Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger"

Transkript

1 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Poul Gu d- berg gjorde statsforvaltningen opmærksom på, at Silk e- borg Byråd havde besluttet fra 1. januar 2011 at opkræve 5 kr. i administrationsgebyr ved udsendelse af alle re g- ninger til borgere og virksomheder. Kommunen havde a n- givelig på Poul Gudbergs forespørgsel oplyst, at hjemlen for gebyrkravet var Forbrugerombudsmandens vejledning udarbejdet i relation til markedsføring slovens 15. Statsforvaltningen anmodede derfor den 22. august 2011 Silkeborg Kommunalbestyrelse om en udtalelse, herunder om hjemmelsgrundlaget for opkrævning af gebyret. Silkeborg Byråd behandlede sagen i møde den 28. nove m- ber 2011 og afgav til statsforvaltningen udtalelse af 30. november Byrådet redegjorde for gebyrvedtagelsen, som var en del af byrådets vedtagelse af kommunens budget for Vedtagelsen var sket på baggrund af markedsføringsl o- vens bestemmelser og Forbrugerombudsmandens geby r- vejledning fra 2008 som suppleret den 29. marts Byrådet tilkendegav, at gebyrvedtagelsen ikke var sket på korrekt hjemmelsgrundlag. I stedet for at henvise til ma r- kedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens vejledning burde kommunen, anføres det, hav e henvist til, at kommuner kan opkræve gebyrer og afgifter til dækning af sine omkostninger på et lempeligere hjemmelsgrundlag end det, der kræves ved opkrævning med fiskalt formål. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G

2 Poul Gudberg kommenterede Silkeborg Byråds udtalelse i brav af 1. december 2011 til statsforvaltningen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på regninger i en række ti l- fælde er ulovlig. Statsforvaltningen anmoder om byråd ets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Her redegøres nærmere for statsforvaltningens konklus i- on: Sagsfremstilling Silkeborg Byråd vedtog den 11. oktober 2010 ved 2. b e- handling kommunens budget for Den takstoversigt, der indgik i budgettet, indeholdt bl.a. et administration s- gebyr for betaling af regninger på 5 kr. Budgetvedtagelsen skete på grundlag af bl.a. økonomiu d- valgets indstilling fra møde den 4. oktober 2011, punkt 358. Nævnte gebyr indgik i indstillingen. På samme møde havde punkt 357 overskriften Orientering om opkrævning af administrationsgebyr Af dagsordensteksten her fremgik bl.a.: Økonomiudvalget vedt og på sit møde 3. maj 2010 ford e- lingen af de 43 mio. kr. i besparelser, der skulle indgå i Økonomiudvalgets b udget forslag for Af beslutni n- gen fremgår opkrævningen af gebyr for ( PBS -)betalinger, som et af elementerne. Opkrævningen af gebyr for bet a- linger forventedes at afstedkomme en indt ægt på min i- mum 1 mio. kr. ( jf. Mulighedskat alogets forslag A8). Økonomi- og IT-staben foreslår, at der fra 1. januar 2011 opkræves et administrationsgebyr for såvel PBS - betalinger som betalinger via FIK -kort (bet alinger fra borgere, virksomheder, mv. til kommunen. I daglig t ale betegnet girokort ). Der foreslås, grundet tek niske begrænsninger ved det eksisterende debitorsystem, o p- krævet 5 kr. for alle typer bet alinger i Hvorfor opkræves gebyr? Det foreslås, at der opkræves et administ rationsgebyr for samtlige betalinger, dækkende hhv. kom munens u d- gift til PBS, eller udgifter til porto, IT -leverandørudgifter i forbindelse med udskrivning og kuvertering af regning, FIK-kort og personaleressourcer ( f.eks. i forbindelse med rettelser af borgeres og virksomheders fejltastni n- S I D E 2

3 ger via netbankerne). I 2011 vil gebyrerne være ens, svarende til 5 kr. pr. betaling. I løbet af 2011 afklares det, om gebyret fra 2012 skal være differentieret, således at gebyret pr. PBS -betaling vil være 5 kr. pr. st k. og for FIK -betalinger 25, - kr. pr. stk. Dermed vil de faktiske administrati onsomkostninger blive dækket, og der vil skabes incitament for borgerne til at overgå til PBS -betalinger. Fra 2012 vil nyt debito r- system være i stand til at håndtere et differentieret g e- byr. Hvem opkræves gebyr? Adm inist rat ionsgebyret vil blive opkrævet p å alle betalinger hvor systemerne kan håndtere det (dog således undt aget underholdsbidrag, boligstøtte, boliglån, afdrag på restancer, Børn og voksne -systemregninger, miljøg e- byr og parkeringsafgift ). Grundlag I Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning fra 2 008, herunder supplement til gebyrvejledningen af 29. mart s 2010, fremgår, at der kan opkræves PBS -gebyr svarende til den gældende om kostning til PBS. Samtidig har Fo r- brugerombudsmanden i praksis accepteret, at der kan opkræves et betalingsgebyr (FIK -gebyr) på max 50 kr. Kommunens revision, Deloitte, har i foråret 2010 udtalt til Silkeborg Kommune, at opkrævningen af et admin i- strationsgebyr ikke ses at være i st rid med gældende regler. Økonomiske forhold Opkrævningen af administrationsgebyr forventes med det nuværende betalingsmønster og med start 1. januar at give den budgetterede indt ægt på 1 mio. kr. Beløbets faktiske størrelse vurderes ved de årlige bu d- getopfølgninger. Det fremgår af Silkeborg Byråds udtalelse af 30. nove m- ber 2011 til statsforvaltningen, at administrationsgebyret pålægges regninger vedrørende følgende opkrævningso m- råder: Opkrævning af ejendomsskat Opkrævning af betaling for daginstitutionsplads Opkrævning af for meget udbetalt børnetilskud, f a- milieydelse, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, med mindre det skyldes en beregningsfejl fra kommunens side. Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole S I D E 3

4 Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Opkrævning af husleje for leje af lokale på Kultu r- spinderiet (Silkeborg Kommunes udstillingsbygning, hvor udstillingslokaler udlejes til lokale kunstnere) Opkrævning af hhv. leje af lokaler på Den Kreative Skole (kommunen ejer skolen, hvo ri lokale kunstnere lejer sig ind), og opkrævning af betaling for u n- dervisning på Den Kreative Skole. Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Betaling for bådplads Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i ko m- munens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder på betaling af bøder vedr. ikke rettidig a f- levering af biblioteksmateriale Betaling af terminsydelser på tre erhvervsgrunde Byrådet påtænker ved etablering af Udbetaling Danmark at udvide området for administrationsgebyret til f.eks. også at omfatte opkrævningens af egenbetaling for kost og rengøring m.v. på ældreområdet. Administrationsgebyret dækker efter det oplyste delvis de administratio nsudgifter, som kommunen har i relation til håndtering af regninger, herunder porto eller udgifter til Nets (tidligere PBS), hvis regningen er tilmeldt betaling s- service. Da kommunen har udgifter i forbindelse med o p- krævning af hver rate, pålægges gebyret p r. rate. Byrådet henviser i sin udtalelse til, at grundlovens 43 stiller krav om kvalificeret lovhjemmel til opkrævninger med fiskale formål. For gebyrer og afgifter til dækning af forvaltningens omkostninger stilles efter byrådets opfa t- telse væsentligt svagere hjemmelskrav. Kommunale afg ø- relser og dispositioner, som kun har indirekte indflydelse på borgerens forhold, kræver normalt ikke udtrykkelig hjemmel, ligesom hjemmelskravet lempes, såfremt der f.eks. er tale om en serviceydelse, som kommunen ikke er forpligtet til at stille til rådighed, eller som borgeren ikke er forpligtet til at modtage. Byrådet anfører, at komm u- nen således efter dets opfattelse er berettiget til at o p- kræve administrationsgebyret, men ved sin oprindelige beslutning har anvendt forkert hjemmelsgrundlag ved at henvise til markedsføringslovens bestemmelser og Fo r- brugerombudsmandens vejledning i tilknytning hertil. Af byrådets udtalelse til statsforvaltningen fremgår, at kommunen forud for sin vedtagelse af administrationsg e- byret havde rådført sig med sin revision, der ikke anså S I D E 4

5 gebyret for stridende mod gældende regler. I en udtalelse fra august 2011 havde KL udtalt sig skeptisk omkring kommuners opkrævning af gebyrer. Til en anden kommune havde KL udtalt, at der ikke var hjemmel ti l at kræve gebyr for opkrævning af ejendomsskat, men KL havde ikke udtalt sig om hjemmelsgrundlaget for opkrævning på a n- dre områder. To byrådsmedlemmer stemte imod udtalelsen til statsfo r- valtningen. Af protokollen fremgår, at det ene af disse medlemmer mente, at administrationsgebyret er ulovligt. Det fremgår af Silkeborg Kommunes budget for 2012, at der også i år opkræves administrationsgebyr på 5 kr. pr. regning. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner. Det fremgår af kapitel VI i styrelsesloven 1. Tilsynet tager sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Hertil hører også uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. En af disse er legal i- tetsprincippet, hvorefter der som udgangspunkt skal være lovhjemmel for forvaltningsmyndigheders beslutninger, f.eks. kommunalbestyrelsers. Statsforvaltningen fører de r- imod ikke tilsyn med kommuners privatretlige dispositioner, for så vidt de ikke er i strid deres offentligretlige forpligtelser. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 4 8, stk. 3. Det betyder, at statsforvaltningens tilsyn normalt er afskåret, hvis en kommunal beslutning, disposition eller undladelse kan behandles af f.eks. det sociale nævn eller Ankestyre l- sen. 1. Som udgangspunkt skal der være lovhjemmel til komm u- nalbestyrelsers og andre forvaltningsmyndigheders b e- slutninger. Det fremgår af det uskrevne forvaltningsretlige 1 Lov om k ommunern es st yrel se, lov be kendtgø relse nr a f 1. n o- vembe r 2010 m ed senere ændringer. S I D E 5

6 legalitetsprincip 2. Som udgangspunkt skal forvaltning s- myndigheden kunne henvise til hjemmel i en af Folketi nget vedtaget lov. Visse beslutninger kan dog træffes med hjemmel i uskre v- ne regler, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne. Visse andre beslutninger kan træffes af kommunen alene i kraft af, at den er ansvarlig for institutioner mv., hvis drift beror på, at der fastsættes f.eks. ordensregler, åbnings tider mv., at der ansættes personale og træffes ledelsesmæssige b e- slutninger. Det kan udtrykkes sådan, at kravet til lovhjemlens styrke afhænger af, hvor indgribende den beslutning, forval t- ningsmyndigheden vil træffe, er for borgeren. Jo mere b e- slutningen bebyrder borgeren, desto sikrere hjemmel s- grundlag skal den have. Ud fra det synspunkt siges det undertiden, at hvis en kommunalbestyrelse vil pålægge en borger økonomiske byrder, skal det have udtrykkelig hjemmel i en af Folk e- tinget vedtaget lov 3. Når en lov henlægger et områdes administration til kommunerne, forudsættes det, at ko m- munerne afholder de administrative omkostninger, me d- mindre der er hjemmel til at overvælte dem på andre. He l- ler ikke dette synspunkt er dog uden modifikationer. Med henblik på den foreliggende sag lægger statsforval t- ningen følgende retsopfattelse til grund: Et administrationsgebyr eller anden økonomisk byrde må ikke pålægges i strid med lovbestemmelser. Et forbud kan være udtrykkeligt fastlagt i en lovbestemmelse, eller det kan fremgå ved fortolkning af den. Et gebyr må endvidere ikke pålægges ved en forval t- ningsmyndigheds beslutning med fiskalt formål, dvs. med det formål at skaffe myndigheden indtægter. Et sådant gebyr ville endog være i strid med grundlovens 43: Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller n o- get st atslån opt ages uden ifølge lov. I et stort og stigende antal love er der udtrykkelig hje m- mel til, at kommuner opkræver betaling for ydelser. Det gælder ikke alene egentlige serviceydelser, f.eks. dagi n- stitutioner for børn. Også for løsning af visse administr a- tive opgaver kan eller skal kommuner tage sig betalt. Der 2 Der kan h erom f.eks. h envises t il J en s Gard e m.fl. s For valtningsret, Almindelige Emner, side 172 ff. 3 Se f.ek s. F or valtningsr e t, Almindelige Emner, si d e 193 ff. S I D E 6

7 gælder regler om gebyrer inden for f.eks. bygge - og miljølovgivningen, ligesom der er hjemmel til at opkræve gebyr for ejendomsoplysninger og for overskridelse af lånetiden på biblioteket. Man kan ikke herfra med sikkerhed slutte modsætningsvis, således at gebyrpålæg er udelukket i tilfælde, hvor lovg i- ver ikke har givet udtrykkelig gebyrhjemmel. Men efterhånden som lovgivning om gebyrpålæg bliver mere almi n- delig, vil det oftere give anledning til den antagelse, at lovgivningsmagten ved på et område at undlade at hjemle gebyrkrav har udelukket, at sådanne krav kan stilles. Det gælder i særdeleshed, hvis der er indført gebyrhjemmel på beslægtede områder, men ikke på netop det, som der aktuelt er tale om. Hvis et sagsområde hyppigt giver anledning til lovgivningsmagtens opmærksomhed, eller hvis loven på området nylig er ændret, uden a t det har givet anledning til, at gebyrhjemmel er indsat, vil det tale for, at gebyropkrævning dermed er udelukket. Det anses for lovligt at opkræve betaling for visse facilit e- ter og serviceydelser, der ikke er lovpligtige, men som kommuner stiller til rådighed for borgerne i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Der kan f.eks. være tale om museer og idrætsanlæg. Er der tale om at stille ydelser til rådighed i konkurrence med andre udbydere, er komm u- nen normalt ikke blot berettiget, men tillige forpligtet t il at kræve sig betalt herfor. I nogle tilfælde har kommuner fastlagt gebyrer og ligne n- de uden lovhjemmel med det formål at fremkalde en a l- ment anerkendt, ønsket adfærd hos borgere eller vir k- somheder 4. Det gælder f.eks. gebyrer ved for sen aflev e- ring af lånte biblioteksmaterialer, bygherrers indbetaling til en parkeringsfond og kommuners udfyldelse af eje n- domsskemaer til brug ved borgeres ejendomshandler. Det er afgifter, som kommuner oprindelig har opkrævet uden udtrykkelig lovhjemmel, men som senere er blevet lovhjemlet. Det kan måske antages, at gebyrer med tilsv a- rende almene formål, der ikke er lovstridige og ikke har fiskale formål, vil blive anset for tilladelige også i fremt i- dige tilfælde. Ved vurderingen af, om et ulovhjemlet gebyr er tilladeligt, vil det indgå, hvor nødvendig den gebyrbelagte ydelse er for modtageren, eventuelt om det er pligtmæssigt at mo d- tage den. Det vil også indgå i overvejelsen, om det behov, borgeren søger dækket hos kommunen, alternativt kunne være dækket ad anden vej, eve ntuelt mod betaling. 4 Om d isse bet ragt ninger kan f.eks. henvi se s t il Bent Christen sens F orvaltnin gsr et op gave r, hjemmel, or ganisation, 1997, side 268 ff. S I D E 7

8 2. Silkeborg Byråds gebyrvedtagelse skete på baggrund af markedsføringsloven 5 og vejledninger udstedt af Forbr u- gerombudsmanden i tilknytning hertil. Markedsføringsloven er efter sin tilblivelseshistorie og sit formål at betragte som en begrænsning på den aftalefr i- hed, der gælder på markedet for varer og ydelser. Den sætter grænser for erhvervsdrivendes, herunder offentlige erhvervsdrivendes handlefrihed. De vejledninger af 2008 og 2010 fra Forbrugerombudsmanden, som byrådet henv i- ste til, beskriver grænserne for, hvilke gebyrer erhverv s- drivende kan afkræve de kunder, som de har indgået aft a- le med. Som statsforvaltningen opfatter det, giver markedsf ø- ringsloven og vejledningerne altså ikke hjemmel hverken for private erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder til at foretage noget, som de ikke i forvejen har hjemmel til. Markedsføringsloven og vejledningerne sætter tvært i- mod grænser for, hvad disse aktører må gøre på grundlag af den hjemmel i aftale eller lov de allerede har for deres virke. Statsforvaltningen forstår byrådets høringssvar af 30. n o- vember 2011 således, at byrådet har frafaldet sin henvi s- ning til markedsføringsloven og tilknyttede vejledninger som hjemmel for gebyrvedtagelsen. I stedet har byrådet henvist til andet hjemmelsgrundlag. Statsforvaltningen forholder sig i det følgende til, hvorvidt gebyrvedtagelsen kan anses for lovligt hjemlet på andet grundlag end det, byrådet oprindeligt påberåbte sig. 3. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for eje n- domsskatteopkrævninger. Lov om kommunal ejendomsskat 6 giver kommunalbestyre l- sen hjemmel til at opkræve grundskyld og dækningsafgift. Inden for de rammer, loven giver, fastsætter kommuna l- bestyrelsen selv skatternes størrelse som en procentdel af værdier, der beregnes efter ret detaljerede regler i loven. Kommunalbestyrelsen kan altså selv inden for de givne rammer bestemme provenuet af sin ejendomsskat. 5 Lo vb ek endtgø relse n r. 5 8 a f 20. januar Lovb ek endtgø relse nr. 1006a f 26. okt o ber 2009 med senere ændri n- ger. S I D E 8

9 Lovens kapitel V fastlægger også ret detaljerede regler om ejendomsskatternes forfaldstid og erlæggelse mv. Bl.a. fremgår det af 27, at kommunalbestyrelsen selv kan b e- slutte, i hvor mange rater den årlige ejendomsskat skal betales; antallet skal være mindst 2, men der er ingen ø v- re grænse. Bestemmelsen fastlægger virkningen af ove r- skridelse af betalingsfrist en. Lovens 30 A indeholder hjemmel til, at kommunen opkræver gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Lovens bestemmelser indeholder derimod ikke hjemmel for opkrævning af et administrationsgebyr. Ejeren af en fast ejendom har efter det oplyste ikke mulighed for at undgå det administrationsgebyr, som byr å- det har besluttet. Det vil sige, at gebyret reelt kan sid e- stilles med en forhøjelse af den af kommunalbestyrelsen fastsatte sats for ejendomsskat og dækningsafgift, blot med et fast beløb pr. regning, ikke differentieret som e f- ter lovens regler for ejendomsskattens beregning. I betragtning, at, af ejendomsskatteloven indeholder så detaljerede regler om skatternes beregning og opkræ v- ning, finder statsforvaltningen det mest nærliggende at anse reglerne for udtømmende, således at forstå, at en kommunalbestyrelse ikke ud over de handlebeføjelser, l o- ven udtrykkeligt har tillagt den, uden udtrykkelig lo v- hjemmel kan påføre ejere af fast ejendom yderligere øk o- nomiske byrder i tilknytning til skatt en og dens opkrævning. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på ejendomsskat er ulo v- lig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Det fremgår af byrådets beslutningsproces, at kommunen ved sin vedtag else i oktober 2010 overvejede at indføre differentierede satser for gebyret, således at de betalende tilskyndes til at benytte den af flere mulige betalingsm å- der, som er mindst omkostningskrævende for kommunen. Statsforvaltningen har med foranstående udt alelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 4. Silkeborg Byråd opkræver administrat ionsgebyr for o p- krævning af betaling for daginstitutionsplads. S I D E 9

10 Dagtilbudsloven 7 indeholder følgende bestemmelser: 31 Kommunalbest yrelsen i opholdskommunen skal g i- ve forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud e f- ter 19, st k. 2-4, og 21, stk. 2, i opholdskommunen. St k.2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. 32 Tilskud efter 31, st k. 1, til forældre med børn i komm unale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, st k. 2-4, skal udgøre mindst 75 pct. og fo r- ældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter opgjort efter st k. 2. St k.2. Ved opt agelse i komm unale, selvejende og udlic i- terede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, fastsættes komm unalbest yrelse ns tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter stk. 1 på grundlag af de budgetterede brutt o- drift sudgifter for ophold i daginstit utioner, jf. stk. 5, eksklusive udgifter til et sun dt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, og ejendom sudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. St k.5. Ved optagelse i komm unale, selvejende eller udl i- citerede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, beregnes komm unalbest yrelsens tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter st k. 2 og 4 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstit ution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede brutt o- drift sudgifter for daginstitutioner af samme type i ko m- munen. 98 Komm unalbest yrelsen afholder endeligt udgifter til tilsyn og administ ration, der påhviler kom munalbest y- relsen efter denne lov. St k.2. Komm unalbestyrelsen afholder endeligt udgifter efter denne lov, medmindre andet er fastsat i lovens b e- stemmelser. Forældrebetalingen kan således efter lovens regel højst andrage 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Grundl a- get for forældrebetalingens beregning er ikke i alle he n- seender utvivlsomt. Efter statsforvaltningens opfattelse er kommunens omkostning ved opkrævning af forældrebet a- ling dog en sådan administrativ omkostning, som efter 98 ikke kan indregnes i forældrebetalingen. Loven indeholder i øvrigt ret detaljerede bestemmelser om forældrenes betaling af daginstitutionsudgifter. Det bemærkes også, at spørgsmålet om forældrebeta lingens størrelse jævnligt påkalder sig politisk opmærksomhed i 7 Lov om d ag-, fritids- o g klubt ilbud m.v. t il bø rn og unge, lov b e- kendtgø relse nr. 668 a f 1 7. juni S I D E 10

11 Folketinget. På den baggrund finder statsforvaltningen, at det måtte kræve udtrykkelig lovhjemmel, hvis en komm une ud over forældrebetalingen skulle kunne afkræve fo rældre regningsgebyr i forbindelse med deres børns brug af kommunens daginstitutioner. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på forældrebetaling for daginstitutionsplads er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen har med foranstående udtalelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 5. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af for meget udbetalt børnetilskud, familieyde l- se, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, medmi n- dre udbetalingen skyldes en beregningsfejl fra komm u- nens side. Statsforvaltningen har ikke til brug for denne udtalelse gennemgået samtlige de lovområder, der vedrører denne del af byrådets gebyrvedtagelse. Men følgende bemærkes: Retssikkerhedslovens 8 15 har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommune n skal planlægge og udføre sin vir k- somhed på det sociale og sundhedsm æssige område e f- ter den sociale lovgivning. Loven indeholder derudover nogle bestemmelser om tilb a- gebetaling af sociale ydelser mv., men ikke bestemmelser om administrationsgebyr. Lov om aktiv socialpolitik 9 99 lyder: Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til administration i ø v- rigt, herunder lægeerklæringer m.v. 8 Lo v om ret s sikkerh ed o g administration på d et sociale område, l o v- bek endtgø relse nr. 656 af 15. juni L ovb ek endtgø relse nr a f 1. o kt ob er 2009 m ed s enere ændri n- ger. S I D E 11

12 Bestemmelsen står i lovens kapitel 14, der har overskri f- ten Finansiering mv., men indeholder ikke bestemme lser om administrationsgebyr. Lovens kapitel 12 ( 91-97) omhandler en række tilfæ lde, hvor kommunen skal eller kan træffe afgørelse om ti lbagebetaling af sociale ydelser mv. Der ses ikke at være fastsat regler, der kan danne grundlag for opkrævning af administrationsgebyr hos de pågældende borgere. Det fremgår af f.eks. 10 c, stk. 12, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10, at [e]t tilbagebetalingskrav efter st k. 11 gennemføres ved en tilbagebetalingsordning. Fast sættelse af t ilbagebet a- lingsordning og inddrivelse af gæld sker efter reglerne i lov om aktiv socialpolit ik. I betragtning af den relativt intensive lovregulering af spørgsmålet om tilbagebetalingskrav finder statsforval t- ningen, at en kommunalbestyrelse ikke på ulovbestemt grundlag kan beslutte at opkræve et gebyr i de tilfælde, hvor en borger tilsendes en opkrævning på tilbagebetaling af en social ydelse mv. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds op - krævning af gebyr for tilbagebetalingskrav som de o m- handlede er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. 6. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af leje af kommunalt ejede lokaler, bådpladser og erhvervsgrunde. Statsforvaltningen o pfatter kommunens udtalelse herom sådan, at der her er tale om udlejning af kommunalt ejede ejendomme og faciliteter i henhold til aftale med lejere. Statsforvaltningen lægger til grund, at der er tale om retshandler gennemført ved aftale, uden at forholde ne udspringer af kommunens lovbestemte forpligtelser eller o p- gaver. En kommunalbestyrelse, der vil afhænde eller udleje fo r- muegoder, er som udgangspunkt stillet på samme måde som en privat i tilsvarende situation. Dog skal kommuna l- bestyrelsen efter de usk revne kommunalfuldmagtsregler 10 Lo vb ek endtgø relse n r a f 14. ma j 2009 med senere ændringer. S I D E 12

13 som hovedregel sørge for i disse situationer at opnå ma r- kedspris for de goder der sælges eller udlejes. Det beror således i disse situationer på kommunens aftale med køber eller lejer, hvorvidt kommunen kan opkræve administrationsgebyr ved opkrævning af leje eller andre betalinger. Statsforvaltningen fører som nævnt ikke tilsyn med kommunens privatretlige handlen. Den fører heller i k- ke tilsyn med kommunens overholdelse af de grænser for sådan handlen, der måtte følge af f.eks. markedsføring s- loven. 7. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder bøder ved ikke rettidig aflevering af biblioteksmateriale. Biblioteksloven 11 indeholder i sit kapitel 3 en række b e- stemmelser om gebyrer mv. Bl.a. har 21 følgende or d- lyd: Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af l å- netiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lån e- tid, og som afleveres samlet, dog h øjst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskride l- sen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan opkræve et administrationsgebyr, der ligger ud over de højestesatser, som biblioteksloven indeholder. Statsforvaltningen har ikke fornøden anledning til at tage stilling til, om kommunen lovligt kan opkræve et admin i- strationsgebyr, i fald kommunen benytter lavere satser end bibliotekslovens maksimum. 8. Statsforvaltningen har ikke i kommunens udtalelse forn ø- dent grundlag for at tage stilling til lovlighed en af gebyropkrævningen i de øvrige situationer, hvori den ifølge u d- talelsen finder sted. Statsforvaltningen beder sig orient e- ret nærmere om lovgrundlaget for byrådets beslutning, 11 Lo v om bi bliot eks virksomhed, lovb ekendtgø re lse nr. 914 a f 20. a u- gust 2008 med s ener e æ ndringer. S I D E 13

14 hvis det fortsat ønsker at opkræve administrationsgebyr, for så vidt angår Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i kommunens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Statsforvaltningen finder sammenfattende, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på re g- ninger i en række tilfælde er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen anmoder om byrådets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Det bedes meddelt, hvis udtalelsen ikke kan ventes senest to måneder fra i dag. Advokat Poul Gudberg orienteres ved kopi af denne udt a- lelse. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på Venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 14

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere