Årsberetning Annual report 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Annual report 2011"

Transkript

1 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre

2 Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the future, for example in the form of green energy gases such as biogas and gasification gas. However, creative energy also means the intellectual energy we require to think up new energy solutions. The big challenge we face today is our environment and our climate. It is essential that we think outside the box, think creatively, if we are to come up with the non-traditional solutions we need. Illustratons by GLAD Design To highlight the message of creative energy on the illustrative side of the report we asked the company Glad Design to produce drawings for the report. Glad Design employs mentally handicapped illustrators and they see things from new, nontraditional perspectives. The result is some remarkable, thought-provoking illustrations. We hope that they will be inspiring, even for those with technical brains who think along more traditional lines. More about Glad Design on Temaet for denne årsberetning er Kreativ energi. Kreativ energi skal forstås som fremtidens vedvarende energi, f.eks. i form af grønne energigasser som biogas og forgasningsgas; men kreativ energi skal også forstås som den intellektuelle energi, vi selv skal lægge for dagen, når vi skal udtænke nye energiløsninger. Den store udfordring er i dag miljø og klima, og der er i høj grad brug for at tænke ud af boksen at tænke kreativt når vi skal finde de nødvendige utraditionelle løsninger. Illustrationer af GLAD Design For også at understrege budskabet om kreativ energi gennem beretningens billedside har vi i år bedt virksomheden Glad Design om at illustrere beretningen. Glad Design beskæftiger udviklingshæmmede illustratorer, som netop ser ting fra nye og utraditionelle synsvinkler. Det er der kommet nogle flotte og tankevækkende illustrationer ud af, som forhåbentlig vil virke inspirerende også på mere traditionelt tænkende teknikerhjerner. Mere om Glad Design på

3 3 Indhold Contents Kreativ energi Creative energy Mød DGC Meet DGC Klædt på til udvikling Prepared for development Glimt fra 2011 A brief review of 2011 Energitryghed har førsteprioritet Energy security is a top priority vvs ere på skolebænken 1,500 installers back at school Den fleksible gas Flexible gas DGC står på sikkerhedens side DGC is an ally of safety Vi tester rørene We test the pipes Naturgas i den grønne førertrøje Natural gas in the green leader s jersey Naturgas - et ligeværdigt alternativ Natural gas - an equal alternative Nyt testcenter for grønne gasser New test centre for green gases DGC s forretningsområder Business areas Navne Names Økonomi Financial highlights Ejere Owners

4 4 4 Årsberetning Annual re-

5 5 Kreativ energi Energi er et grundvilkår for mennesket, og menneskeheden har til alle tider udvist betydelig kreativitet i fremskaffelsen og udnyttelsen af energi. Det har vi været nødt til, fordi energi altid har været afgørende for at opfylde vores mest basale behov: ernæring (tilberedt mad), husly (varme og lys) og transport. Og vores stigende kreativitet i fremskaffelsen, omformningen og nyttiggørelsen af de naturgivne energiressourcer har skabt grundlaget for den kolossale forbedring af vores levestandard og vores samfund, som vi har oplevet de seneste århundreder. Det er især de fossile brændsler kul, olie og naturgas, der har sat gang i denne udvikling og muliggjort den moderne levevis, som en stor del af jordens befolkning i dag nyder godt af. De fossile brændsler har revolutioneret transport og kommunikation, og de er forudsætningen for globaliseringen. Udfordringen er klima og miljø De fossile brændsler dækker i dag knap 90 pct. af det globale energiforbrug: Kul står for 30 pct., og olie og naturgas for henholdsvis 34 pct. og 24 pct. Men der er fortsat på verdensplan mere end 1 mia. energifattige, dvs. mennesker, der ikke har adgang til moderne former for energi. Opfyldelsen af deres energibehov vil medføre yderligere pres på anvendelsen af fossile brændsler. Det Internationale Energi Agentur (IEA) forventer således, at energiforbruget vil stige med 30 pct. over de næste 25 år, og at fossile brændsler stadig skal dække hovedparten (75 pct.) af forbruget. Ressourcemæssigt er dette ikke et problem der er rigelige reserver til endnu flere år ud i fremtiden. Truslen kommer fra anden side, nemlig i form af den stigende påvirkning af miljø og klima. Vi er derfor nødt til i løbet af en årrække at omlægge vores energiforbrug til mere miljøvenlige energiformer. Det er en kolossal udfordring, som skal løses uden at sætte hverken levestandard eller udviklingsmuligheder over styr. Naturgas en vigtig del af løsningen Der er grundlæggende rigeligt med forureningsfri energi at tage af. Solen leverer således løbende en energimængde til jorden, som svarer til gange det globale energiforbrug. Den lille andel, vi har behov for, kan høstes ved hjælp af mange forskellige vedvarende energiteknologier, som i takt med at de modnes til stabil og rentabel drift kan aflaste udnyttelsen af fossile brændsler. Men det er afgørende, at vi til enhver tid i denne overgang til et bæredygtigt energisystem bevarer energitrygheden, dvs. pålidelig forsyning med stabil energi til en konkurrencedygtig pris. I mange lande herunder Danmark kan gassystemet levere en væsentlig del af denne energitryghed. Det kan lagre meget betydelige energimængder og vil således være en uundværlig og aktiv partner i et fremtidigt energisystem med stærkt svingende energiproduktion fra vind og andre Creative energy Energy is a basic human requirement and mankind has always demonstrated a high level of creativity in the production and use of energy. We have had to be creative because energy has always been essential to meet our most fundamental needs: nutrition (prepared food), shelter (heat and light) and transport. Our increasing creativity in the production, transformation and use of natural resources has created the basis for the colossal improvement in our standard of living and our societies that we have experienced in the last few centuries. The fossil fuels coal, oil and natural gas have been the primary drivers behind this development, making possible the modern way of life that a large part of the global population currently enjoys. Fossil fuels have revolutionised transport and communication and they are the prerequisite for globalisation. The challenge is our climate and our environment Fossil fuels currently account for just under 90 per cent of global energy consumption. Coal accounts for 30 per cent, oil for 34 per cent and natural gas for 24 per cent. But there are still more than 1 billion energy-poor people worldwide. These are people who do not have access to modern forms of energy. Meeting their energy needs will mean additional pressure on the use of fossil fuels. The International Energy Agency (IEA) expects energy consumption to rise by 30 per cent over the next 25 years with fossil fuels continuing to account for the vast proportion (75 per cent) of consumption. In terms of resources, this is not a problem. There are ample reserves for many more years to come. The threat comes from elsewhere, namely in the form of the increasing impact on the environment and climate. Consequently, the energy industry needs to convert our energy consumption to greener forms of energy over a number of years. This is a huge challenge and it has to be met without jeopardising either our standard of living or our development opportunities. Natural gas an important part of the solution Essentially, there is ample pollution-free energy for us to use. The sun constantly supplies a volume of energy to the earth equivalent to 6,000 times global energy consumption. The small proportion we need can be harnessed using many different renewable energy technologies which will be able to

6 6 replace the use of fossil fuels as their operation becomes stable and profitable. However, it is essential that, at all times in this transition to a sustainable energy system, we retain energy security, i.e. a reliable supply of stable energy at a competitive price. In many countries, including Denmark, the gas system is able to supply a significant part of this energy security. It can store very considerable volumes of energy and will thus be an indispensable, active partner in a future energy system with highly fluctuating energy production from wind and other renewable energy sources. After natural gas itself has been phased out, the gas network will also be able to play a major role as an efficient transport route for green gases. Green gases from biomass and green gases produced by transforming surplus electricity from wind power. Provisional estimates show that around half of current natural gas consumption can be replaced by green gases based on domestic raw materials. The gas system is therefore our guarantee in Denmark that we can meet the target of 100 per cent renewable energy in 2050 without jeopardising our welfare or halting development along the way. Peter A. Hodal Formand Chairman of the Board Peter Vadstrup Jensen Næstformand Vice Chairman of the Board vedvarende energikilder. Gasnettet kan også efter udfasning af selve naturgassen spille en væsentlig rolle som effektiv transportvej for grønne gasser. Grønne gasser fra biomasse og grønne gasser skabt ved omformning af overskuds-el fra vindkraft. Foreløbige overslag viser, at ca. halvdelen af det nuværende naturgasforbrug kan erstattes af grønne gasser baseret på indenlandske råvarer. Peter I. Hinstrup Direktør President mange andre kunder at arbejde med disse problemstillinger og skabe grobund for en både tryg og bæredygtig energifremtid. Det kan du læse mere om i denne beretning. Vi ser frem til i de kommende år at fortsætte denne linje i tæt samarbejde med gode partnere til gavn for både samfund, miljø og klima. Vi er klar med masser af kreativ energi! DGC contributes to creative energy solutions DGC works to make gas utilisation as efficient, eco-friendly and safe as possible. We want to contribute to energy security by preparing our gas system for new gases, both imported natural gas and the green gases of the future. With the gas system as the starting point, DGC is also working to create new, creative, sustainable energy solutions for the future based on energy gases and combinations of energy gases and other green technologies. In 2011, there was ample opportunity to work on these issues with the Danish gas companies and many other customers and lay the foundations for a secure, sustainable energy future. You can read more about this in this report. We look forward to continuing this line in the years to come in close collaboration with good partners for the benefit of society, the environment and the climate. We have lots of creative energy! Gassystemet er dermed garanten for, at vi i Danmark kan leve op til målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050 uden undervejs at bringe vores velfærd i fare eller sætte udviklingen i stå. DGC bidrager til kreative energiløsninger DGC arbejder for at gøre gasanvendelsen så effektiv, miljøvenlig og sikker som muligt. Vi vil bidrage til energitrygheden ved at forberede vores gassystem på nye gasser, både i form af importeret naturgas og i form af de kommende grønne gasser. Med udgangspunkt i gassystemet arbejder DGC også fremadrettet mod at skabe nye kreative bæredygtige energiløsninger baseret på energigasser og kombinationer af energigasser og andre grønne teknologier. Der har i 2011 været rig lejlighed til sammen med de danske gasselskaber og Peter A. Hodal Bestyrelsesformand Peter I. Hinstrup Direktør

7 7 Mød DGC Hvad er DGC? DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Vi er det danske center for gasteknisk rådgivning, udvikling, undervisning og information og arbejder med alle former for energigasser: naturgas, bygas, biogas, flaskegas, forgasningsgas og brint samt kombinationer af energigasser og vedvarende energi. DGC er et aktieselskab stiftet i 1988 af de danske gasselskaber. Virksomheden ejes i dag af HMN Naturgas (38,4 pct.), DONG Energy (36,0 pct.), Energinet.dk (15,6 pct.), Naturgas Fyn (6,0 pct.) og KE Bygas (4,0 pct.). DGC har 35 medarbejdere og en årlig omsætning på 32 mio. kr. Hvor finder du os? Vores hovedkontor og laboratorium ligger i forskerparken Scion DTU ved Hørsholm ca. 25 km nord for København. Derudover har vi et lokalkontor i Aalborg, som er udgangspunkt for virksomhedens landsdækkende akkrediterede energi- og miljømåleservice. Hvad laver DGC? Vi udfører rådgivningsopgaver, laboratorieforsøg og -afprøvning, feltmålinger, undervisning og certificering for energi- selskaber, myndigheder, organisationer, udstyrsleverandører, installatører, industri, rådgivere og andre kunder i ind- og udland. DGC s laboratorium er akkrediteret under DANAK til gasanalyse og til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse. Vi er dansk Notified Body (godkendelsesinstans) både for gasapparatdirektivet og kedeldirektivet. DGC driver desuden en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, på gas/vvs- og elområdet, ligesom vi udfører verifikation af CO 2 -emission fra kraftvarmeanlæg i samarbejde med LRQA Danmark. DGC gennemfører også løbende et teknologisk serviceprogram rettet mod gasselskaber og omverdenen. Det teknologiske serviceprogram betales af DGC s ejere som en serviceydelse over for det danske samfund. Meet DGC What is DGC? DGC is a technological consultancy and development company in the fields of energy and the environment. DGC s main focus area is energy gases. DGC is the Danish centre for consultancy services, development, training and information in the gas technology field, and works with all forms of energy gas: natural gas, town gas, biogas, LPG, producer gas and hydrogen, as well as with combinations of energy gases and renewable energy. DGC is a public limited company. It was established in 1988 by the Danish gas companies and is now owned by: HMN Naturgas (38.4 per cent), DONG Energy (36.0 per cent), Energinet.dk (15.6 per cent), Naturgas Fyn (6.0 per cent) and KE Bygas (4.0 per cent). DGC has 35 employees and generates annual revenue of DKK 32 million. Where will you find us? Our head office and laboratory are situated at the Scion DTU Science Park in Hørsholm about 25 km north of Copenhagen. We also have a local office in Aalborg, which is the base for our nationwide accredited energy and environmental measurement service. What does DGC do? We undertake consultancy, laboratory experiments and tests, field measurements, training and certification for energy companies, public authorities, organisations, equipment suppliers, installers, industry, consultants and other customers in Denmark and abroad. DGC s laboratory is accredited under DANAK (The Danish Accreditation and Metrology Fund) for gas analysis and for measurement and safety testing of equipment and installations for gas utilisation. We are the Danish Notified Body (approving authority) in the areas covered by both the Gas Appliances Directive and the Boiler Directive. DGC also operates a certification body, which is approved by the Danish Safety Technology Authority, in the field of gas, plumbing and heating and electricity. DGC verifies CO 2 emissions from CHP plants in partnership with LRQA Danmark. DGC also implements a technological service programme on an ongoing basis aimed at gas companies and society at large. The technological service programme is funded by DGC s owners as a service to Danish society.

8 8 Prepared for development The global energy industry is undergoing a small revolution. All forms of energy are stancing themselves and adapting to new roles in the more carbon-poor energy system of the future. The gas sector is working hard to make a greener energy future possible, and the gas network will play a decisive role in meeting Denmark s ambitious joint energy targets. DGC and the past year The report for 2011 is the story of how DGC is working to optimise existing gas utilisation and helping to ensure energy security (reliable supply of stable energy at competitive prices). And how we are contributing to the development of a wider range of energy gases and flexible energy services, involving close interaction between natural gas, green energy gases and new renewable energy technologies. The report is also the story of a company that enjoyed good professional and financial growth in The result for the year, a profit of DKK 1 million, is very satisfactory. Revenue was DKK 32.2 million, which is an increase of 4 per cent on Project revenue accounted for 64 per cent, of which just over half was from non-owners. This is DGC s highest external revenue to date. We expect a total result on the same level in At DGC, we will be well prepared for development at all times. This applies equally to development in terms of energy and the associated organisational development. Consequently, in 2011, the strategy was subjected to a relevance test. This concluded that our strategy remains extremely relevant in the energy industry in 2012.! DGC s strategy: Intelligent Gas Technology DGC will contribute by: continuing to optimise existing gas utilisation further enhancing energy security by preparing the gas system for more variation in gas composition enabling the gas system to interact with renewable energy making gas greener by adding CO 2 -neutral energy gas.! Did you know? The International Energy Agency is predicting a Golden Age of Gas with a 62 per cent rise in gas consumption over the next 25 years. And still at competitive prices. Klædt på til udvikling Den globale energiverden gennemgår en lille revolution, og alle energiformer positionerer sig og tilpasser sig nye roller i fremtidens mere kulstoffattige energisystem. Gassektoren arbejder aktivt på at muliggøre en grønnere energifremtid, og gasnettet vil spille en afgørende rolle for realiseringen af Danmarks fælles, ambitiøse mål på energiområdet. DGC og året, der gik Beretningen for 2011 er fortællingen om, hvordan DGC arbejder på at optimere den eksisterende gasanvendelse og er med til at sikre energitrygheden (pålidelig forsyning med stabil energi til konkurrencedygtig pris). Og hvordan vi bidrager til at udvikle en bredere produktpalet af energigasser og fleksible energitjenester, der involverer et tæt samspil mellem naturgas, grønne energigasser og nye vedvarende energiteknologier. Beretningen er samtidig fortællingen om en virksomhed, der i 2011 har haft en god faglig og økonomisk udvikling. Årets resultat et overskud på 1 mio. kr. er meget tilfredsstillende. Omsætningen var på 32,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til Projektomsætningen! DGC s strategi: Intelligent Gas Technology udgør 64 pct., hvoraf godt halvdelen stammer fra kunder uden for ejerselskabernes kreds. Det er DGC s hidtil største eksterne omsætning. Vi forventer et samlet resultat på samme niveau i I DGC skal vi til enhver tid være godt klædt på til udvikling. Både forstået som udvikling i energifaglig forstand og den dertil hørende organisationsudvikling. Strategien er i 2011 derfor blevet underkastet en aktualitetstest, som konkluderede, at den fortsat er yderst relevant i energiverdenen anno En kursjustering kan naturligvis komme på tale i foråret 2012, afhængig af udformningen af det ny politiske energiforlig. DGC skal bidrage ved: fortsat at optimere den eksisterende gasanvendelse at styrke energitrygheden yderligere ved at forberede gassystemet på mere varierende gassammensætning at muliggøre gassystemets samspil med vedvarende energi at gøre gassen grønnere gennem tilsætning af CO 2 -neutral energigas

9 9! Vidste du, at? Det Internationale Energi Agentur spår Gassens guldalder med 62 pct. stigning i gasforbruget over de næste 25 år. Og fortsat til konkurrencedygtige priser.

10 10 A brief review of was a busy, inspiring year with a high level of activity and a good range of technical content. Focus on gas quality The most high-profile activity was the GASQUAL project, a very extensive study of European gas quality issues under DGC s leadership. Extensive analyses and tests of gas quality were also carried out for the gas companies jointly and for Energinet.dk. Varied activities on the agenda The many other technical subjects that were on the agenda in 2011 include micro CHP, fuel cells, heat pumps, natural gas combined with renewable energy, biogas and gasification. Green conference hosted by DGC In May, DGC hosted the European Gas Technology Conference, which was held in Copenhagen and had the theme Gas Innovation for a Greener Europe. Glimt fra var et travlt og inspirerende år med højt aktivitetsniveau og god faglig spændvidde. Gaskvalitet i søgelyset Den mest markante aktivitet var GASQUAL-projektet, en meget omfattende undersøgelse af europæiske gaskvalitetsspørgsmål, gennemført under DGC s ledelse. Omfangsrige analyser og afprøvninger vedrørende gaskvalitet er også gennemført for gasselskaberne i fællesskab og for Energinet.dk. Alsidige aktiviteter på programmet Blandt de mange andre faglige emner, der har været på dagsordenen i 2011 kan f.eks. nævnes mikrokraftvarme, brændselsceller, varmepumper, naturgas kombineret med vedvarende energi, biogas og forgasning.

11 11 DGC i felten Laboratoriet havde et travlt år med gasanalyser, certificeringsafprøvninger, langtidstest af kedler og andet gasudstyr og emissionsmålinger i felten. Nyt grønt testcenter på vej Implementeringen af det ny DGC Testcenter for grønne gasser (støttet under Energistyrelsens GreenLabs DK-ordning) blev igangsat ultimo Sikkerhed i centrum Sikkerhed i forbindelse med gasanvendelse er et centralt emne for DGC, og vi gennemfører løbende sikkerhedsrelaterede projekter i tæt samarbejde med gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer. Grøn konference med DGC som vært DGC var i maj vært ved European Gas Technology Conference, der fandt sted i København med temaet Gas Innovation for a Greener Europe. DGC godkender gasudstyr DGC har i 2011 haft stigende aktivitet i relation til godkendelse af gasudstyr på EU-plan de såkaldte CE-godkendelser. DGC approves gas equipment In 2011, DGC had increasing activity in relation to approval of gas equipment at EU level (CE approvals). Focus on safety Safety in connection with gas use is a central topic for DGC, and we continually implement safetyrelated projects in close collaboration with the gas companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations. New green test centre on the way The implementation of the new DGC Green Gas Test Centre (supported by the Danish Energy Agency s GreenLabs DK scheme) was started at the end of DGC in the field The laboratory had a busy year with gas analyses, certification tests, long-term tests of boilers and other gas equipment and emission measurements in the field.

12 12 STABIL GAS! Vidste du, at? Det danske gasnet har km gasrør og transporterer dobbelt så meget energi som det danske elnet. Gasnettet sikrer dækning af godt 20 pct. af vores energiforbrug og forsyner mere end kunder.

13 STABIL GAS 13 Vi har brug for energi, der kommer både i dag, i morgen og om ti år. Energi til en konkurrencedygtig pris og energi, som er sikker og stabil. Vi skal også kunne regne med energien, når vinden ikke blæser. Energitrygheden er afgørende, og gassystemet kan levere denne tryghed på vejen mod et mere bæredygtigt energisystem. Energitryghed har førsteprioritet Danmark har sine egne gasreserver i Nordsøen, som kan dække vores hjemlige forbrug mindst 10 år endnu, og der er for længst taget en række initiativer til at sikre både nye leverancer og den nødvendige infrastruktur til at bringe anden gas frem til det danske transmissionssystem. Europa ligger inden for bekvem rørledningsafstand af 70 pct. af verdens gasreserver, og samtidig øges transportkapaciteten af gas fra omverdenen til Europa både i form af nye ledninger og nye anlæg til at modtage flydende gas, LNG. Energitrygheden (pålidelig forsyning med stabil energi til konkurrencedygtig pris) på naturgasområdet er dermed sikret, og det giver netop roen og styrken til i forsvarlig takt at videreudvikle gassystemets indplacering i det kommende grønne, mere intelligente energisystem. DGC kortlægger gaskvalitetens betydning for danske gasapparater Udfordringen med den importerede gas er, at gassammensætningen er lidt anderledes end dansk gas fra Nordsøen. Derfor har vi både i 2010 og 2011 arbejdet intensivt med analyser af denne problematik for at forebygge problemer med at bruge og afregne gassen. DGC har for Energinet.dk kortlagt hele den danske population af gasapparater, så det kan fastslås, hvilken betydning de nye gaskvaliteter vil have for de enkelte apparattyper. Vi har opgjort gasforbrug, aldersfordeling og antal apparater i de enkelte grupper. Opgørelsen er blevet brugt til at vurdere de sikkerhedsmæssige, effektivitetsmæssige og miljømæssige konsekvenser af de forventede nye gaskvaliteter. På baggrund af disse data har Energinet.dk herefter vurderet de samfundsøkonomiske konsekvenser af variationen i gaskvalitet. DGC har også revideret metoderne til indregulering og kontrol af kedler, og nye DGCvejledninger er udsendt. DGC har desuden gennemført kurser for ca vvs ere om indregulering af villagaskedler (læs mere på side 16). Som led i gaskvalitetsarbejdet har DGC endelig også arbejdet på at udvikle et simpelt apparat til at fastlægge den aktuelle gaskvalitet in situ for at We need energy today, tomorrow and in ten years time. We need safe, stable energy at a competitive price. We must also be able to rely on energy when there is no wind. Energy security is essential and the gas system can deliver this security as we make the transition to a more sustainable energy system. Energy security is a top priority Denmark has its own gas reserves in the North Sea that can meet our domestic consumption for at least another ten years, and a number of initiatives were taken long ago to secure both new supplies and the necessary infrastructure to bring other gas to the Danish transmission system. Europe is within convenient pipeline distance of 70 per cent of the world s gas reserves. Transport capacity for gas from the rest of the world to Europe is also being increased, in the form of both new pipelines and new facilities for receiving liquefied gas (LNG). Energy security (reliable supply of stable energy at competitive prices) in the area of natural gas is thus ensured. DGC has mapped the importance of gas quality for Danish gas appliances The challenge with the imported gas is that its composition is slightly different from that of Danish gas from the North Sea. Consequently, in both 2010 and 2011, we worked hard to analyse this issue to prevent problems using the gas and charging for it. For Energinet.dk, DGC mapped the entire Danish population of gas appliances to establish the im-portance the new gas qualities will have for the individual appliance types. We calculated gas consumption, age distribution and the number of appliances for each group. This calculation was used to assess the consequences in terms of safety, efficiency and the environment of the expected new gas qualities. On the basis of this data, Energinet.dk subsequently assessed the socio-economic consequences of variation in gas quality.! Did you know? The Danish gas network has 20,000 km of gas pipes and transports twice as much energy as the Danish power grid. The gas network covers just over 20 per cent of our energy consumption and supplies more than 400,000 customers.

14 14 STABIL GAS DGC also held courses for around 1,500 plumbing and heating installers on the adjustment of domestic gas boilers (read more on page 16). Finally, as part of its gas quality work, DGC also worked on developing a simple device for analysing the gas quality in situ to allow gas systems to be adjusted safely. The gas quality work will continue in the years to come, when new gases (both natural gas and biomass-based gases) are expected to become part of the Danish gas supply. Moving towards a common EU standard The issue of gas composition is topical not only in Denmark, but also at European level. In 2008, the EU Commission adopted the third liberalisation package concerning the electricity and gas markets. The aim of the package is primarily to intensify competition in the EU single market. It will stimulate trade in and transportation of natural gas with various compositions across national borders. Local addition of biogas and hydrogen to the gas networks may also affect the gas composition. The EU liberalisation makes it necessary to resolve the technical challenges associated with operating with varying gas quality. Against this background, the EU has authorised the European Committee for Standardization (CEN) to draw up a gas quality standard to promote the realisation of the single market. As a basis for the standardisation work, a study was carried out in 2010 and 2011 to establish how existing gas appliances in the European market will react to varying gas compositions. The mandate is limited to the domestic sector and appliances at small businesses. DGC is leading the way on the GASQUAL project DGC headed the European consortium created to carry out the necessary studies that make up the GASQUAL project covering all types of small gas appliances. The participants in the consortium were: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI (UK), ARGB (Belgium), DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant (Germany), CETIAT, GdF Suez, AFG (France), KEMA (the Netherlands), INIG (Poland), REPSOL (Spain) and RIELLO (Italy). In the first phase of the project, the market was analysed to identify the appliances to be tested. In the subsequent phase, DGC and four other laboratories tested the selected appliances in 2010 and A total of around 100 different appliances were tested with muliggøre sikker indregulering af gasanlæg. Gaskvalitetsarbejdet vil fortsætte i de kommende år, hvor nye gasser både naturgas og biomassebaserede gasser forventes at blive en del af den danske gasforsyning. På vej mod en fælles EU-standard Spørgsmålet om gassammensætning er ikke kun aktuelt i Danmark, men også på europæisk plan. Europa-Kommissionen vedtog tilbage i 2008 den såkaldte tredje liberaliseringspakke for el- og gasmarkederne. Pakken skal frem for alt skærpe konkurrencen på EU s indre marked og vil stimulere handel med og transport af naturgas med forskellig sammensætning på tværs af landegrænserne. Lokal tilsætning af biogas og brint til gasnettene vil også kunne påvirke gassammensætningen. EU-liberaliseringen kræver en løsning af de tekniske udfordringer, der ligger i at! Naturgas i Europa Naturgas dækker omkring en fjerdedel af Europas energibehov, og gas bliver brugt i alle samfundssektorer. Gassen distribueres gennem 2 mio. km ledninger til 116 mio. kunder med knap 200 mio. gasapparater. operere med varierende gaskvalitet. EU har på denne baggrund givet den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, mandat til at udarbejde en standard for gaskvalitet for at fremme realiseringen af det indre marked. Som grundlag for standardiseringsarbejdet er der i 2010 og 2011 gennemført en undersøgelse af, hvordan eksisterende gasapparater på det europæiske marked vil reagere på forskellige gassammensætninger. Mandatet er begrænset til husholdningssektoren og apparater hos mindre erhvervsdrivende. DGC fører an i projekt GASQUAL DGC har ledet det europæiske konsortium, der blev dannet for at udføre de nødvendige undersøgelser samlet i projektet GASQUAL. Projektet omfatter alle typer mindre gasapparater. Deltagerne i konsortiet var: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI fra England; ARGB fra Belgien; DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant fra Tyskland; CETIAT, GdF Suez, AFG fra Frankrig; KEMA fra Holland; INIG fra Polen; REPSOL fra Spanien og RIELLO fra Italien. I projektets første fase blev markedet analyseret for at identificere de apparater, der skulle afprøves. I den efterfølgende fase har DGC og fire andre laboratorier i løbet af 2010 og 2011 afprøvet de udvalgte apparater. Der er i alt testet ca. 100 forskellige apparater med forskelige gasser for at se de øjeblikkelige effekter af varierende gaskvalitet. DGC har desuden langtidstestet udvalgte apparater. I laboratoriet simulerede vi ekstreme situationer, hvor brænder, varmeveksler eller andre komponenter kunne tænkes at blive beskadiget. Disse langtidsafprøvninger har demonstreret ap-

15 STABIL GAS 15 different gases to see the immediate effects of varying gas quality. DGC also conducted long-term tests on selected appliances. In the laboratory, we simulated extreme situations in which burners, heat exchangers or other components might be damaged. These longterm tests demonstrated the appliances ability to operate at high load over a long period of time. paraternes evne til drift på høj belastning apparater, der findes på markedet, og der over lang tid. er konkluderet på gaskvalitetsvariationernes indflydelse på sikkerhed, drift, nyttevirkning og emissioner for de næsten 200 Hvad viser testprogrammet? Konklusionerne af det samlede testprogram viser, at indregulering (eller ej) af på GASQUAL-resultaterne vil man kunne mio. installerede apparater i EU. Baseret apparaterne ved installationen (for at tage en beslutning om at harmonisere optimere apparatet til den leverede gas) er gaskvaliteten for hele EU eller for visse EUregioner. Før man i praksis kan implemen- et af de vigtigste parametre for apparatets robusthed over for varierende gaskvalitet. tere en ny standard, mangler der imidlertid Dette er i øvrigt blevet bekræftet af de endnu en del arbejde, og derfor har DGC seneste erfaringer i Danmark. Ud over indregulering er kedel-/brænderteknologien projektet. ultimo 2011 taget initiativ til at fortsætte et vigtigt parameter. For hvert apparatsegment og for hvert land er afprøvningsresultaterne sammenkædet med det antal Undervejs har det mest spændende været, at vi ikke vidste, hvilke resultater vi kunne forvente os, når apparaterne blev udsat for de ekstreme situationer. Det er første gang, vi har et forsøg i denne skala, og folk har haft mange forskellige teorier om, hvad der ville ske. Det har været spændende at se, hvad der så skete i virkeligheden. Gaskvaliteten kommer til at ændre sig, og nu har vi fået et klarere billede af, hvordan apparaterne vil reagere på de store forandringer, og vi har fået nogle konklusioner på testene. Det er selve grundlaget for, at EU kan arbejde videre med en ny standard for gas. Jean Schweitzer, projektleder i DGC What does the test programme show? The conclusions of the total test programme show that adjustment (or not) of appliances at the time of installation (to optimise them for the gas supplied) is one of the most important parameters for appliances to be able to operate with varying gas quality. This has also been confirmed by the most recent experience in Denmark. In addition to adjustment, boiler/burner tech nology is an important parameter. For each appliance segment and for each country, the test results were linked to the number of appliances on the market and conclusions were drawn on the influence of variations in gas quality on the safety, operation, efficiency and emissions of the nearly 200 million appliances installed in the EU. Based on the GASQUAL results, it will be possible to make a decision to harmonise the gas quality for the entire EU or for certain EU regions. Before a new standard can be implemented in practice, however, more work needs to be done. DGC therefore took the initiative to continue the project at the end of During the project, the most interesting aspect was the fact that we did not know what results to expect when the appliances were exposed to the extreme situations. This is the first such test on this scale. Before the project, people had many different theories on what would happen. It has been interesting to see what actually happened. The gas quality will change and we have now gained a clearer picture of how the appliances will react to big changes and drawn some conclusions from the tests. The EU can use this as the basis to continue its work on a new standard for gas. Jean Schweitzer, project manager at DGC! Natural gas in Europe Natural gas meets around a quarter of Europe s energy needs. Gas is used in all sectors of society. Gas is distributed via 2 million km of pipes to 116 million customers with just under 200 million gas appliances.

16 16 STABIL GAS 1,500 plumbing and heating installers back at school The European gas Denmark imports via Germany has a slightly different composition from the gas we know. Consequently, in 2011, DGC held a course for around 1,500 plumbing and heating installers on the adjustment of gas boilers. The calorific value is lower for this type of gas, which entails a few challenges in relation to Danish boilers. When this gas first arrived in Denmark in 2010, it created a need for courses on the subject. It is necessary to make boilers and burners run on gas from the entire spectrum, and this means that they need to be adjusted properly, says DGC s Vice President, Business Development, Bjarne Spiegelhauer. DGC held a total of 35 courses, primarily for plumbing and heating installers but also for technical staff and teachers from technical colleges who need to communicate the new knowledge to the plumbing and heating installers of the future. The gas companies paid for the development and staging of the course. We were responsible for its actual implementation but it was a joint initiative by the entire industry on a matter that affects us all, says Bjarne Spiegelhauer, who had the pleasure of being responsible for the teaching himself. We developed and delivered a number of tools and guidelines and I found the vast majority of course participants to be very committed. At present, the new gas only reaches southern Jutland but the courses were held across Denmark. In the long term, new gas may reach all of Denmark. So we must make sure that all customers will be ready for the varying gas qualities of the future, says Bjarne Spiegelhauer. Read more at under Gas quality (in Danish only). You can also find presentations, guidelines and other material from the courses.! Did you know? There are a total of 486,000 gas appliances installed in Denmark. There are around 1,200 different makes and 6,000 types. This came as a result of DGC s work to map Danish gas appliances vvs ere på skolebænken Den europæiske gas, Danmark importerer via Tyskland, er noget anderledes sammensat end gassen, vi kender, og derfor har DGC i 2011 haft ca vvs ere på kursus i indregulering af gaskedler. Brændværdien er lavere på denne type gas, og det giver lidt udfordringer i forhold til de danske kedler. Da denne gas først fandt vej til Danmark i 2010, skabte det et behov for kurser om emnet. Det handler om at få kedler og brændere til at kunne køre på gas fra hele spektret, og det stiller særlige krav til indreguleringen, fortæller DGC s chef for forretningsudvikling, Bjarne Spiegelhauer. I alt har DGC holdt 35 kurser for primært vvs ere, men også for fagteknisk personale og lærere fra tekniske skoler, der skal formidle den nye viden videre til fremtidens vvs ere. Gasselskaberne har betalt for udviklingen og afholdelsen af kurset. Vi har så stået for selve gennemførelsen, men det har været en fælles indsats for en fælles sag fra hele branchens side, siger Bjarne Spiegelhauer, som selv har haft fornøjelsen af at stå for undervisningen. Vi har udviklet og udleveret en række værktøjer og vejledninger, og jeg oplevede langt de fleste kursister som meget engagerede. Indtil videre når den nye gas kun Syd- og Sønderjylland, men kurserne fandt sted over hele landet. Ny gas kan på sigt nå ud til hele Danmark. Så vi skal sikre, at alle kunder i god tid er klar til fremtidens skiftende gaskvaliteter, siger Bjarne Spiegelhauer. Læs mere på under Gaskvalitet, hvor du også kan finde præsentationer, vejledninger og andet materiale fra kurserne.

17 STABIL GAS 17! Vidste du, at? Der er i alt gasforbrugende apparater installeret i Danmark. Der er ca forskellige fabrikater og typer. Det viser DGC s kortlægning af danske gasapparater.

18 18 FLEKSIBEL GAS We can benefit from natural gas far into the greener energy future because it is so flexible. It can be transformed into other forms of energy and it can be combined with new, green technologies. And it can provide storage capacity in a system with more fluctuating energy input from wind. Flexible gas Natural gas and other energy gases have a number of inherent physical and chemical advantages over solid and liquid fuels. These advantages make them particularly suitable for energy use. For example, energy gases can be transported in an efficient, ecofriendly, safe manner across large distances through pipelines that are both invisible and inaudible and only have a limited impact on people and the environment. The construction and operation of gas pipelines is a very economical, efficient energy transport solution, even across large distances. Energy gases are also very flexible to use. The power can quickly and easily be increased and decreased, making gas particularly suitable in situations with peak loads in conjunction with large power station units and highly fluctuating wind power. Natural gas can be converted into town gas, simply by adding air (the town gas supplies in Copenhagen and Aalborg are based on such mixtures of natural gas and air). Energy gases also have superior combustion properties. This means that they can be used more efficiently and with fewer harmful emissions than solid and liquid fuels. Finally, energy gases have good potential for combination with other energy technologies such as renewable energy technologies. This means that it is an obvious choice to use natural gas and the gas system as partners in a gradual transition to more renewable energy. Partnerships between gas and renewable energies DGC works on partnerships between gas and renewable energy as an important part of our strategy for Intelligent Gas Technology (see page 8). A framework programme has been agreed with the gas companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations for the demonstration of natural gas in combination with renewable energy technologies. In the domestic area, four projects are in progress on high-efficiency gas heat pumps and gas boilers combined with electric heat pumps in hybrid solutions. The latter Vi kan få glæde af naturgassen langt ind i den mere grønne energifremtid, bl.a. fordi den er så fleksibel. Den kan både omdannes til andre energiformer og kombineres med nye, grønne teknologier. Og den kan give lagerkapacitet i et system med mere svingende energiinput fra vind. Den fleksible gas Naturgas og andre energigasser har en række indbyggede fysiske og kemiske fordele i forhold til faste og flydende brændsler. Fordele, der gør dem særligt egnede til energiudnyttelse. Energigasser kan f.eks. effektivt, miljøvenligt og sikkert transporteres over lange afstande gennem rørledninger, som hverken ses eller høres og i øvrigt kun påvirker mennesker eller miljø i begrænset omfang. Anlæg og drift af gasledninger er selv over lange afstande en meget økonomisk og effektiv energitransportløsning. Energigasser er desuden meget fleksible i brug. Man kan let og hurtigt skrue op og ned for effekten, hvilket gør gas særligt egnet i situationer med spidsbelastninger i samspil med store kraftværksenheder og megen fluktuerende vindkraft. Naturgas kan omdannes til bygaskvalitet ved simpel indblanding af luft (bygasforsyningerne i København og Aalborg er i dag baseret på sådanne blandinger af naturgas og luft). Energigasser har også overlegne forbrændingstekniske egenskaber, som betyder, at de kan udnyttes mere effektivt og med færre skadelige emissioner end faste og flydende brændsler. Og endelig giver energigasser god mulighed for kombination med andre energiteknologier som f.eks. vedvarende energiteknologier. Det gør det oplagt at bruge naturgassen og gassystemet som partnere i en gradvis overgang til mere vedvarende energi. I 2011 har DGC arbejdet med en række projekter, der afspejler naturgassens fleksibilitet og kreative potentiale. Partnerskaber mellem gas og vedvarende energier DGC arbejder med partnerskaber mellem gas og vedvarende energi som en vigtig del af vores strategi om Intelligent Gas Technology (se side 8). Der er aftalt et rammeprogram med gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer for demonstration af naturgas i kombination med vedvarende energiteknologier. På villaområdet kører der bl.a. fire projekter om højeffektive gasvarmepumper og gaskedler kombineret med elvarmepumper i hybridløsninger. De sidstnævnte kan både give højere energieffektivitet og bidrage

19 FLEKSIBEL GAS 19 can both produce higher energy efficiency and contribute to good interaction with the power grid. Until now, the focus has been on air/liquid-based gas heat pumps. The most recent project in 2011 concerns a soil/liquid-based gas heat pump in which very high efficiency is expected. The system was commissioned at the end of 2011 and its energy consumption and output will be measured continuously. DGC will analyse the measured data and document the efficiency of the heat pump. til et godt samspil med elnettet. Indtil nu har der været fokus på luft-væskebaserede gasvarmepumper. Det seneste projekt i 2011 handler om en jord-væskebaseret gasvarmepumpe, hvor meget høje virkningsgrader forventes. Anlægget er sat i drift ultimo 2011, og der vil løbende blive gennemført målinger af energiforbrug og ydelser. DGC skal analysere måledata og dokumentere varmepumpens effektivitet. Mikrokraftvarme udnytter gassens fordele En anden teknologi, der kan være med til at muliggøre en fornuftig overgang til et mere grønt energisystem, er mikrokraftvarme. DGC har gennem mange år arbejdet inden for området, bl.a. som partner i det danske nationale projekt på området kendt under navnet Dansk Mikrokraftvarme (www.dmkv.dk). Et projekt, som fokuserer på at udvikle og teste brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg til boliger. Mikrokraftvarmeanlæggene producerer både strøm og varme og kan på sigt tilføre elnettet en fleksibilitet ved også at kunne aftage overskuds-el fra elnettet og lagre strømmen som f.eks. brint eller metan. Der er tale om et demonstrationsprojekt, hvor anlæggene flyttes ud af laboratorierne og ind hos forbrugerne. På den måde testes anlæggene under virkelige vilkår, og udviklerne får afgørende feedback. Vores del af projektet består bl.a. i at sikkerhedsvurdere og laboratorieafprøve brændselscellerne for at opnå en CEgodkendelse. Herudover har DGC en række opgaver i forbindelse med at opsamle og analysere data, undervisning etc. Bag projektet står et stærkt nationalt konsortium af danske energivirksomheder: Topsoe Fuel Cell, IRD Fuel Cells, Dantherm Power, DONG Energy, SEAS-NVE, Syd Energi, COWI samt DGC. Projektledelsen varetages af Energiselskabet SEAS-NVE. Micro CHP makes use of the advantages of gas Another form of technology that can help realise a sensible transition to a greener energy system is micro CHP. DGC has worked in this area for many years, among other things as a partner in the Danish national project in the area, known as Danish Micro Combined Heat and Power (www. dmkv.dk). This project focuses on developing and testing fuel cells in micro CHP plants for homes. Micro CHP plants produce both electricity and heat. In the long term, they are able to provide the power grid with flexibility as they are also able to take surplus electricity from the power grid and store it as hydrogen or methane, for example. There is talk of a demonstration project involving the plants being moved out of the laboratories and into homes. This would allow the plants to be tested under real conditions and the developers would receive essential feedback. Our part of the project involves safety assessment and laboratory testing of the fuel cells to achieve CE approval. DGC also has a number of tasks in connection with gathering and analysing data, teaching, etc. A strong national joint venture by Danish energy companies is behind the project: Topsoe Fuel Cell, IRD Fuel Cells, Dantherm Power, DONG Energy, SEAS-NVE, Syd Energi, COWI and DGC. The project is managed by SEAS-NVE.

20 20 FLEKSIBEL GAS! Vidste du, at? Den ny km lange Nord Stream-gasledning fra Rusland gennem Østersøen til Tyskland er et godt eksempel på styrken i ledningsbåret gastransport. Energimæssigt svarer gastransporten til 110 supertankere med olie eller skibsladninger træpiller.

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Human activities have dramatically increased over the last approx. 60 years From: Steffen et al. 2004 Tracking changes in the Earth System Kaufman,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009

AARHUS UNIVERSITET 12. OKTOBER, 2009 12. OKTOBER, 2009 FGE - partners Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroTech A/S Boeing Chr. Hansen A/S Danfoss A/S DI Energibranchen DONG Energy A/S Energinet.dk GridManager A/S Grundfos A/S Landbrug

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere