Grundlæggende pædagogiske mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende pædagogiske mål"

Transkript

1 Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt for at udforske omgivelserne og styrkelse af det enkelte barns selvværd. Spiren skal give mulighed for at børnene udvikler sig socialt, og det enkelte barn skal opleve sig som en del af et større fællesskab, hvor der vises respekt for hinandens forskelligheder og gives plads til alle. Barnet modtages hver dag af en voksen i vuggestuen, som får at vide, hvordan dagen er startet for barnet, og om der er noget, der skal tages højde for. Den voksne viser nærvær, giver gerne knus og kram, har øje for det enkelte barn og søger på den måde at skabe kontakt. Det enkelte barn skal føle sig elsket og værdsat, for det barn det er. Når barnet er trygt ved sine primære støttepersoner, vil vi støtte det i at udvikle sig, så det på sigt kan indgå i større sammenhæng med andre børn og voksne. Vi vil se det enkelte barn og møde det der, hvor det er. Den voksne viser nærvær og har øje for det enkelte barn. Barnet lærer på den måde medfølelse og gensidig respekt. Vi vil vise barnet at det har værdi i sig selv, ikke for det det gør og kan, men for det menneske det er. Barnet støttes i at indgå i større sammenhænge og grupper, hvor der er flere børn. I samspillet med andre lærer barnet at engagere sig, og få erfaringer med modstand, frustration, konkurrence og respekt. Sociale kompetencer Vi arbejder for at børnene skal opleve tryghed, omsorg, anerkendelse og respekt, som det barn det er. Der skal skabes gode relationer mellem børn og voksne i et forpligtende og ansvarligt samvær. Barnet skal have mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov og samtidig lære at andre også har følelser og behov. Vi har en fast dagsrytme, der er med til at skabe struktur og overskuelighed. Vi vil give os tid til det enkelte barn og skabe grobund for relationer mellem børnene og mellem børn og voksne fx gennem leg. Børnene skal have mulighed for at lege sammen i mindre grupper, skal opleve sig selv og andre i et fællesskab og have mulighed for udvikle sig gennem rollelege. Børnene skal opleve tillid og omsorg fra nærværende voksne, der vil involvere sig og bruge sig selv. De voksne skal sætte grænser og handle aktivt i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Hverdagen er sammensat både i tid og rum, så det giver en struktur, overskuelighed og genkendelig rytme for barnet. Det kan være i form af faste grupper, samling omkring måltider og rundkreds. Der skal skabes plads til at børnene kan fortælle om egne oplevelse, de skal øve sig i at vente på tur, lytte, spille drama og i at have et samspil omkring lege og opgaver. Der skal være mulighed for leg i mindre grupper, 11

2 hvor betingelserne for fordybelse og udvikling af venskaber er til stede. I disse relationer får de en forståelse af sig selv og hinanden. Som voksne er vi rollemodeller, og vi skal være nærværende voksne, der viser, at vi vil involvere os og bruge os selv. Vi vil sætte grænser og handle aktivt både i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Dette er en del af vores forståelse af ordene tillid og omsorg. Sproglig udvikling Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. De skal opfordres til sproglig kreativitet og støttes i at udvikle ordforråd og begreber. Børnene skal kunne bruge sproget i forskellige sammenhænge og støttes i at udvikle deres interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. Vi snakker med og lytter til børnene, både når de bruger lyde, mimik, gestikulationer, og når de begynder at mestre det verbale sprog. Børnene skal udvikle deres sprog ved at blive præsenteret for forskellige udtryksformer fx kropssprog, mimik, sang, sanglege, rim og remser, højtlæsning og samtale. Børnene skal på forskellig måde have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal i vuggestuen. Fx som det skrevne ord i bøger, når voksne skriver på tavlen, når vi læser, og når vi er på ture i nærområdet og ser skilte, reklamer og anvisninger. Vi vil tale med og ikke til det enkelte barn, så der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og svares. Vi vil give barnet mulighed for at skabe kontakt til omverdenen og give udtryk for egne behov, oplevelser og følelser, lser, så sproget også kan bruges som et middel til problem- og konfliktløsning. Vi vil bruge forskellige udtryksformer, kropsprog, mimik mm. De forskellige udtryksformer skal integreres i hverdagen så børnene kan udvikle sproglig kreativitet gennem sang, sanglege, rim og remser, rollelege, højtlæsning, fortælling og dramatisering fx i forbindelse med bibelfortælling. Børnene skal have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal på forskellige måder. Fx som det skrevne ord i bøger, når vi voksne skriver på tavlen, læser, og når vi på ture i nærområdet ser skilte, reklamer og anvisninger. Børnene skal have mulighed for at eksperimentere med selv at legeskrive og tegne, for på den måde at udvikle en forståelse af sprogets sammenhæng. Krop og bevægelse Vi vil i arbejdet give børnene mulighed for at opleve livsglæde, psykisk velvære og energi ved deres krop gennem fysisk aktivitet. De skal have mulighed for at stimulere sanserne og udvikle deres grov- og finmotorik. De skal aktivt tilegne sig viden ved hjælp af sanserne. 12

3 Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Sanserne stimuleres gennem forskellige lege: Kimsleg, sanglege, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at spise og drikke selv, tegne, samle puslespil, lege med dukker, duplo, i sandkassen og andre lege, der udviklende for finmotorikken. Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Vi styrker sanserne gennem forskellige lege: Kimsleg, sangleg, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at tegne, samle puslespil, lege med dukker, perler, sømbrædt, duplo, i sandkassen, arbejde i værkstedet og andre aktiviteter, der udviklende for finmotorikken. Natur og naturfænomener I Spiren lægges der op til, at børnene skal lære at undres og glædes over storheden i Guds skaberværk. De skal lære naturen at kende med alle sanser og blive inspireret til leg, nysgerrighed og viden. Børnene skal komme tæt på naturen og få føling med den, ved at komme ud hver dag. De skal opleve årstiderne. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer dem at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude med børnene, prøver vi at vække deres opmærksomhed og nysgerrighed ved at vise dem og snakke om det vi ser. Vi lærer dem til at lytte, se, lugte, smage og røre. Fx lytte til fuglene, se på skyerne, røre ved sneglen, lugte om vi snart er henne ved hestene, smage på brombær osv. Vi finder pinde, sten og blade og plukker blomster. Vi bruger naturen omkring børnehaven men kommer også længere væk på ture. Vi har mulighed for at opleve vand, skov og strand. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude sammen med børnene, prøver vi at få dem til at bruge deres sanser: Lytte til fuglene og frøerne, lugte til skovens muld og have, mærke tyngden af fx en sten og et stykke træ. Iagttage ting på afstand og meget tæt ved gennem et forstørrelsesglas. De voksne viser indlevelse og interesse og forsøger at udfordre børnene. Vi køber og låner 13

4 opslagsbøger, klipper billeder ud og tegner om naturen. Børnene e kommer de sammen steder hen gentagne gange, så de tør at engagere sig på stedet, kravle og klatre i træerne og røre ved dyr og jord, finde insekter, sten, sneglehuse og strandskaller. Vi taler om årstiderne og lærer om vejret. Kulturelle udtryksformer og værdier Vi vil formidle de kristne grundværdier til børnene og gøre børnene bekendte med den danske kultur og fremmede kulturer. Vi vil fremme de kulturelle udtryksformer og skabe rammer, som kan være udviklende for fantasi og kreativitet. Vi synger kristne sange med børnene og markerer årets højtider dels på stuen og dels ved at medvirke ved bl.a. påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, ser og laver teater, ser udstillinger på museet. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Vi vil tale om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert og dermed danne grundlaget for, hvad der er acceptabelt i vores samfund. Vi bager og bruger forskellige materialer papir, maling og naturens materialer. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Børnene lærer om andre kulturer ved at møde venner der kommer fra en anden del af verden, eller som er tosprogede. Vi læser og fortæller om andre lande. Ser billeder, synger og hører musik, som er kulturelt bestemt. Vi er af den holdning, at det er selve processen, der udvikler kreativitet og fantasi. Vi lægger derfor mere vægt på processen end på produktet. Gennem og sang og musik formidler vi det kristne budskab. Gennem bibelfortælling, dramatisering eller dukketeater videregiver vi bibelens fortællinger. Ligeledes deltager vi også i Domkirkens påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, i teater og på museum. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Opfører påske- og juleoptrin. Vi taler om, hvad der er tilladt og ikke tilladt, acceptabelt og ikke acceptabelt. Ved hjælp af mange forskellige materialer kan børnene udtrykke sig. Fx ler, pap, papir, maling og naturmaterialer. Vi bager og laver mad nogle gange over bål. I værkstedet kan børnene eksperimentere med træ, hammer og sav. I skoven ved vores skurvogn er der også mulighed for at snitte og save. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Vi arbejder med projekter om H. C. Andersen, Afrika eller Her bor jeg (om børn i forskellige lande). I bøger læser og ser vi billeder fra andre kulturer og samtaler om disse. Kunst og udsmykning af fx bygninger vil også give et indblik i andres kulturer. Vi får besøg af personer der repræsenterer andre kulturer. Børnehaven skaber rammer, hvor der er plads til fantasi og kreativitet, og i dette arbejde er processen lærende. Konkrete læringsmål De forskellige stuer har udarbejdet årsplaner, hvor der er taget udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. For hvert tema er der opstillet konkrete læringsmål. Nedenstående viser et udsnit af årsplanerne for henholdsvis ældstegruppen, en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe. 14

5 Det er vores erfaring, at et læringsmål oftest vil rumme flere temaer. er. Når vi eksempelvis arbejder overordnet med et læringsmål indenfor det sproglige område, så vil fx det kulturelle, det sociale og det Har man ikke sat sig et mål, ved man ikke, hvornår man er ved målet eller om man overhovedet er på rette vej Gabriella Fromholt motoriske område også berøres. Så temaerne hænger sammen, og arbejdet med børnene udvikler sig og tager somme tider en anden drejning den, vi lige havde valgt. Så selv om læringsmålet umiddelbart kun er rettet mod et tema, vil det i praksis blive flettet ind i flere temaer. Dette understreger blot det faktum, at læring er mange-dimensionel. Bilag 2 synliggør denne betragtning. Årsplan for ældstegruppen September: Sociale kompetencer og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At skabe relationer og nye venskaber i gruppen Læringsmål 2: At få en forståelse for hvem jeg er, og hvordan min familie ser ud sammenlignet med de andres familier Oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål 1: At få en forståelse for, hvad der hører til de forskellige årstider Læringsmål 2: At lære om forskellige produkters vej fra jord til bord November: Krop og bevægelse og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At lære om regler og skilte i trafikken Læringsmål 2: At blive mere sikker på en cykel og tage cykelkørekort December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: At lære om danske, kristne juletraditioner Januar: Krop og bevægelse Læringsmål: At få en viden om, hvordan kroppen ser ud, og hvad den kan 15

6 Februar: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med tal Marts: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: Vi tager på museum og hører om gamle dage Læringsmål 2: Vi får en viden om højtider og fokuserer på påskens budskab April: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med bogstaver, og lærer rim og remser Maj: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi besøger Trapholt og forsøger os efterfølgende som kunstnere Årsplan for børnehavegruppen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At lære om mig selv, hvem jeg er og hvor jeg bor September oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på efteråret November december: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At lære om danske, kristne advents- og juletraditioner Januar februar: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på vinteren Marts: Sproglig udvikling Læringsmål: At udvikle de sproglige kompetencer med fokus på sang April: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på foråret Maj Juni: Sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi arbejder med et tema om ild og sol, hvor vi samarbejder omkring kreative udtryk og udsmykning til stuen. Hele året: Krop og bevægelse 16

7 legepladsen. Læringsmål: Vi vil udfordrer kroppen i leg, når vi er i gymnastiksalen, på ture og på Et trygt og legende miljø giver de bedste forudsætninger for at styrke den enkeltes selvværd. Gabriella Fromholt Årsplan for vuggestuegruppen Hele året: Naturen og naturfænomener, Læringsmål 1: Vi vil bruge naturen som et ekstra rum, hvor vi lærer om og oplever årstiderne, hvordan årstiderne skifter og forandrer, og hvordan farverne skifter. Læringsmål 2: Vi vil lære om dyr, og om hvordan man passer på naturen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At børnene lærer at rumme egne følelser, og oplever/mærker anerkendelse fra de voksne og accept i at det er i orden at være ked af det/vred, glad. At børnene lærer at sætte ord/ lyd på deres følelser, og med hjælp fra en voksen at navigere rundt i følelserne. At børnene oplever, at der er andre børn, som også skal være her. Fx vente på tur. At de mærker, at der er andre børn, at de er en del af et fællesskab i forskellige aktiviteter, der har med høsten at gøre. At børnene får sat ord på deres følelser gennem de aktiviteter vi laver. At lære at beskeder også gælder dem. Oktober november: Sproglig udvikling Læringsmål: At børnene oplever, at vi tager naturen ind og sætter ord på tingene. At børnene oplever, at der er sange vi kan synge om efteråret. 17

8 At børnene bliver inddraget i samtale omkring naturens gang og oplever at kunne genkende og fortælle om det. At børnene får glæden ved at opdage, at det er gennem sproget vi kommunikerer. At børnene finder ud af, at munden kan bruges ved sang og leg. At børnene oplever, at de trygt kan bruge sproget i vuggestuen. December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At børnene gennem gentagelser lærer om julens budskab og traditioner. At børnene oplever at naturen inddrages i julens traditioner. At børnene oplever at det er værdifuldt at give. At børnene oplever, at december er noget særligt, og at det pga. julens budskab. At børnene oplever en julegudstjeneste, stemningen og fællesskabsfølelsen i det. Januar februar: Sociale kompetencer Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at lege sammen. At børnene lærer at deles om kælkene At børnene inviterer børn til at være med i legen med sneen og oplever, at det er sjovt. At børnene oplever at ved at de leger, vil de andre også gerne lege med. At børnene oplever, at også dyrene har brug for at vi giver dem foder. At børn oplever, at det er værdifuldt at være en del af et fællesskab, både blandt børn og voksne. At børnene lærer, at man i fællesskab skal være stille, inden vi kan synge til bords. Marts april: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At børnene oplever dyrene i naturen og naturens gang. At børnene oplever, hvordan frø spirer og gror At børnene oplever påskefrokost fra jord til bord At børnene oplever, at naturen vågner efter vinteren At børnene får begejstring for naturen Maj juni: Krop og bevægelse 18

9 Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at bruge kroppen i naturen. At børnene mærker naturen med kroppen At børnene oplever glæden ved at bruge kroppen At børnene oplever gangen i at det såede vokser, og at børnene vokser Pædagogiske metoder og aktiviteter I det følgende kommer der et udpluk af de metoder og aktiviteter, som vil vi benytte os af i år, for at nå vores mål indenfor hvert af de 6 temaer Alsidig personlig udvikling. Vi vil arbejde konkret med dette emne, ved at synliggøre det enkelte barn i gruppen. Vi vil arbejde med temaet Hvem er jeg, hvor bor jeg?, hvor vi dels vil besøge de forskellige hjem enten på gåture eller på vores busture. Der skal tages billeder af det enkelte barn foran deres hjem, og billederne skal hænges på en stor tavle på stuen, hvor en kort over Haderslev og omegn også er. Det enkelte barns placering i familien skal også flettes ind. Den personlige udvikling sker ofte sideløbende med andre aktiviteter. En udvikling ses ofte, når der arbejdes med nye og uprøvede ting, og når disse gentages. Barnet vil dermed også selv opleve en udvikling i de mange andre aktiviteter der foregår. Et eksempel er et barn, som nærmest har virket panisk, når vi har været i nærheden af dyr. Ved et bondegårdsbesøg en dag vovede e hun at klappe en ko og sidde på en pony. Denne pige fortalte storsmilende sine forældre om episoden, og hun har uden tvivl selv oplevet en personlig udvikling. Barnet er i legen, mens læringen er i barnet Kjetil Steinsholt Sociale kompetencer. Ved opstart efter en sommerferie er der nye sammensætninger i grupperne. Nye og gamle børn bliver sat sammen, og det kan i starten være svært at finde sig rigtig til rette. Derfor afsættes der meget tid til, at alle børn lærer hinanden at kende. På mange stuer har børnene faste pladser ved bordene og til samling. De bliver delt op i mindre grupper, og der laves småopgaver, som skal løses sammen. Skovgruppen tager hvert år i september måned på koloni. Denne oplevelse er med til at give en fællesskabsfølelse lse og skaber nye relationer og venskaber. 19

10 Sproglig udvikling. 2 af Spirens personale har i år været på sprogkursus. Det har givet nye ideer til sprogarbejdet på stuerne. Bl.a. er dialogisk læsning et nyere tiltag, som ofte bliver benyttet. Det giver et godt udgangspunkt for samtale og kommunikation mellem barn og voksen og børnene imellem. Især i vuggestuegrupperne er eventyrfortælling populære. En af de voksne har fremstillet adskillige fortællekasser, hvor indholdet af små figurer og rekvisitter skaber en levende og visuel oplevelser for børnene, som hjælper dem til en forståelse af eventyret. Fortællekasserne har især givet vuggestuepersonalet en forståelse for, at konkret sprogarbejde har en effekt og kan leges ind. Sang, rim og remser har en stor plads i Spiren. Hver dag afsætter alle stuerne tid til, at der synges og rimes. I børnehavegrupperne er der som regel et dagstema, som der snakkes og synges om. Flere af stuerne har Sproget er adgangsbilletten til livet Else Vig Jensen afsat små tema forløb, hvor der fokuseres konkret på sproget. Her er bl.a. dramatisering også en mulighed. De ældste leger med tal og bogstaver og andre symboler fx i trafikken. Krop og bevægelse. I januar måned er der afsat nogle uger til et tema om kroppen. Her skal kroppen tegnes, der skal snakkes om de forskellige funktioner vores lemmer og organer har, og så skal kroppen bruges dels i idrætscentret og på ture, hvor der kan klatres i træer og på skrænter, og dels skal hjernen sættes i gang, når der skal tegnes og fortælles. Det fantastiske mesterværk lyder overskriften, hvilket også hentyder til, at vi alle er skabt fantastiske og unikke. Naturen og naturfænomener. De fleste grupper fokuserer meget på temaer med naturen i løbet af året. Der skal fokuseres på de forskellige årstider, og hvad der hører til hvor. Det er selvfølgelig oplagt at være meget udenfor, så årstiderne kan opleves, føles og ses. Når vi arbejder med dette tema, er det vigtigt, at vi griber de chancer naturen giver os: Når der er sne, skal der kælkes. Når mirabellerne er modne, skal de plukkes og spises. Når blomsterne blomstrer, skal de lægges mærke til og plukkes. Når bladene falder, skal der leges med dem osv. Vejrudsigten er også blevet et fast punkt på dagsordenen i flere grupper. Her vurderer et barn på skift, hvordan vejret er, hvilke symboler der kan sættes på vejrkortet og hvilket tøj, der passer til. Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi har et stort ønske om, at give børnene indsigt i de kristne værdier og i det budskab, der ligger ger bag. Derfor er bibelfortælling en ugentlig tilbagevendende begivenhed. 20

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere