Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom."

Transkript

1 September 2005 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Unges arbejde Advokatbranchen 2 Næringsbasen Domænenavne 3 Ny voldgiftslov Virksomhedspant 4 Høring af lønmodtagere 5 Ny navnelov Fogedforbud og læderpolstersofaer 7 Autorisationsloven Andelsboliger Køb af feriebolig i Tyrkiet Unges arbejde hvor går grænsen? Den 6. april 2005 udstedtes en bekendtgørelse om unges arbejde, der supplerer arbejdsmiljølovens regler herom. Bekendtgørelsen, som trådte i kraft 10 dage senere, opregner, hvad unge under 18 år må og ikke må beskæftige sig med, og fastlægger regler for unges sikkerhed under arbejdet. De generelle regler Bekendtgørelsens generelle regler indledes med en bestemmelse om, at der skal drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette opfyldes bl.a. ved, at arbejdsgiveren skal iværksætte foranstaltninger vedrørende arbejdets udførelse, hvor det særligt skal iagttages, at unge oftest ikke har tilstrækkelig erfaring, og således ikke er opmærksomme på de særlige risici, der kan være forbundet med arbejdet. Forbud mod visse former for arbejde Bekendtgørelsen opregner derefter nogle former for arbejde, som ikke må udføres af unge. Der er bl.a. tale om arbejde med visse tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Dernæst sondrer bekendtgørelsen i de følgende bestemmelser mellem, om de unge er over eller under 15 år, og hvis de er over 15 år, om de er omfattet af undervisningspligten. Unge mellem 15 og 18 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, d.v.s. som har modtaget regelmæssig skoleundervisning i mindst 9 år, kan som udgangspunkt frit ansættes, forudsat naturligvis at reglerne i bekendtgørelsen i øvrigt overholdes. Dog må den daglige arbejdstid ikke overstige 8 timer og den ugentlige arbejdstid ikke 40 timer. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at ansætte unge mellem 15 og 18 år, der er omfattet af undervisningspligten, eller unge mellem 13 og 15 år. Lettere former for arbejde i bl.a. butikker, som bude og til rengøring er imidlertid undtaget. Ansætter man sådanne unge, har arbejdsgiveren imidlertid pligt til at underrette den unges forældre eller værger om beskæftigelsen, om ulykkesog sygdomsfarer og om de foranstaltninger der er truffet i denne forbindelse. Endelig må arbejdstiden ikke overstige 2 timer på skoledage, og der må ikke arbejdes mellem kl og Børn under 13 år må kun påtage sig erhvervsmæssigt arbejde i kulturel sammenhæng og kun efter tilladelse fra politiet. Tendenser i advokatbranchen En for nylig offentliggjort brancheanalyse viser, at de generelt gode økonomiske tider i Danmark også smitter af på advokaterne. Således er branchens samlede omsætningstal igen på vej op efter flere års afmatning. Omsætningsstigningen til godt 7,5 mia. kr. i 2004 er dog blot på 4 %

2 side 2 sammenlignet med Analysen viser samtidig, at antallet af advokater er svagt stigende. I 2004 var der godt 4600 bestallingshavende advokater, hvoraf ca. 600 var ansat i virksomheder uden for branchen. Analysen viser også, at fusionsbølgen indenfor branchen er aftaget og at der nu igen etableres nye advokatvirksomheder. De 10 største advokatfirmaer har tilsammen omkring 800 ansatte advokater, men de ca privatpraktiserende advokater er fortsat fordelt på næsten virksomheder og 2/3 af alle virksomheder er enkeltmandsvirksomheder. Omkring 2/3 af alle enkeltmandsadvokaterne er over 50 år, hvilket vidner om et forestående generationsskifteproblem i branchen. På den positive side optager branchen flere og flere unge kvinder, om end tallene viser, at advokatvirksomhederne har svært ved at fastholde dem. Mange kvinder deponerer deres bestalling efter nogle år som advokat og søger over i enten private eller offentlige virksomheder, hvor arbejdstider og andre forhold måske passer bedre ind i et sædvanligt familiemønster. Den typiske advokat er fortsat en mand på over 50, der arbejder alene i København. Næringsbasen et nyt register for restauranter og fødevarebutikker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er i færd med at oprette et nyt register over alle restauranter og fødevarebutikker. Alle væsentlige lovovertrædelser, der registreres efter den 1. juli 2005, vil blive indberettet til Næringsbasen. Der er tale om et lukket register, som skal anvendes som grundlag for sager om frakendelse af retten til at drive fødevarebutik eller restauration. Det er muligt for personer og selskaber, der har haft næringsbrev i mindst et kalenderår, at blive undtaget fra indberetning, hvis nogle særlige betingelser er opfyldt og dette elektronisk bekræftes af virksomhedens revisor eller advokat over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For at få en undtagelseserklæring forudsættes det, at virksomhedens revisor eller advokat kan bekræfte at virksomheden har aflagt årsrapport i det senest afsluttede kalenderår, at årsrapporten er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, at virksomheden ikke inden for det seneste kalenderår er straffet for væsentlige overtrædelser af skatteeller afgiftslovgivningen, og at virksomheden ikke inden for det seneste kalenderår er straffet for mere end én væsentlig overtrædelse af fødevarelovgivningen og, hvis der er tale om flere tilsynsenheder, da ikke mere end én overtrædelse i gennemsnit pr. tilsynsenhed. Et forretningssted kan omfatte flere tilsynsenheder, hvilket f.eks. er tilfældet for supermarkeder. Virksomheder skal hvert år via Internet foretage registrering af undtagelseserklæring og betalingsoplysning. Er virksomheden straffri, og sker registreringen inden for det første kvartal, fritages virksomheden for den årlige betaling på driftsområdet, som p.t. er på 500 kr. pr. forretningssted. Nyt om domænenavne Den 24. juni 2005 vedtoges en lov, der i et vist omfang skal regulere konflikter vedrørende domænenavne. Bl.a. foreslås der indført et princip om god skik på domænenavnsområdet, og der forventes indført et generelt forbud mod warehousing, d.v.s. opkøb af domænenavne med henblik på videresalg eller udlejning. Loven trådte i kraft den 1. juli I en konkret sag der har været behandlet ved klagenævnet for domænenavne fik en klager medhold i, at have bedre ret til at anvende et domænenavn bestående af et almindeligt ord og som derfor ikke ville kunne beskyttes som varemærke da klager trods alt havde en legitim erhvervsmæssig interesse i domænenavnet, mens indklagede omvendt ikke kunne dokumentere en tilsvarende legitim interesse og samtidig havde foretaget en meget lang række registreringer af domænenavne indeholdende vokalerne æ, ø og å ; domænenavne med disse bogstaver har været givet fri for registrering i Danmark siden 1. januar Nævnet fandt det derfor sandsynliggjort, at indklagede Ny adresse i Luxembourg I juni måned flyttede Advokatgruppen Luxembourg fra den hidtidige adresse i Rue Dicks 4 til Place Clairefontaine 9 L-1341 Luxembourg. Øvrige kontaktdata forbliver uændret. Place Clairefontaine ligger i regeringskvarteret i Luxembourg by nogle få skridt fra storhertugens palæ og lige overfor statsministerens kontor. Beliggenheden bliver ikke ringere af, at en af Luxembourgs absolut bedste restauranter befinder sig i samme bygning. Advokatgruppen og annoncer Udover mere traditionelle annoncer i aviser, klubblade, telefonbøger m.v., kører Advokatgruppen løbende kreative annonceserier af forskellig slags. I en nogle større lokalaviser har man således over det seneste års tid jævnligt kunne se annoncer, hvis

3 side 3 havde foretaget registreringerne med henblik på warehousing, hvilket blev anset for at være i strid med markedsføringslovens regel om god markedsføringsskik. En anden interessant kendelse afsagt af fogedretten i Frederikshavn gav en kreditor ret til at foretage udlæg i de af debitor registrerede domænenavne. Værdien af et sådant udlæg skal naturligvis bedømmes på baggrund af, at registreringen skal fornyes en gang om året. Ny voldgiftslov I foråret 2003 udarbejdede Advokatrådets retsudvalg et forslag til en ny voldgiftslov, idet den tidligere voldgiftslov på mange punkter blev betragtet som forældet og utilstrækkelig. Forslaget udmøntede sig i en ny voldgiftslov, der trådte i kraft den 1. juli Den nye voldgiftslov adskiller sig markant fra den hidtidige minimumslov fra 1972 ved bl.a. at regulere en række væsentlige spørgsmål, som hidtil har været uregulerede, herunder spørgsmål om voldgiftsrettens sammensætning, kompetence og sagsbehandling. Den nye lov giver i vid udstrækning parterne mulighed for at fravige loven ved aftale. Loven er udarbejdet med udgangspunkt i FNs Kommission om handelsrets modellov om international handelsvoldgift fra 1985 og indeholder f.eks. regler om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. De nye regler er således tilpasset internationale standarder og må derfor forventes i nogen grad at øge danske virksomheders muligheder for at aftale anvendelse af voldgift i Danmark med udenlandske samhandelspartnere. Man skal dog ikke på forhånd stille for store forventninger i så henseende. Loven indeholder blandt andre nyskabelser også et forbud mod forudgående voldgiftsaftaler i forbrugerforhold. Voldgiftsaftaler i forbrugerforhold, som er indgået forud for tvistens opståen, er således ikke bindende for forbrugeren. Voldgift egner sig dog også langt bedst til håndtering af tvister i erhvervsforhold. Virksomhedspant Den 17. juni 2005 vedtog Folketinget Lov om ændring af tinglysningsloven, Konkursloven og andre love, hvorefter det fra den 1. januar 2006 er muligt at etablere virksomhedspant i Danmark. Virksomhedspant er en ordning, hvorefter den enkelte erhvervsvirksomhed ved et skadesløsbrev kan pantsætte ikke bare hvad virksomheden ejer, men også hvad den i fremtiden måtte erhverve. Ideen bag ordningen med virksomhedspant er, at danske virksomheder får mulighed for øget kapitaltilførsel, hvilket gerne skulle medføre forbedret konkurrenceevne og bedre vækstmuligheder. Lovændringen giver mulighed for, at en række aktivtyper, herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, driftsinventar og materiel, goodwill og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, omfattes af virksomhedspantet. Det står naturligvis den enkelte virksomhedsejer frit for at beslutte, at virksomhedspantet ikke skal omfatte én eller flere bestemte aktiver. Derimod kan for eksempel fast ejendom, biler, der benyttes i driften, kontanter og værdipapirer ikke omfattes af virksomhedspantet. Etablering af et virksomhedspant vil ikke give anledning til de store problemer i forbindelse med den daglige drift af virksomheden. De aktiver, som omfattes af virksomhedspantet, kan således stadig udskilles som led i virksomhedens normale drift. Virksomhedens tilgodehavender skal dog håndteres anderledes end ellers. Et virksomhedspant skal, uanset om det er tinglyst, respektere udlæg foretaget for såvel offentlige som private krav, såfremt udlægshaver senest 3 hverdage efter udlæggets foretagelse giver meddelelse til panthaver herom. Virksomhedspant kan dog, selvom det givetvis også indeholder en i hvert fald potentiel fordel for virksomhederne, medføre en række ubehageligheder, som har medført betænkeligheder fra flere sider. Først og fremmest kan der opstå problemer i den situation, hvor en virksomhed er trådt i betalingsstandsning, men hvor rekonstruktion som udgangspunkt er et realistisk alternativ til afvikling af virksomheden. Virksomhedspanthaveren vil her opnå en uforholdsmæssig magt over virksomheden, idet panthaver ved at tiltræde sit pant typisk vil afskære virksomheden fra adgangen til f.eks. driftsmidler og varelager. Virksomhedens overlevelse vil i denne situation oftere end hidtil komme til at ligge i panthavers hænder. Derudover opstår der en række afledte problemstillinger, som med god grund bør vække bekymring. Når der er etableret virksomhedspant, vil der f.eks. kun undtagelsesvist blive udloddet eneste indhold var et domænenavn, f.eks. Domænenavnene er nogle af de ca. 200 advokatrelaterede navne, som Advokatgruppen ejer, og som alle er linket til Advokatgruppens hjemmeside. I nogle af landets ejendomsaviser kan man støde på en anden type af Advokatgruppens annoncer, f.eks. med et indhold som dette: Købdabarefastejendomudenattagefo rbeholdforatdinadvokatgodkenderhan dlengulerødderfåspådåseifaktahvisde rskulleværeetgammeltkemikaliea ffaldsdepotpågrunden... Eller: Nårdukanlokkestilatlæseenannonces omdennehvortrordusåselvgrænsengå rforhvadensmartsælgerkanfådigtilatskr iveunderpå?forsletikkeattaleomdemde rspringerdevanskeligeteksterover Eller: ErdutypenderkørertilFDMsynnårdukøb erbrugtwartburgmenklarerdinhush andeltiltomillionerselv? Patentgruppen Patentgruppens Københavns-kontor er den 1. august 2005 flyttet til Symbion Science Park på Fruebjergvej 1, 2100 København Ø.

4 side 4 dividende til simple kreditorer, idet panthaver simpelthen har sat sig på alle aktiver af egentlig værdi. En følge af dette vil ganske sikkert være, at mindre leverandører i stigende grad vil betinge sig kontant betaling ved levering, hvilket vil belaste de virksomheder, som hidtil har nydt godt af leverandørernes kredit. Den luft, som virksomheden får i forhold til virksomhedspanthaveren, sætter man således til i forhold til andre og dermed er man i det samlede billede lige vidt. Endelig kan det nævnes, at en virksomhedspanthaver hæfter for op til kr af de med konkursbehandlingen forbundne udgifter, hvis pantsætter går konkurs, såfremt virksomhedspantet er tinglyst på tidspunktet for konkursbegæringens indgivelse. Hæftelsen er dog subsidiær i forhold til konkursrekvirentens hæftelse. Ved siden af ordningen med virksomhedspant giver lovændringen også mulighed for en mindre vidtgående ordning, fordringspant, hvorved virksomheden alene pantsætter de udestående og fremtidige tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Fordringspant medfører, at de enkelte fordringer bliver omfattet af pantet i forbindelse med fordringens stiftelse, og først udgår af pantet ved fordringens betaling. Virksomhedens kunder vil, uanset etableringen af fordringspant, kunne indbetale udeståender til virksomheden, medmindre de har fået anden meddelelse fra fordringspanthaver. En virksomhed kan dog ikke samtidig give sine kreditorer virksomhedspant og fordringspant, idet virksomhedspantet som udgangspunkt også omfatter virksomhedens udestående fordringer. Tinglyst fordringspant skal i øvrigt ikke som tinglyst virksomhedspant respektere senere udlæg, ligesom fordringspanthaveren ikke hæfter subsidiært for omkostningerne i forbindelse med en konkurs. Lov om høring af lønmodtagere Den 2. maj 2005 vedtoges en lov om information og høring af lønmodtagere, der trådte i kraft den 15. maj Loven gennemfører rådsdirektiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagere i EU. Hvem er omfattet af loven? Loven finder anvendelse på virksomheder med mindst 35 medarbejdere og gælder for både offentlige og private virksomheder, som udøver økonomisk aktivitet, uanset om dette er med gevinst for øje. Ved opgørelsen af antallet af virksomhedens medarbejdere medregnes alle, som modtager et vederlag for at arbejde i virksomheden uden hensyn til omfanget af deres beskæftigelse. Loven bestemmer, at alene eet regelsæt skal gælde for virksomheder med over 35 medarbejdere. Såfremt en virksomhed derfor allerede er omfattet af kollektive overenskomster eller samarbejdsaftaler, hvori der findes hørings- og informationsregler, som lever op til direktivets minimumsbestemmelser, er virksomheden ikke omfattet af loven. Dette gælder bl.a. virksomheder omfattet af DAs og LOs samarbejdsaftale. Medarbejdernes rettigheder Lovens formål er at sikre, at alle medarbejdere i virksomheder af en vis størrelse bliver informeret og hørt om forhold, som har eller vil få væsentlig betydning for deres ansættelse og arbejdsmæssige forhold. Retten til at blive hørt og få information gælder inden for tre primære områder. Først og fremmest pålægger loven virksomhederne at give de ansatte ajourført information om den seneste udvikling i virksomhedens aktiviteter, økonomiske forhold og fremtidsudsigter. Endvidere skal der informeres om beskæftigelsesforholdene i virksomheden og om eventuelle større ændringer og foranstaltninger af betydning for denne beskæftigelse. Der kan eksempelvis være tale om implementering af ny IT-teknologi. Det tredje forhold, som virksomhederne som minimum skal informere om, er trufne beslutninger vedrørende f.eks. større omstruktureringer eller udflytning af dele af produktionen. Opfyldelse af lovens formål sker ikke alene ved virksomhedens spredning af informationer, men tillige ved høring af medarbejderne. Parterne skal således udveksle synspunkter og etablere en dialog om de forhold, der er informeret om. Denne høring skal finde sted så betids, at de ansattes forslag kan inddrages i den videre beslutningsproces. Høringen skal bidrage til, at parterne kan indgå en aftale om betydelige beslutninger, f.eks. i forbindelse med produktionsomlægning eller nedlæggelse af afdelinger i virksomheden. Hvordan gennemføres loven i virksomhederne? Medarbejderne vil typisk modtage informationerne via deres medarbejderrepræsentanter, der i de fleste tilfælde tillige er tillidsrepræsentanter. Har virksomheden ingen tillidsrepræsentanter, skal der vælges medarbejderrepræsentanter, som opnår samme ansættelsesbeskyttelse, som tillidsrepræsentanter har. Informationerne skal om muligt gives på skrift og på en sådan måde, at medarbejderrepræsentanterne kan Symbion er en privat forskerpark, som huser omkring 80 innovative IT- og biotekvirksomheder. Patentgruppen kommer således også geografisk tættere på det forsknings- og udviklingsmiljø, som de i forvejen er en del af. Som ny partner i Patentgruppen er optaget European Patent Attorney og civilingeniør Kaj Olesen. Kaj Olesen har siden 1983 arbejdet i patentbranchen, bl.a. en årrække i Patent- og Varemærkestyrelsen Kaj Olesen som patentsagsbehandler og senere som sektionschef. Efterfølgende har han virket som patentrådgiver vedrørende patent- og brugsmodelbeskyttelse samt designregistrering i såvel Danmark som udlandet. Kaj Olesen kom til Patentgruppen i Ny partner er ligeledes European Patent Attorney og civilingeniør, Ph.D. Jens Jørgen Schmidt. Jens Jørgen Schmidt Jens Jørgen Schmidt har siden 1997 virket som patentkonsulent og beskæftiger sig med emner, der spænder bredt inden for det

5 side 5 forberede høringen. Inden et høringsmøde har medarbejderrepræsentanterne mulighed for at fremsætte en udtalelse og få et begrundet svar herpå fra ledelsen i forbindelse med mødet. Derved forhindres virksomheden i at fremkomme med nye oplysninger kort tid inden høringsmødet. Deltagerne i høringsmødet er medarbejderrepræsentanterne og de personer i virksomhedens ledelse, som er beslutningsdygtige i forhold til de behandlede emner. Disse rettigheder giver dog ikke virksomheden pligt til at ændre på beslutningerne, men har alene til formål at forsøge at opnå enighed. Virksomhederne bevarer således deres ledelsesret. Undtagelser Da ikke alle informationer vedrørende en virksomhed er egnet til at komme medarbejderne for øre, er virksomheden ikke forpligtet til at videregive sådanne, såfremt det kan skade virksomhedens drift. For at beskytte virksomheden kan medarbejderrepræsentanterne af samme grund pålægges tavshedspligt. Dette kan være relevant ved et salg eller anden omstrukturering af virksomheden. Lovens praktiske relevans Da der allerede inden lovens vedtagelse er en bred informations- og høringspligt på grund af virksomhedernes samarbejdsudvalg m.v., vil loven i praksis især have betydning for de virksomheder, som ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Der er med loven sket en konkretisering af de oplysninger, medarbejderne som minimum skal have af virksomhederne. I praksis må man hen ad vejen forvente en afsmittende virkning på virksomheder, der beskæftiger færre end 35 medarbejdere. Ny navnelov i april 2006 Folketinget vedtog den 24. juni en ny navnelov, som på mange måder bryder med de tidligere regler på området. Emnet er følelsesladet, hvilket illustreres af at Justitsministeriet forud for lovens endelige behandling i Folketinget havde modtaget over skriftlige protester mod lovens vedtagelse. Der er dog ingen tvivl om, at mange også hilser navneloven velkommen, da den giver en langt lettere adgang til at få et nyt efternavn end hidtil. De vigtigste ændringer er, - at ingen sen navne længere nyder beskyttelse, da kun efternavne, som bæres af under personer vil være beskyttede fremover. De mange protester medførte, at grænsen blev ændret fra til personer, - at reglen om, at slægtsnavne, der bæres af under personer, ikke gælder, hvis man kan dokumentere, at blot én af ens aner helt tilbage til tipoldeforældrelinien har båret det pågældende navn som efternavn, - at alle fremover vil have ret til at konvertere deres mellemnavn til efternavn, - at samlevende fremover vil kunne tage hinandens efternavn, hvis de enten har levet sammen i mindst 2 år, eller hvis de har fælles børn under 18 år, som har eller skal have det pågældende navn som efternavn, - at adoptivbørn får lettere adgang til at tage navn efter både deres adoptivslægt og deres biologiske slægt, og - at det igen bliver tilladt at anvende patronymnavne, d.v.s. forældres fornavne, der efterfølges af enten -søn eller -datter. For at finde ud af, om et givet efternavn måtte være beskyttet, kan man på Danmarks Statistiks hjemmeside selv foretage en undersøgelse. Er navnet ikke beskyttet, eller opfylder man en af de andre forudsætninger, kan ansøgning om navneændring der indtil videre er gratis indgives til det lokale kirkekontor. Fogedforbud og læderpolstersofaer Flere af advokaterne i Advokatgruppen har immaterialret som arbejdsområde. Således foranledigede advokat Per Q. Ovesen den 2. juni 2005 for møbelfabrikken Hjort Knudsen A/S, at Fogedretten i Kolding mod en sikkerhedsstillelse på kr nedlagde fogedforbud mod handelsfirmaet Furniture Partners ApS markedsføring og salg af en sofamodel, da der efter fogedrettens opfattelse forelå en krænkelse af Markedsføringslovens 1. Per Q. Ovesen dog ikke i polstersofa maskintekniske område, men også relaterede tekniske områder som medikoteknik og software. Jens Jørgen Schmidt kom til Patentgruppen i Hans Kristian Mikkelsen Herudover har man ansat Hans Kristian Mikkelsen som patentkonsulent. Hans Kristian Mikkelsen er nyuddannet cand. scient. i fysik fra Århus Universitet med speciale i halvlederfysik. Patentgruppen er ikke en ukendt arbejdsplads for Hans Kristian, da han sideløbende med sine studier har været ansat i Patentgruppen som trainee Endelig har Patentgruppen som patentkonsulent ansat Michael Fabricius Madsen. Michael Fabricius Madsen er cand. scient. i kemi fra Århus Universitet med speciale i elektrokemi. Michael Fabricius Madsen Optagelserne og ansættelserne skete pr. 1. august 2005, der således markerer en af allerede mange milepæle i Patentgruppens korte historie.

6 side 6 Furniture Partners ApS har efterfølgende som led i et forlig anerkendt, at fogedforbuddet er lovligt gjort og frafaldet justifikationssag samt godkendt frigivelse af den stillede sikkerhed. Der har således ikke fundet en almindelig domstolsprøvelse sted. Uanset dette indeholder sagen dog interessante betragtninger i relation til efterligning og krænkelse af Markedsføringslovens 1. Få sager Ellers har retssystemet ikke været belastet af mange sager vedrørende polstermøbler. De fleste polstermøbler medmindre de er designet af ikonerne blandt arkitekter har nemlig ingen eller alene beskeden beskyttelse mod efterligninger i henhold til Markedsføringslovens 1, da retten konkret i sagerne har vurderet, at produkterne i det hele er uden særpræg, og fremkomsten af nye polstermøbler således er baseret på et udvandingssynspunkt. Foreligger der mangel på særpræg, bliver forvekslingsrisikoen juridisk set naturligvis irrelevant. Det fremgår af et par retssager fra Sø- og Handelsretten fra midten af 1990 erne. For at opnå beskyttelse må der således stilles krav om, at produktets fremtoning er udtryk for en udviklingsindsats, og at det har en stilling på markedet, der gør, at kundekredsen kan adskille det fra andre produkter. Der skal med andre ord foreligge en passende grad af særpræg og originalitet. Model Siena Hjort Knudsen A/S har siden 2001 produceret en lædersofa i tre udgaver, som sælges til tre forskellige kunder (kæder), og fogedsagen drejede sig om krænkelse af den ene variant - model Siena - der var udviklet af direktør Klaus Hjort Knudsen assisteret af en medarbejder. Sofaen er højrygget og især karakteriseret ved, at den har en løs nakkepude i trapezform; den har en letsvungen arm med dobbelt pudeeffekt og franske søm over alt. Furniture Partners ApS har siden efteråret 2004 fra Slovakiet importeret en sofastol under navnet Brazil, som på mange måder ligner model Siena. Der er dog enkelte forskelligheder; nemlig at armen på Brazil er tykkere end armen på Siena, benene er forskellige, og der er forskellige syninger i ryg og sæde. Tredje gang Siena den ægte Det var imidlertid tredje gang inden for seks måneder, at Hjort Knudsen A/S over for Furniture Partners ApS måtte iværksætte tiltag mod en tilsvarende sofamodel importeret af Furniture Partners ApS. Allerede i sommeren 2004 konstaterede Hjort Knudsen A/S, at Furniture Partners ApS havde påbegyndt import af en sofa, RIO, der var næsten identisk med model Siena ja, under fogedsagen erkendte direktøren for Furniture Partners ApS også, at den slovakiske producent havde set model Siena på Bella Møbelmessen og anmodet direktøren om at fremsende et eksemplar af model Siena. Forligsmæssigt ophørte Furniture Partners ApS med markedsføring af model RIO. Et par måneder senere var den gal igen, idet en af Furniture Partners ApS kunder, Møbelhuset ANVA ApS, Kolding reklamerede for en næsten tilsvarende model, Trio. Også den sag blev forligt. I januar 2005 konstaterede Hjort Knudsen A/S så, at Møbelhuset ANVA ApS reklamerede for en tilsvarende lædersofa, Brazil, købt via Furniture Partners ApS. Denne gang nægtede Furniture Partners ApS imidlertid at ophøre med salg og markedsføring af modellen, hvorfor fogedforbudssagen blev nødvendiggjort. For Hjort Knudsen A/S var det afgørende, at model Siena på grund af sin distance og særpræg i forhold til andre højryggede sofaer, nemlig på grund af den trapezformede nakkepude, den lette, svungne arm og sofaens lette profil, havde beskyttelse efter Markedsføringslovens 1. Furniture Partners ApS bestred, at der var grundlag for nedlæggelse af fogedforbud, idet man ikke havde overtrådt Markedsføringslovens 1. Furniture Partners ApS fandt ikke, at model Siena havde særpræg, der gav den beskyttelse efter Markedsføringsloven, ligesom man bestred, at model Brazil var en slavisk efterligning af model Siena. Brazil efterligningen Fogedretten gav Hjort Knudsen A/S medhold og fandt, at model Siena var beskyttet efter 1, idet netop den trapezformede nakkepude, den lette, svungne arm, de franske sømme og sofaens lette profil gav beskyttelse. For fogedretten var forskellene mellem model Siena og model Brazil ganske Ny advokat i Flensburg Advokatgruppens advokat i Flensburg er Ulrike Otter (tidligere Berner), som efter års ophold i Danmark og Sverige ikke alene behersker dansk og svensk fuldt ud, men også har et indgående kendskab til dansk og svensk kultur. Ulrike Otter har nu fået selskab på Flensburg-kontoret af yderligere en dansk- og svensktalende advokat, Gabriele Grünanger. Gabriele Grünanger, der er født i 1977 i Freiburg, har studeret i Saarbrücken, Lund (Sverige) og Freiburg. Som en del af uddannelsen udstationeres tyske jurister som Referandarer, og som sådan har Rechtsanwältin Grünanger arbejdet i Karlsruhe og i Riga (Letland). Gabriele Grünanger Hendes arbejdsområder omfatter bl.a. ansættelsesret, køb, salg og leje af fast ejendom, international privatret og immaterialret. Udover Ulrike Otter og Gabriele Grünanger består Advokatgruppen Flensburg, som lokalt benytter firmanavnet Jensen & Emmerich, af Dr. Torsten Emmerich, der tillige er notar, RA Jan-Kai Jensen og Dr. Jürgen Krüger. Firmaet dækker de fleste gængse advokatarbejdsområder, der er relevante i dansk-tysk sammenhæng.

7 side 7 ubetydelige. Efter fogedrettens opfattelse var sofaerne i deres ydre fremtoning forvekslelige for forbrugerne. Fogedretten fandt endvidere, at direktøren for Furniture Partners ApS som følge af de tidligere sager ikke kunne have undgået at bemærke ligheden med model Siena. Netop på grund af de tidligere sager fandt fogedretten, at Furniture Partners ApS fortsat krænkede Hjort Knudsen A/S ret, og herefter blev der nedlagt fogedforbud, som også omfattede, at Furniture Partners ApS var forpligtet til at tilbagekalde de eksemplarer af model Brazil, der måtte befinde sig hos forhandlerne. Ændring af autorisationsloven Den 1. januar 2006 træder en ændring af loven om autorisation af elinstallatører m.fl. og af loven om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger i kraft. Lovændringerne medfører, at private forbrugeren fremover kan lade f.eks. en tømrer udskifte det armatur på badeværelset eller den stikkontakt i stuen, som forbrugeren egentlig havde tænkt sig at få en autoriseret vvs- eller elinstallatør til at udskifte. Indtil den 1. januar 2006 har forbrugerne selv kunnet udføre mindre reparationer og udskiftninger i deres eget hjem. Det er denne adgang til at udføre mindre reparationer, som indenfor nogle fastlagte rammer nu er udvidet, således at de kan udføres af enhver, herunder også af håndværkere, der ikke er autoriserede indenfor den relevante branche. Lovændringen, som alene gælder indenfor el og vvs, er naturligt nok blevet modtaget med begejstring i brancheforeningen Dansk Byggeri, mens den har fået en noget mere lunken modtagelse i installatørernes brancheforening TEKNIQ, hvor man bl.a. frygter, at uautoriseret vvs- og elarbejde vil medføre en øget brandrisiko i masser af danske hjem. Stop for andelsboligfidus Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fremsatte 1. juni 2005 forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Salg af private andelsboligforeningsejendomme). Lovforslaget blev med enkelte ændringer vedtaget af folketinget den 21. juni 2005 som lov nr. 521, og er allerede nu gældende ret. 2 stk. 2 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber bestemmer herefter, at en andelsboligforening ikke gyldigt kan indgå aftale om erhvervelse af en ejendom, der inden for de seneste 5 år har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab. Formålet med lovændringen er at mindske muligheden for, at andelsboligforeninger i spekulationsøjemed likviderer deres andelsboligforening, og sælger deres ejendom til en ny andelsboligforening. Andelsboliger er ligesom lejeboliger en reguleret boligform således at forstå, at der i Andelsboligloven f.eks. er fastsat regler for, hvilken pris en sælger af en andelsbolig højst kan beregne sig ved salg af andelen. Andelsboliglovens prisfastsættelsesregler finder imidlertid ikke anvendelse i den situation, hvor andelsforeningen opløses, og foreningens ejendom sælges samlet. For i spekulationsøjemed at omgå Andelsboliglovens prisfastsættelsesregler var der derfor opstået en trafik med, at andelsforeninger opløste foreningen, og solgte foreningens ejendom til en ny andelsboligforening, eventuelt med de samme medlemmer. På den måde overgik prisbillige andelsboliger til at være dyre leje- eller andelsboliger, hvilket i et marked med stærkt stigende boligpriser var medvirkende til at udelukke personer med jævne indkomster fra boligmarkedet. Lovændringen synes således primært at være gennemført som en social beskyttelsesforanstaltning. Køb af feriebolig i Tyrkiet Advokatgruppen har i dagspressen og nyhedsbreve m.v. advaret kraftigt mod mange danskeres himmelråbende letsindighed i forbindelse med køb af feriebolig i Tyrkiet og behandler for øjeblikket en række sager, hvor købere er i betydelig fare for at miste beløb typisk i størrelsesordenen Euro. Multilaw Ungarn I juli blev Csabai & Partners godkendt som nyt ungarsk medlem af Multilaw. Firmaet, der tæller 8 advokater, har kontorer i det centrale forretningsområde i Buda, som Donau-floden adskiller fra Pest. Tilsammen udgør de to bydele Ungarns hovedstad Budapest med i alt 1,8 mill. indbyggere. Firmaets grundlægger Dr. Marianna Csabai Csabai & Partners servicerer fortrinsvis multinationale og andre internationale klienter og skiller sig bl.a. ud fra mængden ved, at kun 1 af firmaets advokater er af hankøn. Til denne udgave bidrog bl.a. Jørgen Pedersen, Jørgen Lykkegård, Rasmus Thusgaard, Kirstine Meier Sørensen, Per Q. Ovesen, Peter Bech-Rasmussen

8 Telefon Telefax ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Arosgården, Åboulevarden 31 DK-8000 Århus C ADVOKATGRUPPEN HORSENS Vitus Berings Plads 1 DK-8700 Horsens ADVOKATGRUPPEN FREDERICIA Danmarksgade 8 DK-7000 Fredericia ADVOKATGRUPPEN KØBENHAVN Toldbodgade 31, 5. DK-1253 København K ADVOKATGRUPPEN LUXEMBOURG 9, Place Clairefontaine L-1341 Luxembourg Tlf Fax ADVOKATGRUPPEN FLENSBURG Lise-Meitner-Str. 1 D Flensburg Tlf Fax Ansvarshavende redaktion: advokat Jørgen Pedersen

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere