Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger"

Transkript

1 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Poul Gu d- berg gjorde statsforvaltningen opmærksom på, at Silk e- borg Byråd havde besluttet fra 1. januar 2011 at opkræve 5 kr. i administrationsgebyr ved udsendelse af alle re g- ninger til borgere og virksomheder. Kommunen havde a n- givelig på Poul Gudbergs forespørgsel oplyst, at hjemlen for gebyrkravet var Forbrugerombudsmandens vejledning udarbejdet i relation til markedsføring slovens 15. Statsforvaltningen anmodede derfor den 22. august 2011 Silkeborg Kommunalbestyrelse om en udtalelse, herunder om hjemmelsgrundlaget for opkrævning af gebyret. Silkeborg Byråd behandlede sagen i møde den 28. nove m- ber 2011 og afgav til statsforvaltningen udtalelse af 30. november Byrådet redegjorde for gebyrvedtagelsen, som var en del af byrådets vedtagelse af kommunens budget for Vedtagelsen var sket på baggrund af markedsføringsl o- vens bestemmelser og Forbrugerombudsmandens geby r- vejledning fra 2008 som suppleret den 29. marts Byrådet tilkendegav, at gebyrvedtagelsen ikke var sket på korrekt hjemmelsgrundlag. I stedet for at henvise til ma r- kedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens vejledning burde kommunen, anføres det, hav e henvist til, at kommuner kan opkræve gebyrer og afgifter til dækning af sine omkostninger på et lempeligere hjemmelsgrundlag end det, der kræves ved opkrævning med fiskalt formål. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G

2 Poul Gudberg kommenterede Silkeborg Byråds udtalelse i brav af 1. december 2011 til statsforvaltningen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på regninger i en række ti l- fælde er ulovlig. Statsforvaltningen anmoder om byråd ets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Her redegøres nærmere for statsforvaltningens konklus i- on: Sagsfremstilling Silkeborg Byråd vedtog den 11. oktober 2010 ved 2. b e- handling kommunens budget for Den takstoversigt, der indgik i budgettet, indeholdt bl.a. et administration s- gebyr for betaling af regninger på 5 kr. Budgetvedtagelsen skete på grundlag af bl.a. økonomiu d- valgets indstilling fra møde den 4. oktober 2011, punkt 358. Nævnte gebyr indgik i indstillingen. På samme møde havde punkt 357 overskriften Orientering om opkrævning af administrationsgebyr Af dagsordensteksten her fremgik bl.a.: Økonomiudvalget vedt og på sit møde 3. maj 2010 ford e- lingen af de 43 mio. kr. i besparelser, der skulle indgå i Økonomiudvalgets b udget forslag for Af beslutni n- gen fremgår opkrævningen af gebyr for ( PBS -)betalinger, som et af elementerne. Opkrævningen af gebyr for bet a- linger forventedes at afstedkomme en indt ægt på min i- mum 1 mio. kr. ( jf. Mulighedskat alogets forslag A8). Økonomi- og IT-staben foreslår, at der fra 1. januar 2011 opkræves et administrationsgebyr for såvel PBS - betalinger som betalinger via FIK -kort (bet alinger fra borgere, virksomheder, mv. til kommunen. I daglig t ale betegnet girokort ). Der foreslås, grundet tek niske begrænsninger ved det eksisterende debitorsystem, o p- krævet 5 kr. for alle typer bet alinger i Hvorfor opkræves gebyr? Det foreslås, at der opkræves et administ rationsgebyr for samtlige betalinger, dækkende hhv. kom munens u d- gift til PBS, eller udgifter til porto, IT -leverandørudgifter i forbindelse med udskrivning og kuvertering af regning, FIK-kort og personaleressourcer ( f.eks. i forbindelse med rettelser af borgeres og virksomheders fejltastni n- S I D E 2

3 ger via netbankerne). I 2011 vil gebyrerne være ens, svarende til 5 kr. pr. betaling. I løbet af 2011 afklares det, om gebyret fra 2012 skal være differentieret, således at gebyret pr. PBS -betaling vil være 5 kr. pr. st k. og for FIK -betalinger 25, - kr. pr. stk. Dermed vil de faktiske administrati onsomkostninger blive dækket, og der vil skabes incitament for borgerne til at overgå til PBS -betalinger. Fra 2012 vil nyt debito r- system være i stand til at håndtere et differentieret g e- byr. Hvem opkræves gebyr? Adm inist rat ionsgebyret vil blive opkrævet p å alle betalinger hvor systemerne kan håndtere det (dog således undt aget underholdsbidrag, boligstøtte, boliglån, afdrag på restancer, Børn og voksne -systemregninger, miljøg e- byr og parkeringsafgift ). Grundlag I Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning fra 2 008, herunder supplement til gebyrvejledningen af 29. mart s 2010, fremgår, at der kan opkræves PBS -gebyr svarende til den gældende om kostning til PBS. Samtidig har Fo r- brugerombudsmanden i praksis accepteret, at der kan opkræves et betalingsgebyr (FIK -gebyr) på max 50 kr. Kommunens revision, Deloitte, har i foråret 2010 udtalt til Silkeborg Kommune, at opkrævningen af et admin i- strationsgebyr ikke ses at være i st rid med gældende regler. Økonomiske forhold Opkrævningen af administrationsgebyr forventes med det nuværende betalingsmønster og med start 1. januar at give den budgetterede indt ægt på 1 mio. kr. Beløbets faktiske størrelse vurderes ved de årlige bu d- getopfølgninger. Det fremgår af Silkeborg Byråds udtalelse af 30. nove m- ber 2011 til statsforvaltningen, at administrationsgebyret pålægges regninger vedrørende følgende opkrævningso m- råder: Opkrævning af ejendomsskat Opkrævning af betaling for daginstitutionsplads Opkrævning af for meget udbetalt børnetilskud, f a- milieydelse, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, med mindre det skyldes en beregningsfejl fra kommunens side. Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole S I D E 3

4 Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Opkrævning af husleje for leje af lokale på Kultu r- spinderiet (Silkeborg Kommunes udstillingsbygning, hvor udstillingslokaler udlejes til lokale kunstnere) Opkrævning af hhv. leje af lokaler på Den Kreative Skole (kommunen ejer skolen, hvo ri lokale kunstnere lejer sig ind), og opkrævning af betaling for u n- dervisning på Den Kreative Skole. Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Betaling for bådplads Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i ko m- munens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder på betaling af bøder vedr. ikke rettidig a f- levering af biblioteksmateriale Betaling af terminsydelser på tre erhvervsgrunde Byrådet påtænker ved etablering af Udbetaling Danmark at udvide området for administrationsgebyret til f.eks. også at omfatte opkrævningens af egenbetaling for kost og rengøring m.v. på ældreområdet. Administrationsgebyret dækker efter det oplyste delvis de administratio nsudgifter, som kommunen har i relation til håndtering af regninger, herunder porto eller udgifter til Nets (tidligere PBS), hvis regningen er tilmeldt betaling s- service. Da kommunen har udgifter i forbindelse med o p- krævning af hver rate, pålægges gebyret p r. rate. Byrådet henviser i sin udtalelse til, at grundlovens 43 stiller krav om kvalificeret lovhjemmel til opkrævninger med fiskale formål. For gebyrer og afgifter til dækning af forvaltningens omkostninger stilles efter byrådets opfa t- telse væsentligt svagere hjemmelskrav. Kommunale afg ø- relser og dispositioner, som kun har indirekte indflydelse på borgerens forhold, kræver normalt ikke udtrykkelig hjemmel, ligesom hjemmelskravet lempes, såfremt der f.eks. er tale om en serviceydelse, som kommunen ikke er forpligtet til at stille til rådighed, eller som borgeren ikke er forpligtet til at modtage. Byrådet anfører, at komm u- nen således efter dets opfattelse er berettiget til at o p- kræve administrationsgebyret, men ved sin oprindelige beslutning har anvendt forkert hjemmelsgrundlag ved at henvise til markedsføringslovens bestemmelser og Fo r- brugerombudsmandens vejledning i tilknytning hertil. Af byrådets udtalelse til statsforvaltningen fremgår, at kommunen forud for sin vedtagelse af administrationsg e- byret havde rådført sig med sin revision, der ikke anså S I D E 4

5 gebyret for stridende mod gældende regler. I en udtalelse fra august 2011 havde KL udtalt sig skeptisk omkring kommuners opkrævning af gebyrer. Til en anden kommune havde KL udtalt, at der ikke var hjemmel ti l at kræve gebyr for opkrævning af ejendomsskat, men KL havde ikke udtalt sig om hjemmelsgrundlaget for opkrævning på a n- dre områder. To byrådsmedlemmer stemte imod udtalelsen til statsfo r- valtningen. Af protokollen fremgår, at det ene af disse medlemmer mente, at administrationsgebyret er ulovligt. Det fremgår af Silkeborg Kommunes budget for 2012, at der også i år opkræves administrationsgebyr på 5 kr. pr. regning. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner. Det fremgår af kapitel VI i styrelsesloven 1. Tilsynet tager sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Hertil hører også uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. En af disse er legal i- tetsprincippet, hvorefter der som udgangspunkt skal være lovhjemmel for forvaltningsmyndigheders beslutninger, f.eks. kommunalbestyrelsers. Statsforvaltningen fører de r- imod ikke tilsyn med kommuners privatretlige dispositioner, for så vidt de ikke er i strid deres offentligretlige forpligtelser. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 4 8, stk. 3. Det betyder, at statsforvaltningens tilsyn normalt er afskåret, hvis en kommunal beslutning, disposition eller undladelse kan behandles af f.eks. det sociale nævn eller Ankestyre l- sen. 1. Som udgangspunkt skal der være lovhjemmel til komm u- nalbestyrelsers og andre forvaltningsmyndigheders b e- slutninger. Det fremgår af det uskrevne forvaltningsretlige 1 Lov om k ommunern es st yrel se, lov be kendtgø relse nr a f 1. n o- vembe r 2010 m ed senere ændringer. S I D E 5

6 legalitetsprincip 2. Som udgangspunkt skal forvaltning s- myndigheden kunne henvise til hjemmel i en af Folketi nget vedtaget lov. Visse beslutninger kan dog træffes med hjemmel i uskre v- ne regler, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne. Visse andre beslutninger kan træffes af kommunen alene i kraft af, at den er ansvarlig for institutioner mv., hvis drift beror på, at der fastsættes f.eks. ordensregler, åbnings tider mv., at der ansættes personale og træffes ledelsesmæssige b e- slutninger. Det kan udtrykkes sådan, at kravet til lovhjemlens styrke afhænger af, hvor indgribende den beslutning, forval t- ningsmyndigheden vil træffe, er for borgeren. Jo mere b e- slutningen bebyrder borgeren, desto sikrere hjemmel s- grundlag skal den have. Ud fra det synspunkt siges det undertiden, at hvis en kommunalbestyrelse vil pålægge en borger økonomiske byrder, skal det have udtrykkelig hjemmel i en af Folk e- tinget vedtaget lov 3. Når en lov henlægger et områdes administration til kommunerne, forudsættes det, at ko m- munerne afholder de administrative omkostninger, me d- mindre der er hjemmel til at overvælte dem på andre. He l- ler ikke dette synspunkt er dog uden modifikationer. Med henblik på den foreliggende sag lægger statsforval t- ningen følgende retsopfattelse til grund: Et administrationsgebyr eller anden økonomisk byrde må ikke pålægges i strid med lovbestemmelser. Et forbud kan være udtrykkeligt fastlagt i en lovbestemmelse, eller det kan fremgå ved fortolkning af den. Et gebyr må endvidere ikke pålægges ved en forval t- ningsmyndigheds beslutning med fiskalt formål, dvs. med det formål at skaffe myndigheden indtægter. Et sådant gebyr ville endog være i strid med grundlovens 43: Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller n o- get st atslån opt ages uden ifølge lov. I et stort og stigende antal love er der udtrykkelig hje m- mel til, at kommuner opkræver betaling for ydelser. Det gælder ikke alene egentlige serviceydelser, f.eks. dagi n- stitutioner for børn. Også for løsning af visse administr a- tive opgaver kan eller skal kommuner tage sig betalt. Der 2 Der kan h erom f.eks. h envises t il J en s Gard e m.fl. s For valtningsret, Almindelige Emner, side 172 ff. 3 Se f.ek s. F or valtningsr e t, Almindelige Emner, si d e 193 ff. S I D E 6

7 gælder regler om gebyrer inden for f.eks. bygge - og miljølovgivningen, ligesom der er hjemmel til at opkræve gebyr for ejendomsoplysninger og for overskridelse af lånetiden på biblioteket. Man kan ikke herfra med sikkerhed slutte modsætningsvis, således at gebyrpålæg er udelukket i tilfælde, hvor lovg i- ver ikke har givet udtrykkelig gebyrhjemmel. Men efterhånden som lovgivning om gebyrpålæg bliver mere almi n- delig, vil det oftere give anledning til den antagelse, at lovgivningsmagten ved på et område at undlade at hjemle gebyrkrav har udelukket, at sådanne krav kan stilles. Det gælder i særdeleshed, hvis der er indført gebyrhjemmel på beslægtede områder, men ikke på netop det, som der aktuelt er tale om. Hvis et sagsområde hyppigt giver anledning til lovgivningsmagtens opmærksomhed, eller hvis loven på området nylig er ændret, uden a t det har givet anledning til, at gebyrhjemmel er indsat, vil det tale for, at gebyropkrævning dermed er udelukket. Det anses for lovligt at opkræve betaling for visse facilit e- ter og serviceydelser, der ikke er lovpligtige, men som kommuner stiller til rådighed for borgerne i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Der kan f.eks. være tale om museer og idrætsanlæg. Er der tale om at stille ydelser til rådighed i konkurrence med andre udbydere, er komm u- nen normalt ikke blot berettiget, men tillige forpligtet t il at kræve sig betalt herfor. I nogle tilfælde har kommuner fastlagt gebyrer og ligne n- de uden lovhjemmel med det formål at fremkalde en a l- ment anerkendt, ønsket adfærd hos borgere eller vir k- somheder 4. Det gælder f.eks. gebyrer ved for sen aflev e- ring af lånte biblioteksmaterialer, bygherrers indbetaling til en parkeringsfond og kommuners udfyldelse af eje n- domsskemaer til brug ved borgeres ejendomshandler. Det er afgifter, som kommuner oprindelig har opkrævet uden udtrykkelig lovhjemmel, men som senere er blevet lovhjemlet. Det kan måske antages, at gebyrer med tilsv a- rende almene formål, der ikke er lovstridige og ikke har fiskale formål, vil blive anset for tilladelige også i fremt i- dige tilfælde. Ved vurderingen af, om et ulovhjemlet gebyr er tilladeligt, vil det indgå, hvor nødvendig den gebyrbelagte ydelse er for modtageren, eventuelt om det er pligtmæssigt at mo d- tage den. Det vil også indgå i overvejelsen, om det behov, borgeren søger dækket hos kommunen, alternativt kunne være dækket ad anden vej, eve ntuelt mod betaling. 4 Om d isse bet ragt ninger kan f.eks. henvi se s t il Bent Christen sens F orvaltnin gsr et op gave r, hjemmel, or ganisation, 1997, side 268 ff. S I D E 7

8 2. Silkeborg Byråds gebyrvedtagelse skete på baggrund af markedsføringsloven 5 og vejledninger udstedt af Forbr u- gerombudsmanden i tilknytning hertil. Markedsføringsloven er efter sin tilblivelseshistorie og sit formål at betragte som en begrænsning på den aftalefr i- hed, der gælder på markedet for varer og ydelser. Den sætter grænser for erhvervsdrivendes, herunder offentlige erhvervsdrivendes handlefrihed. De vejledninger af 2008 og 2010 fra Forbrugerombudsmanden, som byrådet henv i- ste til, beskriver grænserne for, hvilke gebyrer erhverv s- drivende kan afkræve de kunder, som de har indgået aft a- le med. Som statsforvaltningen opfatter det, giver markedsf ø- ringsloven og vejledningerne altså ikke hjemmel hverken for private erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder til at foretage noget, som de ikke i forvejen har hjemmel til. Markedsføringsloven og vejledningerne sætter tvært i- mod grænser for, hvad disse aktører må gøre på grundlag af den hjemmel i aftale eller lov de allerede har for deres virke. Statsforvaltningen forstår byrådets høringssvar af 30. n o- vember 2011 således, at byrådet har frafaldet sin henvi s- ning til markedsføringsloven og tilknyttede vejledninger som hjemmel for gebyrvedtagelsen. I stedet har byrådet henvist til andet hjemmelsgrundlag. Statsforvaltningen forholder sig i det følgende til, hvorvidt gebyrvedtagelsen kan anses for lovligt hjemlet på andet grundlag end det, byrådet oprindeligt påberåbte sig. 3. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for eje n- domsskatteopkrævninger. Lov om kommunal ejendomsskat 6 giver kommunalbestyre l- sen hjemmel til at opkræve grundskyld og dækningsafgift. Inden for de rammer, loven giver, fastsætter kommuna l- bestyrelsen selv skatternes størrelse som en procentdel af værdier, der beregnes efter ret detaljerede regler i loven. Kommunalbestyrelsen kan altså selv inden for de givne rammer bestemme provenuet af sin ejendomsskat. 5 Lo vb ek endtgø relse n r. 5 8 a f 20. januar Lovb ek endtgø relse nr. 1006a f 26. okt o ber 2009 med senere ændri n- ger. S I D E 8

9 Lovens kapitel V fastlægger også ret detaljerede regler om ejendomsskatternes forfaldstid og erlæggelse mv. Bl.a. fremgår det af 27, at kommunalbestyrelsen selv kan b e- slutte, i hvor mange rater den årlige ejendomsskat skal betales; antallet skal være mindst 2, men der er ingen ø v- re grænse. Bestemmelsen fastlægger virkningen af ove r- skridelse af betalingsfrist en. Lovens 30 A indeholder hjemmel til, at kommunen opkræver gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Lovens bestemmelser indeholder derimod ikke hjemmel for opkrævning af et administrationsgebyr. Ejeren af en fast ejendom har efter det oplyste ikke mulighed for at undgå det administrationsgebyr, som byr å- det har besluttet. Det vil sige, at gebyret reelt kan sid e- stilles med en forhøjelse af den af kommunalbestyrelsen fastsatte sats for ejendomsskat og dækningsafgift, blot med et fast beløb pr. regning, ikke differentieret som e f- ter lovens regler for ejendomsskattens beregning. I betragtning, at, af ejendomsskatteloven indeholder så detaljerede regler om skatternes beregning og opkræ v- ning, finder statsforvaltningen det mest nærliggende at anse reglerne for udtømmende, således at forstå, at en kommunalbestyrelse ikke ud over de handlebeføjelser, l o- ven udtrykkeligt har tillagt den, uden udtrykkelig lo v- hjemmel kan påføre ejere af fast ejendom yderligere øk o- nomiske byrder i tilknytning til skatt en og dens opkrævning. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på ejendomsskat er ulo v- lig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Det fremgår af byrådets beslutningsproces, at kommunen ved sin vedtag else i oktober 2010 overvejede at indføre differentierede satser for gebyret, således at de betalende tilskyndes til at benytte den af flere mulige betalingsm å- der, som er mindst omkostningskrævende for kommunen. Statsforvaltningen har med foranstående udt alelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 4. Silkeborg Byråd opkræver administrat ionsgebyr for o p- krævning af betaling for daginstitutionsplads. S I D E 9

10 Dagtilbudsloven 7 indeholder følgende bestemmelser: 31 Kommunalbest yrelsen i opholdskommunen skal g i- ve forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud e f- ter 19, st k. 2-4, og 21, stk. 2, i opholdskommunen. St k.2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. 32 Tilskud efter 31, st k. 1, til forældre med børn i komm unale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, st k. 2-4, skal udgøre mindst 75 pct. og fo r- ældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter opgjort efter st k. 2. St k.2. Ved opt agelse i komm unale, selvejende og udlic i- terede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, fastsættes komm unalbest yrelse ns tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter stk. 1 på grundlag af de budgetterede brutt o- drift sudgifter for ophold i daginstit utioner, jf. stk. 5, eksklusive udgifter til et sun dt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, og ejendom sudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. St k.5. Ved optagelse i komm unale, selvejende eller udl i- citerede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, beregnes komm unalbest yrelsens tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter st k. 2 og 4 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstit ution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede brutt o- drift sudgifter for daginstitutioner af samme type i ko m- munen. 98 Komm unalbest yrelsen afholder endeligt udgifter til tilsyn og administ ration, der påhviler kom munalbest y- relsen efter denne lov. St k.2. Komm unalbestyrelsen afholder endeligt udgifter efter denne lov, medmindre andet er fastsat i lovens b e- stemmelser. Forældrebetalingen kan således efter lovens regel højst andrage 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Grundl a- get for forældrebetalingens beregning er ikke i alle he n- seender utvivlsomt. Efter statsforvaltningens opfattelse er kommunens omkostning ved opkrævning af forældrebet a- ling dog en sådan administrativ omkostning, som efter 98 ikke kan indregnes i forældrebetalingen. Loven indeholder i øvrigt ret detaljerede bestemmelser om forældrenes betaling af daginstitutionsudgifter. Det bemærkes også, at spørgsmålet om forældrebeta lingens størrelse jævnligt påkalder sig politisk opmærksomhed i 7 Lov om d ag-, fritids- o g klubt ilbud m.v. t il bø rn og unge, lov b e- kendtgø relse nr. 668 a f 1 7. juni S I D E 10

11 Folketinget. På den baggrund finder statsforvaltningen, at det måtte kræve udtrykkelig lovhjemmel, hvis en komm une ud over forældrebetalingen skulle kunne afkræve fo rældre regningsgebyr i forbindelse med deres børns brug af kommunens daginstitutioner. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på forældrebetaling for daginstitutionsplads er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen har med foranstående udtalelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 5. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af for meget udbetalt børnetilskud, familieyde l- se, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, medmi n- dre udbetalingen skyldes en beregningsfejl fra komm u- nens side. Statsforvaltningen har ikke til brug for denne udtalelse gennemgået samtlige de lovområder, der vedrører denne del af byrådets gebyrvedtagelse. Men følgende bemærkes: Retssikkerhedslovens 8 15 har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommune n skal planlægge og udføre sin vir k- somhed på det sociale og sundhedsm æssige område e f- ter den sociale lovgivning. Loven indeholder derudover nogle bestemmelser om tilb a- gebetaling af sociale ydelser mv., men ikke bestemmelser om administrationsgebyr. Lov om aktiv socialpolitik 9 99 lyder: Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til administration i ø v- rigt, herunder lægeerklæringer m.v. 8 Lo v om ret s sikkerh ed o g administration på d et sociale område, l o v- bek endtgø relse nr. 656 af 15. juni L ovb ek endtgø relse nr a f 1. o kt ob er 2009 m ed s enere ændri n- ger. S I D E 11

12 Bestemmelsen står i lovens kapitel 14, der har overskri f- ten Finansiering mv., men indeholder ikke bestemme lser om administrationsgebyr. Lovens kapitel 12 ( 91-97) omhandler en række tilfæ lde, hvor kommunen skal eller kan træffe afgørelse om ti lbagebetaling af sociale ydelser mv. Der ses ikke at være fastsat regler, der kan danne grundlag for opkrævning af administrationsgebyr hos de pågældende borgere. Det fremgår af f.eks. 10 c, stk. 12, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10, at [e]t tilbagebetalingskrav efter st k. 11 gennemføres ved en tilbagebetalingsordning. Fast sættelse af t ilbagebet a- lingsordning og inddrivelse af gæld sker efter reglerne i lov om aktiv socialpolit ik. I betragtning af den relativt intensive lovregulering af spørgsmålet om tilbagebetalingskrav finder statsforval t- ningen, at en kommunalbestyrelse ikke på ulovbestemt grundlag kan beslutte at opkræve et gebyr i de tilfælde, hvor en borger tilsendes en opkrævning på tilbagebetaling af en social ydelse mv. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds op - krævning af gebyr for tilbagebetalingskrav som de o m- handlede er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. 6. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af leje af kommunalt ejede lokaler, bådpladser og erhvervsgrunde. Statsforvaltningen o pfatter kommunens udtalelse herom sådan, at der her er tale om udlejning af kommunalt ejede ejendomme og faciliteter i henhold til aftale med lejere. Statsforvaltningen lægger til grund, at der er tale om retshandler gennemført ved aftale, uden at forholde ne udspringer af kommunens lovbestemte forpligtelser eller o p- gaver. En kommunalbestyrelse, der vil afhænde eller udleje fo r- muegoder, er som udgangspunkt stillet på samme måde som en privat i tilsvarende situation. Dog skal kommuna l- bestyrelsen efter de usk revne kommunalfuldmagtsregler 10 Lo vb ek endtgø relse n r a f 14. ma j 2009 med senere ændringer. S I D E 12

13 som hovedregel sørge for i disse situationer at opnå ma r- kedspris for de goder der sælges eller udlejes. Det beror således i disse situationer på kommunens aftale med køber eller lejer, hvorvidt kommunen kan opkræve administrationsgebyr ved opkrævning af leje eller andre betalinger. Statsforvaltningen fører som nævnt ikke tilsyn med kommunens privatretlige handlen. Den fører heller i k- ke tilsyn med kommunens overholdelse af de grænser for sådan handlen, der måtte følge af f.eks. markedsføring s- loven. 7. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder bøder ved ikke rettidig aflevering af biblioteksmateriale. Biblioteksloven 11 indeholder i sit kapitel 3 en række b e- stemmelser om gebyrer mv. Bl.a. har 21 følgende or d- lyd: Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af l å- netiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lån e- tid, og som afleveres samlet, dog h øjst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskride l- sen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan opkræve et administrationsgebyr, der ligger ud over de højestesatser, som biblioteksloven indeholder. Statsforvaltningen har ikke fornøden anledning til at tage stilling til, om kommunen lovligt kan opkræve et admin i- strationsgebyr, i fald kommunen benytter lavere satser end bibliotekslovens maksimum. 8. Statsforvaltningen har ikke i kommunens udtalelse forn ø- dent grundlag for at tage stilling til lovlighed en af gebyropkrævningen i de øvrige situationer, hvori den ifølge u d- talelsen finder sted. Statsforvaltningen beder sig orient e- ret nærmere om lovgrundlaget for byrådets beslutning, 11 Lo v om bi bliot eks virksomhed, lovb ekendtgø re lse nr. 914 a f 20. a u- gust 2008 med s ener e æ ndringer. S I D E 13

14 hvis det fortsat ønsker at opkræve administrationsgebyr, for så vidt angår Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i kommunens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Statsforvaltningen finder sammenfattende, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på re g- ninger i en række tilfælde er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen anmoder om byrådets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Det bedes meddelt, hvis udtalelsen ikke kan ventes senest to måneder fra i dag. Advokat Poul Gudberg orienteres ved kopi af denne udt a- lelse. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på Venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 14

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang

Vedrørende lukning af børnehaven Højvang 14-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende lukning af børnehaven Højvang Du har den 15. marts 2010 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner

Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution. Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Statsforvaltningens udtalelse til en privat daginstitution 2016-2 7 4 2 3 Dato: 12-12-2016 Henvendelse vedrørende Dragør Kommune - bygningstilskud til privatinstitutioner Du har som bestyrelsesformand

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr

Statsforvaltningens udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Statsforvaltningens udtalelse til en advokat 2014-224397 Dato: 30-11-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommune om opkrævning af gebyr Du har den 5. august 2014 rettet henvendelse til Folketingets

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd

Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd Statsforvaltningens brev af 24. juni 2009 til et pårørenderåd 24-06- 2009 Statsforvaltningen har via Det Sociale Nævn modtaget din henvendelse på vegne af Pårørenderådet på Hovedgården af 25. juli 2007

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg. Sendt pr. e-post

Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg. Sendt pr. e-post Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg Sendt pr. e-post 03-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Ivo Petersen, Sætting Strandvej 28, 5700 Svendborg, vedrørende ejendommen matr.nr. 15-b, Skt. Jørgens, Svendborg

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 07-07- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Sagsbehandlingsfrister på det sociale område A har den 11. juni 2010 henvendt sig til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommune r- ne i Midtjylland.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: 25-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har ved e-mail af 14. september 2011 rettet henve n- delse til Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere