Bente Villumsen, COWI A/S. Afstandskrav til jordvarmeanlæg. Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bente Villumsen, COWI A/S. Afstandskrav til jordvarmeanlæg. Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage?"

Transkript

1 Bente Villumsen, COWI A/S Afstandskrav til jordvarmeanlæg Hvilke hensyn skal afstandskravene varetage? Hvordan er bekendtgørelsens afstandskrav fremkommet? Hvornår er der grund til at skærpe afstandskravet? Kan man bruge BNBO? 1

2 Hvad skal et afstandskrav? Her er nogle andre afstandskrav: Reguleringsområde Restproduktbekendtgørelsen Husdyrbekendtgørelsen, stalde, møddinger og beholdere til husdyrgødning Olietankbekendtgørelsen, olietanke Spildevandsbekendtgørelsen, nedsivningsanlæg Afstandskrav 30 m til enkeltindvindinger 25 m enkeltindvinding 50 m fælles vandforsyningsanlæg 15 m til dræn og søer 50 m til almen vandforsyning 25 m til andre boringer og brønde med krav om drikkevandskvalitet 300 m til vandindvindingsanlæg 2

3 Miljøbeskyttelseslovens Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden. Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for forurening med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse tilfælde er ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og ledningsanlæg med de nævnte stoffer, materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 3 nævnte beholdere, herunder regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen. 3

4 "Kemikalier" Frostsikring, % Ethylenglycol Propylenglycol IPA-sprit Ren sprit Høj vandopløselighed Transporteres let Propylenglycol Grundvandskvalitetskriterium [µg/l] Tolerabelt indhold [mg/l] Højest acceptable indhold [mg/l] - Ikke fastsat IPAsprit Ethanol Isopropanol Ethylenglycol , ,5 2 Nedbrydes let i jord og grundvand Lav giftighed "ingen" grænseværdi fastsat 10 µg/l i grundvandet? 4

5 Lidt om boringer 5

6 Jordvarmeboringer Figurer: Rotek 6

7 Risiko for forurening af vandværksboringer Spild og stof Stofmængde (spildets størrelse) Vandopløselighed Flygtighed Sorption Nedbrydelighed Toksiske egenskaber Omgivelser Tykkelse af den umættede zone Tykkelse af (reducerede) lerdæklag over grundvandsmagasinet Infiltration/grundvandsdannelse Grundvandets strømningshastighed og -retning Vandret afstand fra anlæg til indvinding Oppumpet vandmængde 7

8 Hydrogeologiske typesituationer Tykkelse af den umættede zone Tykkelse af (reducerede) lerdæklag over grundvandsmagasinet Infiltration/grundvandsdannelse Grundvandets strømningshastighed og -retning Vandret afstand fra anlæg til indvinding Oppumpet vandmængde 8

9 BNBO BoringsNære BeskyttelsesOmråder Fra Miljøstyrelsens vejledning 2/2007 9

10 BNBO-beregninger (1 år) Scenarie Effektiv porøsitet Tykkelse af magasin, m 300 m 3 /år m 3 /år m 3 /år m 3 /år 1 0, * 2 0, * 3 0, * 4 0, , , , , , *Ikke beregnet for m 3 /år, da man ikke kan trække så meget vand ud af et 5 meter tykt grundvandsmagasin. 10

11 Beregning af scenarier Parameter Tidligere beregning Spildets størrelse, kg 30 Nedbrydning, halveringstid Vandindvinding, m 3 /år Ingen nedbrydning Magasintykkelse, m 1 0, Ny vurdering revne i slange overgravning worst case 200 dage 100 dage 30 dage * Ikke beregnet for m 3 /år, da det ikke er realistisk at indvinde denne mængde fra et 5 meter tykt grundvandsmagasin. 5*

12 Resultater Spild på 0,03 kg er fortyndes til < 10 µg/l inden 50 m Spild på 1 kg ved m 3 om året fortyndes til < 50 µg/l ved 50 m. Dertil kommer nedbrydning, men obs transporttid < 1 år ved m 3 om året altid < 10 µg/l ved 50 m, undtagen ved 5 meter grundvandsmagasin ved mindre indvinding fås højere koncentrationer men længere transporttid og derfor mere nedbrydning Spild på 130 kg koncentrationer i mg-størrelse når der regnes uden nedbrydning koncentrationer i alle anlæg < 10 µg/l hvis der regnes med halveringstid på 30 dage. 12

13 Sammenligning olietanke og jordvarmeanlæg Parameter Olietanke Varmeslanger i jord Indhold Volumen op til liter liter (op til 1000 l) Stoffer Fyringsolie, benzin mv % glycoler/alkoholer Opløselighed Lille Vandblandbare Transportegenskaber Nogen sorption Ingen sorption Nedbrydelighed Nedbrydelige Let nedbrydelige Toksiske egenskaber Nogle er kræftfremkaldende Lav giftighed / miljøvenlige ift. grundvand Tank/ slanger Tilladelse krævet Nej Ja Typegodkendelse Ja Nej Korrosionsbestandig Evt. korrosionsbeskyttet Ja Alarm ved utætheder Evt. dobbeltvæg/alarm Ja Årligt eftersyn Nej Ja Konstaterede utætheder Ja Ingen fundet Levetid / sløjfning Levetid fastsat i bek. Ingen 13

14 Konklusioner Vandindvinding fra frie magasiner med grundvandsspejl nær terræn er sårbar. Beregningerne tager ikke højde for sprækkestrømning i kalk. Ved store spild skal risikoen for nedstrøms vandforsyningsanlæg vurderes konkret for at fastsætte behov for afværge. Dårligt udførte boringer kan være en risiko. Anlæg uden frostsikring kræver ikke tilladelse. BNBO kan nok godt bruges, men analysefrekvens? nedbrydning? 14