Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation"

Transkript

1 Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Advokat Pia Egsgaard ved advokatfuldmægtig Jens Egsgaard har på vegne af [XXX] (herefter klager) den 3. juli 2014 klaget til Energiklagenævnet over Randers Kommunes afgørelse af 17. juni Ved afgørelsen besluttede Randers Kommune at ekspropriere et areal fra klagers nabos ejendom med henblik på, at Langå Varmeværk A.m.b.a (herefter værket) kan etablere et solvarmeanlæg på den eksproprierede del af ejendommen. J.nr Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet kan ikke behandle klagen, da klager ikke er klageberettiget. Energiklagenævnet afviser derfor klagen. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund I maj 2013 ansøgte Langå Varmeværk Randers Kommune om godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen 1 af projektforslag for etablering af et ca m 2 solvarmeanlæg, en m 3 akkumuleringstank og en bygning med pumpeinstallation, absorptionsvarmepumpe og naturgasfyret kedel til drift af absorptionsvarmepumpen. Værket ønskede at placere anlægget på en del af ejendommen [XXX], matr. nr. [XXX], 8870 Langå, der tilhører klagers nabo. Det var værkets hensigt at indgå en aftale med ejeren af ejendommen om køb af dele af eller hele ejendommen, idet værket var i dialog med ejeren, og det var aftalt mellem parterne, at arealer eller hele ejendommen kunne overtages på ekspropriationslignende vilkår. Værket anmodede dog kommunen om at åbne mulighed for om nødvendigt ved ekspropriation at kunne foretage de fornødne arealerhvervelser mv. til realisering af projektet. 1 Dagældende bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Nugældende bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014.

2 Byrådet godkendte den 17. juni 2013 projektforslaget og tilkendegav i den forbindelse, at der senere ville kunne ske ekspropriation, hvis værket og ejeren af ejendommen ikke nåede til enighed om arealerhvervelse til projektet. Randers Kommune muliggjorde efterfølgende projektet efter planlovgivningen ved den 30. september 2013 at vedtage lokalplan nr. 606: Solfangeranlæg i Langå. Af lokalplanen, punkt 9.3 Beplantningsbælte, fremgår blandt andet: Der udlægges areal til et 4 meter bredt beplantningsbælte, som vist på kortbilag 2. Beplantningsbæltet skal etableres som et 3-rækket bælte, bestående af én række stedsegrøn beplantning inderst mod solfangerne. Stedsegrøn beplantning skal bestå af typerne taks, ene eller skovfyr (gerne en blanding af de tre). De 2 yderste rækker skal bestå af løvfældende danske hjemmehørende buske og træer. Løvfældende beplantning skal bestå af typerne eg, bøg, slåen, hyld, hassel, almindelig hvidtjørn, almindelig gedeblad røn, benved, hunderose, skovæble, almindelig brombær eller rødel. Beplantningen skal bestå af flere arter med en naturlig variation af træer og buske, så beplantningen er tæt i alle etager. De løvfældende buske skal plantes i forbandt og beplantningen skal til enhver tid vedligeholdes som et tætsluttende beplantningsbælte. Beplantningens starthøjde skal være mindst 0,5 meter. Side 2 af 12 Ved brev af 4. marts 2014 anmodede værket Randers Kommune om at igangsætte ekspropriation af et ca m 2 stort areal fra klagers nabos ejendom til etableringen af solvarmeanlægget. Baggrunden var, at det ikke var lykkedes værket at opnå en aftale med ejeren af ejendommen om arealerhvervelse. Den 9. april 2014 blev der afholdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation af det nødvendige areal til projektet. I åstedsforretningen deltog ejeren af [XXX] og dennes advokat. Endvidere var en række naboer til stede, herunder klager, der er ejer af naboejendommen beliggende [XXX]. Ejeren af [XXX] fremsatte under åstedsforretningen ønske om regulering af skellet/ekspropriationsgrænserne mod nord og vest i forhold til bygningerne. Ønskerne blev imødekommet. Nogle naboer, herunder klager protesterede endvidere mod projektet på grund af forringelse af udsigt mv. Af protokollen fra åstedsforretningen fremgår nærmere: Lodsejeren [XXX] mødte sammen med sin advokat Jens Egsgaard.

3 For kommunen mødte kommunalbestyrelsesmedlem Lars Søgaard og juridisk konsulent Henning Christensen. For Langå Varmeværk A.M.B.A. mødte bestyrelsesmedlem Hans Nielsen, driftsleder Hans Jørgen Hansen, advokat Carsten Jensen, ingeniør Claus Røgild og landinspektør Sune Iversen. Desuden mødte: - [XXX], [XXX] (nabo) - [XXX], [XXX] (nabo) - [XXX], [XXX] Under forretningen passerede følgende: Henning Christensen gjorde opmærksom på, at der kan fremsendes skriftlige bemærkninger til ekspropriationen til Randers Kommune indenfor 3 uger fra d.d. Side 3 af 12 Sune Iversen påviste ekspropriationsgrænsen mod bebyggelsen. Ejeren [XXX] fremsatte følgende bemærkninger: at ved [XXX] ønskes ekspropriationsgrænsen flyttet 2m mod nord. Dette begrundet i, at der tidligere har været en overkørsel til ejendommen her og at det med den foreslåede ekspropriationsgrænse ikke vil være muligt at køre ind her. at den vestlige ekspropriationsgrænse ved bygningerne tilrettes så den følger dyrkningsgrænsen. at der ikke var bemærkninger til de 2 afsatte træpæle, som markerer ekspropriationsgrænsen mod nordvest. Herefter påviste Sune Iversen den vestlige projektgrænse. Henning Christensen gjorde opmærksom på, at arealet vest for projektgrænsen ønskes medeksproprieret. Lodsejeren og dennes advokat havde, udover de ovenfor anførte bemærkninger til ekspropriationsgrænsen ved ejendommens bebyggelse, ingen bemærkninger til ekspropriationsindgrebets omfang. [XXX] fremkom med følgende bemærkninger: at han gjorde indsigelse mod dispensationen fra skovbyggelinjen. at han tager forbehold for erstatningskrav som følge af værdiforringelse af sin ejendom p.g.a. udsigten til solvarmeanlægget [XXX] fremkom med følgende bemærkning:

4 at udsigten fra hans ejendom vil blive forringet p.g.a. solvarmeanlægget. Klagers nabos advokat meddelte ved brev af 22. april 2014 til kommunen, at klagers nabo ikke havde bemærkninger til protokollatet. Herefter traf Randers Kommunes Byråd beslutning den 16. juni 2014 om ekspropriation i henhold til varmeforsyningsloven, der blev meddelt klager og ejeren af [XXX] ved afgørelse af 17. juni Klager har anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Den påklagede afgørelse Af Randers Kommune afgørelse af 17. juni 2014 fremgår bl.a. følgende: Side 4 af 12 Ekspropriation solvarmeanlæg for Langå Varmeværk Randers Byråd har på mødet den 16. juni 2014 truffet endelig beslutning om ekspropriation af et ca m2 stort areal fra ejendommen matr. nr. [XXX], Langå, beliggende [XXX], til etablering af et solvarmeanlæg for Langå Varmeværk. Randers Kommune har som planlægningsmyndighed efter varmeforsyningsloven ekspropriationshjemmel i medfør af 16, stk. 1, nr. 1, i loven, og der har været afholdt åstedsforretning med henblik på sikring af de nødvendige arealer mv. til projektet [ ] Byrådet har som led i ekspropriationsbeslutningen godkendt ejerens ønsker om regulering af skel og afgrænsninger mod nord og vest i forhold til ejendommens bygninger. Ekspropriationsbeslutningen er vedlagt i kopi, bilagt revideret areal- og ekspropriationsplan. Anlægsarbejdet igangsættes ikke inden klagefristens udløb, jf. vejlovens 49, stk. 4, med mindre der indgås aftale herom mellem ejeren og Langå Varmeværk. Erstatningsspørgsmålet vil nu blive indbragt for Taksationskommissionen, med mindre der forinden kan opnås forlig om erstatningsfastsættelsen. Klagevejledning: Ekspropriationsbeslutningen kan påklages. Klagefristen er 4 uger. En eventuel klage skal indgives til klageinstansen, Energiklagenævnet.

5 [ ] Denne ekspropriationsbeslutning sendes til naboer og andre borgere, der deltog i åstedsforretningen, jf. vejlovens 49, stk. 2, hvorefter beslutningen skal sendes til ejere og brugere, andre erstatningsberettigede samt andre retligt interesserede, der har givet møde under åstedsforretningen. Det er kommunens opfattelse, at naboer og andre, der deltog i åstedsforretningen, ikke er retligt interesserede i ekspropriationsindgrebet, idet de ikke er part i sagen, og der i øvrigt ikke sker nogen indskrænkning i de pågældendes rettigheder ved ekspropriationen efter kommunens opfattelse. Den endelige afgørelse af, om naboerne er klageberettiget henhører dog under Energiklagenævnet som klageinstans. Side 5 af 12 Af Randers Byråds protokol fra byrådsmødet den 16. juni 2014 fremgår følgende: Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 17. juni 2013 et projekt om solfangeranlæg mv. for Langå Varmeværk, og samtidig besluttede byrådet at gennemføre projektet ved ekspropriation, hvis ikke der kunne opnås en frivillig aftale. Hermed er der alene taget stilling til, at der kan igangsættes proces for ekspropriation, og byrådet er ikke retligt bundet hertil. Projektet er omfattet af lokalplan nr. 606 "Solfangeranlæg i Langå". På mødet i miljø- og teknikudvalget den 13. marts 2014 orienterede forvaltningen om, at Langå Varmeværk har anmodet Randers Kommune om at igangsætte ekspropriation af et areal på ca m2 fra ejendommen matr. nr. [XXX], Langå, beliggende [XXX], til etablering af et solfangeranlæg. Baggrunden er, at Langå Varmeværk ikke har kunnet opnå en frivillig aftale med lodsejeren trods mange og langvarige forhandlingsrunder mellem parterne. I disse forhandlinger har der på begge parters side været inddraget ejendomsmæglere, advokater m.fl. Forvaltningen har derimod på intet tidspunkt været involveret i erstatningsspørgsmålet. Varmeværket har i deres forhandling med lodsejeren været indstillet på at købe hele ejendommen med et samlet areal på ca. 6.6 ha incl. beboelse og andre bygninger. Hvis der eksproprieres, vil det kun være det til solfangeranlægget nødvendige areal, som eksproprieres, og dermed ikke beboelsen.

6 Forvaltningen har den 9. april 2014 afholdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation af det nødvendige areal til projektet i medfør af varmeforsyningsloven. Ejeren fremsatte under åstedsforretningen ønske om mindre reguleringer af skellet/ekspropriationsgrænserne mod nord og vest i forhold til bygningerne. Ejerens ønsker herom er imødekommet af forvaltningen og Langå Varmeværk. Det eksproprierede areal er herved reduceret med ca. 200 m2 til ca m2, og arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen er revideret i overensstemmelse hermed. Lodsejeren havde herudover ingen bemærkninger til projektet. Enkelte naboer protesterede mod projektet af natur- og miljømæssige årsager herunder forringelse af udsigt mv. Desuden tog en nabo forbehold for at fremsætte erstatningskrav som følge af disse forringelser. Naboer og andre interesserede, der ikke er direkte omfattet af ekspropriationsindgrebet, er ikke klageberettiget efter forvaltningens opfattelse. Den endelige afgørelse af dette spørgsmål henhører under Energiklagenævnet som øverste klageinstans efter varmeforsyningsloven, medens erstatningsspørgsmålet afgøres af Taksationskommissionen. Side 6 af 12 Forvaltningen anbefaler, at der træffes ekspropriationsbeslutning i overensstemmelse med ekspropriationsprotokollen og de på åstedsforretningen aftalte og senere godkendte ændringer af projektet. Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v. Langå Varmeværk afholder samtlige omkostninger i forbindelse med ekspropriationen, herunder erstatningsbeløb til lodsejeren, naboer m.fl. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager har til støtte for sin klage navnlig anført følgende: Beplantningsbæltets udformning vil hindre klagers frie udsigt mod Langå By og bør beplantes på en måde, så den frie udsigt ikke hindres. Dette vil ikke hindre projektets gennemførelse. Klagers frie udsigt til åbent markareal hindres desuden af placeringen af driftsbygninger mv. Driftsbygningerne mv. bør placeres ca. 100 meter væk fra vejen mod vest. Dette vil heller ikke hindre projektets gennemførelse. Energiklagenævnet anmodede ved af 6. august 2014 om klagers bemærkninger til, på hvilken baggrund de af klager fremførte forhold kunne på-

7 klages til Energiklagenævnet (saglig kompetence), samt på hvilken baggrund klager kunne anses for at have en væsentlig og individuel interesse (klageberettigelse) i Randers Kommunes afgørelse af 17. juni Energiklagenævnet vejledte i den forbindelse nærmere om reglerne om Energiklagenævnets saglige kompetence samt klageberettigelse. Klager har for så vidt angår disse to forhold navnlig anført følgende: En lokalplans udarbejdelse og fremsendelse til høring har det primære formål at danne grundlag for en senere ekspropriation, og de enkelte forhold i lokalplanen, herunder beplantningsbæltets udformning og driftsbygningernes placering mv., er underordnet. Det er efterfølgende muligt uden en ny lokalplan at ændre beplantningsbæltets udformning og driftsbygningernes placering mv. Side 7 af 12 Det følger af retspraksis, at naboejendomme mv. kan tilkendes erstatning, når ekspropriationen måtte medføre økonomisk tab. Alene af den grund, er klageren part i sagen, uanset om der tilkendes erstatning eller ej. Værkets synspunkter og bemærkninger Værket er navnlig fremkommet med følgende bemærkninger: Klager er ikke part i ekspropriationssagen. Klagen bør afvises, da udformningen af beplantningsbæltet samt placeringen af driftsbygningerne er omhandlet og afklaret med godkendelsen af lokalplanen og det dertil hørende lovgrundlag. Såfremt værket havde indgået en frivillig aftale med ejeren af [XXX], ville værket have kunnet opføre projektet på baggrund af lokalplanen og senere byggetilladelse. I en sådan situation ville det ikke have været muligt for klager at klage over de nu fremførte forhold, da disse var indeholdt i en godkendt lokalplan. Bygninger og solfelt kan ikke flyttes 100 meter mod vest uden, at solfeltet vil blive reduceret. Det vil medføre mindre effekt fra anlægget. Værket vil lide et økonomisk tab ved en udsættelse af projektet. Værket finder ikke, at betingelserne er til stede for at tillægge klagen opsættende virkning. Værket henviser til, at det vil lide et økonomisk tab ved en udsættelse af projektet.

8 Randers Kommunes udtalelse til sagen Kommunen har navnlig anført følgende: Klagen bør afvises, da klager som nabo ikke har en retlig interesse i ekspropriationsindgrebet, idet klager ikke er part i sagen, og da der i øvrigt ikke er sket nogen indskrænkning i naboens rettigheder ved ekspropriationen. Såfremt nævnet finder, at klagen kan realitetsbehandles, bør klagen ikke imødekommes, da klagens substans henhører under lokalplanproceduren. Klagen vedrører alene en påstået forringelse af udsigten fra naboejendommen. Ifølge teori og praksis er det fast antaget, at man ikke har et retskrav på at bevare en god/bestemt udsigt. En nabos ønske om at bevare en uforandret udsigt må vige i forhold til den udvikling, som ønskes af et flertal i samfundet. Kommunen har netop truffet den pågældende ekspropriationsbeslutning, da man ønsker at fremme grøn energi og bidrage til en reduktion af energiforbruget i samfundet. Side 8 af 12 Værket vil lide et økonomisk tab ved en udsættelse af projektet. Randers Kommune finder i lighed med værket, at betingelserne for at tillægge klagen opsættende virkning ikke er til stede. Retsgrundlaget Grundlovens 73, stk. 1 2, omhandler ekspropriation og er sålydende: [ ] 73. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Varmeforsyningslovens 16 og 17 3 omhandler også ekspropriation. Bestemmelserne har følgende ordlyd: Ekspropriation 16. Såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og var- 2 Danmarks Riges Grundlov (Grundloven), lov nr. 169 af 5. juni Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning

9 meforsyningsanlæg og de til en naturgasforsyning nødvendige fordelings- og distributionsanlæg, der skal levere naturgas til andre formål end rumopvarmning, kan der ved ekspropriation 1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger samt tilbehør hertil, 2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over fast ejendom, og 3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over fast ejendom. Stk. 2. Ved ekspropriation efter stk. 1, nr. 1, bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Ved ekspropriation efter stk. 1, nr. 2, skal rettigheder over fast ejendom, der stiftes ved ekspropriation, respekteres af indehavere af alle rettigheder over ejendommen, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Side 9 af Beslutning om ekspropriation efter 16 træffes af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje 45 og tilsvarende anvendelse. Afgørelser truffet efter varmeforsyningsloven eller regler udstedt i medfør heraf, kan efter varmeforsyningslovens 26, stk. 1, indbringes for Energiklagenævnet. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Randers Kommunes afgørelse af 17. juni 2014 om ekspropriation af et areal af klagers nabos ejendom, som der klages over, er truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til varmeforsyningslovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 17, stk. 1. Energiklagenævnet kan efter varmeforsyningsloven 26, stk. 1 behandle klager over afgørelser truffet af kommunen efter varmeforsyningsloven 16, stk. 1, nr. 1, jf. 17, stk. 1. Energiklagenævnet kan efter almindelige forvaltningsretlige regler dog kun behandle klager fra personer, virksomheder eller foreninger mv., som er klageberettigede. Såfremt man ikke er klageberettiget, betyder det, at Energiklagenævnet må afvise at realitetsbehandle klagen. Varmeforsyningsloven indeholder ingen særskilte regler om, hvem der er klageberettigede. Vurderingen af, hvem der kan indbringe en afgørelse for Energiklagenævnet efter klagebestemmelsen i varmeforsyningslovens 26, stk. 1, skal derfor foretages ud fra almindelige forvaltningsretlige regler. Efter disse

10 regler kræves en væsentlig og individuel interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages. Begge betingelser skal være opfyldte før en person, en virksomhed eller en forening mv. kan anses som klageberettiget. At interessen skal være væsentlig indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid udover at være væsentlig også være individuel. Dette betyder, at den pågældende afgørelse skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. Hvis en større kreds af personer berøres på samme måde af en afgørelse, har de enkelte personer således ikke en individuel interesse i afgørelsen. De almindelige forvaltningsretlige regler om klageberettigelse er beskrevet nærmere i den juridiske litteratur. Der kan f.eks. henvises til bogen Forvaltningsret, 2. udgave 2002, s. 67 ff. af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. Side 10 af 12 Det fremgår endvidere af den juridiske litteratur, at kredsen af klageberettigede i ekspropriationssager afgrænses snævert, når det angår naboer. Af Hanne Mølbecks og Jens Flensborgs bog: Ekspropriation i praksis, Juristog Økonomforbundets Forlag, 2007, side 307, fremgår herom: Klageberettigede i forhold til en ekspropriationsbeslutning er de, som har en retlig interesse i sagens udfald. Det indebærer, at det ikke kun er ejeren af ejendommen, der er klageberettiget. Såvel lejere, panthavere og andre med begrænsede rettigheder over ejendommen har normalt ligeledes klageadgang. Det er klageinstansen, der afgør, om den fornødne retlige interesse foreligger. Selv om eksproprianten har meddelt ekspropriationsbeslutningen til en bredere kreds, er det ikke bindende for klageinstansens vurdering af, hvem der er klageberettigede. Andre interesserede, herunder naboer, er således normalt ikke berettigede til at klage over ekspropriationen, selv om de muligvis har haft adgang til at klage over den forudgående planlægning efter planlovens almindelige klageregler. De direkte berørte ejere har også haft adgang til at klage over den planlægning, der er gået forud for ekspropriationen. Selv om dette ikke er sket, fratager det ikke ejerne og andre berettigede til at klage over ekspropriationsbeslutningen. Af Planloven med kommentarer af Helle Tegner Anker og Jens Flensborg, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013, side 837, fremgår: Begrebet retlig interesse afgrænses normalt ganske snævert i ekspropriationssager efter planloven, således at alene ejere, lejere, panthavere og andre med begrænsede rettigheder over den eksproprierede ejendom anses som

11 klageberettigede. Derimod anses naboer normalt ikke som klageberettigede ift. en ekspropriationsbeslutning En nabo er således ikke uden videre klageberettiget i ekspropriationssager. Energiklagenævnet finder i overensstemmelse hermed, at kredsen af klageberettigede over kommunens afgørelser truffet efter varmeforsyningslovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 17, stk. 1, bør afgrænses snævert, når det angår naboer. Klager er nabo til ejeren af den ejendom, som det ekspropriative indgreb retter sig mod. Klager oplyser, at han er berørt af projektet som følge af en forringet udsigt mod Langå samt udsigten over åbne markarealer. Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at klager ikke har væsentlig interesse i Randers Kommunes afgørelse af 17. juni Klager har derfor ikke en tilstrækkelig interesse i sagen til, at han er klageberettiget. Energiklagenævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at klagers rettigheder over sin ejendom ikke indskrænkes ved ekspropriationsbeslutningen. Endvidere har Energiklagenævnet lagt vægt på, at klagers ejendom ikke påvirkes direkte af beplantningsbæltet eller driftsbygningerne. Udformning og placeringen af beplantningsbæltet og placeringen af driftsbygningerne har alene en indirekte påvirkning i form af en forringet udsigt, som ikke skønnes at være væsentlig. Det forhold, at Randers Kommune har meddelt den påklagede afgørelse til en bredere kreds end klageberettigede, er desuden ikke bindende for Energiklagenævnets vurdering af, hvem der er klageberettiget. Side 11 af 12 Da klager ikke er klageberettiget over Randers Kommunes afgørelse af 17. juni 2014, kan Energiklagenævnet ikke realitetsbehandle klagen, der afvises. Der er herefter ikke anledning for Energiklagenævnet til at tage stilling til klagers anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning. Energiklagenævnet kan vejledende til klager oplyse, at Energiklagenævnet samtidigt har afgjort en sag (Energiklagenævnets j.nr ), hvor ejeren af den ejendom, der eksproprieres, har klaget over Randers Kommunes afgørelse af 17. juni Energiklagenævnet har i denne sag ophævet Randers Kommunes afgørelse, og hjemvist sagen til fornyet behandling hos kommunen med henblik på, at kommunen yderligere sagsoplyser spørgsmålet om indgrebets nødvendighed, herunder undersøger mulighederne for en ændret placering af beplantningsbæltet og eventuelt solvarmeanlægget, samt herefter træffer afgørelse i sagen på ny. Klager kan således ved henvendelse til Randers Kommune søge at øve indflydelse på den verserende sag.

12 Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet kan ikke behandle klagen, da klager ikke er klageberettiget. Energiklagenævnet afviser derfor klagen. Afgørelsen er truffet i medfør af varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand på vegne af nævnet efter 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet. Forretningsordenen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Side 12 af 12 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere