Deloitte. Havneøen 1 P/S CVR-nr Damhaven Vejle. Årsrapport Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte. Havneøen 1 P/S CVR-nr Damhaven Vejle. Årsrapport Godkendt på selskabets generalforsamling, den"

Transkript

1 Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Havneøen 1 P/S CVR-nr Damhaven Vejle Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Havneøen 1 P/S Indholdsfortegnelse ~ Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 10 mnesmusservs.üz.znts. 14: 161No info/mstc_e Excel Be 2015 OPT 2fE.43.15

3 Havneøen 1 P/S Virksomhedsoplysninger Virksomhed Havneøen I P/S Damhaven Vejle CVR-nr.: Hjemsted: Vejle Regnskabsår: Bestyrelse Søren Hofman Laursen, formand Peter Olsson Helle Høeg Haugsted Casper Kirk Johansen Anders Kirk Johansen Direktion Benny Kahr Andersen, Adm. direktør Bank Sydbank A/S Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks København C

4 Havneøen 1 P/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Havneøen 1 P/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den Direktion ~~ Bestyrelse,/ ~ -? -~~~~~ ,--- Peter Olsson (riji kr,fn- Helle Høeg Haugst~ Anders Kirk Johansen

5 Havneøen 1 P/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Havneøen l P/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Havneøen I P/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledp.i~f'n anser for nødvendig for ilt udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 J. J samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den evisionspartnerselskab CVR-nr ~~ statsautoriseret revisor

6 Havneøen l P/S 4 Anvendt regnskabspraksis Regnska bsklasse Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Det er selskabets første regnskabsår. Regnskabsåret 2015 løber fra til Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forplig telsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be løb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter vederlag til bestyrelse. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførselomfatter omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

7 Havneøen 1 P/S 5 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel skrivninger til imødegåelse afforventede tab. værdi, med fradrag af ned Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

8 Havneøen 1 P/S 6 Resultatopgørelse for 2015 Note 2015 kr. Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat ( ) ( ) Personaleomkostninger Driftsresultat 2 (75.000) ( ) Andre finansielle omkostninger Årets resultat ( ) ( ) Forslag til resultafdisponering Overført resultat ( ) ( )

9 Havneøen 1 P/S 7 Balance pr Note 2015 kr. Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

10 Havneøen l P/S 8 Balance pr Note 2015 kr. Virksomhedskapital Overført overskud eller underskud Egenkapital ~ Leverandører afvarer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Begivenheder efter balancedagen Hovedaktivitet 4

11 Havneøen 1 P/S 9 Egenkapitalopgørelse for 2015 Overført Virksomheds- overskud eller kapital underskud I alt kr, kr. kr. Indskud ved stiftelse O Kapitalforhøjelse O Årets resultat O ( ) (l l Egenkapital ultimo ~ Virksomhedskapitalen er opdelt i A-aktier og B-aktier. Begge har stemmerettighed på 1 pr. nominel kapitalandel og nominel værdi af 1 kr. pr. stk. Stiftelsesomkostningeme udgør O kr.

12 Havneøen 1 P/S 10 Noter 1. Begivenheder efter balancedagen Der er efter balancedagen foretaget 2 kapitalforhøjelser i selskabet på henholdsvis t.dk og t.dk. Den registeret kapital udgør herefter t.dk 2. Personaleomkostninger Gager og løn kr Materielle anlægsaktiver Tilgange Kostpris ultimo Materielle anlægsaktiver under udførelse kr ]4.001 Regnskabsmæssig værdi ultimo Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive næringsvirksomhed med udvikling og projektsalg af fast ejendom, aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.1 samt enhver