EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/2003 2003/0165(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 18.december 2003 PE / ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til udtalelse (PE ) Piia-Noora Kauppi Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer Forslag til forordning (KOM(2003) 424 C5-0329/ /0165(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 68 Betragtning 4 a (ny) (4a) Formålet med forordningen er at øge betydningen af adfærdskodekser, f.eks. nationale selvregulerende kodekser for reklame, der anvendes effektivt i hele EU. Adfærdskodekser spiller en vigtig rolle til fremme af loyal handelspraksis, herunder ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, samt harmonisering heraf på tværs af nationale grænser. Kodekser resulterer ofte i en bedre forbrugerbeskyttelse end lovgivning. AM\ doc PE /68-121

2 Ernærings- og sundhedsanprisninger er på én gang et markedsførings- og reklamespørgsmål og et spørgsmål om forbrugerbeskyttelse og bør derfor reguleres ved hjælp af rimelige og hensigtsmæssige fællesskabsbestemmelser suppleret af effektive adfærdskodekser. Kommissionens nyligt offentliggjorte undersøgelser viser med al ønskelig tydelighed, at national selvregulering i forbindelse med reklame er en succes. En formel anerkendelse af effektive adfærdskodekser vil yderligere styrke selvregulering af reklame og bidrage til opnåelse af de højeste normer i hele EU. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 69 Betragtning 17 (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af mangeårig, ukontroversiel videnskabelig viden, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en liste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. (17) Sundhedsanprisninger, der beskriver næringsstoffers eller andre stoffers betydning for vækst, udvikling og kroppens normale fysiologiske funktioner på grundlag af almindeligt anerkendte videnskabelige data, bør omfattes af en anden slags vurdering og godkendelse. Det er derfor nødvendigt at vedtage en fællesskabsliste over tilladte anprisninger, der beskriver et næringsstofs eller andet stofs betydning. Ændringsforslaget er en naturlig følge af ændringsforslaget til artikel 12. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 70 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. Den hindrer ikke spredning af information PE / /34 AM\ doc

3 eller henstillinger, der udelukkende rettes mod læger, sygeplejersker, farmaceuter, andre fagfolk i sundhedssektoren og/eller ernæringsfysiologer. Det er af afgørende betydning at kunne udsende mere detaljeret information om fødevarer til relevante fagfolk i sundhedssektoren for at fremme deres forståelse og give dem mulighed for på behørig vis at rådgive deres klienter. Ændringsforslag 71 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. 2. Denne forordning finder anvendelse for ernærings- og sundhedsanprisninger i mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer, der uden videre forarbejdning leveres til den endelige forbruger. Den finder ligeledes anvendelse for fødevarer, der skal leveres til restauranter, hospitaler, skoler, kantiner og lignende storkøkkener. Nyttige oplysninger eller anbefalinger, som udelukkende er bestemt for personer, der er kvalificerede inden for medicin, ernæring eller apotekervæsen, tillades fortsat. Der skal stadig væk være mulighed for på fødevarer bestemt til særlig ernæring i henhold til diætrammedirektiv 89/398/EØF at anbringe nyttige oplysninger og anbefalinger, som udelukkende er bestemt for kvalificerede personer. AM\ doc 3/34 PE /68-121

4 Ændringsforslag 72 Artikel 1, stk Ernærings- og sundhedsanprisninger, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, betragtes som vildledende reklame som defineret i Rådets direktiv 84/450/EØF. udgår Ifølge bestemmelserne i stk. 3 betragtes alle ernærings- og sundhedsanprisninger, der ikke er i overensstemmelse med forordningen, som vildledende reklame som defineret i direktiv 84/450/EØF. Der er ikke (!) tale om nogen kontrol af anprisningens konkrete vildledende karakter i det enkelte tilfælde. I stk. 3 går man således ud fra en ukorrekt retlig forestilling om anprisningers vildledende karakter. Der tages rent abstrakt udgangspunkt i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. Dette er i modstrid med procedurens grundlæggende principper. Ændringsforslag 73 Artikel 1, stk Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i særlige EFbestemmelser om fødevarer til særlig ernæring. 4. Denne forordning finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i særlige EFbestemmelser om ernærings- og sundhedsangivelser, såsom forordning (EF) nr. 2991/94 af 5. december 1994 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer. Alle ernærings- og sundhedsangivelser, for hvilke der allerede findes fællesskabsretlige regler, skal stadig væk kunne anvendes. Disse angivelser har med succes været indført i mange år, er forbrugerne velkendte og derfor ikke vildledende. Dette gælder f.eks. ernærings- PE / /34 AM\ doc

5 og sundhedsangivelser i henhold til forordning (EF) nr. 2991/94 (forordningen om smørbare fedtstoffer), såsom "ekstra fedtreduceret", "fedtreduceret" eller "let" i forbindelse med smørbare fedtstoffer, forordning (EF) nr. 2597/97 om supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk, direktiv 80/777/EØF (mineralvandsdirektivet) eller i henhold til rammedirektivet om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (diætrammedirektivet). Ændringsforslag af Janelly Fourtou Ændringsforslag 74 Artikel 1, stk. 4 a (nyt) 4a. Denne forordning finder ikke anvendelse på produkter, for hvilke der allerede gælder særlige fællesskabsbestemmelser, som forbyder anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger ved mærkning og på emballage, samt fastsætter regler for reklame. Or. fr Der bør ikke fastsættes regler for noget, når dette allerede er sket via lovgivning. I artikel 47 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin forbydes ernærings- og sundhedsanprisninger i forbindelse med beskrivelse, benævnelse og præsentation. Samme forordnings artikel 48 indeholder bestemmelser om reklame i forbindelse med vin. I Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 fastsættes regler for mærkning og præsentation af vin. Endvidere sættes der i Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002 snævre rammer for oplysningskampagner og salgsfremstød for vin på det indre marked, hvad angår angivelser vedrørende de sundhedsmæssige virkninger af en moderat indtagelse af vin samt en alsidig kost. Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 75 Artikel 2, stk. 1 (1) "anprisning": et budskab eller en fremstilling, der ikke er obligatorisk i henhold til EF-bestemmelser eller nationale bestemmelser, herunder billeder, grafik eller symboler, og som angiver, indikerer eller (1) "anprisning": et budskab eller en fremstilling, der ikke er obligatorisk i henhold til EF-bestemmelser eller nationale bestemmelser, herunder billeder, grafik eller symboler, og som angiver, at en fødevare AM\ doc 5/34 PE /68-121

6 antyder, at en fødevare har særlige egenskaber har særlige egenskaber Den oprindeligt foreslåede tekst skaber et stort "gråt område" for annoncører med hensyn til symboler, der ikke er i modstrid med den gældende lovgivning. F.eks. vil et budskab med et tilfreds smil i forbindelse med indtagelsen af en bestemt fødevare kunne opfattes som en henvisning til, at den pågældende fødevare får kunden til at føle sig godt tilpas, og vil derfor ifølge Kommissionens forslag kunne forbydes. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslag 25. Ændringsforslag 76 Artikel 2, nr. 2 2) "næringsstof": protein, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler anført i bilaget til direktiv 90/496/EØF samt stoffer, der tilhører eller er komponenter i en disse kategorier 2) "næringsstof": protein, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler anført i bilaget til direktiv 90/496/EØF eller den kommende forordning om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer, samt stoffer, der tilhører eller er komponenter i en disse kategorier Der bør også henvises til de vitaminer og mineraler, der fremgår af listen i den kommende forordning om berigelse af fødevarer med vitaminer og mineraler (KOM(2003) 671). Ændringsforslag 77 Artikel 2, nr. 6 6) "anprisning af en reduceret risiko for sygdom": en sundhedsanprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse 6) "anprisning af en reduceret risiko for sygdom": en sundhedsanprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at indtagelse PE / /34 AM\ doc

7 af en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele i betydelig grad reducerer en risikofaktor for udvikling af en sygdom hos mennesker af en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele i betydelig grad reducerer risikoen for udvikling af en sygdom hos mennesker Da angivelserne skal forstås af forbrugerne, er det nødvendigt, at definitionen går på en reduktion af en risiko og ikke en risikofaktor. Det vil således være lettere at forstå en oplysning om, at sygdomsrisikoen reduceres (f.eks. "Kan mindske risikoen for en hjerte-karsygdom"), end en oplysning om, at en risikofaktor, der er relevant for sygdommen, reduceres (f.eks. "Kan nedsætte homocystinniveauet"). Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 78 Artikel 2, stk. 8 a (nyt) 8a) "Sundhed": almen fysisk, psykisk og social velbefindende. Forslaget til forordning omhandler hovedsageligt regler for sundhedsanprisning, men forslaget indeholder ikke nogen definition af "sundhed". Den foreslåede definition er den samme som den, der anvendes af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Ændringsforslag 79 Artikel 3, stk. 2, litra b b) rejse tvivl om andre fødevarers sikkerhed og/eller rette næringsværdi b) rejse tvivl om andre fødevarers rette næringsværdi AM\ doc 7/34 PE /68-121

8 Spørgsmålet om fødevaresikkerhed bør ikke nævnes. Den foreliggende forordning fastsætter bestemmelser om beskyttelse af forbrugerne mod vildledelse og bedrag i form af ernæringsog sundhedsanprisninger. Tanken om sikrere fødevarer og foder er udgangspunktet for den nye europæiske fødevarelovgivning, og der fastsættes regler herfor i andre EF-retsforskrifter (jf. forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen). Derfor skal der ikke også i denne forordning tales om produktsikkerheden. Ændringsforslag af Janelly Fourtou Ændringsforslag 80 Artikel 4, stk. 3 3.For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes (a) sundhedsanprisninger (b) andre ernæringsanprisninger end dem, der henviser til en reduktion af alkoholindholdet eller energiindholdet. udgår Or. fr En følge af ændringsforslaget vedrørende artikel 1. Da der endnu ikke findes regler for ernærings- og sundhedsanprisninger af alkoholholdige drikkevarer, er det uretfærdigt og overdrevent i forvejen at forbyde alle former for anprisninger, når disse er videnskabeligt korrekte. I øvrigt er det i modstrid med forbrugernes ret til oplysning, som garanteres i EFtraktatens artikel 153, at udelukke disse i forvejen. Ændringsforslag af Toine Manders Ændringsforslag 81 Artikel 4, stk. 3, indledning 3. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. må der ikke anvendes 3. For drikkevarer med et alkoholindhold på over 12 % vol. må der ikke anvendes Or. nl PE / /34 AM\ doc

9 Vin og øl betragtes almindeligvis som en vigtig del af sund kost. Videnskabelige undersøgelser viser, at et moderat konsum af øl eller vin kan have en positiv indvirkning på sundheden og kan give en potentiel beskyttelse mod f.eks. hjerte-kar-sygdomme, osteoporose, galdesten og bestemte former for diabetes. Ændringsforslag 82 Artikel 6, stk Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendte videnskabelige data. 1. Ernærings- og sundhedsanprisninger skal være baseret på og dokumenteret ved almindeligt anerkendt videnskabelig viden. En klarere formulering. Ændringsforslag 83 Artikel 6, stk Fødevarevirksomhedsledere, der anvender en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør begrunde anvendelsen af anprisningen. 2. Fødevarevirksomhedsledere, der anvender en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør ud fra proportionalitetsprincippet begrunde anvendelsen af anprisningen. Det er principielt positivt, at det tilstræbes, at anprisninger skal være videnskabeligt begrundet. I den forbindelse bør den videnskabelige begrundelse for en anprisning kunne præsteres med et forholdsmæssigt ressourceforbrug (litteratur, dokumentation, generel ernæringsviden). Det skal i hvert enkelt tilfælde ud fra den pågældende sag fastlægges, hvor omfattende og dybtgående en videnskabelig viden der skal ligge til grund for begrundelsen, og dette bør stå i et sagligt korrekt forhold til den anvendte anprisning. Således bør f.eks. ernæringsanprisninger som regel begrundes med videnskabelig litteratur og dokumentation AM\ doc 9/34 PE /68-121

10 og nye anprisninger af en reduceret sygdomsrisiko med kliniske undersøgelser. Ændringsforslag 84 Artikel 7, stk. 2 og 3 For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 2-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF. Desuden skal mængden af stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen. For sundhedsanprisninger skal de oplysninger, der skal gives, bestå af gruppe 1-oplysninger, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF. Desuden skal mængden af stoffer, som ernærings- eller sundhedsanprisningen vedrører, og som ikke fremgår af næringsdeklarationen, angives i nærheden af næringsdeklarationen, medmindre de i forvejen skal angives i henhold til andre retsforskrifter. En bindende næringsdeklaration i forbindelse med sundhedsanprisninger af et omfang som i gruppe 2 (Big 8) er ikke saglig korrekt, da den ikke giver forbrugerne nogen fornuftige yderligere oplysninger. Dette gælder f.eks. for produkter, hvor oplysning om næringsværdier resulterer i en 0-deklaration (såsom oplysninger om fedt, fedtsyrer, kostfibre og natrium i forbindelse med limonade eller vand med sødemidler, oplysninger om sukker og kostfibre i forbindelse med smørbare fedtstoffer med henvisning til mættede fedtsyrer, oplysninger om fedt i forbindelse med drikkevarer eller om protein i forbindelse med fedtstoffer). Af den grund bør der kun være tale om en bindende næringsdeklaration med oplysninger af et omfang som i gruppe 1 (Big 4). Ændringsforslag 85 Artikel 8, stk Det er kun tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning og opfylder betingelserne i bilaget. 1. Det er kun tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning. Indeholder bilaget betingelser for visse ernæringsanprisninger, overholdes disse. PE / /34 AM\ doc

11 Ifølge bestemmelserne i stk. 1 skal det fremover kun være tilladt at anvende de ernæringsanprisninger, der nævnes i forordningens bilag (udtømmende liste). Andre end de her nævnte anprisninger, såsom henvisning til fler- og enkeltumættede fedtsyrer, Omega-3- fedtsyrer eller kolesterol, skal ikke tillades fremover. Dermed mister forbrugerne retten til oplysning om produktets væsentlige egenskaber. Der har siden 1990 eksisteret fælles europæiske regler for anvendelsen af ernæringsanprisninger (direktiv 90/496/EØF). Henvisning til et produkts særlige næringsindhold medfører en deklaration af næringsværdier i form af en næringsværditabel. Heri angives mængden af næringsstoffer (i mg/100 g eller 100 ml). På den måde er en vildledelse af forbrugerne med hensyn til et produkts næringsstofindhold udelukket. Derfor er den bedste løsning en "åben liste" i retning af en praksiskodeks, der som en vejledende hjælp til virksomhedslederne indeholder eksempler på næringsværdioplysninger og betingelserne for at anvende dem. Listen bør udelukkende kunne ændres på grundlag af videnskabelig viden. Ændringsforslag 86 Artikel 9, stk Sammenlignende ernæringsanprisninger skal sammenligne den pågældende fødevares sammensætning med en række fødevarer, der tilhører samme kategori, men som ikke har en sammensætning, der tillader, at de er omfattet af en anprisning, herunder andre varemærkers fødevarer. udgår Skal der ifølge stk. 2 foretages en sammenligning af sammensætningen? Såvel sammenligningens omfang ("med en række fødevarer") som dens form er uklar. Den østrigske fødevareindustri opfatter stk. 2 således, at virksomhedslederen til orientering i forvejen skal sammenligne sit produkts sammensætning med andre produkter (også andre varemærker). Meningen kan ikke være, at virksomhedslederen har pligt til på emballagen at opremse sammensætningen af de produkter, hvormed han i forvejen har sammenlignet sit eget produkt, og i den forbindelse nævne de øvrige varemærker. En sådan fortolkning ville være betænkelig ud fra konkurrencebestemmelserne om sammenlignende reklame. Det er ikke forståeligt, at man skal have pligt til at henvise til fødevarer, der tilhører samme kategori, og hvis AM\ doc 11/34 PE /68-121

12 sammensætning ikke tillader anvendelse af nogen anprisning. Derfor bør stk. 2 udgå. Ændringsforslag 87 Artikel 10, stk Det er kun tilladt at anvende sundhedsanprisninger, hvis de opfylder de generelle bestemmelser i kapitel II og de særlige bestemmelser i dette kapitel, og hvis de er godkendt i henhold til denne forordning. 1. Det er kun tilladt at anvende sundhedsanprisninger, hvis de opfylder de generelle bestemmelser i kapitel II og de særlige bestemmelser i dette kapitel. Ifølge artikel 10, stk. 1, forbydes det generelt at anvende sundhedsanprisninger, medmindre de er godkendt. Sundhedsanprisninger skal kun tillades anvendt, hvis de er godkendt i henhold til forordningens bestemmelser. Dette generelle forbud gælder samtlige sundhedsanprisninger, uafhængigt (!) af om de egner sig til at vildlede forbrugerne. Dette forbud er for vidtgående, da det også omfatter anprisninger, som beror på videnskabelig viden og ikke vildleder forbrugerne. Derfor bør alle anprisninger, som beror på almindeligt anerkendt videnskabelig viden og forstås af forbrugerne, kunne anvendes uden yderligere forudgående godkendelse. Krænkelse af proportionalitetsprincippet Ifølge EF-Domstolens seneste domme er et generelt forbud mod sundhedsanprisninger uden forudgående godkendelse en uforholdsmæssig og sagligt ikke berettiget foranstaltning til beskyttelse af forbrugerne 1. Efter EF-Domstolens mening kan forbrugerbeskyttelsen også sikres ved mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. en forpligtelse for fabrikanten eller distributøren til i tilfælde af tvivl at fremlægge bevis for rigtigheden af de angivne oplysninger. 2 Kommissionens fraviger sin hidtidige holdning Det er fortsat uklart, hvorfor Kommissionen fraviger sin hidtidige holdning til det forholdsmæssigt rimelige i bestemmelser, som skaber hindringer for markedsføring af produkter, (jf. bl.a. argumentationen i sag C-221/00) og dermed følger en reguleringsstrategi, der af EF-Domstolen vurderes som værende ikke-forholdsmæssig og ikke sagligt berettiget. 1 EF-Domstolens dom af 23. januar 2003 i sag C-221/00 (Kommissionen mod Republikken Østrig) og dom af 23. januar 2003 i forenede sager C-421/00, C-426/00 og C-16/01 (Sterbenz). 2 EF-Domstolens dom i sag C-77/97 (Unilever), Sml I, s. 431, præmis 35, og dom i sag C-221/00, præmis 49. PE / /34 AM\ doc

13 Ændringsforslag 88 Artikel 10, stk. 2, indledning 2. Det er kun tilladt at anvende sundhedsanprisninger, hvis følgende oplysninger fremgår af mærkningen: 2. I forbindelse med godkendelsesproceduren i artikel 13 eller på den EF-liste, der skal opstilles i henhold til artikel 12, kan det fastsættes, at det kun er tilladt at anvende sundhedsanprisninger, hvis følgende oplysninger fremgår af mærkningen: En pligt til på en fødevares emballage at anbringe yderligere oplysninger, såsom konsummængde og konsummønster, samt eventuelle advarsler er overdrevent og sagligt ikke berettiget. Uden nogen risikoanalyse foreligger der ingen videnskabelige data, som for at beskytte forbrugerne ville kunne berettige en sådan pligt for fødevarers vedkommende. En eventuel deklarationspligt ville kun kunne blive aktuel ved undersøgelse af det enkelte tilfælde. Eventuelle (videnskabeligt berettigede) yderligere oplysninger skal fremover stå til forbrugernes rådighed via andre kommunikationsveje end etiketten, såsom Internet, Carelines eller brochurer. Disse kommunikationsvejes anvendelse i praksis er allerede en succes i mange lande samt accepteret og efterspurgt af forbrugerne. Ændringsforslag 89 Artikel 12, stk Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i udgår AM\ doc 13/34 PE /68-121

14 listen omhandlet i stk. 2. Pålidelige sundhedsanprisninger jf. artikel 12, som beskriver et næringsstofs eller et andet stofs almindeligt anerkendte rolle og forstås af forbrugerne, skal kunne anvendes uden yderligere begrænsninger, da disse alene pr. definition ikke rummer nogen fare for vildledelse af forbrugerne. Der må tages afstand fra - som det fastsættes i stk. 1 - at begrænse anvendelsen til anprisninger, der er opført på (lukkede) lister. I påkommende tilfælde ville virksomhedslederen have pligt til at bevise stoffets anpriste virkning (jf. EF-Domstolens dom i sag C-221/00). Ændringsforslag 90 Artikel 12, stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over anprisninger som omhandlet i stk. 1. udgår Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. Se begrundelsen vedrørende artikel 12, stk. 1. PE / /34 AM\ doc

15 Ændringsforslag 91 Artikel 12, stk Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom, idet der dog kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 22. udgår Se begrundelsen vedrørende artikel 12, stk. 1. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 92 Artikel Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de indgår i listen omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over anprisninger som omhandlet i stk Uanset artikel 10, stk. 1, kan der anvendes sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner, som er baseret på almindeligt anerkendte videnskabelige data, og som forstås fuldt ud af gennemsnitsforbrugeren, hvis de afspejler det illustrative eksempel i Kommissionens liste over tilladte sundhedsanprisninger som omhandlet i stk Senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 1 år] forelægger medlemsstaterne Kommissionen lister over illustrative sundhedsanprisninger, som de ønsker AM\ doc 15/34 PE /68-121

16 Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23 senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EFliste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af listen omhandlet i stk. 2, andet afsnit, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom, idet der dog kan vedtages beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 22. indføjet i fællesskabslisten over tilladte sundhedsanprisninger. Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 23, stk. 2, senest den... [sidste dag i den måned, hvor denne forordning er vedtaget + 3 år] en EF-liste over illustrative sundhedsanprisninger, der beskriver et næringsstofs eller et andet stofs betydning for vækst, udvikling og kroppens normale funktioner. Ændringer af listen vedtages efter proceduren i artikel 23, stk. 2, på Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. 3. Fra denne forordning er trådt i kraft til vedtagelse af fællesskabslisten over illustrative sundhedsanprisninger, kan der under fødevarevirksomhedslederens ansvar anvendes sundhedsanprisninger, forudsat at de er i overensstemmelse med denne forordning og med eksisterende nationale bestemmelser herom. Det er nyttigt at opdele sundhedsanprisninger i to kategorier som foreslået af Kommissionen, nemlig i anprisninger der henviser til kroppens funktioner (art. 12), og anprisninger af en reduceret risiko for sygdom (art. 13). Kommissionens forslag om oprettelse af en liste over tilladte anprisninger vedrørende kroppens funktioner bør støttes. En sådan fortegnelse er et hensigtsmæssigt middel til regulering af anprisninger, der er sundhedsmæssigt forsvarlige, samtidig med at man derved undgår besværlige godkendelsesprocedurer for hvert enkelt tilfælde. En afklaring af ordlyden og en henvisning til definitionerne i forslagets artikel 2 er imidlertid påkrævet. PE / /34 AM\ doc

17 Ændringsforslag 93 Artikel 13, stk Ud over de generelle bestemmelser i denne forordning og de særlige bestemmelser i stk. 1 gælder det for anprisninger af en reduceret risiko for sygdom, at mærkningen også skal indeholde en angivelse af, at en række risikofaktorer kan være relevante for sygdom, og at det ikke er givet, at ændring af en af disse risikofaktorer har en gavnlig virkning. udgår Dette stk. kan udgå, eftersom yderligere angivelser, såsom oplysninger om varieret kost, om forbrugsmønster og oplysninger til bestemte personer, i forvejen skal fremgå af mærkningen i henhold til artikel 10. Ændringsforslag 94 Artikel 14, stk. 1, afsnit 1 1. En ansøgning om den i artikel 10, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. 1. En ansøgning om den i artikel 13, stk. 1, omhandlede godkendelse indgives til autoriteten. I forordningsforslaget fastsættes en uforholdsmæssigt tids- og omkostningskrævende godkendelsesprocedure hos EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet). Denne procedure skal vare mindst 9 måneder og kan sammenlignes med godkendelsesproceduren for lægemidler(!). Det finansielle og administrative ressourceforbrug i forbindelse med denne godkendelse er konkurrenceforvridende, da de små og mellemstore virksomheder næppe kan overkomme det. Derfor ville disse virksomheder fremover være udelukket fra at anvende anprisninger! AM\ doc 17/34 PE /68-121

18 Følgelig bør der kun kræves en godkendelsesprocedure for anprisninger, der vedrører reduktion af en risiko for sygdom (f.eks. "Kalcium nedsætter risikoen for osteoporose"). Ernærings- og sundhedsanprisninger, som beror på almindelige videnskabelige data samt forstås af forbrugerne, bør kun skulle indberettes til de nationale myndigheder (anmeldelsesproceduren). Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 95 Artikel 14, stk. 1, litra b og c b) straks informere medlemsstaterne og Kommissionen om ansøgningen og stille ansøgningen og supplerende oplysninger, som ansøgeren har afgivet, til rådighed for dem c) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. udgår Ved at flytte disse litraer til artikel 16 beskyttes fortroligheden, indtil efter der er truffet afgørelse om en ansøgning. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 96 Artikel 14, stk. 4 a (nyt) 4a. I tilfælde af nye levnedsmidler som defineret i forordning (EF) nr. 258/97 kan ansøgningen om godkendelse af sundhedsanprisninger som omhandlet i nærværende forordning efter ansøgerens valg indgives sammen med den i artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede ansøgning. En sådan ansøgning skal indeholde alle de i nærværende forordning fastsatte krav til en ansøgning om godkendelse af sundhedsanprisninger. PE / /34 AM\ doc

19 Hvis den i forordning (EF) nr. 258/97 omhandlede afgørelse om tilladelse imidlertid ikke er påkrævet i forbindelse med nye levnedsmidler, skal ansøgeren ansøge om den behørige tilladelse for en sundhedsanprisning, der anvendes for sådanne nye levnedsmidler, i overensstemmelse med nærværende forordnings bestemmelser. For at undgå overlappende ansøgninger bør producenter af nye levnedsmidler have mulighed for at indgive en fælles ansøgning om tilladelse til markedsføring af nye levnedsmidler og om anvendelse af en eventuel sundhedsanprisning på sådanne nye levnedsmidler. Ændringsforslag 97 Artikel 14, stk. 4 a (nyt) 4a. Regler om, hvordan en ansøgning udarbejdes og indgives, giver ansøgeren ret til høring hos myndigheden. I den forbindelse kan ansøgeren forelægge yderligere videnskabelige data for at bevise anprisningens virkningskraft. Ud fra levnedsmiddelindustriens årelange erfaring med den tidskrævende godkendelse af tilsætningsstoffer i Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (SCF) bør EFSA og ansøgeren gives mulighed for direkte og ubureaukratisk at udveksle oplysninger og afklare spørgsmål. F.eks. har SCF ikke hidtil haft mulighed for at stille spørgsmål direkte til eksperterne i virksomhederne. Derfor gik der ofte uger eller måneder, før den kompetente komité kunne få svar på simple spørgsmål. AM\ doc 19/34 PE /68-121

20 Ændringsforslag 98 Artikel 15, stk Autoriteten kan om nødvendigt anmode ansøgeren om at afgive supplerende oplysninger til ansøgningen inden for en nærmere angivet tidsfrist. 2. Autoriteten kan om nødvendigt anmode ansøgeren om at afgive supplerende oplysninger til ansøgningen inden for en nærmere angivet tidsfrist. Ansøgeren har ret til høring og til at supplere ansøgningen. Ansøgeren bør som part i sagen have ret til høring. I den forbindelse bør vedkommende have mulighed for at forelægge supplerede oplysninger og besvare spørgsmål fra autoriteten. Ændringsforslag 99 Artikel 15, stk. 3, litra a-c a) at den foreslåede formulering af sundhedsanprisningen er underbygget med videnskabelige data b) at formuleringen af sundhedsanprisningen opfylder kravene i denne forordning c) at den foreslåede formulering af sundhedsanprisningen er forståelig og meningsfuld for forbrugeren. a) at sundhedsanprisningens foreslåede indhold er underbygget med videnskabelige data b) at sundhedsanprisningens indhold opfylder kravene i denne forordning. Det er EFSA's opgave at kontrollere, om anprisningen er underbygget med videnskabelige data. Derfor bør EFSA-kontrollen ikke gå på anprisningens konkrete formulering, men på dens indhold. PE / /34 AM\ doc

21 Ændringsforslag 100 Artikel 15, stk. 4, litra c (c) den anbefalede formulering af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EUsprog (c) den foreslåede sundhedsanprisnings indhold på det EU-sprog, hvorpå ansøgningen er affattet En kontrol af anprisningens formulering på alle - dvs. fremover 25! - EU-sprog ligger uden for EFSA's arbejdsområde. Det ville også betyde et stort administrativt ressourceforbrug for fødevarevirksomhederne at skulle forelægge anprisninger på alle EU-sprog. Derfor bør det være tilstrækkeligt, at anprisningen er formuleret på det EU-sprog, hvorpå ansøgningen om dens godkendelse er affattet. Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 101 Artikel 15, stk. 4, litra c (c) den anbefalede formulering af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EUsprog (c) den anbefalede betydning af den foreslåede sundhedsanprisning på alle EUsprog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har til opgave at vurdere den videnskabelige dokumentation for sundhedsanprisninger, ikke at definere forbrugeroplysninger, som udelukkende bør henhøre under de ansvarlige for markedsføring. Ændringsforslag 102 Artikel 16, stk Senest tre måneder efter modtagelsen af autoritetens udtalelse forelægger Kommissionen det udvalg, der er omhandlet 1. Senest 60 dage efter modtagelsen af autoritetens udtalelse forelægger Kommissionen det udvalg, der er omhandlet AM\ doc 21/34 PE /68-121

22 i artikel 23, stk. 1, et udkast til beslutning vedrørende den pågældende ansøgning, idet der tages hensyn til autoritetens udtalelse, relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag. Såfremt udkastet til beslutning ikke er i overensstemmelse med autoritetens udtalelse, udarbejder Kommissionen en redegørelse, hvori afvigelsen begrundes. i artikel 23, stk. 1, et udkast til beslutning vedrørende den pågældende ansøgning, idet der tages hensyn til autoritetens udtalelse, relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen og andre begrundede, legitime forhold af relevans for den pågældende sag. Disse forhold skal af hensyn til ansøgerens retssikkerhed være objektivt målelige og transparente og kan kun tage udgangspunkt i beskyttelse af folkesundheden. Såfremt udkastet til beslutning ikke er i overensstemmelse med autoritetens udtalelse, udarbejder Kommissionen en redegørelse, hvori afvigelsen begrundes. I den forbindelse har ansøgeren mulighed for at appellere inden 30 dage. Godkendelsesproceduren varer mindst 9 måneder. Derfor bør den strammes op. En frist på 60 dage må siges at være tilstrækkelig for et første udkast fra Kommissionens side. Udtrykket "andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag" bør konkretiseres. For at garantere fødevareindustriens retssikkerhed (!) bør der kun tages hensyn til begrundede og dermed sporbare "andre forhold". Disse bør være objektivt målelige og transparente og kun tage udgangspunkt i beskyttelse af folkesundheden. Desuden bør ansøgeren i de tilfælde, hvor Kommissionens beslutning afviger fra EFSA's udtalelse, have ret til at appellere. Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 103 Artikel 16, stk. 1, litra a og b (nye) 1. Senest tre måneder efter modtagelsen af autoritetens udtalelse forelægger Kommissionen det udvalg, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, et udkast til beslutning vedrørende den pågældende ansøgning, idet der tages hensyn til autoritetens udtalelse, relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag. Såfremt udkastet til beslutning ikke er i overensstemmelse med autoritetens (1) Senest tre måneder efter modtagelsen af autoritetens udtalelse forelægger Kommissionen det udvalg, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, et udkast til beslutning vedrørende den pågældende ansøgning, idet der tages hensyn til autoritetens udtalelse, relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag. Såfremt udkastet til beslutning ikke er i overensstemmelse med autoritetens PE / /34 AM\ doc

23 udtalelse, udarbejder Kommissionen en redegørelse, hvori afvigelsen begrundes. udtalelse, udarbejder Kommissionen en redegørelse, hvori afvigelsen begrundes. Autoriteten skal: (a) straks informere medlemsstaterne og Kommissionen om ansøgningen og stille ansøgningen og supplerende oplysninger, som ansøgeren har afgivet, til rådighed for dem (b) gøre det i stk. 3, litra f), omhandlede resumé af ansøgningen offentligt tilgængeligt. Ved at flytte disse litraer til artikel 16 beskyttes fortroligheden, indtil efter der er truffet afgørelse om en ansøgning. Ændringsforslag 104 Artikel 17, stk Kommissionen behandler autoritetens udtalelse hurtigst muligt. Godkendelsen ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i givet fald efter proceduren i artikel Kommissionen behandler autoritetens udtalelse inden for tre måneder. Godkendelsen ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i givet fald efter proceduren i artikel 16. Godkendelsesproceduren varer mindst 9 måneder. Derfor bør den strammes op. En frist på tre måneder må siges at være tilstrækkelig. AM\ doc 23/34 PE /68-121

24 Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 105 Artikel 18, stk. 2, litra b b) de godkendte sundhedsanprisninger og de betingelser, der gælder for dem, jf. artikel 13, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 22, stk. 2 b) de godkendte sundhedsanprisninger, herunder sundhedsanprisninger af nye fødevarer, og de betingelser, der gælder for dem, jf. artikel 13, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 22, stk. 2 Er en naturlig følge af nyt stk. 4 i artikel 14, ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi. Ændringsforslag 106 Artikel 18, stk. 2, afsnit 1, litra c, og afsnit 2 (c) en liste over afviste sundhedsanprisninger. Sundhedsanprisninger, der er godkendt på grundlag af data, som er underlagt ejendomsrettigheder, anføres i et særskilt bilag til registret med angivelse af følgende oplysninger: 1) dato for Kommissionens godkendelse af sundhedsanprisningen og navnet på den oprindelige ansøger, godkendelsen blev udstedt til 2) at Kommissionen har godkendt sundhedsanprisningen på grundlag af data, som er underlagt ejendomsrettigheder 3) at anvendelsen af sundhedsanprisningen er omfattet af restriktioner, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt anprisningen uden henvisning til de data fra den oprindelse ansøger, som er underlagt ejendomsrettigheder. udgår udgår PE / /34 AM\ doc

25 Fællesskabsregistret bør ikke indeholde nogen liste over afviste anprisninger. Grundene til, at Kommissionens beslutning om godkendelse bliver negativ, kan være mange og afhænge af forskellige omstændigheder ("andre legitime forhold"). Det interessante ved at få oplyst, hvilke anprisninger der er blevet afvist, står således ikke i noget forhold til den potentielle risiko for betydelige konkurrencegener, der for ansøgeren er forbundet hermed (offentliggørelse af produktudviklingsstrategien hhv. -området). Ændringsforslag af Ian Twinn Ændringsforslag 107 Article 18, stk. 2, litra c c) en liste over afviste sundhedsanprisninger. udgår Der kan være mange årsager til afvisningen af en anprisning, og de er i sagens natur ofte omstændelige. Det kan meget vel være, at en negativ udtalelse eller afgørelse skyldes mangelfulde videnskabelige data, der på et senere tidspunkt kan bringes ajour. De eventuelle negative følger for ansøgeren kan være omfattende (uheldige konkurrencemæssige følger på grund af afsløringen af forskningsområde eller -idé). Ændringsforslag 108 Artikel 23, stk. 2, afsnit 2 Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder. Godkendelsesproceduren varer mindst 9 måneder. Derfor bør den strammes op. En frist på to måneder må siges at være tilstrækkelig. AM\ doc 25/34 PE /68-121

26 Ændringsforslag 109 Artikel 24 For at lette effektiv kontrol med fødevarer med ernærings- eller sundhedsanprisninger kan medlemsstaterne kræve, at producenten eller den, der er ansvarlig for markedsføringen af sådanne fødevarer på deres område, underretter den kompetente myndighed om denne markedsføring ved at fremsende en model af den mærkning, der anvendes til produktet. udgår Med henblik på overvågning af anprisninger bør der ikke indføres nogen nationale procedurer parallelt med de europæiske procedurer. En sådan bestemmelse rummer risiko for, at enkelte medlemsstater indfører indberetningsprocedurer, hvilket i praksis kan føre til hindringer for samhandelen, eftersom virksomhedsledere kan blive tvunget til at indberette i én medlemsstat og ikke i en anden. For at garantere fri samhandel og undgå ekstra administrative byrder for virksomhedslederne bør det sikres, at alle anprisninger, som er i overensstemmelse med forordningen, kan anvendes i alle medlemsstater. Skønnes en anmeldelse nødvendig, bør en sådan være obligatorisk for enten alle medlemsstater eller ingen. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 110 Bilag, Energifattig, afsnit 1 En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder under 40 kcal (170 kj)/100 g og under 20 kcal (80 kj)/100 ml. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 40 kcal (170 kj)/100 g (for faste stoffer) og højst 20 kcal (80 kj)/100 ml (for flydende produkter), medmindre fødevaren er et sødestof til bordbrug som omhandlet i direktiv 94/35/EF. PE / /34 AM\ doc

27 Ved at skabe overensstemmelse med retningslinjerne i Codex Alimentarius bliver det muligt at betegne sødestoffer til bordbrug som "energifattige". F.eks. kan en skefuld sødestof til bordbrug i granulatform baseret på maltodextrin indeholde 2 kcal i modsætning til 20 kcal i en tilsvarende skefuld sukker. Et sødestof til bordbrug i tabletform kan indeholder blot 0,2 kcal pr. tablet. Det er derfor fuldstændig legitimt at bruge anprisningen "energifattig" om sødestoffer til bordbrug. Anprisningen "energifattig" er tilladt i henhold til britisk lov om mærkning af fødevarer (The Food Labelling Regulations 1996 (SI 1488), Schedule 6 Part II). Ændringsforslag 111 Bilag, Energifattig, afsnit 1 En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder under 40 kcal (170 kj)/100 g og under 20 kcal (80 kj)/100 ml. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 40 kcal (170 kj)/100 g (for faste stoffer) og højst 20 kcal (80 kj)/100 ml (for flydende produkter), medmindre fødevaren er et sødestof til bordbrug. Ved at skabe overensstemmelse med retningslinjerne i Codex Alimentarius bliver det muligt at betegnet sødestoffer til bordbrug, der f.eks. er baseret på maltodextrin, som "energifattige". Sødestoffer til bordbrug er kraftige sødestoffer eller en blanding af et kraftigt sødestof og andre stoffer. De sammensættes på en sådan måde, at forbrugeren kun behøver at bruge et meget lille kvantum. Ofte er blot en lille tablet eller få dråber væske tilstrækkeligt til at gøre en fødevare væsentligt sødere. Selv om energiværdien 100 g/ml for sødestoffer til bordbrug kan fremstå som normal, er et særligt træk ved disse produkter deres høje sødhedsgrad (ca. 1:5 sammenlignet med sukker). Eftersom forbrugerne bruger sødestoffer til bordbrug i meget små mængder, er det legitimt at anvende anprisningen "energifattig". Udtrykket "sødestoffer til bordbrug" er allerede anvendt i EF-lovgivningen (artikel 1, stk. 2, i direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler). AM\ doc 27/34 PE /68-121

28 F.eks. kan en skefuld sødestof til bordbrug indeholde 0,05 kcal i modsætning til 20 kcal i en tilsvarende skefuld sukker. Det er derfor fuldt ud legitimt at betegne sødestoffer til bordbrug som "energifattige" eller "energifrie". Ændringsforslag 112 Bilag, Energireduceret En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energireduceret, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis energiværdien er reduceret med mindst 30 %, og med en angivelse af det eller de karakteristika, der gør, at fødevarens samlede energiværdi er reduceret. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energireduceret, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis energiværdien er reduceret med mindst 25 %. - Overensstemmelse med retningslinjerne i Codex Alimentarius. - Oplysning om kalorieindhold understøttes af oplysning om næringsværdi på produktets mærkning. Ændringsforslag 113 Bilag, Energifri, afsnit 1 En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder under 4 kcal (17 kj)/100 ml. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er energifri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 4 kcal (17 kj)/100 ml og højst 8 kcal/100 g (for faste stoffer), medmindre fødevaren er et sødestof til bordbrug. PE / /34 AM\ doc

29 - Overensstemmelse med retningslinjerne i Codex Alimentarius. Ændringsforslaget indeholder kriterier for faste stoffer. Jf. ligeledes begrundelsen ovenfor til anprisningen "energifattig". Ændringsforslag 114 Bilag, Fedtfattig En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 3 g fedt pr. 100 g eller 1,5 g pr. 100 ml (1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er fedtfattig, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 3 g fedt pr. 100 g (for faste stoffer) eller 1,5 g pr. 100 ml (for flydende produkter) eller højst 2 g/100 kcal (1,8 g fedt pr. 100 ml for letmælk). Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt lavt fedtindhold, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Anprisningen finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2991/94 med hensyn til udtrykket "fedtfattig". - Overensstemmelse med retningslinjerne i Codex Alimentarius. - Giver med fastsættelsen af særlige kriterier for kcal mulighed for oplysning om et stort ernæringsindhold i energifattige fødevarer. - Denne særlige anprisning har allerede været defineret og harmoniseret på EU-plan siden 1994 for produkter med gule fedtstoffer. Sådanne specifikke kriterier bør fortsat være gældende. AM\ doc 29/34 PE /68-121

30 Ændringsforslag 115 Bilag, Lavt indhold af cholesterol (nyt). LAVT INDHOLD AF CHOLESTEROL En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et lavt indhold af cholesterol, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 0,02 g cholesterol/100 g (for faste stoffer) og højst 0,01g cholesterol/100 ml (for flydende produkter), samt under 1,5 g mættet fedt/100 g (for faste stoffer) og 0,75 g mættet fedt/100 ml (for flydende produkter), og højst 10 % af energiindholdet må hidrøre fra mættet fedt. Hvis det drejer sig om fødevarer med et naturligt lavt energiindhold, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Grundlaget for denne anprisning bør bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Codex Alimentarius vedrørende anprisningen af "et lavt indhold af cholesterol". Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 116 Bilag, Cholesterolfri (nyt) CHOLESTEROLFRI En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er cholesterolfri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder højst 0,005 g/100 g eller højst 0,005 g/100 ml (for flydende produkter) og PE / /34 AM\ doc

31 a) under 1,5 g mættet fedt/100 g (for faste stoffer) eller 0,75 g mættet fedt/100 ml (for flydende produkter), og højst 10 % af energiindholdet må hidrøre fra mættet fedt eller b) hvis 70 % af de samlede fedtsyrer er umættede. Hvis det drejer sig om naturligt cholesterolfrie fødevarer, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. Denne anprisning er godkendt i Codex Alimentarius. Befolkningens gennemsnitlige forbrug af cholesterol udgør ca mg/dag. Vegetabilske olier/fedtstoffer indeholder mindre end 5 mg cholesterol/100 g, hvorimod animalske fedtstoffer indeholder ca. 300 mg cholesterol/100 g. Hvis 20 g animalske fedtstoffer erstattes af 20 g vegetabilske fedtstoffer, reduceres indtaget af cholesterol med mg/dag, hvilket er ensbetydende med en reduktion på % og en væsentlig reduktion af det samlede plasmaniveau samt LDLcholesteroltallet. Ændringsforslag af Piia-Noora Kauppi Ændringsforslag 117 Bilag, Laktosefri (nyt) LAKTOSEFRI En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er laktosefri, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet hverken indeholde laktoseholdige ingredienser eller andre komponenter fremstillet på grundlag af laktose. Hvis det drejer sig om naturligt laktosefrie fødevarer, kan udtrykket "naturligt" anvendes foran anprisningen. AM\ doc 31/34 PE /68-121

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0165(COD) 13. november 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1024 DA 19.11.2009 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2009 af 29. oktober 2009 om henholdsvis

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1924 DA 29.11.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20.

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE 350.145v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 35-129 Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på kosttilskud 1. INDLEDNING Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser 1997R0258 DA 18.04.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 9. februar 2004 PE 337.069/54-466 ÆNDRINGSFORSLAG 54-466 Udkast til betænkning (PE 337.069) Mauro Nobilia Ernærings-

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2003 KOM(2003) 424 endelig 2003/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ernærings- og sundhedsanprisninger af

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 331/8 DA 18.11.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1228/2014 af 17. november 2014 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. L 351/64 30.12.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2469 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2005 ÆNDRINGSFORSLAG 42-350 Udkast til betænkning Adriana Poli Bortone Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-221-02063/Dep sagsnr: 24109 Den 31. januar 2014 FVM 229 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 259/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1798 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (5420/2/2003 C5-0009/2004 2000/0179(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 13. februar 2004 PE 337.066/12-17 ÆNDRINGSFORSLAG 12-17 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 337.066)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2017 L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1522 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere