Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation"

Transkript

1 Herlev og Gentofte Hospitaler Patientforløb og Organisation REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 20. september 2017 Kl.: Sted: Rødovre Kommune, Rådhuset, Rødovre Parkvej 150, mødelokale Järvenpää Deltagere: Afbud: Nicolai Kjems, Furesø Kommune (formand) Pernille Slebsager, Herlev og Gentofte Hospitaler (formand) Jørgen Steen Andersen, PLO-Hovedstaden (formand) Erik Petersen, Egedal Kommune Edda Heinskou, Lyngby-Taarbæk Kommune Herle Klifoth, Gladsaxe Kommune Mette Ryle, Rudersdal Kommune Allan Pedersen, Rødovre Kommune Kirsten Sander, hospitalspraksiskonsulent Herlev Hospital Gitte Løfvall Mejlholm, Den Præhospitale Virksomhed Jean Hald Jensen, Region Hovedstaden Finn Rønholt, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling Susanne Dansholm, Herlev og Gentofte Hospital, Gastroenheden Hanne Skall, Herlev og Gentofte Hospital, Fysio- og Ergoterapiafdelingen Helle Tødt, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Lotte Hede, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation Herlev Ringvej Herlev Opgang 115 Telefon Web Lene Tokkesdal Dunker, Herlev og Gentofte Hospital, Patientforløb og Organisation (sekretær) Bjørn Perrild, hospitalspraksiskonsulent Gentofte Hospital Eva Borg, Ballerup Kommune Christian Bartholdy, Herlev Kommune Susanne Andersen, Gentofte Kommune Journal nr.: Ref.: Lene Tokkesdal Dunker Dato: 11. september 2017 Desuden deltager: Kamilla Walther, Region Hovedstaden, under hele mødet Camilla Lindhart, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 2 Heidi Kallehauge Terndrup, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 2 Tina Roikjer Køtter, Ballerup Kommune, under pkt. 2 Susanne Mortensen, Ballerup Kommune, under pkt. 2 Mette Schaap Nygaard, Herlev og Gentofte Hospital, under pkt. 3 Tanya Nielsen, Egedal Kommune, under pkt. 3

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Drøftelse af forløbsprogrammet for kræft 3. Drøftelse af afrapportering fra faldprojektet 4. Drøftelse af samarbejdsaftale vedr. akutområdet 5. Drøftelse af færdigmeldte patienter 6. Drøftelse af let adgang til rådgivning og specialviden 7. Orienteringspunkter: A. Udgående palliativ funktion for patienter med non-maligne sygdomme B. Implementering af fælles sprog III C. Pilotafprøvning af samarbejdsaftale mellem 9K og Den Præhospitale Virksomhed D. Status på etablering af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital 8. Evt. Med venlig hilsen Lene Tokkesdal Dunker

3 1. Velkomst v. Nicolai Kjems Sundheds- og forebyggelseschef Nicolai Kjems bød velkommen til Samordningsudvalgsmødet. Nikolai Kjems orienterer om, at han har fået nyt job, og derfor udtræder af formandskabet for Samordningsudvalget. Kommunerne i Planområde Midt har i stedet udpeget sundhedschef Mette Ryle fra Rudersdal Kommune som kommunal formand for Samordningsudvalget og sundhedschef Tina Roikjer Køtter fra Ballerup Kommune som kommunal medformand. Der blev samtidig orienteret om, at centerchef Eva Borg fra Ballerup Kommune udtræder af Samordningsudvalget, og at Tina Roikjer Køtter fremover repræsenterer Ballerup Kommune. Der blev budt særlig velkommen til Gitte Løfvall Mejlholm fra Den Præhospitale Virksomhed, som deltager i stedet for Karin Munk Ravn, og til Kamilla Walther, der deltager som observatør som et led i hendes introduktion til arbejdet med sundhedsaftalen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Formandsskabet v. sundheds- og forebyggelseschef Nicolai Kjems byder velkommen. Akutberedskabets sektionsleder for Akuttelefonen 1813 Gitte Løfvall Mejlholm deltager i en midlertidig periode i stedet for enhedschef for 1813 Karin Munch Ravn. Det indstilles til Samordningsudvalget: At godkende dagsordenen Bilag:

4 2. Drøftelse af forløbsprogrammet for palliation og rehabilitering i forbindelse med kræft v. Camilla Lindhart og Heidi Kallehauge Terndrup fra Herlev og Gentofte Hospital samt Tina Roikjer Køtter og Susanne Mortensen fra Ballerup Kommune Tina Roikjer Køtter og Susanne Mortensen orienterede om seneste nyt i det tværkommunale samarbejde inden for kræftrehabilitering. Kommunerne har udvidet samarbejdet fra de seks kommuner, som deltog i det tværsektorielle projekt Vi samler kræfterne til ni kommuner, så også Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner nu indgår i samarbejdet. Der er et stærkt og ligeværdigt samarbejde blandt kommunerne, der fortsat arbejder efter udgiftsneutralitet på tværs kommunerne. Med afsæt i erfaringerne fra projektperioden og udvidelsen af samarbejdet er der ændret i tilbudsviften. Det betyder blandt andet, at der udover de eksisterende tilbud, oprettes hold for borgere med lungekræft og hold for borgere, der ønsker højintens træning (Puls og Styrke). Til gengæld er det tværkommunale hold for patienter med hjernekræft, og holdet målrettet unge med kræft blevet nedlagt, da der ikke var borgergrundlag for disse tilbud. Vi samler kræfterne driftes via kommunernes driftsledergruppe, hvor hospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker deltager én gang årligt. Derudover indgår kræftrehabiliteringssygeplejerskerne i Arbejdsgruppen for tværsektorielt samarbejde under Vi Samler Kræfterne, som planlægger og udarbejder oplæg til fremtidig tværsektorielle samarbejde. Hospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker Camilla Lindhardt og Heidi Kallehauge Terndrup orienterede om, at der på Herlev og Gentofte Hospital fortsat arbejdes på at implementere forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, og herunder en struktureret implementering af behovsvurdering og brug af samtalearket Støtte til livet med kræft. Der undervises i afdelingerne, og der arbejdes på at få henvist patienterne til rette sted på rette tid. Hospitalet har indledt et samarbejde med Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse om afholdelse af informationsmøder med fokus på støtte og rehabiliteringstilbud til patienter med kræft og deres pårørende. Samordningsudvalget roste det tværsektorielle samarbejde omkring kræftrehabilitering. På sidste møde blev det aftalt, at forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft skulle på dagsordenen til næste SOU møde, hvor både hospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker og formandskabet for driftsledergruppen inviteres til at deltage. Det kommer sig af, at samarbejdet om den kommunale kræftrehabilitering Vi samler kræfterne fra 1. september 2017 udvides fra seks kommuner til alle ni kommuner i Planområde Midt, og at der er ændringer i den kommunale tilbudsvifte. Derudover er hospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker nu godt i gang med deres implementeringsindsats på Herlev og

5 Gentofte Hospital. Formand for styregruppen i Vi samler kræfterne Tina Roikjer Køtter og formand for driftsledergruppen Susanne Mortensen giver en kort orientering om afrapporteringen fra det tværsektorielle projekt Vi samler kræfterne og om seneste nyt i det tværkommunale samarbejde vedr. kræftrehabilitering, herunder: Udvidelse af driftssamarbejdet fra 6-9 kommuner Ændringer i tilbudsviften Samarbejdet mellem driftsledergruppen og hospitalets kræftrehabiliteringssygeplejersker Kræftrehabiliteringssygeplejerskerne Camilla Lindhart og Heidi Kallehauge Terndrup orienterer om kræftrehabiliteringsindsatsen på Herlev og Gentofte Hospital. Der gives en status på implementeringen af forløbsprogrammet, herunder: Implementering af behovsvurderinger for kræftpatienter Samarbejde med kommuner og andre samarbejdsparter (Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse) Cafémøder for patienter og pårørende Kræftrehabiliteringssygeplejerskerne som indgangen til HGH i forhold til kræftrehabilitering Det indstilles til Samordningsudvalget: At tage afrapporteringen af Vi samler kræfterne til efterretning At følge driftsarbejdet omkring forløbsprogrammet på tværs af sektorer Bilag: Evalueringsrapport Vi samler kræfterne

6 3. Drøftelse af afrapportering fra projektet vedr. Målrettet og differentieret faldforebyggelse efter hospitalskontakt v. Tanya Nielsen og Mette Schaap Nygaard Projektleder Tanya Nielsen og projektmedarbejder Mette Schaap Nygaard fortalte om erfaringerne fra faldforebyggelsesprojektet. Samordningsudvalget takkede for den ærlige afrapportering fra projektet, og fandt det befriende, at det tydeligt fremgik, hvad der havde fungeret og hvilke udfordringer de havde mødt i projektet. Målgruppen i projektet har været borgere over 65 år, som er kommet til Akutmodtagelsen/Akutklinikken pga. fald. Det er en vigtig målgruppe i forbindelse med faldforebyggelse i kommunalt regi. Projektets resultater og erfaringer viser at der fremadrette bør fokuseres på kendte borgeres faldrisiko i kommunalt regi og at faldscreening på hospitalet bør fokusere på borgere, som ikke modtager ydelser fra det kommunale sundhedsvæsen. Desuden er det afgørende for den fremtidige sikring af tværsektorielt samarbejde om faldforebyggelse, at arbejdsgangen på hospitalet understøttes af Sundhedsplatformen. Muligheden for dette er endnu ikke fuldt afdækket. Fremadrettet undersøges det, om der med etablering af den nye Akutmodtagelse er mulighed for at indarbejde nye arbejdsgange og få planlagt faldforebyggelse i arbejdsgangene fra start. Projektlederen, som har været forankret kommunalt, gør opmærksom på, at det var været vanskeligt at lede processen i en anden sektor, og anbefaler derfor tværsektoriel projektledelse fremadrettet. Projekt Målrettet og differentieret faldforebyggelse efter hospitalskontakt er et tværsektorielt projekt finansieret af Region Hovedstadens forebyggelsespulje 2015 med deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Rødovre og Rudersdal kommuner samt Herlev og Gentofte Hospital. Formålet med projektet har været: udvikling af hospitalets arbejdsgange, så de lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til identifikation af patienter med forøget risiko for fald udvikling af en organiseringsform, der understøtter tværkommunalt og tværsektorielt faldforebyggende samarbejde mellem den kommunale og regionale opgavevaretagelse Projektleder Tanya Nielsen fra Egedal Kommune og konsulent Mette Schaap Nygaard fra Herlev og Gentofte Hospital og fortæller om indsatserne i projektet, og de erfaringer, der er draget undervejs. Der gives endvidere et oplæg til, hvordan resultaterne kan anvendes i det fremtidige driftsarbejde. Det indstilles til Samordningsudvalget: At tage afrapporteringen til efterretning At drøfte hvordan resultaterne kan anvendes i det fremtidige driftsarbejde

7 Bilag: Evalueringsrapport vedr. faldprojektet

8 4. Drøftelse af samarbejdsaftale vedr. akutområdet v. Nicolai Kjems og Susanne Dansholm Ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm fremlagde samarbejdsaftalen, som er et produkt fra en hurtigarbejdende skrivegruppe. Der var tilslutning til samarbejdsaftalen med følgende bemærkninger, som vil blive tilrettet. Herefter betragtes aftalen som godkendt af Samordningsudvalget. Det skal præciseres, at det er kommunernes opgave at sikre akutfunktionernes basiskompetencer, og at hospitalet stiller viden og rådgivning til rådighed for at sikre akutfunktionernes kompetencer, der ligger ud over basisniveau (øverst side 3) Basiskompetenceniveau skal også fremgå af bilagsskemaet (bilag) Almen praksis gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at overdragelsen af behandlingsansvaret forudsætter skriftlig meddelelse (epikrise eller korrespondancemeddelelse), og at denne efter konkret skøn ledsages af forudgående telefonisk aftale. Samordningsudvalget besluttede at nedsætte en gruppe, der skal arbejde med evaluering og monitorering i forhold til kommunale akutfunktioner. Formandskabet nedsætter denne gruppe. Vicedirektør Pernille Slebsager fortæller, at der i øjeblikket foregår drøftelser på tværs af hele regionen omkring arbejdet med de kommunale akutfunktioner, både kommunalt, regionalt og tværsektorielt via DAS. Den Præhospitale Virksomhed gør opmærksom på, at de ønsker så få aftaler som muligt. Idet Planområde Midt allerede er godt på vej i samarbejdet omkring kommunale akutfunktioner, er Samordningsudvalget enige om, at så snart samarbejdsaftalen for Planområde Midt er endelig, må den deles med samarbejdspartnere i andre planområder. I forbindelse med det forestående arbejde med etableringen af kommunale akutfunktioner, blev det på sidste møde i Samordningsudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale fælles for alle kommuner og hospitalet i Planområde Midt. En tværsektoriel skrivegruppe, bestående af repræsentanter fra SHS-kommunerne, Frikommunenetværket, Rødovre og Egedal kommuner samt Herlev og Gentofte Hospital, har udarbejdet første udkast til aftaletekst. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i kvalitetsstandarderne, og er udarbejdet med inspiration i aftalen mellem SHS-teamet og HGH. Samarbejdsaftalen er udarbejdet som et praktisk værktøj, ikke kun for klinikerne på hospitalet, men også som et værktøj til at understøtte samarbejdet mellem kommuner og hospital til gavn for de borgere, der kan få gavn af den kommunale akutfunktion. Aftalen følges af et bilag med overblik over, hvilke indsatser hver enkelt kommunes akutfunktion varetager.

9 Endeligt er der lagt op til en monitorering og evaluering af samarbejdsaftalen. Den tværsektorielle skrivegruppe anbefaler, at der nedsættes en særskilt hurtigarbejdende arbejdsgruppe med følgende kompetencer til at konkretisere opgaven: Viden om tværsektorielt samarbejde på akutområdet Viden om muligheder for at trække data i kommunale omsorgssystemer samt Sundhedsplatformen Arbejdsgruppen nedsættes af formandskabet efterfølgende. Hensigten er, at der på det kommende samordningsudvalgsmøde drøftes et oplæg omkring monitorering og implementering. Formændene for skrivegruppen ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm og sundhedsog forebyggelseschef Nicolai Kjems fremlægger samarbejdsaftalen. Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte og godkende samarbejdsaftalen At vedtage at nedsætte en hurtigarbejdende monitorering- og evalueringsgruppe Bilag: Samarbejdsaftale på det tværsektorielle akutområde (eftersendes)

10 5. Drøftelse af færdigmeldte patienter v. Nicolai Kjems Enhedschef Lotte Hede fortæller, at der i øjeblikket er meget få færdigmeldte patienter på hospitalet, og at der i konkrete tilfælde er dialog mellem hospitalet og de pågældende kommuner. Ledende overlæge Finn Rønholt appellerer til, at denne gode trend fortsætter i efterårs- og vintersæsonen, og hospitalets afdelinger derved undgår overbelægning. Samordningskonsulent Helle Tødt orienterer om, at der i ERFA gruppen arbejdes på at kvalificere den gode udskrivelse. Det gøres ved at sætte fokus på PFP og ILR og kvalificere hvornår der er behov for yderligere koordinering. Helle orienterer også om, at samordningskonsulenternes besøg i de ni kommuner har gavnet samarbejdet generelt set. Drøftelse af færdigbehandlede patienter er et fast punkt på dagsordenen, og understøttes af data, der viser: Det samlede antal patienter, der er færdigmeldt pr. kommune de seneste 3 måneder Det samlede antal færdigmeldingsdage pr. kommune de seneste 3 måneder Data viser, at der den seneste 1-1½ måned (siden sommerferieperioden) ikke har været nævneværdige udfordringer på Herlev og Gentofte Hospital i forhold til antallet af færdigmeldte patienter fra kommunerne i Planområde Midt. De udsving, der har været, har været velbegrundede, og der har været dialog mellem hospitalets samordningskonsulenter og de relevante visitationer i hvert tilfælde. Som supplement til ovenstående overblik er det, via rammepapiret for håndtering af færdigmeldinger i Planområde Midt, aftalt, at hospitalets samordningskonsulenter hver onsdag sender en aktuel fordeling over kommunernes færdigmeldte patienter til planområdets visitationsledere. Heller ikke i disse øjebliksbilleder har det været nævneværdige udfordringer de seneste 1-1½ måned. Samordningskonsulent Helle Tødt orienterer om det arbejde, ERFA gruppen har igangsat vedr. kommunikationsaftalen, herunder blandt andet kvalificering af ILR og PFP, som redskaber til den gode afslutning af et indlæggelsesforløb. Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte data vedr. færdigmeldinger At tage arbejdet i ERFA gruppen til efterretning Bilag: Data vedr. færdigmeldte patienter (eftersendes)

11 6. Drøftelse af let adgang til rådgivning og specialviden v. Lotte Hede Enhedschef Lotte Hede redegjorde for en foreløbig skitse over de rådgivende tilbud, hospitalet har. Kommunerne gør opmærksom på, at de ikke kender hospitalets nøjagtige tilbud, men at der kunne være behov for noget rådgivning på palliations- og demensområdet. Det blev aftalt, at hospitalet tjekker op på, hvad der er på nuværende tidspunkt. Almen praksis savner et sted på Sundhed.dk, hvor telefonnumrene til hospitalets afdelinger kan findes. Det blev aftalt, at der skal arbejdes videre på hospitalets oversigt over tilbuddene, og at adgangen til tilbuddene skulle gøres mere tilgængelig for praktiserende læger. Arbejdsgruppen vedrørende forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i regi af sundhedsaftalen har fået til opgave at udarbejde udkast til en aftale, som skal understøtte let adgang til rådgivning og specialviden i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom. Arbejdsgruppen har en oplevelse af, at samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og hospitaler er velfungerende i forhold til muligheden for at tilgå specialiseret faglig rådgivning i Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen ønsker at spørge Samordningsudvalgene, om De deler denne oplevelse, inden der tages stilling til den videre proces. Spørgsmål til Samordningsudvalgene: 1) Hvilke tilbud om specialiseret faglig rådgivning eksisterer i dag i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom? 2) Oplever I, at der i dag er tilfredsstillende adgang til disse tilbud? 3) Er der behov for nye aftaler på specifikke områder om specialiseret faglig rådgivning i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom? Det indstilles til Samordningsudvalget: At drøfte hvilke tilbud om specialiseret faglig rådgivning, der eksisterer At drøfte kommuners og almen praksis oplevelse af adgangen til disse tilbud At drøfte om der er behov for nye aftaler om adgang til rådgivning i konkrete tværsektorielle forløb Bilag: Brev til samordningsudvalg vedr. let adgang til rådgivning og specialviden

12 7. Orienteringspunkter Se nedenfor A) Udgående palliativ funktion for patienter med non-maligne sygdomme Pernille Slebsager orienterer om status på etablering af udgående palliativ funktion for patienter med non-maligne sygdomme, som er støttet via midler fra den ældre medicinske patient (3,8 mio. kr. årligt). Det blev aftalt at invitere den udgående palliative funktion til et samordningsudvalgsmøde, når de er klar med konceptet. Målgruppen er blandt andet patienter med KOL, hjerteinsufficiens osv. B) Implementering af fællessprog III Herle Klifoth orienterer om det forestående arbejde med at implementere fællessprog III og nye IT systemer i kommunalt regi. Alle kommuner skal overgå til fællessprog III inden udgangen af Derudover er der nogle kommuner, der samtidig skal indføre nyt IT system. HGH vil formentlig komme til at mærke, at der er kommuner, der i en overgangsperiode skal arbejde i to systemer. C) Pilotafprøvning af samarbejdsaftale mellem 9K og Den Præhospitale Virksomhed Nicolai Kjems orienterer om SHS kommunernes pilotafprøvning af en samarbejdsaftale mellem 9K og Den Præhospitale Virksomhed. Samarbejdsaftalen er et led i etableringen af de kommunale akutfunktioner. Det forventes at pilotafprøvningen går i gang i midten af oktober. Der er politisk opbakning til afprøvningen, og den vil blive monitoreret tæt. D) Status på etablering af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital Pernille Slebsager orienterer om status på etablering af Livsrum på Herlev og Gentofte Hospital, herunder også opstart af krop og kræft. Etableringen af Livsrum på Herlev Hospital sker i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og RealDania. Der vil blive opført et nyt byggeri mellem Ringvejen og hospitalet, som kommer til at huse blandt andet Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivning, som i dag ligger i Lyngby og et regionalt trænings- og behandlingstilbud Krop og Kræft til visse patienter i kemobehandling. Desuden vil regionen leje sig ind i bygningen mhp. blandt andet afholdelse af patientskoler. Det indstilles til Samordningsudvalget: At tage orienteringerne til efterretning Bilag:

13

14 7. Eventuelt Bilag: