende karakteriseret som Sig mig hvem du omgås, og jeg skal sige dig hvem du er, jf. Højsteretspræsident J. Trolle i UfR 1966B.268. Smitte er således ét moment blandt flere ved bedømmelse af, hvorvidt der foreligger næring. Det forhold, at hovedaktionæren er næringsdrivende i henseende til fast ejendom, kan således have betydning ved bedømmelse af, hvorvidt selskabet er næringsdrivende i denne henseende, d.v.s. ud fra en smittebetragtning, jf. blandt andet C.H Aktieselskaber med videre - afsmitning, jf. formuleringen I sådanne tilfælde, kan formodningen om næring hos aktionærerne smitte af på selskabet. Det kan få betydning for vurderingen af, om selskabet er næringsdrivende. Der er imidlertid en betragtelig afstand fra en smittebetragtning som nævnte i Juridisk Vejledning over til nærværende situation, hvor selskabets ejendom må antages at være erhvervet i anlægsøjemed, hvilket underbygges af en ejertid på omkring 20 år eller mere, og hvor spørgsmålet herefter er, hvorvidt dette aktiv overgår til at være et omsætningsaktiv/næringsaktiv udelukkende som følge af skift i aktionærkredsen, hvor flere af de nye aktionærer har en kvalificeret tilknytning til ejendomsmarkedet, og hvor selskabet påbegynder næringsvirksomhed. En antagelse om, at selskabets ejendom i dette tilfælde overgår fra at være et anlægsaktiv til et næringsaktiv, kan ikke baseres på en smittebetragtning, men på en identitetsbetratning, hvor der så at sige sættes lighedstegn mellem selskabet og aktionærerne, hvilket selvsagt savner hjemmel. Dommen er således utvivlsomt korrekt. Meget summarisk bemærkes, at styrken af smittebetragtningen nok i litteraturen har været noget overvurderet som følge af en fejlfortolkning af dommene U H (Espehøj) henholdsvis U H (A/S Morko), jf. nærmere Rev. & Regn. 1988, s , hvor Højesterets voteringsprotokoller i de to sager omtales. Se dog heroverfor Juridisk Vejledning, afsn. C.B Pengenæring, om smitte fra sælger til køber, hvor det på baggrund af Højesteretsdommen ref. i TfS 1985, 681 H antages, at der kan ske smitte ved en hovedaktionærs køb af vederlagsnæringspantebreve fra det ham tilhørende selskab. Det bemærkes hertil, at vederlagsnæringsbegrebet på kursgevinstlovens område blev ophævet med kursgevinstloven fra 1997, idet dog tab på vederlagsfordringer fortsat skulle kunne fradrages efter statsskattelovens regler. Videre kan henvises til Told- og Skattestyrelsens indstilling til Ligningsrådet i sagen SKM LR (TfS 2002, 914), hvor det bl.a. konkluderes, at smitteproblematikken kan løses ved en adskillelse af handelsnæring og vederlagsnæring, og at smitte kun statueres i vederlagsnæringstilfælde (typisk

5 5 sælgerpantebreve med et sikkert/forudsigeligt afkast via afdrag). Afgørelsen er kommenteret i TfS 2002, 1096 af Jane Bolander. Med aktieavancebeskatningsloven fra 2005 er vederlagsnæringsbegrebet ophævet også for aktier. At der ikke kan statueres næring alene ud fra en smittebetragtning for så vidt angår handelsnæring i tilfælde, hvor der overdrages aktiver mellem sælger og køber, kan tiltrædes af undertegnede. Om der foreligger handelsnæring hos køber må bero på en selvstændig vurdering af købers forhold. Derimod kan smittesynspunktet indgå som ét blandt andre momenter ved bedømmelse af et selskabs forhold, i tilfælde, hvor aktionærkredsen har en kvalificeret tilknytning til ejendomsmarkedet. Men smittebetragtningen kan ikke udstrækkes til at være et selvstændigt bærende moment, der medfører overgang af en ejendom fra et selskabs anlægsformue til omsætningsformuen. En tanke om vederlagsnæringsbeskatning hos en aktionær vedrørende aktier eller fordringer erhvervet fra selskabet er efter min opfattelse nærmere et spørgsmål om successionsbeskatning eller måske udtryk for omgåelse. Se endvidere JUS 2002/44 om smittebetragtningen for så vidt angår aktier. Igen bemærkes, at reglerne om beskatning af gevinst på fordringer eller aktier erhvervet som led i næring er ophævet med de seneste lovrevisioner af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven og nu alene er omfattet af statsskattelovens regler. En ganske anden problemstilling er, hvorvidt der kan ske overgang fra anlæg til næring som følge af ejerens egen ombygning af en anlægsejendom. Det er i enkelte, ikkeoffentliggjorte afgørelser set, at Landsskatteretten har lagt til grund, at væsentlig ombygning af en anlægsejendom ejet af en næringsdrivende i henseende til fast ejendom, kan bringe denne over i området for næring. Men dette har intet med smitte at gøre.

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Sag nr.: SKAT.-ERADET Jura I SKAT Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Østbanegade 123 2100 København ø Telefon 12 221818 E-mali via www.skatdklkontakt www.skat.dk 10. januar

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere