Kontrolgruppen for socialt bedrageri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolgruppen for socialt bedrageri"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsafdelingen Kontrolgruppen for socialt bedrageri Statusrapport 2017 Udarbejdet af Kontrolgruppen

2 2 Indledning I efteråret 2017 blev kontrolgruppernes halvårlige ERFA-møde afholdt i Ringsted. Her blev bl.a. drøftet Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens beskæftigelsespolitiske mål for 2018, hvor det var et mål, at bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skulle styrkes. Herunder fremgår det af økonomiaftalen for 2018, at Kontrolindsatsen skal yderligere styrkes for at imødegå snyd og fejludbetaling, hvilket skal ske ved halvårlige effektmålinger jfr. aftale fra 2016 mellem Regeringen og KL. Med baggrund i fælles ERFA-møder for Kontrolgrupper for Midt- og sydsjællandske kommuner, kan det konstateres, at kontrolgruppernes undersøgelsesmuligheder, og i særdeleshed dokumentations- og bevismateriale, fremover vil være mere af forebyggende og rådgivende karakter. Det forebyggende og rådgivende arbejde vil ligeledes blive intensiveret i de enkelte kommuner, og mellem kommunens afdelinger, via en kontinuerlig afdækning af nye kontrolområder til forebyggelse af socialt bedrageri og snyd. Fremover vil der derfor i mindre grad være tale om en direkte besparelse via Kontrolgruppens indsats. Kontrolgruppen bruges allerede nu bredt af kollegaer i bl.a. Arbejdsmarkedscentret til vurdering af, om en sag, der har givet anledning til undring, skal overgives til behandling i Kontrolgruppen. Kontrolgruppen har fået synliggjort deres arbejde og arbejdsområder i Arbejdsmarkedscentret, og dette har betydet, at kollegaer oftere retter henvendelse for vurdering af sager, hvor der opstår tvivl om muligt snyd. Kontrolgruppens primære områder er: Anmeldelser Interne undringer Den Fælles Dataenhed, registersamkøring E-flyt/fraflyt (udsøgning fra Folkeregistret) SU-flytninger Uanmeldt virksomhedskontrolbesøg (ansatte) Uanmeldt virksomhedskontrolbesøg (sygedagpenge) Kontrolgruppens personale sammensætning var i 2017 flg.: 1/1 10/7 3 fuldtidsmedarbejdere og 1 fleksjobber på 17 t/uge 11/7 31/12 1 fuldtids medarbejder i langtidssygemelding Der holdes regelmæssige tværfaglige møder mellem Kontrolgruppen og Økonomiske rådgivere i Ydelseskontoret Sygedagpengebehandlere Folkeregistret 2

3 3 Disse møder bidrager i høj grad til en god dialog fagområderne imellem og giver en øget fokusering på, hvor der kan opfanges signaler, som kan medvirke til nedbringelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Samarbejdet med Folkeregistret Kontrolgruppens samarbejde med Folkeregistret er fuldstændig afgørende for en styrket sagsbehandling og kontrolindsats. Et tæt samarbejde er med til at sikre en styrket indsats overfor fiktive adresser m.v. Hvis en borger er registreret med Uden fast Bopæl, og modtager sociale ydelser, skal Kontrolgruppen sikre, at pågældende reelt opholder sig i Ringsted Kommune. Disse borgere indkaldes hver 14.dag til samtale i Kontrolgruppen og skal redegøre for deres bopælsforhold. E-flyt/fraflyt og samarbejde med SU-styrelsen. Brugen af det tilkøbte modul E-flyt/fraflyt digital forbedrer stadig Kontrolgruppens mulighed for kontrol af digitale flytninger. Før Folkeregistret i kommunerne overgik til digitale flytteanmeldelser, henvendte folkeregistret sig altid til Kontrolgruppen, inden en evt. flytning blev godkendt, hvilket forebyggede snyd med offentlige ydelser. I dag udsøges sager vedr. adresser, hvor nye personer flytter ind uden at de tidligere beboere har meldt flytning til anden adresse. Der har i 2017 været færre SU-sager sager end tidligere, hvor borgere modtager SU som udeboende selvom, de fortsat bor hjemme. Det skyldes formentlig, at SU-styrelsen fra sommeren 2017 har etableret deres egen kontrolgruppe, hvor der foretages løbende stikprøvekontrol. SU-styrelsens kontrolgruppe var inviteret til Ringsted Kommunes ERFA-møde for kontrolgrupper i nov. 2017, og kendskabet til hinandens arbejdsmetoder styrket samarbejdet mellem kommunerne og SU-styrelsen., SU-styrelsens kontrolgruppe arbejder således med omvendt bevisbyrde, hvilket vil sige, at SUmodtagere skal bevise/dokumentere, bl.a. med lejekontrakt eller lignende, at de ikke længere bor hjemme hos forældrene,. SU-styrelsen vurderer, at det har en præventiv virkning, at sagerne undersøges, inden der udbetales SU som udeboende. SU-styrelsen har dog tilkendegivet vigtigheden af kontrolgruppernes fortsatte opmærksomhed på disse sager. Manglende udrejse ved udløb af opholdstilladelse Kontrolgruppen har i hele 2017 være ekstra opmærksom på personer, som stadig er registreret på adresser i Ringsted Kommune, men som har undladt at melde udrejse i Folkeregistret. 3

4 4 Der har i 2017 boet en del udenlandske personer i Ringsted Kommune, som har haft ansættelse i forskellige firmaer bl.a. Metroen i København og som er hejmrejst, men har undladt at registrere udrejse efter arbejdsophør/ophold i Danmark som de skal jfr. CPR-lovens 24, 26. Ved kontrollen af disse sager registreres borgerne som udrejst efter gældende lovgivning, og derved afskæres de fra at benytte deres Sundhedskort til at modtage perifere ydelser dvs. læge, tandlæge. Behandling af disse sager afstedkommer en del undersøgelser inden der kan fremsendes parthøring og afgørelse om udrejse. Kontrolgruppen har i 2017 registreret 74 personer som udrejst til deres hjemland. Der vil fortsat være fokus på dette område. Virksomhedskontrol besøg Kontrolgruppen har i 2017 foretaget 22 virksomhedsbesøg i Ringsted Kommune fordelt på pizzeria, restauranter, forretninger, værksteder mv. Kontrolbesøgene bliver foretaget for at sikre, at de personer som er til stede ikke modtager offentlig ydelse, arbejder sort, eller arbejder uden at have opholdstilladelse i Danmark. Ved 3 virksomhedsbesøg blev der dog konstateret følgende: En restaurant med én ansat med bopæl i Sverige, som ikke havde gyldigt skattekort til lovligt at kunne arbejde i Danmark. Et pizzeria havde ikke helt styr på ansættelseskontrakter/lønsedler/løn og blev i samarbejde med SKAT pålagt at føre logbog. En sag med en restaurationsansat, der opholdt sig ulovligt i Danmark, blev behandlet i samarbejde med Midt-og Vestsjællands politi. Iværksætterselskaber (IVS) I 2014 vedtog regeringen, at personer kunne stifte et iværksætterselskab (IVS) med en selskabskapital på mindst 1 kr. I Ringsted var der ved udgangen af 2017 oprettet 102 selskaber, heraf blev 17 firmaer tvangsopløst eller gik konkurs inden for det første år. En anmeldelse om muligt sort arbejde af en kontanthjælpsmodtager i Ringsted Kommune gjorde, at Kontrolgruppen undersøgte iværksætterselskab forhold. Selskabet var oprettet på en adresse, som ikke eksisterede og var et rent fiktivt selskab med en direktør og flere ansatte boende i Sverige, med lønudbetalinger til ca. 13 personer. Da Kontrolgruppen i august 2017 modtog anmeldelsen, var der i selskabet udbetalt ca.1 million kr. i løn, ca kr. i skat og ca kr. i ATP. Lønningerne var indberettet og kunne ses i de systemer, der er tilgængelige for Ringsted Kommune, men pengene var jfr. SKAT aldrig indbetalt. STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og SKAT blev kontaktet med henblik på samarbejde vedrørende denne virksomhed. SKATs afdeling for fiktive virksomheder beliggende i 4

5 5 Hjørring overtog herefter sagen og var på besøg i Ringsted Kommune for at se nærmere på den fiktive iværksætter og dennes ansatte. Sagen er nu overtaget af SKAT. Ingen af de ansatte personer var bosat i Ringsted Kommune. Denne sag gjorde, at Kontrolgruppen undersøgte de resterende 101 iværksætterselskaber i Ringsted Kommune, og i flere selskaber er der ingen aktivitet (ansatte lønninger indberetninger af moms mv.) En stor del af iværksætterselskaberne fungerer dog som ordinære virksomheder. Det vides ikke, hvor meget selskaberne i Ringsted skylder i skat, men udfra vurderingen af skatteskylden på landsplan, vil det svare det til ca. kr. 14,5 mio. i Ringsted Kommune. Kontrollen af iværksætterselskaberne i Ringsted Kommune har været meget ressourcekrævende, men har givet et overblik over, hvordan status er for iværksætterselskaberne i Ringsted Kommune. Økonomisk Fripladstilskud Fra og med året 2016 blev der indført en lovændring omkring beregningsmetoden af bevilling af Økonomisk Fripladstilskud. Det væsentlige ved lovændringen var en trappetrins ordning, således at når borgers indkomstforhold ændres med mere end 5 skala trin, foretages en automatisk genberegning af det Økonomiske Fripladstilskud. Derudover skal alle modtagere af Økonomisk Fripladstilbud have en årsopgørelse, som skal vise om der skal efterbetales/tilbagebetales tilskud. KMD har udviklet et tillægssystem, som først var klar til brug medio februar Dette har betydet, at efterregulering for året 2016 først er foretaget i Det skal bemærkes, at der derfor af resultatet for 2017, kun fremgår 8 sager. De resterende sager vil først fremgå af statusrapporten for 2018 med følgende resultat: Opkrævet efterbetaling hos borgere 450 sager kr ,50 Tilbagebetaling til borgere 194 sager kr ,02 Beregnet sager ingen regulering 324 sager kr. 0 I alt 968 sager kr ,48 (nettoprovenu) ERFA-samarbejdet Der afholdes 2 årlige ERFA-møder for Kontrolgrupper for midt- og sydsjællandske kommuner. Ringsted Kommune var vært ved ERFA-mødet i november 2017 med deltagelse af 40 personer, hvor bl.a. kommunens juridiske kontor havde indlæg omkring den nye Persondataforordning. Møderne har særdeles høj værdi, i forhold til dels konkret udveksling af sager kommunerne imellem, og dels udveksling af erfaringer på nye og bestående kontrolindsats-områder. 5

6 6 Ved at stå sammen som ERFA-gruppe, kan Kontrolgrupperne tillige have større vægt overfor andre organer, som f.eks. UDK, KL, EnergiNet etc. På det juridiske område er der p.t. en aktuel sag, hvor EnergiNet indtil videre har nægtet at oplyse hvilken energileverandør, der leverer på en given adresse. Kommunernes Landsforening KL iværksætter 2 kampagner om året med deltagelse af alle kommuner i Danmark. I 2017 har kampagne-emnerne været: EU/EØS borgers adgang til sociale ydelser Skolekampagne vedrørende længerevarende fravær i folkeskolen (fortsat ophold i Danmark) På baggrund af det af KL udsendte informationsmateriale, har Kontrolgruppen gennemført nævnte kampagner. KL har afholdt 2 seminarer/erfa-møder i 2017, som har haft aktuelle emner, som bl.a.: Sygedagpenge enkeltmandsvirksomheder Overvejelserne omkring det nye/kommende samlivsbegreb Samarbejde med Udbetaling Danmark (UDK) Kommunen har tilknyttet en fast kommunekontakt-chef fra UDK, som der afholdes minimum 1 møde med om året. Herudover afholdes hvert år seminar i UDK i Vordingborg, samt møder omkring Den Fælles Dataenhed. Der er i det daglige også et flow mellem kommunen og UDK s enhed for Helhedsorienteret Kontrol, i forbindelse med gensidig udveksling af oplysninger og kontrol af sager. UDK kan f.eks. anmode Ringsted Kommune om at tilsige en borger til samtale, for afklaring af enlig- eller samlevende problematikken. Samarbejdet kan omvendt også byde på udfordringer. Nedenfor er beskrevet et eksempel på en konkret sag vedr. pension og boligstøtte. Disse ydelser er overgået til Udbetaling Danmark, som derfor er kontrolansvarlig og vurderes at være trukket unødigt i langdrag på kommunens bekostning: Udbetaling Danmark rettede henvendelse til Kontrolgruppen, idet de havde en mistanke om, at en borger med bopæl i Ringsted Kommune var død under ophold i Thailand i Borgeren modtog pension og boligstøtte. Udbetaling Danmark havde arbejdet på sagen siden april 2016, for at få belyst om personen var død i Thailand i marts Udbetaling Danmark fortsatte udbetaling af pension og boligsikring. Udbetaling Danmark havde konstateret, at der fortsat var 6

7 7 hævninger på personens bankkonto. Henvendelsen til Kontrolgruppen gik på, om Kontrolgruppen kendte personen, hvilket vi ikke gjorde. Udbetaling Danmark overvejer at træffe en afgørelse i løbet af foråret 2018 og derefter lukke for udbetalinger. Den Fælles Dataenhed (registersamkøringen) Lovgrundlaget for at etablere Den Fælles Dataenhed trådte i kraft pr. 1. maj 2015, med baggrund i økonomiaftale mellem den daværende regering og KL. Formålet er kontrol med bedrageri og indsats mod fejludbetalinger. Via et effektmålingsprogram udviklet af KL, indsender Kontrolgruppen 2 gange årligt rapporteringer til KL over de undringssager som fremkommer via effektmålingsprogrammet. Ved halvårs-rapporten indsendes bl.a. oplysninger om udfaldet af de specifikke kontrolsager, og om disse har udmøntet sig i et reelt tilbagebetalingskrav og/eller på den fremadrettede 12 måneders beregnede besparelser. Der er ofte foretaget en sagsbehandling over en længere periode, pga. indhentning af dokumentationsmateriale, borger samtaler m.v., uden at dette ved sagens afslutning udmønter sig i konkret besparelse. KL udvikler løbende nye udsøgningskriterier, bl.a. også ved kampagner via Udbetaling Danmark. De udtrukne sager via Den Fælles Dataenhed er et supplement til de kontrolsager som Ringsted Kommune selv udsøger. Der vil således naturligvis fremkomme sager fra Den Fælles Dataenhed, hvor der allerede er igangsat en kontrolsag af Ringsted Kommunes, kontrolgruppe. Det skal dog også nævnes, at der ved effektmålingsværktøjet er en hel del administrativt registreringsarbejde for kommunen. Samarbejde med SKAT På grund af manglende ressourcer i SKAT, er samarbejdet meget begrænset. Samarbejde med STAR Der har i 2017 været samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) i en enkelt større sag vedrørende et fiktivt iværksætterselskab, da det i første omgang ikke var muligt at få et samarbejde med SKAT. SKAT oplyste, at de prioriterede anmeldelser og andre opgaver, og derfor ikke på forhånd kunne love at have ressourcer til at undersøge virksomhedens forhold. STAR oplyste, at de registrerede opgaven og at de ville sikre, at sagen blev startet op i SKAT hvilket skete kort tid efter. Sagen er nævnt på side 4 under iværksættervirksomheder. 7

8 8 Resultat for 2017 Gennemførte tilbagebetalingskrav kr Beregnede 12 mdr. besparelser kr Total resultat kr Fordeling af afsluttede sager - fordelt på Ydelsesområder Ydelses type Tilbagebet.krav Fremadrettet Bespar. Antal Antal faktor Bolig-sikr/-støtte/-Ydl Børnetilskud / enlige Børne- og fam. Ydl Børnebidrag Økonomisk Friplads Førtidspension Folkepension Kontanthjælp Enkeltydelser SU Skolepraktik ydl Sygedagpenge I alt

9 9 9