Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis"

Transkript

1 Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger og samlede Værker, ca. 300 udenlandske Kobberstik og Raderinger, samt ca. 60 af Carl Blochs Raderinger, der bortsælges ved A u e tio n, som afholdes Torsdag den 28. Marts Form. Kl. 11 og; Eftm. Kl. 5. og føj gen de Dage paa Nørregade 41, l.sal (Malerisalen) Torsdag den 28. Marts Eftm. Kl. 5. sælges Carl /No c/t s Ha dering er. Kommissioner modtages af d Hrr. Christensen & Zahrtmann, Gothersgade, Th. Linds Efterfølger (Hans Frandsen), Nørregade 2, H. H.J. Lynge & Søn, Valkendorffsgade 8, Skandinavisk Antiquariat, Bredgade 35 og Winkel & Magnussen, Højbroplads 7. Rasmus Nielsen, Auktionsholder

2 CONDITIONER. NØRREGADE 2. j * i. Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget forefindes,, og ligger fra dette for Kjøberens Regning og Risico i alle Maader. 2. Det Kjøbte skal afhentes Auktionsdagen. 3. Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre Varsel stilles til ny Auction for første Kjøbers Regning, eller afhændes nnderhaanden, og er denne da pligtig til skadesløst at tilsvare de derved foraarsagede Omkostninger og Tab, uden at have nogen Ret til det mulige Overskud. 4. Betalingen, foruden Auctionsbudet 6% af samme i Auctionsom- kostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa Anfordring til Undertegnede, dog kunne Incassator personlig bekjendte vederhæftige Kjøbere forvente 4 Ugers rentefri Credit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel under som efter Auctionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax forfaldet til Betaling. 5- Betales ikke til rette Tid, er Kjøberen pligtig at erlægge skadesløs Betaling og 6 % Bente fra Auctionsdagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning af 25. Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts Kjøbenhavn, den 28. Marts Rasmus Nielsen, Auctionsholder. Danske Raderinger, Kobberstik, Lithografier etc. (Se ogsaa under Topografi og Portrætter) 1. A agaard, C. F., Sildig Aften. Autotypi. 2. J., Det indre af en Bondegaard. 3. do. do. 4. Aamodt, J., En Jagthund staar for en Agerhøne A an d sk raften s Stigen og Fald Kobb. Kr Adam og Eva i den nye, moderne Verden. Kol. Kobb. Kr Ancher, Anna, En gi. Kone, der læser i en Bibel Op. 1 Pladen ødelagt. 8. A ndersen, C. C., Portræt af Peder Wibe til Gierdrup Bache, C., Et Kobbel Heste udenfor en Kro Træsnit De sammensvorne ride hjem fra Finnerup. Fotograv. 11. Bagge, O. O., En Moder med sit Barn. 12. Bal lin, J., Genrebillede Genrebillede To russiske Prinser Sign. Tryl En læsende Abbate. M. Hørbye pinx. Før Underskrift. 16. Drengen blæser Sæbebobler. Mieris pinx. TJdm. Tryk fø r Underskrift med B.s Autograf. 17. Frierscene paa Gaden. C. Bloch pinx. 17a. Portræt af Mr. William Hogg. B. Lehmann pinx. B.s Auto graf i. 1

3 B artsch, C., En Tyr i en Stald. Ubeskaaret. 19. En Tyr i en Stald. 2 Expl. beskaarne. 20. To Køer ved et Led. Ubeskaaret. 21. do. do. Beskaaret. 22. Hvilende Faar do. do. 24. Kvæg paa Marken Tryk. 25. B lache, C., En Bugserbaad i Havnen. Autotypi. 26. Bussisk Kejseryacht»Standard«. Fototypi. 27. B radt, F., Prospect af Egnen ved Sørup J. Juel pinx. 28. Forblommet Antique i Fredensborg Hauge. J. Juel pinx. 29. Bruun, C., Bosenkilde som Trop i Becencenten og Dyret Kr B untzen, H. C. A., Indkørslen til Charlottenlund Skov Biilow, J. v., Koldinghus. 31a. C aladonia, Anon. sc. 32. C arm iencke,.1. H., Brønd i Olevano. A do. do do. do. 2 Expl. 3 5 _ Parti fra Baiern. Mariebill. paa Træet. A Parti ved Muldefloden A Parti i Bøhmen. A do. do. 40. En Granskov A Parti ved Hellebæk A Klippeparti ved Kulien. A Parti af Elben ved Flottbech A Skoven bag Floden A Parti ved Furesøen A do. do Parti i Subiaco A do. do. 4 9 Mølledalen ved Amalfi A Grotte ved Sorent A do* do. 52. Parti i Dyrehaven A Ostia nova ved Middelhavet A _ do. do. 5 5 _ Grotta Ferrata i Ariccia A do. do do. do. 5 g Parti ved Rosenlaui i Schweitz. A _ Moderen med Barnet paa Klippetrappen. Wechselburg A Landsbykirke i Sachsen Altenburg A Et Kystparti i Uvejr (ved Gilleleje) A C arm iencke, J. H., Et Kystparti i Uvejr (ved Gilleleje) A do. do. \ 64. Skovparti ved Hellebæk A do. do. 66. C as persen, H. C., Faar ved en Strandbred Stor Karton. 67. En græssende Hest Stor Karton. 68. GI. Kvindehoved Jap. Papir. 69. do. do. Rd. Foren. Tr. 70. To Nisser ved et Grødfad Jap. Papir. 71. Udenfor en Landsbysmedie Artillerist Kystparti Narcissus Clem ens, J. F., En Mand med et Ølkrus. P. Gramer pinx. 76. Homer N. Abildgaard pinx. Paa Bagsiden»Tallotteriets«tredje Blad. 77. Bonaparte med Vægtskaalen. 78. Christus i Getsemane C. Br. Eckersberg pinx. 79. Tittelkobber til»sanderumgaards Have« Kr do. do. 80a. Nr. 26 og 28 af 111. til Peder Paars Wiedevelt pinx. Kr Frederik Wilhelm II H. Scholer pinx. 82. C lod-s vensson, Nytaarskort Prøvetryk. 83. Hoved af en Soldat. 'Sign. Prøvetryk Nr Parti fra Æbelø. 85. Dodt, F. M., Briggen»Laugen«afslaar 2 engelske Fregatters Angreb ved St. Thomas 8/s Eckersberg, C. W., Skibe tørre Sejl Fototypi. 87. En Beltsmakke, der tørrer Sejl Kr Christian IV s Besøg hos Thyco Brahe Kr do. do. 90. En nordamerikansk Brig Kr Linearperspectiven anvendt paa Malerkunsten Blade. Kr Eckersberg, E. C. W., Finessen. Seppl Kopi efter E. Meyers Radering til modsat Side. Før Underskrift. 93. L ecrivain public å Bome E. Meyer pinx. 94. Køkkenscene. A. Kiichler pinx. 95. do. do. 96. Madonna med Barnet. B. Luigi pinx. 97. Det sidste Angreb. Steuben pinx. 98. Exner, J. J., Her klinkes Fearnley, Th., Achenbach, Breslauer og Fearnley paa Fisketur Flint, A., Samsøes Minde Kr Carl Gustavs Flugt fra Amager. Lorentzen pinx. 1*

4 Flint, A., Gudinden Hertas Udtog af Leire Skov. Lorentzen pinx Abels Død. L. Giordano pinx et inv F o rtlin g, C. E., En Eneboer. I). Chodowiecki del. Stylografi F riis, A., Midnat Op Fri mod t, Jo h a n n e, Dødningehoveder G ebauer, C. D.,»Max«, en springende Hund. Kr Expl Sommerlandskab med Dyr Før Underskrift. Naalprøver i Banden. Kr Sommerlandskab med Dyr Kr do. do Kvægmarked Ufuldendt. Kr (Se Holm) do. do Gem zoe, F., Hoved af en Orientaler. N. Simonsen pinx do. do En romersk Smed i sit Værksted. Marstrand pinx. Lith En romersk Dreng bringes til Klostret af sine Forældre. E. Meyer pinx. Lith G ert ner, J. W., En hundredaarig Olding (N. Nielsen, Søkilde) Aarstiderne Thorvaldsen pinx. Paa et Blad Grove, P. F. N ordahl, En Skovhytte Landskab. Kemitypi, signeret Fra Sletten. Lith G uldberg, E. L. Høeg, Et Kohoved do. do ' Et Hestehoved Slagsmaal mellem Mephistofeles og Dr. Weiss sen. i Aarhus Gurli tt, L., Parti af Bleking i S verrig H aas, J. J. G., Seconde vue de Fossom Hammer. Lorentzen pinx. Kobb Vue de Fossom Hammer prés de Bogstad en Norvége og paa sammes Bagside: Paradiis Bakken ou la colline du paradis. Lorentzen pinx. Kobb Volmerslaget. Lorentzen pinx. Kobb H aas, J. M., Napoleon paa Lit de Parade do. do. Kolor Haas, J. G., Arveprinds Frederik som Kunstens Beskytter. Abildgaard pinx. Kobb Hammer, H., Modelfamilien do. do. 134b. Husmandsfamilien H ansen, G. C. C on stan tin, Parti af Bingsted Kirke En Jæger (Maleren Boed), viser en lille Pige en skudt Skade En Jæger (Maleren Boed), viser en lille Pige en skudt Skade H ansen, C. C. Constantin, Kronborg Helstaten. Hoffensberg lith Den europæiske Nødvendighed. Hoffensberg lith Den nye Arion. Hoffensberg lith H ansen, IL N., Justitia. PI. ødelagt Min Faders Portræt Meget sjelden Portræt af Kaalund Alm. Tr. p. China Portræt af Kaalund. Yderst sjældent. Prøvetryk med Bondehus forneden i Rammen. Det færdige Tryk indeholder Voldpartiet, Scirocco PI. ødelagt Scirocco GI. kraftigt Tryk paa Kobbertrykpapir taget a f H. I I N. selv De tre Skalke PI. ødel De tre Skalke. Natscenen II. Blad De tre Skalke. Flugten III. Blad De tre Skalke. (Baadslagningen). Prøvetryk paa Kaffepapir. IV. état. 3. mørkt Tr. sign. m. Rødkridt De tre Skalke. (Natscenen). Prøvetryk paa Kaffepapir V. état. lyst Tr. sign. ni. Rødkridt, De tre Skalke. (Flugten). Prøvetryk paa hv. Papir V. état. sign. m. Rødkridt Skram som Don Bartholo PI. ødelagt Hartmann i Nærum Remarquetryk Firenze Pladen ødelagt. Rødt Tryk Firenze Sign. kraftigt Prøvetryk paa Kaffepapir De lyse Nætter Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Skærsliberen , Skærsliberen Sign. kraftig Kunstnertryk paa jap. Papir Allegorisk Selvportræt PI. ødel. 162., Florentinsk Sanger PI. ødel Taarnet ved Stranden Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Postvognen Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Ærkebispen PI. ødel Pegasus PI. ødel Hartmann spiller Orgel i Frue Kirke PI. ødel. 167a. Variationer over et Thema. Otte Baderinger fra Karnevalet i Bom. Stor Folio i Mappe. Ikke i Handelen. PI. odel H ansen, Heinr., Bosenborg Slot^eet fra Haven do. do. Volden H ansen, Knud, Sommerboligen Første Forsøg H an sen -B eistru p, K., En Hingst H ansen, S., Sildig Høstaften. Sign H ansteen, N., Damperen»Odin«

5 6 174 H an steen, N., Dampere ved Kronborg Blæst Fiskefartøjer i Regnvejr H aslund, O., Et Bondehus i Tryggerød GI. Truk do. * do. do.' 179. Violinspilleren GI. Tryk Tre Æsler GI. Tryk En Stodder og et Par Husmandsfolk GI. Tryk Piletræer ved en Aa. GI. Tryk H elsted, Axel, Efter Frokosten Træsnit a f S. L. Sandberg. 184 Hunden og Gedehamsen GI. Tryk paa jap. Papir do. do. N yt Tryk H en n in g sen, Fr., Pløjescene Fototy pi Fra et Kaffe- og Spisehus Autotypi Holm, Axel, Skovmose ved Fortunen Sign do. do, Fra Hulerød Gadekæret i Gredsted Sign do. do Udkanten af Gredsted Hegn Sign. 193a. do. do Ved St. Jørgensbjerg En Skovsø, Stor Karton Fra Kallundborg Fjord Sign Kildesøen Prøvetryk Aaen i Charlottenlund Skov Sign. Beskadiget Expl Aaløb i Charlottenlund Skov Sign Parti fra Jægersborg Dyrehave Sign * Ingemanns 0 i Sorø Sø Majaften i Brønshøj Sign Majaften ved Brønshøj Fra Egnen ved Sorø, Sommerdag Majaften ved Gadekæret Aftenstemning ved Susaa Lille Plade Aftenstemning ved Fredensborg Fra Esrom Sø do. do Fredensborg Slotshave do. do Fredensborg Slot Frederiksberg Havé Augusteftermiddag ved Susaa do. do Egnen ved Fredensborg do. do Fra den gamle Langelinie Sign. Tryk Holm, Axel, Sommeraften ved Susaa Sign Skovløberhuset Fuglesangssøen Sommeraften Bygevejr. Motiv fra Møen Vinter i Skoven Sommereftermiddag. Udenfor Dyrehaven Sign Mod Sol og Hav Fra Frederiksberg Have Uroligt Sommervejr Holm, F. C., Tyren og Hyrden v. d. Veide pinx. 2 Expl En staaende Ko v. d. Veide pinx En newfoundlandsk Hund Kvægmarked Paabegyndt a f Gebauer. (Se Gebauer) do. do Rensdyr Hou, Axel, En gi. Kone. Profil mod Venstre En gi. Kone. Profil mod Højre Portræt af Stiftsprovst Helveg Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir. 237b. Italiensk Kvindehoved Ilste d P., En strikkende Kone. Findes kun i meget fa a Aftryk Et gi. Hus. Findes kun i meget fa a Expl Interieur Munken efter Rubens (Raderforeningens Tryk) Morgenkaffe Før Pladens Omarbejdelse Kantareller Hassan Said Prøvetryk. Meget kraftigt En Araber Jan sen, H., En sid Mark i Nærheden af Boserup Skov Jansen, Luplau, Haveparti, en Kone og to Smaapiger plukke Bær Prøvetryk Ja stra u, V., En Mand ved et Vindue Køkkeninterieur. Prøveblad do. do Hoved i Profil. Prøveblad do. do Præstegaarden i Helsingør. Sjælden Jensen, Karl, Det indre af Domkirken i Lubeck Parti af Fredensborg Slotshave Jensen, Louis. Aftenlandskab Autotypi Esrom Kloster Op Jern d o rff, A., Prøveblad med Portræt af Frk. F. A. Buchheister Juuel, A., Ved en Havestue K aufm ann, A., Gadmus og hans Stridsmænd. Salvator Rosa pinx. Lith.

6 K aufm ann, A., En lille Ruus. I. Tørenvliet pinx. Lith K ittendorf, Ad., Scene i et Fiskerleje Kunstnernes Karneval Lith. N. Simonsen del Preussernes Farvel til Den tapre Landsoldat. Lith. N. Simonmonsen del. kolor K leinsorg, M., Solnedgang Prøvetryk Solnedgang Prøvetryk Skovshoved Baadehavn Prøvetryk Køge Aa Fra Præstø Fra Faxe Præstø Fjord Ved Indløbet til Havnen Møllen. Prøvetryk Fra Køge do Fra Dyrehaven. Pladen ødelagt. Meget fa a Tryk Eremitagen Holmen Taarbæk Møllerne ved Køge do. do Badehuset. Pladen ødelagt. Meget fa a Tryk Sortedamssøen. Pladen ødelagt. Meget fa a Tryk Rosenborg, seet fra Botanisk Have. 285' GI. Klampenborg Vinter i Skoven K ornerup, I., En omvandrende Skærsliber En omvandrende Skærsliber Landsbyringeren Himmeløv Kirke Søborg Kirke do. do Væ Kirke i Skaane Skaanske Bønder do. do. Stærkt beskaaret Dalmatiske Fysiognomier Expl do. do En Oldsamler. (Glarmester C. S. Billum) Str Fire Nisser Andalusisk Bonde En blind Sanger i Alicante Kr au se, E., En ung Kvinde Krohn, P., Til P. Fabers Sølvbryllup Overtryk a f Pennetegning K røyer, P. S., Første Forsøg. Portræt af Jul. Poulsen PI. existerer ikke K røyer, P. S., Selvportræt. Jap. Pap PI. ødel Portræt af Lorenz Frølich a. Portræt af Landskabsmaler P. V. C. Kyhn Sign Grieg og Hustru ved Klaveret. PI. ødel Købke, C. W., Parti af Aarhus Domkirke Parti fra Aarhus Domkirke Kølle, C. A., Ved en Sø Kyhn, C. W., Lille bornholmsk Landskab. Galvanogr Frederikssund GI. Tryk Frederikssund Parti fra Marnefloden do. do Romerinden Skibe i Antwerpens Havn GI. Tryk Jysk Landskab GI. Tryk do. do Tiberøen ved Ponte rotto GI. Tryk Vinteraften Savoyen. GI. Tryk Hammershus. A. Kittendorff og II. P. Hansen s c. Træsnit. 323a. Hammershus Ruiner. Træsnit a f A. Kittendorff og H. P. Hansen Ry Sø Portræt af Ferdinand Bol. Ferd. Bol. pinx. Galvanogr. GI. særlig kraftigt Tryk «Portræt af F. Bol s Hustru. F. Bol pinx. Galvanografi,. GI. Tryk En romersk Tiggermunk. Ernst Meyer del. Galvanogr. GI. kraftigt Tryk Lahde, G. L., Hædersminde over de Faldne d. 2. April Wiedeweldt og Lahde inv. Kobb Udfald mod de Engelske i Classens Have under Kjøbenhavns Belejring 31. Aug C. W. Eckersberg pinx. Kobb Gravmæle. 330a. Vor Frue Taarns Brand GI. Tryk L arsen, Adolph, Februar Aften L arsen, E m anuel, Parti i Thorshavn paa Færøerne Pen paa Sten L arsen, C. F. E m anuel, Almannagjaa paa Island Gejser paa Island L arsen, J. V. Fv Aftenstemning. F. Rohde pinx. Farvelithograji L arsen, F., Fra Mandals Kleven. C. F. Sørensen pinx. Lith. 336a. Flad Strand i Nærheden af Indløbet til Isefjorden. V. Groth pinx. Lith Lehmann, O. L. E., Liden Gunver og Havemanden Fremstillingen i Templet Adam Muller pinx.

7 L ibert, G. E., En Skovsø R6dt Tryk Ved Bredden af en Indsø Buntzen pinx. Rødt Tryk Landskab. H. Buntzen pinx. Rødt Tryk En Hjort Efter Adelgunde Herbst Rebekka ved Brønden Thorvaldsen sc 345. Christian IV Thorvaldsen sc P. Tordenskjold Borup sc Locher, Axel, Huse i Tidsvilde Jap. Papir. PI. ødel. 347a. Locher, C., Fra Bretagnes Kyst Eget Tryk Bønder køre Tang Sign. Kunstnertryk paa Kinapapir Bønder køre Tang PI. ødel Vinterdag ved Stranden. PI. ødel Arcturus i Nordsøen. n /s PI. ødel Fra Bretagne Stille Aften i Nordsøen Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir. PI. ødel Stille Aften i Nordsøen Jap. Papir. PI. ødel do. do. holl. Pap do. do. O. Feisings eget Tryk med hans Signatur Hornbæk Kirke Sign. Kunstnertryk paa Kinapapir. Særlig godt Tryk Hornbæk Kirke Sign. Kunstnertryk Hornbæk Kirke GI. Tryk. Før Julealbum Fra Skagens Strand Før Underskrift og paa stor Karton. Sjældent Motiv fra Hornbæk Før Underskrift og paa stor Karton. Sjældent Motiv fra Hornbæk Fra Versailles PI. ødel Bygevejr i Sundet Sign. Kunstnertryk. PI. ødel Bygevejr i Sundet. GI. Tryk. PI. ødel do. PI. ødel Sundet ved Kronborg Sign. Kunstnertryk paa Kinapapir. PI. ødel I Sundet syd for Kronborg Pladen ødelagt Briggen»Ørnen.«1892. Signeret Kunstnertryk. PI. ødel Briggen»Ørnen« Pladen ødel Den 2den December Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Fra Snekkersten. Sign. Kunstnertryk paa Kinapapir Snekkersten. Pladen ødelagt Københavns Rhed, Formiddag En Jagt lænser V. M. Rad. Nr. 40 a f de 50 Tryk. Pladen ødelagt L ocher C., En Jagt lænser V. M. Rad. Nr. 22 a f de 50 Tryk. Pladen ødelagt I Nordsøen V. M. Radering. Nr. 33 a f de 50 Tryk. Pladen ødelagt Sommeraften i Sundet Stille Aften ved Kattegat Hjem over den sidste Revle Sign. Kunstnertryk fø r Forstaalingen. Pladen ødelagt Maaneopgang ved Skagen Pladen ødel Skagens Sydveststrand. Pladen ødel Skagens Søndenstrand. Pladen ødel Skagens Nordstrand. Pladen ødel Grenen. Pladen ødel Lohde, O. H. de. Souverainitetens Overdragelse P. Cramer del. 386a. Vignet til Kongeloven. 386b. Titelvignet Lund, Carl O. I., En Landsbykirke Lund, P., Landevejen forbi Herregaarden Vognserup. P. Skovgaard pinx. GI. Tryk. 388a. Prices Morskabstheater Lund, Søren, En Tyrekalv Sign. Kunstnertryk En Ko, staaende ved et Vandhul Sign. Kunstnertryk. 390a. Lundby, 1. F., 40 Træsnit paa ni Blade. 390b. 61 Træsnit paa 13 Blade. 390c. do. do. 390d. En Hoppe med sit Føl Træsnit. 2 Expl. 390e. En romersk Moder med sit Barn. Facimile efter eh Akvarel. 390f. Portræt af Christian IV. Træsnit. 390g. Portræt af Kong Johannes Træsnit Lun din g, V., 6 Karrikaturer paa et Blad. 4 Expl Karrikaturer paa et Blad Expl Liibschitz, J., Ved et Bondehus Norsk Bjerglandskab Hornbæk Strand Fursøen Sommernat ved Fursøen Lyngby Kirke Stor Karton Indgang til Frederiksberg Have Før Skrift Kysten ved Rungsted Tidsvilde Strand Kattegat Bøllemosen Hoved af en ung Pige. Sign. Kunstnertryk Nr do. do. do. Nr Udsigt over Sundet \

8 L iibschitz, J., Skøjteløbere paa Kastelsgraven Udsigt fra Rundetaarn (Tidens Genius.) Aften ved Vejle Fjord Sommeraften paa Landet Lille PI. Stor Karton 411. Aften ved en Seine Sign. Tryk. Før Fremtidens Tryk Ved Bellevne Roden Eng ved Vejle Vejle Fjord. Sign. Kunstnertryk paa Jap. Papir. Taget fø r Pladens Salg Vejle Fjord Olaf Poulsen som Kaspar Røghat i»der var en Gang«1899. Sig. Kunstnertryk Nr Frithjof Nansen Sign. Kunstnertryk Nr Portræt af Georg Brandes Portræt af Generalmajor O. Rye a. Læssøe, Th., Indkørselsporten til Vallø Mackeprang, A., Hjorte ved Eremitagen. F. Henriksen & H. V. Bøhme sc Madsen, A. P., Parti i Kjær By paa Als. To samtalende Personer En liggende og en staaende Ko paa Marken En liggende og en staaende Ko En Tyr og to liggende Køer paa Marken. 1885: 425. do. do. do Parti af Kjær By paa Als, med Høns paa Vejen Langdysse (Dødningen) ved Lille Rørbæk, Frederiksborg Amt Langdysse i Gunderslevholms Skov, Sorø Amt Faar ved en Kæmpehøj, Rofnæs Faar ved en Kæmpehøj En Høstvogn To Geder og et Kid paa Marken Ti Profilportrætter. Efter en Tegning a f Mdm. Clemens. 433 a. Maleri ud sti liingen fra Fremtidens Carneval. Titel og 20 Blade. Autograf Mars trand, W., Scene udenfor en Konsumlionsbod Prøveblad med en Rytter, forskellige Hoveder m. m Landlig Lystighed i Italien V. Pachts Fototypi Scene af Erasmus Montanus (4. Akt 2. Scene.) F. Henriksen xyl. V. Bøhme sc. A ftryk paa Kinapapir En Moder med sit Barn paa Skødet. F. Henriksen xyl Martensen, Josepha, Strandparti ved Vedbæk Fuglesangsøen i Dyrehaven Løjsøen i Ruderhegn Interiør fra Bispegaarden Parti fra Enerum Have Melby, Anton, En Tremaster Fotoradering Meyer, Elias, Kirsebærgangen ved Vesterport, Kr Ordrup Krat. Kr Ermelundshuset. GI. Tryk. Kr Fortunen ved Dyrehaugen. Kr Eremitagen ved Dyrehaugen. GI. Tryk. Kr Bernstorff fra Fortunen. Kr Paa Vej til Børaas Kobberværk. GI. Tryk. Kr Gule Elv i Trondhiem Stift. GI. Tryk. Kr Næs i Aasen Nord for Trondhiem. Kolor. Kr Meyer, Emma, En Skovvej Meyer, Ernst, Tolv Portrætter af Kunstnere, samlede i Bom Juleaften Kr Middelboe, B., Køkkeninteriør Svensk Landskab Parti fra Kulien Barnehoved Møller, J. P., Parti i Charlottenlund Kr Klippeparti Rad. i Zink. Kr Bjergparti ved Meyringen Rad. i Zink. Kr Bjergegn i Tyrol Rad. i Zink. Kr Skovegn. Kr Krogkleven ved Christiania Kr Landskab med en Brosætning. Kr Møller, Schønheyder, Lille Landskab, Augustaften Mygind, S., Landskab. Kr En Skovvej. (Fantasle). Kr Muller, Adam, Den saarede Herluf Trolle Muller, C., og A. Kittendorf. Brændelæsserne. J. Lingelbach pinx. Lith Muller, C., En Lejr. P. Wouwermann pinx. Litk Munter, F., Bjergegn Kr En Ruin med en Taarnbygning Prøvetryk. Kr Flodparti Kr Ansicht der Triimmen bey Muhlberg in Thuringen Kr Neumann, C., Kyst ved St. Malo. Autotypi Parti i Venedig. F. Henriksen xyl. V. Bøhme sc Niss, Th., Esrom Sø Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Esrom Sø Tryk paa Kinapapir Aaen i Borrevejle Skov Prøvetryk fø r Hjorten, og Forandringen a f Baggrunden Aaen i Borrevejle Skov Sign. Kunstnertryk paa jap. Papir Nielsen, A., Kjøberihavn, som det er. Scener af Nutidens Liv c Kolor. Kobb. Kr

9 P a u e lse n, E., Knud den Store dadler sine Hofmænds Smiger GI. Tryk. Kr Vue de la chute d eau Hof-Foss; Kolor. Kobb P ach t, W., En Danserinde Prøvetryk P e d e rse n, V., Fra Lirifloden do. do P ete rs, W., Fisken fordeles En Fisker, der tænder sin Pibe hos en anden, Børn, der leger med to Krabber En lille Dreng staaende paa en Sten En Fisker, der tjærer sine Søstøvler Fangsten tages af Baaden og bæres hjem Fiskeren følges hjem med sin Kone P ete rse n, Edv., Skov ved Vintertid Tryk paa Kinapapir Piletræer ved Stadsgraven do. do. do Torvet i Sulmona Ved Leddet do. do En lille Pige vogtende Ællinger do. do. do Grønttorvet paa Højbroplads do. do. do Svineffokken forstyrrer Vaskepigerne. Fototypi Ved Bækken Petersen, J. D., Tre antike Vaser Petersen, J. M., Frederik d. IV. s Hyldingsbæger Blade En Husvært fra Fortiden En blind Spillemand Christian d. IIFs Gravmonument. (F. C. Lund del.) 2 Blade Roskilde Domkirke ca Portræt af Corfitz Rud med Familie. 514 a. Portræt af W. Scott. 514 b. Portræt af Corfitz Ulfeldt Petersen, R., Profil af en ung Dame Hoved af en Dreng Nissen paa Søfortet Petersen, S. H., Landskab J. Juel pinx Montblanc Kr Dowlutabad i Ostindien. Kr Magdesprung Kr Le matin des bergers Wehle dess Kobb Storm. Parti ved Thurebyholm J. P. Moller pinx. Kobb Borgen Eltz ved Moselfloden Kobb Landskab med en Bondegaard Petersen, S. H., Landskab med en Bondegaard Et Landskab Everdingen pinx. Før Underskriften Hirsholms Kirke. Kr Tyrol ved Saltsburg F. C. Kierschou pinx Kobb Kinsingerdalen i Schwartzwald. Kobb do. _ do. do, 532. Et Landskab. Hobemma pinx. Før al Skrift Rundetaarn. 533 a. Portræt af Oehlenschlager, efter Ripenhausens Maleri. Findes kun i 2 Ekspl Propsthayn, C. D., La Cochémar. Kr Raven Hansen, L., Fra Hammershus gamle Voldgrav do. do. do Ved Rye Mølle Sø Draaby Kirke Frederikssunds Færgelund Aften Gammelt Hus Aften ved Roskilde Fjord do. do Gyrstinge Sø Før Underskrift Fra Engelskmandens Plads V do. do Fyrretræer * 548. Uroligt Vejr Vinterdag Aftenstemning ved en Bondegaard Grusskrænt ved Nymølle Rieter, J., Alm. Dragt af en ung og en ældre Mandsperson paa Øen Amager Kirkedragt paa Dragøe. Kr Roed, J., Karrusselgaard'en paa Frederiksborg Roskilde Domkirke, do. do. Beskaaret Nørreport i Ribe Portræt af A. Kiichler Rosenbaum, J., En gi. Dame Portræt af R. Watt ' Aftenstemning GI. Tryk do. do Chrislianshoved Gentofte Kirke Christus i Emaus Rembrandt pinx Allé ved Farumgaard Sign. Prøvetryk Portræt af Fru Oda Nielsen Sign. Prøvetryk. Kun taget i 40 Expl. PI. ødel.

10 B osenbaum, J., Scene i et Fransk Vaskeri. Willumsen pinx Lith Bøder, F. A. M., To Drenge Hestebetvingeren Rønne, S. Sejlbaad ved et Bolværk Børbye, M., Et jysk Fiskerleje. (Thisted) Borgerskabet i Thisted Marked i Viborg. Hjultorvet do. do. do En Hyrdedreng med 2 Køer ved Vandingstruget Memidsch Eifendi. Træsnit a f Flinch. kolor Schack, S., Kunstnerens Flyttedag Scene foran en romersk Hattemagerbutik A. Kttcliler pinx Mindeblad om Georg Carstensen S ch leisn er, A. C., Skolelæreren ' do. do S chepelern, F., Et Landskab med antik Tempel. Kr S chlichting-c arlsen, C., Vejen til Capriele, Capri. Autotypi Schou, L. A., En strikkende Bondekone ved Vuggen S chovelin, A., Parii fra Skarritsø Aften ved Sorø Herthadalsegen ved Lejre Frederiksborgegen i Indelukket ved Frederiksborg Ulvedalsegen F rederiksborgegen Jomfruegen Storkegen ved Jægerspris Bøg ved Sørø Kongeegen i Christianssæde Skov Kongeegen ved Jægerspris Kejser Bøgene i Indelukket ved Fredensborg Egetræ, kaldet Adam, ved Christianssæde Bøg ved Sorø Schu le, G. C., Hans Madsen E. Paulsen del do. do. do T. Bruun E. Pauelsen del do. do. do Anser Paulsen del do. do C. Cornellisen E. Paulsen del do. do. do A. Colbiørnsen. E. Paulsen del Hververen. Arlaud pinx Schw artz, Fr., Halma Op En Julegave Op Tryk. Pladen ødelagt S chw artz, Fr., Kone, der seer til Siden Op. 27. Jap. Papir. Feisings Tryk Kniplersken Op Ung Pige med Straahat Op. 35. Feisings Tryk do. do. do Schøler, P. C., En gi. Borg ved Floden B Coyp pinx. Før Skriften Seks Portrætter af Lord Byron. Stylografi Senn, J. H., Aarstiderne. 4 Bl 619. Sim onsen, N., Korsaren og hans Brud En Bidder. Stylografi Soldater i en Forpostfægtning. Litli Heste udenfor en Mølle Skovgaard, N. K., Stakhave bag en Bondegaard Raderforeningens Tryk Fra Østrøø Skovparti fra Østrøø. (Troldeskoven) do. do. do. Jap. Papir Dalby Bjørn Skovgaard, P. C., Stats-Skibet. Hoffensberg lith Jens i den tyske Forbundshær. Hoffensberg lith Triplealliancen. Hoffensberg lith Sm ith, L. A., En Jæger efter Bissen Psyche, efter Bissen Sonne, C. E., Portræt af Giulio II. Kobb Bedstemoder giver Drengen Penge. J. Mieris pinx. Før Underskrift. Kobb Vedetter. Sonne pinx. Kobb Gnieren. N. Simonsen pinx. Før Underskriften. Kobb Besøget. J. Exner pinx Scene i et Osteri. Marstrand pinx. Kobb Maaltid. C. Bloch pinx. Før al Skrift. Kobb Pigen med Katten. Marstrand pinx. Kobb Skakspilleren. Rørbye pinx Kapellet i Karise. Ch. V. Nielsen del Erobringen af Skandserne paa Igum Vejen i Slaget ved Fredericia. J. Sonne pinx. Kobb. 643 a. Maleren Jens Juel og hans Kone. J. Juel pinx Sonne, J. W., Scene fra et vildt Stutteri. Gebauer pinx Stein, S., Freia. Et Hundehoved Prøvetryk. 646 a. Portræt af Dyrlæge J. C. Freund Befnæs Eneste eksisterende E kspi 647..En Tyrekalv Prøvetryk En Landevej Prøvetryk Knæstykke af en Mand i Profil. Prøvetryk En Landsby. Prøvetryk. 2

11 651. Top, J. V., Brystbillede af en Tyrk Stylograji do. do. do Tornøe, W enzel, En lille ltalienerinde Stor Karton W agner, S., Møllen ved Østre Anlæg W ildenradt, J. P. v., Vinterdag Brændingen W ittendorff, J., Strandvejen Middelfart Humlebæk Hellebæk Ved Taarbæk Z arhtm ann, Kr., Eleonora Christine i Fængsel. Fototypi Z illen, W., Tre Køer paa Marken To Geder do. do do. do Hønsekræmmerens Æsel do. do. do. 668 a. do. do. do En staaende Ko do. do do. do En staaende og to liggende Køer paa Marken do. do. do. do do. do. do. do To Kalve i Stalden do. do En Kostald En Gedestald do. do do. do. ' 681. do. do Et brægende Faar do. do Et brægende Faar paa Marken do. do. do En Ged med sit Kid og tre Kaniner Kvæget drives hjem til Stalden do. do. do Faarene drives hjem fra Marken do. do. do En liggende Hund do. do do. do do. do En Kostald Z illen W., Et staaende og et liggende Faar do. do. 2 Ekspl Et Faar med to Lam do. do * do. do. 2 Ekspl En Faareflok foran en Kornmark Faar ved en Stendysse En staaende Hund. 70^. do. do do..do En Ged med Klokke om Halsen En spindende Bondekone Ølsted, P., I en Bondegaard Raderinger etc. i Ramme Bloch, C., Den hellige Nadvere. Fotogravure. 1 Guldramme Christus i Getsemane. Fotogravure. 11/s rund Guldramme Christi paab. Fotogravure. 1 Guldramme Christus paa Korset. Fotogravure. 8/V Guldramme B rendekilde, H. A., Foraar. Fotogravure. 1 Guldramme C aspersen, H. C., Et Hestehoved drikkende af et Vandtrug I Guldramme Gemsøe, P., Scener af Barselsstuen. W. Marstrand pinx. Lith. Em. B. og Co. s lith. Inst. Guldramme H ansen, H. N., Hartmann i Nærum Mahogni Holm, Axel, Sommerlandskab */«Mahogni Snelandskab /ti' Mahagni Augustaften ved Susaa Sign. 1 imit. Mahogni med Guldperlestajf K leinsorg, M., Fra Fakse. V/iu Mahogni Dronningens Mølle. Fotogravure. 1 Guldramme Lahde, G. L., Vor Frue Taarns Brand GI. Tryk. 2 Guldramme Locher, C., Fra Snekkersten. 17«Mahogni Aften i Nordsøen PI. ødel. 1 Guldramme L iibschitz, J., Portræt af O. Paulsen l r Mahogni Portræt af F. Nansen Sign. 1 Mahogni N iss, Th., Esrom Sø. Kinapapir. Mahogni P etersen, S., Schweitz J. Hackaert pinx. Kobb. Guldramme Ravn-Hansen, L., Tømmerpladsgraven Rund Guldramme S chw artz, F., En Julegave. 1 Mahogni med indlagt Citrontræ Schøler, P., En Skovhytte ved en Skovsø Z illen, W., Hjem fra Marken. O. Bache pinx. 1Va11 haandgjort Guldramme med rød Fløjlskarton. 2 *

12 20 Tillæg til Raderinger Blom, V., Illustration til Fredmanns Epistlar C lem en s, J. F., Frederik den V. s Gravmæle J. Wiedewelt pinx. 1383a. H ansen, Const., Udjagelsen af Paradiset, Kittendorf & Aagaard. Træsnit J e n se n, H., Juul Sø ved Himmelbjerget. V. Kyhn pinx. Farvelithografi K ittendorff, Ad., En Kronhjort. Mackeprang pinx Lith Kyhn, C. V., Vinter i Skoven GI. Tryk M ar strand, W., Scene udenfor en Konsumtionsbod P etersen, S. H., Frederiksborg J. Dahl del. Kobb Paysage Hollandois Hobemma pinx. Kobb Italia J. Both pinx. Kobb Vandfaldet ved Hohenschwangan F. Sødring pinx Kobb Klippe Borgen Ruisdal pinx. Kobb I Skovhuset Ruisdal pinx. Kobb P reisler, J. M., Frederik den III. hyldes paa Slotspladsen Arvehyldingen. Kobb Hans Madsen bringer Efterretninger til Johan Rantzau. E. Pauelsen pinx Kobb Roed, J., Frederiksborg Slot. Karrusselgaarden Schøler, P., Vandfaldet. J. Ruisdal pinx. Kobb Sonne, E., Luther paa Rigsdagen i Worms. A. Muller pinx. Kobb. 1398a. Sonne. E., Karnevalet i Rom. Exner pinx. Kobb. fø r Underskrift Vermehren. Faarehyrden paa Heden. Træsnit. Topografi. Indenbys Akciseboden paa Østerbro. J. Møller del. Træsnit Allerførste Udbrud af Kjbhvns. Ildsvaade 5. Juni Kobb Amagertorv 1755 og Rest af Dyvekes Gaard. C. Ferslev og Co. s l. I. Træsnit C. Otto s l. I Parti af. H. Hansen del. Ad. Kittendorff lith. T. og K.s l. I Parti af. Kolor. E. B. og Co s l. I Amalienborg Slot 1670 med Kastellet og Toldboden i Baggrunden. C. Ferslev og Co s l. 1. Træsnit Kongens Palais i Kjbhvn S. H. Petersen sc. Kr Riddersalen. Træsnit. Separattryk Anon. sc. Træsnit Have, Prospect af. Kobberstik. D. d. Vitr Arresthuset W. A. Mililer sc. Kr Kobb. 14b. Asiatiske Kompagnis Pakhus Anon sc. Kobb Badehusene i Kjbhvn S. H. Petersen sc. Kr ved Langebro Ferslev og Co. Træsnit Badeanstalten ved Ryssensteen. Holm fec. J. Gray sc 'Bakkehuset, Kamma Rahbeks Værelse. C. Hetsch del. H. P. Hansen. Træsnit Bredgade, Dehns og Bernsdorfs Palais Anon sc. Kobb Brokke nsbod. R. N. Nielsen sc. N y tryk Børsen Anon sc. Kobb S. H. Petersen sc. Kr Kolor. Holm del. N. Nay lith. E. B. og Co s l. J Huset Nr. 14 bag. K. Gamborg del. Træsnit Bør s s alen. H. C. Stilling del. A. Nay lith. Em. B. og Co. 1. I. Kolor. Ibl. Bygninger, Offentlige. S. H. Petersen sc. Plade A. H. Kr Cancelliet Anon. sc. Kobb Carlsberg Ny. Bryggeriet. V. A. Thalbitzer del. Træsnit GI. og Ny. Fr. Hartvig del. Træsnit Charlottenborg Anon sc. Kobb do. do Beskaaret. Anon sc Anon sc Christiansborg Slot, seet fra Frederiksholms Kanal. Af d. d. Vitruvius. Kobb seet fra Højbro. Af d. d. Vitruvius med Marmorbroen Anon sc seet fra Højbroplads. Træsnit. Særtryk seet fra Højbro. Neu-Ruppin. Kolor Christianborg Slot, seet fra Børsen. H. Hansen del. A. Nay lith. E. B. og Co s l. I. Kolor The Palace of. Anon. sc Brand 20/2 1794, seet fra Marmorbroen. Gammel Kolor. Lahde sc. Kr Brand d. 26. Februar 1794, seet fra Højbro. Lahde sc. Gammel Kolor Brand 28/a 1794, seet fra Højbroplads. Lahde sc. 11b. Brand d. 4/io Kolor. Neu Ruppin. Træsnit Christianshavn, Parti af Torvegade. C. Ottos l. I Classens Have, Det gamle Fiskerhus. Ferslev og Co. Træsnit Collins Gaard i Bredgade H. Hansen sc do. C. Bartsch rad GI. Tryk Danneskjold Laurvigen Palais Anon. sc. Kobb Den engelske Nations Skænsel d. 17. Octbr Haas sc Dronningens Mølle ved Østerbro. Autoty pi Dronningens Tværgade Nr. 25. Bygning fra c Ferslev og Co. Træsnit.

13 Enkedronningens Børneasyl i Rigensgade. Træsnit. Separattryk Fangekirken i Kjøbenhavn. Træsnit. Separattryk Flaade, Den danske, paa Kjbhvns Yderred. K. Sedivy del III. Fam. Journal 27/io Frederik VII s Stiftelse for aldrende Fruentimmer. Træsnit. Separattryk Frederiks Hospital. Kobb Frederiks tyske Kirke paa Christianshavn. Anon. sc Frederiksberg Have, Apis-Templet i. S. H. Petersen sc Indgang til. J. Liibschitz rad Frederiksberg Slot. Holm del. J. Gray sc Anon sc do Frederiksholms Kanal (Kalleboe) med Prinsens Palais J. Haas sc. Kobb Parti af. E. B. og Co s lith. Inst Frelsers Kirke paa Christianshavn. Anon. sc do. do Det indre. Træsnit Portal og Taarn. d. d. Vitruvius Altret, d. d. Vitruvius Fremstilling af Branden i Kjøbenhavn som den viste sig d. 6. Juni A. O. Flint sc. O. F. Stanley del. Gammel Kolor. Kr Frihedsstøtten. S. H. Pesterscn sc. Kr Frue Kirke. Åkerberg sc C. F. Christensen del. J. Gray sc Frue Kirke i sin ældre Skikkelse. Anon. sc S. H. Petersen sc. Kr ødelagt T. og K s lith. Inst Portalen. H. Hansen del. A. Nay lith. Em. B. og Co. s lith. Inst. Kolor Det indre af. H. Hansen del. A. Nay lith. Em. B. og Co s l. 1. Kolor Indre. IL G. F. Holm del. J. Holm sc Frue Taarns Brand, Natten mellem 4 5. Sept. 1807, seet fra Landemærket. C. W. Eckersberg pinx. G. L. Lahde sc. Nytryk Gammel Torv af d. d. Vitruvius ved Midten af det 18de Aarh. C. Otto s lith. Inst Graabrødre Torv ca Anon sc under Bombardementet C. Otto s l. I Hambro ske Badeanstalt, ('hr. V. Nielsen sc. Træsnit. Separattryk Harboes Frue Kloster. A. de Lohde sc. Kr Helliggeist Kirke W. A. Muller sc. Kr Hercules Dogen i Tiosenborg Have. C. W. Eckersberg del G. L. Lahde sc. Kobb Holsteinske Palais Anon. sc Hovedvagten, Den gi. K. G amborg del. Træsnit a f H. P. Hansen. Separattryk Hvitfeldts Monument paa Langelinie. Træsnit. Separattryk Industriudstillingsbygningen. Kolor. F. Larsen del. I. Hassel lith. Em. B. og Co. s lith. Inst Kolor. E. B. og Co. s lith. Inst Industriudstillingen 1888, seet fra Halmtorvet. Kolor. A. Ja cobsens lith. Inst , seet fra Tivoli. A. Jacobsens lith. Inst. Kolor Mindeblad. Kolor. O. A. Mankeli pinx. H. Jensen lith. E. B. og Co. s lith. Inst Jubilæumsmindeblad. G. Staulund og V. Jensen del. J. Hassel lith. J. Jacobsen lith. Inst Johannes Kirke, Det indre. V. Suhr del. T. og K. s lith. Inst. Kolor Kalkbrænderiet. I Baggrunden Toldboden. Kolor. A. Fischer pinx. F. Larsen lith Det gi. M. Kleinsorg rad. Sign. Tryk Katolsk Kirke i Bredgade. C. Zeuthen del. Em. B. og Co. s lith. Inst Kirsebærgangen ved Vester Port. E. Meyer pinx. et sculp. Kr Kjøbenhavn 15S7, seet fra Syd. Th. Bergs lith. Inst. efter Besen seet fra Sø- og Landsiden Anon. sc. GI. Tryk med Text. Kobb Koppenhague Hafnia. Ville Capitale du Boyaume etc. Aufiline s c. Kobb før 1658 med Kort over selve Byen og vedhængende Kort over Stormen d. 11. Febr L. Both del. Th. Bergs lith. Inst seet fra Karl Gustavs Lejr 27/s Dahlberg del. Anon. sc. Kobb seet fra Batteriet Trekroner. C. Bruun pinx H. Jessen del. T. og K. s lith. Inst Vue générale de Copenhague. Noury del. Th. Muller og Noury lith Fugleperspectiver og Prospecter. Udført og forlagt a f Kittendorff og Aagaard. $ 843. seet fra Frederiksberg. H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr seet fra Frederiksberg Have. Udg. af Boghandler Ludewig paa Børsen Nr. 8. Kolor.

14 Kjøbenhavn seet fra Nørrebro. Samuel Joachim sc. Kobb Fugleperspectiv fra Christianshavn. L. Both del. Em. B. og Go. s lith. Inst seet fra Valby Bakke. Kolor. TV. Petersen pinx. A. Nay lith. E. B. og Co. s lith. Inst seet fra Valby Bakke og 12 mindre Prospekter paa et Blad. J. Thorsøe del. & lith. E. B. & Co. s lith. Inst , seet fra Frederiksberg Slot. S. H. Petersen sc seet fra Nicolai Taarn. De tre Blade sammen. S. H. Petersen sc seet fra Vesterbro. A. F lint sc. Kobb seet fra Nicolai Taarn. H. G. F. Holm del. E. B. og Co. s lith. Inst. t 853. Parti af Christiansgade. Kolor. Neu Ruppin. Træsnit Festplads foreslaaet af A. J. Raadvad Belejring Dahlberg del. J. le Pautre sc. Kobb. 2 Blade Vold. Aften før Store Bededag. A. H. Hunæus pinx T. og K. s lith. Inst Volde. Taarn udenfor Larslejstræde. Træsnit. Separattryk Volde. Jarmers Taarn. Træsnit. Separattryk Volde. Møllen ved St. Pederstræde. Tom Petersen del. Træsnit Volde. Porttaarne ved Nørretorv. K. Gamborg del. Træsnit. Separattryk Slots-Plads J. Haas sc. Kobb Slot paa Chr. V. s Tid. C. Ottos lith. Inst do. do. Ferslev og Co. Træsnit Kjøbenhavns Slot med Blaataarn. Mejborg del. Træsnit seet fra Gaarden. Træsnit. Separattryk Klampenbor g, Parti ved. J. Hellesen tegn. og lith. Em. B. og Co. s lith. Inst Knippelsbro i det 17de Aarhundrede. Ferslev og Co. Træsnit M. Klemsorg rad Sign. Tryk Træsnit- Separattryk S. H. Petersen sc. Kr Kommunehospitalet. Hovedfacade mod 0. Farimagsgade. Chr. V. Nielsen del. Træsnit. Separattryk Det nye. Perspectiv af Bygningerne. Træsnit. Separattryk Koncertpalæet (Schimmelmanns Palais). J. Haas sc. Kr Kongens Nytorv, af d. d. Vitruvius gamle Østerport og Besten af den gamle Vold Træsnit i første Halvdel af det 18de Aarhundrede. C. Otto s lith. I ved Hovedvagtsgade. Træsnit. Separattryk mod Øst. Em. B. og Co. s lith. Inst Krøyers Plads paa Christianshavn. Ferslev og Co. s lith. Inst. Træsnit Kultorvet Ferslcv og Co. Træsnit Langelinie, Det gi., Axel Holm rad Sign Marmorkirken (Fridrichs Kirke). F. Banq del. J. Haas sc. Kr Den ufuldendte. Træsnit.' Separattryk Meldahl inv. Træsnit Moltkeske Maleri samling. C. V. Nielsen del. Træsnit. Separattryk Nicolai Kirke før T. og K. s lith. Inst , seet fra Nybrogade. Ferslev og Co. Træsnit Plads. Professor Dahlerups Project. Træsnit Nicolai Taarn, Parti ved C. Otto s lith. Inst Anon. sc med Slagterboderne. E. B. og Co. s lith. Inst Nytorv. Thom. Petersen del. Lystryk Nørreport S. H. Petersen sc. Kr Peder Madsens Gang, seet fra Grønnegade. F. Larsen lith. 896 Pilestræde Nr. 8. Middelalderlig Bygning. C. Ferslev og Co. Træsnit Prices Morskabstheater. J. P. Lund rad Baad- og Domhuset. Anon. sc Rasks R., Gravsted. C. F. Christensen lith Rosenborg Slot. Kolor. J. Hellesen lith. E. B. og Co. s l. I Kolor. E. B. og Co. s lith. Inst seet fra Haven. R. N. Nielsen sc do. H. G. F. Holm sc do. Heinr. Hansen rad seet fra Volden. Heinr. Hansen rad seet fra Botanisk Have. M. Kleinsorg rad Rundetaarn. S. H. Petersen sc C. F. Christensen del. J. Gray sc Slotsholmens Vagt Ferslev og Co. Træsnit Straffeanstalten paa Christianshavn C. Ottos lith. I Strandpromenaden for ca. 50 Aar siden. Træsnit Sø-Arsenalet. Anon sc. Kobb Theatrum Comicum Anon sc. Kobb Theater, Det kgl S. H. Petersen sc. Kr C. F. Christensen del. J. Gray sc E. B. og Co. s lith. Inst Thorvaldsens Museum. Kolor. H. Hansen del..a. Nay lith. E. B. og Co. s lith. Inst C. F. Christensen del. J. Gray sc H. Winckles sc Thotts Palais. J. Haas sc Kr. 229.

15 Tivoli. Til Erindring om 50 Aars Jubilæum. W. Christensens Kunstforlag Toldboden. Den nye, med Omgivelser Træsnit Kolor. Em. Larsen del. E. Westerberg lith. Em. B. oy Co.'s lith. Inst, 924. T rekroners Havne, med de første til Afsejling bestemte Kanonbaade. C. Baagøe del. Træsnit. Separattryk T rinitatis Kirke. A. Hansen sc Anon. sc Tugt-Huset W. A. Muller sc. Kr U niversitetet. Kolor. A. Nay del. et lith. E. B. og Co. s lith. Inst Anon. sc Vartov ved Trianglen paa Østerbro Ferslev og Co. Træsnit do. do. Seet fra Strandvejen. Ferslev og Co. Træsnit Møllehuset paa. Ferslev og Co. Træsnit Hospital Anon. sc. Kobb V esterbrogade 1750, Parti af. Ferslev og Co. Træsnit V esterport i det 13de Aarhundrede. Ferslev og Co. T/æsnit i det 16de Aarhundrede. Ferslev og Co. Træsnit Ferslev og Co. Træsnit Udkørslen Ferslev og Co. Træsnit Zoologisk Museum. Udvendig. Træsnit. Separattryk Indvendig. C. V. Nielsen og B. Olsen del. Træsnit. Separattryk Oelilenschlægers Fødested. O. Haslund del. Træsnit a f F. Henriksen Anon. sc. Topografi. Udenbys A alborg set fra Sundby Skandsebakker. J. C. Bruun del. T. og K. s lith A alborg ved Østeraa for 25 Aar siden (1863). Tom Petersen del Aarhus, D aarean stalten, ved N. Nay del. et lith. Em. B. og Co s lith. I Bernstorf. S. H. Petersen sc. Kr B ernstorf, under Prinsen og Prinsessens Ophold. F. C. Lund del Træsnit. Separattryk Bernstorf, set fra Parken. Træsnit. Separattryk B idstrup ved Boskilde. S. H. Petersen sc. Kr C harlottenlund Slot. H. J. F. Holm sc. Kr C ha rlottenl und. S. H. Petersen sc. Kr Teltene i C. F. Christensen del. J. Gray sc C hristiansholm. H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr Chri sti ansøe, seet fra Sønderhavnen. S. L. Lange fec Kolor. Kr set fra Vestsiden. S. L. Lange fe Kolor. Kr D ronninggaard. H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr S. H. H. Petersen sc. Kr D ronninglund. R. H. Kruse del D yrehavs bakken, Fra. H. C. Ley del. H. Jensen lith. Kolor Egeskov. F. C. Kjæ'rschou del. J. Hellesen lith. Em, B. og Co. s lith. I Elvedgaard ved Bogense. S. H. Petersen sc E rem itagen. A. Hansen sc M. Kleinsorg rad S, H. Petersen sc Esrom Kloster, med Udsigt til Kulien i Skaane. S. H. Petersen sc. Kr S. H. Petersen sc Ewaldshøj, H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr Fanø, Nordby. Chr. Blache p. H. Jensen lith F redensborg Slot. A. Hansen sc Anon sc S. H. Petersen sc. Kr Skipperhuset ved. S. H. Petersen sc. Kr F redericia, Udsigt over Lille Belt til Fyen. S. H. Petersen sc. Kr A. Hansen F rederiksborg Slot, seet fra Jægerbakken. C. K&bke pinx. Jensen lith, Em. B. og Co. s lith. I. Kolor S. H. Petersen fec. et sc F. Richardt pinx T. og K. lith. I Ældre Billede. An. sc II. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr seet fra den sydlige Side. S. H. Petersen sc. Kr C. F. Christensen del. J. Gray sc A. Hansen sc do. do Anon.'sc i det 17. Aarhundrede. H. Hansen pinx. A. Nay lith. Em. B. og Co,'s lith. I. Kolor seet fra Torvet i Hillerød. C. V. Nielsen del. Separattryk Slotsgaard (Karusselgaarden). J. Roed rad Karusselgaarden, seet fra fra Møntporten. C. V. Nielsen del, III. Tidendes xyl. At. Træsnit. Separattryk Parti af Biddersalen paa. H. Hansen pinx. A. Nay lith. Em. B. og Co.'s lith, I. Kolor Biddersalen. T. Hansen del Træsnit.

16 Frederiksborg Slot, Ridderstuen (Rosen). H. Hansen pinx. A. Nay lith. Em. B. og Co. s lith. I Ridderstuen. T. Hansen del. Separattryk Slotskirke i det 17. Aarhundrede. IT. Hansen pinx. F. Larsen lith. Em. B og Co. s lith. I. Kolor Ghristian d. ly. s Bedekammer. H. Hansen pinx. A. Nay lith. Em. B. og Co. s lith. I. Kolor Fr e de ri k s dal. S. H. Petersen sc. Kr ved Furesøen. G. Christensen p. F. Larsen lith Furesø og Omegn. K. Sedivy. del. Træsnit. Separattryk Gamborg paa Fyen. O. O. Bagge sc Gisselfeld. S. H. Petersen sc. Kr Harridslevgaard ved Bogense. S. H. Petersen sc. Kr Heirebakken ved Søndersø. K. Sedivy 1889 del. E. Willumsen. sc. Træsnit. Separattryk Hellebæk ved Helsingør. A. Hansen sc do. S. H. Petersen sc. K r Helsingørs Havn, seet fra den søndre Side. S. H. Petersen sc. Kr seet fra den nordre Side. S. IL Petersen sc. Kr seet fra den søndre Side. do. do. do Helsingør, Steengaden i. do. do. do og Kronborg. C. P. Christensen del. J. Gray sc do. H. G. F. Hansen del. J. Holm sc. Kr do. S. H. Petersen sc Himmeløv Kirke. J. Kornerup rad Herlufsholm. H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr Prosp. og 4 Kort. H. P. Top del. O. O. Bagge sc Hirschholm Kirke. S. H. Petersen sc. Kr Holbæk Fjord. P. Christensen p. F. Larsen lith. Kolor Juul Sø ved Laven. V. Kyhn p. H. Jensen lith Jægersborg. S. H. Petersen sc Klampenborg Vandkuranstalt. Træsnit. Særtryk Koldinghus. S. H. Petersen sc. Kr Kronborg. do. do. do Slotsgaard. do. do. do Sundet nordfra. O. Schule sc castle from the Cattegat. Eckersberg p. W. H. Lazars sc * Belejring E. Dahlberg del. Anon. sc. Kobb do do. do. do seet syd fra Sundet. Kolor. Anon. sc. Kobb og Helsingborg paa et Blad Dahlberg del. Anon. sc. Kobb do. do. do. do Lethraborg. J. Haas sc. Kr H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr Lethraborg. S. H. Petersen sc. Kr Liselund paa Møen. S. L. Lange del. J. A. Darnstedt sc Lesøe, Byrom Kirke og Tinghuset paa. Friedrich sc Lyngbye. A. Hansen sc seet fra Frederiksdal. S. H. Petersen sc seet fra Sorgenfri Have. do og Sorgenfri seet fra den nordlige Side. Anon. sc Løven borg ved Holbæk. S. H. Petersen sc. Kr Maribo Kloster. Før Forandringen (sjælden). A. Hansen sc Sø. Tli. Brendstrup p. O. Bentzon lith. Kolor Marienborg Have paa Møen. S. L. Lange del. J. A. Damstedt sc Marienlyst. A. Hansen sc ved Helsingør. S. H. Petersen sc. Kr som Invalidehotel. Berg og Ferslevs lith. I Kolor Middelfart. C. H.W andall del. H. A. Prosch sc. Kr Kolor A. Hansen sc Møen, Badehuset paa. S. L. Lange del. J. A. Darnstedt sc Kapellet paa. do. do Sommerspiret paa. do. do Vandfaldet paa. do. do Nakskov. A. Hansen sc N es tved. H. G. F. Holm del. J. Holm sc. Kr A. Hansen sc Næsbyholm ved Sorø. S. H. Petersen sc Næsby hoved paa Fyen. S. L. Lange del. O. O. Bagge sc Odense, Parti med Kanalbassinet. O. Ravert del. S. H. Petersen sc. Kr seet fra den sydlige Side. S. H. Petersen sc. Kr do. do. do. do Kanal Bassinet ved.. do. do Slottet i. do. do R. N. Nielsen sc. Kr Præste vanget ved Frederiksborg Phantasiens 0. G. E. Liebert del. Træsnit. Separattryk Raadvad, Parti ved. Nordahl Grove del. T. og Co. s lith. I Randers. Anon. sc Ribe Domkirke set fra den nordøstlige Side. Anon. sc do. do. J. Roed rad Ringsted, St. Benths Kirke i. J. G. Friedrich sc. Tegnet Kr Roskilde. G. C. Schule sc St. Hans Hosital. A. Ney del. et lith. Kolor Maglekilde ved. Anon sc Vandkuranstalten. Lith Stændernes Forsamlingshus. R. N. Nielsen sc Kr

17 Roskilde Domkirke. C. F. Christensen del. J. Gray. sc do. H. C. Hansen del. G. Hoffmann sc. PI. I I I do. Troels Lund. del. do. PI. V do. do. do. PI. VI do. do. do. PI. V II do. do. do. PI. V III do. Gr. C. Schule sc. K r do. seet fra Klosterhaven. S. H. Petersen sc. K r Domkirke, seet fra den østlige Side. S. H. Petersen sc. K r Domkirke. J. Roed rad do. F. C. Kjærschou pinx. O. Bentzon lith. Kolor Rygaard. F. Richardt del. J. Hellesen lith. Em. B. og Co. s lith. I Saxkøbing. Anon sc.» Sk a a r up Seminarium. C. Otto lith. I Skagens Sønderstrand. C. Locher p. F. Larsen lith. Kolor Skanderborg, Frederik VI. s Mindesmærke ved. Anon sc Slesvig. Anon sc Sorgenfri. H. G. Holm del. J. Holm sc. K r S. H. Petersen sc. K r Slot. R. N. Nielsen sc K r Slot. C. F. Christensen del. J. G ray sc A. Hansen sc v- Caroline Amalies Mindestøtte. Træsnit. Separattryk Svendborg. A. Hansen sc Svinesund. Topp sc Søborg Kirke. J. Kornerup rad do. do Sønderborg paa Als. Anon sc do. Havnen. Anon sc Taasinge ved Svendborg Sund. S. H. Petersen sc. K r Tirsbæk ved Vejle. do. do. do i Jylland. F. Richardt del. E. Westcrberg lith. Em. B. og Co. s lith. I Trolleborg ved Faaborg. S. H. Petersen sc. K r seet fra Havnen. do. do Ulstrup i Jylland. A. Hansen sc Valdemar Slot, Slotsgaarden. G. D. Tschierscke del. J. C. Mavois sc K r Kobb. sjælden Prospect af Slotsgaarden. G. D. Tschierscke del J. C. G. Fritzsch sc. Kobb. sjælden Tom Petersen del. til Hl. Tidende Taarn. S. H. Petersen sc. Kolor. K r do. do. do Valløe. J. Haas sc K r H. G. Holm del. J. Holm sc. K r Kloster. C. F. Christensen del. J. Gray sc Slotsport. Th. Læssøe rad Indkørselsporten til. Th. Læssøe rad Wedelsborg ved Lille Bælt. S. H. Petersen sc. K r Vejle, seet fra den sydlige Side. do. do Viborg. C. H. Wandall del. H. A. Grosch sc. K r R. N. Nielsen sc. K r Ørbeklund. Anon liih Ørkel ved Svendborg. J. L. Lange del. O. O. Bagge sc. 31 Tillæg til Topografi Andenken an die Schleswig-Holsteinische Armee Kanning, Hamburg, lith Briggen»Lou gen«angribes af 2 engelske Fregatter ved St. Thomas d. 3. Marts A. Hansen sc Christiansstads Belejring d. 15. August Kobb Helsingborgs Belejring af Christian d. V. Kobb Holmens Kirke. Anon. sc Industriudstillingen V. Klein del. Træsnit. Særtryk Industri udstillingen Forskellige Blade Industriudstillingen Fugleperspektiv. A. Jacobsens lith. Etabi Industriudstillingen Fugleperspektiv. Kolor. K. Sedivy del. Allers lith. Etabi Industriudstillingen Det indre af Hovedbygningen. A. Jacobsens lith. Etabi Jacobskirken paa Østerbro. C. V. Nielsen del. Træsnit. Sæ rtryk Kalkbrænderiet. Fr. W inther del Autotypi Kjøbenhavns Grænser paa tre forskellige Tider Kjøbenhavns Havn. Navale regium Hafniensis Kobb Frihavn. F. Sedivy del Kristiansborg Slot seet fra Højbro. Anon sc Brand 4/io III. Tidende l2//io Kristiansborg Slot. Udkast til Genopførelsen. T. Hansen del Landsforræderne. Satirisk Blad fra Nørreport. En udgravet gi. C. Ferslev og Co. Træsnit Ny Adelgade Nr. 3. Beklameplakat fra»punch«. Kolor Nyboders Vagt. H. Tange rad Ribe Nørreport. J. Roed rad Rosenborg Slot. C. V. Nielsen del. Træsnit. Særtryk 'Riddersalen. F. C. L und del Træsnit. Særtryk.

18 Rosenborg Slot, Marmorværelset. Chr. Zeuthen dei. Træsnit. Særtryk Chr. d. IV. s Forgegemak. F. C. Lund del. Træsnit. Separattryk Rosen. C. Zeuthen del. Træsnit. Særtryk Ryssensten, Den gamle Port. H. Tange rad Slotsholmens Bebyggelse. P. Krohn og M. Nyrop del Suhrs og Hustrus Friboliger i Valdemarsgade. C. V. Nielsen del. Træsnit. Særtryk Sundby paa Amager. Den nye Kirke. Træsnit. Særtryk Thorvaldsens Museum. Graven i Gaarden. Træsnit. Særtryk Valdemars Slot. A. A. Petersen. Lith. Trykt paa Brevpapir. Kort og Planer Grundriss des Dåhnischen Lagers bey Mittel-Varsum etc C. Mardefeldt. del. Kobb Kort over den svenske Hærs Belejring af Fredericia Dahlberg del. N. Perell sc. Kobb over Frederiksh ald s Belejring Kobb Coppenhagen die Konigl. Danische Haupt und Residentz Stadt in Grund Ritz heraus gegeben u. verlegt von Math. Seutter in Augspurg. Kraus del. Ang. Vind sc. Farvelagt Kort i Kobbertr. samt Fugleperspektiv af Byen Landskrona og Malmø paa et Blad (ved Overgivelsen 1658). E. Dahlberg del. W. Swidde. sc. Hafnia Kobb Kort over Kjøbenhavn Reklameplakat fra Udstillingen den svenske Lejr Carlstad ved Kjøbenhavn Dahlberg sc. Kobb Plan over et Havneanlæg paa Christianshavn.. C. A. Broberg pinx. J. F. Eng del Kort over Limfjorden ved Hals T. D. Lapouite sc. Kobb Accurate Vorstellung der beriihmten Meer-Enge zwischen der Nordund Ost- See, SUND genannt etc. Edirt v. J. B. Homann in Nilrnberg. Farvelagt Kort i Kobber med Prospecter af Helsingburg, Landscron, Malmoe, Cronenburg og Copenhagen Kort over Stege E. Dahlberg del. Kobb Trondhjem do Nyborgs Belej ring do. 1137a. Kort over Jersbeien, Herresæde i Holsten. E. G. Sonnin del. C. Fritzsch sc b. Kort over Kjøbenhavn c. Kort over Kjøbenhavns Omegn Ferslew & Co. Træsnit. 1137d. Kort over Kjøbenhavn set i Fugleperspekiiv. E. Olsen lith. 33 Portrætter. Fyrstelige Personer Margrete ( ) Dronning af Danm., Norge og Sverig. Weger sc. M Christian I. ( ). Brb. Baurenfeind sc.?ft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str. 9. M Christian I. ( ). Brb. J. T. Lundby del T. C. Rothweiler xyl. Str Dorothea ( ) g. m. Chr. I. Brb. Baurenfeind sc. eft. Originalen i det Grevel. Holsteiniske Pallads Str. 19. M Hans ( ) Brb. Baurenfeind sc. efter Orig. paa det kgl. Kunstkammer St. 35. M Christina ( ) g. m. Hans. Brb. Baurenfeind sc. efter Orig. i det Grevel. Holsteiniske Pallads Str. 45. M Christian II. ( ). Brb. A. Diirer p A. F lint Str. 48. M ( ) Brb. M. Petersen sc. Kopi efter foregaaende. M ( ). Brb. Baurenfeind sc. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str. 56. M Elisabeth (Isabella)( ). Brb. Baurenfeind sc. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str. 76. M Frederik I. ( ). Brb. Baurenfeind sc. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str. 96. M Anna ( ) g. m. Fred. I. Brb. J. Haas fil. sc. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str M Sophia ( ). Brb. Baurenfeind sc. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Sir M Christian III. ( ). Brb. J. Haas fil. eft. Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str M Christian III. ( ). Brb. A. F lint sc. Str M Dorothea ( ) g. m. Chr. III. Brb. Banrenfeind sc. eft. Orig. paa, det kgl. Kunstkammer Str M Frederik II. ( ). Brb. J. Haas. sc. efter Orig. paa Bosenborg Str M ( ). Brb. A. F lint sc. Str M Christian IV. ( ). Brb. Balt. Moncornet excud. Str M ( ) Brb. J. Haas- sc. efter Orig. paa det kgl. Kunstkammer Str M ( ). Brb. C. von Mander p. O. H. de Lohde sc Str M ( ). Brb. T. Lundby del. Flinch sc. Træsnit. Str M

19 Christian IV ( ). Halv Figur. C. v. Mandern del. A. Weger sc. Str M ( ). Brb. H. A. Greys sc. Str M Frederik III. ( ). Brb. C. de Mander p. O. H. de Lohde sc Str M ( ). Brb. J. Haas sc. Str ( ). Brb. A. F lint sc. Str M ( ). Brb. C. v. Mandern p. Lyman sc. Str M / Sofie Amalie ( ) g. m. Fred. III. Brb. C. v. Mandem p. L y man sc. Str M Christian V. ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M Carl ( ). Søn at Chr. V. B. Picart sc Str M Frederik IV. ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M a. ( ). Brb. Anon sc ( ). Brb. A. F lint sc. Str do. Hel Figur. Cramer del. J. Haas sc. Str M Christian VI. ( ). Brb. B. Picart sc Str M ( ) Hel Figur. J. S. Wahl pinx. J. M. Preissler sc Str M ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M Frederik V. ( ). Brb. J. M. Bernigeroth sc. Lips Str M ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M ( ). Hel Figur. Pilo pinx. Baurenfeind sc Str M Juliane Maria. ( ) g. m. Fred. V. Brb. Høyer del. Clemens sc. Str. 733, M Christian VII. ( ). Medaillon. Brb. J. Haas sc do. Brb. C. G. Pilo p. J. M. Preisler sc. Str M ( ). Brb. Høyer del. Clemens sc. Str M do. Brb. C. Høyer del. M. Haas sc Str ( ). Brb. H. Lips. sc. Str. 870, beskaaret do. do. do. fuld Karton a. do. Brb. Kolor i gi. Tinramme. 1184b. Lovisa Augusta ( ) Datter af Chr. VII. Brb. Kolor. Træsnit i gi. Tinramme. 1184c. Frederik Christian ( ) Hertug af Slesvig Holsten Sønderborg. Kolor. Træsnit i gi. Tinramme ] i Frederik VI. ( ) som Kronprins. Brb. Jwel del Clemens sc. Str M ( ). Brb. Clemens pinx. et sc. efter Plotz Str. 885 a. M ( ). Brb. A. Hansen sc. Maria ( ) g. m. Fred. VI. Brb. A. Hansen sc. Christian VIII. ( ). Brb. C. Turner sc. Sjældent smukt Sortekunstblad før al Skrift. Str Caroline Amalie (1796) Brb. J. C. Gr øg er p. J. F. Clemens sc Str M Frederik VII. ( ) som Kronprins. Brb. N. P. Holbech 1840 lith. Str M ( ) med Danmarks Biges Grundlov. Udført a f Flinch. ( ). Mindeblad i Anledning af hans Død. T. og K. s lith. Inst. Christian IX. (1818). Halv Figur. Tegn. og lith. a f J. W. Gertner. T. og K.s lith. I. Str M (1818). Brb. J.W. Tegner lith. eft. Fotografi. T. og K.'s lith. I. Str a. M (1818). Brb. Udført i lith. Skrift a f N. Fischer. C. Ottos E ft/. lith. I. (1818). Mindeblad i Anledning af Erindringsmedaillen. Hoffensberg, Jespersen og Traps Etabi. (1818). Brb. Malet og tegnet a f H. Chr. Jensen. III. Tid. X. A. Træsnit. Str (1818) til Hest. Danske Billeder Nr. 5. Em. B. og Co. s lith. I. (1818). Brb. J. Rosenbaum rad Sign. Prøvetryk. og Dr. Louise. Eg. Ruschkes lith. Atel. S. Triers Bog- og Stentr. Str M Kopi eft. Str og og Dr. Louise. Mindeblad i Anledning af deres Sølvbryllup. Em. B. og Co. s lith. I. M. III. 8. og Louise. Mindeblad i Anledning af Guldbrylluppet. A. E. Aamodts J/ith. I. og Louise med Familie. 2 forsk. Blade. Autotypi. Louise ( ) g. m. Chr. d. IX. Brb. J. Rosenbaum rad Sign. Prøvetryk. ( ). Brb. C. VAllemand del. T. og K.s lith. I. Str M ( ). Brb. J. W. Tegner lith. efter Fotografi. T. og K.s lith. I. Str M ( ). Dronning af Danmark. Halv Figur. Sørgeblad fra III. Tidende. Alexandra, Prinsesse, ^Kejser Alexander, Kronprins Frederik, Kejserinde Dagmar og Prinsen af Wales paa Fodtur i Fredensborg. Fotogravure. A. Christiansens Kunstf. 3 *

20 Dagmar (Marie Feodorowna) (1847) g. m. Kejser Alexander 111. af Rusland. Hel Figur. Weger sc. og trykt. E fte r Fotografi Str M Thyra, Prinsesse af Danmark (1853) og Hertugen af Cumberland. Tysk Træsnit Prinsesse af Danmark (1853) og Hertugen af Cumberland. Træsnit fr a III. Tidende Frederik (1843) Kronprins, som ung. Brb. T. og K.s lith. I. Str ( Kronprins. Halv Figur. E. Fortling tegnet og trykt 1871 eft. Fotografi a f G. Hansen. M (1843) Kronprins til Danmark. J. W. tegner lith T. og K. s lith. I. Str M (1843) Kronprins af Danm. og Louise (1851)Kronprinsesse af Danm. Halv Figur. H. P. Hansen sc. Træsnit til lll. Tidende. Str M og Louise. Brb. Træsnit. Dagstelegrafen 28/ Farvetryk. Str M og Louise.»Den 28. Juli 1869 et Mindedigt fra det skandinaviske Folk.«Forf. og tegn. paa Sten a f H. Sandberg. R. Nielsen og Co. s Stenir. M og Louises Sølvbryllup 28A Puk 29A do. Brb. F ra lll. Fam. Journal Louise (1851). Halv Figur. J. W. Tegner lith T. og Co. s lith. I. Str M (1853) Kronprinsesse paa Sommerbal ved Ulriksdal. Chr. J. Catos lith. I Christian (1870). Prins af Danmark. Brb. Træsnit a f M. Hønemann. C. Allers Etab og Alexandrine. F ra Vort Land. 26/ do. F ra Aftenposten. 26A Friderich II af Preussen og Dr. Elisabeth Christina. (T rykt og fa a s tilkøbs hos J. R. Thiele). F ra c Kolor. 1226b. Frederik den II. af Preussen. Brb. Kolor. Træsnit i gi. Tinramme c. Joseph den II. Brb. Kolor. Træsnit i gi. Tinramme. Portrætter. Adelige, gejstlige og verslige Personer Adeler, Cort Sivertsen, General-Admiral. ( ). Halv Figur. Staalstik a f An. Kopi efter Str. 29. Schl Augustin, Johan Samuel, Expeditionssekretær, Mathematiker, Etatsraad ( ). Brb. Clemens del. et sc. Str M ' ] a Bagger, Frederik, Etatsraad. ( ). R a fn p M. Haas sc. Str M Balle, Nicolai Edinger, Biskop. ( ). Brb. Lahde ad. viv. del et sc Str M Bastholm, Christian, Kgl. Konfessionarius. Forf. ( ). Brb. J. Juel pinx J. F. Clemens sc. Str M Bernstorff, Andreas Peter, Greve, Geheimeraad. ( ). Særlig smukt Tryk. Brb. Juel pinx. Clemens sc. Str M Greve, Statsminister. ( ). Brb. Kopi efter Str Weger sc. Schl Bissen, H. V., Billedhugger. ( ). Brb. C. S. Købke rad. Str Borch, Søren, Købmand i Roskilde. Agent. ( ). J. Kornerup rad. Str Brahe, Tyge, Astronom. ( ). Hel Figur. J. M. Bcrnigeroth sc. Str Astronom. ( ). Brb. J. M. Bernigeroth sc. Str M Astronom. ( ). Brb. Weger sc. Kopi eft. Str Str M Astronom. ( ). J. Kornerup rad Str Brun, Johan Nordahl, Biskop i Bergen, Digter. ( ). Brb. Gr. L. Lahde ad viv. del. et sc Str M C alli sen, Heinrich, Generaldirektør, Konferensraad ( ). Brb. Ijahde ad viv. del. et sc Charisius, Jonas; Domherre i Roskilde. ( ). Brb. An. sc. Str M Classens, Minister. Brb. Chretien sc. Clausen, Henrik Georg, Sognepræst til Frue Kirke, Stiftsprovst. Brb. A n sc. Str M Dalgas, E. M., Ingenieurofficer og Hededyrker. ( ). Halv Figur. Danneskjold-S am søe, O. S., Greve, Generalpostdirektør. ( ). Brb. J. Roed rad. Str Dreyer, Christopher, W., Geheimeraad, Gesandt. ( ). Staaende halv Figur. F. L. Abbott pinx. J. Jones fe d t. Sortekunst. Meget sm ukt Expl. Eckersberg, C. W., Historiemaler, Professor. ( ). Brb. W. M arstrand pinx E. C. II". Eckersberg stylogr. et sc Str Historiemaler, Professor. ( ). Brb. W. M arstrand pinx E. C. W. Eckersberg stylogr. et sc Str. 710.

21 E ck ersb erg, C. W., Historiemaler, Professor. ( ). Brb. J. W. Gertner pinx. Em. Bærentzen og Co. lith, Str Egede, C. T., Captain i Flaaclen. ( ). Brb. J. Rieter del. et se,. Str Poul, Præst. ( ). Brb. Juel del demens sc. Str En gel s toft, L., Professor. ( ). Profilportrait en medaillon. Fouquet pinx. Chretien sc. Str E rnst, J. F. M., Generallieutenant. Chef for Ingenieurkorpset. ( ). Brb. J. Rosenbaum rad Ew ald, Johannes, Digter. ( ). Brb. demens, pinx. Magn. Petersen se. 1254a. ( ). Digter. Brb. E. Paulsen pinx. T. og K.s lith. Inst. Str Indr. i V/s" Ramme ( Guld og sort) Freund, H. E., Billedhugger. ( ). C. A. Jensen pinx. Magn. Petersen sc Frølich, Lorentz, Historiemaler, Etatsraad Brb. P. S. Krøyer rad Fuchs, Ådolph, General. ( ). Vignet til Hofmans Adelsmænd. Paa stor Karton. Str Gj eldstrup, Adam Gottlob, Kgl. Skuespiller. ( ). Brb. Lorentzen p. demens sc. Str M Grahn, Lucile Alexia, Dandserinde. (1819 ). Hel Figur. Em. Bærentzen lith. eft. Naturen. E. B. et Co. 1. I. Str M Griffenfeld, Peder, Greve, Storkansler. ( ). Hel Figur. C. Eritseh sc. Str M Greve, Storkansler. ( ). Brb. II. Tryk. Sysang sc. Str M Grove, Emanuel Bas mus, Konferensraad. Brb. Fouquet dess. Chretien sc. Schl a. Petr on elle, f. Seidelin. ( ). Brb, Chretien sc Grubbe, Sigvard, Lensherre til Malmøhus; Brb. M. Petersen sc. Schl Gyldendal, Søren, Boghandler, Agent. ( ). Brb. E. Pauelsen p T. og K. 1. I. Str M Boghandler, Agent. ( ). Brb. E. Pauelsen p A. Neumann sc M Henningsen, Niels,*Prof. theol. Forfatter. ( ). Halv Figur. St. i Staal a f M. Petersen 1873 efter et Maleri i Rosenborg Saml. Schl Hersleb, Peder, Biskop. ( ). Halv Figur. Fritsch gr Str M Biskop. ( ). Brb. J. H. Thiele sc. Str M Hertz og, F. G., Billedhugger. ( ). Brb. S. Steintrad Hofman, Tyche de, Assessor i Høiesteret, Justitsraad. ( ). Brb. L. Tocque p. J. G. Wille gr. Str M Hofman-Bang, N., Etatsraad. ( ). Brb. Fouquet dess. Chretien gr. Sorte Kunst. Schl Holberg, Ludvig, Digter, Professor. ( ). Brb. Bagge sc. Str M Digter, Professor. ( ). Brb. A. Weger sc. Kopi eft, Str a. Str c. M Digter, Professor, Baron. ( ). Brb. Roselius pinx. O. H. de Lohde sc Str Digter, Prof., Baron. Brb. Efter Arbiens Voxmedaillon. A. P. Madsen rad M Holck, Carl Christian, Kommandør. Brb. Chretien dess. et gr. Sorte Kunst. Schlegel Eiler, Baron, Gebeimeraad, Generalmajor. ( ). Brb. F. v. Bleyswyck del. et fec. An. sc. Str M Hendriette Bolette Margrethe, f. Lund. Brb. Chretien dess. gr. Sorte Kunst. Schl, Hvitfeld, Ar ild, Bigsraad, Kansler, Forf. ( ). Brb. Sysang sc. Kopi eft. Str Str M Historieskriver, Kansler. ( ). Halv Figur. Kopi efter Str Staalstik a f An. Lynge Ivar, Kommandør. ( ). Brb. Staalst. a f An. Str Ib sen, Henrik, Digter, Dr. (1828). Brb. Th. Weger sc. Digter, Dr. (1828). Halv Figur. Fra»Hver 8. Dag«. Trefarvetryk. Jacobi, Alex., Insp. ved Garnisonsskolerne. ( ). E. Fortling lit. J. Hoffensbergs l. L. M Jacobsen, J. P., Justitsraad, Livlæge. ( ). Brb. E. Fortling lith. E. B. og Co. Lnst. Jessen, C. W., Contre-Admiral ( ). Brb. Under Portrættet Battaillen med Orlogsskibet Prins Christian d. 22. Marts W. Heuer pinx. et sc. Str Juel, Erik, Rigsraad. ( ). Niels J., General- Admiral. ( ). Jens J., Geheimeraad ( ). Peder J., Rentemester ( ). J. Folkema inv. et. sc Str Jens, Professor. Portrætmaler. ( ). J. Juel pinx Lalide sc. Niels, Generaladmirallieutn. ( ). Brb. Cramer del. Weger sc. Mindeblad i Anledning af Trehundredeaarsdagen for Slaget i Kjøgebugt. Udført a f W. Petersen, A. Jacobsens l. L.

22 1289a a Kjeld, M., Kjøbmand. ( ). Brb. Chretien sc. Kof oed, H. H., Kaptain i Flaaden. ( ). Brb. J. Rieter del. et sc. Str Krohn, F. G., Medaillør. ( ). P. Krohn rad. M Kroon, M., Brb. Chretien sc. Krøyer, P. S., Genre-og Portrætmaler. (1851). Brb. Rad. Selvportræt Kiichler, A., Historie- og Genremaler. ( ). Brb. J. Roed rad. Kyhn, P. Vilh. C., Landskabsmaler. (1819). P. S. Krøyer rad Sign. Langebek, Jacob, Etatsraad, Geheimearchivar. Halv Figur. S. Abildgaard pinx E. C. W. Eckersberg sc Str Lasson, Peder, Justitiarius. ( ). Hel Fignr. J. Haas sc Lind, C hristian, til Volstrup. ( ). Brb. Magn. Petersen sc Linstow, W. B., Kammerherre. ( ). Profilportræt en Medaillon. Chretien sc. Loria, L. J., fhv. Manufacturhl., Partikulier. Hel Figur. H. P. Hansen rad. Lundby, J'. T., Dyr- og Landskabsmaler. ( ). Brb. P. S. Skovgaard. Iris 18. April Autografie. Liitken, Frederik, Captain i Flaaden. ( ). Brb. M. Haas sc. Str M arezoll, J. G., Præst. ( ). Brb. Viertel pinx. Lahd-e sc Meyer, Ernst, Genremaler. ( ). Brb. H. Olrik del. Henneberg og Rosenstand xylogr. M Str Meza, C.- J. de, Generallieutenant. ( ). Halv Figur. S. Schack del. C. M. Tegners l. I. Copie efter Str M Generallieutenant. ( ). Samme Blad. Kolor. M olbech, Chr., Etatsraad, Historiker. ( ). Brb. J. V. Gertner pinx. Magn. Petersen rad. Str b. M oldrup, P. N., Kammerassessor. ( ). Hel Figur. P. Cramer del. C. Fritsch sc Str Moltke. A. G., Overhofmarskal, Greve. ( ). Hel Figur. Pilo del. O. H. de Lohde sc Str Monrad, D. G., Biskop. ( ). Weger sc. efter Fotografi a f J. B. Sidenius. Muller, F re d erik A., Conferentsraad, Stempelpapirs-Forvalter. ( ). J. Wiedervelt exe. J. F. Clemens inc. Str N ielsen, M artinius, Skuespiller, Theaterdirektør. (1859). Brb. J. Rosenbaum rad Oda, f. Larssen, Skuespillerinde. (1852). Brb. J. Rosenbaum rad Kun 40 Tryk. Pladen ødelagt N ørregaard, L., Professor, Conferentsraad. ( ). Brb. Viertel pinx. A. F lint sc. Str O ehtenschlåger, Adam Gottlob, Digter, Prof., Konferensraad. ( ). Brb. C. W. Eckersberg p. T. F. Clemens tegn. paa Sten. Str M Digter, Prof., Konferensraad. Brb. V. Gertner rad. Sir Digter, Prof., Konferensraad. ( ). Brb. An. rad. eft. Riepenhausen. Findes kun i 2 Expl O ldenburg, M. C. B., f. Bastholm. ( ). Profilportræt en medaillon. A. F lint ad viv. del. et sc. M Otto, C., Etatsraad, Professor. ( ). Brb. An sc. Meget sjælden P aulsen, Ju liu s, Maler. (1860). P. S. Krøyer rad Kun taget i 100 Tryk. Pladen ødelagt Pechlin, G. Ph. N. v., Baron, Major, (f 2/i 1856). Hel Figur. H. P. Hansen rad P aulsen, Olaf, Kgl. Skuespiller, som Kaspar Røghat i»der var en Gang«. J. Liibschitz rad Raffn, Carl C hristian, Konferensraad. Brb. Staalstik a f M. Petersen. Sch R ahbeck, K. L., Professor, Theaterdirektør. ( ). Brb. Staalstik. An. Str a R an tzau. 13 Medailloner af Familien R. Folkema sc. Str Daniel, Feltherre. ( ). Halv Figur. Kopi efter Str Weger sc. M Reedtz, Peder, Rigsraad, Kansler. ( ). Brb. Kopi efter Str J. M. Bernigeroth sc. Str M R eenberg, Thøger, Landsdommer. ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M Rib er, H. V., Digter, Lærer. ( ). Clemens sc R iisbrigh, Børge, Professor, Etatsraad. ( ). Brb. J. Juel p. A. F lint sc. Str M R iisbrigh, F. C., Viceadmiral. ( ). Brb. A. Rieter ad. viv. del. et sc. Str M R o sen k ran tz. 7 Portrætter af Familien R. A. Folkema sc. Str M A bsalon til Stenballe, (f 1582). Gravmonument. F. Bleyswyck fec. Str M a. Ru stad, H. v. ( ). Oberstløjtnant. Brb. Chretien sc.

23 Ruyter, M. A., Holl. General-Admiral. ( ) Ryberg, N iels, Grosserer, Konferensraad. ( ). Brb. J. Juel p. Lahde sc. Str M Rye, Olaf, Generalmajor ( ). Brb. J. Lubschitz rad Røm er, Ole, Politi- og Borgermester i Kjøbenhavn, Prof. math. ( ). Brb. J. G. Wolffgang sc Str M S ain t A ubain, A ndreas N icolai, (Carl Bernhard), Forfatter, cand. phil. ( ). Brb. T. og K.s l. I. M L339. Sarauw, G., Justitsraad, Forstinspectør. ( ). Brb. J. Roed stylograferet. Str Saxtorph, M athias, Professor, Etatsraad. ( ). Brb. Kopi efter Str H. Lips sc. Str. 252/. M Sehelderup, Jens P edersen, Biskop. ( ). Halv Figur. Alb. Haeliveg sc. Str M Schytte, A ndreas, Professor. ( ). Brb. T. Petersen p. Clemens sc. Str M Sc hested, C hristen Thom esen, til Stougaard. ( ). Malte S., til Ryhave. ( ). Mogens S., til Holmgaard. ( ). H annibal S., Statholder i Norge. ( ). A. Folkema sc. Str M Rigsraad, Kansler. ( ). Brb. A. Haeldemveg sc. Str M Skeel, C hristen, Rigsraad. ( ). Brb. Kopi efter Str J. M. Bernigeroth sc. Str M J ør gen, Rigsraad, Marsk. ( ). Halv Figur. J. Folkema inv. et sc. Str M S needorf, F., Professor. ( ). Brb. J. Juel p. J. G. Preisler sc. Str M Spengler, Lorentz, Kunstkammerforv., Kunstdreier. ( ). Brb. C. Høyer del. M. Haas sc. Str M Kunstkammerforvalter i Kjøbenhavn, Kunstdreier. ( ). Brb. J. Rieter ad. viv. del. et sc. Str M Staffeldt, A. W. S chack v., Digter, Amtmand i Gottorp. ( ). Brb. A. P. Madsen rad M Stam pe, Henrik, Geh. Statsminister. ( ). J.Juelp. J. G. Preisler sc. Str M S truense, Jo h a n F riedrich. Geh. Kabinetminister. ( ). Brb. Sysang sc. Str (?) M (?) Suhm, P eter Fredrik, kgl. Historiograf, Kmhr. ( ). Brb. 2den Udg. G. L. Lahde ad viv. del. et sc Str b. M Sølling, G. N., Kommandør i Flaaden. Stifter af Bombebøssen. ( ). Brb. i Profil. Fouquet dess. Chretien gr. Str M Thom sen, C h ristian Jiirgensen, Direktør for de kgl. Kunstsamlinger i Kjbhvn., Konferensraad. ( ). Brb. M. Petersen f. aqua forte. M Thorfæus, Thorm od, kgl. norsk Historiograf. ( ). Brb. J. M. Preisler sc. Str M T horvaldsen. Bertel, Billedhugger, Ivonferentsraad. ( ). Halv Figur. A. Thorvaldsen del. P. Schøler pinæ. Str a. Billedhugger, Konferentsraad. ( ). Oval Medaillon. Rietel sc. Str Tode, J. C., Professor, Hofmedikus, Forf. ( ). Brb. Juel p Lahde sc Str M Prof. med., Hofmedikus, Forf. ( ). Brb. G. L. Lahde del. et sc Str M T ordenskjold, Peter, Viceadmiral. ( ). Hel Figur. Ferslev sc. efter Haas. Str Viceadmiral. ( ). Brb. R. Denner pinx. Tegner og Kittendorff lith. Str Torm, Erik O., Sognepræst, Stiftsprovst. ( ). Halv Figur. H. Ditmarsen p. Alb. Haelweg sc. Str M U bekendt. M. Petersen sc a. (Mandsportræt). Brb. Chretien sc. 1363b. (Dameportræt). Brb. Chretien sc , Ulfeld, E lenore C hristine, g. m. Corfitz U. ( ). Brb. E fter Originalen i Grev Waldsteins Fie. T. oq K.s l. I. M Wahl, M artin, Prof. bot. ( ). Brb. Fournier dess. Chretien gr. Sorte Kunst. Str M W alkendorff, C hristopher, Rentemester. (1525 1(501). Brb. M. Petersen sc. Str W attj Robert, Forfatter, Redaktør, Direktør f. Tivoli. ( ). Brb. J. Rosenbaum rad Forfatter, Redaktør. ( ). Brb. J. Rosenbaum rad Vedel, A nders Sørensen, kgl. Historiograf. ( ). Brb. Staalstik a f M. Petersen. Kopi efter Str Schl Weihe, A lexander, Sproglærer og Literat. ( ). Karikatur. Kol. P. Klæstrup rad M W essel, Johan Herman, Digter. ( ). Brb. Juel del Clemens sc. Str a. M Digter. ( ). Brb. Juel del. Clemens sc. Str M

24 1373. W eyse, C hristoph, E rnst F., Komponist, Prof. ( ). Brb. Staalstik a f M. Petersen. Schl Wibe, P., Rentemester, Gesandt. Knæstk. C. C. Andersen rad W iedew elt, Johannes, Billedhugger. ( ). Halv Figur. P. Als p J. M. Preisler se. Str M Wind, Iver, Rigsraad. (f 1668) og H olger W., Vicekansler ( ). Brb. Kopier eft. Str og J. Folkema sc. Str M Jørgen, Rigsraad, Admiral. ( ). Brb. J. M. Bernigeroth sc. Lips. Str M a. W insløw, F. C. ( ). Professor. Brb. J. Juel pinx. G. Haas sc. Str M Worm, Ole, Prof. med., kgl. Livlæge. ( ). Brb. Bad. i Staal a f M. Petersen. C. v. Mandern p. Schl Ø rsted, Anders Sandøe, Geh.-Konferensraad, Konseilspræsident. ( ). Brb. C. W. Eckersberg p. K. I. C. Lund del. L. Buchhorn sc. Sir M C hristopher, kgl. Skuespiller. ( ). Brb. Mdm. Clemens sc. et del. Str M F orsam ling af den danske A rm ees høistk o m m an d eren d e O fficerer under Felttoget S. Schack del. F. B. og Co. s l. I. M. I II. 25. Haandtegninger, Aqvareller etc B artsch, C., Hvilende Køer. Farum Bly Bloch, C., Studiehoveder. Bly B rendstrup, Th., Olevano. Juni Bly Napoli Akvarel Den naturlige Bro ved Capri. Pen Aften ved Frederiksstaa. Trenen. Pen Olevano. Juni Bly og Farve Seppentare ved Olevano. Juni Farve Nurnberg. Pen og Tusch Morgen ved Nemisøen Farve Ved Neapel Pen Aaløb. Tusch Italiensk Ruin. Bly Munk ved en Port. Tusch Golfen ved Neapel. Tusch og Farve Skovsø. B ly og Tusch Italiensk Broparti. Farve Paa Molen. Farve Hule paa Capri. Farve Italiensk By. Farve B rendstrup, Th., Drachenfels. Farve Aftenstemning ved en Skovsø. Farve Skovsø. Farve Frascati d. 25. Marts Farve Landskab med en Vogn. Tusch Ved Brunnen Pen Frederiksværk. Tusch Denner, B., Et Mandshoved. Tusch G arnier, Aaløb. Farve Groth, Th., Fra Grønland 5/a Aqvarel Grove, P. F. Nordal, Huset i Skoven. Bly Ordrup Høj 8% Bly Landskab Bly H erschend, O., Nyboders Vagt. Bly Hunæus, A. H., En hjemvendende Landsoldat Sepia Jensen, E. M., Landskab ved en Aa. ix/s Bly Landevej. Papir, pellée. Bly Jerichau, A., Studiehoved. Bly Studiehoved Bly Juel, H., Skovparti ved en Indsø. Aqvarel Vinterbillede: Landskab ved et Hus. Aqvarel Strandmøllen 6/» Pen I Skoven. Pen Jiirgensen, F ritz (?), Spadserende. Bly Iviærschou, F. C. J. K., En Udbygning ved Hellebæk Bly Krohn, P., Tryggerød Tegnet paa Rosenborg V agt30 / io Pen Lund, C. O., Teglstrup Hegn 25/e Pen M arstrand, W., Afskeden Bly Melbye, Anton, En fransk Søhavn. Tusch og Pen M essm ann, L., Valdemars Slot paa Taasinge. Bly M ølsted, C hr., En Fisker Bly P etersen, S. H., Parti ved Fredensborg Sepia og Bly (Konservator). Dyvekes Gaard paa Amager Bly og Farve Sonne, J., En Italienerinde. Bly S troe, J., Landskab. Sepia Sødring, Fr., Sparresholm 18/i Pen Bondehus. Bly Klippeparti. Pen og Sepia Telemarken. Pen og Farve Nurnberg, d. 30. Nvb Bly og Farve Vejen til Holmestrand Pen og Bly Ubekendt. Vinterlandskab. Aqvarel Gammelt Dameportræt. Bly.

25 Ubekendt. HøMer ved Vesterhavet. B ly og Tusch Mythologiske Tegninger. Sepia og Pen Ulrich, G. F., En Sømand Farve V estergaard, T. L., Maanelandskab. Tegnet med Sod Wiwel, N., Nisser. Pen. Indrammedie Haandtegninge, Aqvareller etc M adsen, A. P., Sladdrebænken ved Hornbæk Aqvarel. Motiv fr a Raderingen a f samme Navn. Indrammet P etersen, S. H., Parti fra Dyrehaven. Sepia. Smal Guldramme M essmann, C. L. F., Aftenlandskab ved en skovkrandset Indso Pajner pellée. Tusch og Bly. 1\VY haandgjort Guldramme St. Johannes Kirken i Masthugget Sepia. Guldramme Vinterlandskab. Aqvarel. V h u haandgjort Guldramme. Samlede Værker og Billedværker B illeder af danske K unstnere til Digte af ældre og nyere Forfattere, udg..af» Fremtiden«. 1/n Hefte. Komplet i ét Bind Brock, G., Den danske Hær og Flaades Uniformer. 8 Blade Brun, J. J., Danmarks Slotte med historisk-topografisk Beskrivelse, indeholdende følgende 37 Blade: Christiansborg samme Kgl. Residents Slot samme Rosenborg Friderichsberg Slotsgaard Friderichsberg set fr a IJaugen Cronborg Friederichsborg Fredensborg Hirschholm Sorgenfrie Eremitagen Jægersborg Sophienborg Frydenlund Walløe Slot og S tift Jægerspriis Sorøe adelige Akademie Antvorskov Wordingbori ) Odense Coldinghuus Nyekiøping Skanderborg Amalienborg Raadhuset og Nye Torv samme Amagertorv Moltkes Palæ Tugthuset paa Christianshavn Prinsens Palæ Kongens Nye Torv samme Graae-Brødre Torv K uli Torvet med Nørreport Canalen til Højbroe C lerne ns, J. F., Sanderumgaards Have. Digtninger af M. W inther. Kjbhvn ib. Kr D anm ark. Et malerisk Atlas. 1. Bind. (21 Prosp.), samt Nicolai Taarn, Thorvaldsens Museum, Et Parti af Bredegaden ledsaget med poetiske Vignetter af J. L. Heiberg. C. F. Christensen del. J. Gray sc. Indb Lithografier i Farve med Text. Indb. Em. B. og Co. s l. I. Kjbhvn Danske U niform er. Titelblad og 12 kolor. Blade. Udgivet, a f L. P. F. Larsens l. I. Titelblad og 14 Blade. Kolor. Th. Bergs l. I. Den danske Arme. 40 illuminerede Blade. Indb. G. Steen og Søns Forlag. Kjbhvn D resdner Gallerie. 136 Staalstik med Text a f Gjørling. 3. Bind indb. Freund, H., Ragnarok. Frise i Relief. Tegnet a f H. Olrik med Høyens Forklaring Frølich, L., Gøgleriet i Utgaard. Kjbhvn Ib. GI. Tryk. Grund, J. G., Afbildning af Nordmands-Dalen i den kongelige Lyst-Hauge ved Fredensborg. Kjbhvn H ansen, C. C. C onstantin, Marsk Stig. Dansk Folkevise fra 13de Aarhundrede. Træsnit. Kjbhvn H arsdorff, C. F., Arkitektoniske Værker. 10 Raderinger a f E. Sonne og O. Zwingmann. Kjbhvn Det kongelige Theater. 7 Raderinger a f E. Sonne. Kjøbenhavn Christian den VI. s og Frederik den V. s Gravkapel. 7 Raderinger a f E. Sonne. Kjbhvn Colonaden paa Amalienborg. 7 Raderinger a f E. Sonne. Kjbhvn Agent Erichsens Gaard. 7 Raderinger a f E. Sonne. Kjøbenhavn Holm, y. og H. G. F., Sjællands yndigste Egne. 25 Blade kolor Indb. Kr Kongeloven. C. A. Møinichen del. Stukken i Kobber af A. Reinhard. Sjælden smuld og velholdt Exemplar. indbunden i helt Læderbind med Haandforgyldning. Indv. en adelig ex libris. Medfølger et løst kobberstukket Blad med A f bildninger a f fyrstelige og adelige Kroner. Krogh, C hr., Lodser. 8 Blade med Text. Lith. Lahde, G. L. (og J. Senn), Klædedragter i Kjøbenliavn Blade kolor. Indb. Kr Sjælden velholdt Exemplar med»fodposten* og»slagtersvenden«. Elementarverk i Tegnekunsten. I. Bind 1 6te og 8de H. Kjbhvn Kr Elementarverk i Tegnekunsten. II. Bind 7, 9 12te H. Kjbhvn Kr Elementarverk i Tegnekunsten. III. Bind x/s H. Kjbhvn Kr L orentsen, C. A., Illustrationer til Holbergs Comedier, stukne af Clemens, J. J. G. Haas, J. M. Haas, W. Heuer og J. Senn. 15 Billeder og 3 Dubletter, deraf 4 fø r Skriften. Mindeblad om den nordiske Højtid d. 13. Januar Frølich, Lundby, Skovgaard del.

26 Pedersen, Viggo, Haandtegninger. Copierede af Th. Bergb. lo Blade Stub, K razenstein, Haandtegninger. A fd. Historiemaler Høyers Expl Tidem ann, A., Bondeliv i Norge, med Text af A. Munch. 13 Lith. Indb Vues de Copenhague. 14 kolor. Prospekter. Em. B. og Co. s lith. Inst. Fremmede Kobberstik og Raderinger Adam, Lewarde Slot og By. Det danske Contingents Hovedkvarter i Frankrig i Aarene 1816, 1817 og Storch del A liam et, Jac., Iére vue de Marseille. J. Vernet pinx. Bl. 16. ^508. Grande chasse aux cerfs. Berghem pinx. Andr. 2. Bl An on. s c., Mand med Ølkande efter Fr. Hals»Siet Monsieur Peeckelhaering an < Aqua, C ristofano del, Belisar. Salv. Rosa pinx. Andr Ari s tide, L., Ecce. homo. Morales pinx A ubert, J., Claude Gillot. C. Gillot pinx. Bl Audran, B enoit T, Tente de Darius, le Brun pinx. Bl g., Le temps soulevant la vérité. Nic. Poussin pinx. Bl _ J Ester devant Assuérus. A. Coypel pinx. Andr. 3. Bl ^6. J-, Miracle des cinq pains. Cl. Audran inv. Bl A ugrand, P., F. J. Talma dans Néron. Bl B arbazza, Francesco. Prospetto interiore della Basilica di S. Paolo. F. Panini del. Bl Bausse, J. F. (1770), Artemisia. Guido Beni pinx. Andr Bellin, S., The Brunette. C. Baxter pinx Berchem, N., Titelblad og 3 Raderinger efter Dyr Berger, D., La Vierge avec l enfant Jesus. Allegri pinx. Bl g _ fil., Le prince de Gueldre mena<jant son pére. Rembrandt pinx. Bl. 27. Andr Biscaino, B., Moi'se sauvé du Nil. Bl Bio is, A., Titelblad til Juvenals Satirer B lom aert, C., Jason enlevant le toison d or; au-dessus est le portrait d Alexandre VII. Romanelli pinx. Bl Harmonillus changé en citronnier et son gouverneur Cleomedes en fontaine. Romenelli pinx Rosenkrandsen bedes. A. Blomaert pinx Blooteling, A., Christi Bespottelse, v. Dyck pinx Boel, C., Charles V. couronné empereur, entrant en triomphe dans Bome, accompagné du pape. Tempesta inv Bl B oissieu, J. J. de, Le maréchal - Ferrant. Bl L aumone. Bl Boissieu, J. J. de, (1773), La féte champétre. Bl. 38. Andr Les grands charlatans. K. Dujardin pinx. Bl. 55. Andr. 12. I. Tr. fø r * efter J. J. D. B Villageois prét å passer å gué une riviére ou sont deux vaches et un chien. Bl Le moulio å eau. Bl Andr Boitard, L. P., 6 Prospecter fra Venedig Bol, F., Un vieillard philosophe Bl Bo land, J. A, Rytterscene. Ph. Wouwermann pinx B olsw ert, S. å, Die Bekehrung des Saulus. P. P. Ruben pinx. Andr Maria Mater dei, regina. coeli. P. P. Rubens pinx. Bl Le corps de Jesus Christ etendu sur le giron de la S. Vierge. Vocate me mara v. Dyck pinx. Bl Bolswert,B. A., Jakob og Isak mødes. Coninxlo inv Boydell, Thomas, (1753). A small Breeze. Brooking pinx Morning. Brooking pinx Bruyn, N icolaus de. (1600). Das Urtheil des Paris. G. Coninxloo pinx. Bl Andr. 12. I. état før P. S chenck s A dresse Byrne, W., I ére vue de Leuben en Saxe. Dietricy pinx. Bl C anot, P. C., Pyramus and Thisbe. L. Bramer pinx. Andr C aresse, La danse Bachique. A. Watteau inv C astel lari, S., Landskab med Køer, Ged og Hyrde. (Vaccine della brava). Berghem pinx Landskab. Vej med Ryttere til højre. (Rupe scoscese). Swanevelt inv Cenci, Ph., Raphael. Brystbillede efter hans Selvportræt i Miinchen Chenu, L. T., Ancien temple d Ephese. B. Brinberc pinx. Bl C héreau, F., Detlev A. Dehn. H. Rigaud pinx. Bl. 23. Andr C laessen s, La legon de chant. Peint par Giorgion Clouwet, P., Der Winter. (Den store Stald). P. P. Rubens pinx. Andr. 6. Bl Cochin, C. N. fil, og Ph. le Bas, Le port de Cette, en Languedoc. Peint par J. Vernet. Bl a. Colle, P ereg rin u s de, La tille de ferme. D. Teniers pinx Cort, C., La présentation de la S. Vierge au temple. 1558a. Cunego, D., Syndefaldet og Udjagelsen af Paradis. Michel Angelo pinx D anzel, J., (1766). A la santé du roi. van Tilborgh pinx Damesz, Lucas, (Lucas van Leyden), Cain tuant Abel. Bl Daullé, J., La ménagere Flamande. Teniers pinx D elaunay, N., Les vierges sages et folies. Schalken pinx. Andr D equevauviller, F., La remontrance inutile. Schalken pinx. 4

27 D esjardin, J., Børn der lege med en Hund. Farvelagt Kobb. D issart, Autant en emporte le Vent. Mallet pinx. Dorigny, N, Saul og Bar Jesu for Sergius Paulus. Rafael pinx. - Drevet, P., Louis XV., roi, conduit par Minerve au temple de la gloire. Coypel pinx. Bl. 29. Dunker, B. A. og M. G. Eichler, Ilda Veduta del porto d Ancona. Ph. Hackert pinx. j II III. IV. vues de Livourne. J. P. Hackert pinx. Andr Blade. D usart, Cornelis. (1685), Die grosse Dorfkirchweih. Andr. 9. Earlom, Rich., Rubens s Son and Nurse Jos. Boydell del. R u bens pinx. Andr. 52. Edelinck, G., Martinus van den Baugart (gallis Des J ar din) Bredanus. H. Rigaud pinx. Andr. 20. Louis XIV. Statue équestre. Bonet pinx. Bl I etat før Tnscriptionen paa Fodstykket. Charles le Brun. N. de Largilliere pinx. Bl Andr. 28. E ichler, jun. G ottfried, Pave Benedict den 14de. Eichler sen. pinx. E rtinger, Fr., Sujet de Bacchanale. Nr Blade. Etzdorff, F., Fire smaa Bjærglandskaber paa et Blad. Landskab. C. Etzdorff pinx. Falck, J., Die Predigt des Taufers. A. Blomaert pinx. Andr... Fessard, S., Premier tableau du coté droit Lateral. C. Natoire pinx. Fischer, L., Haugianerne. A. Tidemand pinx. F letch er, H., 6 Prospecter fra Venedig. F lipart, J. J-, Notre Seigneur å la piscine. Giulio Romano pinx. C. Hutin del. Bl. 3. Folo, G., Venus et Adonis. Cangiassi pinx. Bl. 18. Andr. 2b. Faetonte. Wilson pinx. FranQois, J. C., Drikkende Soldater. C. Vanloo del. Crayon- Maner. Brun Farve. Frey, J. de, Christus geneest de moeder van Petrus. G. Metzu inv. Andr. 3. D Eremit, in der Hohle lesend. Q. Brekelencamp pinx Andr. 6. Sitz-ender Greis mit Stock. Ph. Koninck pm x. Andr. U. Brustbild eines Ofiiziers. Rembrandt Andr. 14. Cornelis van Dalen. C. v. Dalen. del. Andr. 21. J. P. van, Portrait dun homme coiffé d un chapeau å plume. Dr oost pinx. Bl. 30. G essner, Salom on, Landschaft. Bl. 3. Nr X paysages dediés å M. Watelet Bl. 46. Andr Blade Gheyn, J. de, 2 Blade af»christi Lidelseshistorie«Nedtageisen af Korset Gravlæggelsen. Carel van Mander pinx. Af Bl Die Thaten Karl V. A. Tempesta pinx. Andr. 5. Nr G m elin, G. F., Rhinfaldet ved Schaffhausen. J. J. Schalch pinx G oltzius, H einrich, Christi Korsfæstelse og Apostlenes Henrettelse. 12 Bl. indbundne i et Bind. M artin.de Fos. inv To Apostle. Nr. I og III af Bl Gouaz, J. le, Vue du Golfe de Messine en Sicile. le Croix pinx G regory, F., Les quatres philosophes. P. P. Rubens pinx. Bl G urlitt, L., Parti fra Bleking Haid, J. G., (1768), Le trompette en attendant de ses dépéches. Peint par F. Mieris. Andr. 6. Bl H aldenvang, J. C., Le pont de Saint Maurice. B. d'albe pinx. Bl Helman, J. S., Le marchand des lunettes, peint par le Prince Andr H enriquez, B. L., Le joueur de Balalaye. Peint par J. B. le Prince. Bl. 26. Andr I ngo uf, jun., Flamand et Flamande. Rembrandt pinx Jacques, Fr., Landskab med Hus og Brønd Jeppe paa Bjærget. Act. III. Scene 3. W. Marstrand pinx Pløjning med Stude Flodlandskab Bag en Bondegaard Det indre af en Bondegaard Ko paa Marken Ko ved Vandingssted J eau rat, E., Achille reconnu parmi les filles de Licoméde. S. le Clerc pinx. Bl. 48. Andr Josey, R., Lady Frances Marsham Madlle Bacelli. Ovenstaaende to smukke Sortekunstblade bære Kunstnerens egenhændige Dedikation»to I. Ballin, Esq.«1619. Kolbe, C. W., Paysage. Bl Udmærket I. Tryk fø r Skrift idylliske Landskaber efter Salomon Gessner. Andr. 21. sep Egetræ L alauze, A., Le petit protégé L aurent, A., L hiver D. Teniers pinx. Bl Le Bas, J. P., Les oeuvres de misericorde. D. Teniers pinx. Andr (1773) La descente du croix. Rembrandt pinx. Bl (1775), Le accords Flammands. D. Teniers pinx. Bl L ecole du bon goust. D. Teniers pinx. Bl Le ecosseuses de poix. Greuze pinx. Bl *

28 Jeu de Boule ou IV. vue de Flandre. D. Terners pm x. B L O, o a n i. _ Les philosophes bacchiques. D. Terners pm x. Bl _ Port de mer d Italie. Ver net pinx. Bl. 37-*. ^ 1 6 3;3 _ Départ pour la péche. Peint par Ver net. Bl I Petite vue d Hollande. P. Potter pinx Le Bon, Landskab. Le Veau, J., Vue du canal d Ipres å Furnes, van der Aeer pm Lerpiniere, D, Prospect fra Jamaica. Robertson pm x d0 j ' do. do. 164(1 Lips, H., Saint Sebastien. van Deyck pinx Andr Loir A., L adoration des Rois. J. Jouvenet pm x. ' 1642? Major, T, A View of the Ponte-Mole near Rome. Cl. Lorrain pinx. Bl Winter occupation. Berghem pinx. Bl M alenore, P, Corps de Garde hollandois. G. Schalcken pmx. Andr Mandel, E, Der Krieger mit seinem Rinde. T. m id eir and pmx. Andr M artinet, A., Le messager du Sérail. Pemt par Cour Mason, J., Prospect fra Jamaica. Robertson pm x M aurice, P. de Saint, Le vieillard complaisant. le Nam pm x. Bl. 2. ' Mechel, C. de, L amour menacant. C. Vanloo pm x. Andr Median, M., Slaget ved Lutzen Mer len, Th. J., von, Saint Xaverius. Overordentlig smukt Aftryk paa Pergament Michel, J. Bapt., Le pont de Voges. Bartholomée pinx M ichon, Le vieillard. D. Téniers pinx M iddim an, S., Morning. Painted by G. B a r r e ttaner M orghen, R-, Tres sunt. L. da Vind pm x. Sjældent smukt A f ti. fra afd. Overlærer Hertz Samling M oyreau, J., Retour de Chasse et curée. Wouiverman pm x. Af Bl Andr _ La fontaine de Neptune. P. Wouwerman pinx. Andr. 1/ Mulder, J., Kirken i Mailand. C. de Floribuspmx m ythologiske og h isto risk e Stik indbundne Sa led _ Bl. Jaspar Isae fec Bl. L. Gaulher sc Bl. Anon. sc. 2 Bl. Thomas de Leu sc N anteuil, R-, Pierre Jeannin. Prémier président du Parlament etc Bl _ Henri d Orleans, duc de Longueville. Champaigne pinx. Bl Iøø2. Denis Talon, président å mortiei Norton, C., A Calm. J. van Goyen pinx Bl Ouvrier, I., L ecole hollandaise. F. Eisen pinx. Andr Parbon i, P., Die Landschaft mit der Opferung des Isaak. C. Poussin pinx. Andr La cuc cagna. Cl. Lorrain pinx. Bl. 20. Andr Branden i S. Paolo i Bom G. F. Perry pinx Pat as, J. B. La fumeuse. D. Teniers pinx Pavon, J., Mater pulchrae ^dilectionis. Carracci pinx. Andr Die bussende Magdaléne. B. Schidone pinx. Andr Pesne, J., Testament d Eudamidas de la ville de Corinthe. N. Poussin pinx. Bl. 89. Andr Pe y ron, P., Le mort de Socrate. Bl. 8. Andr Pi c art, E., Le Silence. Annibal Carracci pinx'. Bl Pontius, P., Adrianus Stalbert. A. v. Dyck pinx. Af Iconographien. Bl Rosalie recevant la couronne du Martyre des mains du Christ. v. Dyck pinx. 16/6. P orret ta, A., Paysage avec le temple å Egérie. Cl. Lorrain pinx. Bl. 1. Andr Potter, Paul, Vache debout pres d une autre couchée. Bl P reisler, V. D., 0n Ermite. H. Trappa pinx. Bl P rim avesi, G., Landschaft mit Rebekka und Elieser. H. Swanwelt pinx. Andr Pronti, D., Spaccato del Duomo d Orvieto Racine, J. B., Paturage hollandais. Genilion pinx. Bl R em brandt, Le bon samaritain. Bl. 41. B Saint Pierre guérissant le paralytique. Bl Trois fåtes de femmes, dont une qui dort. Bl Vieillard å barbe ebouriffée et au front ridé. Bl B Riffaut, A., L enjoleur. A. Watteau pinx R obinson, J. H., La Mantilla. E. Landseer pinx. Bl. 21. Andr R uis dael, Vandfaldet. Anon sc Schenker, S. N., Salvator mundi. C. Dolci pinx Schmidt, G. F., Une jeune femme tenant un éventail. Rembrandt Bl La. juive fiancée. Rembrandt pinx. Bl Andr. 68. (IV. état før Accenten over d aprés) Schultze, C. G., Der Knabe mit dem Hunde. Greuze pinx. Andr Schuppen, P. van, Pave Alexander VII. P. Mignard pinx. Bl. 1. Andr, Ludvig d. XIV. P. Mignard pinx. Bl. 37. Andr L. Franciscus Villani. Ei kebisp. L. Frangois pinx. Bl Andr Smith, G., Tobit. Salv. Rose pinx. A. 3.

29 Smith, George & John, A Collection of fifty-thre prints consisting of etchings and engravings. Pubhshed by John BotjM l, Lon don Blade opklæbede i ét Bind S o n tm a n, P., La prise du Christ par les Jnifs a la montagne des Oliviers. A. van Dyck pinx. Bl. 5. Andr Surugue, J-, Abraham repudiant Agar. E. le Sueur pinx, Andr. 2., _ L David Teniers fait dire la bonne aventure a sa femme. D. Teniers pinx. Bl. 72. i70i _ L., Ludvig d. 14. i romersk Kejserdragt modtager Kunstens og Handelens Hylding. L. Brun pinx. Bl. 74?' Snyderhoef, J Johann de Mey. Pastor. C. Everdyck p,nx. Andr S w anenburg, W., Johan Wilhelm til Cleve. a tam pinx Bl Tanjé, P., Venus bekranser Krigeren. C. Hutin del Tardieu, N, Le bapteme de Gonstantin. P. P. Rubens pinx. Bl s, Toschi, P., Venus et Adonis. Peint par l'abane. Andr Unger, W., Syndicus Meustraten. van Dyck pmx Madonna mit Heiligen. Rubens pinx, _ Burgermeister Six.? Rembrandt pinx. 1710' Bauern beim Kartenspiel. A. Bromver pinx _ Der Schreibmeister Copenol. Rembrandt pm x, _ Eine Baderstube. Tenier pinx _ Venetianischer Edelmann. Tintoretto pinx, _ Die Lautenspielerin. Terborch pinx _ Kleopatra. Tizian pinx. 171g _ Bildniss eines unbekannten mit Schlapphut. a s. pinx, -p 1717 _ Saskia van Ulenburgh, Bembrandts erste Gattin. Rembrandt pinx. 'i7ig Viehweide. P. Potter pinx Bildniss eines alten Mannes mit goldner Kette. t v a n d t Schwarz gekleidete junge Frau mit Spitzenkragen. o. Dyck pinx, Das Bohnenfest. J. Steen pinx Singende Knaben. Fr. Hals })inx. 1723' _ Ein junger Gelehrter mit seiner Frau im Zimmer. Coques pinx Vanloo, J., Satyr og Nymfe. Caracci pinx, 1725 V arin C N., Le ménage ambulant. Ph. Wouwerman pm x. Bl V erboeckhoven, E. J En Tyr. Bl. 23. Andr V isscher, C,, Ber grosse Kalkofen. P. de Laer prnx. Aftr. før al Skrift. Andr. 45. W Viva res, F., Paysage. Cl. Lorrain pinx. Andr ' Paysage avec des bergers. Cl. Lorrain pinx. Bl. 10. Andr Th., Prospect fra Jamaica. Robertson pinx do. do F., Paysage. Gainsborough pinx Volpato, J., La fuite en Egypte. Cl. Lorrain pinx. Bl Céphale et Procris. Cl. Lorrain pinx, Bl. 25. Andr V orsterm an, L., Carolus de Mallery. van Dyck pinx. Bl. 67. Af lconographien Loth quittant Sodome. P. P. Rubens pinx. I. état med Aarstal Bl. 81. Andr L adoration des rois. P. P. Rubens pinx, Bl. 91. Andr Isabella Clara Eugenia. van Dyck pinx, Andr. 61. Af lconographien. I. état Voyez, N. J., La dame de charité. F. Fisen pinx. Bl. 23. Andr W agner, C., Morgen im Walde F., Das Kirschenmådchen. Kreul pinx. Andr W aterloo, A., 7 forskellige Landskabsraderinger, sep W eirotter, F. E., Paysages avec plages fran<;aises. 2 Blade. Bl. 22. Nr. s/ Wille, J. G., La mort de Mare Antoine. Peint par P. Battoni. Bl. 4. Andr Henri Benoist, duc d Yorc. Bl Louis Quinze le bien aimé. C. Parrocel pinx. Bl Maitresse d ecole. Peint par P. H. Wille. Bl Maurice de Saxe. Peint par H. Rigaud. Bl Andr Jean Baptiste Massé. Peint par L. Tocqué. Bl Andr Wood, J., Vue de la campagne pres de Bome. Cl. Lorrain pinx, Bl W ooliet, W., The battie at la Hogue. Painted by B. West. Andr & B. J. Pouncy, Apollo and the seasons. Painted by R. Wilson. Andr. 29. Bl W., Celadon and Amelia. R. Wilson pinx. I. état med»green Street« Zingg, A., Golfe pres de Naples. Peint par Mettay. Bl. 9. Andr Vue de Mein. C. G. Schiitz pinx. Bl. 19. Indrammede Kobberstik Abbema, W. von, Buchenwald von Altekoppel in Holstein. C. Ross pinx Guldramme.

30 A udoin, P., L accompagnement du luth. G. Netscher pm x. Andr gammel Guldramme Ballin, J., Fiskerens Hustru. Dorph pinx. 1 sort Ramme _ Frierscene. C. Bloch pinx. 1 sort Ramme, m Beham, H. S, i Apostle af Bl. * roter. 8. Jacob. 8 Matthæus. 9. Jakob d. æ. Smal Guldramme B oissieu, J. J. de, Sainte Colombe en Dauphiné Bl. 76. I 1/ 41 gi- Guldramme C anot, P. C., L hiver, vue d Hollande. Dubbels pinx. Bl Mahogni Ramme. 1 7 ^3. _ A brisk galé. van der Veide pinx. Bl Clem ens, J. F., Socrates. Abildgaard pinx. 1 Guldramme De L aunay, N., La partie de plaisir. J. Weemx pm x. Andr Nøddetræsramme G aravaglia, G., Madonna della Sedia. Baphael pinx. Bl g. CjrXl/1/d'yCLYVfYVtd G irard et P, Den 6. Juni Simonsen pinx. 1\V Guldramme> Le Bas, J. P., Les moulin hollandois. Ruisdael pinx. 1 u ramme M ajor, T Vue du canal proche de Haerlem.van der Neer pm x. 1 1/2U Guldramme Marine avec des rochers. A. Guyp pinx Bl. Ib. 1 Guldramme M orghen, R. Le prix Diane (alm. Dianas Jagtfest). Zampien pinx. 3 Guldramme N orton, C., A. Calm. J. van Goyen pinx Bl. 1. Guldramme Peak, 3., Mercury and Battus. Cl. Lorrain pinx. Andr. 1. Nøddetræsramme R ørbye, M, Stranding. T. og K. s lith. Inst. 1 sort Ramme S onne, E., Jens Juel og hans Kone. J. Juel pm x. 1 Gu ramme _ Gnieren. N. Simonsen pinx. 1 sort Ramme _ Luther paa 'Rigsdagen i Worms. A. Muller pm x. 1 /s Guldramme S teinla, M., S. S. Virgo Sixtina. Raphael pinx. (Ed. Buchel renov ) 2 Guldramme S trange, R., La retour du marché. Wouvermann pinx. Bl Guldramme Laomedon, King of Troy, detected by Neptun an po o Salmtor Bosa pinx. Bl. 19. Andr gammel Guld- ramme _ Laomedon King of Troy. I 1/*" Guldramme Y erico, A Nadveren. L. da Vinzi pinx. 17* Guldramme V isscher, C., Philippe Rovenius. I. état. BL gamrne Guldramme. 57 Sælges Torsdag d. 28. Emd. Kl. 5. Blochs Raderinger. 1. Bloch, C., En romersk Jøde T Drengen paa Trappen T Hoved af en ung Mand T Hoved med Munkehætte T Leende Pige Jap. P. T Leende Pige Rader foreningens Tryk. T Christi Gravlæggelse Jap. P. T Supplikantinden T. 10., 9. Den unge Mand og Døden T Drengen med Huen paa Hovedet T Munken. Brystbillede T Tornekronet Christushoved T Fiskerkonen. 188P T Siddende gammel Dame T Sovende Barn T Christi Fødsel T Den store badende Mand Jap. P. T Den lille badende Mand T Bondedammen ved Hellebæk; Maaneskin T ' Høkeren bag sin Disk T Den syge gi. Mand T Christus. og den vantro Thomas Holl. P. T do. do. Jap. P. T Strandparti fra Hellebæk; diset Luft T Læsende Dame T Christus med Tornekrone Holl. P. T do. do. Jap. P. T Landskab med Bondegaard og Mølle T ~r~' Strandvejen ved Hornbækplantagen (med Telegrafstængerne) T Den angrende Petrus T Maaneskins Sommeraften. Hellebæk Jap. P. T Landskab med Sædstakken T En norsk Brud Holl. P. T. 48. o3a. do. do. Jap. P. T Parti fra Hornbæk Plantagen Holl. P. T do. do. Jap. P. T Hoved af en gammel Sømand T Indgang til Hornbæk Plantage T Christus paa Korset Jap. P. T Skibe under svensk Kyst Holl. P. T do. do. Jap. P. T. 61.

31 Bloch, C., En gammel Fisker Holl. P. T do. do. Jap. P. 43. GI. Mand med Hue T Vejen i Granskoven T Pigen ved Bolværket Jap. P. T Børnene ved Stranden Holl. P. T do. do. Jap. P. T Konen med Spurvene T _ parti fra Hornbæk. Søndag Formiddag Jap. P. T Søstykke; skyet Luft Holl. P. T do. do. Jap. P. T Barneportræt T Gamle Huse Holl. P. T do. do. Jap. P. T Baaden ved Broen T Udsigt til Havet T Skovsøen T Stenet Strand Holl. P. T do. Jap. P. T Christus og Synderinden Jap. P. T _ do Holl. P. T. 77. Register. Side. Danske Baderinger, Kobberstik, Lithografier etc... 1 Tillæg til Baderinger Topografi, indenbys do. udenbys Tillæg til Topografi Kort og Planer Portrætter, fyrstelige Porsoner do. adelige, gejstlige og verdslige Personer Haandtegninger, Aqvareller etc do. do. indrammede 46 Samlede Værker og Billedværker Fremmede Kobberstik og Baderinger Indrammede Kobberstik Blochs Baderinger... 57

32 Litteratur. Forkortelser: Kr. Iirohn, Beskrivende Fortegnelse over danske Kobberstik, Str. Raderinger, m. m. A. S tru n k, Samlinger til en beskrivende Catalog over danske Portræter 1865 og Bl. Andr. Schl. S c h le g e ls Auctionskatalog. M. Auctionsfortegnelse over Justitsraad F. A. M ørcks Poitrætsamling. ' Le B lanc, Manuel de l amateur d estampes. A. A ndre sen, Handbuch flir Kupferstichsammler Martius Truelsens Bogtrykkeri.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

FORTEGNELSE RAADHUSMUSEETS BILLEDSAMLING

FORTEGNELSE RAADHUSMUSEETS BILLEDSAMLING FORTEGNELSE OVER RAADHUSMUSEETS BILLEDSAMLING UDSTILLET I SEPTBR. 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS NIELSEN & LYD1CIIE (AXEL SIMMHLKIÆR) 1910 FORTEGNELSE OVER RAADHUSMUSEETS RILLEDSAMLING UDSTILLET I SEPTRR. 1910

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Fortegnelse. Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. offentlig A u let ion W (> Professor, Historiemaler Jørgen Roed s

Fortegnelse. Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. offentlig A u let ion W (> Professor, Historiemaler Jørgen Roed s W (> Fortegnelse over Professor, Historiemaler Jørgen Roed s efterladte Samling af Malerier, Stadier, Skizzer og Haandtegninger m. som bortsælges ved offentlig A u let ion Mandagen den n te.o g Tirsdagen

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere