DANX GROUP A/S Vejleåvej 9, 2635 Ishøj CVR-nr. / CVR no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANX GROUP A/S Vejleåvej 9, 2635 Ishøj CVR-nr. / CVR no"

Transkript

1 Vejleåvej 9, 2635 Ishøj CVR-nr. / CVR no Årsrapport for regnskabsåret Annual report for the financial year Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d Sadik El Mahdaoui Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Knud Højgaards Vej Søborg Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Table of contents Koncernoplysninger m.v. 3-4 Group information etc. Koncernoversigt 4 Group chart Ledelsespåtegning 5 Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report Den uafhængige revisors revisionspåtegning 6-11 Independent auditor s report Ledelsesberetning Management s review Resultatopgørelse 17 Income statement Balance Balance sheet Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity Koncernens pengestrømsopgørelse Consolidated cash flow statement

3 Koncernoplysninger m.v. Group information etc. Selskabet The company DANX GROUP A/S Vejleåvej Ishøj Hjemsted / Registered office: Ishøj CVR-nr. / CVR no.: Regnskabsår / Financial year: Direktion Executive Board Søren Byder Gønge Bob Thorhauge Bestyrelse Board Of Directors Marianne Gønge, formand / chairman Gert Philipsen Søren Byder Gønge Bob Thorhauge Ulrik Find Ole Christian Larsen Revision Auditors Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Pengeinstitut Bank Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Koncernoplysninger m.v. Group information etc. DANX Group A/S Danmark DANX A/S DANX AB DANX AS DANX OY DANX OÜ Danmark Sverige Norge Finland Estland Ejerandel 100 % Ejerandel 100 % Ejerandel 100 % Ejerandel 100 % Ejerandel 100 % DANX Properties ApS Danmark Ejerandel 100 % DANX Properties AB Sverige Ejerandel 100 % 4

5 Ledelsespåtegning Statement of the Board of Directors and Executive Board on the annual report Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for DANX GROUP A/S. We have on this day presented the annual report for the financial year for DANX GROUP A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. The annual report is presented in accordance with Danish Financial Statements Act. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret In our opinion, the consolidated financial statements and financial statements give a true and fair view of the group's and the parent's assets, liabilities and financial position as at and of the results of the group s and parent s activities and of the group's cash flows for the financial year Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. We believe that the management's review includes a fair review of the matters dealt with in the management's review. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The annual report is submitted for adoption by the general meeting. Ishøj, den 29. november 2017 Ishøj, November 29, 2017 Direktionen Executive Board Søren Byder Gønge Bob Thorhauge Bestyrelsen Board Of Directors Marianne Gønge Formand / Chairman Gert Philipsen Søren Byder Gønge Bob Thorhauge Ulrik Find Ole Christian Larsen 5

6 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Til kapitalejerne i DANX GROUP A/S To the Shareholders of DANX GROUP A/S Konklusion Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DANX GROUP A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Opinion We have audited the consolidated financial statements and parent company financial statements of DANX GROUP A/S for the financial year , which comprise the income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes, inclusive of accounting policies for the group as well as for the parent company as well as the consolidated cash flow statement. The consolidated financial statements and parent company financial statements are prepared in accordance with Danish Financial Statements Act Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. In our opinion the consolidated financial statements and parent company financial statements give a true and fair view of the group's and the parent company's assets, liabilities and financial position at and of the results of the group's and the parent company's operations and the consolidated cash flows for the financial year in accordance with the Danish Financial Statements Act. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi er uafhængige af koncernen og selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til Basis for opinion We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark. Our responsibilities under those standards and requirements are further described in the Auditor s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements and parent company financial statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and 6

7 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. the additional requirements applicable in Denmark, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Management's responsibility for the consolidated financial statements and parent company financial statements The Management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act. Furthermore the Management is responsible for the internal control as the Management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements and parent company financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen og selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. In preparing the consolidated financial statements and parent company financial statements, management is responsible for assessing the company s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting in preparing the consolidated financial statements and parent company financial statements unless management either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 7

8 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet. Auditor s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements and parent company financial statements Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and parent company financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and parent company financial statements. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: As part of an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and the additional requirements applicable in Denmark, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: Identificerer og vurderer vi risikoen for Identify and assess the risks of material væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet misstatement of the consolidated financial og årsregnskabet, uanset om denne skyldes statements and parent company financial sta- besvigelser eller fejl, udformer og udfører tements, whether due to fraud or error, revisionshandlinger som reaktion på disse design and perform audit procedures risici samt opnår revisionsbevis, der er til- responsive to those risks, and obtain audit strækkeligt og egnet til at danne grundlag for evidence that is sufficient and appropriate to vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage provide a basis for our opinion. The risk of væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi- not detecting a material misstatement gelser er højere end ved væsentlig fejl- resulting from fraud is higher than for one information forårsaget af fejl, idet besvigelser resulting from error as fraud may involve kan omfatte sammensværgelser, collusion, forgery, intentional omissions, mis- 8

9 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report dokumentfalsk, bevidste udeladelser, representations, or the override of internal vildledning eller tilsidesættelse af intern control. kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol Obtain an understanding of internal control med relevans for revisionen for at kunne ud- relevant to the audit in order to design audit forme revisionshandlinger, der er passende procedures that are appropriate in the cir- efter omstændighederne, men ikke for at cumstances, but not for the purpose of kunne udtrykke en konklusion om effektivi- expressing an opinion on the effectiveness of teten af koncernens og selskabets interne the company s internal control. kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, Evaluate the appropriateness of accounting som er anvendt af ledelsen, er passende, policies used and the reasonableness of samt om de regnskabsmæssige skøn og til- accounting estimates and related disclosures knyttede oplysninger, som ledelsen har udar- made by management. bejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Conclude on the appropriateness of manage- koncernregnskabet og årsregnskabet på ment s use of the going concern basis of grundlag af regnskabsprincippet om fortsat accounting in preparing the consolidated fi- drift er passende, samt om der på grundlag af nancial statements and parent company fi- det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik- nancial statements and, based on the audit kerhed forbundet med begivenheder eller evidence obtained, whether a material forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kon- uncertainty exists related to events or cernens og selskabets evne til at fortsætte conditions that may cast significant doubt on driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ- the company s ability to continue as a going sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions- concern. If we conclude that a material påtegning gøre opmærksom på oplysninger uncertainty exists, we are required to draw herom i koncernregnskabet og årsregnskabet attention in our auditor s report to the related eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til- disclosures in the consolidated financial state- strækkelige, modificere vores konklusion. ments and parent company financial state- Vores konklusioner er baseret på det ments or, if such disclosures are inadequate, revisionsbevis, der er opnået frem til datoen to modify our opinion. Our conclusions are for vores revisionspåtegning. Fremtidige based on the audit evidence obtained up to begivenheder eller forhold kan dog medføre, the date of our auditor s report. However, at koncernen og selskabet ikke længere kan future events or conditions may cause the fortsætte driften. company to cease to continue as a going concern. Tager vi stilling til den samlede præsentation, Evaluate the overall presentation, structure struktur og indhold af koncernregnskabet og and contents of the consolidated financial sta- 9

10 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, tements and parent company financial state- samt om koncernregnskabet og årsregnska- ments, including the disclosures, and bet afspejler de underliggende transaktioner whether the consolidated financial state- og begivenheder på en sådan måde, at der ments and parent company financial state- gives et retvisende billede heraf. ments represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view. Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbe- Obtain sufficient appropriate audit evidence vis for de finansielle oplysninger for virksom- regarding the financial information of the hederne eller forretningsaktiviteterne i kon- entities or business activities within the cernen til brug for at udtrykke en konklusion group to express an opinion on the conso- om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lidated financial statements. We are respon- lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevi- sible for the direction, supervision and per- sionen. Vi er eneansvarlige for vores revi- formance of the group audit. We remain sionskonklusion. solely responsible for our audit opinion. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Statement regarding the management s review Management is responsible for management s review. Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. Our opinion on the consolidated financial statements and parent company financial statements does not cover management s review, and we do not express any form of assurance conclusion thereon. I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved In connection with our audit of the consolidated financial statements and parent company financial statements, our responsibility is to read management s review and, in doing so, consider whether management s review is materially inconsistent with the consolidated financial state- 10

11 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Independent auditor s report revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. ments or parent company financial statements or our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Moreover, it is our responsibility to consider whether management s review provides the information required under the Danish Financial Statements Act. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Based on the work we have performed, we conclude that management s review is in accordance with the consolidated financial statements and parent company financial statements and has been prepared in accordance with the requirements of the Danish Financial Statements Acts. We did not identify any material misstatement of management s review. Søborg, den 29. november 2017 Soeborg, Copenhagen, November 29, 2017 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. / CVR no Philip Heick-Poulsen Statsaut. revisor State Authorized Public Accountant 11

12 Ledelsesberetning Management s review KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL GROUPS FINANCIAL HIGHLIGHTS Hovedtal Key figures Beløb i t.dkk Figures in DKK ' / / / / /13 Resultat Profit/loss Resultat af primær drift Operating profit/loss Finansielle poster i alt Total net financials Årets resultat Profit/loss for the year Balance Balance Samlede aktiver Total assets Investeringer i materielle anlægsaktiver Investments in property, plant and equipment Egenkapital Equity Nøgletal Ratios 2016/ / / / /13 Soliditet Equity ratio Egenkapitalandel 19 % 21 % 24 % 26 % 17% Equity interest Øvrige Others Antal medarbejdere (gns.) Number of employees (average) 12

13 Ledelsesberetning Management s review Definitioner af nøgletal Egenkapitalandel: Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Equity interest: Equity, end of year x 100 Total assets Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. The ratios have been computed in accordance with the recommendations of the Danish Society of Financial Analysts (Den Danske Finansanalytikerforening). 13

14 Ledelsesberetning Management s review Væsentligste aktiviteter Primary activities I Norden og Baltikum er DANX Group A/S den førende og fortrukne udbyder af skræddersyet transport - og logistikløsninger inden for reservedelslogistik. In the Nordic and Baltic region DANX Group A/S is a leading and highly respected provider of customized transportation and logistics solutions within the niche of Service Logistics). Vores væsentligste aktivitet er pålidelig og effektiv natdistribution af reservedele til serviceteknikere og værksteder i Danmark, resten af Norden og Baltikum fra både lokale og europæiske hovedlagre. Our prime activity is efficient and highly reliable in-night distribution of spare parts to technician vans and workshops in Denmark, the rest of the Nordics and the Baltics from both local and European warehouses. Det er derudover selskabets formål at udøve en hver form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme forannævnte mål. It is the intention to perform any activity which the Board of Directors find suitable to achieve the above target Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod DKK for tiden Balancen viser en egenkapital på DKK Development in activities and financial affairs The income statement for the period shows a profit/loss of DKK 23,447,603 against DKK 19,957,000 for the period The balance sheet shows equity of DKK 48,227,551. Resultatet er tilfredsstillende set i lyset af de fortsatte store investeringer i infrastruktur og bygningen af et nyt hovedkvarter i Ishøj. Investeringerne var en forudsætning for at sikre koncernens fortsatte mulighed for vækst og fortsat styrke udbygningen af infrastruktur og organisation til at matche den fortsatte vækst. The result is satisfactory taking the considerable investments in infrastructure and the building of a new headquarter in Ishøj into consideration. The investments were necessary in order to strengthen the continued development of infrastructure and organization of the company to match continued growth. 14

15 Ledelsesberetning Management s review Forventet udvikling Der forventes en særdeles positiv udvikling i virksomheden med en væsentlig stigning både i omsætning og indtjening. Den positive udvikling beror på en fortsat markant tilgang af nye kunder. Outlook A very positive development is to be expected for the financial year 2017/18. Due to a continued high intake of new customers there are very positive expectations in terms of increase in turnover as well as result. Eksternt miljø DANX Group A/S er ikke en tungt forurenende virksomhed. Det er virksomhedens politik, at transporter skal foregå så miljøvenligt som muligt, hvorved der løbende vurderes på opnåelse af en eventuel ISO certificering. ISO certificeringen forventes opnået i januar Endvidere er der påbegyndt en registrering af virksomhedens Co2 - udslip med henblik på reduktion heraf. External environment DANX Group A/S is not a heavily polluting company. It is our policy that our transport should be made as environmental friendly as possibly. Currently we evaluate on obtaining ISO as a future environmental management system as well as register our Co2 emission in order to reduce the emission towards Co2 neutrality. We expect to obtain the ISO certification in January DANX Group A/S har taget det videre skridt at oprette en egentlig miljøorganisation med en egentlig kortlægning og igangsætning af CO2 reducerende tiltag, bl.a. krav til chauffører om gennemførelse af et ECO-driving kursus. DANX Group A/S has furthermore taken the further step to establish an environmental organization with a proper mapping and startup of CO2 reducing measures e.g. asking all our drivers to complete an eco-driving course. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets afslutning har koncernen optaget langfristet realkredit- og bankfinansiering, hvilket anvendes til indfrielse af koncernens kortfristede gældsforpligtelser. Herudover er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser. Subsequent events After the end of the financial year the group has raised long-term mortgage and bank debt, which is used to settle the gorups short-term debt. Besides this, no important events have occurred after the end of the financial year. 15

16 Ledelsesberetning Management s review Samfundsansvar Koncernen har ikke beskrevne politikker for samfundsansvar. Corporate social responsibility The Group don t have explicit policies concerning Coporate Social Responsibility. Måltal for det underrepræsenterede køn Måltal for bestyrelsen Target figure for the underrepresented gender Target figures for the Board of Directors Bestyrelsen har fastsat et måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen på 33%, svarende til 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder efter, at måltallet skal være opnået inden udgangen af The Board of Directors has set a target figure of 33% for the underrepresented gender on the Board of Directors, corresponding to 2 out of 6 board members. The Board of Directors aims to achieve the target figure before the end of På nuværende tidspunkt har virksomheden 1 generalforsamlingsvalgt kvindeligt bestyrelsesmedlem ud af i alt 6 bestyrelsesmedlemmer (20%), hvilket er uændret i forhold til sidste år. At present, the company has female board member appointed by the general meeting out of a total of 6 board members (20% ), which is unchanged compared to last year. 16

17 Resultatopgørelse Income statement Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 Note DKK DKK '000 DKK DKK '000 1 Nettoomsætning Revenue Vareforbrug Cost of sales Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross result 2 Personaleomkostninger Staff costs Resultat før af- og nedskrivninger Profit/loss before depreciation, amortisation, writedowns and impairment losses 4 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation, impairment losses and write-downs of property, plant and equipment Resultat før finansielle poster Profit/loss before net financials 5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from equity investments in group enterprises 6 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Income from equity investments in associates 7 Andre finansielle indtægter Financial income 8 Andre finansielle omkostninger Financial expenses Finansielle poster i alt Total net financials Resultat før skat Profit/loss before tax 9 Skat af årets resultat Tax on profit or loss for the year Årets resultat Profit/loss for the year 10 Resultatdisponering Distribution of net profit 17

18 Balance Balance sheet AKTIVER ASSETS Koncern Group Modervirksomhed Parent Note DKK DKK '000 DKK DKK '000 Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver under udførelse Property, plant and equipment under construction 11 Materielle anlægsaktiver i alt Total property, plant and equipment 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Equity investments in group enterprises 13 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises 12 Kapitalandele i associerede virksomheder Equity investments in associates 13 Deposita Deposits 13 Andre tilgodehavender Other receivables Finansielle anlægsaktiver i alt Total investments Anlægsaktiver i alt Total non-current assets 18

19 Balance Balance sheet Koncern Group Modervirksomhed Parent Note DKK DKK '000 DKK DKK '000 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Tilgodehavender hos associerede virksomheder Receivables from associates Tilgodehavende selskabsskat Income tax receivable Andre tilgodehavender Other receivables 14 Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender i alt Total receivables Likvide beholdninger Cash Omsætningsaktiver i alt Total current assets Aktiver i alt Total assets 19

20 Balance Balance sheet PASSIVER EQUITY AND LIABILITIES Koncern Group Modervirksomhed Parent Note DKK DKK '000 DKK DKK ' Selskabskapital Share capital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for net revaluation according to the equity method Overført resultat Retained earnings Forslag til udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the financial year Egenkapital i alt Total equity 16 Hensættelser til udskudt skat Provisions for deferred tax 17 Andre hensatte forpligtelser Other provisions Hensatte forpligtelser i alt Total provisions 18 Gæld til realkreditinstitutter Mortgage debt 18 Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Langfristede gældsforpligtelser i alt Total long-term payables 20

21 Balance Balance sheet Koncern Group Modervirksomhed Parent Note DKK DKK '000 DKK DKK ' Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Short-term portion of long-term payables Gæld til øvrige kreditinstitutter Payables to other credit institutions Modtagne forudbetalinger fra kunder Prepayments received from customers Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Income taxes Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser i alt Total short-term payables Gældsforpligtelser i alt Total payables Passiver i alt Total equity and liabilities 19 Afledte finansielle instrumenter Derivative financial instruments 20 Eventualforpligtelser Contingent liabilities 21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security 22 Nærtstående parter Related parties 21

22 Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity Beløb i DKK Figures in DKK Selskabskapital Share capital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for net revaluation according to the equity method Overført resultat Retained earnings Forslag til udbytte for regnskabsåre t Proposed dividend for the financial year Koncern: Group: Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Fair value adjustment of hedging instruments Betalt ekstraordinært udbytte Extraordinary dividend paid Skat af egenkapitalbevægelser Tax on changes in equity Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Fair value adjustment of hedging instruments Betalt ekstraordinært udbytte Extraordinary dividend paid Skat af egenkapitalbevægelser Tax on changes in equity Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at

23 Egenkapitalopgørelse Statement of changes in equity Beløb i DKK Figures in DKK Selskabskapital Share capital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for net revaluation according to the equity method Overført resultat Retained earnings Forslag til udbytte for regnskabsåre t Proposed dividend for the financial year Modervirksomhed: Parent: Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Betalt ekstraordinært udbytte Extraordinary dividend paid Øvrige egenkapitalbevægelser Other changes in equity Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at Egenkapitalopgørelse for Statement of changes in equity for Saldo pr Balance as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Betalt ekstraordinært udbytte Extraordinary dividend paid Øvrige egenkapitalbevægelser Other changes in equity Forslag til resultatdisponering Net profit/loss for the year Saldo pr Balance as at

24 Koncernens pengestrømsopgørelse Consolidated cash flow statement Koncern Group 2016/ /16 Note DKK DKK '000 Årets resultat Net profit/loss for the year 23 Reguleringer Adjustments Forskydning i driftskapital Change in working capital: Tilgodehavender Receivables Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Andre driftsafledte gældsforpligtelser Other payables relating to operating activities Pengestrømme fra drift før finansielle poster Cash flows from operating activities before net financials Modtagne renteindtægter og lignende indtægter Interest income and similar income received Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger Interest expenses and similar expenses paid Betalt selskabsskat Income tax paid Pengestrømme fra driften Cash flows from operating activities Køb af materielle anlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Køb af finansielle anlægsaktiver Purchase of investments Pengestrømme fra investeringer Cash flows from investing activities Betalt udbytte Dividend paid Optagelse af gæld til kreditinstitutter Arrangement of credit institutions Afdrag af gæld til kreditinstitutter Repayment of credit institutions Nettoforskydning i koncernmellemværender Net change in group receivables and debts Kursregulering ved omregning af valuta og sikringsinstrumenter Exchange rate adjustment and hedging instruments at fair value Pengestrømme fra finansiering Cash flows from financing activities Årets samlede pengestrømme Total cash flows for the year 24

25 Koncernens pengestrømsopgørelse Consolidated cash flow statement Koncern Group 2016/ /16 Note DKK DKK '000 Likvide beholdninger ved årets begyndelse Cash, beginning of year Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets begyndelse Short-term payables to credit institutions, beginning of year Likvide beholdninger ved årets slutning Cash, end of year Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således: Cash, end of year, comprises: Likvide beholdninger Cash Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter Short-term payables to credit institutions I alt Total 25

26 1. Nettoomsætning Revenue Der afgives ikke oplysning om fordeling af koncernens og selskabets omsætning på segmenter. De manglende segmentoplysninger begrundes med at koncernens og selskabets omsætning i al væsentlighed kan henføres til de nordiske lande, hvor markedsforholdene vurderes som ensartede. There is no information of the distribution of Group and company revenues on segments. The missing segment information is explained by the fact that the Group's and the company's revenue is essentially attributable to the Nordic countries, where market conditions are assessed as uniform. Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 DKK DKK '000 DKK DKK ' Personaleomkostninger Staff costs Lønninger Wages and salaries Pensioner Pensions Andre personaleomkostninger Other staff costs I alt Total Gennemsnitligt antal beskæftigede i året Average number of employees during the year Vederlag til ledelsen: Remuneration for the management: Vederlag til direktion og bestyrelse Remuneration for the Executive Board and Board of Directors 26

27 Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 DKK DKK '000 DKK DKK ' Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Fees to auditors appointed by the general meeting Lovpligtig revision af årsregnskabet Statutory audit of the financial statements Andre ydelser Other services I alt Total 4. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation, impairment losses and writedowns of property, plant and equipment Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Depreciation of property, plant and equipment I alt Total 5. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from equity investments in group enterprises Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Income from equity investments in group enterprises I alt Total 27

28 Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 DKK DKK '000 DKK DKK ' Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Income from equity investments in associates Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Income from equity investments in associates I alt Total 7. Finansielle indtægter Financial income Renter, tilknyttede virksomheder Interest, group enterprises Renteindtægter i øvrigt Other interest income Valutakursreguleringer Foreign currency translation adjustments Øvrige finansielle indtægter Other financial income I alt Total 28

29 Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 DKK DKK '000 DKK DKK ' Finansielle omkostninger Financial expenses Renter, tilknyttede virksomheder Interest, group enterprises Renteomkostninger i øvrigt Other interest expenses Valutakursreguleringer Foreign currency translation adjustments Øvrige finansielle omkostninger i alt Other financial expenses total I alt Total 9. Skat af årets resultat Tax on profit or loss for the year Årets aktuelle skat Current tax for the year Årets regulering af udskudt skat Adjustment of deferred tax for the year I alt Total 29

30 Koncern Group Modervirksomhed Parent 2016/ / / /16 DKK DKK '000 DKK DKK ' Resultatdisponering Distribution of net profit Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for net revaluation according to the equity method Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret Extraordinary dividend for the financial year Forslag til udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the financial year Overført resultat Retained earnings I alt Total 30

31 11. Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Beløb i DKK Figures in DKK Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, Materielle anlægsaktiver under ud- driftsmateriel og inventar førelse Other fixtures and Property, plant and fittings, tools and equipment under equipment construction Koncern: Group: Kostpris pr Cost as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Tilgang i året Additions during the year Overførsler i årets løb til/fra andre poster Transfers during the year to/from other items Kostpris pr Cost as at Af- og nedskrivninger pr Depreciation and impairment losses as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Afskrivninger i året Depreciation during the year Af- og nedskrivninger pr Depreciation and impairment losses as at Regnskabsmæssig værdi pr Carrying amount as at

32 12. Kapitalandele Equity investments Beløb i DKK Figures in DKK Kapitalandele i tilknyttede virksom- associerede virk- Kapitalandele i heder somheder Equity investments Equity investments in group enterprises in associates Koncern: Group Kostpris pr Cost as at Kostpris pr Cost as at Opskrivninger pr Revaluations as at Årets resultat fra kapitalandele Net profit/loss from equity investments Opskrivninger pr Revaluations as at Regnskabsmæssig værdi pr Carrying amount as at

33 12. Kapitalandele - fortsat - Equity investments - continued - Beløb i DKK Figures in DKK Kapitalandele i tilknyttede virksom- associerede virk- Kapitalandele i heder somheder Equity investments Equity investments in group enterprises in associates Modervirksomhed: Parent: Kostpris pr Cost as at Kostpris pr Cost as at Opskrivninger pr Revaluations as at Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Foreign currency translation adjustment of foreign enterprises Årets resultat fra kapitalandele Net profit/loss from equity investments Udbytte relateret til kapitalandele Dividend relating to equity investments Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter Fair value adjustment of hedging instruments Opskrivninger pr Revaluations as at Negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser Negative equity value transferred to provisions Af- og nedskrivninger pr Depreciation and impairment losses as at Regnskabsmæssig værdi pr Carrying amount as at

34 13. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt Beløb i DKK Figures in DKK Deposita Deposits Andre tilgodehavender Other receivables Koncern: Group: Kostpris pr Cost as at Tilgang i året Additions during the year Afgang i året Disposals during the year Kostpris pr Cost as at Koncern Group Modervirksomhed Parent DKK DKK '000 DKK DKK ' Periodeafgrænsningsposter Prepayments Forudbetalte forsikringer Prepaid insurance premiums Forudbetalte kontingenter og abonnementer Prepaid membership fees and subscriptions Forudbetalte leasingydelser Prepaid lease payments Andre periodeafgrænsningsposter Other prepayments I alt Total 34

35 15. Selskabskapital Share capital Selskabskapitalen består af: The share capital consists of: Antal Quantity Pålydende værdi i alt DKK Nominal value Aktiekapital A Private shareclass A Aktiekapital B Private shareclass B Aktiekapital C Private shareclass C Koncern Group Modervirksomhed Parent DKK DKK '000 DKK DKK ' Udskudt skat Deferred tax Udskudt skat pr Deferred tax as at Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen Deferred tax recognised in the income statement Udskudt skat indregnet på egenkapitalen Deferred tax recognised in equity Udskudt skat pr Deferred tax as at

36 17. Andre hensatte forpligtelser Other provisions Beløb i DKK Figures in DKK Hensættelse vedrørende dattervirksomheder Provisions for subsidiaries Modervirksomhed: Parent: Forpligtelser pr Provisions as at Hensat i året Provisions during the year Forpligtelser pr Provisions as at Koncern Group Modervirksomhed Parent DKK DKK DKK DKK 17. Andre hensatte forpligtelser - fortsat - Other provisions - continued - Andre hensatte forpligtelser forventes at fordele sig således: Other provisions are expected to be distributed as follows: Langfristede forpligtelser Non-current liabilities Kortfristede forpligtelser Current liabilities I alt Total 36

37 18. Langfristede gældsforpligtelser Longterm payables Afdrag første år DKK Repayment first year DKK Restgæld efter 5 år DKK Outstanding debt after 5 years DKK Gæld i alt DKK Total payables at DKK Gæld i alt DKK '000 Total payables at DKK '000 Koncern: Group: Gæld til realkreditinstitutter Mortgage debt Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises I alt Total Modervirksomhed: Parent: Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises I alt Total 37

38 19. Afledte finansielle instrumenter Derivative financial instruments Koncernen har indgået en renteswap til sikring af de fremtidige rentebetalinger på et variabelt forrentet realkreditlån. Renteswappen udløber den Renteswappen er indregnet til dagsværdi, som på balancedagen udgør t.dkk Der er i regnskabsåret indregnet et realiseret tab før skat på t.dkk 112 i resultatopgørelsen samt et urealiseret tab før skat på t.dkk 130, som er indregnet direkte på egenkapitalen. Renteswappen er indgået med et dansk pengeinstitut som modpart. The group has entered into a contract (financial derivative) to hedge future interest payment on a loan. The contract end The contract is recognised at fair value at the balance date which is negative of t.dkk 242. In the financial year the group has realised a loss before tax at t.dkk 112 in the profit and loss statement and an unrealised loss before tax before tax at t.dkk 130 which is recognised direct on the equity. A danish bank is counterpart to the contract. 20. Eventualforpligtelser Contingent liabilities Koncernen: Leasingforpligtelser Koncernen har leasingforpligtelser vedr. driftsmateriel og inventar med en årlig ydelse på p.t. t.dkk Restløbetiden andrager op til 32 måneder. Group: Lease commitments The company is engaged in lease contacts concerning operating material and eguipment with yearly payments at t.dkk Remaining period of the contracts are up to 32 months. Koncernen har opsigelsesvarsel på lejede lokaler. Forpligtelsen udgør pr. år p.t. t.dkk og løber i op til 5 år og 7 måneder. The group operates from rented facilities. The yearly rent is t.dkk and the contractual expire after 5 years and 7 months. 38