Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger"

Transkript

1 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Poul Gu d- berg gjorde statsforvaltningen opmærksom på, at Silk e- borg Byråd havde besluttet fra 1. januar 2011 at opkræve 5 kr. i administrationsgebyr ved udsendelse af alle re g- ninger til borgere og virksomheder. Kommunen havde a n- givelig på Poul Gudbergs forespørgsel oplyst, at hjemlen for gebyrkravet var Forbrugerombudsmandens vejledning udarbejdet i relation til markedsføring slovens 15. Statsforvaltningen anmodede derfor den 22. august 2011 Silkeborg Kommunalbestyrelse om en udtalelse, herunder om hjemmelsgrundlaget for opkrævning af gebyret. Silkeborg Byråd behandlede sagen i møde den 28. nove m- ber 2011 og afgav til statsforvaltningen udtalelse af 30. november Byrådet redegjorde for gebyrvedtagelsen, som var en del af byrådets vedtagelse af kommunens budget for Vedtagelsen var sket på baggrund af markedsføringsl o- vens bestemmelser og Forbrugerombudsmandens geby r- vejledning fra 2008 som suppleret den 29. marts Byrådet tilkendegav, at gebyrvedtagelsen ikke var sket på korrekt hjemmelsgrundlag. I stedet for at henvise til ma r- kedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens vejledning burde kommunen, anføres det, hav e henvist til, at kommuner kan opkræve gebyrer og afgifter til dækning af sine omkostninger på et lempeligere hjemmelsgrundlag end det, der kræves ved opkrævning med fiskalt formål. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G

2 Poul Gudberg kommenterede Silkeborg Byråds udtalelse i brav af 1. december 2011 til statsforvaltningen. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på regninger i en række ti l- fælde er ulovlig. Statsforvaltningen anmoder om byråd ets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Her redegøres nærmere for statsforvaltningens konklus i- on: Sagsfremstilling Silkeborg Byråd vedtog den 11. oktober 2010 ved 2. b e- handling kommunens budget for Den takstoversigt, der indgik i budgettet, indeholdt bl.a. et administration s- gebyr for betaling af regninger på 5 kr. Budgetvedtagelsen skete på grundlag af bl.a. økonomiu d- valgets indstilling fra møde den 4. oktober 2011, punkt 358. Nævnte gebyr indgik i indstillingen. På samme møde havde punkt 357 overskriften Orientering om opkrævning af administrationsgebyr Af dagsordensteksten her fremgik bl.a.: Økonomiudvalget vedt og på sit møde 3. maj 2010 ford e- lingen af de 43 mio. kr. i besparelser, der skulle indgå i Økonomiudvalgets b udget forslag for Af beslutni n- gen fremgår opkrævningen af gebyr for ( PBS -)betalinger, som et af elementerne. Opkrævningen af gebyr for bet a- linger forventedes at afstedkomme en indt ægt på min i- mum 1 mio. kr. ( jf. Mulighedskat alogets forslag A8). Økonomi- og IT-staben foreslår, at der fra 1. januar 2011 opkræves et administrationsgebyr for såvel PBS - betalinger som betalinger via FIK -kort (bet alinger fra borgere, virksomheder, mv. til kommunen. I daglig t ale betegnet girokort ). Der foreslås, grundet tek niske begrænsninger ved det eksisterende debitorsystem, o p- krævet 5 kr. for alle typer bet alinger i Hvorfor opkræves gebyr? Det foreslås, at der opkræves et administ rationsgebyr for samtlige betalinger, dækkende hhv. kom munens u d- gift til PBS, eller udgifter til porto, IT -leverandørudgifter i forbindelse med udskrivning og kuvertering af regning, FIK-kort og personaleressourcer ( f.eks. i forbindelse med rettelser af borgeres og virksomheders fejltastni n- S I D E 2

3 ger via netbankerne). I 2011 vil gebyrerne være ens, svarende til 5 kr. pr. betaling. I løbet af 2011 afklares det, om gebyret fra 2012 skal være differentieret, således at gebyret pr. PBS -betaling vil være 5 kr. pr. st k. og for FIK -betalinger 25, - kr. pr. stk. Dermed vil de faktiske administrati onsomkostninger blive dækket, og der vil skabes incitament for borgerne til at overgå til PBS -betalinger. Fra 2012 vil nyt debito r- system være i stand til at håndtere et differentieret g e- byr. Hvem opkræves gebyr? Adm inist rat ionsgebyret vil blive opkrævet p å alle betalinger hvor systemerne kan håndtere det (dog således undt aget underholdsbidrag, boligstøtte, boliglån, afdrag på restancer, Børn og voksne -systemregninger, miljøg e- byr og parkeringsafgift ). Grundlag I Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning fra 2 008, herunder supplement til gebyrvejledningen af 29. mart s 2010, fremgår, at der kan opkræves PBS -gebyr svarende til den gældende om kostning til PBS. Samtidig har Fo r- brugerombudsmanden i praksis accepteret, at der kan opkræves et betalingsgebyr (FIK -gebyr) på max 50 kr. Kommunens revision, Deloitte, har i foråret 2010 udtalt til Silkeborg Kommune, at opkrævningen af et admin i- strationsgebyr ikke ses at være i st rid med gældende regler. Økonomiske forhold Opkrævningen af administrationsgebyr forventes med det nuværende betalingsmønster og med start 1. januar at give den budgetterede indt ægt på 1 mio. kr. Beløbets faktiske størrelse vurderes ved de årlige bu d- getopfølgninger. Det fremgår af Silkeborg Byråds udtalelse af 30. nove m- ber 2011 til statsforvaltningen, at administrationsgebyret pålægges regninger vedrørende følgende opkrævningso m- råder: Opkrævning af ejendomsskat Opkrævning af betaling for daginstitutionsplads Opkrævning af for meget udbetalt børnetilskud, f a- milieydelse, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, med mindre det skyldes en beregningsfejl fra kommunens side. Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole S I D E 3

4 Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Opkrævning af husleje for leje af lokale på Kultu r- spinderiet (Silkeborg Kommunes udstillingsbygning, hvor udstillingslokaler udlejes til lokale kunstnere) Opkrævning af hhv. leje af lokaler på Den Kreative Skole (kommunen ejer skolen, hvo ri lokale kunstnere lejer sig ind), og opkrævning af betaling for u n- dervisning på Den Kreative Skole. Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Betaling for bådplads Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i ko m- munens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder på betaling af bøder vedr. ikke rettidig a f- levering af biblioteksmateriale Betaling af terminsydelser på tre erhvervsgrunde Byrådet påtænker ved etablering af Udbetaling Danmark at udvide området for administrationsgebyret til f.eks. også at omfatte opkrævningens af egenbetaling for kost og rengøring m.v. på ældreområdet. Administrationsgebyret dækker efter det oplyste delvis de administratio nsudgifter, som kommunen har i relation til håndtering af regninger, herunder porto eller udgifter til Nets (tidligere PBS), hvis regningen er tilmeldt betaling s- service. Da kommunen har udgifter i forbindelse med o p- krævning af hver rate, pålægges gebyret p r. rate. Byrådet henviser i sin udtalelse til, at grundlovens 43 stiller krav om kvalificeret lovhjemmel til opkrævninger med fiskale formål. For gebyrer og afgifter til dækning af forvaltningens omkostninger stilles efter byrådets opfa t- telse væsentligt svagere hjemmelskrav. Kommunale afg ø- relser og dispositioner, som kun har indirekte indflydelse på borgerens forhold, kræver normalt ikke udtrykkelig hjemmel, ligesom hjemmelskravet lempes, såfremt der f.eks. er tale om en serviceydelse, som kommunen ikke er forpligtet til at stille til rådighed, eller som borgeren ikke er forpligtet til at modtage. Byrådet anfører, at komm u- nen således efter dets opfattelse er berettiget til at o p- kræve administrationsgebyret, men ved sin oprindelige beslutning har anvendt forkert hjemmelsgrundlag ved at henvise til markedsføringslovens bestemmelser og Fo r- brugerombudsmandens vejledning i tilknytning hertil. Af byrådets udtalelse til statsforvaltningen fremgår, at kommunen forud for sin vedtagelse af administrationsg e- byret havde rådført sig med sin revision, der ikke anså S I D E 4

5 gebyret for stridende mod gældende regler. I en udtalelse fra august 2011 havde KL udtalt sig skeptisk omkring kommuners opkrævning af gebyrer. Til en anden kommune havde KL udtalt, at der ikke var hjemmel ti l at kræve gebyr for opkrævning af ejendomsskat, men KL havde ikke udtalt sig om hjemmelsgrundlaget for opkrævning på a n- dre områder. To byrådsmedlemmer stemte imod udtalelsen til statsfo r- valtningen. Af protokollen fremgår, at det ene af disse medlemmer mente, at administrationsgebyret er ulovligt. Det fremgår af Silkeborg Kommunes budget for 2012, at der også i år opkræves administrationsgebyr på 5 kr. pr. regning. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Midtjylland fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner. Det fremgår af kapitel VI i styrelsesloven 1. Tilsynet tager sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 48, stk. 1. Hertil hører også uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. En af disse er legal i- tetsprincippet, hvorefter der som udgangspunkt skal være lovhjemmel for forvaltningsmyndigheders beslutninger, f.eks. kommunalbestyrelsers. Statsforvaltningen fører de r- imod ikke tilsyn med kommuners privatretlige dispositioner, for så vidt de ikke er i strid deres offentligretlige forpligtelser. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag, jf. styrelseslovens 4 8, stk. 3. Det betyder, at statsforvaltningens tilsyn normalt er afskåret, hvis en kommunal beslutning, disposition eller undladelse kan behandles af f.eks. det sociale nævn eller Ankestyre l- sen. 1. Som udgangspunkt skal der være lovhjemmel til komm u- nalbestyrelsers og andre forvaltningsmyndigheders b e- slutninger. Det fremgår af det uskrevne forvaltningsretlige 1 Lov om k ommunern es st yrel se, lov be kendtgø relse nr a f 1. n o- vembe r 2010 m ed senere ændringer. S I D E 5

6 legalitetsprincip 2. Som udgangspunkt skal forvaltning s- myndigheden kunne henvise til hjemmel i en af Folketi nget vedtaget lov. Visse beslutninger kan dog træffes med hjemmel i uskre v- ne regler, f.eks. kommunalfuldmagtsreglerne. Visse andre beslutninger kan træffes af kommunen alene i kraft af, at den er ansvarlig for institutioner mv., hvis drift beror på, at der fastsættes f.eks. ordensregler, åbnings tider mv., at der ansættes personale og træffes ledelsesmæssige b e- slutninger. Det kan udtrykkes sådan, at kravet til lovhjemlens styrke afhænger af, hvor indgribende den beslutning, forval t- ningsmyndigheden vil træffe, er for borgeren. Jo mere b e- slutningen bebyrder borgeren, desto sikrere hjemmel s- grundlag skal den have. Ud fra det synspunkt siges det undertiden, at hvis en kommunalbestyrelse vil pålægge en borger økonomiske byrder, skal det have udtrykkelig hjemmel i en af Folk e- tinget vedtaget lov 3. Når en lov henlægger et områdes administration til kommunerne, forudsættes det, at ko m- munerne afholder de administrative omkostninger, me d- mindre der er hjemmel til at overvælte dem på andre. He l- ler ikke dette synspunkt er dog uden modifikationer. Med henblik på den foreliggende sag lægger statsforval t- ningen følgende retsopfattelse til grund: Et administrationsgebyr eller anden økonomisk byrde må ikke pålægges i strid med lovbestemmelser. Et forbud kan være udtrykkeligt fastlagt i en lovbestemmelse, eller det kan fremgå ved fortolkning af den. Et gebyr må endvidere ikke pålægges ved en forval t- ningsmyndigheds beslutning med fiskalt formål, dvs. med det formål at skaffe myndigheden indtægter. Et sådant gebyr ville endog være i strid med grundlovens 43: Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller n o- get st atslån opt ages uden ifølge lov. I et stort og stigende antal love er der udtrykkelig hje m- mel til, at kommuner opkræver betaling for ydelser. Det gælder ikke alene egentlige serviceydelser, f.eks. dagi n- stitutioner for børn. Også for løsning af visse administr a- tive opgaver kan eller skal kommuner tage sig betalt. Der 2 Der kan h erom f.eks. h envises t il J en s Gard e m.fl. s For valtningsret, Almindelige Emner, side 172 ff. 3 Se f.ek s. F or valtningsr e t, Almindelige Emner, si d e 193 ff. S I D E 6

7 gælder regler om gebyrer inden for f.eks. bygge - og miljølovgivningen, ligesom der er hjemmel til at opkræve gebyr for ejendomsoplysninger og for overskridelse af lånetiden på biblioteket. Man kan ikke herfra med sikkerhed slutte modsætningsvis, således at gebyrpålæg er udelukket i tilfælde, hvor lovg i- ver ikke har givet udtrykkelig gebyrhjemmel. Men efterhånden som lovgivning om gebyrpålæg bliver mere almi n- delig, vil det oftere give anledning til den antagelse, at lovgivningsmagten ved på et område at undlade at hjemle gebyrkrav har udelukket, at sådanne krav kan stilles. Det gælder i særdeleshed, hvis der er indført gebyrhjemmel på beslægtede områder, men ikke på netop det, som der aktuelt er tale om. Hvis et sagsområde hyppigt giver anledning til lovgivningsmagtens opmærksomhed, eller hvis loven på området nylig er ændret, uden a t det har givet anledning til, at gebyrhjemmel er indsat, vil det tale for, at gebyropkrævning dermed er udelukket. Det anses for lovligt at opkræve betaling for visse facilit e- ter og serviceydelser, der ikke er lovpligtige, men som kommuner stiller til rådighed for borgerne i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Der kan f.eks. være tale om museer og idrætsanlæg. Er der tale om at stille ydelser til rådighed i konkurrence med andre udbydere, er komm u- nen normalt ikke blot berettiget, men tillige forpligtet t il at kræve sig betalt herfor. I nogle tilfælde har kommuner fastlagt gebyrer og ligne n- de uden lovhjemmel med det formål at fremkalde en a l- ment anerkendt, ønsket adfærd hos borgere eller vir k- somheder 4. Det gælder f.eks. gebyrer ved for sen aflev e- ring af lånte biblioteksmaterialer, bygherrers indbetaling til en parkeringsfond og kommuners udfyldelse af eje n- domsskemaer til brug ved borgeres ejendomshandler. Det er afgifter, som kommuner oprindelig har opkrævet uden udtrykkelig lovhjemmel, men som senere er blevet lovhjemlet. Det kan måske antages, at gebyrer med tilsv a- rende almene formål, der ikke er lovstridige og ikke har fiskale formål, vil blive anset for tilladelige også i fremt i- dige tilfælde. Ved vurderingen af, om et ulovhjemlet gebyr er tilladeligt, vil det indgå, hvor nødvendig den gebyrbelagte ydelse er for modtageren, eventuelt om det er pligtmæssigt at mo d- tage den. Det vil også indgå i overvejelsen, om det behov, borgeren søger dækket hos kommunen, alternativt kunne være dækket ad anden vej, eve ntuelt mod betaling. 4 Om d isse bet ragt ninger kan f.eks. henvi se s t il Bent Christen sens F orvaltnin gsr et op gave r, hjemmel, or ganisation, 1997, side 268 ff. S I D E 7

8 2. Silkeborg Byråds gebyrvedtagelse skete på baggrund af markedsføringsloven 5 og vejledninger udstedt af Forbr u- gerombudsmanden i tilknytning hertil. Markedsføringsloven er efter sin tilblivelseshistorie og sit formål at betragte som en begrænsning på den aftalefr i- hed, der gælder på markedet for varer og ydelser. Den sætter grænser for erhvervsdrivendes, herunder offentlige erhvervsdrivendes handlefrihed. De vejledninger af 2008 og 2010 fra Forbrugerombudsmanden, som byrådet henv i- ste til, beskriver grænserne for, hvilke gebyrer erhverv s- drivende kan afkræve de kunder, som de har indgået aft a- le med. Som statsforvaltningen opfatter det, giver markedsf ø- ringsloven og vejledningerne altså ikke hjemmel hverken for private erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder til at foretage noget, som de ikke i forvejen har hjemmel til. Markedsføringsloven og vejledningerne sætter tvært i- mod grænser for, hvad disse aktører må gøre på grundlag af den hjemmel i aftale eller lov de allerede har for deres virke. Statsforvaltningen forstår byrådets høringssvar af 30. n o- vember 2011 således, at byrådet har frafaldet sin henvi s- ning til markedsføringsloven og tilknyttede vejledninger som hjemmel for gebyrvedtagelsen. I stedet har byrådet henvist til andet hjemmelsgrundlag. Statsforvaltningen forholder sig i det følgende til, hvorvidt gebyrvedtagelsen kan anses for lovligt hjemlet på andet grundlag end det, byrådet oprindeligt påberåbte sig. 3. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for eje n- domsskatteopkrævninger. Lov om kommunal ejendomsskat 6 giver kommunalbestyre l- sen hjemmel til at opkræve grundskyld og dækningsafgift. Inden for de rammer, loven giver, fastsætter kommuna l- bestyrelsen selv skatternes størrelse som en procentdel af værdier, der beregnes efter ret detaljerede regler i loven. Kommunalbestyrelsen kan altså selv inden for de givne rammer bestemme provenuet af sin ejendomsskat. 5 Lo vb ek endtgø relse n r. 5 8 a f 20. januar Lovb ek endtgø relse nr. 1006a f 26. okt o ber 2009 med senere ændri n- ger. S I D E 8

9 Lovens kapitel V fastlægger også ret detaljerede regler om ejendomsskatternes forfaldstid og erlæggelse mv. Bl.a. fremgår det af 27, at kommunalbestyrelsen selv kan b e- slutte, i hvor mange rater den årlige ejendomsskat skal betales; antallet skal være mindst 2, men der er ingen ø v- re grænse. Bestemmelsen fastlægger virkningen af ove r- skridelse af betalingsfrist en. Lovens 30 A indeholder hjemmel til, at kommunen opkræver gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private. Lovens bestemmelser indeholder derimod ikke hjemmel for opkrævning af et administrationsgebyr. Ejeren af en fast ejendom har efter det oplyste ikke mulighed for at undgå det administrationsgebyr, som byr å- det har besluttet. Det vil sige, at gebyret reelt kan sid e- stilles med en forhøjelse af den af kommunalbestyrelsen fastsatte sats for ejendomsskat og dækningsafgift, blot med et fast beløb pr. regning, ikke differentieret som e f- ter lovens regler for ejendomsskattens beregning. I betragtning, at, af ejendomsskatteloven indeholder så detaljerede regler om skatternes beregning og opkræ v- ning, finder statsforvaltningen det mest nærliggende at anse reglerne for udtømmende, således at forstå, at en kommunalbestyrelse ikke ud over de handlebeføjelser, l o- ven udtrykkeligt har tillagt den, uden udtrykkelig lo v- hjemmel kan påføre ejere af fast ejendom yderligere øk o- nomiske byrder i tilknytning til skatt en og dens opkrævning. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på ejendomsskat er ulo v- lig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Det fremgår af byrådets beslutningsproces, at kommunen ved sin vedtag else i oktober 2010 overvejede at indføre differentierede satser for gebyret, således at de betalende tilskyndes til at benytte den af flere mulige betalingsm å- der, som er mindst omkostningskrævende for kommunen. Statsforvaltningen har med foranstående udt alelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 4. Silkeborg Byråd opkræver administrat ionsgebyr for o p- krævning af betaling for daginstitutionsplads. S I D E 9

10 Dagtilbudsloven 7 indeholder følgende bestemmelser: 31 Kommunalbest yrelsen i opholdskommunen skal g i- ve forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud e f- ter 19, st k. 2-4, og 21, stk. 2, i opholdskommunen. St k.2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter. 32 Tilskud efter 31, st k. 1, til forældre med børn i komm unale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter 19, st k. 2-4, skal udgøre mindst 75 pct. og fo r- ældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter opgjort efter st k. 2. St k.2. Ved opt agelse i komm unale, selvejende og udlic i- terede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, fastsættes komm unalbest yrelse ns tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter stk. 1 på grundlag af de budgetterede brutt o- drift sudgifter for ophold i daginstit utioner, jf. stk. 5, eksklusive udgifter til et sun dt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1, og ejendom sudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse. St k.5. Ved optagelse i komm unale, selvejende eller udl i- citerede daginstit utioner efter 19, st k. 2-4, beregnes komm unalbest yrelsens tilskud og forældrenes egenbet a- ling efter st k. 2 og 4 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for den enkelte daginstit ution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede brutt o- drift sudgifter for daginstitutioner af samme type i ko m- munen. 98 Komm unalbest yrelsen afholder endeligt udgifter til tilsyn og administ ration, der påhviler kom munalbest y- relsen efter denne lov. St k.2. Komm unalbestyrelsen afholder endeligt udgifter efter denne lov, medmindre andet er fastsat i lovens b e- stemmelser. Forældrebetalingen kan således efter lovens regel højst andrage 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Grundl a- get for forældrebetalingens beregning er ikke i alle he n- seender utvivlsomt. Efter statsforvaltningens opfattelse er kommunens omkostning ved opkrævning af forældrebet a- ling dog en sådan administrativ omkostning, som efter 98 ikke kan indregnes i forældrebetalingen. Loven indeholder i øvrigt ret detaljerede bestemmelser om forældrenes betaling af daginstitutionsudgifter. Det bemærkes også, at spørgsmålet om forældrebeta lingens størrelse jævnligt påkalder sig politisk opmærksomhed i 7 Lov om d ag-, fritids- o g klubt ilbud m.v. t il bø rn og unge, lov b e- kendtgø relse nr. 668 a f 1 7. juni S I D E 10

11 Folketinget. På den baggrund finder statsforvaltningen, at det måtte kræve udtrykkelig lovhjemmel, hvis en komm une ud over forældrebetalingen skulle kunne afkræve fo rældre regningsgebyr i forbindelse med deres børns brug af kommunens daginstitutioner. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds o p- krævning af gebyr for regninger på forældrebetaling for daginstitutionsplads er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen har med foranstående udtalelse ikke taget stilling til, om det vil være lovligt at opkræve gebyr hos de betalere, som blandt de af kommunen tilbudte b e- talingsmåder vælger en anden end den, der er mindst o m- kostningskrævende for kommunen. 5. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af for meget udbetalt børnetilskud, familieyde l- se, underholdsbidrag, sygedagpenge og pension, medmi n- dre udbetalingen skyldes en beregningsfejl fra komm u- nens side. Statsforvaltningen har ikke til brug for denne udtalelse gennemgået samtlige de lovområder, der vedrører denne del af byrådets gebyrvedtagelse. Men følgende bemærkes: Retssikkerhedslovens 8 15 har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommune n skal planlægge og udføre sin vir k- somhed på det sociale og sundhedsm æssige område e f- ter den sociale lovgivning. Loven indeholder derudover nogle bestemmelser om tilb a- gebetaling af sociale ydelser mv., men ikke bestemmelser om administrationsgebyr. Lov om aktiv socialpolitik 9 99 lyder: Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til administration i ø v- rigt, herunder lægeerklæringer m.v. 8 Lo v om ret s sikkerh ed o g administration på d et sociale område, l o v- bek endtgø relse nr. 656 af 15. juni L ovb ek endtgø relse nr a f 1. o kt ob er 2009 m ed s enere ændri n- ger. S I D E 11

12 Bestemmelsen står i lovens kapitel 14, der har overskri f- ten Finansiering mv., men indeholder ikke bestemme lser om administrationsgebyr. Lovens kapitel 12 ( 91-97) omhandler en række tilfæ lde, hvor kommunen skal eller kan træffe afgørelse om ti lbagebetaling af sociale ydelser mv. Der ses ikke at være fastsat regler, der kan danne grundlag for opkrævning af administrationsgebyr hos de pågældende borgere. Det fremgår af f.eks. 10 c, stk. 12, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10, at [e]t tilbagebetalingskrav efter st k. 11 gennemføres ved en tilbagebetalingsordning. Fast sættelse af t ilbagebet a- lingsordning og inddrivelse af gæld sker efter reglerne i lov om aktiv socialpolit ik. I betragtning af den relativt intensive lovregulering af spørgsmålet om tilbagebetalingskrav finder statsforval t- ningen, at en kommunalbestyrelse ikke på ulovbestemt grundlag kan beslutte at opkræve et gebyr i de tilfælde, hvor en borger tilsendes en opkrævning på tilbagebetaling af en social ydelse mv. Statsforvaltningen finder således, at Silkeborg Byråds op - krævning af gebyr for tilbagebetalingskrav som de o m- handlede er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. 6. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for o p- krævning af leje af kommunalt ejede lokaler, bådpladser og erhvervsgrunde. Statsforvaltningen o pfatter kommunens udtalelse herom sådan, at der her er tale om udlejning af kommunalt ejede ejendomme og faciliteter i henhold til aftale med lejere. Statsforvaltningen lægger til grund, at der er tale om retshandler gennemført ved aftale, uden at forholde ne udspringer af kommunens lovbestemte forpligtelser eller o p- gaver. En kommunalbestyrelse, der vil afhænde eller udleje fo r- muegoder, er som udgangspunkt stillet på samme måde som en privat i tilsvarende situation. Dog skal kommuna l- bestyrelsen efter de usk revne kommunalfuldmagtsregler 10 Lo vb ek endtgø relse n r a f 14. ma j 2009 med senere ændringer. S I D E 12

13 som hovedregel sørge for i disse situationer at opnå ma r- kedspris for de goder der sælges eller udlejes. Det beror således i disse situationer på kommunens aftale med køber eller lejer, hvorvidt kommunen kan opkræve administrationsgebyr ved opkrævning af leje eller andre betalinger. Statsforvaltningen fører som nævnt ikke tilsyn med kommunens privatretlige handlen. Den fører heller i k- ke tilsyn med kommunens overholdelse af de grænser for sådan handlen, der måtte følge af f.eks. markedsføring s- loven. 7. Silkeborg Byråd opkræver administrationsgebyr for betaling af krav i henhold til bibliotekslovgivningen, herunder bøder ved ikke rettidig aflevering af biblioteksmateriale. Biblioteksloven 11 indeholder i sit kapitel 3 en række b e- stemmelser om gebyrer mv. Bl.a. har 21 følgende or d- lyd: Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af l å- netiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lån e- tid, og som afleveres samlet, dog h øjst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskride l- sen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år. Det er statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke lovligt kan opkræve et administrationsgebyr, der ligger ud over de højestesatser, som biblioteksloven indeholder. Statsforvaltningen har ikke fornøden anledning til at tage stilling til, om kommunen lovligt kan opkræve et admin i- strationsgebyr, i fald kommunen benytter lavere satser end bibliotekslovens maksimum. 8. Statsforvaltningen har ikke i kommunens udtalelse forn ø- dent grundlag for at tage stilling til lovlighed en af gebyropkrævningen i de øvrige situationer, hvori den ifølge u d- talelsen finder sted. Statsforvaltningen beder sig orient e- ret nærmere om lovgrundlaget for byrådets beslutning, 11 Lo v om bi bliot eks virksomhed, lovb ekendtgø re lse nr. 914 a f 20. a u- gust 2008 med s ener e æ ndringer. S I D E 13

14 hvis det fortsat ønsker at opkræve administrationsgebyr, for så vidt angår Opkrævning af husleje for leje af ungdomsboliger Opkrævning af betaling for efterskole Efterregulering af betaling for daginstitutionsplads (vuggestue, dagpleje og børnehave) og SFO Betaling for madordning på tre skoler i kommunen Diverse enkeltstående fakturaer, der dannes i kommunens økonomisystem Entreprenørsektionens regninger til eksterne sa m- arbejdspartnere Statsforvaltningen finder sammenfattende, at byrådets beslutning om at opkræve administrationsgebyr på re g- ninger i en række tilfælde er ulovlig, fordi den mangler den nødvendige lovhjemmel. Statsforvaltningen anmoder om byrådets udtalelse om, hvad det i den anledning vil foretage. Det bedes meddelt, hvis udtalelsen ikke kan ventes senest to måneder fra i dag. Advokat Poul Gudberg orienteres ved kopi af denne udt a- lelse. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på Venlig hilsen Torben Sørensen Martin Basse S I D E 14

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere