Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV : HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)"

Transkript

1 Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV : HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich)

2 Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har overtrådt reglerne om aldersdiskrimination i forbindelse med et generelt tilbud til medarbejdere over 60 år om at indgå en fratrædelsesaftale, som havde sin baggrund i, at DSB skulle skære antallet af medarbejdere ned. Påstande Klager, HK Danmark som mandatar for A, har påstået DSB tilpligtet til klager at betale kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 2. maj Indklagede, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært at A tilkendes en mindre kompensation end krævet. Sagens behandling Parterne har ved et forlig indgået den 22. november 2012 aftalt, at sagen afgøres endeligt ved en summarisk skriftlig proces. Undertegnede højesteretsdommer, Lene Pagter Kristensen, er udpeget som opmand i sagen, og der er af parterne udvekslet følgende processkrifter med bilag: Klageskrift af 20. december 2012 med bilag 1-9 Svarskrift af 11. januar 2012 med bilag A-G Replik af 12. februar 2013 Duplik af 27. marts 2013 med bilag H Sagsfremstilling DSB forberedte i 2011/2012 en større omorganisering, som bl.a. havde til formål at reducere medarbejderstaben gennem reduktion af antallet af betjente salg og effektivisering af arbejdsgange. Det blev som led heri besluttet at tilbyde medarbejdere, som var blevet 60 år senest med udgangen af oktober 2012, en frivillig fratrædelsesordning, hvori indgik en engangsindbetaling på medarbejderens pensionsordning på op til 4 års pensionsbetalinger eller alternativt et kontantbeløb på op til 6 måneders løn (efter 15 års uafbrudt ansættelse). Medarbejde- 2

3 ren blev derudover tilbudt fritstilling i mindst 3 måneder og samt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn uanset anciennitet. Ved brev af 6. marts 2012 indgav HK Trafik & Jernbane en klage til DSB over aldersdiskrimination. Det hedder i brevet bl.a.: HK Trafik & Jernbane skal hermed på vegne af vores medlemmer protestere over, at DSB har fremsendt tilbud om frivillig fratrædelse til vores medlemmer, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år senest med udgangen af oktober måned Ved alene at tilbyde frivillig fratrædelse til medarbejdere i en bestemt alderskategori har DSB efter vores opfattelse udøvet forskelsbehandling i strid med gældende lovgivning, ved at behandle en udvalgt aldersgruppe ringere end andre. Ved alene at tilbyde fratræden til ældre medarbejdere vil disse føle sig presset i forhold til at forlade deres ansættelse for at undgå/reducere fremtidige afskedigelser af yngre kollegaer, idet DSB samtidig har udmeldt, at over 400 HK stillinger skal nedlægges. De pågældende medarbejdere må opfatte brevet sådan, at de opfordres til at forlade deres stilling og alene er udvalgt med baggrund i deres alder. HK Trafik Jernbane har allerede modtaget konkrete henvendelser fra medlemmer, der føler sig presset til at opgive deres ansættelse som nævnt ovenfor. DSB besvarede ved brev af 15. marts 2012 brevet således: Vi har modtaget jeres brev af 6. marts 2012, hvoraf det fremgår, at HK Trafik & Jernbane finder, at DSB ved tilbuddet om frivillige fratrædelsesordninger udøver forskelsbehandling begrundet i alder. Det mener vi ikke er korrekt. Som det er bekendt er DSB i en situation, hvor der skal gennemføres omfattende besparelser og effektiviseringer. På denne baggrund er der aftalt en række initiativer med flere faglige organisationer, herunder tilbud om frivillig fratræden. Aftalerne om at tilbyde frivillig fratræden har til formål at undgå eller begrænse behovet for at opsige medarbejdere. 3

4 Der er ikke indgået en aftale med HK Trafik & Jernbane, men medarbejderne under HK s dækningsområde har fået samme tilbud, som er aftalt med de andre faglige organisationer. Dette er sket for ikke at stille HK s medlemmer dårligere end DSB s øvrige medarbejdere, og de frivillige fratrædelsesordninger skal også her ses som et alternativ til opsigelser. De frivillige fratrædelsesordninger tager udgangspunkt i den statslige aftale om seniorog fratrædelsesordninger, men DSB har tilbudt yderligere goder med henblik på at sikre, at tilbuddet er tilstrækkeligt attraktivt for medarbejderne. Det er hensynet til den enkeltes mulighed for at gå direkte på efterløn eller pension, der har været afgørende for ordningen, og ikke medarbejderens alder. DSB har, ud fra de aktuelle økonomiske muligheder, ikke fundet, at tilbuddet om en tilstrækkelig attraktiv fratrædelsesordning kunne tilbydes til medarbejdere, som ikke har mulighed for at gå på efterløn eller pension. Tilbuddet om en frivillig fratrædelsesordning til medarbejdere, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år inden udgangen af oktober 2012, er alene et tilbud til den enkelte, som kan vælge at tage imod tilbuddet, hvis det anses for attraktivt. Det skal ikke ses som et pres eller en opfordring fra DSB s side til at forlade virksomheden. A, som var ansat i billetsalget på Kastrup Station, fik ved et standardbrev af 22. februar 2012 tilsendt information om den tilbudte fratrædelsesordning. Det fremgik af brevet, at hvis hun ønskede at tage imod tilbuddet, skulle hun opsige sin stilling til fratræden den 31. oktober 2012 samt udfylde og tilbagesende det vedlagte skema senest den 23. april A accepterede rettidigt den tilbudte fratrædelsesordning og indgik den 10. april 2012 bistået af HK Trafik & Jernbane en fratrædelsesaftale, hvorefter hun modtog et samlet kontantbeløb på kr. DSB har oplyst, at i alt 787 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 62,3 år fik tilbudt en fratrædelsesordning. 215 heraf accepterede tilbuddet, heraf 43 HK ere. Af de 572 medarbejdere, der afviste tilbuddet, blev 6 opsagt efterfølgende. 4

5 Der blev opsagt i alt 138 medarbejdere, hvoraf 4 medarbejdere var i aldersgruppen år, 34 medarbejdere var i aldersgruppen år, 43 medarbejdere var i aldersgruppen år, 47 medarbejdere var i aldersgruppen år og 10 medarbejdere var i aldersgruppen år. Gennemsnitsalderen for opsagte medarbejdere var 47,2 år mod den generelle gennemsnitsalder i DSB på 47,1 år. Gennemsnitsalderen for opsagte medarbejdere på HK s dækningsområde var 47,4 år, mens gennemsnitsalderen for alle medarbejdere på HK s dækningsområde var 48 år. Parternes argumentation HK har anført, at fratrædelsesaftalen, som alene blev tilbudt ældre medarbejdere, medførte, at disse ældre medarbejdere følte sig presset til at opsige deres stillinger, hvilket konkret også skete. Derved blev ældre medarbejdere i strid med forskelsbehandlingslovens 2 behandlet ringere end andre ansatte, som var yngre. Fratrædelsesordningen var de facto baseret på et alderskriterium, idet den kun blev tilbudt medarbejdere over 60 år. Der foreligger derfor direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2, subsidiært indirekte forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3. Tilbuddet om fratrædelsesaftalen og aldersfordelingen blandt de afskedigede er faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode diskrimination. Det er derfor DSB, som i medfør af forskelsbehandlingslovens 7 a skal bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket, hvilket bevis ikke er ført, da den skete forskelsbehandling ikke er objektivt eller rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret. Det bestrides, at DSB med de fremlagte tal har godtgjort, at der var proportionalitet i forhold til aldersspredningen. Man kan således ikke nøjes med at se på antallet af opsagte medarbejdere over 60 år. Til dette tal må lægges de personer over 60 år, der tog imod tilbuddet om en 5

6 fratrædelsesordning, og det samlede billede bliver herefter, at DSB skilte sig af med en uforholdsmæssig stor andel af ældre medarbejdere. Dertil kommer, at DSB alene har fremlagt tal vedrørende den samlede medarbejderstab, som ikke er egnet til at belyse en sammenligning på tværs af faggrupper og mellem ansatte, der ikke umiddelbart kan varetage hinandens stillinger. Det bestrides, at A selv skulle have tilkendegivet, at hun var interesseret i at gå på efterløn, og DSB oplyste ikke forud for fratrædelsesaftalen A om, at hun ikke var i risiko for at blive afskediget. Hun var derfor nødt til at antage, at afskedigelse var en reel mulighed. Ved at acceptere en fratrædelsesaftale ville hun med sikkerhed miste sin stilling, men hun ville dog være bedre stillet end, hvis hun blev opsagt på sædvanlige vilkår. For en medarbejder, som ikke er risikovillig, og som har indtryk af, at hun er i risiko for at blive afskediget, forekommer det langt mere gunstigt at tage imod en fratrædelsesordning end ikke at gøre det. Derved blev A motiveret/presset til at opsige sin stilling. Uanset om dette var DSB s intention eller ikke, er det DSB s risiko, at tilbuddet om en fratrædelsesordning konkret blev oplevet som et pres. Da DSB har oplyst, at A ikke ville være blevet opsagt, såfremt hun havde afslået tilbuddet om en fratrædelsesordning, og da det alene var hendes alder, som var baggrunden for, at hun blev tilbudt fratrædelsesordningen, som var den eneste grund til, at hun opsagde sin stilling, kan det heraf sluttes, at det alene skyldes DSB s tilbud om en fratrædelsesordning, at hun ikke fortsat er ansat i DSB. Der er derfor en sådan indbygget sammenhæng mellem hendes alder og aktuelle fratræden, som udelukkende skyldes DSB s handlinger, at der foreligger ulovlig aldersdiskrimination. Det bestrides, at frivillige fratrædelsesordninger, som alene tilbydes ældre medarbejdere, skulle være udtryk for en lovlig særbehandling i henhold til forskelsbehandlingslovens 9, stk. 3. Denne bestemmelse angår alene foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere. Bestemmelsen er derfor ikke anvendelig på ordninger, som har til formål at holde ældre medarbejdere uden for arbejdsmarkedet, og det er i den forbindelse ikke afgørende, om ordningen i øvrigt er gunstig. Den fratrædelsesaftale, som A blev tilbudt, 6

7 havde alene til formål at motivere hende til at fratræde sin stilling, og fratrædelsesaftalen er derfor ikke en lovlig foranstaltning omfattet af forskelsbehandlingslovens 9, stk. 3. Artikel 7 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet) omfatter særordninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde. Artikel 1 fastlægger som direktivets formål, at forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af bl.a. alder skal bekæmpes. De særforanstaltninger, som artikel 7 tillader, skal have til formål at fremme beskæftigelsen for visse særligt udsatte grupper, men i nærværende sag anvendes fratrædelsesordningen ikke til at fastholde ældre medarbejdere i beskæftigelse. Tværtimod giver den et incitament til at forlade arbejdsmarkedet, hvilket er i direkte strid med det formål, der er fastlagt i direktivets artikel 1 og direktivets betragtning 6, 9 og 11. HK har endelig anført, at en eventuel godtgørelse ikke bør reduceres under hensyn til vilkårene for fratrædelsesaftalen, da en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7 tilkendes for krænkelse af retten til ikke at blive diskrimineret, mens vilkårene i fratrædelsesaftalen tager sigte på at lette overgangen til en tilværelse som arbejdsløs. Der er således ikke ved fratrædelsesaftalen ydet kompensation for ulovlig diskrimination, og der kan derfor ikke ved tilkendelse af en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven blive tale om dobbeltkompensation. DSB har bestridt, at fratrædelsesordningerne skulle være udtryk for aldersdiskrimination. Der var således ikke tale om en øget risiko for opsigelse for de medarbejdere, der ikke ønskede at acceptere tilbuddet om fratrædelsesordning hvad tallene da også viser. Der var derimod tale om en positiv forskelsbehandling af de medarbejdere, som kunne gå på pension. Indholdet af ordningerne kunne bidrage til at lette overgangen til pension for de, som havde overvejelserne, men det var næppe attraktivt nok til at få medarbejdere, som ikke havde overvejelserne, til at vælge pension. A havde i modsætning til sine yngre kollegaer mulighed for at tage imod tilbuddet om fratrædelsesordningen, og hun havde i øvrigt tidligere givet udtryk for, at hun 7

8 forventede at gå på efterløn. Hun var derfor betydeligt bedre stillet end de af hendes kollegaer, som ikke modtog tilbud om en fratrædelsesaftale. Baggrunden for de tilbudte fratrædelsesordninger var, at DSB i foråret af økonomiske grunde var tvunget til at afskedige et stort antal medarbejdere. For at reducere antallet af opsigelser fik medarbejdere, der kunne gå på pension, et tilbud om frivillig fratræden. Der blev først herefter taget stilling til, hvor mange medarbejdere det ville være nødvendigt at opsige og i hvilke dele af DSB. Da fratrædelsesaftalerne blev tilbudt, var der således ikke på nogen måde sat navne på de medarbejdere, som efterfølgende blev afskediget. Kravet om reduktion af medarbejderstaben blev målt på hele regionen og ikke det enkelte tjenestested, og beslutningen om, hvem der skulle opsiges, blev truffet på baggrund af saglige kriterier, såsom en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer i forhold til de fremtidige arbejdsopgaver, kvalitet i den faglige opgaveløsning og produktivitet. Der var generelt stor tilfredshed med As arbejdsindsats, og hun ville derfor, hvis hun havde valgt at afslå tilbuddet om frivillig fratræden, ikke have været blandt de opsagte medarbejdere. Det var imidlertid i forvejen hendes plan at fratræde sidst på året, således at hun kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet samtidig med sin mand, hvilket hun havde givet udtryk for over for såvel sin forretningsleder som sine kollegaer. Hverken beskæftigelsesdirektivet eller lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. er til hinder for, at der gøres brug af høj alder som kriterium i frivillige fratrædelsesordninger, fx ved omstruktureringer. Sådanne ordninger er, jf. også Ruth Nielsen i Ligestillingslovene, 6. udgave, s. 134, formentlig omfattet af udtrykket positiv særbehandling og andre særforanstaltninger i direktivets artikel 7 og forskelsbehandlingslovens 9, stk. 3, der tillader positiv særbehandling af ældre lønmodtagere. Tilbud om en frivillig fratrædelsesordning kan således være lovlig positiv forskelsbehandling i direktivets forstand, eftersom en sådan ordning stiller ældre medarbejdere bedre, end hvis de var blevet opsagt på almindelige vilkår og dermed til dels udligner den byrde, det er at miste sit arbejde i en høj alder. 8

9 Fremsættelse af tilbuddet har allerede af de nævnte grunde ikke været faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, og det påhviler derfor ikke DSB at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens 7 a. Den forskelsbehandling, som A har været udsat for, har i givet fald haft karakter af en begunstigelse og kan ikke give anledning til en formodning for, at hun har været udsat for en krænkelse. Det bestrides, at A er blevet presset eller at hun har følt sig presset til at tage imod tilbuddet om fratrædelsesordningen. DSB havde i sit svar af 15. marts 2012 på HK Trafik & Jernbane s generelle klage over tilbuddene om en frivillig fratrædelsesordning præciseret, at der alene var tale om et tilbud til den enkelte, som denne kunne vælge at tage imod, hvis vedkommende fandt det attraktivt, men at det ikke skulle ses som et pres eller som en opfordring fra DSB s side til den pågældende om at forlade virksomheden. HK Trafik & Jernbane bistod A, da hun den 10. april 2012 underskrev fratrædelsesaftalen. Såfremt der var indikationer for, at A blev eller følte sig presset til at acceptere tilbuddet om frivillig fratræden, burde HK have gjort opmærksom herpå. Dette skete imidlertid ikke, og A underskrev aftalen uden nogen form for forbehold. Der er derfor ingen holdepunkter for at antage, at A blev presset til at indgå fratrædelsesaftalen. Indsigelsen herom kom først lang tid efter aftalens indgåelse i forbindelse med en klage indgivet til Ligebehandlingsnævnet. HK Trafik & Jernbane har endvidere ikke henvendt sig til DSB om, at andre navngivne personer end A skulle have følt sig presset til at tage imod ordningen. DSB har til støtte for den subsidiære påstand anført, at det ved udmåling af en eventuel godtgørelse må tages i betragtning, at A som følge af aftalen om frivillig fratræden fik udbetalt en kompensation på 9 måneders løn. Da yderligere kompensation herefter vil føre til dobbeltkompensation, er hun ikke berettiget til yderligere godtgørelse eller i hvert fald kun til en mindre godtgørelse end krævet. Opmandens begrundelse og konklusion Efter 2, jf. 1, i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. må en arbejdsgiver ikke ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til 9

10 løn og arbejdsvilkår behandle en person ringere på grund af dennes alder, end andre personer bliver. En arbejdsgiver, der står over for at skulle reducere sin medarbejderstab, har en saglig og legitim interesse som er sammenfaldende med medarbejdernes i så vidt muligt at opnå den ønskede reduktion gennem naturlig afgang og frivillige fratrædelsesordninger frem for gennem uansøgte afskedigelser. Det forhold, at et tilbud om en frivillig fratrædelsesordning målrettes en bestemt del af medarbejderstaben, som i forvejen kan antages at være interesseret i en frivillig fratræden, fx fordi de pågældende har mulighed for at gå på pension og dermed har et alternativt forsørgelsesgrundlag, kan ikke i sig selv anses for udtryk for, at denne persongruppe behandles ringere, end den øvrige medarbejderstab bliver. Forudsat at en manglende accept af tilbuddet ikke øger risikoen for opsigelse, vil der tværtimod normalt være tale om en positiv særbehandling af de pågældende medarbejdere. Det fremgår af sagens oplysninger, at i alt 787 af DSB s medarbejdere fik tilbudt en fratrædelsesordning, og at 572 afviste tilbuddet. Heraf blev 6 medarbejdere afskediget, idet der derudover blev afskediget i alt 132 blandt de øvrige medarbejdere. Det er endvidere oplyst, at gennemsnitsalderen for opsagte medarbejdere var 47,2 år mod den generelle gennemsnitsalder i DSB på 47, 1 år. Jeg finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at en manglende accept af fratrædelsesordningen indebar en øget risiko for opsigelse. Efter en samlet vurdering, herunder af indholdet af fratrædelsesordningerne, som fremtrådte som et tilbud, som det var frivilligt at acceptere, finder jeg, at der ikke er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at A har været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhviler derfor hende at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet skulle være blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens 7 a modsætningsvis. HK Trafik & Jernbane, som bistod A, havde som svar på en generel klage fået en tilbagemelding fra DSB om, at tilbuddet om den frivillige fratrædelsesordning alene var et tilbud til den 10

11 enkelte, som denne kunne vælge at tage imod, hvis det fandtes attraktivt, og at det ikke skulle ses som et pres eller en opfordring fra DSB s side til at forlade virksomheden. HK Trafik & Jernbane havde således anledning til at drøfte problemstillingen vedrørende eventuel aldersdiskrimination og beskyttelsen efter forskelsbehandlingsloven med A såvel for det tilfælde, at hun accepterede tilbuddet, som for det tilfælde, at hun måtte vælge ikke at acceptere dette. A valgte bistået af HK Trafik & Jernbane frivilligt og uden forbehold at acceptere den tilbudte favorable fratrædelsesordning, og der er ikke holdepunkter for at antage, at hun skulle have indgået aftalen under et utilladeligt pres som følge af hendes alder, som DSB bærer risikoen for. Jeg finder det på den anførte baggrund ikke godtgjort, at A skulle have været udsat for ulovlig aldersdiskrimination, og DSB s frifindelsespåstand tages herefter til følge. Thi bestemmes: Indklagede, DSB, frifindes. Hver af parterne bærer egne omkostninger og betaler halvdelen af opmandens honorar. Lene Pagter Kristensen 11

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A mod Personalestyrelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod. 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0043): HK/Privat for A (advokat Peter Breum) mod 3F Hotel & Restauration (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 39 Offentligt HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Folketinget Det Politisk-Økonomiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Henvendelse på

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth)

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV2016.0119: FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) mod Odder Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0146):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0146): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0146): Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste ( Kammeradvokaten v/advokat Lene

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere