UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G. Bernhoft og direktør Lars Krobæk V Escot Fast Ejendom A/S (Advokat Jacob Thorup Larsen) mod Box-1. dk ApS (Advokat Keld Frederiksen) Indledning og påstande Under anbringende af, at Box-1.dk ApS (i det følgende: Box-1.dk), der driver virksomhed med udlejning af depotrum, ved sin registrering og brug af kendetegnene Box-1.dk har krænket Escot Fast Ejendom A/S (I det følgende: Escot) ret til varemærket BOXIT for de samme varer og tjenesteydelser, har Escot nedlagt påstand om, at Box-1.dk skal

2 anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene Box- 1.dk i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum, 2. anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens 1 og 18, 2. betale kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra den 3. juni 2008 og 3. lade varemærket Box-1.dk (VR ) udslette af varemærkeregistret. Box-1.dk har påstået frifindelse, i forhold til påstand 4 subsidiært mod betaling af et mindre beløb Escot Escot har siden 2003 drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum til opbevaring af løsøre og salg af tilbehør hertil under ordmærket BOXIT, som Escot med virkning fra den 28. januar 2003 i forbindelse med etableringen af virksomhedens første afdeling i Århus fik registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen bl.a. for klasse 39, udlejning af depotrum, under nr. VR Escot har endvidere registreret kendetegnene BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn. Escot har siden etableret afdelinger i Nørresundby, Ålborg, Esbjerg og Odense. Escot agter at udvide sin virksomhed til at ligge i alle større danske byer. Escot har siden 2003 markedsført BOXIT på bygninger, udlejningstrailere og flyttekasser, på stadions, i forbindelse med reklamer i TV og ikke mindst på virksomhedens hjemmeside, Box.1dk Box-1.dk påbegyndte i 2006 virksomhed med udlejning af depotrum i Skive under mærket Box-1. I forbindelse med, at virksomheden åbnede en afdeling i Viborg, fortsattes driften fra august 2008 i selskabsform under navnet Box-1.dk ApS, som blev registreret som selskabsnavn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 13. August 2008, ligesom ordmærket Box-1.dk den 23. oktober 2008 blev registreret som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen for va-

3 - 3 - reklasse 39 under VR Virksomheden har planer om at ekspandere til det midtjyske område, bl.a. til Herning og Silkeborg. Box-1.dk har siden 2006 benyttet kendetegnene Box-1 og fra 2008 Box-1.dk til overvejende lokal markedsføring ved annoncering 2 til 3 gange ugentligt i Skive Folkeblad samt i Ugeavisen, ved ophængning af bannere på Skive Stadion, ved lokal skiltning og senere tillige på virksomhedens hjemmeside, Forklaringer Christian Nielsen har forklaret, at han er hovedaktionær i Escot, der hovedsaglig beskæftiger sig med udlejning af depoter til opmagasinering af løsøre som såkaldt self-storage, hvor lejerne har ubegrænset adgang til hver deres aflåste depotrum. I 2007 og 2008 havde selskabet en omsætning på henholdsvis 15,4 mio. kr. og 10,2 mio. kr., hvoraf overskuddet udgjorde %. Faldet i omsætningen i denne periode skyldes opstart af nye aktiviteter. I 2002 fandt han sammen med en reklamekonsulent på navnet BOXIT. Helt fra virksomhedens start har man anvendt dette mærke bl.a. på virksomhedens hjemmeside på nettet, der, bortset fra mindre ændringer i 2004 og løbende opdateringer, har haft samme indhold og grafiske udformning som i dag. I forbindelse med, at han i februar 2008 blev gjort opmærksom på, at Box-1 drev konkurrerende virksomhed, kunne han på deres hjemmeside på nettet konstatere, at der var tale om en nærmest identisk virksomhed, og at også hjemmesiden i vidt omfang var en kopi af BOXIT s. BOXIT har også kunder fra Skive og Viborg, hvor Box-1.dk opererer, og Box-1.dk er efter hans opfattelse en konkurrent, der med markedsføringen under sit nuværende mærke frembyder stor forvekslingsrisiko. Mogens Halborg Jensen har forklaret, at Box-1.dk for 66 % s vedkommende ejes af Jensen & Jensen Invest ApS, som opkøber og udlejer ejendomme til erhverv, kontor m.v. Box-1.dk driver virksomhed med udlejning af depoter i Skive og Viborg. Man kom i gang med denne form for virksomhed i 2006 i Skive, hvor man havde købt en gammel teknisk skole, der var velegnet til formålet. Han kom selv på navnet Box-1 og var ikke bekendt med Escots virksomhed på dette tidspunkt. Omsætningen på depotudlejningsdelen er i år

4 - 4 - kr. i Skive og ca kr. i Viborg. Da han i 2008 udvidede forretningsområdet til Viborg, blev virksomheden omdannet til et anpartsselskab og fik en hjemmeside på internettet. Han foretog i den forbindelse søgning på internettet og fandt ordet box, men kun som betegnelse for almindeligt branchebestemt tilbehør, ikke som navn på eller reklame for nogen virksomhed. Han husker ikke, hvornår han blev opmærksom på Escots virksomhed, men han har ikke været inspireret af den. Selskabets hjemmeside er designet professionelt, det har han ikke haft noget at gøre med. Efter at have modtaget et brev dateret den 28. februar 2008 fra Escot, der gjorde gældende, at hans firma krænkede Escots ret, ændrede man den røde farve i mærket til orange. Ved besvarelse af telefonopkald siger man: box ét. Parternes synspunkter Escots advokat har gjort gældende, at Escot er først i tid og ret, idet Box-1.dk s mærke er registreret 4½ år efter Escots og 8 måneder efter, at Escot den 28. februar 2008 havde gjort opmærksom på krænkelsen. Brugen af kendetegnene Box-1.dk udgør en krænkelse af Escots varemærke BOXIT, idet der er væsentlig lighed mellem de 2 mærker, både auditivt, visuelt og begrebsmæssigt. Lydmæssigt begynder begge mærker med ordet box og har to stavelser, ligesom de begge ender med det 5, bogstav t. Man kan ikke høre forskel på stavelserne it og ét. Begrebsmæssigt har ordet BOXIT ingen selvstændig betydning på dansk, og der er således tale om et kunstord med heraf følgende stærkere beskyttelse. Der er sammenfald mellem de varer og tjenesteydelser, som parterne udbyder, og produktreglen medfører derfor, at kravene til adskillelse mellem mærkerne skærpes. Box-1.dk s hjemmeside er nærmest en kopi af Escots med hensyn opstilling, farvevalg og tekst. Der er klar forvekslingsrisiko. Sagsøgte har endelig etableret sig i Escots naturlige geografiske udvidelsesområde, hvilket bør tillægges selvstændig betydning, selv om mærkebeskyttelsen er landsdækkende. Sagsøgte har herved samlet set handlet i strid med varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1 og 18 og skal som følge af krænkelsen betale et rimeligt vederlag samt erstatning i medfør af Varemærkelovens 43 og Markedsføringslovens 20. Der bør i den forbindelse lægges tages hensyn til, at Escots omsætning fra 2003 til 2008 er steget fra 4 mio. kr. til

5 mio. kr. årligt, og at Box-1.dk på tidspunktet for registreringen af sit mærke, havde forsæt til, at Escot anså dette for krænkende. Registreringen burde ikke være foretaget, og registreringen skal derfor udslettes ved dom i medfør af Varemærkelovens 29, jf. 22. Box-1.dk s advokat har gjort gældende, at Box-1.dk er registreret i Patent og Varemærkestyrelsen og som navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register uden indsigelser, hvorfor Box- 1.dk har været i god tro. Box-1 driver erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af depotrum og udlejning af erhvervslokaler og kontorer uden for de områder, hvor Escot geografisk driver virksomhed. Der er derfor intet kundesammenfald. Box-l udlejer bokse, og det er derfor naturligt, at virksomhedsnavnet og varemærket indeholder ordet box, der angiver virksomhedens område. Box-1.dk krænker hverken begrebsmæssigt, lydmæssigt eller synsmæssigt Escots registrerede mærke BOXIT. Det er ikke muligt at opnå beskyttelse eller eneret til at anvende ordet box, der må anses for en almindelig betegnelse, som beskriver et opbevaringssted. Lydmæssigt kan Box-1.dk's brug af ordet box i sammenhæng med -1.dk på ingen måde sammenlignes med Escots anvendelse af samme ord BOX i sammenhæng med bogstaverne IT. Der er heller ikke synsmæssige ligheder mellem mærkerne, da der anvendes forskellige skrifttyper, og Box-1.dk s mærke har.dk tilføjet Box-1. Der er ingen forvekslingsrisiko. Der er således ikke sket nogen overtrædelse af Varemærkelovens 4, ligesom der ikke er grundlag for at ophæve Box-1.dk s varemærkeregistrering. Box-1.dk har heller ikke handlet i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens 1, eller i strid med markedsføringslovens 18. Der er herefter heller ikke grundlag for at tilkende selskabet vederlag eller godtgørelse. Box-1.dk har ikke udvist forsæt eller uagtsomhed. Derimod har Box-1.dk gentagne gange uden held forsøgt at få Escot til at acceptere, at Box-l.dk ApS ændres til et andet lignende navn, f.eks. Box-1-2.dk ApS, Box-2.dk ApS eller Box nr. l.dk ApS. Box-1.dk har også ændret farverne på sin hjemmeside for at adskille sig mere fra indhold, typografi og opsætning af Escots hjemmeside.

6 - 6 - Sø- og Handelsrettens afgørelse Det er ubestridt, at parterne handler med de samme varer og tjenesteydelser, nemlig udlejning af depotrum og hertil knyttet virksomhed. Det lægges til grund, at Escot med virkning fra 28. januar 2003 har registreret ordmærket BOXIT bl.a. for klasse 39, udlejning af depotrum, og har opbygget en betydelig og voksende virksomhed hermed i en række byer, navnlig i området vest for Storebælt. I den forbindelse har Escot registreret BOXIT A/S som binavn til sit selskabsnavn, ligesom sagsøgeren på sin hjemmeside og i annoncer mv. markedsfører sig aktivt under dette ordmærke. Den første stavelse, BOX, kan efter sædvanlig sprogbrug ikke opfattes som synonymt med eller som beskrivende for udlejning af depotrum og hertil knyttet virksomhed. Efterstavelsen IT har på dansk ikke noget selvstændigt meningsindhold. Patent- og Varemærkestyrelsen har derfor med rette fundet, at BOXIT har tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke for de pågældende varer og tjenesteydelser. Det sagsøgte selskab er stiftet i august 2008 bl.a. af Mogens Halborg Jensen, efter at denne i foråret 2008 under kendetegnene Box-1.dk havde påbegyndt virksomhed med udlejning af depotrum, og efter at det sagsøgende selskabs advokat ved brev af 28. februar 2008 havde gjort opmærksom på, at brugen af disse kendetegn for udlejning af depotrum krænker sagsøgerens rettigheder til BOXIT. Mogens Halborg Jensen har under hovedforhandlingen forklaret, at det sagsøgte selskab i forbindelse med, at man tager telefonen, siger Box-ét, og det lægges til grund, at kunder i daglig tale omtaler det sagsøgte firma som Box-ét uden samtidig at sige.dk. Af denne grund, men også fordi begge mærker bruges som domænenavnsangivelse på internettet, må der ved sammenligning mellem de to mærker ses bort fra, at det sagsøgte selskabs navn og ordmærke indeholder den efterstillede angivelse.dk. Den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgte selskabs mærke Box-1 er den samme som den første stavelse på 3 bogstaver i det sagsøgende selskabs registrerede ordmærke BO- XIT. Den anden stavelse IT udtales på dansk som it, medens den anden stavelse i sagsøgtes mærke, 1, i daglig tale, også hos det sagsøgte selskab, udtales som ét. I praksis er det ganske vanskeligt at høre forskel på udtalen af IT og ét. Det gælder ikke mindst, hvis sagsøgerens

7 - 7 - mærke i sin helhed udtales på engelsk, således som mange, måske især yngre mennesker, vil være tilbøjelige til, idet ordsammensætningen umiddelbart opfattes som et engelsk ord. Også efter udformningen og indholdet af Box-1.dk s markedsføring, der meget ligner Escots, er det nærliggende, at kunder vil tro, at der er en forbindelse mellem parterne. Box-1.dk s brug af kendetegnene Box-1.dk findes herefter at krænke Escots rettigheder, jf. varemærkelovens 4, og Escots påstande 1 og 4 tages til følge. Escot har til støtte for påstand 2 om overtrædelse af markedsføringsloven alene påberåbt sig Box-1.dk s brug af Escots mærke, og da det er fastslået, at denne brug indebærer en overtrædelse af varemærkeloven, som er den specielle regel, er der ikke anledning til at tage stilling til, om den tillige indebærer en overtrædelse af det almindelige forbud mod brug af andres forretningskendetegn i markedsføringslovens 18, ligesom der ikke er anført særlige forhold til støtte for, at Box-1.dk tillige har overtrådt den almindelige regel om forbud mod markedsføring i strid med god markedsføringsskik i markedsføringslovens 1. Box-1.dk frifindes derfor for påstand 2. Box-1.dk har taget sine kendetegn i brug og registreret dem som ordmærke i Patent og Varemærkestyrelsen, efter at Escots advokat havde gjort opmærksom på Escots registrering af sit ordmærke. Box-1.dk s varemærkekrænkelse er derfor sket i ond tro, og betingelserne for at pålægge Box-1.dk at betale vederlag til Escot er derfor opfyldt. Det lægges til grund, at Box-1.dk i forbindelse med sin opstart af virksomhed i flere byer i Jylland har haft fordel af at anvende et mærke, der er identisk med eller i høj grad ligner Escots registrerede ordmærke. Der er ikke forelagt retten årsregnskaber eller andet til belysning af Box-1.dk s omsætning og fortjeneste, og ved vurderingen af vidnet Mogens Halborg Jensens forklaring, hvorefter omsætningen kun har været af begrænset størrelse, må det tages i betragtning, at omsætningen dog har givet Box-1.dk grundlag for at have aktuelle planer om at udvide sin virksomhed til yderligere byer i Jylland, og at Box-1.dk s brug af et mærke, der meget ligner Escots, må antages at have været af betydning for, at Box-1.dk har kunnet påbegynde sin virksomhed i Skive og Viborg. Efter et samlet skøn finder retten på denne baggrund, at Box-1.dk skal betale kr. i vederlag og erstatning til Escot. Efter sagens resultat og omfang skal Box-1.dk endvidere betale kr. i sagsomkostninger, heraf kr. til dækning af retsafgift og resten til dækning af Escots udgift til advokat.

8 - 8 - T H I K E N D E S F O R R E T Box-1.dk ApS skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnene Box-1.dk i forbindelse med udlejning og markedsføring af depotrum og skal inden 14 dage lade varemærke VR Box-1.dk udslette af Patent- og Varemærkestyrelsens register og til Escot Fast Ejendom A/S betale kr. med procesrente fra den 3. juni 2008 og kr. i sagsomkostninger. Peter G. Bernhoft Michael B. Elmer Lars Krobæk (Retsformand) (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 21. januar 2010

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. november 2011 V-29-11 1) Fagligt Fælles Forbund 2) Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (begge advokat Peter Giersing) mod 1) Det

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere