REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj Sag nr. Emne: bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag

2 Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december 2011, sag nr. 1 SAG NR. 2 NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE UDVALG SAMT KOMMISSORIER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der for perioden 1. januar 30. juni 2012 nedsættes følgende tre særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, b) Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, 2. at de under pkt. 1 nævnte udvalg får de som bilag 1-3 vedlagte kommissorier, 3. at Økonomi- og indenrigsministeren søges om dispensation, til at de under pkt. 1 nævnte udvalg pr. 1. juli 2012 bliver driftsudvalg med vilkår svarende til stående udvalg i kommunerne, idet medlemstallet udvides til ni medlemmer, 4. at regionsrådet for de under pkt. 1 nævnte udvalg inden udgangen af juni måned 2012 fastsætter nye kommissorier og udpeger eventuelle supplerende medlemmer til udvalgene, 5. at der for perioden 1. januar december 2013 nedsættes følgende fire særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer b) Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer c) Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer d) Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer

3 6. at de under pkt. 5 nævnte udvalg får de som bilag 4 7 vedlagte kommissorier, 7. at regionsrådet udpeger medlemmer af og en formand for hvert udvalg, 8. at regionsrådet udpeger en mødeleder for de tværgående arbejdsgrupper, der foreslås i kommissorierne m.h.p. samarbejde i første halvår af 2012 mellem, a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, b) Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om svage grupper, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling om grøn vækstvision, 9. at der for varetagelse af medlemskabet af de under pkt. 1 nævnte udvalg i perioden 1. januar juni 2012 udbetales vederlag, som i 1. april 2011 niveau udgør kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr., og 10. at der for varetagelse af medlemskabet herunder formandskabet af de under pkt. 5 nævnte udvalg udbetales vederlag som i 1. april 2011 niveau udgør årligt kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr. RESUME Det foreslås, at der for årene 2012 og 2013 nedsættes syv særlige udvalg med nærmere angivne opgaveområder. Der søges dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeren til, at tre af udvalgene med virkning fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg på samme vilkår som stående udvalg i kommunerne. Der vedlægges forslag til kommissorier for det enkelte udvalg med nærmere beskrivelse af opgaverne. Der lægges i kommissorierne op til samarbejde på tværs mellem flere af udvalgene om bestemte emneområder. SAGSFREMSTILLING Baggrund

4 I lighed med den forløbne del af valgperioden foreslås nedsat et antal udvalg med bestemte opgaver, herunder funktioner af forberedende og rådgivende karakter over for regionsrådet. Disse udvalg nedsættes i henhold til regionsloven som særlige, midlertidige udvalg, såkaldte 17 stk. 4 udvalg. Udvalg Følgende syv udvalg foreslås nedsat: Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer, Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer, Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer, Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer, Opgaveområderne for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i de kommissorier, der er vedlagt som bilag. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den demokratiske indflydelse og mulighederne for inddragelse af alle 41 direkte folkevalgte medlemmer af regionsrådet i arbejdet med at træffe beslutninger bør øges, så der skabes en bredere fælles ansvarlighed for de beslutninger, der træffes. Forretningsudvalget har på denne baggrund og af hensyn til bl.a. forbedring af mulighederne for en både faglig og politisk løbende opfølgning på implementeringen af de politisk besluttede mål for regionens virksomhed besluttet at søge Økonomi- og indenrigsministeren om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre driftsudvalg. Udvalgene foreslås nedsat med samme vilkår som gælder for stående udvalg i kommunerne. Hvis dispensationen opnås, foreslås det derfor, at Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling og Udvalget for bæredygtig udvikling fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg og udvides til ni medlemmer i hvert udvalg. Sagen forelægges på baggrund af dispensationsansøgningens udfald på ny for regionsrådet medio 2012 med henblik på stillingtagen til nye kommissorier for de tre udvalg og eventuel udpegning af supplerende medlemmer.

5 Særlige samarbejdsområder Det foreslås i kommissorierne, at der for nogle af udvalgenes vedkommende etableres et særligt samarbejde i første halvår af 2012 på følgende områder: - akutområdet Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed skal samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, med henblik på fremlæggelse af forslag til politiske mål vedrørende de analysefelter, som regionsrådet besluttede på sit oktobermøde vedr. bl.a. ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på regionens hospitaler og tilgængelighed til almen praksis. I arbejdet deltager tre fagpersoner udpeget af det sundhedsfaglige udvalg for præhospital og akutmodtagelse. - svage grupper Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte dialogen og kontakten mellem kommuner og region om svage grupper med henblik på sammenhæng i indsatsen over for bl.a. følgende grupper: gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug og forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter. - grøn vækstvision Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling skal i samarbejde fungere som sparringsgruppe med henblik på udvikling af idéer til en grøn vækstvision for regionen på baggrund af regionens bærende udviklingsstrategier, jf. sag nr. 1 på forretningsudvalgets dagsorden. Proces De særlige udvalgs medlemmer vælges efter forholdstal. Udvalgenes mødeplan er en del af den samlede planlægning, der skal godkendes af regionsrådet efter indstilling fra udvalgene. Udvalgenes konkrete arbejde tilrettelægges af udvalgenes formænd efter samråd med regionsrådets formand. Vederlag Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Loven forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af

6 midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Der kan til medlemmer af særlige udvalg ydes et vederlag, som set under ét svarer til regions-rådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. april 2011 udgør kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan deles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de øvrige medlemmer. Vælges den samme model, som i den forløbne del af valgperioden, indebærer det med de foreslåede udvalg og medlemstal et årligt vederlag til hvert medlem på kr. og et vederlag til formanden på kr. Vederlagene er skattepligtige for modtageren. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en tiltrædelse af indstillingen, kan afholdes inden for budgettets rammer. Udbetaling af et særskilt vederlag til formænd for og medlemmer af driftsudvalg forudsætter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Anbefales, idet det indstilles, at det under pkt. 1. c nævnte udvalg bliver på otte medlemmer. Udvalgenes navne drøftes på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde tirsdag den 13. december kl Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling : Forretningsudvalget anbefaler, at de særlige udvalg navngives således: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling 3. Miljø- og grøn vækstudvalget

7 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning 7. Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupperne ABFØ og VCO indstilles følgende medlemmer til udvalgene: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer Kirsten Lee (B) Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Jannie Hjerpe (F) (VCO) (VCO) (VCO) 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Arly Eskildsen (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Lise Müller (F) (VCO) (VCO) 3. Miljø- og grøn vækstudvalget Lars Gaardhøj (A) Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø). (VCO). (VCO). (VCO) 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen Flemming Pless (A) Lise Rask (A)

8 Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO) 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne Lise Müller (F) Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg- Larsen (Ufp).. (VCO).. (VCO) 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning Marianne Stendell (A) Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F).. (VCO).. (VCO) 7. Regionaludvalget Steen Olesen (F) Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO).. (VCO) Herudover indstiller forretningsudvalget, at følgende fagpersoner udpeges til at deltage i den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen: Vicedirektør Torben Mogensen Ledende overlæge Peter Berlac Ledende oversygeplejerske Susanne Juul

9 Leila Lindén (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Forretningsudvalgets indstilling af 13. december 2011 var omdelt. Forretningsudvalgets indstilling af 6. december 2011 og 13. december 2011 tiltrådt, således 1) at følgende udpeges som formand for de nye særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer: Kirsten Lee (B), Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling: Arly Eskildsen (F), Miljø- og grøn vækstudvalget: Lars Gaardhøj (A), Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Flemming Pless (A), Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne: Lise Müller (F), Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning: Marianne Stendell (A), Regionaludvalget: Steen Olesen (F). Og 2) at følgende udpeges som mødeledere for de tre tværgående arbejdsgrupper: Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Kirsten Lee (B), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget: Lise Müller (F), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Miljø- og grøn vækstudvalget og Regionaludvalget: Lars Gaardhøj (A). Og 3) at følgende herudover efter indstilling fra valggrupperne ABFØ, Karin Helweg-Larsen og VCO, udpeges som medlemmer af de særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

10 Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Kirsten Lee (B) formand Jannie Hjerpe (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Bent Larsen (V) Michael Lange (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Arly Eskildsen (F) formand Lise Müller (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Miljø- og grøn vækstudvalget Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Lars Gaardhøj (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Ole Søbæk (C) Henrik Thorup (O) Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Flemming Pless (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Lene Kaspersen (C)

11 Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Per Seerup Knudsen (A) Lise Müller (F) formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ufp) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Lene Kaspersen (C) Danni Olsen (O) Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Marianne Stendell (A) formand Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Nina Berrig (C) Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupppen ABFØ: Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Steen Olesen (F) formand Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Kenneth Kristensen Berth (O) Leila Lindén (A), Karin Dubin (A), Peter Kay Mortensen (A), Steen Olesen (F), Charlie Stjerneklar Zacher Tibu (F) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed (FU) 2. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling (FU) 3. Forslag til kommissorium for Udvalget for bæredygtig udvikling (FU)

12 4. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen (FU) 5. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter (FU) 6. Forslag til kommissorium for Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer (FU) 7. Forslag til kommissorium for Udvalget for regional udvikling (FU) 8. Forslag til navngivning (FU) 9. Forslag til mødedatoer (FU) Sagsnr:

13

14

15

16 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... Den fulde tekst Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) 2011/1 LSF 166 Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Indenrigsministeriet Accession L00166 Entydig dokumentidentifikation BX Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse Dokumenttype LSF L Dokumentets rangering A Forskriftens nummer 166 År for udstedelse 2011 Folketingssamling 1 Forskriftens titel Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) Ressortministerium Økonomi- og Indenrigsministeriet Skjul oplysninger... 1 I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 som ændret ved 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007 og 2 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: Senere ændringer til forskriften Sagsforløb 2011/1 LF 166 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde 1. I 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»den i 13 nævnte«:», herunder om, at den umiddelbare forvaltning kan henlægges til stående udvalg«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Med regionsloven (lov nr. 537 af 24. juni 2005) indførtes et såkaldt fleksibelt forretningsudvalgsstyre som regionernes styreform. Det fleksible forretningsudvalgsstyre indebærer bl.a., at regionsrådet alene nedsætter et forretningsudvalg, og at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsloven indeholder hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en anden styreform. I det tilgrundliggende lovforslag til regionsloven (lovforslag L 65, FT (2. samling) er det imidlertid udtrykkeligt anført, at denne dispensationsadgang ikke kan anvendes til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre. Der er således efter den gældende regionslov ikke mulighed for at meddele dispensation til, at regioner nedsætter stående udvalg. Baggrunden herfor er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har i en henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodet om, at regionen får dispensation til at nedsætte stående udvalg. Det er regionens opfattelse, at nedsættelse af stående udvalg i regionen kan bidrage til at sikre en større politisk bevågenhed og ansvarlighed i forhold til opfølgning og målopfyldelse på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, samt regionens understøtning af såvel øget vækst og beskæftigelse samt klima- og miljøindsatsen. Det er regeringens opfattelse, at de hensyn, der ligger til grund for, at regionerne i udgangspunktet har et fleksibelt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

17 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... forretningsudvalgsstyre, fortsat er gældende, idet sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne. Det bemærkes herved, at regeringen i 2012 gennemfører en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det er imidlertid også regeringens opfattelse, at regionerne selv bør have frihed til at gøre sig nogle erfaringer med, om arbejdet i den enkelte region kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, end det sker i dag. Således bør et regionsråd have mulighed for at afprøve en styreform, hvor regionsrådspolitikere på de enkelte fagområder bliver mere involveret i den umiddelbare politiske forvaltning af et område. Lovforslaget har på den baggrund til formål at tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om at etablere et udvalgsstyre svarende til det udvalgsstyre, som er den almindelige styreform for kommuner efter den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer). 2. Gældende regler 2.1 Regionernes styreform og vederlag Det fleksible forretningsudvalgsstyre efter 13 i regionsloven indebærer som anført ovenfor under afsnit 1, at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget, som således har karakter af et stående udvalg. Forretningsudvalget skal dog varetage de funktioner, der efter lov om kommunernes styrelse er tillagt økonomiudvalget, jf. regionslovens 13, stk. 1 og 2. Baggrunden for den beskrevne styreform for regionerne er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Regionsrådet har tillige mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forretningsudvalget eller regionsrådet svarende til de udvalg, der kan nedsættes efter 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven 11, stk. 2, alene beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalget og særlige udvalg af midlertidig karakter. Ved særlige udvalg af midlertidig karakter forstås i henhold til vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 19. december 2005 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr af 25. november 2009) et særligt udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år (tidsmæssigt midlertidighedskrav) til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter (opgavemæssigt midlertidighedskrav). Et særligt udvalgs funktioner skal både i tidsmæssig udstrækning og efter sin karakter adskille sig fra regionsrådets løbende opgavevaretagelse, hvis udvalgets medlemmer skal kunne få vederlag. For at understøtte kravet om midlertidighed er det i bekendtgørelsen bestemt, at når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i højst to år, kan der ikke i det følgende år inden for samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver. Reglerne om nedsættelse af særlige udvalg i regionerne er ikke til hinder for, at særlige udvalg i regionerne virker i en længere periode end ét år. Det er alene i de særlige regler for udvalgsvederlag, begrænsningen ligger. Summen af de vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, kan efter vederlagsbekendtgørelsen højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter, kan ligeledes højst udgøre 100 pct. af vederlaget til regionsrådsformanden. 2.2 Dispensationsbestemmelsen i regionslovens 36 Efter 36, stk. 2, jf. stk. 3, i regionsloven kan økonomi- og indenrigsministeren godkende, at et regionsråd i styrelsesvedtægten træffer bestemmelse om en anden styreform end den i 13 nævnte. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af regionsrådets valgperiode og er bindende for den resterende del af valgperioden. I bemærkningerne til bestemmelsen er udtrykkeligt anført, at ministeren ikke med bestemmelsen vil kunne godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Efter den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, kan et regionsråd med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra bl.a. vederlagsreglerne i regionslovens 11. Som en konsekvens af, at der udtrykkeligt efter forarbejderne til 36 ikke er hjemmel til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning, har godkendelse efter regionslovens 36, stk. 1, af vederlag til stående udvalg heller ikke kunnet komme på tale. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

18 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st Lovforslagets indhold Den i lovforslaget foreslåede ændring af regionslovens 36, stk. 2, indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en styreform, der svarer til det såkaldte udvalgsstyre, som efter gældende ret er den almindelige styreform i kommunerne. En tilsvarende styreform i en region vil indebære, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver varetages af stående udvalg. Forretningsudvalget vil fortsat have opgaver svarende til de opgaver, som et økonomiudvalg har i kommunerne, samt, i det omfang regionsrådet beslutter det, tillige den umiddelbare forvaltning af opgaver, som ikke er henlagt til de stående udvalg. Regionsrådet vil herefter ikke længere kunne varetage den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Regionsrådet vil fortsat være det øverste ansvarlige organ i regionen. Relationerne mellem regionsrådet, forretningsudvalg og de stående udvalg vil ligeledes skulle svare til de relationer, som gælder efter den kommunale styrelseslov mellem kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg. Endelig vil der fortsat være adgang til at nedsætte særlige udvalg, jf. regionslovens 13, stk. 6, og den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i opgavefordelingen mellem regionen og andre myndigheder. De nærmere vilkår for godkendelse af en regional styreform med stående udvalg, herunder med hensyn til vederlæggelse af medlemmer af forretningsudvalget og de stående udvalg, vil, jf. den gældende regionslovs 36, stk. 3, blive fastsat af økonomi- og indenrigsministeren i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1 nedenfor. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Danske Handicaporganisationer, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Danske Patienter, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Transport og Logistik, Datatilsynet, DESA Dansk Erhvervssammenslutning, Det Centrale Handicapråd, FOA, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FTF, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte, BDO Kommunernes Revision A/S, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark, Offentligt Ansattes Organisationer, Organisationen af Selvejende Institutioner, Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab og Sundhedskartellet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Ingen Ingen Negative konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

19 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen indebærer, at den eksisterende adgang til at godkende, at regionsrådet træffer beslutning om en anden styreform, udvides til også at omfatte et almindeligt udvalgsstyre. Efter regionslovens 36, stk. 3, kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte de nærmere regler om en styreform, som godkendes efter 36, stk. 2. Det er hensigten, at ministeren i medfør af denne bestemmelse fastsætter vilkår for godkendelse af, at regionsrådet træffer beslutning om almindeligt udvalgsstyre, der svarer til det, som gælder for kommuner efter den kommunale styrelseslov. Der gælder følgende efter den kommunale styrelseslov om det almindelige udvalgsstyre: Efter styrelseslovens 17, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen nedsætte stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Efter bestemmelsen skal der nedsættes mindst ét stående udvalg, men bortset herfra bestemmer kommunalbestyrelsen selv antallet af stående udvalg. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. De stående udvalgs sammensætning og opgaveområder fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Efter styrelseslovens 17, stk. 1, varetager udvalgene den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, og efter styrelseslovens 21, stk. 1, bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i styrelseslovens 21, stk. 1, tillægger udvalgene en betinget kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne. I det omfang kommunalbestyrelsen ikke træffer nærmere bestemmelse, påhviler det derfor udvalgene at træffe de beslutninger, der er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af det sagsområde, der er henlagt til udvalget. Derimod er udvalgene ikke i medfør af loven bemyndiget til at træffe beslutninger, der rækker herudover, dvs. beslutninger der ikke har et sådant forvaltnings- eller bestyrelsespræg. I sådanne tilfælde må udvalgene forelægge sagerne for kommunalbestyrelsen. Ved udvalgenes varetagelse af den umiddelbare forvaltning forstås således, at de afgør alle sædvanlige sager inden for deres sagsområder, med mindre andet følger af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsens beslutning. Udvalgenes umiddelbare forvaltning indebærer også, at kommunalbestyrelsernes beslutninger som udgangspunkt forberedes ved udvalgsbehandling i det eller de relevante udvalg, således at der skal foreligge en udvalgsindstilling, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse. Udvalgene skal efter styrelseslovens 21, stk. 2, inddrage og forhandle med andre stående udvalg, når de forbereder foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for disse udvalg. Udvalgene har tillige pligt til inden for deres område at føre budgetkontrol, jf. styrelseslovens 21, stk. 1, og til efter styrelseslovens 21, stk. 3, at bidrage til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Endvidere bidrager udvalgene efter styrelseslovens 21, stk. 3, til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Økonomiudvalgets lovbundne opgaver er i modsætning til de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender ikke knyttet til administrationen af et enkelt område under kommunen, men er opgaver, som først og fremmest vedrører tilvejebringelsen af kommunens midler og bevarelsen af dens aktiver. De fleste af disse funktioner er dermed af tværgående og koordinerende karakter. Økonomiudvalget har således indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. styrelseslovens 18, stk. 2. Endvidere varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. styrelseslovens 18, stk. 3 og 4. Videre udarbejder økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og budgetoverslag for en flerårig periode, der forelægges for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 37. Økonomiudvalgets udarbejdelse af kommunens årsbudget og budgetoverslag er tillagt udvalget som en selvstændig kompetence. Den ovenfor beskrevne styreform vil med de fornødne tilpasninger kunne godkendes som styreform for en region som konsekvens af de med nærværende lovforslag foreslåede ændringer af 36, stk. 2. Der vil i forbindelse med ministerens https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere