Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om omsætning af fast ejendom. Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom"

Transkript

1 Lov om omsætning af fast ejendom Betænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr Industriministeriet, December 1992

2 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION postboks København K Tlf (9-16) Fax Tryk: Formula Graphic AS Industriministeriet København. December 1992 ISBN: Ha bet

3 Indhold 1. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde 1.1. Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde 9 2. Generelt om lovgivningsbehov og -indhold 2.1. Reguleringsbehov og -formål Kontantprisprincippet Bygningskvalitetsaspektet Beslutningsgrundlaget i øvrigt Forenklet papirgang Forbrugerorienteret rådgivning Partsrepræsentation Ejendomsformidlingsopdraget Adgangen til erhvervsudøvelse som ejendomsformidler Lovens administration Øvrige spørgsmål Udkast til lov om ejendomsomsætning Bemærkninger til lovudkastet Konsekvensændringer i anden lovgivning 80 Bilag 1: Næringsloven, lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december : Ejendomsmæglerloven, lovbekendtgørelse nr. 182 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december : Bekendtgørelse nr. 673 af 3. oktober 1990 om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed 91 3

4 Indhold 4: Notat om handel med fast ejendom Ejendomsmarkedet 1.1. Omsætning af fast ejendom Priser på ejerboliger Rådgivere 2.1. Ejendomsformidlere Advokater En ejendomshandels forløb Ejendomshandlens tjenesteydelser Regler på ejendomsformidlingsområdet 5.1. Lovgivningskrav Branchevedtagelser mv Markante forskelle mellem dansk og svensk/norsk ejendomsformidlingslovgivning 120 5: Problemkatalog. Optryk fra udvalgets delbetænkning (betænkning nr. 1231, marts 1992): Omsætning af fast ejendom. En statusoversigt og et problemkatalog Behov for specialregulering Partsposition, reguleringsbehov og reguleringsformål Forbrugernes rådgivningsbehov før optræden på ejendomsmarkedet Erhvervsstruktur og forbrugernes rådgivningsbehov i forbindelse med beslutning om køb eller salg Forbrugernes beslutningsgrundlag ved ejendomshandel Rådgivningsproces og papirgang ved ejendomshandel Ejendomsmarkedets overskuelighed Adgangen til erhvervsudøvelse på formidlingsmarkedet Adgangen for erhvervsudøverne på formidlingsmarkedet til markedskommunikation Priskonkurrence og gennemsigtighed på formidlingsmarkedet 142

5 Indhold 11. Særlige problemer i forbindelse med samarbejdsaftaler, kædedannelse, franchising m.v Formidlingsopgavens indhold og vederlæggelse Effektiv retshåndhævelse Notat om kontanthandel og kontantpriser, udarbejdet af en arbejdsgruppe under udvalget Den tekniske arbejdsgruppes kommissorium og sammensætning Begrebsdefinitioner Forbrugerinteresser ved ejerbolighandel Nuværende handelsmåde Gangen i en ejerbolighandel i dag Finansielle risici Omkostninger Vurderingsprincipper Kontantprisprincippet og kontantlån Kontantprisprincippet og forskelle i beskatning Kontantprisprincippet og ejendommens løbende omkostninger Andre økonomiske konsekvenser Kontanthandel Gangen i en kontanthandel Finansielle risici Omkostninger Sammenligning af omkostninger ved kontanthandel og nuværende handelsmåde for køber og sælger Arbejdsgruppens afsluttende overvejelser 176 Bilagsliste 178 5

6

7 I. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde I. I. Udvalgets kommissorium Udvalgets kommissorium er følgende: En arbejdsgruppe nedsat af regeringen med repræsentanter for Justitsministeriet, Boligministeriet og Industriministeriet afgav i februar 1990 en redegørelse om brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet, Betænkning 1195/1990. Arbejdsgruppen anbefalede bl.a. iværksættelse af et egentligt udvalgsarbejde med henblik på en bredere undersøgelse af udviklingen inden for ejendomsomsætningen og med henblik på den fremtidige regulering af ejendomsomsætningen. Regeringen har besluttet at følge arbejdsgruppens anbefaling ved nedsættelse af Udvalget vedrørende omsætning af fast ejendom. Udvalget skal i sit arbejde overveje de udestående spørgsmål vedrørende handel med ejendomme, som der ikke er taget endelig stilling til, jf. Betænkning 1195/90: - om det er påkrævet at opretholde en lovgivning, hvorefter det kræves, at ejendomsmæglere beskikkes, og at ejendomshandlere skal have næringsbrev. - i hvilket omfang det, hvis særlig adkomst til at drive erhvervet ikke findes påkrævet, er nødvendigt at have en særlig lovgivning på dette område. - om forbuddet mod, at ejendomsmæglere og ejendomshandlere driver virksomhed i selskabsform, bør ophæves. - om der bør være begrænsninger i, hvad der kan aftales i franchiseaftaler og samarbejdskontrakter. - om de ændringer, der i september 1990 er foretaget i bekendtgørelse nr. 973 af 18. december 1986 om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed, har haft den tilsigtede virkning. Udvalget skal på baggrund heraf fremkomme med forslag til ændringer i lovgivningen, som skønnes formålstjenlige med henblik på at sikre en effektiv ejendomsomsætning, der bygger på en hensigtsmæssig og konkurrencebetinget udvikling i erhvervsstrukturen og tilgodeser forbrugernes behov for et varieret udbud af kvalificerede ydelser til lavest mulige omkostninger og priser. 7

8 Udvalget skal afslutte sit arbejde inden udgangen af Det er i udvalget af Industriministeriet blevet præciseret, at det falder uden for Udvalgets kommissorium at stille forslag om ophævelse af det eksisterende forbud mod, at ejendomsmæglere og -handlere udfærdiger de til tinglysning bestemte dokumenter om overdragelse af fast ejendom. Udvalget skal således i sit arbejde forudsætte dette forbud opretholdt Udvalgets sammensætning Formand Professor Børge Dahl Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Medlemmer Kontorchef Jørgen Hammer Hansen, Industriministeriet Kontorchef Niels Anker Ring, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtil 1. september 1992 Fuldmægtig Palle Mose-Nielsen, Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, fra 1. september 1992 Vicedirektør Bente Saltorp, Forbrugerstyrelsen Kontorchef Carsten Kvetny, Konkurrencesekretariatet Fuldmægtig Lars Hjortnæs, Justitsministeriet Kontorchef Flemming Lethan, Boligministeriet Dommer Dorrit Sylvest Nielsen, Den Danske Dommerforening, indtil 1. september 1992 Dommer Bodil Wiingaard, Den Danske Dommerforening, fra 1. september 1992 Landsformand, ejendomsmægler Knud Pedersen, Dansk Ejendomsmæglerforening Advokat Peter Huuse Sørensen, Advokatrådet Kontorchef Jane Emke, Assurandør-Societetet Underdirektør Jens Loft Rasmussen, Finansrådet Direktør Torben Gjede, Realkreditrådet Afdelingschef Søren Geckler, Forbrugerrådet Landsformand, advokat H. Bro-Nielsen, Parcelhusejernes Landsforening Sekretariat Fuldmægtig Christian Geel Andersen, Industriministeriet Fuldmægtig Pernille Rubjerg Olsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fuldmægtig Jørgen Løje Hansen, Konkurrencesekretariatet 8

9 1.3. Udvalgets arbejde Udvalgets medlemmer blev udnævnt den 11. december Udvalget holdt sit første møde den 16. december Udvalget besluttede på dette møde så hurtigt som gørligt at udarbejde et arbejdsgrundlag indeholdende en statusoversigt og et problemkatalog, at præsentere dette i en delbetænkning og med dennes offentliggørelse at invitere offentligheden til over for Udvalget at fremkomme med synspunkter af relevans for Udvalgets arbejde. Udvalget færdiggjorde herefter på møder den 6. og 27. februar 1992 en sådan delbetænkning: Betænkning nr "Omsætning af fast ejendom. En statusoversigt og et problemkatalog", Industriministeriet, marts Som det fremgår af delbetænkningen, har udvalget taget udgangspunkt i den gældende regulering, de faktiske forhold på markedet og udviklingen og problemerne i de senere år. De gældende specialregler er medtaget som bilag 1-3 til denne betænkning. Sekretariatet har sammenfattet det omfattende materiale vedrørende handel med fast ejendom, som udvalget har arbejdet med, i et notat, der er medtaget som bilag 4. Der er heri en kortfattet oversigt over nogle væsentlige forskelle mellem reguleringen her i landet sammenlignet med Norge og Sverige. Udvalget har imidlertid ikke kun interesseret sig for reguleringen i disse lande, men har også indhentet oplysninger om reguleringen i Finland og en række EF-lande. Det er et gennemgående træk, at ejendoms formidling er underkastet særlig regulering, at reguleringen er brancheorienteret og begrænser adgangen til erhvervsudøvelse på området, og at den opstiller en række krav, som skal sikre en ejendomshandels parter sikkerhed og tryghed ved professionel ejendomsformidling. Delbetænkningen indeholder et med udgangspunkt i kommissoriet og det i statusoversigten medtagne materiale udarbejdet problemkatalog, hvori der er nærmere redegjort for, hvilke problemer udvalget i sit arbejde ville forholde sig til. Dette problemkatalog med dets konkretisering af kommissoriet har været styrende for tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde. Det er medtaget som bilag 5 til denne betænkning. Et af de første spørgsmål, udvalget tog op til nærmere behandling, var spørgsmålet om via kontantpris at få adskilt beslutningen om køb fra beslutningen om finansiering, som væves sammen til ét ved handel på ydelse. I den forbindelse anmodede udvalget en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter for Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet om at beskrive de økonomiske konsekvenser ved kontanthandel 9

10 sammenlignet med handel på ydelse. Arbejdsgruppens rapport er medtaget som bilag 6 til denne betænkning. Udvalget har i den forbindelse med tilfredshed noteret, at Dansk Ejendomsmæglerforening som et resultat af udvalgets arbejde har besluttet at indføre kontantprisprincippet med virkning fra 15. november Under udvalgets arbejde blev det den 21. april 1992 meddelt, at Realkreditrådet ikke fremover repræsenterede Totalkredit. I den anledning blev det aftalt, at Totalkredit via Realkreditrådet ville modtage det materiale, som tilstilledes udvalgets medlemmer, og at Totalkredit på baggrund heraf kunne fremføre sine synspunkter ved at skrive til udvalget. Totalkredit har da også ydet et konstruktivt bidrag til udvalgsarbejdet gennem fremsendelsen af diverse materialer, ligesom udvalgets formand på et møde med Totalkredits ledelse er blevet orienteret om Totalkredits syn på nogle af de af udvalget behandlede spørgsmål. Udvalget er af Industriministeriet blevet holdt løbende orienteret om arbejdet i Folketinget af relevans for udvalgets arbejde. Udvalget har herved navnlig taget notits af arbejdet vedrørende beslutningsforslag nr. B 59 (Folketinget ) fremsat af Kirsten Jacobsen m.fl.: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om ejendomsmæglernes og ejendomshandlernes virksomhed (sikring af statsautoriserede ejendomsmægleres uafhængighed af realkreditvirksomhed). Efter at have afgivet delbetænkningen har udvalget afholdt yderligere 9 møder og herved udarbejdet den nu foreliggende, endelige betænkning. Arbejdet er mundet ud i, at udvalget foreslår den gældende regulering vedrørende ejendomsformidling afløst af en ny lov om omsætning af fast ejendom. I afsnit 2 redegøres for de bag dette forslag liggende generelle overvejelser. Udvalgets udkast til lov om omsætning af fast ejendom findes i afsnit 3, bemærkningerne hertil i afsnit 4. Afsnit 5 indeholder forslag til konsekvensændringer i anden lovgivning. Udvalget har i sit arbejde bestræbt sig på at nå et afbalanceret fremtidsorienteret resultat, som alle kunne tilslutte sig. Udvalget har i så henseende ikke mindst overvejet adgangen til erhvervsudøvelse som ejendomsformidler med udgangspunkt i følgende 2 modeller: 10

11 1) Adgangen til erhvervsudøvelse forbeholdes ejendomsmæglere og advokater, som skal være uafhængige. 2) Adgangen til erhvervsudøvelse og indgåelse af samarbejdsaftaler er fri. Erhvervsudøvere, der er særligt uddannede og uafhængige, gives en beskyttet betegnelse, der adskiller dem fra de andre aktører på markedet. Der stilles krav om ydelseskvalitet med strikte sanktioner ved kvalitetssvigt, hvis opfyldelse tilgodeses ved regler om sikkerhedsstillelse for forbrugernes krav. Underlødige udøvere fjernes fra markedet via næringsforbud. Et enigt udvalg er imidlertid endt med at gå ind for en mellemløsning, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.9. Dansk Ejendomsmæglerforening har herved i lyset af kritikken af branchen for sammenblanding af interesser ved rådgivning og produktafsætning lagt afgørende vægt på en afklaring af denne problemstilling, således at der ikke fremover er grundlag for at kritisere branchen for at være involveret i produktafsætning uden fornøden garanti mod uheldige følger for kunderne. For Ejendomsmæglerforeningen har hovedspørgsmålet derfor været, om man skulle vælge at tilslutte sig Udvalgets lovudkast med de fordele for konkurrence og markedsudvikling, en høj grad af frihed giver, og de garantier, der er indbygget for korrekt kundebetjening uanset ejendomsformidlernes involvering i afsætningen af finansielle produkter, eller om man skulle gå ind for et decideret forbud mod, at der er et organiseret samarbejde mellem den finansielle sektor og ejendomsformidlingsbranchen om afsætning af finansielle produkter. Dette spørgsmål har været nøje overvejet i Udvalget. Et enigt Udvalg har fundet, at Udvalgets lovudkast indebærer en ønskelig valgfrihed med høje kvalitetskrav til en sagkyndig rådgivning, som alene er bestemt af forbrugernes interesser og forhold, og en påkrævet beskyttelse mod interessesammenblanding i rådgivningen. Dansk Ejendomsmæglerforening havde foretrukket model 1, men har imidlertid på den angivne baggrund tiltrådt Udvalgets lovudkast. Dansk Ejendomsmæglerforening finder dog, at når pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber driver formidlingsvirksomhed, skal det ske i selvstændige datterselskaber og selvstændige lokaliteter. Parcel- II

12 husejernes Landsforening støtter kravet om, at det skal foregå i selvstændige lokaliteter. På yderligere et enkelt punkt, nemlig i relation til 24, stk. 2, foreligger der en dissens, jf. bemærkningerne til bestemmelsen. Udvalget anbefaler i øvrigt i enighed, at der lovgives som her foreslået. Medlemmerne finder, at udkastet er udtryk for en afbalanceret helhed i 12

13 2. Generelt om lovgivningsbehov og -indhold 2.1. Reguleringsbehov og -formål Omsætning af fast ejendom er underkastet den generelle erhvervsregulerende og forbrugerbeskyttende lovgivning, hvis overordnede formål er dels at sikre en effektiv konkurrence (konkurrenceloven), som udspilles i overensstemmelse med god markedsføringsskik (markedsføringsloven), dels at sikre en rimelig kontraktsmæssig balance gennem en mulighed for tilsidesættelse af urimelige aftalevilkår (aftaleloven). Der bør derfor kun lovgives specielt for omsætning af fast ejendom, for så vidt og i det omfang der foreligger et særligt behov herfor. Det overordnede krav til ejendomsformidlere og andre rådgivere vedrørende omsætning af fast ejendom er, at de skal udøve deres virksomhed i overensstemmelse med»god skik«, jf. ejendomsmæglerbekendtgørelsens 4. En regel herom er ikke fundet påkrævet, eftersom et sådant krav følger umiddelbart af markedsføringsloven. Sådan dobbeltlovgivning kan i praksis medføre, at anvendeligheden af den generelle lovgivning på et specialreguleret område mere eller mindre går i glemmebogen, således at det, der kun skulle være et specielt supplement, kommer til at stå alene. Udvalget finder derfor grund til at fremhæve, at omsætning af fast ejendom først og fremmest er og bør være reguleret af den generelle lovgivning, og at omsætning af fast ejendom under hensyn til områdets betydning for samfundet og den enkelte altid bør være et væsentligt indsatsområde for Konkurrencerådet og Forbrugerombudsmanden. Det, der er konkurrencelovens og markedsføringslovens styrke - deres generelle anvendelighed -, er også deres svaghed. De skal dække en lang række forhold i forskellige brancher, og de reguleringsmidler, som disse love giver mulighed for at anvende, er derfor ikke så præcist virkende, som anvendelsen af mulighederne i en selektiv branchelov kan være. Udvalget har ved sin overvejelse af, om der fortsat er behov for en specialregulering af omsætning af fast ejendom, lagt til grund, at omsætning af fast ejendom angår meget betydelige værdier. Det gælder ikke blot for parterne i den enkelte handel, men også totalt for samfundet. Det er derfor af særlig betydning, at det samfundsmæssigt sikres, at ejendomsomsætning kan foregå på en betryggende måde. Samtidig er ejendomsomsætning både økonomisk, juridisk og teknisk kompliceret. For almindelige mennesker er ejendomshandel den største og mest vidtrækkende økonomiske disposition, private foretager. De foretager den kun en enkelt eller nogle få gange i deres liv. I øvrigt er ejendomshandel for private et forhold af fundamental velfærdsmæssig betydning. 13

14 Private har derfor som sælgere og købere af fast ejendom et særligt behov for sikring af gennemsigtighed og effektivitet på ejendomsmarkedet, eftersom de ikke via gentagen optræden har nogen særlig mulighed for at påvirke markedets funktion, for sikring af kvalificeret rådgivning og bistand, eftersom de ikke kan forventes selv at kunne overskue og håndtere en handels komplicerede indhold og forløb eller på forhånd at kunne foretage en kritisk evaluering af forskellige tilbud om bistand, og for beskyttelse mod, at forholdene dikteres af de professionelle på området uden fornøden hensyntagen til de private sælgeres og køberes interesser, eftersom private sælgere og købere søger sikkerhed og tryghed via professionel bistand og er henvist til at handle i tillid til de professionelle aktører på området. For erhvervsdrivende derimod er forholdet et andet. Det for erhvervsvirksomhedsudøvelse karakteristiske er netop professionaliseringen af de dermed forbundne aktiviteter, hvad enten de er dagligdags eller sjældent forekommende. Det er derfor Udvalgets opfattelse, at den gældende regulering, som er baseret på transaktionen og ejendomsformidleres involvering heri, er uhensigtsmæssig. Den er unødigt vidtgående ved at omfatte alle transaktioner, uanset om de involverer erhvervsdrivende eller forbrugere. Og den er for snæver ved alene at regulere ejendomsformidlere i stedet for funktioner uanset udøver. Udvalget foreslår derfor på den ene side en deregulering i forhold vedrørende erhvervsdrivende og på den anden side en specialregulering med forbrugerbeskyttelse som formål. En konsekvens heraf er, at udgangspunktet for specialregulering på området bliver ydelsesorienteret fremfor brancheorienteret. Anvendelsesområdet for den specialregulering, Udvalget foreslår, er fastlagt i overensstemmelse hermed. Det er forbrugerpositionen, som dikterer et særligt beskyttelsesbehov, og som derfor afgør lovens anvendelsesområde, jf. nærmere bemærkningerne til lovudkastets 1. Herved skabes grundlag for en klarhed, konsekvens og konsistens, som savnes i den gældende regulering. Den gældende regulering omfatter f.eks. kun mellemmandsvirksomhed, ikke handel for egen regning. Uden for det regulerede område falder derfor f.eks. tilfælde, hvor en erhvervsdrivende sælger direkte til en privat, selv 14

15 om private interessenter i et sådant tilfælde har helt det samme behov for en specificeret opstilling o.s.v. som i handler, der formidles af en ejendomsmægler eller -handler. Samtidig er dækningen efter den gældende regulering af boligområdet, hvor beskyttelsesbehovet turde være størst, ufuldstændig, idet f.eks. salg af aktier i ejendomsaktieselskaber med tilknyttet boligret falder uden for det regulerede område. I den forbindelse bør det også nævnes, at bekendtgørelsen om ejendomsmægleres og ejendomshandleres virksomhed ikke gælder direkte for advokater, selv om de har den samme ret til udøvelse af mellemmandsvirksomhed vedrørende omsætning af fast ejendom som ejendomsmæglere og -handlere Kontantprisprincippet Udvalget har overvejet det hidtidige handelsmønster med handel på ydelse med udgangspunkt i, hvad der er anført herom i problemkataloget i Udvalgets delbetænkning: De nugældende lovkrav bygger på, at fast ejendom på privatområdet handles på ydelse, og at finansieringen er tilrettelagt af sælger(s formidler). Det er da også uden videre klart, at den løbende udgift er af afgørende betydning. Handel alene på ydelse har imidlertid en lang række uheldige konsekvenser. Køberen bevidstgøres ikke om, at der for hans vedkommende er tale om to forskellige beslutninger, nemlig dels beslutningen om køb, dels beslutningen om finansiering. Finansieringen tilrettelægges ikke nødvendigvis med optimal hensyntagen til den individuelle køber men eventuelt med omprioritering, som i givet fald kan være ufordelagtig for parterne. Der fokuseres på første års ydelse uden fornødent blik for og forståelse af, hvorledes de økonomiske byrder ændres med tiden. Yderligere forhold kunne nævnes, f.eks. det forhold at med en given første års ydelse vil ejendommens "pris" variere med den konkrete finansiering, der måtte være valgt for ejendommen, når den udbydes til salg. Disse forhold forplumrer prisdannelsen og dermed markedets effektivitet. Disse ulemper kunne tænkes afhjulpet, hvis en ejendoms "pris" blev løsnet fra den konkrete finansiering, hvilket i højere grad ville være tilfældet, hvis en ejendoms "kontantpris" blev inddraget i udgangspunktet for en ejendomshandel, hvad enten købet finansieres af sælgersiden eller købersiden. En sådan ordning ville formentlig gøre 15

16 prisdannelsen mere gennemskuelig, muliggøre en umiddelbar prissammenligning og lægge op til en finansiering, som blev skræddersyet til den individuelle køber, altså en ordning, som helt anderledes end handel på ydelse synes at lægge op til et effektivt marked, som tilgodeser forbrugernes behov for et varieret udbud af kvalificerede ydelser. Efter ejendomsmæglerbekendtgørelsen stilles ikke krav om oplysning om ejendommens kontantpris, men om den købesum, hvortil ejendommen udbydes, hvilket typisk er den finansierede pris (udbetaling plus ejerskiftelåns, sælgerpantebrevs og overtagne prioriteters pålydende beløb). Dette er dårligt afstemt med lovgivningen i øvrigt, som er baseret på et kontantværdi/pris-princip. Efter realkreditlovens 41 skal et realkreditinstitut således ansætte en kontantværdi af ejendommen til brug for låneudmålingen. "Værdien skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til pris og markedsforholdene for den pågældende type ejendom må skønnes at ville betale for ejendommen." Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen. Realkreditinstituttet skal desuden ved værdiansættelsen tage hensyn til eventuelle ændringer i markeds- eller strukturforhold. Efter lovens 43 fastsætter boligministeren regler om værdiansættelse, jf. bekendtgørelse nr. 547 af 14. juni Tilsvarende er det i ejendomsvurderingslovens 6 bestemt, at Vurderingsrådet foretager vurderingen af ejendomsværdi og grundværdi "på grundlag af værdien i handel og vandel, såfremt købesummen skulle erlægges kontant". Ved Østre Landsrets dom af 23. april 1986, Ugeskrift for Retsvæsen 1986 s. 47, er det fastslået, "at vurderingen af en fast ejendoms værdi i handel og vandel skal ske på grundlag af ejendommens faktiske og retlige tilstand på det efter lovens 3 relevante tidspunkt, også selv om nogle af oplysningerne herom på grund af den nærmere karakter af de egenskaber ved ejendommen, som de vedrører, først er fremkommet efter det tidspunkt". Da der ikke havde været taget hensyn til skjulte mangler, hjemvistes den foretagne vurdering til fornyet behandling. Også afskrivningsloven (som dog ikke har relevans for private ejerboliger) 16

17 bygger på kontantværdiprincippet, jf. lovens 19A. Kontantværdien fremkommer ved at lægge den kontante del af overdragelsessummen sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter, jf. nærmere bkg. nr. 523 af 28. september 1982 om kontantværdiansættelse af overdragelsessummer m.v. Se tilsvarende ejendomsavanceskatteloven 4 og Skattedepartementets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning pkt. 5. Anderledes derimod efter stempelloven, idet stempel beregnes af den finansierede pris. Udvalget har fundet, at en til ejendomshandel relateret kontantpris kan defineres ganske enkelt som den pris, for hvilken sælgeren vil sælge ejen- / dommen kontant, d.v.s. uden købers overtagelse af lån, altså lånemæssigt ubehæftet. Den via handel på ydelse forudsatte integration af salg og finansiering gør handelen mere kompleks og prissætningen mindre gennemskuelig for parterne og øger derfor deres rådgivningsbehov. Samtidig fremmer handel på ydelse de finansielle institutioners interesse i at koble finansieringen på sælgersiden for at være med i handelen fra starten og på den måde skaffe sig et konkurrencemæssigt fortrin. Når dette sker via aftaler med og bindinger til ejendomsformidlere, kan der opstå et troværdighedsproblem. Rammerne for en ejendomshandel bør gøre handelen så enkel og forståelig som mulig. Det er udmærket, at der er professionel rådgivning at få, men det gør ikke noget, at forholdene i øvrigt er til at forstå og håndtere for dem, som vil selv. Tværtimod vil dette kunne have en effektivitets- og kvalitetsfremmende effekt. Uanset hvilket princip, der handles efter, er finansieringsbehovet det samme. En klargøring af, at køber (med bistand af egne rådgivere i det omfang det ønskes) kan tilrettelægge finansieringen, vil motivere denne til i højere grad at undersøge mulighederne, hvilket vil have en positiv effekt på konkurrencen og markedets effektivitet. Hvis der var én helt dominerende finansieringsmodel - f.eks. én slags realkreditlån uden prisforskel hos et begrænset antal udbydere - ville handel på ydelse være mindre betænkelig end i en situation, hvor der ikke kun er én 17

18 bestemt fordelagtig finansieringsmulighed. Muligheden for at vælge mellem realkreditlån med forskellig løbetid, forskellene mellem realkreditudbydernes priser og den yderligere produktudvikling og differentiering, som må forventes, bl.a. i kraft af en mindre restriktiv regulering, taler afgørende for kontantprisprincippet. Udbud til kontantpris vil muliggøre en prissammenligning på et objektivt grundlag, mens ydelsesprincippet er helt uegnet i så henseende. Køberne skal leve med finansieringen. Deres forudgående opsparing vil være helt forskellig, ligesom deres præferencer med hensyn til løbetid afhænger af deres individuelle forhold. Dette sammenholdt med et mere / fleksibelt finansieringsudbud taler for et individuelt finansieringsvalg. Dette fremmes bedre af et kontantprisprincip end af et ydelsesprincip. Kontantpris muliggør sammenligning af prisen på forskellige ejendomme. Et kontantprisprincip er ikke nødvendigvis ensbetydende med kontanthandel. Vælger køberen f.eks. at lade sælger forestå finansieringen, kan dette foregå helt på samme måde, som det hidtil ofte har været tilfældet. Imidlertid lægges der op til, at køber selvstændigt overvejer finansieringen og søger denne skræddersyet til sine egne forhold, hvilket kan tænkes at medføre, at kursrisikoen ved hjemtagelse af ejerskiftelån snarere placeres hos køber end hos sælger, og at regulering sker kontant i stedet for over et sælgerpantebrev. Udvalget har på denne baggrund anmodet en teknisk arbejdsgruppe med repræsentanter for Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet og Realkreditrådet under inddragelse af repræsentanter for Advokatrådet og Parcelhusejernes Landsforening om at undersøge de økonomiske konsekvenser af kontanthandel sammenlignet med handel på ydelse. Arbejdsgruppens rapport er medtaget som bilag 6 til denne betænkning. Udvalget har fundet, at ved samme finansieringsbehov påvirkes de samlede omkostninger ikke nævneværdigt af, om der handles prioriteret eller kontant. Derimod vil der ske en betydelig omfordeling af omkostninger mellem parterne, hvilket imidlertid må antages at blive reflekteret i ejendomspriserne som anført i arbejdsgruppens rapport. Samtidig understøtter rapporten det synspunkt, at anvendelse af kontantprisprincippet giver mulighed for at adskille beslutningen om køb fra beslutningen om finansiering, hvilket skaber større gennemsigtighed både ved valg af ejendom og ved valg af finansiering. Af rapporten fremgår desuden, at kontantprisen ikke er den eneste økonomiske 18

19 oplysning af relevans ved ejendomshandel. Forskelle i f.eks. det kommunale beskatningsniveau, løbende bidrag til ejerlejlighedsforening o.s.v. siger kontantprisen ikke noget om. Det er vigtigt, at potentielle købere får oplysning om alle sådanne forhold, som i øvrigt efter almindelige markedsprincipper vil påvirke den kontantpris, ejendommen kan sælges til. Alle ejendomme til samme kontantpris behøver ikke at være lige byrdefulde, endsige at være lige byrdefulde for alle købere. Ved udbud til kontantpris bør der gives oplysning om indestående, overtagelige lån. Muligheden for overtagelse af indestående lån fremstår herved som ét af flere mulige finansieringsalternativer, som kan være af særlig betydning, når de indestående lån repræsenterer en finansiering, der ikke kan genskabes. Udvalget har set på de papirgangsmæssige forskelle mellem prioriteret handel og kontanthandel og kan konstatere, at der ikke er problemer med at tilrettelægge papirgang, pengestrøm, tinglysning o.s.v. på en sådan måde, at parterne har samme sikkerhed for handelens rette gennemførelse ved kontanthandel som ved prioriteret handel. Udvalget finder derfor, at kontantprisen fremover bør gøres til en nøglefaktor i reguleringen af omsætning af fast ejendom, at salgsopstillingen fremover bør sætte fokus på kontantprisen, men samtidig indeholde oplysning om indestående, overtagelige lån og forslag til finansiering med oplysning om brutto- og nettoydelser, at reguleringen i øvrigt bør sikre et optimalt beslutningsgrundlag i hver af handelsforløbets faser. Reguleringen skal udformes således, at der lægges op til selvstændig beslutningstagen om henholdsvis salg/køb og finansiering, men i øvrigt være neutral over for parternes valg af handelsvilkår, hvilket bl.a. får konsekvenser for reglerne om salærfastsættelse, stempelpligt og realkreditlån. Reglerne om låneadgang og transaktionsomkostninger bør ikke favorisere et bestemt handelsmønster, men kun gøre forskel mellem dem for så vidt dette er begrundet i de reelle, underliggende forhold. Udvalget lægger således op til en regulering, hvor kontantprisprincippet dels muliggør en sammenligning af priser på fast ejendom og dels har til y formål at adskille beslutningerne om køb og finansiering. Reguleringen " 19

20 fe skal hverken fremme eller modvirke kontanthandel. Den skal derimod understøtte parternes muligheder for adækvat og eventuelt særskilt rådgivning vedrørende såvel købet som finansieringen. Den eksisterende belåning eller dele heraf kan være fordelagtig for en køber. Ejendommen skal derfor ikke på forhånd være renset for eksisterende lån, men tværtimod udbydes så deres overtagelse præsenteres som en mulighed. Reguleringen skal understøtte, at køber træffer bestemmelse om finansieringen, bl.a. derved, at køber kan disponere om i forhold til det aftalte, når dette kan ske uden skade for sælger. Udvalgets lovudkast reflekterer disse overvejelser således: - Kontantprisen defineres i 2 som den pris, hvortil ejendommen kan erhverves kontant uden overtagelse af lån. - Ved værdiansættelse af en ejendom med henblik på køb eller salg skal den erhvervsdrivende vurdere, hvilken kontantpris ejendommen skønnes at kunne sælges til inden for en angiven tidshorisont, jf. udkastets 3, stk Når en ejendomsformidler påtager sig et salgsopdrag, skal der, jf. udkastets 17, stk. 1, træffes aftale om udbudsprisen på grundlag af formidlerens værdiansættelse efter 3. - Ejendommen skal udbydes til kontantprisen, jf. 4, stk I annoncer og anden markedsføring skal kontantprisen anføres, jf Ejendommen skal udbydes med oplysning om indestående (overtagelige) lån og forslag til finansiering, jf. 18, stk Salgsprovenu skal ved udbud beregnes særskilt alt efter, om ejendommen sælges til kontantprisen eller med overtagelse af lån, jf Ejendommen skal udbydes med oplysning om årlige brutto- og nettoudgift, beregnet på grundlag af den foreslåede finansiering, jf. 19.

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom Omsætning af fast ejendom En statusoversigt og et problemkatalog Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. I23I Industriministeriet, marts

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000

Salgsbudget. 2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 395.000 25.000 Salgsbudget Sag nr./ref. 801A0025 Dato 03.09.2008 For sælger Carsten Sørensen ved salg af ejendommen Matr. nr. 69 a Frederikshavn Bygrunde Ejerlejl. nr. 4 Beliggende Vestergade 17, 1. th., 9900 Frederikshavn

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere