REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj Sag nr. Emne: bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag

2 Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december 2011, sag nr. 1 SAG NR. 2 NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE UDVALG SAMT KOMMISSORIER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der for perioden 1. januar 30. juni 2012 nedsættes følgende tre særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, b) Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, 2. at de under pkt. 1 nævnte udvalg får de som bilag 1-3 vedlagte kommissorier, 3. at Økonomi- og indenrigsministeren søges om dispensation, til at de under pkt. 1 nævnte udvalg pr. 1. juli 2012 bliver driftsudvalg med vilkår svarende til stående udvalg i kommunerne, idet medlemstallet udvides til ni medlemmer, 4. at regionsrådet for de under pkt. 1 nævnte udvalg inden udgangen af juni måned 2012 fastsætter nye kommissorier og udpeger eventuelle supplerende medlemmer til udvalgene, 5. at der for perioden 1. januar december 2013 nedsættes følgende fire særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer b) Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer c) Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer d) Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer

3 6. at de under pkt. 5 nævnte udvalg får de som bilag 4 7 vedlagte kommissorier, 7. at regionsrådet udpeger medlemmer af og en formand for hvert udvalg, 8. at regionsrådet udpeger en mødeleder for de tværgående arbejdsgrupper, der foreslås i kommissorierne m.h.p. samarbejde i første halvår af 2012 mellem, a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, b) Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om svage grupper, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling om grøn vækstvision, 9. at der for varetagelse af medlemskabet af de under pkt. 1 nævnte udvalg i perioden 1. januar juni 2012 udbetales vederlag, som i 1. april 2011 niveau udgør kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr., og 10. at der for varetagelse af medlemskabet herunder formandskabet af de under pkt. 5 nævnte udvalg udbetales vederlag som i 1. april 2011 niveau udgør årligt kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr. RESUME Det foreslås, at der for årene 2012 og 2013 nedsættes syv særlige udvalg med nærmere angivne opgaveområder. Der søges dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeren til, at tre af udvalgene med virkning fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg på samme vilkår som stående udvalg i kommunerne. Der vedlægges forslag til kommissorier for det enkelte udvalg med nærmere beskrivelse af opgaverne. Der lægges i kommissorierne op til samarbejde på tværs mellem flere af udvalgene om bestemte emneområder. SAGSFREMSTILLING Baggrund

4 I lighed med den forløbne del af valgperioden foreslås nedsat et antal udvalg med bestemte opgaver, herunder funktioner af forberedende og rådgivende karakter over for regionsrådet. Disse udvalg nedsættes i henhold til regionsloven som særlige, midlertidige udvalg, såkaldte 17 stk. 4 udvalg. Udvalg Følgende syv udvalg foreslås nedsat: Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer, Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer, Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer, Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer, Opgaveområderne for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i de kommissorier, der er vedlagt som bilag. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den demokratiske indflydelse og mulighederne for inddragelse af alle 41 direkte folkevalgte medlemmer af regionsrådet i arbejdet med at træffe beslutninger bør øges, så der skabes en bredere fælles ansvarlighed for de beslutninger, der træffes. Forretningsudvalget har på denne baggrund og af hensyn til bl.a. forbedring af mulighederne for en både faglig og politisk løbende opfølgning på implementeringen af de politisk besluttede mål for regionens virksomhed besluttet at søge Økonomi- og indenrigsministeren om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre driftsudvalg. Udvalgene foreslås nedsat med samme vilkår som gælder for stående udvalg i kommunerne. Hvis dispensationen opnås, foreslås det derfor, at Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling og Udvalget for bæredygtig udvikling fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg og udvides til ni medlemmer i hvert udvalg. Sagen forelægges på baggrund af dispensationsansøgningens udfald på ny for regionsrådet medio 2012 med henblik på stillingtagen til nye kommissorier for de tre udvalg og eventuel udpegning af supplerende medlemmer.

5 Særlige samarbejdsområder Det foreslås i kommissorierne, at der for nogle af udvalgenes vedkommende etableres et særligt samarbejde i første halvår af 2012 på følgende områder: - akutområdet Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed skal samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, med henblik på fremlæggelse af forslag til politiske mål vedrørende de analysefelter, som regionsrådet besluttede på sit oktobermøde vedr. bl.a. ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på regionens hospitaler og tilgængelighed til almen praksis. I arbejdet deltager tre fagpersoner udpeget af det sundhedsfaglige udvalg for præhospital og akutmodtagelse. - svage grupper Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte dialogen og kontakten mellem kommuner og region om svage grupper med henblik på sammenhæng i indsatsen over for bl.a. følgende grupper: gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug og forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter. - grøn vækstvision Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling skal i samarbejde fungere som sparringsgruppe med henblik på udvikling af idéer til en grøn vækstvision for regionen på baggrund af regionens bærende udviklingsstrategier, jf. sag nr. 1 på forretningsudvalgets dagsorden. Proces De særlige udvalgs medlemmer vælges efter forholdstal. Udvalgenes mødeplan er en del af den samlede planlægning, der skal godkendes af regionsrådet efter indstilling fra udvalgene. Udvalgenes konkrete arbejde tilrettelægges af udvalgenes formænd efter samråd med regionsrådets formand. Vederlag Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Loven forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af

6 midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Der kan til medlemmer af særlige udvalg ydes et vederlag, som set under ét svarer til regions-rådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. april 2011 udgør kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan deles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de øvrige medlemmer. Vælges den samme model, som i den forløbne del af valgperioden, indebærer det med de foreslåede udvalg og medlemstal et årligt vederlag til hvert medlem på kr. og et vederlag til formanden på kr. Vederlagene er skattepligtige for modtageren. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en tiltrædelse af indstillingen, kan afholdes inden for budgettets rammer. Udbetaling af et særskilt vederlag til formænd for og medlemmer af driftsudvalg forudsætter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Anbefales, idet det indstilles, at det under pkt. 1. c nævnte udvalg bliver på otte medlemmer. Udvalgenes navne drøftes på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde tirsdag den 13. december kl Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling : Forretningsudvalget anbefaler, at de særlige udvalg navngives således: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling 3. Miljø- og grøn vækstudvalget

7 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning 7. Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupperne ABFØ og VCO indstilles følgende medlemmer til udvalgene: 1. Udvalget for kvalitetsforbedringer Kirsten Lee (B) Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Jannie Hjerpe (F) (VCO) (VCO) (VCO) 2. Psykiatri- og socialudvalget udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Arly Eskildsen (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Lise Müller (F) (VCO) (VCO) 3. Miljø- og grøn vækstudvalget Lars Gaardhøj (A) Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø). (VCO). (VCO). (VCO) 4. Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen Flemming Pless (A) Lise Rask (A)

8 Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO) 5. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne Lise Müller (F) Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg- Larsen (Ufp).. (VCO).. (VCO) 6. Udvalget vedr. fremtidens uddannelse og forskning Marianne Stendell (A) Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F).. (VCO).. (VCO) 7. Regionaludvalget Steen Olesen (F) Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Julie Herdal Molbech (F).. (VCO).. (VCO).. (VCO) Herudover indstiller forretningsudvalget, at følgende fagpersoner udpeges til at deltage i den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget sammenhæng i patientbehandlingen: Vicedirektør Torben Mogensen Ledende overlæge Peter Berlac Ledende oversygeplejerske Susanne Juul

9 Leila Lindén (A), Thor Grønlykke (A), Charlotte Fischer (B), Hans Toft (C) og Lise Müller (F) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Forretningsudvalgets indstilling af 13. december 2011 var omdelt. Forretningsudvalgets indstilling af 6. december 2011 og 13. december 2011 tiltrådt, således 1) at følgende udpeges som formand for de nye særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer: Kirsten Lee (B), Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling: Arly Eskildsen (F), Miljø- og grøn vækstudvalget: Lars Gaardhøj (A), Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Flemming Pless (A), Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne: Lise Müller (F), Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning: Marianne Stendell (A), Regionaludvalget: Steen Olesen (F). Og 2) at følgende udpeges som mødeledere for de tre tværgående arbejdsgrupper: Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget for kvalitetsforbedringer og Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen: Kirsten Lee (B), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Udvalget vedr. udsatte borgere sammenhæng og samarbejde med kommunerne og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget: Lise Müller (F), Den tværgående arbejdsgruppe imellem hhv. Miljø- og grøn vækstudvalget og Regionaludvalget: Lars Gaardhøj (A). Og 3) at følgende herudover efter indstilling fra valggrupperne ABFØ, Karin Helweg-Larsen og VCO, udpeges som medlemmer af de særlige udvalg: Udvalget for kvalitetsforbedringer Efter indstilling fra valggruppen ABFØ:

10 Thor Grønlykke (A) Karin Dubin (A) Maja Holt Højgaard (A) Kirsten Lee (B) formand Jannie Hjerpe (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Bent Larsen (V) Michael Lange (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Psykiatri- og socialudvalget - udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Arly Eskildsen (F) formand Lise Müller (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Miljø- og grøn vækstudvalget Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Lars Gaardhøj (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Ellen Thrane (F) Susanne Langer (Ø) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Ole Søbæk (C) Henrik Thorup (O) Patientudvalget - sammenhæng i patientbehandlingen Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Flemming Pless (A) formand Lise Rask (A) Abbas Razvi (B) Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Lene Kaspersen (C)

11 Udvalget vedr. udsatte borgere - sammenhæng og samarbejde med kommunerne Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Per Seerup Knudsen (A) Lise Müller (F) formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ufp) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Lene Kaspersen (C) Danni Olsen (O) Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning Efter indstilling fra valggruppen ABFØ: Marianne Stendell (A) formand Lars Gaardhøj (A) Flemming Pless (A) Ellen Thrane (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Anne Ehrenreich (V) Nina Berrig (C) Regionaludvalget Efter indstilling fra valggrupppen ABFØ: Peter Kay Mortensen (A) Maja Holt Højgaard (A) Marianne Stendell (A) Steen Olesen (F) formand Julie Herdal Molbech (F) Efter indstilling fra valggruppen VCO: Per Roswall (V) Karsten Skawbo-Jensen (C) Kenneth Kristensen Berth (O) Leila Lindén (A), Karin Dubin (A), Peter Kay Mortensen (A), Steen Olesen (F), Charlie Stjerneklar Zacher Tibu (F) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed (FU) 2. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling (FU) 3. Forslag til kommissorium for Udvalget for bæredygtig udvikling (FU)

12 4. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen (FU) 5. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter (FU) 6. Forslag til kommissorium for Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer (FU) 7. Forslag til kommissorium for Udvalget for regional udvikling (FU) 8. Forslag til navngivning (FU) 9. Forslag til mødedatoer (FU) Sagsnr:

13

14

15

16 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... Den fulde tekst Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) 2011/1 LSF 166 Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Indenrigsministeriet Accession L00166 Entydig dokumentidentifikation BX Dato for førstegangsindlæggelse Dato for indlæggelse Dokumenttype LSF L Dokumentets rangering A Forskriftens nummer 166 År for udstedelse 2011 Folketingssamling 1 Forskriftens titel Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af stående udvalg) Ressortministerium Økonomi- og Indenrigsministeriet Skjul oplysninger... 1 I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 som ændret ved 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007 og 2 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: Senere ændringer til forskriften Sagsforløb 2011/1 LF 166 Skriftlig fremsættelse af lovforslag Lovforslag som fremsat Udvalgsarbejde 1. I 36, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»den i 13 nævnte«:», herunder om, at den umiddelbare forvaltning kan henlægges til stående udvalg«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Med regionsloven (lov nr. 537 af 24. juni 2005) indførtes et såkaldt fleksibelt forretningsudvalgsstyre som regionernes styreform. Det fleksible forretningsudvalgsstyre indebærer bl.a., at regionsrådet alene nedsætter et forretningsudvalg, og at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget. Regionsloven indeholder hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en anden styreform. I det tilgrundliggende lovforslag til regionsloven (lovforslag L 65, FT (2. samling) er det imidlertid udtrykkeligt anført, at denne dispensationsadgang ikke kan anvendes til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre. Der er således efter den gældende regionslov ikke mulighed for at meddele dispensation til, at regioner nedsætter stående udvalg. Baggrunden herfor er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har i en henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodet om, at regionen får dispensation til at nedsætte stående udvalg. Det er regionens opfattelse, at nedsættelse af stående udvalg i regionen kan bidrage til at sikre en større politisk bevågenhed og ansvarlighed i forhold til opfølgning og målopfyldelse på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, samt regionens understøtning af såvel øget vækst og beskæftigelse samt klima- og miljøindsatsen. Det er regeringens opfattelse, at de hensyn, der ligger til grund for, at regionerne i udgangspunktet har et fleksibelt https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

17 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... forretningsudvalgsstyre, fortsat er gældende, idet sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne. Det bemærkes herved, at regeringen i 2012 gennemfører en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Det er imidlertid også regeringens opfattelse, at regionerne selv bør have frihed til at gøre sig nogle erfaringer med, om arbejdet i den enkelte region kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, end det sker i dag. Således bør et regionsråd have mulighed for at afprøve en styreform, hvor regionsrådspolitikere på de enkelte fagområder bliver mere involveret i den umiddelbare politiske forvaltning af et område. Lovforslaget har på den baggrund til formål at tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om at etablere et udvalgsstyre svarende til det udvalgsstyre, som er den almindelige styreform for kommuner efter den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 med senere ændringer). 2. Gældende regler 2.1 Regionernes styreform og vederlag Det fleksible forretningsudvalgsstyre efter 13 i regionsloven indebærer som anført ovenfor under afsnit 1, at regionsrådet afgør, om den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender skal henlægges til regionsrådet eller forretningsudvalget, som således har karakter af et stående udvalg. Forretningsudvalget skal dog varetage de funktioner, der efter lov om kommunernes styrelse er tillagt økonomiudvalget, jf. regionslovens 13, stk. 1 og 2. Baggrunden for den beskrevne styreform for regionerne er, at sammensætningen og karakteren af regionernes opgaver adskiller sig fra, hvad der gælder for kommunerne og gjaldt for de tidligere amtskommuner. Langt den største opgave for regionerne er ansvaret for sundhedsvæsenet. Regionsrådet har tillige mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forretningsudvalget eller regionsrådet svarende til de udvalg, der kan nedsættes efter 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådet kan i henhold til regionsloven 11, stk. 2, alene beslutte at yde udvalgsvederlag for medlemskab af forretningsudvalget og særlige udvalg af midlertidig karakter. Ved særlige udvalg af midlertidig karakter forstås i henhold til vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 19. december 2005 som ændret ved bl.a. bekendtgørelse nr af 25. november 2009) et særligt udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år (tidsmæssigt midlertidighedskrav) til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter (opgavemæssigt midlertidighedskrav). Et særligt udvalgs funktioner skal både i tidsmæssig udstrækning og efter sin karakter adskille sig fra regionsrådets løbende opgavevaretagelse, hvis udvalgets medlemmer skal kunne få vederlag. For at understøtte kravet om midlertidighed er det i bekendtgørelsen bestemt, at når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i højst to år, kan der ikke i det følgende år inden for samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver. Reglerne om nedsættelse af særlige udvalg i regionerne er ikke til hinder for, at særlige udvalg i regionerne virker i en længere periode end ét år. Det er alene i de særlige regler for udvalgsvederlag, begrænsningen ligger. Summen af de vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, kan efter vederlagsbekendtgørelsen højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af særlige udvalg af midlertidig karakter, kan ligeledes højst udgøre 100 pct. af vederlaget til regionsrådsformanden. 2.2 Dispensationsbestemmelsen i regionslovens 36 Efter 36, stk. 2, jf. stk. 3, i regionsloven kan økonomi- og indenrigsministeren godkende, at et regionsråd i styrelsesvedtægten træffer bestemmelse om en anden styreform end den i 13 nævnte. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af regionsrådets valgperiode og er bindende for den resterende del af valgperioden. I bemærkningerne til bestemmelsen er udtrykkeligt anført, at ministeren ikke med bestemmelsen vil kunne godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Efter den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, kan et regionsråd med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra bl.a. vederlagsreglerne i regionslovens 11. Som en konsekvens af, at der udtrykkeligt efter forarbejderne til 36 ikke er hjemmel til at godkende en styreform, der svarer til det almindelige udvalgsstyre, dvs. med stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning, har godkendelse efter regionslovens 36, stk. 1, af vederlag til stående udvalg heller ikke kunnet komme på tale. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

18 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st Lovforslagets indhold Den i lovforslaget foreslåede ændring af regionslovens 36, stk. 2, indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at et regionsråd træffer beslutning om en styreform, der svarer til det såkaldte udvalgsstyre, som efter gældende ret er den almindelige styreform i kommunerne. En tilsvarende styreform i en region vil indebære, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver varetages af stående udvalg. Forretningsudvalget vil fortsat have opgaver svarende til de opgaver, som et økonomiudvalg har i kommunerne, samt, i det omfang regionsrådet beslutter det, tillige den umiddelbare forvaltning af opgaver, som ikke er henlagt til de stående udvalg. Regionsrådet vil herefter ikke længere kunne varetage den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver. Regionsrådet vil fortsat være det øverste ansvarlige organ i regionen. Relationerne mellem regionsrådet, forretningsudvalg og de stående udvalg vil ligeledes skulle svare til de relationer, som gælder efter den kommunale styrelseslov mellem kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og de stående udvalg. Endelig vil der fortsat være adgang til at nedsætte særlige udvalg, jf. regionslovens 13, stk. 6, og den kommunale styrelseslovs 17, stk. 4. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i opgavefordelingen mellem regionen og andre myndigheder. De nærmere vilkår for godkendelse af en regional styreform med stående udvalg, herunder med hensyn til vederlæggelse af medlemmer af forretningsudvalget og de stående udvalg, vil, jf. den gældende regionslovs 36, stk. 3, blive fastsat af økonomi- og indenrigsministeren i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1 nedenfor. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Danske Handicaporganisationer, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Danske Patienter, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Transport og Logistik, Datatilsynet, DESA Dansk Erhvervssammenslutning, Det Centrale Handicapråd, FOA, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FTF, Handel, Transport og Serviceerhvervene, Hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte, BDO Kommunernes Revision A/S, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsorganisationen i Danmark, Offentligt Ansattes Organisationer, Organisationen af Selvejende Institutioner, Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab og Sundhedskartellet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Ingen Ingen Negative konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

19 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen indebærer, at den eksisterende adgang til at godkende, at regionsrådet træffer beslutning om en anden styreform, udvides til også at omfatte et almindeligt udvalgsstyre. Efter regionslovens 36, stk. 3, kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte de nærmere regler om en styreform, som godkendes efter 36, stk. 2. Det er hensigten, at ministeren i medfør af denne bestemmelse fastsætter vilkår for godkendelse af, at regionsrådet træffer beslutning om almindeligt udvalgsstyre, der svarer til det, som gælder for kommuner efter den kommunale styrelseslov. Der gælder følgende efter den kommunale styrelseslov om det almindelige udvalgsstyre: Efter styrelseslovens 17, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen nedsætte stående udvalg til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Efter bestemmelsen skal der nedsættes mindst ét stående udvalg, men bortset herfra bestemmer kommunalbestyrelsen selv antallet af stående udvalg. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. De stående udvalgs sammensætning og opgaveområder fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Efter styrelseslovens 17, stk. 1, varetager udvalgene den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, og efter styrelseslovens 21, stk. 1, bestyrer udvalgene de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i styrelseslovens 21, stk. 1, tillægger udvalgene en betinget kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne. I det omfang kommunalbestyrelsen ikke træffer nærmere bestemmelse, påhviler det derfor udvalgene at træffe de beslutninger, der er et nødvendigt eller naturligt led i forvaltningen af det sagsområde, der er henlagt til udvalget. Derimod er udvalgene ikke i medfør af loven bemyndiget til at træffe beslutninger, der rækker herudover, dvs. beslutninger der ikke har et sådant forvaltnings- eller bestyrelsespræg. I sådanne tilfælde må udvalgene forelægge sagerne for kommunalbestyrelsen. Ved udvalgenes varetagelse af den umiddelbare forvaltning forstås således, at de afgør alle sædvanlige sager inden for deres sagsområder, med mindre andet følger af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsens beslutning. Udvalgenes umiddelbare forvaltning indebærer også, at kommunalbestyrelsernes beslutninger som udgangspunkt forberedes ved udvalgsbehandling i det eller de relevante udvalg, således at der skal foreligge en udvalgsindstilling, inden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse. Udvalgene skal efter styrelseslovens 21, stk. 2, inddrage og forhandle med andre stående udvalg, når de forbereder foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for disse udvalg. Udvalgene har tillige pligt til inden for deres område at føre budgetkontrol, jf. styrelseslovens 21, stk. 1, og til efter styrelseslovens 21, stk. 3, at bidrage til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Endvidere bidrager udvalgene efter styrelseslovens 21, stk. 3, til økonomiudvalgets budgetforslag inden for deres område. Økonomiudvalgets lovbundne opgaver er i modsætning til de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender ikke knyttet til administrationen af et enkelt område under kommunen, men er opgaver, som først og fremmest vedrører tilvejebringelsen af kommunens midler og bevarelsen af dens aktiver. De fleste af disse funktioner er dermed af tværgående og koordinerende karakter. Økonomiudvalget har således indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. styrelseslovens 18, stk. 2. Endvidere varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. styrelseslovens 18, stk. 3 og 4. Videre udarbejder økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og budgetoverslag for en flerårig periode, der forelægges for kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 37. Økonomiudvalgets udarbejdelse af kommunens årsbudget og budgetoverslag er tillagt udvalget som en selvstændig kompetence. Den ovenfor beskrevne styreform vil med de fornødne tilpasninger kunne godkendes som styreform for en region som konsekvens af de med nærværende lovforslag foreslåede ændringer af 36, stk. 2. Der vil i forbindelse med ministerens https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

20 Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab - Indførelse af dispensationsadgang til regioners nedsættelse af st... godkendelse endvidere skulle tages stilling til spørgsmålet om vederlæggelse. Efter den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, kan et regionsråd med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse fastsætte regler i styrelsesvedtægten, der afviger fra bl.a. vederlagsreglerne i regionslovens 11. Med forslaget om, at regionerne fremover skal kunne meddeles godkendelse til en styreform med stående udvalg, vil regionen med hjemmel i den gældende bestemmelse i regionslovens 36, stk. 1, og med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse tillige kunne fastsætte bestemmelser om vederlag i styrelsesvedtægten til medlemmer af stående udvalg i regionerne, dvs. bestemmelser der afviger fra reglerne i regionslovens 11 og bestemmelser udstedt af økonomi- og indenrigsministeren i medfør heraf. Økonomi- og Indenrigsministeriet forudsætter i den forbindelse, at bestemmelser i styrelsesvedtægten om vederlag til regionsrådets medlemmer af stående udvalg skal fastsættes inden for de gældende rammer for vederlæggelse af udvalgsmedlemmer i regionen. Det bemærkes herved, at der ikke med en godkendelse til at nedsætte stående udvalg i regionen, følger nye opgaver til regionen. Det foreslås således, at økonomi- og indenrigsministeren vil kunne godkende, at summen af de årlige vederlag, der kan ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemskab af et forretningsudvalg, stående udvalg og eventuelle særlige udvalg samlet højst kan udgøre 200 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Det svarer til den pulje på 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet, som efter de almindelige regler kan ydes til forretningsudvalgsmedlemmer, sammenlagt med den pulje på ligeledes 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet, som efter de almindelige regler kan ydes til medlemmer af særlige udvalg af midlertidig karakter. Regionsrådet vil således med forbehold for ministerens godkendelse heraf selv kunne træffe beslutning om fordeling af vederlag til de enkelte udvalg, herunder om fordeling af vederlag mellem forretningsudvalg, stående udvalg og eventuelle særlige udvalg, samt om fordelingen af vederlag mellem medlemmer og formænd. Vederlæggelse af formænd for stående udvalg og eventuelle særlige udvalg i regionerne skal ske i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for udvalgsstyrede kommuner, som indebærer, at vederlaget for det enkelte hverv højst kan udgøre indtil 40 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. I forhold til en region, der meddeles godkendelse til en styreform med stående udvalg, findes der ikke grundlag for at opretholde en bestemmelse om, at der kun kan ydes vederlag til medlemmer af særlige udvalg, når sådanne udvalg har midlertidig karakter. Det bemærkes herved, at de pågældende krav til midlertidighed har til hensigt at understøtte det særlige forretningsudvalgsstyre i regionerne, hvorefter der ikke er adgang til at nedsætte stående udvalg. Der vil i forbindelse med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse af en styreform med stående udvalg i en region samt tilhørende bestemmelser i styrelsesvedtægten om vederlag endvidere skulle fastsættes vilkår vedrørende administrationen af sådanne vederlagsbestemmelser, herunder om tidspunkt for og virkning af beslutning om udvalgsvederlag. Regionsrådets beslutning om, at regionens styreform skal være et almindeligt udvalgsstyre i stedet for et fleksibelt forretningsudvalgsstyre, skal ske i form af ændring af regionens styrelsesvedtægt. Ændringen skal godkendes af økonomiog indenrigsministeren, jf. regionslovens 36, stk. 2. Der skal i den forbindelse fastsættes midlertidige bestemmelser i et særskilt kapitel i styrelsesvedtægten blandt andet om de stående udvalgs sammensætning, deres opgaveområde, antal udvalg, antal medlemmer og vederlag. Der skal endvidere være en bestemmelse om, at den kommunale styrelseslovs regler om stående udvalg finder tilsvarende anvendelse for de regionale stående udvalg. Økonomi- og indenrigsministeren vil i forbindelse med godkendelse af den ændrede styrelsesvedtægt bl.a. påse, at bestemmelserne er i overensstemmelse med de principper, der gælder for almindeligt udvalgsstyre efter den kommunale styrelseslov, herunder om at antallet af udvalgsmedlemmer i de enkelte udvalg ikke overstiger halvdelen af regionsrådet og er ulige, samt at der fastsættes bestemmelse om vederlag som anført ovenfor, samt at der ikke fastsættes bestemmelser om delegation. Økonomi- og indenrigsministerens godkendelse finder sted efter forudgående inddragelse af de berørte ressortministerier. Lovforslaget indebærer ikke ændringer i opgavefordelingen mellem regionen og andre myndigheder. Der sker således ikke som følge af lovforslaget ændringer i de beføjelser, som er henlagt til udvalg m.v. nedsat i henhold til anden lovgivning. Eksempelvis skal regionsrådet i henhold til erhvervsfremmeloven nedsætte vækstfora til at varetage den regionale erhvervsudvikling. De regionale vækstfora har til opgave at udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier, overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. De regionale vækstfora har tyve medlemmer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra relevante aktører. I forbindelse med eventuel godkendelse af en regional styreform med stående udvalg vil det derfor blive lagt til grund, at de opgaver, som efter lovgivningen tilkommer andre myndigheder, herunder vækstfora, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141471&exp=1[ :54:34]

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 19. juni 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 19. juni 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 19. juni 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere