REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj Sag nr. Emne: bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag

2 Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december 2011, sag nr. 1 SAG NR. 2 NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE UDVALG SAMT KOMMISSORIER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der for perioden 1. januar 30. juni 2012 nedsættes følgende tre særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, b) Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, 2. at de under pkt. 1 nævnte udvalg får de som bilag 1-3 vedlagte kommissorier, 3. at Økonomi- og indenrigsministeren søges om dispensation, til at de under pkt. 1 nævnte udvalg pr. 1. juli 2012 bliver driftsudvalg med vilkår svarende til stående udvalg i kommunerne, idet medlemstallet udvides til ni medlemmer, 4. at regionsrådet for de under pkt. 1 nævnte udvalg inden udgangen af juni måned 2012 fastsætter nye kommissorier og udpeger eventuelle supplerende medlemmer til udvalgene, 5. at der for perioden 1. januar december 2013 nedsættes følgende fire særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer b) Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer c) Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer d) Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer

3 6. at de under pkt. 5 nævnte udvalg får de som bilag 4 7 vedlagte kommissorier, 7. at regionsrådet udpeger medlemmer af og en formand for hvert udvalg, 8. at regionsrådet udpeger en mødeleder for de tværgående arbejdsgrupper, der foreslås i kommissorierne m.h.p. samarbejde i første halvår af 2012 mellem, a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, b) Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om svage grupper, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling om grøn vækstvision, 9. at der for varetagelse af medlemskabet af de under pkt. 1 nævnte udvalg i perioden 1. januar juni 2012 udbetales vederlag, som i 1. april 2011 niveau udgør kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr., og 10. at der for varetagelse af medlemskabet herunder formandskabet af de under pkt. 5 nævnte udvalg udbetales vederlag som i 1. april 2011 niveau udgør årligt kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr. RESUME Det foreslås, at der for årene 2012 og 2013 nedsættes syv særlige udvalg med nærmere angivne opgaveområder. Der søges dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeren til, at tre af udvalgene med virkning fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg på samme vilkår som stående udvalg i kommunerne. Der vedlægges forslag til kommissorier for det enkelte udvalg med nærmere beskrivelse af opgaverne. Der lægges i kommissorierne op til samarbejde på tværs mellem flere af udvalgene om bestemte emneområder. SAGSFREMSTILLING Baggrund

4 I lighed med den forløbne del af valgperioden foreslås nedsat et antal udvalg med bestemte opgaver, herunder funktioner af forberedende og rådgivende karakter over for regionsrådet. Disse udvalg nedsættes i henhold til regionsloven som særlige, midlertidige udvalg, såkaldte 17 stk. 4 udvalg. Udvalg Følgende syv udvalg foreslås nedsat: Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer, Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer, Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer, Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer, Opgaveområderne for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i de kommissorier, der er vedlagt som bilag. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den demokratiske indflydelse og mulighederne for inddragelse af alle 41 direkte folkevalgte medlemmer af regionsrådet i arbejdet med at træffe beslutninger bør øges, så der skabes en bredere fælles ansvarlighed for de beslutninger, der træffes. Forretningsudvalget har på denne baggrund og af hensyn til bl.a. forbedring af mulighederne for en både faglig og politisk løbende opfølgning på implementeringen af de politisk besluttede mål for regionens virksomhed besluttet at søge Økonomi- og indenrigsministeren om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre driftsudvalg. Udvalgene foreslås nedsat med samme vilkår som gælder for stående udvalg i kommunerne. Hvis dispensationen opnås, foreslås det derfor, at Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling og Udvalget for bæredygtig udvikling fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg og udvides til ni medlemmer i hvert udvalg. Sagen forelægges på baggrund af dispensationsansøgningens udfald på ny for regionsrådet medio 2012 med henblik på stillingtagen til nye kommissorier for de tre udvalg og eventuel udpegning af supplerende medlemmer.

5 Særlige samarbejdsområder Det foreslås i kommissorierne, at der for nogle af udvalgenes vedkommende etableres et særligt samarbejde i første halvår af 2012 på følgende områder: - akutområdet Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed skal samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, med henblik på fremlæggelse af forslag til politiske mål vedrørende de analysefelter, som regionsrådet besluttede på sit oktobermøde vedr. bl.a. ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på regionens hospitaler og tilgængelighed til almen praksis. I arbejdet deltager tre fagpersoner udpeget af det sundhedsfaglige udvalg for præhospital og akutmodtagelse. - svage grupper Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte dialogen og kontakten mellem kommuner og region om svage grupper med henblik på sammenhæng i indsatsen over for bl.a. følgende grupper: gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug og forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter. - grøn vækstvision Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling skal i samarbejde fungere som sparringsgruppe med henblik på udvikling af idéer til en grøn vækstvision for regionen på baggrund af regionens bærende udviklingsstrategier, jf. sag nr. 1 på forretningsudvalgets dagsorden. Proces De særlige udvalgs medlemmer vælges efter forholdstal. Udvalgenes mødeplan er en del af den samlede planlægning, der skal godkendes af regionsrådet efter indstilling fra udvalgene. Udvalgenes konkrete arbejde tilrettelægges af udvalgenes formænd efter samråd med regionsrådets formand. Vederlag Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Loven forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af

6 midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Der kan til medlemmer af særlige udvalg ydes et vederlag, som set under ét svarer til regions-rådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. april 2011 udgør kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan deles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de øvrige medlemmer. Vælges den samme model, som i den forløbne del af valgperioden, indebærer det med de foreslåede udvalg og medlemstal et årligt vederlag til hvert medlem på kr. og et vederlag til formanden på kr. Vederlagene er skattepligtige for modtageren. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en tiltrædelse af indstillingen, kan afholdes inden for budgettets rammer. Udbetaling af et særskilt vederlag til formænd for og medlemmer af driftsudvalg forudsætter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Anbefales, idet det indstilles, at det under pkt. 1. c nævnte udvalg bliver på otte medlemmer. Udvalgenes navne drøftes på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde tirsdag den 13. december kl Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling : Forretningsudvalget anbefaler, at de særlige udvalg navngives således: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling 3. Miljø- og grøn vækstudvalget

7 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning 7. Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupperne ABFØ og VCO indstilles følgende medlemmer til udvalgene: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer Kirsten Lee (B) Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Jannie Hjerpe (F) (VCO) (VCO) (VCO) 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Arly Eskildsen (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Lise Müller (F) (VCO) (VCO) 3. Miljø- og grøn vækstudvalget Lars Gaardhøj (A) Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø). (VCO). (VCO). (VCO) 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen Flemming Pless (A) Lise Rask (A)

8 Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO) 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne Lise Müller (F) Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg- Larsen (Ufp).. (VCO).. (VCO) 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning Marianne Stendell (A) Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F).. (VCO).. (VCO) 7. Regionaludvalget Steen Olesen (F) Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO).. (VCO) Herudover indstiller forretningsudvalget, at følgende fagpersoner udpeges til at deltage i den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen: Vicedirektør Torben Mogensen Ledende overlæge Peter Berlac Ledende oversygeplejerske Susanne Juul

9 Leila Lindén (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Forretningsudvalgets indstilling af 13. december 2011 var omdelt. Forretningsudvalgets indstilling af 6. december 2011 og 13. december 2011 tiltrådt, således 1) at følgende udpeges som formand for de nye særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer: Kirsten Lee (B), Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling: Arly Eskildsen (F), Miljø- og grøn vækstudvalget: Lars Gaardhøj (A), Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Flemming Pless (A), Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne: Lise Müller (F), Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning: Marianne Stendell (A), Regionaludvalget: Steen Olesen (F). Og 2) at følgende udpeges som mødeledere for de tre tværgående arbejdsgrupper: Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Kirsten Lee (B), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget: Lise Müller (F), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Miljø- og grøn vækstudvalget og Regionaludvalget: Lars Gaardhøj (A). Og 3) at følgende herudover efter indstilling fra valggrupperne ABFØ, Karin Helweg-Larsen og VCO, udpeges som medlemmer af de særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

10 Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Kirsten Lee (B) formand Jannie Hjerpe (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Bent Larsen (V) Michael Lange (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Arly Eskildsen (F) formand Lise Müller (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Miljø- og grøn vækstudvalget Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Lars Gaardhøj (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Ole Søbæk (C) Henrik Thorup (O) Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Flemming Pless (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Lene Kaspersen (C)

11 Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Per Seerup Knudsen (A) Lise Müller (F) formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ufp) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Lene Kaspersen (C) Danni Olsen (O) Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Marianne Stendell (A) formand Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Nina Berrig (C) Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupppen ABFØ: Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Steen Olesen (F) formand Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Kenneth Kristensen Berth (O) Leila Lindén (A), Karin Dubin (A), Peter Kay Mortensen (A), Steen Olesen (F), Charlie Stjerneklar Zacher Tibu (F) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed (FU) 2. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling (FU) 3. Forslag til kommissorium for Udvalget for bæredygtig udvikling (FU)

12 4. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen (FU) 5. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter (FU) 6. Forslag til kommissorium for Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer (FU) 7. Forslag til kommissorium for Udvalget for regional udvikling (FU) 8. Forslag til navngivning (FU) 9. Forslag til mødedatoer (FU) Sagsnr:

13

14

15

16 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... Den fulde tekst Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) 2011/1 LSF 166 Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Indenrigsministeriet Accession L00166 Entydig dokumentidentifikation BX Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse Dokumenttype LSF L Dokumentets rangering A Forskriftens nummer 166 År for udstedelse 2011 Folketingssamling 1 Forskriftens titel Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) Ressortministerium Økonomi- og Indenrigsministeriet Skjul oplysninger... 1 I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 som ændret ved 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007 og 2 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: Senere ændringer til forskriften Sagsforløb 2011/1 LF 166 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde 1. I 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»den i 13 nævnte«:», herunder om, at den umiddelbare forvaltning kan henlægges til stående udvalg«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Med regionsloven (lov nr. 537 af 24. juni 2005) indførtes et såkaldt fleksibelt forretningsudvalgsstyre som regionernes styreform. Det fleksible forretningsudvalgsstyre indebærer bl.a., at regionsrådet alene nedsætter et forretningsudvalg, og at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsloven indeholder hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en anden styreform. I det tilgrundliggende lovforslag til regionsloven (lovforslag L 65, FT (2. samling) er det imidlertid udtrykkeligt anført, at denne dispensationsadgang ikke kan anvendes til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre. Der er således efter den gældende regionslov ikke mulighed for at meddele dispensation til, at regioner nedsætter stående udvalg. Baggrunden herfor er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har i en henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodet om, at regionen får dispensation til at nedsætte stående udvalg. Det er regionens opfattelse, at nedsættelse af stående udvalg i regionen kan bidrage til at sikre en større politisk bevågenhed og ansvarlighed i forhold til opfølgning og målopfyldelse på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, samt regionens understøtning af såvel øget vækst og beskæftigelse samt klima- og miljøindsatsen. Det er regeringens opfattelse, at de hensyn, der ligger til grund for, at regionerne i udgangspunktet har et fleksibelt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

17 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... forretningsudvalgsstyre, fortsat er gældende, idet sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne. Det bemærkes herved, at regeringen i 2012 gennemfører en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det er imidlertid også regeringens opfattelse, at regionerne selv bør have frihed til at gøre sig nogle erfaringer med, om arbejdet i den enkelte region kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, end det sker i dag. Således bør et regionsråd have mulighed for at afprøve en styreform, hvor regionsrådspolitikere på de enkelte fagområder bliver mere involveret i den umiddelbare politiske forvaltning af et område. Lovforslaget har på den baggrund til formål at tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om at etablere et udvalgsstyre svarende til det udvalgsstyre, som er den almindelige styreform for kommuner efter den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer). 2. Gældende regler 2.1 Regionernes styreform og vederlag Det fleksible forretningsudvalgsstyre efter 13 i regionsloven indebærer som anført ovenfor under afsnit 1, at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget, som således har karakter af et stående udvalg. Forretningsudvalget skal dog varetage de funktioner, der efter lov om kommunernes styrelse er tillagt økonomiudvalget, jf. regionslovens 13, stk. 1 og 2. Baggrunden for den beskrevne styreform for regionerne er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Regionsrådet har tillige mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forretningsudvalget eller regionsrådet svarende til de udvalg, der kan nedsættes efter 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven 11, stk. 2, alene beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalget og særlige udvalg af midlertidig karakter. Ved særlige udvalg af midlertidig karakter forstås i henhold til vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 19. december 2005 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr af 25. november 2009) et særligt udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år (tidsmæssigt midlertidighedskrav) til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter (opgavemæssigt midlertidighedskrav). Et særligt udvalgs funktioner skal både i tidsmæssig udstrækning og efter sin karakter adskille sig fra regionsrådets løbende opgavevaretagelse, hvis udvalgets medlemmer skal kunne få vederlag. For at understøtte kravet om midlertidighed er det i bekendtgørelsen bestemt, at når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i højst to år, kan der ikke i det følgende år inden for samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver. Reglerne om nedsættelse af særlige udvalg i regionerne er ikke til hinder for, at særlige udvalg i regionerne virker i en længere periode end ét år. Det er alene i de særlige regler for udvalgsvederlag, begrænsningen ligger. Summen af de vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, kan efter vederlagsbekendtgørelsen højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter, kan ligeledes højst udgøre 100 pct. af vederlaget til regionsrådsformanden. 2.2 Dispensationsbestemmelsen i regionslovens 36 Efter 36, stk. 2, jf. stk. 3, i regionsloven kan økonomi- og indenrigsministeren godkende, at et regionsråd i styrelsesvedtægten træffer bestemmelse om en anden styreform end den i 13 nævnte. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af regionsrådets valgperiode og er bindende for den resterende del af valgperioden. I bemærkningerne til bestemmelsen er udtrykkeligt anført, at ministeren ikke med bestemmelsen vil kunne godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Efter den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, kan et regionsråd med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra bl.a. vederlagsreglerne i regionslovens 11. Som en konsekvens af, at der udtrykkeligt efter forarbejderne til 36 ikke er hjemmel til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning, har godkendelse efter regionslovens 36, stk. 1, af vederlag til stående udvalg heller ikke kunnet komme på tale. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

18 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st Lovforslagets indhold Den i lovforslaget foreslåede ændring af regionslovens 36, stk. 2, indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en styreform, der svarer til det såkaldte udvalgsstyre, som efter gældende ret er den almindelige styreform i kommunerne. En tilsvarende styreform i en region vil indebære, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver varetages af stående udvalg. Forretningsudvalget vil fortsat have opgaver svarende til de opgaver, som et økonomiudvalg har i kommunerne, samt, i det omfang regionsrådet beslutter det, tillige den umiddelbare forvaltning af opgaver, som ikke er henlagt til de stående udvalg. Regionsrådet vil herefter ikke længere kunne varetage den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Regionsrådet vil fortsat være det øverste ansvarlige organ i regionen. Relationerne mellem regionsrådet, forretningsudvalg og de stående udvalg vil ligeledes skulle svare til de relationer, som gælder efter den kommunale styrelseslov mellem kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg. Endelig vil der fortsat være adgang til at nedsætte særlige udvalg, jf. regionslovens 13, stk. 6, og den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i opgavefordelingen mellem regionen og andre myndigheder. De nærmere vilkår for godkendelse af en regional styreform med stående udvalg, herunder med hensyn til vederlæggelse af medlemmer af forretningsudvalget og de stående udvalg, vil, jf. den gældende regionslovs 36, stk. 3, blive fastsat af økonomi- og indenrigsministeren i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1 nedenfor. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Danske Handicaporganisationer, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Danske Patienter, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Transport og Logistik, Datatilsynet, DESA Dansk Erhvervssammenslutning, Det Centrale Handicapråd, FOA, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FTF, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte, BDO Kommunernes Revision A/S, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark, Offentligt Ansattes Organisationer, Organisationen af Selvejende Institutioner, Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab og Sundhedskartellet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Ingen Ingen Negative konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

19 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen indebærer, at den eksisterende adgang til at godkende, at regionsrådet træffer beslutning om en anden styreform, udvides til også at omfatte et almindeligt udvalgsstyre. Efter regionslovens 36, stk. 3, kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte de nærmere regler om en styreform, som godkendes efter 36, stk. 2. Det er hensigten, at ministeren i medfør af denne bestemmelse fastsætter vilkår for godkendelse af, at regionsrådet træffer beslutning om almindeligt udvalgsstyre, der svarer til det, som gælder for kommuner efter den kommunale styrelseslov. Der gælder følgende efter den kommunale styrelseslov om det almindelige udvalgsstyre: Efter styrelseslovens 17, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen nedsætte stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Efter bestemmelsen skal der nedsættes mindst ét stående udvalg, men bortset herfra bestemmer kommunalbestyrelsen selv antallet af stående udvalg. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. De stående udvalgs sammensætning og opgaveområder fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Efter styrelseslovens 17, stk. 1, varetager udvalgene den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, og efter styrelseslovens 21, stk. 1, bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i styrelseslovens 21, stk. 1, tillægger udvalgene en betinget kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne. I det omfang kommunalbestyrelsen ikke træffer nærmere bestemmelse, påhviler det derfor udvalgene at træffe de beslutninger, der er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af det sagsområde, der er henlagt til udvalget. Derimod er udvalgene ikke i medfør af loven bemyndiget til at træffe beslutninger, der rækker herudover, dvs. beslutninger der ikke har et sådant forvaltnings- eller bestyrelsespræg. I sådanne tilfælde må udvalgene forelægge sagerne for kommunalbestyrelsen. Ved udvalgenes varetagelse af den umiddelbare forvaltning forstås således, at de afgør alle sædvanlige sager inden for deres sagsområder, med mindre andet følger af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsens beslutning. Udvalgenes umiddelbare forvaltning indebærer også, at kommunalbestyrelsernes beslutninger som udgangspunkt forberedes ved udvalgsbehandling i det eller de relevante udvalg, således at der skal foreligge en udvalgsindstilling, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse. Udvalgene skal efter styrelseslovens 21, stk. 2, inddrage og forhandle med andre stående udvalg, når de forbereder foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for disse udvalg. Udvalgene har tillige pligt til inden for deres område at føre budgetkontrol, jf. styrelseslovens 21, stk. 1, og til efter styrelseslovens 21, stk. 3, at bidrage til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Endvidere bidrager udvalgene efter styrelseslovens 21, stk. 3, til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Økonomiudvalgets lovbundne opgaver er i modsætning til de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender ikke knyttet til administrationen af et enkelt område under kommunen, men er opgaver, som først og fremmest vedrører tilvejebringelsen af kommunens midler og bevarelsen af dens aktiver. De fleste af disse funktioner er dermed af tværgående og koordinerende karakter. Økonomiudvalget har således indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. styrelseslovens 18, stk. 2. Endvidere varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. styrelseslovens 18, stk. 3 og 4. Videre udarbejder økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og budgetoverslag for en flerårig periode, der forelægges for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 37. Økonomiudvalgets udarbejdelse af kommunens årsbudget og budgetoverslag er tillagt udvalget som en selvstændig kompetence. Den ovenfor beskrevne styreform vil med de fornødne tilpasninger kunne godkendes som styreform for en region som konsekvens af de med nærværende lovforslag foreslåede ændringer af 36, stk. 2. Der vil i forbindelse med ministerens https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

20 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... godkendelse endvidere skulle tages stilling til spørgsmålet om vederlæggelse. Efter den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, kan et regionsråd med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra bl.a. vederlagsreglerne i regionslovens 11. Med forslaget om, at regionerne fremover skal kunne meddeles godkendelse til en styreform med stående udvalg, vil regionen med hjemmel i den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, og med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse tillige kunne fastsætte bestemmelser om vederlag i styrelsesvedtægten til medlemmer af stående udvalg i regionerne, dvs. bestemmelser der afviger fra reglerne i regionslovens 11 og bestemmelser udstedt af økonomi- og indenrigsministeren i medfør heraf. Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter i den forbindelse, at bestemmelser i styrelsesvedtægten om vederlag til regionsrådets medlemmer af stående udvalg skal fastsættes inden for de gældende rammer for vederlæggelse af udvalgsmedlemmer i regionen. Det bemærkes herved, at der ikke med en godkendelse til at nedsætte stående udvalg i regionen, følger nye opgaver til regionen. Det foreslås således, at økonomi- og indenrigsministeren vil kunne godkende, at summen af de årlige vederlag, der kan ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemskab af et forretningsudvalg, stående udvalg og eventuelle særlige udvalg samlet højst kan udgøre 200 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Det svarer til den pulje på 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet, som efter de almindelige regler kan ydes til forretningsudvalgsmedlemmer, sammenlagt med den pulje på ligeledes 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet, som efter de almindelige regler kan ydes til medlemmer af særlige udvalg af midlertidig karakter. Regionsrådet vil således med forbehold for ministerens godkendelse heraf selv kunne træffe beslutning om fordeling af vederlag til de enkelte udvalg, herunder om fordeling af vederlag mellem forretningsudvalg, stående udvalg og eventuelle særlige udvalg, samt om fordelingen af vederlag mellem medlemmer og formænd. Vederlæggelse af formænd for stående udvalg og eventuelle særlige udvalg i regionerne skal ske i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for udvalgsstyrede kommuner, som indebærer, at vederlaget for det enkelte hverv højst kan udgøre indtil 40 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. I forhold til en region, der meddeles godkendelse til en styreform med stående udvalg, findes der ikke grundlag for at opretholde en bestemmelse om, at der kun kan ydes vederlag til medlemmer af særlige udvalg, når sådanne udvalg har midlertidig karakter. Det bemærkes herved, at de pågældende krav til midlertidighed har til hensigt at understøtte det særlige forretningsudvalgsstyre i regionerne, hvorefter der ikke er adgang til at nedsætte stående udvalg. Der vil i forbindelse med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse af en styreform med stående udvalg i en region samt tilhørende bestemmelser i styrelsesvedtægten om vederlag endvidere skulle fastsættes vilkår vedrørende administrationen af sådanne vederlagsbestemmelser, herunder om tidspunkt for og virkning af beslutning om udvalgsvederlag. Regionsrådets beslutning om, at regionens styreform skal være et almindeligt udvalgsstyre i stedet for et fleksibelt forretningsudvalgsstyre, skal ske i form af ændring af regionens styrelsesvedtægt. Ændringen skal godkendes af økonomiog indenrigsministeren, jf. regionslovens 36, stk. 2. Der skal i den forbindelse fastsættes midlertidige bestemmelser i et særskilt kapitel i styrelsesvedtægten blandt andet om de stående udvalgs sammensætning, deres opgaveområde, antal udvalg, antal medlemmer og vederlag. Der skal endvidere være en bestemmelse om, at den kommunale styrelseslovs regler om stående udvalg finder tilsvarende anvendelse for de regionale stående udvalg. Økonomi- og indenrigsministeren vil i forbindelse med godkendelse af den ændrede styrelsesvedtægt bl.a. påse, at bestemmelserne er i overensstemmelse med de principper, der gælder for almindeligt udvalgsstyre efter den kommunale styrelseslov, herunder om at antallet af udvalgsmedlemmer i de enkelte udvalg ikke overstiger halvdelen af regionsrådet og er ulige, samt at der fastsættes bestemmelse om vederlag som anført ovenfor, samt at der ikke fastsættes bestemmelser om delegation. Økonomi- og indenrigsministerens godkendelse finder sted efter forudgående inddragelse af de berørte ressortministerier. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i opgavefordelingen mellem regionen og andre myndigheder. Der sker således ikke som følge af lovforslaget ændringer i de beføjelser, som er henlagt til udvalg m.v. nedsat i henhold til anden lovgivning. Eksempelvis skal regionsrådet i henhold til erhvervsfremmeloven nedsætte vækstfora til at varetage den regionale erhvervsudvikling. De regionale vækstfora har til opgave at udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier, overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. De regionale vækstfora har tyve medlemmer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra relevante aktører. I forbindelse med eventuel godkendelse af en regional styreform med stående udvalg vil det derfor blive lagt til grund, at de opgaver, som efter lovgivningen tilkommer andre myndigheder, herunder vækstfora, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af regionsloven

Forslag. Lov om ændring af regionsloven Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af regionsloven (Regioners nedsættelse af stående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 13. december 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de særskilte vederlag, som

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk ErhvervsFremme Dansk Handel og Service

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FINANSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1369 af 12. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN I medfør af 37, stk. 1 og 7, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 19-05-2015 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 6 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Fraværende

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere