Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast Ejendom-Tyskland. Det kommercielle Det juridiske Det finansielle"

Transkript

1 Fast Ejendom-Tyskland Det kommercielle Det juridiske Det finansielle

2 3 beck rechtsanwälte er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Hamborg og Berlin. Før man kaster sig ud i købet af fast ejendom i Tyskland, er det vigtigt, at man har gennemtænkt sin investering og har overvejet en langsigtet strategi for investeringen; også set i lyset af de investeringer, man allerede har foretaget, sammenholdt med fremtidige ønsker. Det er afgørende at gennemarbejde salgsmaterialet, hvor fire grundlæggende områder bør omfattes af analysen. DET KOMMERCIELLE OMRÅDE Ejendommens beliggenhed er en af de mest afgørende faktorer ved vurderingen af, om vilkårene for købet er acceptable. Ejendommen bør være beliggende i en større by, og beliggenheden bør være attraktiv i forhold til infrastrukturen og befolkningsstrukturen i den pågældende by. Lejeniveauet i ejendommen må ikke være højere end markedsprisen på erhvervelsestidspunktet. Såfremt disse to faktorer er opfyldt, er det også muligt at kunne foretage en genudlejning af lejemålet til en anden lejer. DET FINANsIELLE OMRÅDE Ejendommens pris skal være i overensstemmelse med markedsvilkårene. Det er vigtigt at undersøge, om den lejer, der er i ejendommen på erhvervelsestidspunktet, både kan og vil betale lejen samt at få lånevilkårene optimeret i forhold til lejekontraktens længde og det aktuelle renteniveau. DET TEKNISKE OMRÅDE Det er vigtigt, at der foreligger en teknisk due diligence, der redegør for ejendommens stand på erhvervelsestidspunktet, hvad angår konstruktion og vedligeholdelsesstand. Den tekniske gennemgang bør også omfatte en redegørelse for jordbundsforholdene, herunder evt. forurening. DET JURIDISKE OMRÅDE Der bør foreligge en juridisk due diligence, der redegør for indholdet af lejekontrakterne, herunder en gennemgang af kontraktens bestemmelser om uopsigelighed, afståelsesmuligheder og værdisikring af lejen. Når der er foretaget en gennemgang af ovennævnte områder, kan der træffes beslutning om, hvorvidt købet af ejendommen passer ind i den investeringsprofil, man har valgt.

3 4 5 HANDEL MED FAST EJENDOM FINANSIERINGEN KØBEKONTRAKTEN Selvom retsreglerne om køb af fast ejendom i Danmark og Tyskland i realiteten ikke er så forskellige, vil enhver dansker, der stifter bekendtskab med tyske retsforhold, hurtigt erfare, at et tilsyneladende enslydende begreb kan have forskelligt indhold og betydning i de to retssystemer. Man vil også erfare, at tysk retspraksis er præget af betydeligt flere krav om overholdelse af bestemte former og fremgangsmåder, end man er vant til i Danmark. Omstående beskrives i hovedtræk de forhold, en dansk køber skal være opmærksom på i forbindelse med køb af fast ejendom i Tyskland. En af de første væsentlige forskelle man vil lægge mærke til, når man skal købe eller sælge fast ejendom i Tyskland, er, at man principielt forhandler og aftaler prisen på kontant basis, dvs. at man normalt ikke overtager de i ejendommen tinglyste prioriteter. Sælger ønsker kontant betaling for at kunne indfri sine forpligtelser, og køber må selv sørge for sin egen finansiering af købesum og omkostninger. Det er nødvendigt, at man har gjort sig tanker om finansieringen før man handler. Vanskeligheden i forbindelse hermed består i, at en bank eller en kreditforening først vil afgive et endeligt finansieringstilsagn, når banken eller kreditforeningen har fået forelagt fyldestgørende oplysninger om ejendommen i form af udkast til købekontrakt, vurdering, driftsbudget, lejekontrakter m.v. Såfremt ejendommen allerede før handelen er udlejet, giver udarbejdelse af driftsbudget og vurdering ikke anledning til større problemer. Værre er det, hvis handelen drejer sig om en ubebygget grund med eller uden byggeprojekt. I så fald må man nøje undersøge og vurdere udlejnings- og salgsmulighederne eller søge denne forretningsmæssige risiko afdækket ved garanti fra sælger eller entreprenør. Et andet væsentligt problem er, at begrebet slutseddel ikke kendes i Tyskland. Skal der med bindende virkning træffes aftale om overdragelse af fast ejendom i Tyskland, skal det ske ved et dokument oprettet af og for en tysk notar. Mundtlige eller skriftlige aftaler, der ikke er indgået for en notar, er, for så vidt de drejer sig om fast ejendom, ikke retsgyldige og dermed uforpligtende. Det indebærer, at den der i tillid til en sådan aftale afholder omkostninger til udarbejdelse af driftsbudget, vurdering, besigtigelse m.v., løber den risiko, at ejendommen bliver solgt til en anden interessent, inden undersøgelserne er tilendebragt og en bindende aftale indgået. Denne risiko er en realitet, man gør klogt i at medtage i sine overvejelser, idet tyskere heller ikke moralsk føler sig forpligtet til at vedstå en mundtlig eller skriftlig aftale om fast ejendom, som ikke er indgået for en notar. Et brud på en ikke-notariel aftale kan dog efter omstændighederne give grundlag for et erstatningskrav imod den anden part for forgæves afholdte omkostninger. Forpligtende er udelukkende en købekontrakt (betinget skøde) oprettet af og for en tysk notar. En sådan kontrakt kan bringes i stand ved tilbud (enten fra sælger eller køber) og accept. Tilbud og accept forpligter selvsagt kun den, der afgiver erklæringen, og skal ligeledes underskrives for en tysk notar. I den forbindelse er det uden betydning, om køber eller sælger afgiver erklæringen personligt over for notaren, eller om den pågældende lader sig repræsentere af en fuldmægtig.

4 6 7 NOTAREN OMKOSTNINGER Ved indgåelse af aftaler om fast ejendom i Tyskland har notaren således en central funktion. Han repræsenterer hverken sælgers eller købers interesse, men derimod det offentliges interesse i, at ejendomshandler sker på en for alle implicerede parter betryggende og sikker måde. Notarens vigtigste opgaver er derfor at sørge for, at de handelsvilkår, som sælger og køber er blevet enige om, kommer til udtryk i købekontrakten, og at der ikke indgås aftaler, som bevidst eller ubevidst tilsidesætter den ene parts interesser unødvendigt i forhold til den anden parts. Notaren kan derfor heller ikke deltage i forhandlingen om selve handelsvilkårene, men det er hans opgave at formulere kontrakten og i den forbindelse at vejlede parterne, således at resultatet bliver en velafbalanceret aftale. Medens notaren således sørger for, at parternes rettigheder og forpligtelser bliver indført i kontrakten, kan det ikke stærkt nok understreges, at notaren normalt ikke sørger for eller har til opgave at sikre en part mod den situation, at den anden part ikke overholder de påtagne forpligtelser. Skal sælger f.eks. stille bankgaranti til sikkerhed for en tilsagt lejeindtægt eller for afhjælpning af efterfølgende mangler ved et byggeri, kan man ikke påregne, at notaren foreslår købesummens frigørelse betinget af, at denne bankgaranti stilles. Det må derfor anbefales, at man i hvert fald som dansk køber lader sig repræsentere af en advokat, der udelukkende varetager købers interesser, og som i så fald udarbejder udkast til en købekontrakt. Det er notarens opgave at afvikle kontrakten: indberette kontrakten til og indhente de fornødne godkendelser fra skattevæsen og kommunale myndigheder; sørge for tinglysning af reserverende retsanmærkning i tingbogen med henblik på senere tinglysning af ejerskifte til køber; sørge for aflysning af panterettigheder, der ikke skal overtages inden ejerskiftet; foretage endelig tilskødning; sørge for tinglysning af ny panteret til fordel for købers bank; modtage, forvare og udbetale købesummen samtidig med at tinglysning af ejerskifte sker, og i øvrigt sikre, at betingelserne for udbetaling er opfyldt. Notaren har således en betroet stilling ikke kun i relation til sælger og køber, men også i relation til sælgers og købers banker. Det er sædvane, at der i købekontrakten meddeles omfattende fuldmagt til en eller flere af notarens ansatte, således at de kan foretage ændringer i kontrakten, som måtte vise sig nødvendige i forbindelse med afvikling af denne. Køberen vælger normalt, hvilken notar der skal berigtige handelen og afholder også omkostningerne til denne. De omkostninger, der er forbundet med erhvervelse af fast ejendom i Tyskland, beregnes af ejendommens værdi/købesum og omfatter normalt honorar til ejendomsmægler og notar samt gebyr til tinglysning og grunderhvervelsesskat. De samlede omkostninger til disse ydelser andrager mellem 5% og 10% af købesummen. Omkostninger til notaren og tinglysningen er fastsat ved lov. I gennemsnit kan man påregne, at omkostningerne til notaren udgør ca. 1% af købesummen og tinglysningen ca. 0,5% af købesummen. Grunderhvervelsesskatten udgør mellem 3,5% og 5% og beregningsgrundlaget er købesummen med tillæg af den del af påløbne omkostninger, som ifølge lovreglerne skulle betales af sælgeren, men som ifølge købekontrakten betales af køberen. Omkostningerne til den medvirkende ejendomsmægler beregnes af købesummens størrelse og varierer mellem 1% og 6%. I praksis aftales det ofte i købekontrakten, at ovennævnte omkostninger betales af køberen. Udover ovennævnte omkostninger betales der honorar til egne rådgivere, f.eks. teknisk sagkyndige, revisor, advokat m.v. De samlede honorarer ved køb af fast ejendom i Tyskland kan forekomme urimeligt høje, når der henses til omfanget af arbejdet og det ansvar, der er forbundet med opgaven, hvorfor det må anbefales, at disse honorarer tages op til forhandling. Det skal hertil bemærkes, at størrelsen af notarens honorar er fastsat ved lov, og at notaren ikke uden at gøre sig skyldig i lovbrud kan fravige disse takster i nedadgående retning. Med vores app (BRIK, beck rechtsanwälte Immobilien Kalkulator) kan man beregne de vigtigste data ved en investering i fast ejendom i Tyskland: Pris-lejefaktor/afkast, notar- og tinglysningsomkostninger samt grunderhvervelsesskat. BRIK er gratis og kan downloades på Itunes.

5 8 9 TINGBOGEN MANGLER Tingbogen føres ved byretten (Amtsgericht) og er indrettet som et løsbladsystem. Herudover eksisterer for hver ejendom en mappe med beskrivelser af ejendommen (beliggenhed, matr.nr., størrelse m.m.). Tingbogen er indrettet med tre afdelinger. Adkomstforholdene indføres i afdeling I, servitutter og andre byrder i afdeling II og panterettigheder i afdeling III. Alle indførelser og forandringer, som ønskes foretaget i tingbogen, skal indleveres til retten i form af et dokument oprettet af en tysk notar. Et notarielt dokument skal ved oprettelsen i parternes tilstedeværelse læses op af notaren; dette gælder også for alle bilagene. En sådan oplæsning kan være en søvndyssende og tidskrævende affære, specielt hvor der er mange omfattende erklæringer og bilag, som f.eks. en byggebeskrivelse i forbindelse med en nybygning, en opdelingserklæring vedrørende ejerlejligheder eller lejekontrakter. At referere til et bilag uden for den notarielle form har til følge, at dokumentet i sin helhed er ugyldigt, eller at det kan omstødes. Det er derimod tilladt at referere til andre dokumenter, der er oprettet af en notar, selvom dette er sket på et andet tidspunkt og mellem andre parter. Blot skal det pågældende dokument foreligge i bekræftet udskrift under oplæsningen. Det er tilladt at samle bilagene i et særskilt notarielt dokument (Musterurkunde), som ikke oplæses, men som parterne over for notaren erklærer at være bekendt med. Efter oprettelsen af et notarielt dokument (notarielle Urkunde) eksisterer der kun et originalt eksemplar med parternes underskrifter. Dette forbliver i notarens arkiv. Parterne, skattevæsenet samt kommunale og andre myndigheder, herunder tinglysningskontoret, modtager ligesom panthaver, køber og sælger kun simple eller bekræftede udskrifter. Som i Danmark opererer man med retslige og faktiske mangler. Retslige mangler er hovedsageligt mangler, der indebærer, at sælgeren ikke kan overgive køberen den fulde ejendomsret til den solgte ejendom. Faktiske mangler foreligger, når ejendommen ikke har den brugbarhed og værdi, som er almindelig ved ejendomme af den pågældende art. Sælgere af ældre ejendomme vil altid fraskrive sig mangelansvaret, hvorfor man bør lade udarbejde en teknisk vurdering, førend ejendommen erhverves. Ved nyere ejendomme bør ansvarsfraskrivelser ikke accepteres og sælger bør afgive garantier for ejendommens tilstand. LEJEFORHOLD På tilsvarende måde som i Danmark overtager en køber af fast ejendom de rettigheder og forpligtelser, som sælgeren har over for lejerne. Man bør sikre sig, at købekontrakten fuldstændigt gengiver de for tiden betalte lejebeløb, og at sælgeren garanterer for rigtigheden af de oplyste forhold omkring lejens størrelse, idet de som oftest til købekontrakten vedhæftede lejekontrakter ikke indeholder den aktuelle lejes størrelse. Købekontrakten må endvidere angive, hvorvidt der foreligger forudbetalt leje eller deposita. Da deposita sædvanligvis af lejerne indsættes på særlige bankkonti til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning eller manglende lejebetalinger, skal købekontrakten angive, at sælgeren overdrager de pågældende deposita til køber. Endvidere skal sælgeren forsikre, at der ikke foreligger rettigheder eller forpligtelser udover det, der fremgår af lejekontrakterne. Adgangen til at opsige lejere eller kræve lejeforhøjelser i boliglejemål er grundlæggende reguleret som i dansk ret. Adgangen til at opsige og forhøje lejen i erhvervslejemål er reguleret i lejekontrakten, og der består som udgangspunkt aftalefrihed. Det bemærkes dog, at automatisk virkende indeksklausuler i erhvervslejekontrakter kun er gyldige, såfremt lejemålet indgås for minimum en tiårig periode, eller såfremt lejekontrakten giver lejeren adgang til at forlænge lejemålet i minimum ti år. Det er endvidere en betingelse, at lejeniveauet ændres såvel i opadgående som i nedadgående retning ved ændringer af indekset.

6 10 11 INVESTERING CHECKLISTE / FAST EJENDOM Den typiske investeringsejendom er i tysk terminologi at betragte som et anlægsaktiv med en lang investeringshorisont. Det er derfor af afgørende betydning, at afkastmulighederne for den pågældende ejendom afdækkes så godt som muligt, førend købekontrakten indgås. Adskillige danskere har i de seneste år ladet sig lede af de gunstige skatteretslige regler, der var forbundet med en investering i fast ejendom i Tyskland, uden at have undersøgt den pågældende ejendom og dennes afkastmuligheder på tilstrækkelig måde, førend købekontrakten blev underskrevet. Dette har medført overraskelser i forbindelse med den senere drift og de faktiske afkastmuligheder af sådanne ejendomme. Det må derfor tilrådes, at der foretages en særdeles kritisk gennemgang af de dokumenter, der kan medvirke til at beskrive ejendommens tilstand og fremtidige afkastmuligheder, herunder en grundig gennemgang af de for ejendommen gældende lejekontrakter, disses løbetid, indekseringsklausuler samt lejernes bonitet. Ved ældre ejendomme kan det anbefales at få udarbejdet en tilstandsrapport til brug for bedømmelsen af fremtidige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. En undersøgelse af prisniveauet for tilsvarende ejendomme i området samt områdets udviklingsmuligheder bør altid foretages. Som hjælpemiddel kan omstående checkliste bruges i forbindelse med undersøgelser, der skal foretages i forbindelse med køb af fast ejendom i Tyskland. + Tingbogsattest + Udskrift servitutter + Matrikelkort + Forpagtningskontrakt + Udskrift offentlige byrder + Oplysning om ikke registrerede/tinglyste rettigheder + Ejendomsskatteopgørelse + Parkeringspladsafgift + Erklæring fra kommunen om, at der ikke skyldes skat og afgifter på ejendommen, herunder til byggemodning + Udskrift forurenet område + Jordbundsrapport + Lokalplan + Byggeanmodning + Byggetilladelse + Myndighedsbekræftelse på ibrugtagning + Afleveringsprotokol offentlig myndighed + Entreprisekontrakt + Afleveringsprotokol entreprenør + Byggebeskrivelse + Garanti + Specielle tilladelser + Teknisk rapport + Lejeropstilling + Lejekontrakter + Afleveringsprotokoller lejemål + Oversigt deposita + Ved boligejendomme: Oversigt over tidligere lejeforhøjelser (sidste 5 år) + Opgørelse driftsomkostninger + Forpagtningskontrakter + Ved boligejendomme: Oversigt over driftsomkostninger i de sidste 3 år + Indeksreguleringsklausulgodkendelse + Oversigt over verserende retssager + Vedligeholdelsesaftaler + Forsikringsaftaler + Administrationsaftale + Viceværtkontrakt + Gammel købekontrakt + Fuldmagter til indhentelse af dokumenter + Investorprospekt + Driftsregnskaber + Mægleraftale + Oversigt handelsomkostninger/notar + Handelsregisterudskrift sælger + Handelsregisterudskrift lejer + Selskabsudskrift køber + Handelsregisterudskrift entreprenør + Udskrift Statstidende sælger + Udskrift Statstidende lejer + Udskrift Statstidende entreprenør + Kreditreformudskrift sælger + Kreditreformudskrift lejer + Kreditreformudskrift entreprenør Kontakt: Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig. Susanne Beck Nielsen T +49 (0) E

7 beck rechtsanwälte er en full-service advokatvirksomhed med kontorer i Hamburg og Berlin. Vores specialkompetencer er inden for investering og etablering i Tyskland herunder særligt inden for fast ejendom og vedvarende energi. Vi ønsker at være danske virksomheders og danske advokaters foretrukne partner ved forretninger i Tyskland. beck rechtsanwälte Ericusspitze Hamburg T +49 (0) Kurfürstendamm Berlin T +49 (0)

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER

1.0 OPGAVENS OMFANG OG PRIS. Andet (efter aftale) 2.0 BOLIGASSISTANCENS YDELSER NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Vedrørende ejendommen beliggende: * Rådgivningsaftale køb af bolig Klient/Køber: * Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail:

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Køb af fast ejendom i Frankrig

Køb af fast ejendom i Frankrig Køb af fast ejendom i Frankrig Når man køber fast ejendom i Frankrig, skal man være opmærksom på den række af forskelle, der er mellem en ejendomshandel i Frankrig og i Danmark. Det franske ejendomsmarked

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere