Årsberetning Annual report 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Annual report 2011"

Transkript

1 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre

2 Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the future, for example in the form of green energy gases such as biogas and gasification gas. However, creative energy also means the intellectual energy we require to think up new energy solutions. The big challenge we face today is our environment and our climate. It is essential that we think outside the box, think creatively, if we are to come up with the non-traditional solutions we need. Illustratons by GLAD Design To highlight the message of creative energy on the illustrative side of the report we asked the company Glad Design to produce drawings for the report. Glad Design employs mentally handicapped illustrators and they see things from new, nontraditional perspectives. The result is some remarkable, thought-provoking illustrations. We hope that they will be inspiring, even for those with technical brains who think along more traditional lines. More about Glad Design on Temaet for denne årsberetning er Kreativ energi. Kreativ energi skal forstås som fremtidens vedvarende energi, f.eks. i form af grønne energigasser som biogas og forgasningsgas; men kreativ energi skal også forstås som den intellektuelle energi, vi selv skal lægge for dagen, når vi skal udtænke nye energiløsninger. Den store udfordring er i dag miljø og klima, og der er i høj grad brug for at tænke ud af boksen at tænke kreativt når vi skal finde de nødvendige utraditionelle løsninger. Illustrationer af GLAD Design For også at understrege budskabet om kreativ energi gennem beretningens billedside har vi i år bedt virksomheden Glad Design om at illustrere beretningen. Glad Design beskæftiger udviklingshæmmede illustratorer, som netop ser ting fra nye og utraditionelle synsvinkler. Det er der kommet nogle flotte og tankevækkende illustrationer ud af, som forhåbentlig vil virke inspirerende også på mere traditionelt tænkende teknikerhjerner. Mere om Glad Design på

3 3 Indhold Contents Kreativ energi Creative energy Mød DGC Meet DGC Klædt på til udvikling Prepared for development Glimt fra 2011 A brief review of 2011 Energitryghed har førsteprioritet Energy security is a top priority vvs ere på skolebænken 1,500 installers back at school Den fleksible gas Flexible gas DGC står på sikkerhedens side DGC is an ally of safety Vi tester rørene We test the pipes Naturgas i den grønne førertrøje Natural gas in the green leader s jersey Naturgas - et ligeværdigt alternativ Natural gas - an equal alternative Nyt testcenter for grønne gasser New test centre for green gases DGC s forretningsområder Business areas Navne Names Økonomi Financial highlights Ejere Owners

4 4 4 Årsberetning Annual re-

5 5 Kreativ energi Energi er et grundvilkår for mennesket, og menneskeheden har til alle tider udvist betydelig kreativitet i fremskaffelsen og udnyttelsen af energi. Det har vi været nødt til, fordi energi altid har været afgørende for at opfylde vores mest basale behov: ernæring (tilberedt mad), husly (varme og lys) og transport. Og vores stigende kreativitet i fremskaffelsen, omformningen og nyttiggørelsen af de naturgivne energiressourcer har skabt grundlaget for den kolossale forbedring af vores levestandard og vores samfund, som vi har oplevet de seneste århundreder. Det er især de fossile brændsler kul, olie og naturgas, der har sat gang i denne udvikling og muliggjort den moderne levevis, som en stor del af jordens befolkning i dag nyder godt af. De fossile brændsler har revolutioneret transport og kommunikation, og de er forudsætningen for globaliseringen. Udfordringen er klima og miljø De fossile brændsler dækker i dag knap 90 pct. af det globale energiforbrug: Kul står for 30 pct., og olie og naturgas for henholdsvis 34 pct. og 24 pct. Men der er fortsat på verdensplan mere end 1 mia. energifattige, dvs. mennesker, der ikke har adgang til moderne former for energi. Opfyldelsen af deres energibehov vil medføre yderligere pres på anvendelsen af fossile brændsler. Det Internationale Energi Agentur (IEA) forventer således, at energiforbruget vil stige med 30 pct. over de næste 25 år, og at fossile brændsler stadig skal dække hovedparten (75 pct.) af forbruget. Ressourcemæssigt er dette ikke et problem der er rigelige reserver til endnu flere år ud i fremtiden. Truslen kommer fra anden side, nemlig i form af den stigende påvirkning af miljø og klima. Vi er derfor nødt til i løbet af en årrække at omlægge vores energiforbrug til mere miljøvenlige energiformer. Det er en kolossal udfordring, som skal løses uden at sætte hverken levestandard eller udviklingsmuligheder over styr. Naturgas en vigtig del af løsningen Der er grundlæggende rigeligt med forureningsfri energi at tage af. Solen leverer således løbende en energimængde til jorden, som svarer til gange det globale energiforbrug. Den lille andel, vi har behov for, kan høstes ved hjælp af mange forskellige vedvarende energiteknologier, som i takt med at de modnes til stabil og rentabel drift kan aflaste udnyttelsen af fossile brændsler. Men det er afgørende, at vi til enhver tid i denne overgang til et bæredygtigt energisystem bevarer energitrygheden, dvs. pålidelig forsyning med stabil energi til en konkurrencedygtig pris. I mange lande herunder Danmark kan gassystemet levere en væsentlig del af denne energitryghed. Det kan lagre meget betydelige energimængder og vil således være en uundværlig og aktiv partner i et fremtidigt energisystem med stærkt svingende energiproduktion fra vind og andre Creative energy Energy is a basic human requirement and mankind has always demonstrated a high level of creativity in the production and use of energy. We have had to be creative because energy has always been essential to meet our most fundamental needs: nutrition (prepared food), shelter (heat and light) and transport. Our increasing creativity in the production, transformation and use of natural resources has created the basis for the colossal improvement in our standard of living and our societies that we have experienced in the last few centuries. The fossil fuels coal, oil and natural gas have been the primary drivers behind this development, making possible the modern way of life that a large part of the global population currently enjoys. Fossil fuels have revolutionised transport and communication and they are the prerequisite for globalisation. The challenge is our climate and our environment Fossil fuels currently account for just under 90 per cent of global energy consumption. Coal accounts for 30 per cent, oil for 34 per cent and natural gas for 24 per cent. But there are still more than 1 billion energy-poor people worldwide. These are people who do not have access to modern forms of energy. Meeting their energy needs will mean additional pressure on the use of fossil fuels. The International Energy Agency (IEA) expects energy consumption to rise by 30 per cent over the next 25 years with fossil fuels continuing to account for the vast proportion (75 per cent) of consumption. In terms of resources, this is not a problem. There are ample reserves for many more years to come. The threat comes from elsewhere, namely in the form of the increasing impact on the environment and climate. Consequently, the energy industry needs to convert our energy consumption to greener forms of energy over a number of years. This is a huge challenge and it has to be met without jeopardising either our standard of living or our development opportunities. Natural gas an important part of the solution Essentially, there is ample pollution-free energy for us to use. The sun constantly supplies a volume of energy to the earth equivalent to 6,000 times global energy consumption. The small proportion we need can be harnessed using many different renewable energy technologies which will be able to

6 6 replace the use of fossil fuels as their operation becomes stable and profitable. However, it is essential that, at all times in this transition to a sustainable energy system, we retain energy security, i.e. a reliable supply of stable energy at a competitive price. In many countries, including Denmark, the gas system is able to supply a significant part of this energy security. It can store very considerable volumes of energy and will thus be an indispensable, active partner in a future energy system with highly fluctuating energy production from wind and other renewable energy sources. After natural gas itself has been phased out, the gas network will also be able to play a major role as an efficient transport route for green gases. Green gases from biomass and green gases produced by transforming surplus electricity from wind power. Provisional estimates show that around half of current natural gas consumption can be replaced by green gases based on domestic raw materials. The gas system is therefore our guarantee in Denmark that we can meet the target of 100 per cent renewable energy in 2050 without jeopardising our welfare or halting development along the way. Peter A. Hodal Formand Chairman of the Board Peter Vadstrup Jensen Næstformand Vice Chairman of the Board vedvarende energikilder. Gasnettet kan også efter udfasning af selve naturgassen spille en væsentlig rolle som effektiv transportvej for grønne gasser. Grønne gasser fra biomasse og grønne gasser skabt ved omformning af overskuds-el fra vindkraft. Foreløbige overslag viser, at ca. halvdelen af det nuværende naturgasforbrug kan erstattes af grønne gasser baseret på indenlandske råvarer. Peter I. Hinstrup Direktør President mange andre kunder at arbejde med disse problemstillinger og skabe grobund for en både tryg og bæredygtig energifremtid. Det kan du læse mere om i denne beretning. Vi ser frem til i de kommende år at fortsætte denne linje i tæt samarbejde med gode partnere til gavn for både samfund, miljø og klima. Vi er klar med masser af kreativ energi! DGC contributes to creative energy solutions DGC works to make gas utilisation as efficient, eco-friendly and safe as possible. We want to contribute to energy security by preparing our gas system for new gases, both imported natural gas and the green gases of the future. With the gas system as the starting point, DGC is also working to create new, creative, sustainable energy solutions for the future based on energy gases and combinations of energy gases and other green technologies. In 2011, there was ample opportunity to work on these issues with the Danish gas companies and many other customers and lay the foundations for a secure, sustainable energy future. You can read more about this in this report. We look forward to continuing this line in the years to come in close collaboration with good partners for the benefit of society, the environment and the climate. We have lots of creative energy! Gassystemet er dermed garanten for, at vi i Danmark kan leve op til målet om 100 pct. vedvarende energi i 2050 uden undervejs at bringe vores velfærd i fare eller sætte udviklingen i stå. DGC bidrager til kreative energiløsninger DGC arbejder for at gøre gasanvendelsen så effektiv, miljøvenlig og sikker som muligt. Vi vil bidrage til energitrygheden ved at forberede vores gassystem på nye gasser, både i form af importeret naturgas og i form af de kommende grønne gasser. Med udgangspunkt i gassystemet arbejder DGC også fremadrettet mod at skabe nye kreative bæredygtige energiløsninger baseret på energigasser og kombinationer af energigasser og andre grønne teknologier. Der har i 2011 været rig lejlighed til sammen med de danske gasselskaber og Peter A. Hodal Bestyrelsesformand Peter I. Hinstrup Direktør

7 7 Mød DGC Hvad er DGC? DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Vi er det danske center for gasteknisk rådgivning, udvikling, undervisning og information og arbejder med alle former for energigasser: naturgas, bygas, biogas, flaskegas, forgasningsgas og brint samt kombinationer af energigasser og vedvarende energi. DGC er et aktieselskab stiftet i 1988 af de danske gasselskaber. Virksomheden ejes i dag af HMN Naturgas (38,4 pct.), DONG Energy (36,0 pct.), Energinet.dk (15,6 pct.), Naturgas Fyn (6,0 pct.) og KE Bygas (4,0 pct.). DGC har 35 medarbejdere og en årlig omsætning på 32 mio. kr. Hvor finder du os? Vores hovedkontor og laboratorium ligger i forskerparken Scion DTU ved Hørsholm ca. 25 km nord for København. Derudover har vi et lokalkontor i Aalborg, som er udgangspunkt for virksomhedens landsdækkende akkrediterede energi- og miljømåleservice. Hvad laver DGC? Vi udfører rådgivningsopgaver, laboratorieforsøg og -afprøvning, feltmålinger, undervisning og certificering for energi- selskaber, myndigheder, organisationer, udstyrsleverandører, installatører, industri, rådgivere og andre kunder i ind- og udland. DGC s laboratorium er akkrediteret under DANAK til gasanalyse og til måling og sikkerhedsmæssig afprøvning af udstyr og anlæg til gasanvendelse. Vi er dansk Notified Body (godkendelsesinstans) både for gasapparatdirektivet og kedeldirektivet. DGC driver desuden en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, på gas/vvs- og elområdet, ligesom vi udfører verifikation af CO 2 -emission fra kraftvarmeanlæg i samarbejde med LRQA Danmark. DGC gennemfører også løbende et teknologisk serviceprogram rettet mod gasselskaber og omverdenen. Det teknologiske serviceprogram betales af DGC s ejere som en serviceydelse over for det danske samfund. Meet DGC What is DGC? DGC is a technological consultancy and development company in the fields of energy and the environment. DGC s main focus area is energy gases. DGC is the Danish centre for consultancy services, development, training and information in the gas technology field, and works with all forms of energy gas: natural gas, town gas, biogas, LPG, producer gas and hydrogen, as well as with combinations of energy gases and renewable energy. DGC is a public limited company. It was established in 1988 by the Danish gas companies and is now owned by: HMN Naturgas (38.4 per cent), DONG Energy (36.0 per cent), Energinet.dk (15.6 per cent), Naturgas Fyn (6.0 per cent) and KE Bygas (4.0 per cent). DGC has 35 employees and generates annual revenue of DKK 32 million. Where will you find us? Our head office and laboratory are situated at the Scion DTU Science Park in Hørsholm about 25 km north of Copenhagen. We also have a local office in Aalborg, which is the base for our nationwide accredited energy and environmental measurement service. What does DGC do? We undertake consultancy, laboratory experiments and tests, field measurements, training and certification for energy companies, public authorities, organisations, equipment suppliers, installers, industry, consultants and other customers in Denmark and abroad. DGC s laboratory is accredited under DANAK (The Danish Accreditation and Metrology Fund) for gas analysis and for measurement and safety testing of equipment and installations for gas utilisation. We are the Danish Notified Body (approving authority) in the areas covered by both the Gas Appliances Directive and the Boiler Directive. DGC also operates a certification body, which is approved by the Danish Safety Technology Authority, in the field of gas, plumbing and heating and electricity. DGC verifies CO 2 emissions from CHP plants in partnership with LRQA Danmark. DGC also implements a technological service programme on an ongoing basis aimed at gas companies and society at large. The technological service programme is funded by DGC s owners as a service to Danish society.

8 8 Prepared for development The global energy industry is undergoing a small revolution. All forms of energy are stancing themselves and adapting to new roles in the more carbon-poor energy system of the future. The gas sector is working hard to make a greener energy future possible, and the gas network will play a decisive role in meeting Denmark s ambitious joint energy targets. DGC and the past year The report for 2011 is the story of how DGC is working to optimise existing gas utilisation and helping to ensure energy security (reliable supply of stable energy at competitive prices). And how we are contributing to the development of a wider range of energy gases and flexible energy services, involving close interaction between natural gas, green energy gases and new renewable energy technologies. The report is also the story of a company that enjoyed good professional and financial growth in The result for the year, a profit of DKK 1 million, is very satisfactory. Revenue was DKK 32.2 million, which is an increase of 4 per cent on Project revenue accounted for 64 per cent, of which just over half was from non-owners. This is DGC s highest external revenue to date. We expect a total result on the same level in At DGC, we will be well prepared for development at all times. This applies equally to development in terms of energy and the associated organisational development. Consequently, in 2011, the strategy was subjected to a relevance test. This concluded that our strategy remains extremely relevant in the energy industry in 2012.! DGC s strategy: Intelligent Gas Technology DGC will contribute by: continuing to optimise existing gas utilisation further enhancing energy security by preparing the gas system for more variation in gas composition enabling the gas system to interact with renewable energy making gas greener by adding CO 2 -neutral energy gas.! Did you know? The International Energy Agency is predicting a Golden Age of Gas with a 62 per cent rise in gas consumption over the next 25 years. And still at competitive prices. Klædt på til udvikling Den globale energiverden gennemgår en lille revolution, og alle energiformer positionerer sig og tilpasser sig nye roller i fremtidens mere kulstoffattige energisystem. Gassektoren arbejder aktivt på at muliggøre en grønnere energifremtid, og gasnettet vil spille en afgørende rolle for realiseringen af Danmarks fælles, ambitiøse mål på energiområdet. DGC og året, der gik Beretningen for 2011 er fortællingen om, hvordan DGC arbejder på at optimere den eksisterende gasanvendelse og er med til at sikre energitrygheden (pålidelig forsyning med stabil energi til konkurrencedygtig pris). Og hvordan vi bidrager til at udvikle en bredere produktpalet af energigasser og fleksible energitjenester, der involverer et tæt samspil mellem naturgas, grønne energigasser og nye vedvarende energiteknologier. Beretningen er samtidig fortællingen om en virksomhed, der i 2011 har haft en god faglig og økonomisk udvikling. Årets resultat et overskud på 1 mio. kr. er meget tilfredsstillende. Omsætningen var på 32,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til Projektomsætningen! DGC s strategi: Intelligent Gas Technology udgør 64 pct., hvoraf godt halvdelen stammer fra kunder uden for ejerselskabernes kreds. Det er DGC s hidtil største eksterne omsætning. Vi forventer et samlet resultat på samme niveau i I DGC skal vi til enhver tid være godt klædt på til udvikling. Både forstået som udvikling i energifaglig forstand og den dertil hørende organisationsudvikling. Strategien er i 2011 derfor blevet underkastet en aktualitetstest, som konkluderede, at den fortsat er yderst relevant i energiverdenen anno En kursjustering kan naturligvis komme på tale i foråret 2012, afhængig af udformningen af det ny politiske energiforlig. DGC skal bidrage ved: fortsat at optimere den eksisterende gasanvendelse at styrke energitrygheden yderligere ved at forberede gassystemet på mere varierende gassammensætning at muliggøre gassystemets samspil med vedvarende energi at gøre gassen grønnere gennem tilsætning af CO 2 -neutral energigas

9 9! Vidste du, at? Det Internationale Energi Agentur spår Gassens guldalder med 62 pct. stigning i gasforbruget over de næste 25 år. Og fortsat til konkurrencedygtige priser.

10 10 A brief review of was a busy, inspiring year with a high level of activity and a good range of technical content. Focus on gas quality The most high-profile activity was the GASQUAL project, a very extensive study of European gas quality issues under DGC s leadership. Extensive analyses and tests of gas quality were also carried out for the gas companies jointly and for Energinet.dk. Varied activities on the agenda The many other technical subjects that were on the agenda in 2011 include micro CHP, fuel cells, heat pumps, natural gas combined with renewable energy, biogas and gasification. Green conference hosted by DGC In May, DGC hosted the European Gas Technology Conference, which was held in Copenhagen and had the theme Gas Innovation for a Greener Europe. Glimt fra var et travlt og inspirerende år med højt aktivitetsniveau og god faglig spændvidde. Gaskvalitet i søgelyset Den mest markante aktivitet var GASQUAL-projektet, en meget omfattende undersøgelse af europæiske gaskvalitetsspørgsmål, gennemført under DGC s ledelse. Omfangsrige analyser og afprøvninger vedrørende gaskvalitet er også gennemført for gasselskaberne i fællesskab og for Energinet.dk. Alsidige aktiviteter på programmet Blandt de mange andre faglige emner, der har været på dagsordenen i 2011 kan f.eks. nævnes mikrokraftvarme, brændselsceller, varmepumper, naturgas kombineret med vedvarende energi, biogas og forgasning.

11 11 DGC i felten Laboratoriet havde et travlt år med gasanalyser, certificeringsafprøvninger, langtidstest af kedler og andet gasudstyr og emissionsmålinger i felten. Nyt grønt testcenter på vej Implementeringen af det ny DGC Testcenter for grønne gasser (støttet under Energistyrelsens GreenLabs DK-ordning) blev igangsat ultimo Sikkerhed i centrum Sikkerhed i forbindelse med gasanvendelse er et centralt emne for DGC, og vi gennemfører løbende sikkerhedsrelaterede projekter i tæt samarbejde med gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer. Grøn konference med DGC som vært DGC var i maj vært ved European Gas Technology Conference, der fandt sted i København med temaet Gas Innovation for a Greener Europe. DGC godkender gasudstyr DGC har i 2011 haft stigende aktivitet i relation til godkendelse af gasudstyr på EU-plan de såkaldte CE-godkendelser. DGC approves gas equipment In 2011, DGC had increasing activity in relation to approval of gas equipment at EU level (CE approvals). Focus on safety Safety in connection with gas use is a central topic for DGC, and we continually implement safetyrelated projects in close collaboration with the gas companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations. New green test centre on the way The implementation of the new DGC Green Gas Test Centre (supported by the Danish Energy Agency s GreenLabs DK scheme) was started at the end of DGC in the field The laboratory had a busy year with gas analyses, certification tests, long-term tests of boilers and other gas equipment and emission measurements in the field.

12 12 STABIL GAS! Vidste du, at? Det danske gasnet har km gasrør og transporterer dobbelt så meget energi som det danske elnet. Gasnettet sikrer dækning af godt 20 pct. af vores energiforbrug og forsyner mere end kunder.

13 STABIL GAS 13 Vi har brug for energi, der kommer både i dag, i morgen og om ti år. Energi til en konkurrencedygtig pris og energi, som er sikker og stabil. Vi skal også kunne regne med energien, når vinden ikke blæser. Energitrygheden er afgørende, og gassystemet kan levere denne tryghed på vejen mod et mere bæredygtigt energisystem. Energitryghed har førsteprioritet Danmark har sine egne gasreserver i Nordsøen, som kan dække vores hjemlige forbrug mindst 10 år endnu, og der er for længst taget en række initiativer til at sikre både nye leverancer og den nødvendige infrastruktur til at bringe anden gas frem til det danske transmissionssystem. Europa ligger inden for bekvem rørledningsafstand af 70 pct. af verdens gasreserver, og samtidig øges transportkapaciteten af gas fra omverdenen til Europa både i form af nye ledninger og nye anlæg til at modtage flydende gas, LNG. Energitrygheden (pålidelig forsyning med stabil energi til konkurrencedygtig pris) på naturgasområdet er dermed sikret, og det giver netop roen og styrken til i forsvarlig takt at videreudvikle gassystemets indplacering i det kommende grønne, mere intelligente energisystem. DGC kortlægger gaskvalitetens betydning for danske gasapparater Udfordringen med den importerede gas er, at gassammensætningen er lidt anderledes end dansk gas fra Nordsøen. Derfor har vi både i 2010 og 2011 arbejdet intensivt med analyser af denne problematik for at forebygge problemer med at bruge og afregne gassen. DGC har for Energinet.dk kortlagt hele den danske population af gasapparater, så det kan fastslås, hvilken betydning de nye gaskvaliteter vil have for de enkelte apparattyper. Vi har opgjort gasforbrug, aldersfordeling og antal apparater i de enkelte grupper. Opgørelsen er blevet brugt til at vurdere de sikkerhedsmæssige, effektivitetsmæssige og miljømæssige konsekvenser af de forventede nye gaskvaliteter. På baggrund af disse data har Energinet.dk herefter vurderet de samfundsøkonomiske konsekvenser af variationen i gaskvalitet. DGC har også revideret metoderne til indregulering og kontrol af kedler, og nye DGCvejledninger er udsendt. DGC har desuden gennemført kurser for ca vvs ere om indregulering af villagaskedler (læs mere på side 16). Som led i gaskvalitetsarbejdet har DGC endelig også arbejdet på at udvikle et simpelt apparat til at fastlægge den aktuelle gaskvalitet in situ for at We need energy today, tomorrow and in ten years time. We need safe, stable energy at a competitive price. We must also be able to rely on energy when there is no wind. Energy security is essential and the gas system can deliver this security as we make the transition to a more sustainable energy system. Energy security is a top priority Denmark has its own gas reserves in the North Sea that can meet our domestic consumption for at least another ten years, and a number of initiatives were taken long ago to secure both new supplies and the necessary infrastructure to bring other gas to the Danish transmission system. Europe is within convenient pipeline distance of 70 per cent of the world s gas reserves. Transport capacity for gas from the rest of the world to Europe is also being increased, in the form of both new pipelines and new facilities for receiving liquefied gas (LNG). Energy security (reliable supply of stable energy at competitive prices) in the area of natural gas is thus ensured. DGC has mapped the importance of gas quality for Danish gas appliances The challenge with the imported gas is that its composition is slightly different from that of Danish gas from the North Sea. Consequently, in both 2010 and 2011, we worked hard to analyse this issue to prevent problems using the gas and charging for it. For Energinet.dk, DGC mapped the entire Danish population of gas appliances to establish the im-portance the new gas qualities will have for the individual appliance types. We calculated gas consumption, age distribution and the number of appliances for each group. This calculation was used to assess the consequences in terms of safety, efficiency and the environment of the expected new gas qualities. On the basis of this data, Energinet.dk subsequently assessed the socio-economic consequences of variation in gas quality.! Did you know? The Danish gas network has 20,000 km of gas pipes and transports twice as much energy as the Danish power grid. The gas network covers just over 20 per cent of our energy consumption and supplies more than 400,000 customers.

14 14 STABIL GAS DGC also held courses for around 1,500 plumbing and heating installers on the adjustment of domestic gas boilers (read more on page 16). Finally, as part of its gas quality work, DGC also worked on developing a simple device for analysing the gas quality in situ to allow gas systems to be adjusted safely. The gas quality work will continue in the years to come, when new gases (both natural gas and biomass-based gases) are expected to become part of the Danish gas supply. Moving towards a common EU standard The issue of gas composition is topical not only in Denmark, but also at European level. In 2008, the EU Commission adopted the third liberalisation package concerning the electricity and gas markets. The aim of the package is primarily to intensify competition in the EU single market. It will stimulate trade in and transportation of natural gas with various compositions across national borders. Local addition of biogas and hydrogen to the gas networks may also affect the gas composition. The EU liberalisation makes it necessary to resolve the technical challenges associated with operating with varying gas quality. Against this background, the EU has authorised the European Committee for Standardization (CEN) to draw up a gas quality standard to promote the realisation of the single market. As a basis for the standardisation work, a study was carried out in 2010 and 2011 to establish how existing gas appliances in the European market will react to varying gas compositions. The mandate is limited to the domestic sector and appliances at small businesses. DGC is leading the way on the GASQUAL project DGC headed the European consortium created to carry out the necessary studies that make up the GASQUAL project covering all types of small gas appliances. The participants in the consortium were: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI (UK), ARGB (Belgium), DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant (Germany), CETIAT, GdF Suez, AFG (France), KEMA (the Netherlands), INIG (Poland), REPSOL (Spain) and RIELLO (Italy). In the first phase of the project, the market was analysed to identify the appliances to be tested. In the subsequent phase, DGC and four other laboratories tested the selected appliances in 2010 and A total of around 100 different appliances were tested with muliggøre sikker indregulering af gasanlæg. Gaskvalitetsarbejdet vil fortsætte i de kommende år, hvor nye gasser både naturgas og biomassebaserede gasser forventes at blive en del af den danske gasforsyning. På vej mod en fælles EU-standard Spørgsmålet om gassammensætning er ikke kun aktuelt i Danmark, men også på europæisk plan. Europa-Kommissionen vedtog tilbage i 2008 den såkaldte tredje liberaliseringspakke for el- og gasmarkederne. Pakken skal frem for alt skærpe konkurrencen på EU s indre marked og vil stimulere handel med og transport af naturgas med forskellig sammensætning på tværs af landegrænserne. Lokal tilsætning af biogas og brint til gasnettene vil også kunne påvirke gassammensætningen. EU-liberaliseringen kræver en løsning af de tekniske udfordringer, der ligger i at! Naturgas i Europa Naturgas dækker omkring en fjerdedel af Europas energibehov, og gas bliver brugt i alle samfundssektorer. Gassen distribueres gennem 2 mio. km ledninger til 116 mio. kunder med knap 200 mio. gasapparater. operere med varierende gaskvalitet. EU har på denne baggrund givet den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, mandat til at udarbejde en standard for gaskvalitet for at fremme realiseringen af det indre marked. Som grundlag for standardiseringsarbejdet er der i 2010 og 2011 gennemført en undersøgelse af, hvordan eksisterende gasapparater på det europæiske marked vil reagere på forskellige gassammensætninger. Mandatet er begrænset til husholdningssektoren og apparater hos mindre erhvervsdrivende. DGC fører an i projekt GASQUAL DGC har ledet det europæiske konsortium, der blev dannet for at udføre de nødvendige undersøgelser samlet i projektet GASQUAL. Projektet omfatter alle typer mindre gasapparater. Deltagerne i konsortiet var: Germanischer Lloyd, BRG, British Gas, BAXI fra England; ARGB fra Belgien; DVGW-CERT, DVGW-EBI, Vaillant fra Tyskland; CETIAT, GdF Suez, AFG fra Frankrig; KEMA fra Holland; INIG fra Polen; REPSOL fra Spanien og RIELLO fra Italien. I projektets første fase blev markedet analyseret for at identificere de apparater, der skulle afprøves. I den efterfølgende fase har DGC og fire andre laboratorier i løbet af 2010 og 2011 afprøvet de udvalgte apparater. Der er i alt testet ca. 100 forskellige apparater med forskelige gasser for at se de øjeblikkelige effekter af varierende gaskvalitet. DGC har desuden langtidstestet udvalgte apparater. I laboratoriet simulerede vi ekstreme situationer, hvor brænder, varmeveksler eller andre komponenter kunne tænkes at blive beskadiget. Disse langtidsafprøvninger har demonstreret ap-

15 STABIL GAS 15 different gases to see the immediate effects of varying gas quality. DGC also conducted long-term tests on selected appliances. In the laboratory, we simulated extreme situations in which burners, heat exchangers or other components might be damaged. These longterm tests demonstrated the appliances ability to operate at high load over a long period of time. paraternes evne til drift på høj belastning apparater, der findes på markedet, og der over lang tid. er konkluderet på gaskvalitetsvariationernes indflydelse på sikkerhed, drift, nyttevirkning og emissioner for de næsten 200 Hvad viser testprogrammet? Konklusionerne af det samlede testprogram viser, at indregulering (eller ej) af på GASQUAL-resultaterne vil man kunne mio. installerede apparater i EU. Baseret apparaterne ved installationen (for at tage en beslutning om at harmonisere optimere apparatet til den leverede gas) er gaskvaliteten for hele EU eller for visse EUregioner. Før man i praksis kan implemen- et af de vigtigste parametre for apparatets robusthed over for varierende gaskvalitet. tere en ny standard, mangler der imidlertid Dette er i øvrigt blevet bekræftet af de endnu en del arbejde, og derfor har DGC seneste erfaringer i Danmark. Ud over indregulering er kedel-/brænderteknologien projektet. ultimo 2011 taget initiativ til at fortsætte et vigtigt parameter. For hvert apparatsegment og for hvert land er afprøvningsresultaterne sammenkædet med det antal Undervejs har det mest spændende været, at vi ikke vidste, hvilke resultater vi kunne forvente os, når apparaterne blev udsat for de ekstreme situationer. Det er første gang, vi har et forsøg i denne skala, og folk har haft mange forskellige teorier om, hvad der ville ske. Det har været spændende at se, hvad der så skete i virkeligheden. Gaskvaliteten kommer til at ændre sig, og nu har vi fået et klarere billede af, hvordan apparaterne vil reagere på de store forandringer, og vi har fået nogle konklusioner på testene. Det er selve grundlaget for, at EU kan arbejde videre med en ny standard for gas. Jean Schweitzer, projektleder i DGC What does the test programme show? The conclusions of the total test programme show that adjustment (or not) of appliances at the time of installation (to optimise them for the gas supplied) is one of the most important parameters for appliances to be able to operate with varying gas quality. This has also been confirmed by the most recent experience in Denmark. In addition to adjustment, boiler/burner tech nology is an important parameter. For each appliance segment and for each country, the test results were linked to the number of appliances on the market and conclusions were drawn on the influence of variations in gas quality on the safety, operation, efficiency and emissions of the nearly 200 million appliances installed in the EU. Based on the GASQUAL results, it will be possible to make a decision to harmonise the gas quality for the entire EU or for certain EU regions. Before a new standard can be implemented in practice, however, more work needs to be done. DGC therefore took the initiative to continue the project at the end of During the project, the most interesting aspect was the fact that we did not know what results to expect when the appliances were exposed to the extreme situations. This is the first such test on this scale. Before the project, people had many different theories on what would happen. It has been interesting to see what actually happened. The gas quality will change and we have now gained a clearer picture of how the appliances will react to big changes and drawn some conclusions from the tests. The EU can use this as the basis to continue its work on a new standard for gas. Jean Schweitzer, project manager at DGC! Natural gas in Europe Natural gas meets around a quarter of Europe s energy needs. Gas is used in all sectors of society. Gas is distributed via 2 million km of pipes to 116 million customers with just under 200 million gas appliances.

16 16 STABIL GAS 1,500 plumbing and heating installers back at school The European gas Denmark imports via Germany has a slightly different composition from the gas we know. Consequently, in 2011, DGC held a course for around 1,500 plumbing and heating installers on the adjustment of gas boilers. The calorific value is lower for this type of gas, which entails a few challenges in relation to Danish boilers. When this gas first arrived in Denmark in 2010, it created a need for courses on the subject. It is necessary to make boilers and burners run on gas from the entire spectrum, and this means that they need to be adjusted properly, says DGC s Vice President, Business Development, Bjarne Spiegelhauer. DGC held a total of 35 courses, primarily for plumbing and heating installers but also for technical staff and teachers from technical colleges who need to communicate the new knowledge to the plumbing and heating installers of the future. The gas companies paid for the development and staging of the course. We were responsible for its actual implementation but it was a joint initiative by the entire industry on a matter that affects us all, says Bjarne Spiegelhauer, who had the pleasure of being responsible for the teaching himself. We developed and delivered a number of tools and guidelines and I found the vast majority of course participants to be very committed. At present, the new gas only reaches southern Jutland but the courses were held across Denmark. In the long term, new gas may reach all of Denmark. So we must make sure that all customers will be ready for the varying gas qualities of the future, says Bjarne Spiegelhauer. Read more at under Gas quality (in Danish only). You can also find presentations, guidelines and other material from the courses.! Did you know? There are a total of 486,000 gas appliances installed in Denmark. There are around 1,200 different makes and 6,000 types. This came as a result of DGC s work to map Danish gas appliances vvs ere på skolebænken Den europæiske gas, Danmark importerer via Tyskland, er noget anderledes sammensat end gassen, vi kender, og derfor har DGC i 2011 haft ca vvs ere på kursus i indregulering af gaskedler. Brændværdien er lavere på denne type gas, og det giver lidt udfordringer i forhold til de danske kedler. Da denne gas først fandt vej til Danmark i 2010, skabte det et behov for kurser om emnet. Det handler om at få kedler og brændere til at kunne køre på gas fra hele spektret, og det stiller særlige krav til indreguleringen, fortæller DGC s chef for forretningsudvikling, Bjarne Spiegelhauer. I alt har DGC holdt 35 kurser for primært vvs ere, men også for fagteknisk personale og lærere fra tekniske skoler, der skal formidle den nye viden videre til fremtidens vvs ere. Gasselskaberne har betalt for udviklingen og afholdelsen af kurset. Vi har så stået for selve gennemførelsen, men det har været en fælles indsats for en fælles sag fra hele branchens side, siger Bjarne Spiegelhauer, som selv har haft fornøjelsen af at stå for undervisningen. Vi har udviklet og udleveret en række værktøjer og vejledninger, og jeg oplevede langt de fleste kursister som meget engagerede. Indtil videre når den nye gas kun Syd- og Sønderjylland, men kurserne fandt sted over hele landet. Ny gas kan på sigt nå ud til hele Danmark. Så vi skal sikre, at alle kunder i god tid er klar til fremtidens skiftende gaskvaliteter, siger Bjarne Spiegelhauer. Læs mere på under Gaskvalitet, hvor du også kan finde præsentationer, vejledninger og andet materiale fra kurserne.

17 STABIL GAS 17! Vidste du, at? Der er i alt gasforbrugende apparater installeret i Danmark. Der er ca forskellige fabrikater og typer. Det viser DGC s kortlægning af danske gasapparater.

18 18 FLEKSIBEL GAS We can benefit from natural gas far into the greener energy future because it is so flexible. It can be transformed into other forms of energy and it can be combined with new, green technologies. And it can provide storage capacity in a system with more fluctuating energy input from wind. Flexible gas Natural gas and other energy gases have a number of inherent physical and chemical advantages over solid and liquid fuels. These advantages make them particularly suitable for energy use. For example, energy gases can be transported in an efficient, ecofriendly, safe manner across large distances through pipelines that are both invisible and inaudible and only have a limited impact on people and the environment. The construction and operation of gas pipelines is a very economical, efficient energy transport solution, even across large distances. Energy gases are also very flexible to use. The power can quickly and easily be increased and decreased, making gas particularly suitable in situations with peak loads in conjunction with large power station units and highly fluctuating wind power. Natural gas can be converted into town gas, simply by adding air (the town gas supplies in Copenhagen and Aalborg are based on such mixtures of natural gas and air). Energy gases also have superior combustion properties. This means that they can be used more efficiently and with fewer harmful emissions than solid and liquid fuels. Finally, energy gases have good potential for combination with other energy technologies such as renewable energy technologies. This means that it is an obvious choice to use natural gas and the gas system as partners in a gradual transition to more renewable energy. Partnerships between gas and renewable energies DGC works on partnerships between gas and renewable energy as an important part of our strategy for Intelligent Gas Technology (see page 8). A framework programme has been agreed with the gas companies Technical Committee on Gas Utilisation and Installations for the demonstration of natural gas in combination with renewable energy technologies. In the domestic area, four projects are in progress on high-efficiency gas heat pumps and gas boilers combined with electric heat pumps in hybrid solutions. The latter Vi kan få glæde af naturgassen langt ind i den mere grønne energifremtid, bl.a. fordi den er så fleksibel. Den kan både omdannes til andre energiformer og kombineres med nye, grønne teknologier. Og den kan give lagerkapacitet i et system med mere svingende energiinput fra vind. Den fleksible gas Naturgas og andre energigasser har en række indbyggede fysiske og kemiske fordele i forhold til faste og flydende brændsler. Fordele, der gør dem særligt egnede til energiudnyttelse. Energigasser kan f.eks. effektivt, miljøvenligt og sikkert transporteres over lange afstande gennem rørledninger, som hverken ses eller høres og i øvrigt kun påvirker mennesker eller miljø i begrænset omfang. Anlæg og drift af gasledninger er selv over lange afstande en meget økonomisk og effektiv energitransportløsning. Energigasser er desuden meget fleksible i brug. Man kan let og hurtigt skrue op og ned for effekten, hvilket gør gas særligt egnet i situationer med spidsbelastninger i samspil med store kraftværksenheder og megen fluktuerende vindkraft. Naturgas kan omdannes til bygaskvalitet ved simpel indblanding af luft (bygasforsyningerne i København og Aalborg er i dag baseret på sådanne blandinger af naturgas og luft). Energigasser har også overlegne forbrændingstekniske egenskaber, som betyder, at de kan udnyttes mere effektivt og med færre skadelige emissioner end faste og flydende brændsler. Og endelig giver energigasser god mulighed for kombination med andre energiteknologier som f.eks. vedvarende energiteknologier. Det gør det oplagt at bruge naturgassen og gassystemet som partnere i en gradvis overgang til mere vedvarende energi. I 2011 har DGC arbejdet med en række projekter, der afspejler naturgassens fleksibilitet og kreative potentiale. Partnerskaber mellem gas og vedvarende energier DGC arbejder med partnerskaber mellem gas og vedvarende energi som en vigtig del af vores strategi om Intelligent Gas Technology (se side 8). Der er aftalt et rammeprogram med gasselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer for demonstration af naturgas i kombination med vedvarende energiteknologier. På villaområdet kører der bl.a. fire projekter om højeffektive gasvarmepumper og gaskedler kombineret med elvarmepumper i hybridløsninger. De sidstnævnte kan både give højere energieffektivitet og bidrage

19 FLEKSIBEL GAS 19 can both produce higher energy efficiency and contribute to good interaction with the power grid. Until now, the focus has been on air/liquid-based gas heat pumps. The most recent project in 2011 concerns a soil/liquid-based gas heat pump in which very high efficiency is expected. The system was commissioned at the end of 2011 and its energy consumption and output will be measured continuously. DGC will analyse the measured data and document the efficiency of the heat pump. til et godt samspil med elnettet. Indtil nu har der været fokus på luft-væskebaserede gasvarmepumper. Det seneste projekt i 2011 handler om en jord-væskebaseret gasvarmepumpe, hvor meget høje virkningsgrader forventes. Anlægget er sat i drift ultimo 2011, og der vil løbende blive gennemført målinger af energiforbrug og ydelser. DGC skal analysere måledata og dokumentere varmepumpens effektivitet. Mikrokraftvarme udnytter gassens fordele En anden teknologi, der kan være med til at muliggøre en fornuftig overgang til et mere grønt energisystem, er mikrokraftvarme. DGC har gennem mange år arbejdet inden for området, bl.a. som partner i det danske nationale projekt på området kendt under navnet Dansk Mikrokraftvarme (www.dmkv.dk). Et projekt, som fokuserer på at udvikle og teste brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg til boliger. Mikrokraftvarmeanlæggene producerer både strøm og varme og kan på sigt tilføre elnettet en fleksibilitet ved også at kunne aftage overskuds-el fra elnettet og lagre strømmen som f.eks. brint eller metan. Der er tale om et demonstrationsprojekt, hvor anlæggene flyttes ud af laboratorierne og ind hos forbrugerne. På den måde testes anlæggene under virkelige vilkår, og udviklerne får afgørende feedback. Vores del af projektet består bl.a. i at sikkerhedsvurdere og laboratorieafprøve brændselscellerne for at opnå en CEgodkendelse. Herudover har DGC en række opgaver i forbindelse med at opsamle og analysere data, undervisning etc. Bag projektet står et stærkt nationalt konsortium af danske energivirksomheder: Topsoe Fuel Cell, IRD Fuel Cells, Dantherm Power, DONG Energy, SEAS-NVE, Syd Energi, COWI samt DGC. Projektledelsen varetages af Energiselskabet SEAS-NVE. Micro CHP makes use of the advantages of gas Another form of technology that can help realise a sensible transition to a greener energy system is micro CHP. DGC has worked in this area for many years, among other things as a partner in the Danish national project in the area, known as Danish Micro Combined Heat and Power (www. dmkv.dk). This project focuses on developing and testing fuel cells in micro CHP plants for homes. Micro CHP plants produce both electricity and heat. In the long term, they are able to provide the power grid with flexibility as they are also able to take surplus electricity from the power grid and store it as hydrogen or methane, for example. There is talk of a demonstration project involving the plants being moved out of the laboratories and into homes. This would allow the plants to be tested under real conditions and the developers would receive essential feedback. Our part of the project involves safety assessment and laboratory testing of the fuel cells to achieve CE approval. DGC also has a number of tasks in connection with gathering and analysing data, teaching, etc. A strong national joint venture by Danish energy companies is behind the project: Topsoe Fuel Cell, IRD Fuel Cells, Dantherm Power, DONG Energy, SEAS-NVE, Syd Energi, COWI and DGC. The project is managed by SEAS-NVE.

20 20 FLEKSIBEL GAS! Vidste du, at? Den ny km lange Nord Stream-gasledning fra Rusland gennem Østersøen til Tyskland er et godt eksempel på styrken i ledningsbåret gastransport. Energimæssigt svarer gastransporten til 110 supertankere med olie eller skibsladninger træpiller.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør House of Energy 2016 - Energilagring Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør 1 Problemstilling(er) i energisystemet 20xx Energi, der kommer fra sol og vind

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

The Danish Energy System - Developments and Plans

The Danish Energy System - Developments and Plans Planlæg d præsenta Indledn scenen Indhold Afslutn eller pe The Danish Energy System - Developments and Plans Energie-Effizienz made in Denmark Ein Marktmodell als Beispiel für die Schweiz? Bern, 9 September

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev - Caring for the energy of tomorrow Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev Focus. Trust. Initiative. Indhold 1. Introduktion til DKµCHP 2. Synergi med energisystemet

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere