Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008"

Transkript

1 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelser, se 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Bortset fra småsager, hvor sikrede selv indgiver anmodning, skal anmodning om retshjælp indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til Tryg, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages, se 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på Trygs standardblanket for småsager jf. 12, stk. 3 De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning eller familieforsikring med indbodækning. Reglerne i 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning og familieforsikring med indbodækning fremgår af 14 i vilkårene for den enkelte forsikring. 14 A gælder for bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring). 14 B gælder for motorkøretøjsforsikring, herunder campingog påhængsvognsforsikring samt knallert med sædvanlig kaskodækning. 14 C gælder for lystfartøjsforsikring med kaskodækning. 14 D gælder for familieforsikring med indbodækning. 1/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er dækket (sikret) 3 2 Hvilke tvister er dækket 3 3 Hvilke tvister er ikke dækket 3 4 Hvilke omkostninger er dækket 3 5 Hvilke omkostninger er ikke dækket 4 6 Fri proces - ophævet 4 Side 7 Klagenævn 4 8 Erstatning og selvrisiko 4 9 Fordeling af omkostninger 5 10 Forsikringsperioden 5 11 Valg af advokat 5 11A Særlige regler for småsager 6 Side 12 Anmeldelse til Tryg 6 13 Generelle bestemmelser 7 14A Bygningskaskoforsikring 7 14B Motorkøretøjsforsikring 7 14C Lystfartøjsforsikring 7 14D Familieforsikring 7 2/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

3 Fællesbetingelser for alle former for retshjælpsforsikring 1. Hvem er dækket (sikret) af Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. Hvilke tvister er dækket af Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. Tryg skal - på det foreliggende grundlag - afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Tryg har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. Hvilke tvister er ikke dækket af Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. b Formuedispositioner i forbindelse med de under a nævnte forhold. c Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredie instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. Private injuriesager, a hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande. b hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande. Stk. 7 Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. Stk. 8 Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans. 4. Hvilke omkostninger er dækket af Egne sagsomkostninger. For småsager gælder 11 A. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Tryg. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelse på forhånd er godkendt af Tryg, se 5, stk. 1, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 3/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

4 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Tryg. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af Tryg. Stk. 7 Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. Stk. 8 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af Tryg. 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket af Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.. Sikredes egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste. Omkostninger ved de i 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med Tryg. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med Tryg, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, så som at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Tryg kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. Fri proces - Ophævet 7. Klagenævn Kan tvisten behandles ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se 5, stk. 5. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. Erstatning og selvrisiko Erstatning ydes for de i 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se 9, stk. 4. Trygs erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr. inkl. moms. Selvrisikoen udgør 10% af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans. Hvis sikrede i det væsentlige har fået medhold ved dom i første instans, og modparten appellerer, forhøjes maksimum til kr. inkl. moms for den samlede sags behandling uanset antallet af instanser. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmålet, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. 4/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

5 Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk. 5. Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger. Stk. 7 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelser - når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se 9, stk Fordeling af omkostninger Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af Tryg, inden bindende aftale indgås. Ved voldgift forudsætter Tryg, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Tryg til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. 11A, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Tryg disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og Tryg indtræder i sikredes ret. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. Forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 11. Valg af advokat Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder 11A. Når Tryg har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: a Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller b udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. 5/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

6 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. Advokaten har direkte krav mod Tryg på for sikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Tryg indgå aftale om sit salær med sikrede. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Tvister omfattet af retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinier. En advokat kan ikke føre sin egen sag. Stk. 7 Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med Tryg. 11 A. Særlige regler for småsager med en sagsgenstand på højst kr.* (se yderligere side 6) samt anerkendelsessøgsmål 11, stk. 1 gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af Tryg godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**(se yderligere oplysninger side 6), jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Reglerne i 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i 11, stk. 1. Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Tryg kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk. 1. Tryg kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens 402. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af Tryg. Eventuelt salær til advokat eller den iht. retplejeloven 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens Anmeldelse til Tryg Anmeldelse til Tryg skal ske snarest. Anmeldelse til Tryg skal så vidt muligt indeholde: a Angivelse af modparten. b Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Tryg kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil Tryg kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. d Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. e Advokatens eller den i henhold til retsplejeloven 260, stk. 5, anførte rettergangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav mv. (se 11, stk. 2) vil holde sig til Tryg. f Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt. g I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat udover de i 12, stk. 2a-f nævnte oplysninger, desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet. 6/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

7 Anmeldelse indgives af advokaten eller i de i 11, stk. 7, og i de i 11A, nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i 11A, nævnte tilfælde indgives anmeldelse på Trygs blanket for småsager*** (se yderligere oplysninger side 6). Under sagens gang giver advokaten Tryg underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 13. Generelle bestemmelser Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg. Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. 14 A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Såfremt forsikringen alene omfatter brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i dens helhed. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af rets hjælps forsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning eller lystfartøjs- eller motorkøretøjsforsikring med kaskodækning.) 14 B. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring (inkl. camping- og påhængsvogn samt knallert) med sædvanlig kaskodækning Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen kun omfatter ansvarsforsikring eller ansvars- og brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede, jf. fællesbetingelserne for ansvars- og kaskoforsikring, er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Uanset bestemmelsen i 3, stk. 1, dækkes alle tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selvom tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Dækning i henhold til retshjælpsforsikringen ydes uden at påvirke forsikredes ret til at opnå eller bevare bonus/rabat. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller lystfartøjsforsikring med kaskodækning.) 14 C. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen alene omfatter ansvarsforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede lystfartøj. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning.) 14 D. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring med indbodækning Fra retshjælpsforsikringen i tilknytning til familieforsikringen er yderligere undtaget følgende: Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed. 7/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

8 Forsikringen dækker dog: a I indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet bygnings kaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring). b Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et parcel- eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning vedvarer i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring). c Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren. * Beløbsgrænsen gælder fra den 1. januar ** Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydes som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke. *** Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan bestilles på eller i dit forsikringsselskab. d Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsageligt anvendes til sikredes private beboelse. Såfremt der for sikredes andels- eller ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med retshjælpsdækning, dækker nærværende forsikring ikke. Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af forsikringen. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog i indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af et sådant lystfartøj, hvis der ikke forinden er tegnet lystfartøjsforsikring. (Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning.) Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder camping- og påhængsvogne. (Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning.) PRI (06.14) 8/8 Tryg Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere