dk 004 Generator G 3.3A G 3.3AE BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dk 004 Generator G 3.3A G 3.3AE BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 dk Generator G 3.3A G 3.3AE BRUGERVEJLEDNING D K

2 FARE KULILTE Anvendelse af en generator indendørs KAN SLÅ DIG IHJEL PÅ FÅ MINUTTER. Gereratorens udstødningsgas indeholder kulilte (CO). Dette er en gift, som du ikke kan se eller lugte. Hvis du kan lugte generatorens udstødning, så indånder du CO. Men også selvom du ikke kan lugte udstødningen, indånder du muligvis alligevel CO. Brug ALDRIG en generator inden i et hus, en garage, i kryberum eller andre delvist indelukkede områder. Dødelige niveauer af kulilte kan ansamles i sådanne områder. Brug af en ventilator eller åbne vinduer giver IKKE nok frisk luft. Benyt KUN denne generator udendørs og langt væk fra vinduer, døre og ventilationsåbninger. Disse åbninger kan indsuge generatorens udstødningsgas. Selv når du bruger generatoren korrekt, kan CO sive ind i huset. Brug ALTID en batteridrevet CO alarm eller CO alarm med reservebatteri i huset. Hvis du begynder at føle dig utilpas, svimmel eller svag, efter at generatoren har kørt, så gå OMGÅENDE ud i frisk luft. Gå til lægen. Du kan have kulilteforgiftning.

3 G 3.3 A/AE Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sikkerhedsinformation Forskrifter vedrørende gnistfangere Driftssikkerhed Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer Sikkerhedsråd Placering af mærkater Advarsels- og driftsmærkater Tekniske data Generator Motor Støjspecifikationer Betjening Anvendelses- og strømkrav Indendørs installation Udendørs installation Jordafledning af generatoren Generatorfrigivelse Brug af forlængerledninger Jordafledningshovedafbryder Kontrolpanel Før opstart Kør Stop

4 Indholdsfortegnelse G 3.3 A/AE 5. Vedligeholdelse Motorvedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelsesplan Motorolie Luftfilter Tændrør Rengøring af opsamlingsbeholderen Karburatorjustering Indstilling af motorhastigheden Oplagring Transport Fejlfinding Ledningsfarver Generatorens ledningsdiagram...32 wc_bo dktoc.fm 2

5 1. Forord Forord I denne håndbog finder du betjenings- og vedligeholdelsesoplysninger til den aktuelle Wacker-model. Læs sikkerhedsforskrifterne i håndbogen grundigt for at modvirke risikoen for personskade. Opbevar håndbogen eller en kopi af den sammen med maskinen. Kontakt Wacker Danmark A/S, hvis håndbogen bliver væk, eller hvis du har brug for et ekstra eksemplar. Denne maskine er udviklet med tanke på brugerens sikkerhed. Den kan dog udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis den ikke betjenes eller vedligeholdes korrekt. Følg betjeningsinstruktionerne nøje! Kontakt Wacker Danmark A/S, hvis du har spørgsmål vedrørende maskinens betjening eller vedligeholdelse. Oplysningerne i denne håndbog er baseret på de maskiner, der var i produktion på udgivelsestidspunktet. Wacker Corporation forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne uden varsel. Alle rettigheder, specielt kopierings- og distributionsrettigheder, forbeholdes. Copyright 2007 Wacker Corporation. Ingen del af denne udgivelse må gengives i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopieres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Wacker Corporation. Enhver form for gengivelse eller distribution, som ikke er godkendt af Wacker Corporation, udgør en krænkelse af gældende ophavsret og vil medføre retsforfølgelse. Vi forbeholder os retten til, uden varsel, at foretage tekniske ændringer, der har til formål at forbedre vores maskiner eller deres sikkerhedsstandard. 3

6 Sikkerhedsinformation G 3.3A 2. Sikkerhedsinformation Denne håndbog indeholder anmærkninger om FARE, ADVARSEL, OBS, OPMÆRKSOM og BEMÆRK, som skal følges for at reducere mulighederne for personskade, beskadigelse af udstyr eller fejlfunktion. Dette er symbolet for advarsel. Det anvendes for at henlede din opmærksomhed på mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser som følger efter dette symbol for at undgå eventuel skade eller dødsfald. FARE FARE gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. ADVARSEL ADVARSEL gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. OBS OBS gør opmærksom på en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller middelsvære kvæstelser. OPMÆRKSOM: Ved anvendelse uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver OPMÆRKSOM en farlig situation, som, hvis den ikke afværges, kan medføre materiel skade. Bemærk: Indeholder yderligere oplysninger, som er vigtige for en fremgangsmåde. 2.1 Forskrifter vedrørende gnistfangere Bekendtgørelse: Lokale autoriteter kræver i visse områder, at gnistfangere bruges på interne forbrændingsmotorer. En gnistfanger er en anordning, som er konstrueret til at forhindre eventuel udstødning af gnister eller flammer fra motorudstødningen. Gnistfangere er ofte påkrævede ved betjening af driftsudstyr i skovområder for at nedsætte risikoen for brand. Henvend dig til motorleverandøren eller de lokale myndigheder, for at sikre dig, at du overholder de lokale regulativer vedrørende gnistfangere. 4

7 G 3.3A 2.2 Driftssikkerhed Sikkerhedsinformation FARE TILBAGEFØDNING FRA GENERATOREN IND I DET OFFENTLIGE STRØMFORSYNINGSSYSTEM KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD FOR PERSONER, SOM ARBEJDER MED DETTE OFFENTLIGE SYSTEM. Forkert tilslutning af generatoren til en bygnings elektriske system kan gøre det muligt for elektrisk strøm fra generatoren at tilbageføde ind i forsyningslinierne. Dette kan resultere i dødbringende elektrisk stød af personer, som arbejder med det offentlige system, brand eller eksplosion. Tilslutninger til en bygnings elektriske system skal udføres af en kvalificeret elektriker og være i overensstemmelse med gældende forskrifter og elektriske koder. En generator, som er sluttet til en bygnings elektriske system skal være i overensstemmelse med strøm-, spændings- og frekvenskravene for udstyret i bygningen. Der er muligvis forskelle på strøm-, spændings- og frekvenskrav, og forkert tilslutning kan føre til maskinskade, brand og personskade eller dødsfald. For sikkert at kunne betjene maskinen, skal du være fortrolig med maskinen og være korrekt uddannet. Maskiner, som ikke betjenes korrekt eller af personale, der ikke er uddannet, kan være farlige. Læs betjeningsvejledningen og gør dig selv fortrolig med, hvor alle instrumenter og kontroludstyr er anbragt, og hvordan de skal betjenes. Ikke uddannede brugere skal instrueres af nogen, der er fortrolig med maskinen, før de får lov til at arbejde med maskinen Betjen ALDRIG generatoren, når åbne brændstofsbeholdere, malerbøtter eller beholdere med andre brændbare væsker er i nærheden Betjen ALDRIG generatoren eller værktøj, som er fastsat på den, med våde hænder Brug ALDRIG slidte, elektriske ledninger. Det kan føre til alvorligt elektrisk stød og maskinskade Før ALDRIG elektriske ledninger under generatoren eller over vibrerende eller varme dele Indeluk eller tildæk ALDRIG generatoren under brug, eller når den er varm Overbelast ALDRIG generatoren. Den totale strømstyrke for værktøj og udstyr, som er påsat generatoren, må ikke overskride generatorens belastningsevne Betjen ALDRIG maskinen i sne, regn eller vand Lad ALDRIG personale, som ikke er uddannet dertil, betjene eller vedligeholde generatoren. Vid hvordan du betjener og stopper generatoren, før du tænder for den. ADVARSEL 5

8 Sikkerhedsinformation G 3.3A Opbevar ALTID udstyret korrekt, når det ikke er i brug. Udstyret bør opbevares rent og tørt og utilgængeligt for børn Sørg ALTID for, at maskinen står på en fast, vandret overflade og ikke kan tippe, rulle, glide eller vælte, mens den arbejder Transportér ALTID generatoren i en oprejst position Hold ALTID maskinen mindst en meter væk fra strukturer, bygninger og andet udstyr under brug Hold ALTID området umiddelbart omkring og under maskinen rent og frit for affald og brændbare materialer. Sørg for at området over maskinen er frit for affald, der kan falde ned på eller i maskinen eller udstødningskammeret Fjern ALTID værktøj, ledninger og andre løse genstande fra generatoren, før du starter den Sørg ALTID for at generatoren er godt afledt til jorden og sikkert fastgjort til god jorbindingsgrund. 2.3 Operatørsikkerhed ved brug af forbrændingsmotorer Forbrændingsmotorer kan udgøre en risiko under drift og brændstofpåfyldning! Læs og følg advarselsinstruktionerne i motorens betjeningsvejledning og nedenstående sikkerhedsbestemmelser. FARE Undlades det at følge advarselsinstruktionerne og sikkerhedsbestemmelserne, kan det medføre alvorlige skader eller død Kør IKKE maskinen indendørs eller i et indelukket område, såsom en dyb grøft, medmindre der tilføres tilstrækkelig ventilation gennem udstyr såsom udsugningsanlæg eller slanger. Udstødningsgas fra motoren indeholder giftig kulmonoxidgas. Udsættelse for kulmonoxid kan føre til bevidstløshed og muligvis dødsfald Ryg IKKE, mens maskinen er i brug Ryg IKKE ved påfyldning af brændstof Påfyld IKKE brændstof på en varm eller kørende motor Påfyld IKKE brændstof på eller i nærheden af åben ild Spild IKKE brændstof ved påfyldningen Brug IKKE maskinen i nærheden af åben ild Start IKKE motoren, hvis brændstof er spildt, eller der lugter af brændstof. Flyt generatoren væk fra spildet og tør generatoren helt, før du starter motoren Man bør ALTID fylde brændstof på i godt ventilerede omgivelser Skru ALTID brændstofdækslet på efter brændstofpåfyldning. 6

9 G 3.3A Sikkerhedsinformation Kontroller ALTID brændstofslange, tankdækslets placering og om tanken er utæt eller om der er tegn på revner. Der må ikke arbejdes med maskiner, der er behæftet med sådanne skader. 2.4 Sikkerhedsråd Dårlig vedligeholdelse af udstyr kan føre til sikkerhedsfarer. Regelmæssig vedligeholdelse og lejlighedsvise reparationer er nødvendigt for sikker og korrekt maskindrift over længere tid. Hvis der opstår problemer med generatoren, eller hvis der foretages vedligeholdelse på den, skal du sætte et "MÅ IKKE STARTES" skilt på kontrolpanelet for at gøre andre personer opmærksom på dens tilstand Brug IKKE benzin eller andre brændstofstyper eller brandbare opløsninger til at rengøring af dele, især i indelukkede områder. Brændstofsdampe og dampe fra opløsninger kan være eksplosionsfarlige Betjen IKKE maskinen med afmonteret sikkerheds- eller beskyttelsesudstyr, eller når det ikke er i brugbar stand Foretag ALDRIG ændringer af udstyret uden udtrykkelig godkendelse fra fabrikanten Lad ALDRIG vand samle sig omkring generatorsættets base. Hvis der er vand til stede, skal du flytte generatoren og lade den tørre, før den vedligeholdes Vedligehold ALDRIG maskinen, hvis dit tøj eller din hud er våd Lad ALDRIG personer, som ikke er uddannet dertil, vedligeholde dette udstyr. Kun uddannede, elektriske teknikere bør vedligeholde udstyrets elektriske komponenter Hold ALTID maskinen ren og mærkaterne læselige. Udskift alle manglende mærkater, samt markater, som er vanskelige at læse. Mærkater giver vigtig driftsinstruktioner og advarer om farer og risici Montér ALTID sikkerheds- og beskyttelsesudstyr igen efter reparationer og service Lad ALTID motoren køle af før transport og vedligeholdelse Vær ALTID opmærksom på dele i bevægelse og hold hænder, fødder og løse beklædningsdele væk fra generator- og motordele i bevægelse Sluk ALTID for motoren, før maskinen vedligeholdes. Hvis motoren har en elektrisk startfunktion, skal den negative klemme på batteriet frakobles Hold ALTID brændstofslinier i god stand og sørg for, at de er korrekt tilsluttet. Brændstofs- og damplækager er yderst eksplosive. ADVARSEL 7

10 # # $ Sikkerhedsinformation G 3.3A 2.5 Placering af mærkater DANGER GEFAHR PELIGRO STOP DANGER GND wc_gr

11 G 3.3A 2.6 Advarsels- og driftsmærkater Sikkerhedsinformation Denne Wacker-maskine bruger internationale billedmærkater, hvor det er nødvendigt. Disse mærkater er beskrevet nedenfor: Mærkat Betydning DANGER GEFAHR PELIGRO STOP DANGER FARE! Fare for kulilteforgiftning. Las brugervejledningen for instruktioner. Ingen gnister, flammer eller brændende genstande i nærheden af maskinen. Inden påfyldning af brændstof stop maskinen. ADVARSEL! Varm overflade! OBS! Læs den medfølgende brugervejledning, før maskinen tages i brug. I modsat fald er der risiko for, at du selv eller andre kan blive kvæstet. OBS! Løftepunkt. Elektrisk jordforbindelse. GND

12 Sikkerhedsinformation G 3.3A Mærkat Betydning Åbn hovedafbryderen. Åbn brændstofventilen. Luk for chokeren. Tryk eller drej tændingskontakten til positionen ON (TÆND). Træk i starterrebet. Tryk motorens startkontakt til positionen "CRANK". Åbn chokeren. 10

13 # # $ G 3.3A Mærkat Betydning Luk hovedafbryderen. Sikkerhedsinformation Tryk eller drej tændingskontakten til positionen OFF (SLUK). Tryk motorens startkontakt til positionen "OFF". Drej brændstofventilen til lukket stilling. 2 - Potentialjord Kabel fra jordingsstang sammenkobles hertil. Garanteret lydstyrkeniveau i db(a). 11

14 Sikkerhedsinformation G 3.3A Mærkat Model Item No. kg lbs class MENOMONEE FALLS, WI USA V Rev. hz kw Serial No. A N/M GENERATING SET ISO 8528 MADE IN USA Insul. Class Man. Yr Betydning Et typeskilt med type, artikelnummer, version og maskinnummer er monteret på hver maskine. De bedes notere oplysninger fra dette typeskilt, således at de er til rådighed hvis skiltet skulle bortkomme eller blive beskadiget. Ved bestilling af reservedele eller hvis der ønskes oplysninger angående service skal typebetegnelsen, artikelnummeret, versionsummeret og maskinnummeret altid oplyses. Denne maskine er med en eller flere godkendelser registreret som følger. 12

15 G/GS 3.3A 3. Tekniske data Tekniske data 3.1 Generator Generator G 3.3A Kapacitet kva 3,3 Type Tilgængelige vekselstrømsspændinge r Volt / fase G 3.3AE Enkel spænding, enkelt-faset, børstetypesystem 230 / 1ø Frekvens Hz 50 Strømfaktor cos ø 1,0 Vekselstrømsstik antal/amp 2 / 16 Hovedafbryder amp 15 Dimensioner mm 685 x 585 x 530 Vægt (tør) Kg 71 13

16 Tekniske data G/GS 3.3A 3.2 Motor Motorfabrikant Motortype Motor G 3.3A Honda GX 240 K1 QA2 Nominel ydelse kw 4,8 Tændrør type NGK BPR 6ES Elektrodemellemrum mm 0,7-0,8 Driftshastighed - fuld last Driftshastighed - ingen last o/min 3000 ± 100 o/min 3100 ± 100 Luftfilter type Dobbelt element Motorsmøring olietype serviceklass SAE 10W30 SG eller SF Motorolieindhold ml 1100 Brændstof type Almindelig blyfri benzi Tankindhold liter 19,5 Forbrænding liter/t. 2,38 Kørselstid timer 8,2 Ventilspillerum (kold) mm Tilgang: 0,15 Udgang: 0,20 G 3.3AE Støjspecifikationer Den påkrævede lydspecifikation, Paragraf f af 89/392/EEC Maskineriforskrift, er: garanteret lydstyrkeniveau (L WA ) = 99 db(a). Disse lydniveauer er målt i henhold til ISO 3744 for lydeffektniveau (L WA ). 14

17 G 3.3A 4. Betjening Betjening 4.1 Anvendelses- og strømkrav Denne generator er konstrueret til drift af enkelt-fasede, 50 Hz anordninger, som kører ved 230 VAC. Både enkelt- og tre-fasede generatorsider kan bruges samtidigt. OPMÆRKSOM: Overskrid ikke generatorens strømkapacitet. Det vil resultere i beskadigelse af værktøj eller generator. Se Teknisk data. Kontrollér navneplader eller mærkater på værktøjerne eller anordningerne for at sikre, at deres strømkrav er i overensstemmelse med generatorens strømkapacitet. Hvis watt-styrken ikke opgives for et bestemt værktøj eller en bestemt anordning, skal du kontakte værktøjsfabrikanten for watt-krav. Visse anordninger og værktøj kræver en spændingsbølge ved opstart. Det betyder, at strømmængden, som er nødvendig for at starte udstyret i begyndelsen, er større end den mængde det kræver at holde den kørende. Generatoren skal være i stand til at forsyne denne "spændingsbølge". Andre anordningstyper kræver mere strøm, end hvad der faktisk er opgivet på deres navneplade. Almene strømkrav ved opstart giver kun generelle retningslinier, for at hjælpe dig med at bestemme strømkrav for forskellige udstyrstyper. Kontakt den nærmeste Wacker forhandler eller kontakt fabrikanten eller forhandleren af værktøjet eller anordningen, hvis du har spørgsmål mht. strømkrav. OPMÆRKSOM: Overskrid IKKE grænseværdien for nogle kontakter. OPMÆRKSOM: Hvis et værktøj eller en anordning ikke når fuld hastighed i løbet af nogle få sekunder, efter der tændes for det/den, skal du straks slukke for det/den, for at undgå at beskadige det/den. Almene strømkrav ved opstart Glødelys og -anordninger såsom strygejern og varmeplader, som bruger et varmeelement af resistivtypen, kræver samme watt-styrke til opstart og kørsel, som angivet på deres navneplader. Lysstofs- og kviksølvlamper kræver 1,2 til 2 gange deres angivne watt-styrke til opstart. Elektriske motorer og mange elektriske værktøjstyper kræver ofte en stort startstrømsmængde. Startstrømsmængden afhænger af motortypen og dens anvendelse. De fleste elektriske værktøj kræver 1,2 til 3 gange deres angivne wattstyrke til opstart. Belastninger såsom dykpumper og luftkompressorer kræver en meget stor styrke til opstart. De har behov for så meget som 3 til 5 gange den watt-styrke, som er angivet på ders navneplade, til opstart. 15

18 Betjening G 3.3A Hvis watt-styrken ikke er angivet for et bestemt værktøj eller apparat, kan den kalkuleres ved at gange spændingen med strømstyrken: Enfaset: VOLT x AMPS = WATT Trefaset: VOLT x AMPS x 1,732 x 0,8 = WATT 4.2 Indendørs installation FARE Hvis generatoren skal installeres indendørs, skal der være tilstrækkelig ventilation, eller udstødningsslanger skal bruges. Ved udluftning af udstødningsrøg, skal du sikre dig, at udstødningsrørene er store nok til at undgå overdrevent tilbagetryk til motoren. Tilbagetryk reducerer motoreffektivitet og kan føre til overophedning af motoren. Udstødningsrøg fra motoren indeholder giftig kulmonoxidgas. Udsættelse for kulmonoxid kan føre til bevidstløshed og muligvis dødsfald. Kør aldrig generatoren indendørs eller i et indelukket område, med mindre tilstrækkelig ventilation gennem udstyr såsom udstødningsblæsere eller slanger forefindes. Når generatoren er installeret indendørs, skal trin til at undgå brand og eksplosion såsom god jorbindingsgrund, fjernelse af alle brændbare materialer i nærheden af generatoren og brug udelukkende af elektriske kabler i god tilstand, overholdes. Se Driftssikkerhed. 4.3 Udendørs installation Placér generatoren i et område, hvor den ikke udsættes for regn, sne eller direkte sollys. Sørg for at den er placeret på en fast, plan flade, således at den ikke kan glide eller skifte position. Placér motorens udstødning væk fra områder, hvor mennesker er tilstede. Hvis generatoren betjenes i en tunnel eller et dybt hul, er det nødvendigt at sørge for tilstrækkelig ventilation. Forholdsregler ligesom dem, der er påkrævet for indendørs betjening, kan være nødvendige. Omgivelserne skal være fri for vand og fugt. Alle komponenter skal være beskyttede mod overdreven fugt. 16

19 G 3.3A 4.4 Jordafledning af generatoren Betjening Se grafik: wc_gr En jordafleder (a) er placeret på generatorens stel. Denne jordklemme skal være tilsluttet en god jordkilde til korrekt betjeningssikkerhed. Denne jordafleder skal opfylde de nationale elektriske kodestandarder, landets og lokale forskrifter. 17

20 Betjening G 3.3A 4.5 Generatorfrigivelse Alle generatorer udsættes for frigivelse for højde og temperatur. Interne forbrændingsmotorer, med mindre de er blevet modificeret, kører knapt så effektivt ved større højder på grund af manglende lufttryk. Dette oversættes til kraftmangel og derved reduktion af generatorkapacitet. Temperaturer påvirker både motorers og generatorers ydeevne. En motor vil, når temperaturen stiger, køre knapt så effektivt, og der vil opstå mere resistens i de elektriske komponenter. Når temperaturen stiger, formindskes generatorens kapacitet derfor. Højde påvirker ligeledes luftens køleevne - jo større højden er, desto mindre tæt er luften og dermed dets evne til at overføre varme. Generatorens kapacitet reduceres 3% for hver 500 m stigning i højder på over 1000 m. Generatorens kapacitet reduceres ligeledes 3% for hver 5 C stigning i den omgivende temperatur på over 40 C. Brug tabellerne for højde- og temperaturfrigivelsesfaktorer. Det kan være nødvendigt at tage både højde- og temperatur frigivelsesfaktorer i betragtning for at bestemme den faktiske generatorkapacitet. Omgivende temperatur C Frigivelse Faktor 45 3 % 0, % 0, % 0, % 0,88 Højde m Frigivelse Faktor % 0, % 0, % 0, % 0, % 0, % 0,82 18

21 G 3.3A 4.6 Brug af forlængerledninger Betjening ADVARSEL Når en lang forlængerledning bruges til at forbinde en anordning eller et værktøj med generatoren, forekommer der spændingstab jo længere forlængerledningen er, desto større er spændingstabet. Det resulterer i en mindre spændingsforsyning til anordningen eller værktøjet og forøger mængden af strømtræk eller reducerer ydeevnen. En ledning med en større krydssektion vil reducere spændingstabet. OPMÆRKSOM: Betjening af udstyr ved lav spænding kan forårsage overophedning af udstyret. Brug Tabel som en retningslinie ved valg af korrekte kabelstørrelser. Brug kun seje, gummiisolerede kabler i henhold til IEC Beskadigede ledninger kan forårsage elektrisk stød. Elektrisk stød kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Brug IKKE slidte, uisolerede eller flossede ledninger. Udskift øjeblikkeligt beskadigede ledninger. Minsta tjocklek på skarvsladd 230V Volt Ledningens totale længde i meter 230 V Amp mærkedata Ledningens krydssektion i mm 2 2 0,75 1,5 4 1,5 2,5 6 1, , ,

22 Betjening G 3.3A 4.7 Jordafledningshovedafbryder Se grafik: wc_gr Generatormodel AE er udstyret med en jordafledningshovedafbryder. Hovedafbryderen er strømdrevet og slår strømmen til kontakterne fra, når der opstår en jordbindingsfejl på 30 milli-amps eller mere i generatoren eller udstyr, som er påsat generatoren. Hovedafbryderen er placeret på kontrolpanelet og bør afprøves for korrekt drift, hver gang generatoren anvendes. Sådan afprøves jordafledningshovedafbryderen: Start generatoren Placér hovedafbryderen i den lukkede position Tryk på knappen TEST (a) på hovedafbryderen. Hovedafbryderens håndtag sænkes til den åbnede position (b2). Der er nu slukket for strømmen til begge kontakter. Hvis håndtaget ikke sænkes, virker hovedafbryderen ikke. Brug ikke generatoren, før problemet er korrigeret Strømmen ledes igen til kontakterne ved at løfte hovedafbryderens håndtag til den lukkede position (b1). Hvis hovedafbryderens håndtag sænkes til den åbnede position under drift, skal du stoppe generatoren og kontrollere den og udstyret for defekter. Reparér alle defekter, før generatoren betjenes. b1 a a b2 wc_gr

23 T E S T G 3.3A Betjening 4.8 Kontrolpanel Se grafik: wc_gr Generatoren beskyttes af en 15 amp hovedafbryder (a), som er placeret på kontrolpanelet. Hovedafbryderen beskytter generatoren mod voldsom overbelastning eller kortslutninger. Hvis hovedafbryderen åbnes, skal du straks slukke for motoren og bestemme årsagen dertil, før du starter motoren igen. Kontrollér anordninger og værktøj, som er fastsat på motoren, for defekter og sikr dig, at deres strømkrav ikke overskrider generatorens strømkapacitet eller kontakternes strømgrænse. Når hovedafbryderen åbnes, smækker afbryderhåndtaget ned. Hovedafbryderen nulstilles ved at løfte håndtaget op. Generatoren har, afhængig af generatortypen, én af to kontakttyper: IP44 (Dansk)-typen (b). Bemærk: Forstørrelserne viser kontakterne uden beskyttelsesdæksler. Dette er udelukkende af identifikationsgrunde. Beskyttelsesdækslerne må ikke fjernes V a 230V b c wc_gr Kontrolpanel Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse a Hovedafbryder - 15 ampere c Jordafledningshovedafbryder ( AE ) b IP44 (Dansk) kontakttype 21

24 Betjening G 3.3A 4.9 Før opstart Læs og forstå sikkerheds- og driftsinstruktionerne i begyndelsen af denne vejledning Læs og forstå betydningen af alle advarsels- og driftsmærkater Kontrollér: oliestanden i motoren. brændstofsstanden. luftfilterets tilstand. at de eksterne fastgørelsesenheder er stramme. brændstofliniernes tilstand. 22

25 G 3.3A 4.10 Kør Betjening Se grafik: wc_gr og wc_gr Kobl alle forbrugere fra generatoren og placér hovedafbryderens håndtag i den åbne position (O) Åben brændstofshanen ved at flytte håndtaget til højre (a1) Flyt chokerhåndtaget til den lukkede position (b1), hvis motoren er kold. Stil chokeren til den åbne position (b2), hvis motoren er varm Drej motorkontakten til "ON" (c1) og derefter trække i startrebet (d). Bemærk: Hvis oliestanden i motoren er lav, vil motoren ikke starte. Hvis dette forekommer, skal du kontrollere oliestanden og tilføje olie efter behov Åben chokeren efterhånden som motoren varmer op (b2) Placér hovedafbryderen i den lukkede position (l). Lad motoren varme op i nogle få minutter, før forbrugerne på AE. Se Jordafledningshovedafbryder. c2 a2 a1 b1 b2 c1 d wc_gr Stop Se grafik: wc_gr og wc_gr Sluk for og frakobl alle værktøj og anordninger, som er tilsluttet på generatoren Placér hovedafbryderen i den åbne position (O) Drej motorkontakten til "OFF" (c2) Luk brændstofshanen ved at flytte håndtaget til venstre (a2). Bemærk: Motoren stoppes hurtigt i nødstilfælde ved at dreje motorkontakten til "OFF". 23

26 Vedligeholdelse G 3.3A 5. Vedligeholdelse 5.1 Motorvedligeholdelse Skemaet nedenunder viser den fundamentale vedligeholdelse af glittemaskine og motor. Se venligst motorfabrikantens Operatørhåndbog for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelse af motoren. Der fulgte et eksemplar af Motoroperatørhåndbogen med maskinen ved levering. 5.2 Regelmæssig vedligeholdelsesplan Dagligt før opstart Efter de første 20 timer Hver 50 timer Hver 100 timer Hver 300 timer Kontrollér brændstofstand. Kontrollér motoroliestand. Efterse luftfiltret. Udskift efter behov. Kontrollér eksterne beslag. Rens luftrenserelementet.* Kontrollér chokdæmperne for beskadigelser. Udskift motorolien.* Rens snavssamleren eller brændstofrenseren. Kontrollér og rens tændrør. Kontrollér og juster ventilspillerummet. Kontrollér brændstoftanken.* Kontrollér brændstofledningens tilstand. Udskift efter behov. * Vedligehold mere hyppigt under støvede forhold. 24

27 G 3.3A 5.3 Motorolie Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Tøm olien, mens motoren stadig er varm Fjern oliemålepinden (a), tag olieproppen ud (b) for at tømme motoren for olie. Bemærk: Af hensyn til miljøet skal der placeres en plastikbakke og en beholder under maskinen til opsamling af eventuel dryppende væske. Denne væske skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen på miljøområdet Sæt olieproppen i Fyld motorens krumtaphus med anbefalet olietype op til propåbningsniveauet (c). Se Tekniske data for oplysning om oliemængde og -type Sæt oliemålepinden i. 25

28 Vedligeholdelse G 3.3A 5.4 Luftfilter Se grafik: wc_gr Motoren er udstyret med et dobbeltelement luftfilter. Eftersé luftfiltret regelmæssigt for at forebygge karburatorfejl. OPMÆRKSOM: Lad ALDRIG motoren køre uden luftfilter. Der vil ske alvorlig maskinskade. Brug ALDRIG benzin eller andre typer opløsninger med lavt flammepunkt til at rense luftfiltret. Det kan resultere i brand eller eksplosion. Til service: Fjern luftfilterdækslet (a). Fjern begge elementer, og kontrollér dem for huller og rifter. Udskift beskadigede elementer Vask skumelementet (b) i en opløsning af et mildt vaskemiddel og varmt vand. Skyl grundigt i rent vand. Lad elementet tørre grundigt. Læg elementet i blød i ren motorolie og klem overskydende olie ud Bank papirelementet (c) let for at fjerne løstsiddende snavs eller blæs trykluft gennem filtret indvendig fra og ud. Udskift papirelementet, hvis det ser meget snavset ud. ADVARSEL 26

29 G 3.3A 5.5 Tændrør Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Rens eller udskift tændrøret efter behov for at sikre, at det fungerer korrekt. Se venligst motorhåndbogen. Lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. Bemærk: Se Tekniske data for Indstil afstandene, Anbefalet tændrør Fjern tændrøret, og inspicér det Udskift tændrøret, hvis insulatoren er revnet eller skåret. Rens tændrørselektroderne med en stålbørste Indstil afstandene (a) Spænd tændrøret godt til. OPMÆRKSOM: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan forårsage motorskade.lyddæmperen bliver meget varm under drift og vedbliver at være varm et stykke tid efter motoren er stoppet. Rør ikke lyddæmperen, mens den stadig er varm. ADVARSEL 27

30 Vedligeholdelse G 3.3A 5.6 Rengøring af opsamlingsbeholderen Se grafik: wc_gr Luk brændstofventilen Fjern slamsamleren (a) og O-ringen (b) Vask dem grundigt i et brandsikkert rengøringsmiddel. Tør dem og montér dem igen Åbn brændstofventilen og check for lækager. 5.7 Karburatorjustering Se grafik: wc_gr Stilleskruen (a) er tilpasset med en begrænserhætte for at undgå for fed blanding og derved være i overensstemmelse med miljølovene. Blandingen indstilles på fabrikken, og det skulle ikke være nødvendigt at justere den. Forsøg ikke at fjerne begrænserhætten. Den kan ikke fjernes uden at ødelægge stilleskruen. a wc_gr

31 G 3.3A 5.8 Indstilling af motorhastigheden Vedligeholdelse Se grafik: wc_gr Juster motoren til ingen belastning eller tomgangshastighed i henhold til de tekniske data Start motoren, og lad den varme op til normal driftstemperatur Drej gasspjældets stopskrue (a) indad for at øge hastigheden og udad for at nedsætte hastigheden. Vær opmærksom på, at gasspjældsarmen berører stopskruen før måling af o/min. a wc_gr

32 Vedligeholdelse G 3.3A 5.9 Oplagring Før generatoren oplagres gennem længere tid: Luk brændstofventilen og fjern og tøm snavssamleren eller brændstofrenseren Kobl brændstofslinien fra karburatoren. Placér den åbne ende af brændstofslinien i en passende beholder og åbn brændstofshanen for at dræne brændstof fra tanken. Benzin er yderst brændbart. Dræn brændstofstanken i et område med god ventilation. Dræn IKKE tanken i et område med flammer eller ADVARSEL gnister Løsn drænskruen på karburatoren og dræn resterende brændstof fra karburatoren Skift motorolien Fjern tændrøret og hæld cirka 30 ml ren motorolie i cylinderen. Drej motoren et par gange for at fordele olien på cylinderens indvendige vægge Træk langsomt i startsnoren, indtil du mærker modstand og efterlad håndtagene i denne position. Dette sikrer, at indtagnings- og udstødningsventilerne er lukkede Lagr generatoren rent og tørt Transport ADVARSEL Lad motoren køle af, før generatoren transporteres eller lagres indendørs, for at undgå forbrændinger eller brandfarer. Når generatoren transporteres: Drej motorens brændstofshane til positionen "OFF" Placér generatoren plant for at undgå at brændstof spildes Fastgør generatoren ved at binde den til med passende reb. ADVARSEL Når maskinen transporteres manuelt, skal det sikres, at tilstrækkelig mange personer løfter i forhold til maskinens vægt. For at forhindre rygskader ved løftning af maskinen skal man bøje ned i knæene for at løfte den, i stedet for kun at bøje ryggen. 30

33 G 3.3A 5.11 Fejlfinding Vedligeholdelse Problem / Symptom Hvis motoren ikke starter, kontrollér at: Hvis motoren starter, men der ikke er strøm til kontakterne, kontrollér at: Hvis motoren starter, men kører ujævnt, skal du undersøge om: Årsag / Løsning Motorkontakten er sat til "Start". Brændstofshanerne under brændstofstanken og på motoren er åbne. Der er brændstof i brændstofstanken. Chokerhåndtaget er i den korrekte position. Chokeren bør være lukket, når en kold motor startes. Alt belastning er koblet fra generatoren. Tændrøret er i god stand. Tændrørshætten sidder fast. Motoroliens stand er tilstrækkelig. Hovedafbryderen er lukket. Forbinderen fra generatoren til kontrolpanelet er i orden. Slangens løb fra brændstoftanken til motoren er korrekt. For at fungere korrekt, skal slangen løbe gennem akselbærerens bøsning. Se illustrationen i vejledningen under afsnittet om dele Ledningsfarver \ Ledningsfarver B Sort R Rød Y Gul Or Orange G Grøn T Hudfarvet Br Brun Pr Lilla L Blå V Violet Cl Klar Sh Skærm P Pink W Hvid Gr Grå LL Lyseblå 31

34 Vedligeholdelse G 3.3A 5.13 Generatorens ledningsdiagram Se grafik: wc_gr Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse A Generator B Kontrolboks C Motor Ref. Beskrivelse Ref. Beskrivelse 1. Hovedstatorvikling 7. Radiointerferensdæmper 2. Hovedafbryder 8. Rotorvikling 3. Jordforbindelsesafbryder (kun AE modeller) 9. Automatisk spændingsregulator Amp kontakt 10. Tændingskontakt 5. Choker 11. Oliestandskontakt 6. Ekstra vikling 12. Spole ) '. 4 *. &.. % 4 9 * H " 4! * H 9 / ; / ;! 9 4 9! 6 4 * " * 4 * / ; 4 * * / ; / H * " 4 / H / ; " * $ #!! * 4 * ; *.. / + M? C H $ & 32

35 EC DECLARATION OF CONFORMITY EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING WACKER CORPORATION, N92 W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN UNION AUTORISERET REPRÆSENTANT I DEN EUROPÆISKE UNION WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT AG Preußenstraße München hereby certifies that the construction equipment specified hereunder: / bekræfter, at følgende maskine: 1. Category / Kategori Power Generator El-Generatorer 2. Type - Type G3.3A, G3.3AE, G3.3AI 3. Item number of equipment / Maskinens varenummer: , , , , , , , , , Electrical power / Elektrisk effekt: 3,3 kw Has been sound tested per Directive 2000/14/EC / Er blevet lydtestet ifølge direktiv 2000/14/EC: Conformity Assessment Procedure / Procedure for vurdering af overensstemmelse Name and address of notified body / Navn og adresse på den underrettede instans Measured sound power level / Målt lydstyrkeniveau Guaranteed sound power level / Garanteret lydstyrkeniveau Annex VIII Tillägg VIII BSI, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL Storbritannien 97 db(a) 99 db(a) and has been produced in accordance with the following standards: og er blevet fremstillet i overensstemmelse med de følgende standarder: 2000/14/EC 89/336/EEC 98/37/EEC Date / Data William Lahner Dan Domanski Vice President of Engineering Manager, Product Engineering WACKER CORPORATION 2003-CE-Generators33-dk.fm

36 Wacker Construction Equipment AG Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Corporation P.O. Box 9007 Menomonee Falls, WI Tel. : +1-(1)(262) Fax: +1-(1)(262) Tel. : (800) Wacker Asia Pacific Operations Sunley Center, Unit 912, 9/F 9 Wing Qin Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong Tel Fax: