DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01" som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0380). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0380: Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA udgave (ved Henning Lauritsen, Bentt Løwe Nielsen, Jens Wagner og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (966 respondenter, 180 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (112 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i maj 1981 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Bentt Løwe Nielsen, Jens Wagner og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0380: Gallup Omnibus Data 1977 omnibus nr. 01. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Januar 2001 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; avislæsevaner; TV i husstanden; "Kontrapunkt"; Christiania; u-landshjælp; antikonception; p-piller. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0380: Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-0380, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Bentt Løwe Nielsen, Jens Wagner og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (966 respondenter, 180 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (112 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Andre identifikationer/referencer: Datamaterialet fra Gallup-undersøgelserne (incl.) blev hjemtaget fra Roper Center på opfordring af en forskergruppe bestående af Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Torben Worre, Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, og Steen Sauerberg og Hans Jørgen Nielsen, begge Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet. Hjemtagelsen af materialerne f.o.m. årgang 1975 skete direkte fra Gallup Markedsanalyse A/S. Hele projektet ( ) blev muliggjort gennem bevillinger fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (j.nr , ; nye j.nr , hhv ). ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1977 består af 21 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i I hver af de 21 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra bus til bus, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). På baggrund af de gennemgående spørgsmål er der dannet en samlet årgangsfil bestående af alle undersøgelserne. Følgende emner er fælles for alle busserne: Respondentens køn, alder og civilstand; respondentens beskæftigelsesmæssige status, uddannelse og bruttoindkomst; husstandens bruttoindkomst; forsørgerens beskæftigelse; antal personer i husstanden; antal børn (personer under 15 år) og antal voksne (personer på 15 år eller derover); respondentens status i husstanden; husmoderens

8 status; boligform og bopæl efter urbaniseringsgrad; social gruppe; partipræference; samt en række spørgsmål omkring respondentens avislæsevaner. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 01 er: TV i husstanden; vurdering af TV-udsendelsen "Kontrapunkt"; kendskab og holdning til planerne om at nedlægge Christiania; holdning til u-landshjælp; holdning til p-piller; samt brugen af p-piller (gener, varighed etc.). Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 966. Datasættets størrelse: 966 respondenter; 180 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i de oprindelige spørgeskemaer kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. 1) Landet inddeles i ni geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges ved tilfældig udvælgelse. 2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. 3) Medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande overspringes. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika fra dataindsamlingssituationen er beskrevet.

9 Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Opvejningen er baseret på oplysninger indhentet hos naboer om de respondenter, der ikke blev truffet hjemme, eller som nægtede at lade sig interviewe. Oplysningerne angår køn, civilstand, boligens art, antal personer i husstanden, urbanisering og geografisk tilhørighed. Vægtningsprocedurer: Meget tyder på, at Gallup omnibus årgangene benytter en speciel type kortvægtning til vægtning af respondenter til forskel fra den mere traditionelle variabelvægtning. Kortvægtning går i sin enkelthed ud på, at hvis en respondent skal vægtes to gange, så optræder personen to gange i data og ligeledes med tre, fire gange etc. For at holde vægtningerne ude fra hinanden har DDA dannet variablen "Original/dublet indikator" (V7 - herefter dublet indikator), som angiver, hvilken gang det er, observationen bliver gentaget. Dublet indikatoren er nul-styret, hvilket vil sige, at første gang en observation optræder, er den kodet 00, næsten gang 01 etc. For at spare linier kan man nøjes med at tage første gang og sidste gang en observation optræder (her kaldet reduceret kortvægtning). Dvs. hvis en respondent skal vægtes med fem, er observationerne med dublet indikatoren 00 og 04 medtaget i data. Desværre er der ingen regel uden undtagelser - i visse tilfælde er en eller flere af de mellemliggende observationer medtaget - det giver dog ingen praktiske problemer ved konverteringen fra reduceret kortvægtning til variabelvægtning. Desværre har det ikke været muligt at verificere vægtningsmetoden, og der er indicier i data, der både understøtter en opfattelse om reduceret kortvægtning (beskrevet ovenfor) og direkte kortvægtning (dvs. en respondent optræder med det antal observationer, denne skal vægtes med). Formodningen om reduceret kortvægtning understøttes af datas struktur og dublet indikatoren, mens formodningen om direkte kortvægtning understøttes af antallet af personer, der vægtes op til, idet den direkte vægtning vægter samtlige enkeltbusser i 1977 op til Hvis vægtningen konverteres til variabelvægtning ud fra formodningen om reduceret kortvægtning, vægtes busserne op til mellem 1600 og for nærværende omnibus. I DDA har vi valgt at konvertere vægtningen ud fra begge formodninger. Det er så op til sekundærundersøger at afgøre, hvilken vægtning der anses for at være korrekt. Med baggrund i tidligere Gallup praksis med kortvægtning er det dog DDA's opfattelse, at der er benyttet reduceret kortvægtning. Konverteringen fra reduceret kortvægtning til variabelvægtning har bestået i at si overflødige observationer fra samtidig med, at vægt bibeholdes. Det er i praksis gjort ved at beholde den sidste observation for hver person og smide resten ud. Dublet indikatoren er opskrevet med 1 (dette gøres, fordi dublet indikatoren som nævnt er nul-styret) og omdøbt til "REKODET VÆGTVARIABEL" (V7 - de vægtede procenter samt det vægtede antal respondenter i undersøgelsens kodebog er udregnet på basis af denne variabel). Konverteringen fra direkte kortvægtning til variabelvægtning er gjort ved at tilføje en vægtkortvariabel kaldet "KORTVÆGT ID" (V8, som tæller antallet af gange, en respondent forekom i den originale, kortvægtede datafil). BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). DDA har foretaget konvertering fra binær repræsentation til

10 karakterrepræsentation. Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMD-P kan også anvendes. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. De vilde koder er for de enkelte bussers vedkommende overført til tegn-filen, hvorefter de enkelte fejlkoder er samlet i en fejlkode-kategori pr. variabel. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i aviser o.l. kun efter skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S. Alle forespørgsler rettes gennem DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Henten, Anders: Danskerne og u-landshjælpen. Roskilde Universitetscenter; 101 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): analyseresultater er ikke arkiveret. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden opdeles i 4 kategorier: 'hovedstad', 'forstæder', 'anden bymæssig bebyggelse', 'landdistrikter'. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne i husstand (15 år og derover); antal børn i husstand (under 15 år). Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Hustrus status er kategoriseret som 'uden beskæftigelse', 'deltidsbeskæftiget', 'fuldtidsbeskæftiget' og 'medhjælpende hustru'. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. INDLEDNING

11 Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i DDA modtog data i column-binary format. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V8) Disse variable tjener til at identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V9-V152). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af Gallup i 1977, kan genfindes i DDA-0240: Gallup Omnibus Data 1977, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser. (3) Specielle spørgsmål (V153-V180). Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Referencer Referencen tilbage til det oprindelige spørgeskema sker ved hjælp af spørgsmålsnummeret, der er angivet forrest i spørgsmålsteksten. Dette nummer angiver tillige den kolonne, hvori spørgsmålet var kodet på det oprindelige hulkort. Hvor der er flere spørgsmål i samme kolonne, er de nummereret f.eks. 19A, 19B osv. I selve datafilen findes der en angivelse af, i hvilket år undersøgelsen blev foretaget (V2), en angivelse af undersøgelsens løbenummer indenfor året (V3), og en angivelse af dokumentnummer indenfor året (V4), hvor 'dokument' skal forstås som spørgeskema eller kodenøgle for de gennemgående spørgsmål ('ombladet').

12 Missing data MD1 er overalt tilknyttet værdien 9, 99,..., og angiver kategorien 'uoplyst'. Denne værdi er fremkommet ved rekodning af blanke felter i data i forbindelse med kørsel af OSIRIS-programmet FBUILD. MD2 er overalt tilknyttet værdien 8, 88,..., og angiver en fælles kode for alle typer af fejlkodning (udokumenterede huller og hulkombinationer). Irrelevant (MD2): Irrelevant er kodet som strenge af ti-taller (10,100,..) Irrelevant-koden opstår ved, at et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. Der er ikke korrigeret for filter-fejl, alle besvarelser, der havde en betydende kode har beholdt denne, selv om de burde have været kodet irrelevant, resten er kodet irrelevant. Kortvægtning Meget tyder på at Gallup omnibus årgang benytter en speciel type kortvægtning til vægtning af respondenter til forskel fra den mere traditionelle variabelvægtning. Kortvægtning går i sin enkelthed ud på, at hvis en respondent skal vægtes to gange, så optræder personen to gange i data og ligeledes med tre, fire gange etc. For at holde vægtningerne ude fra hinanden har DDA dannet variablen "Original/dublet indikator" (V7 - herefter dublet indikator), som angiver, hvilken gang det er, observationen bliver gentaget. Dublet indikatoren er nul-styret, hvilket vil sige, at første gang en observation optræder er den kodet 00, næsten gang 01 etc. For at spare linier kan man nøjes med at tage første gang og sidste gang en observation optræder (her kaldet reduceret kortvægtning). Dvs. hvis en respondent skal vægtes med fem, er observationerne med dublet indikatoren 00 og 04 medtaget i data. Desværre er der ingen regel uden undtagelser - i visse tilfælde er en eller flere af de mellemliggende observationer medtaget - det giver dog ingen praktiske problemer ved konverteringen fra reduceret kortvægtning til variabelvægtning.

13 Desværre har det ikke været muligt at verificere vægtningsmetoden, og der er indicier i data, der både understøtter en opfattelse om reduceret kortvægtning (beskrevet ovenfor) og direkte kortvægtning (dvs. en respondent optræder med det antal observationer, denne skal vægtes med). Formodningen om reduceret kortvægtning understøttes af data's struktur og dublet indikatoren, mens formodningen om direkte kortvægtning understøttes af antallet af personer, der vægtes op til, idet den direkte vægtning vægter samtlige enkeltbusser i 1977 op til Hvis vægtningen konverteres til variabelvægtning ud fra formodningen om reduceret kortvægtning, vægtes busserne op til mellem 1700 og for nærværende omnibus. I DDA har vi valgt at konvertere vægtningen ud fra begge formodninger. Det er så op til sekundærundersøger at afgøre, hvilken vægtning der anses for at være korrekt. Med baggrund i tidligere Gallup praksis med kortvægtning er det dog DDA's opfattelse, at der er benyttet reduceret kortvægtning. Konverteringen fra reduceret kortvætning til variabelvægtning har bestået i at si overflødige observationer fra samtidig med, at vægt bibeholdes. Det er i praksis gjort ved at beholde den sidste observation for hver person og smide resten ud. Dublet indikatoren er opskrevet med 1 (dette gøres, fordi dublet indikatoren som nævnt er nul-styret) og omdøbt til "REKODET VÆGTVAR" (V7 - de vægtede procenter samt det vægtede antal respondenter i nærværende kodebog er udregnet på basis af denne variabel). Konverteringen fra direkte kortvægtning til variabelvægtning er gjort ved at tilføje en vægtkortvariabel kaldet "KORTVÆGT ID" (V8, som tæller antallet af gange, en respondent forekom i den originale, kortvægtede datafil). KODEBOG Identifikations-variable V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA studienummer Denne variabel har værdien 380 for alle respondenter. V ÅRSTAL

14 start 4, bredde 4 Årstal Denne variabel angiver årstallet for undersøgelsens gennemførelse. Den har værdien 1977 for alle respondenter. V BUSNUMMER start 8, bredde 2 Busnummer indenfor året Denne variabel angiver undersøgelsens nummer indenfor året. Variablen har værdien 01 for alle respondenter. V DOKUMENTNUMMER start 10, bredde 1 Dokumentnummer indenfor året Denne variabel angiver nummeret indenfor året på den anvendte kodenøgle. Denne variabel har værdien 1 for alle respondenter. V DDA SEKVENSNUMMER start 11, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et respondent-sekvensnummer dannet af DDA. Sekvensnummeret identificerer entydigt hver respondent inden for den enkelte bus. V RESPONDENTNUMMER start 15, bredde 4 Respondent-identifikationsnummer Variablen indeholder respondenternes identifikationsnummer fra originaldata. Koden 9999 angiver uoplyst V REKODET VÆGTVAR start 19 7: Original/dublet indikator Variabelvægt genereret i DDA ud fra formodningen om

15 reduceret kortvægtning jf. indledningen. De vægtede procenter samt det vægtede antal respondenter i nærværende kodebog er udregnet på basis af denne variabel. v% antal kode casen vægtes med een casen vægtes med to casen vægtes med tre casen vægtes med fire casen vægtes med fem casen vægtes med seks vægtet antal: 1800 V KORTVÆGT ID start 20 7: Kortvægt-ID Variablen er dannet af DDA og indeholder en angivelse af, hvor mange gange en given case forekom i den originale, kortvægtede datafil. v% antal kode casen forekom een gang casen forekom to gange casen forekom tre gange casen forekom fire gange casen forekom fem gange vægtet antal: 1800 Baggrundsvariable V HUSSTANDSSTØRRELSE start 21 54A: Antal personer i husstanden ialt v% antal kode En person To personer Tre personer Fire personer

16 Fem personer eller flere vægtet antal: 1800 V HUSST. ANTAL VOKSNE start 22, manglende data: = 9 54B: Antal voksne i husstanden Som voksne defineres personer på 15 år eller derover En voksen To voksne Tre eller flere voksne Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V HUSST.ANT.BØRN U.15 start 23, manglende data: = 9 54C: Antal børn under 15 år barn børn børn eller flere børn Uoplyst svarprocent: 37 vægtet antal: 1800 V HUSST.INGEN BØRN start 24 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.1. Ingen børn eller unge (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800

17 V HUSST.BØRN U.2 ÅR start 25 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.2. Børn under 2 år (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800 V HUSST.BØRN 2-5 ÅR start 26 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.3. Børn mellem 2 og 5 år (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800 V HUSST.BØRN 6 ÅR start 27 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.4. Børn 6 år (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800

18 V HUSST.BØRN 7-15 ÅR start 28 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.5. Børn 7-15 år (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800 V HUSST.UNGE O.15 ÅR start 29 55A: Er der i husstanden hjemmeværende børn eller unge? Hvis ja : Hvad er børnenes alder? 55A.6. Unge 16 år eller derover (EVT. DOBBELTSVAR OG EVT. MEDREGNET SVARPERSONEN) v% antal kode Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1800 V HUSSTANDSTYPE start 30 55B: Husstandens sammensætning (KUN ET SVAR) v% antal kode Husstand, evt. enlig (under 45 år, ingen børn) Hussstand med mindre børn (ældste barn 0-6 år) Husstand med børn (ældste barn 7-12 år)

19 Husstand med større hjemmeværende børn (ældste barn år) Husstand uden børn (husfader 45 år eller derover) Enlig (1 person, 45 år eller derover) vægtet antal: 1800 V BOLIGTYPE start 31 56: Boligens art v% antal kode Eget enfamilieshus eller tofamilieshus Lejet enfamilieshus eller tofamilieshus Egen eller lejet gård Lejet lejlighed i enfamilieshus eller tofamilieshus Lejet lejlighed i beboelsesejendom Ejerlejlighed Lejet værelse vægtet antal: 1800 V HUSST.OVERH.STILL. start 32, manglende data: = 99 57: Husstandsoverhovedets stilling Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær, lavere Funktionær, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler, Selvstændig håndværksmester Selvstændig iøvrigt Lærling, elev, studerende etc Ude af erhverv (pensionist o.a.) Gift uden selverhverv Uoplyst svarprocent: 97 vægtet antal: 1800 V HUSST.OVERH.UDD. start 34 58A: Husstandsoverhovedets skoleuddannelse

20 v% antal kode Folkeskole (A-linie): 7 års skolegang eller kortere Folkeskole (A-linie) : mere end 7 års skolegang Mellemskole og realeksamen eller tilsvarende Studentereksamen eller tilsvarende eller højere uddannelse Vil ikke svare Uoplyst vægtet antal: 1800 V HUSMODERS STILLING start 35 58B: Husmoderens stilling v% antal kode Ingen kvindelig husmoder Husmoder uden selverhverv Husmoder med selverhverv, heltid Husmoder med selverhverv, deltid Medhjælpende hustru Uoplyst vægtet antal: 1800 V INDKOMST FOR IP start 36 Vi vil gerne kunne analysere resultaterne af denne undersøgelse i forhold til befolknigens indtægt. På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil nu bede dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres personlige indtægt - og vi tænker kun på bruttotindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe der passer i Deres tilfælde. 59: Egen indtægt (brutto) (Vis kort A) v% antal kode Under kr kr kr kr kr

21 kr kr kr kr kr kr eller derover Ved ikke, vil ikke svare vægtet antal: 1800 V INDKOMST FOR HUSST. start 38 Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens samlede indtægt. 60: Husstandens samlede indtægt (brutto) (Vis kort A) v% antal kode Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller derover Ved ikke, vil ikke svare vægtet antal: 1800 V IP KØN start 40 61A: Køn v% antal kode Mand Kvinde vægtet antal: 1800 V IP ALDER start 41

22 61B: Alder v% antal kode år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 1800 V IP STILLING start 43, manglende data: = 99 62: Egen stilling Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær, lavere Funktionær, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler, Selvstændig håndværksmester Selvstændig iøvrigt Lærling, elev, studerende etc Ude af erhverv (pensionist o.a.) Gift kvinde uden selverhverv Medhjælpende hustru Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V IP SKOLEUDDANNELSE start 45 63A: Svarpersonens skoleuddannelse v% antal kode Folkeskole (A-linie): 7 års skolegang eller kortere Folkeskole (A-linie) : mere end 7 års skolegang Mellemskole og realeksamen eller tilsvarende Studentereksamen eller tilsvarende eller højere uddannelse Vil ikke svare

23 vægtet antal: 1800 V IP STILL.I HUSST. start 46 63B: Svarpersonens stilling i husstanden v% antal kode Husfader Husmoder Anden voksen vægtet antal: 1800 V IP CIVILSTAND start 47 63C: Civilstand v% antal kode Ugift Gift/samlevende Tidligere gift vægtet antal: 1800 V STEMME V.FV 1977 start 48, manglende data: = : Stemte De ved folketingsvalget den 15. februar i år? På hvilket parti? A. Socialdemokratiet B. Radikale C. Konservative E. Retsforbundet F. Socialistisk Folkeparti K. Kommunister M. Centrum-Demokrater Q. Kristeligt Folkeparti S. Slesvigsk Parti V. Venstre Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet P. Pensionistpartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti

24 Stemte ikke Stemte blankt Andre svar Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V STEMME IMORGEN start 50, manglende data: = : Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg imorgen? A. Socialdemokratiet B. Radikale C. Konservative E. Retsforbundet F. Socialistisk Folkeparti K. Kommunister M. Centrum-Demokrater Q. Kristeligt Folkeparti S. Slesvigsk Parti V. Venstre Y. Venstresocialisterne Z. Fremskridtspartiet P. Pensionistpartiet Andre partier Har ikke stemmeret Ved ikke parti Vil ikke svare om parti Vil ikke stemme Vil stemme blankt Andre svar Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V VILLIG T. GENINT. start 52, manglende data: = 9 68: Gallup gennemfører løbende mange forskellige undersøgelser. Må vi eventuelt have lov til at komme tilbage ved en senere lejlighed og interviewe Dem igen? Ja Nej Uoplyst

25 V INTERVIEW GENMF. I start 53, manglende data: = 9 69A: Interviewet gennemført som: Første interview i husstanden Andet interview i husstanden Tredie eller fjerde interview i husstanden Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V INTERVIEW GENMF.II start 54, manglende data: = 9 69B: Interviewet gennemført ved: Første kontaktforsøg Andet kontaktforsøg Tredie kontaktforsøg Fjerde eller senere kontaktforsøg Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V INTERVIEW STED start 55, manglende data: = 9 69C: Interview gennemført i: Århus Ålborg eller Nørre Sundby Odense Randers eller Esbjerg Uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1800 V INTERVIEW DAG start 56, bredde 2, manglende data: = 99 70: Interview dag Variablen indeholder datoen for interviewet, dvs. dagens nummer i måneden, koden 88 angiver udokumenterede koder og koden 99 angiver uoplyst.

26 V INTERVIEW MÅNED start 58 72: Interview måned Variablen angiver nummeret på den måned, interviewet blev foretaget i: v% antal kode Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Uoplyst vægtet antal: 1800 V URBANISERINGSGRAD start 60 73: Urbaniseringsgrad v% antal kode København, Frederiksberg, Gentofte Hovedstadens forstæder Provinsbyer Landdistrikter vægtet antal: 1800 V DISTRIKTSNR.2.CIF. start 61, manglende data: = 99 74: Distriktsnummer, andet ciffer Denne variabels indhold var oprindeligt udokumenteret, men p.b.a. DDA-017 (Valgundersøgelsen 1975) der indeholdt en lignende variabel, må følgende dokumentation antages at være gældende.

27 Hovedstadsområdet Sjælland Lolland-Falster og Bornholm Fyn Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 Månedsblade V MND.BL. BILEN start 63, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.1. Bilen (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. BO BEDRE start 64, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.2. Bo Bedre (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt

28 Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. BÅDNYT start 65, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.3. Bådnyt (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. DET BEDSTE start 66, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.4. Det Bedste (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. EVA start 67, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.5. Eva (Vis kort 1)

29 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. LEV VEL start 68, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.6. Lev Vel (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. SAMVIRKE start 69, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.7. Samvirke (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. VI UNGE start 70, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.8. Vi Unge

30 (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. MIT L.NOV. start 71, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, 9.9. Mit Livs Novelle (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. MOTOR start 72, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, Motor (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. ALT OM MAD start 73, manglende data: = 9

31 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, Alt om Mad (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 V MND.BL. NY NOTAT start 74, manglende data: = 9 9: Hvilke af disse månedsblade har De læst eller set i indenfor de sidste 4 uger, Det ny Notat (Vis kort 1) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1800 Ugeblade V UGEBL.ALT F.DAMERNE start 75, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, 10.1 Alt for Damerne (Vis kort 2)

32 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. ANDERS A. start 76, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, 10.2 Anders And & Co. (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. BILLED BL. start 77, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, 10.3 Billed Bladet (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. DANSK FAM.BL start 78, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Dansk Familieblad

33 (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. FAM.JOURN. start 79, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, 10.5 Familie Journalen (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. FEMINA start 80, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Femina (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. HENDES VERD. start 81, manglende data: = 9

34 10-11: Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Hendes Verden (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. HJEMMET start 82, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, 10.8 Hjemmet (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. RAPPORT start 83, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Rapport (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800

35 V UGEBL. SE OG HØR start 84, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Se og Hør (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. SØNDAGS BT start 85, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Søndags B.T. (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. NY UDE&HJ. start 86, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Nyt Ude & Hjemme (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

36 svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. LANDBR.MAG. start 87, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Landbrugsmagasinet (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. LANDSBLADET start 88, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Landsbladet (Vis kort 2) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V UGEBL. INGEN LÆST start 89, manglende data: = : Hvilke af disse ugeblade har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i, Ingen af ugebladene læst (Vis kort 2)

37 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 Søndagsaviser V SØND.A.AKTUELT start 90, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Aktuelt (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.BERL.TID. start 91, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Berlingske Tidende (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800

38 V SØND.A.FR.B.AMTS A. start 92, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Frederiksborg Amts Avis (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.JYDSKE TID. start 93, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Jydske Tidende (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.JYLLANDSP. start 94, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Jyllandsposten (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

39 svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.MORGENPOSTEN start 95, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Morgenposten (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.POLITIKEN start 96, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Politiken (Vis kort 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1800 V SØND.A.VENDS.TID. start 97, manglende data: = Hvilke af disse weekend- og søndagsaviser har De læst eller set i indenfor de sidste 7 dage, Vendsyssel Tidende (Vis kort 3)

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere