TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND"

Transkript

1 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg Spildevand A/S ("Spildevand") skal i henhold til Vordingborg Kommunes spildevandsplan kloakere flere ejendomme i det åbne land. Spildevand har i forbindelse med kloakeringen lagt til grund, at ejendommene ikke tidligere har været tilsluttet Spildevands kloakanlæg eller et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. Spildevand har derfor også lagt til grund, at Spildevand som altovervejende udgangspunkt er berettiget og forpligtet til at opkræve tilslutningsbidrag. Der er i forhold til enkelte ejendomme kommet konkrete oplysninger frem, som efter omstændighederne kan skabe tvivl om, hvorvidt betingelserne for at opkræve tilslutningsbidrag fra ejeren af den konkrete ejendom er opfyldt. Sådanne konkrete forhold kan fx være uoverensstemmelse mellem oplysninger i BBR-meddelelsen eller et ejendomsoplysningsskema om tilslutningsforholdene og de faktiske forhold. I andre tilfælde gør grundejeren gældende, at den eksisterende spildevandsløsning er en del af Spildevands kloakanlæg, hvorfor der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag. I det følgende beskriver vi først reglerne for, hvornår Spildevand kan opkræve tilslutningsbidrag. Derefter gennemgår vi de typiske indsigelser, som spildevandsselskaberne efter vores erfaring mødes med fx i forbindelse med kloakering i det åbne land. 2. BETALINGSLOVENS 2, STK. 1 - OPKRÆVNING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG HOS BOLIGEJENDOMME Det følger af betalingslovens 2, stk. 1, at Spildevand ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsy- åbne land.docx Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 ningsselskab, kan opkræve et standardtilslutningsbidrag hos ejeren af den pågældende ejendom. Side 2 Må ejendommen derimod anses for allerede at være tilsluttet Spildevands anlæg, kan der ikke opkræves et (nyt) tilslutningsbidrag. Det giver sjældent anledning til tvivl, om en ejendom er tilsluttet Spildevands kloakanlæg eller ej. Er der f.eks. på en ejendom etableret et nedsivningsanlæg, septiktank mv., er der tale om en privat løsning, og Spildevand kan opkræve tilslutningsbidrag hos grundejeren ved kloakering. Der kan dog forekomme særegne situationer, hvor kloakforholdene på en ejendom giver anledning til tvivl, jf. nedenfor. 2.1 Fælles kloakanlæg En problemstilling, som har været genstand for en del retssager, er situationer, hvor der er etableret en fælles kloakeringsløsning for flere ejendomme, fx i en landsby. Kloakanlægget er dog ikke tilsluttet et samlet spildevandsnet ejet af et spildevandsselskab, ligesom udledningen typisk sker direkte til recipient og ikke til et renseanlæg. Grundejerne har i sådanne tilfælde gjort gældende, at ejendommen allerede er tilsluttet spildevandsselskabets anlæg og har i visse tilfælde fået medhold heri. Udgangspunktet er, at fælles kloakanlæg med udledning til et vandløb eller anden recipient er et privat spildevandsanlæg. Spildevand er derfor også berettiget til at opkræve tilslutningsbidrag, når selskabet etablerer tilslutningsmulighed til Spildevands kloakanlæg for de pågældende ejendomme Vedligeholdelse af fælles, private kloakanlæg Har Spildevand eller den tidligere kommunale forsyning imidlertid truffet beslutninger om at drive og vedligeholde det fælles kloakanlæg og afholdt udgifter hertil, har domstolene i deres praksis lagt til grund, at Spildevand har overtaget ansvaret for fællesanlægget, som herefter anses som en del af Spildevands kloakanlæg. Der kan som følge heraf ikke opkræves tilslutningsbidrag i forbindelse med nykloakering hos de dertil tilsluttede grundejere. Det er dog en betingelse for, at Spildevand (eller den tidligere kommunale forsyning) kan anses for at have overtaget det private spildevandsanlæg, at selskabet har foretaget sig noget aktivt i forhold til det fælles kloakanlæg. Se mere herom nedenfor i afsnit Sognerådets engagement Herudover er det i retspraksis lagt til grund, at de tidligere Sogneråds engagement i etableringen af et fælles kloakanlæg kan føre til, at anlægget må anses som en del af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. De tilsluttede ejendomme anses herefter som tilsluttede Spildevands anlæg. I så fald kan Spildevand ikke opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse med nykloakering.

3 2.1.3 Spildevandsplanens oplysninger Side 3 Endelig kan oplysningerne i spildevandsplanen om anlæggets status have betydning for vurderingen af, om anlægget er en del af Spildevands kloakanlæg eller har status som et privat anlæg. 2.2 Tilslutning til kloakanlægget uden kommunal beslutning herom (ulovlig tilslutning) Har en eller flere ejendomme koblet sig på en af Spildevands ledninger uden selskabets eller Vordingborg Kommunes (egentlige) samtykke, mister Spildevand ikke sin ret til at opkræve tilslutningsbidrag ved nykloakering. I den såkaldte Tølløse-sag (Højesterets dom, optrykt i UfR H) havde sognerådet omkring 1930 udført en vejafvanding i lukkede ledninger gennem landsbyen. Vejafvandingen ledte vejvandet til Elverdamsåen. Grundejerne i landsbyen ledte deres spildevand ud til vejafvandingen, efterhånden som de fik vand og vandskyllende toiletter. Det gjorde kommunen ingen indvendinger imod, og den sørgede for, at vejafvandingen fungerede. Men kommunen opkrævede ingen bidrag fra grundejerne, og de måtte selv anlægge og passe deres stikledninger. Højesteret fandt, at der her var tale om en privat løsning. På baggrund af højesteretsafgørelsen må det antages, at Spildevand kun har overtaget et fælles kloakanlæg, såfremt selskabet eller den tidligere kommunale forsyning har foretaget en aktiv handling i forhold til det fælles kloakanlæg. 2.3 Oplysninger i BBR-meddelelsen En fejlagtig registrering i BBR om, at en ejendom er tilsluttet Spildevands kloakanlæg, afskærer som udgangspunkt ikke Spildevand fra at opkræve tilslutningsbidrag hos ejeren af den pågældende ejendom. BBR-meddelelsen indeholder som udgangspunkt oplysninger, der hidrører fra ejendommens ejer. Kommunen er alene forpligtet til at ajourføre registret. Kommunen skal dog reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de registrerede forhold og de faktiske forhold. Betydningen af fejlagtige oplysninger i BBR-meddelelsen er bl.a. behandlet i en afgørelse fra Østre Landsret, optrykt i UfR Ø. Ejendommen, som dommen vedrørte, var ifølge ejendomsoplysningsskema og BBRejermeddelelse tilsluttet offentlig kloak og renseanlæg. I 1995 konstaterede ejeren, der havde ejet ejendommen siden 1992, at ejendommen ikke var tilsluttet kloak mv., men alene havde septiktank. Kommunen refunderede herefter betalt vandledningsafgift til den pågældende ejer for perioden 1. maj maj Ejeren krævede endvidere, at kommunen erstattede udgifterne til tilslutning til kloak og anførte, at kommunen alene med støtte i BBR-registeret havde afgivet en erklæring, der var i strid med de faktiske forhold. Da kommunen ikke havde haft tegninger eller andet, der kunne afkræfte oplysningerne i BBR-registeret, da ejendomsoplysningsskemaet blev udfærdiget, fandtes der ikke at have foreligget en sådan viden eller

4 at have været udvist en sådan adfærd hos Kommunen, at det burde medføre et erstatningsansvar. Side 4 BBR-meddelelsens (fejlagtige) oplysninger om kloakforholdene blev også behandlet i ovennævnte Tølløse-sag, idet det af BBR-ejermeddelelserne fra 1980 og fremefter fremgik, at der fra disse ejendomme var afløb til offentlig kloakledning. Højesteret fandt imidlertid ikke, at angivelserne i BBRmeddelelser kunne føre til, at det fælles kloakanlæg fik status som et offentligt anlæg, hvorfor kommunen heller ikke var afskåret fra at opkræve tilslutningsbidrag. Uanset ovennævnte domme kan det næppe udelukkes, at oplysninger i BBR-meddelelsen fører til, at kravet på tilslutningsbidrag bortfalder. Hvis Vordingborg Kommune eller Spildevand således har kendskab til fejlagtige oplysninger, eller burde kommunen eller Spildevand have et sådant kendskab, kan dette udløse erstatningspligt (hvilket de facto vil sige, at tilslutningsbidraget bortfalder). 2.4 Oplysninger i Ejendomsoplysningsskemaet I modsætning til, hvad der gælder for BBR-meddelelsen, bindes kommunen og Spildevand af fejlagtige oplysninger i ejendomsoplysningsskemaet. Ejendomsoplysningsskemaet har bl.a. til formål at oplyse købere af fast ejendom, hvilke forpligtelser der hviler på ejendommen samt de eksisterende forsyningsforhold. Kommunerne er derfor i retspraksis blevet kendt erstatningsansvarlige over for købere af fast ejendom for urigtige oplysninger i ejendomsoplysningsskemaet (UfR V). Følger det således af ejendomsoplysningsskemaet, at ejendommen er tilsluttet offentlig kloak, og at der er betalt tilslutningsbidrag, vil Spildevand efter vores vurdering ikke kunne opkræve tilslutningsbidrag hos den pågældende ejer. 3. FORÆLDELSE Det følger af betalingsvedtægten for Spildevand, at tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der er etableret tilslutningsmulighed, dvs. når der er ført stik frem til grundgrænsen, eller når der er etableret et tryksat system, som er klar til at tilslutte ejendommen. Det følger af forældelsesloven (lov nr. 522/2007), at kravet på tilslutningsbidrag skal være opkrævet og betalt senest 3 år efter, at Spildevand har etableret tilslutningsmulighed. I modsat fald vil kravet være forældet. Grundejeren kan herefter med rette nægte at betale tilslutningsbidraget. Forældelsesfristen kan fx afbrydes ved, at grundejeren skriftligt anerkender sin betalingsforpligtelse, eller at Spildevand anlægger retssag mod den pågældende grundejer. Dette kan være relevant, hvis en grundejer fx nægter at betale tilslutningsbidraget eller har indsigelser mod kravet.

5 4. PASSIVITET Side 5 Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg, at opkrævning af tilslutningsbidrag skal ske umiddelbart efter forfaldstidpunktet (her når der er ført stik frem til grundgrænsen), for at der ikke indtræder passivitet med den konsekvens, at Spildevand ikke kan kræve tilslutningsbidraget betalt. Hvorvidt Miljøstyrelsens synspunkt er korrekt, er usikkert, herunder fordi synspunktet ikke er afprøvet ved de almindelige domstole. Vi kan dog ikke anbefale, at Spildevand udfordrer Miljøstyrelsens synspunkt, idet Spildevands adfærd (undladelse af at opkræve tilslutningsbidrag umiddelbart efter tilslutning, fx i forlængelse af en tvist med grundejeren om pligten til at betale) efter omstændighederne kan skabe en berettiget forventning hos grundejeren om, at Spildevand har opgivet kravet på tilslutningsbidrag. 5. TVISTER OM BETALING Kommunalbestyrelsens afgørelser efter betalingsloven kan ikke påklages til anden myndighed. Dog er kommunalbestyrelsen også i forhold til sine afgørelser efter denne lov underlagt Statsforvaltningernes tilsyn. Kommunens afgørelser kan således give anledning til en klage til Statsforvaltningen. Spildevands beslutninger i forbindelse med kloakering kan ikke indbringes for en administrativ klageinstans. Uenighed i Spildevands beslutninger skal afklares ved domstolene. Horten Hellerup, den 27. juni 2013 Line Markert

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere