Det lejeretlige ejendomsbegreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lejeretlige ejendomsbegreb"

Transkript

1 Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen

2 Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1) ét matrikelnummer eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Stk.2... Stk

3 Ejerlejlighedslovens 4 Hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. 3

4 Samspil mellem udstykning og opdeling i ejerlejligheder 4

5 Samspil mellem udstykning og opdeling i ejerlejligheder Figur 3: Eksempel med etageejendom, der kan opdeles med både vandrette og lodrette snit. 5

6 Ejendomsvurderingslovens 8 Arealer, der i forening udgør en samlet fast ejendom, jf. 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, skal vurderes sammen. Arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, skal vurderes som en ejendom. Landbrugsejendomme, der drives sammen, jf. 26 i lov om landbrugsejendomme, skal dog vurderes hver for sig. Stk.2. Ejerlejligheder, der er oprettet i henhold til lov om ejerlejligheder, anses som selvstændige faste ejendomme, når der er sket anmeldelse til tinglysningsmyndighederne Stk.3. Når der har fundet matrikulær udstykning sted, kan ejeren under forudsætning af, at der ikke er sket notering i matriklen om, at de pågældende matrikelnumre (artikelnumre) skal holdes forenet som en samlet ejendom, såvel ved en almindelig vurdering som ved en vurdering i henhold til 4, forlange, at de nye matr. nr.e (art nr.e) vurderes hver for sig som selvstændige ejendomme, uanset at de vedblivende tilhører samme ejer og drives under et. Består en ejendom af flere matr. nr.e (art. nr.e), kan under ovennævnte forudsætning ejeren, når han påtænker at sælge et af disse, forlange det pågældende matr. nr. (art. nr.) særskilt vurderet. Er der ved frivillig overdragelse mod vederlag sket salg af et areal, der opfylder betingelserne for at kunne vurderes selvstændigt, kan såvel sælgeren som køberen, når erhvervelsesdokumentet er udstedt, forlange det pågældende areal særskilt vurderet, medmindre arealet er blevet sammenlagt med andet køberen tilhørende areal, og de sammenlagte arealer skal samvurderes i medfør af bestemmelserne i stk. 1 og 4. Et areal, der er vurderet under en landbrugsejendom, kan dog kun vurderes særskilt, når arealet efter 1. september 1960 er fraskilt den pågældende ejendom. Stk.4. Når en fast ejendom eller en del af en sådan overdrages, kan det overdragne areal først vurderes som tilhørende den nye ejer, når denne har fået tinglyst adkomst på det overdragne, medmindre overdragelsen finder sted i forbindelse med en ekspropriation af arealet. Stk.5. 6

7 Tinglysningslovens 19 Hvor en bygning tilhører en anden end grundens ejer, får bygningen sit eget ejendomsblad med fornøden henvisning til og fra grundens ejendomsblad - og behandles i det hele efter denne lov som en selvstændig fast ejendom. Det samme gælder bygninger, der er opført på forstranden eller i øvrigt på søterritoriet, uden at der er sket nogen opfyldning, men således at bygningen er bestemt til varig forbliven på stedet. Stk.2... Stk

8 ELL 3 Ved én ejendom forstås i denne lov 1) ét matrikelnummer, 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, 3) bygning på lejet grund, som har eget ejendomsblad i tingbogen, eller 4) én ejerlejlighed. 8

9 L BRL 7 Stk. 1. Hvis lejen ikke kan dække ejendommens Stk.2. Stk.3. Stk.4. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, skal lejen beregnes på grundlag af et budget omfattende hele bebyggelsen. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. Stk.5. Er flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, udlejet af samme udlejer, beregnes lejen efter et budget, der indeholder skatter og fællesudgifter vedrørende alle ejerlejlighederne, og afkastning beregnet af ejerlejlighedernes samlede ejendomsværdi. 9

10 L BRL 4 a Stk. 1 Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer, anses i denne lov som én ejendom. Stk.2. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, anses disse ligeledes i denne lov som én ejendom. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. 10

11 Det udvidede ejendomsbegreb i LL LL 64, stk. 7 og 8 (beboerrepræsentation) Stk.7. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, kan der oprettes beboer-repræsentation, når ejendommene i alt har mindst 13 beboelseslejligheder. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. I sådanne ejendomme skal beboer-repræsentationen omfatte samtlige ejendomme. Stk.8. I en ejendom, der er opdelt i ejerlejligheder, gælder reglerne om beboerrepræsentation for lejere, hvis udlejeren ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen. 11

12 Det udvidede ejendomsbegreb i LL LL 73, stk. 6 (bytte) Stk.6. Flere ejerlejligheder, der henhører under samme ejerforening, og som ejes af samme udlejer, anses i denne bestemmelse som én ejendom. Er flere ejendomme, der ejes af samme ejer, opført kontinuerligt som én samlet bebyggelse, og har disse ejendomme fælles friarealer eller nogen form for driftsfællesskab, anses disse ligeledes i denne bestemmelse som én ejendom. Det samme gælder, hvor flere ejendomme er samvurderet eller samnoteret i tingbogen. Kap. XVI: Tilbudspligt: Intet særligt ejendomsbegreb 12

13 L BRL 4, stk. 3 og 5 Stk.3. Reglerne i kapitel II-IV A gælder ikke for lejeforhold i ejendomme, hvor mere end 80 pct. af ejendommens bruttoetageareal den 1. januar 1980 anvendtes til andet end beboelse. Stk.5. Reglerne i kapitel II-IV, bortset fra 4 a, 15, stk. 3, 17, 21, 22, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og 27 b, gælder ikke for lejeforhold i ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. 13

14 L Kap. IV A 29 b Reglerne i dette kapitel gælder for lejeforhold i ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. I ejendomme, som ejes af andelsboligforeninger, gælder reglerne, såfremt der i ejendommen er 6 eller færre beboelseslejligheder, der er udlejet af andelsboligforeningen. 14

15 L BRL 18 b I ejendomme taget i brug før 1970, som den 1. januar 1995 omfattede mere end 6 beboelses-lejligheder, skal udlejeren ud over de beløb, der er nævnt i 18, afsætte et årligt beløb 15

16 L BRL 18 b I ejendomme taget i brug før 1970, som har mere end 2 beboelseslejligheder, skal udlejeren ud over de beløb, der er nævnt i 18, afsætte et årligt beløb 16

17 L a, stk. 5 Stk.5. Reglerne i kapitel II-IV, bortset fra 4 a, 15, stk. 3, 17, 21, 22, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, og 27 b, gælder ikke for lejeforhold i ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. For de i 1. pkt. nævnte ejendomme gælder 23, 24, 25 og 26, såfremt ejendommen på tidspunktet for varslingen omfatter 4 eller flere beboelseslejligheder. 2. pkt. gælder dog ikke, hvis ejendommen er beliggende i landzone og ejendommen samtidig er en landbrugs- eller skovbrugsejendom. 17

18 U H Søllerød Park O Sagen vedrørte ikke ejendomsbegrebet i forbindelse med BRL og omk. leje, men hvorvidt bygninger på 3 matrikelnumre kunne tilbydes samlet i forbindelse med en lovpligtig tilbudsprocedure før udstykning i ejerlejligheder kunne finde sted. O HR: Matriklerne kunne tilbydes samlet. O Vægt lagt på fælles varmecentral, fælles parkering og at de blev administreret som en enhed. Under forhandlingerne mellem lejernes repræsentant og udlejer var der fuld enighed om, at de skulle tilbydes samlet. O Endvidere opfyldte ejendommene betingelserne for at kunne samvurderes. 18

19 U V Teglværksvej O 2 bygninger på hver sit matr. nr. med hhv. 3 og 4 beboelseslejligheder i hver, beliggende på hver sin side af en kort blind vej (adgangsvej og parkering). Ejendommene var begge ejet af samme ejer den 1. januar O LR: De to bygninger danner en naturlig enhed og er dermed omfattet af BRL 4a, stk. 2 og var dermed en storejendom. O Det var ikke gjort gældende, at det ikke var den 1. januar 1995, der var afgørende. 19

20 U V Teglværksvej

21 T:BB Ø Hellerupvej O 2 ejendomme med en fælles adgang gennem en port. Bygget samtidig, samme arkitekt og ejerkreds. O LR lagde vægt på, at ejendommene ikke kunne anses som en naturlig enhed. 21

22 T:BB Ø Hellerupvej

23 U Ø Albanigade O To ejendomme opført med 10 års mellemrum i 1958 og1968 af to forskellige bygherrer fandtes ikke omfattet af BRL 4a, stk. 2, trods ydre ens præg og med nogle driftsmæssige relationer. O LR: Det særlige ejendomsbegreb i BRL 4a er en undtagelse fra det i øvrigt gældende matrikulære ejendomsbegreb, og bestemmelsens anvendelsesområde må derfor være begrænset. 23

24 U Ø Albanigade

25 T:BB V Borgergade O 2 ejendomme var opført på forskellige tidspunkter af forskellige bygherrer. Med hensyn til arkitektur, anvendelse og indretning udgjorde de ikke en samlet enhed. De blev administreret hver for sig, og ud over den fælles gård ikke var andre fælles friarealer. O Det særlige ejendomsbegreb i BRL 4a er en undtagelse fra osv. 25

26 T:BB V Borgergade

27 T:BB Ø Sorte Hest O Flere ejendomme, bestående af bygninger, opført på vidt forskellige tidspunkter fra 1770 og frem. Havde gennemgået en fælles renovering i start 1990-erne. Var kørt driftsmæssig som en enhed. O Ikke? om storhus / småhus, men om BRL 5, stk. 4 (nu stk. 8) skulle anvendes. O BR: Ejendommene fremstår som et naturligt hele bebyggelsesmæssigt. O LR stadfæster i henhold til grundene. 27

28 T:BB Ø Boltens Gård O Spørgsmål om 80/20. O 3 bygninger på 3 matr.nr. opført med 150 års mellemrum. En bygning bestod den af mere end 80 % erhverv. Tilsammen var de ikke 80/20. O Midt i 80-erne blev der lavet et samlet projekt for ejendommene. O BR: Naturlig enhed som en samlet bebyggelse. Samme ejer og fælles drift i hvert fald siden Derfor omfattet af BRL 4a, stk. 2, også i forhold til BRL 4, stk. 3 O LR: Stadfæster. 28

29 ØL dom Skibhusvej GD 2013/05 Ø anket til HR

30 ØL dom Skibhusvej

31 ØL dom Skibhusvej

32 ØL dom : Skibhusvej O 6 ejendomme på 6 matr.nr. med 6 O O O O lejligheder i hver. Opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse i Indtil 1994 har de 6 ejendomme været ejet af samme ejer. Den nr. 33 og nr. 7 ejet af samme. Fra 2005 er nr ejet af samme. 32

33 ØL dom : Skibhusvej O LR anfører i præmisserne: Der er ingen holdepunkter for, at grundlaget for vurderingen efter 4 a, stk. 2., 1. pkt., i tilfælde af varsling af lejeforhøjelse er andet end forholdene på varslingstidspunktet, hvorved bemærkes, at datoen 1. januar 1995 alene er relevant for, om en ejendom er en såkaldt småejendom efter 4, stk. 5. O Men konklusionen er herefter, at storhus / små-hus skal vurderes på varslingstidspunktet?? 33

34 Skrækeksempel b c d e f g h i j a Opført

35 Skrækeksempel b c d e f g h i j a 35

36 Skrækeksempel b c d e f g h i j a Opført 1991 Erhverv + 8 beboelseslejligheder 36

37 U H Hellebo Park 37

38 U H Hellebo Park O Ejendommen er tegnet af Utzon og formet som en kirke. Nogle af blokkene blev taget i brug i Resten, herunder rækkehusene efter Et matr.nr. (Senere udstykket i ejerlejligheder.) O Bebyggelsen anset som én ejendom, taget i brug før , hvorfor BRL 18b fandt anvendelse. 38

39 Lejlighedsbegrebet O Beboelseslokaliteter med dertilhørende selvstændigt køkken, normalt med afløb og indlagt vand. O Faktisk ctr. lovlig anvendelse afgørende? O T:BB V og U V O T:BB Ø O T:BB Ø 39

40 U 2013.x H: Ahlefeldtsgade O indeholdt ejendommen 7 beboelseslejligheder, hvoraf 1 formentlig ikke lovligt var en selvstændig lejlighed. O HR: Den var der 2 beboelseslej- ligheder således som dette begreb almindeligvis forstås i lejeretlig sammenhæng Ejendommen var derfor en storejendom. 40

41 Andelsboligdommene GD Århus: O Den var ingen af AB s 9 lejligheder udlejet. Ejendommen blev senere solgt, og alle lejligheder var derefter udlejet. O BR: Datoen afgørende, hvorfor ejendommen var en småejendom. 41

42 Andelsboligdommene T:BB Ø: O Den var 4 ud af AB s 21 beboelseslejligheder udlejet. Ejendommen blev solgt. O LR: Lægger til grund, at man kan slutte modsætningsvis til BRL 29b, hvorfor ejendommen ikke længere er en småejendom. 42

43 Andelsboligdommene U V: O Den var 2 ud af AB s 10 beboelses- lejligheder udlejet. Ejendommen blev solgt. O LR: Ejendommen omfattede den mere end 6 beboelseslejligheder. 29b, 2. pkt. er ikke anvendelig, efter at ejendommen ikke længere var ejet af en AB. O Dissens: BRL 29b, 2. pkt. må forstås i sammenhæng med 1. pkt., og antallet af udlejede lejligheder den afgørende. 43

44 HUSEN ADVOKATER Havnegade Kbh. K 44

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere