Grundlæggende pædagogiske mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende pædagogiske mål"

Transkript

1 Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt for at udforske omgivelserne og styrkelse af det enkelte barns selvværd. Spiren skal give mulighed for at børnene udvikler sig socialt, og det enkelte barn skal opleve sig som en del af et større fællesskab, hvor der vises respekt for hinandens forskelligheder og gives plads til alle. Barnet modtages hver dag af en voksen i vuggestuen, som får at vide, hvordan dagen er startet for barnet, og om der er noget, der skal tages højde for. Den voksne viser nærvær, giver gerne knus og kram, har øje for det enkelte barn og søger på den måde at skabe kontakt. Det enkelte barn skal føle sig elsket og værdsat, for det barn det er. Når barnet er trygt ved sine primære støttepersoner, vil vi støtte det i at udvikle sig, så det på sigt kan indgå i større sammenhæng med andre børn og voksne. Vi vil se det enkelte barn og møde det der, hvor det er. Den voksne viser nærvær og har øje for det enkelte barn. Barnet lærer på den måde medfølelse og gensidig respekt. Vi vil vise barnet at det har værdi i sig selv, ikke for det det gør og kan, men for det menneske det er. Barnet støttes i at indgå i større sammenhænge og grupper, hvor der er flere børn. I samspillet med andre lærer barnet at engagere sig, og få erfaringer med modstand, frustration, konkurrence og respekt. Sociale kompetencer Vi arbejder for at børnene skal opleve tryghed, omsorg, anerkendelse og respekt, som det barn det er. Der skal skabes gode relationer mellem børn og voksne i et forpligtende og ansvarligt samvær. Barnet skal have mulighed for at give udtryk for egne følelser og behov og samtidig lære at andre også har følelser og behov. Vi har en fast dagsrytme, der er med til at skabe struktur og overskuelighed. Vi vil give os tid til det enkelte barn og skabe grobund for relationer mellem børnene og mellem børn og voksne fx gennem leg. Børnene skal have mulighed for at lege sammen i mindre grupper, skal opleve sig selv og andre i et fællesskab og have mulighed for udvikle sig gennem rollelege. Børnene skal opleve tillid og omsorg fra nærværende voksne, der vil involvere sig og bruge sig selv. De voksne skal sætte grænser og handle aktivt i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Hverdagen er sammensat både i tid og rum, så det giver en struktur, overskuelighed og genkendelig rytme for barnet. Det kan være i form af faste grupper, samling omkring måltider og rundkreds. Der skal skabes plads til at børnene kan fortælle om egne oplevelse, de skal øve sig i at vente på tur, lytte, spille drama og i at have et samspil omkring lege og opgaver. Der skal være mulighed for leg i mindre grupper, 11

2 hvor betingelserne for fordybelse og udvikling af venskaber er til stede. I disse relationer får de en forståelse af sig selv og hinanden. Som voksne er vi rollemodeller, og vi skal være nærværende voksne, der viser, at vi vil involvere os og bruge os selv. Vi vil sætte grænser og handle aktivt både i forhold til børn og forældre, også når et barn ikke trives. Dette er en del af vores forståelse af ordene tillid og omsorg. Sproglig udvikling Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. De skal opfordres til sproglig kreativitet og støttes i at udvikle ordforråd og begreber. Børnene skal kunne bruge sproget i forskellige sammenhænge og støttes i at udvikle deres interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal. Vi snakker med og lytter til børnene, både når de bruger lyde, mimik, gestikulationer, og når de begynder at mestre det verbale sprog. Børnene skal udvikle deres sprog ved at blive præsenteret for forskellige udtryksformer fx kropssprog, mimik, sang, sanglege, rim og remser, højtlæsning og samtale. Børnene skal på forskellig måde have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal i vuggestuen. Fx som det skrevne ord i bøger, når voksne skriver på tavlen, når vi læser, og når vi er på ture i nærområdet og ser skilte, reklamer og anvisninger. Vi vil tale med og ikke til det enkelte barn, så der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og svares. Vi vil give barnet mulighed for at skabe kontakt til omverdenen og give udtryk for egne behov, oplevelser og følelser, lser, så sproget også kan bruges som et middel til problem- og konfliktløsning. Vi vil bruge forskellige udtryksformer, kropsprog, mimik mm. De forskellige udtryksformer skal integreres i hverdagen så børnene kan udvikle sproglig kreativitet gennem sang, sanglege, rim og remser, rollelege, højtlæsning, fortælling og dramatisering fx i forbindelse med bibelfortælling. Børnene skal have mulighed for at møde tegn, symboler, bogstaver og tal på forskellige måder. Fx som det skrevne ord i bøger, når vi voksne skriver på tavlen, læser, og når vi på ture i nærområdet ser skilte, reklamer og anvisninger. Børnene skal have mulighed for at eksperimentere med selv at legeskrive og tegne, for på den måde at udvikle en forståelse af sprogets sammenhæng. Krop og bevægelse Vi vil i arbejdet give børnene mulighed for at opleve livsglæde, psykisk velvære og energi ved deres krop gennem fysisk aktivitet. De skal have mulighed for at stimulere sanserne og udvikle deres grov- og finmotorik. De skal aktivt tilegne sig viden ved hjælp af sanserne. 12

3 Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Sanserne stimuleres gennem forskellige lege: Kimsleg, sanglege, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at spise og drikke selv, tegne, samle puslespil, lege med dukker, duplo, i sandkassen og andre lege, der udviklende for finmotorikken. Vi sørger for, der er fysiske rammer, der inspirerer til store og små bevægelser. Vi styrker sanserne gennem forskellige lege: Kimsleg, sangleg, rytmik. Når vi samler puslespil, bager boller eller leger med saltdej. Når vi går ture på fortov eller leger i skoven med ujævnt terræn, og når vi er i gymnastiksalen. Børnene får mulighed for at krybe, kravle, klatre og styrke balancen. Legepladsen giver mulighed for mange grovmotoriske udfoldelser: gynge, cykle, klatre i træer, spille bold, bygge huler, bruge legehus, rutsje, gå på line, løbe og meget andet. Vi giver børnene mulighed for at tegne, samle puslespil, lege med dukker, perler, sømbrædt, duplo, i sandkassen, arbejde i værkstedet og andre aktiviteter, der udviklende for finmotorikken. Natur og naturfænomener I Spiren lægges der op til, at børnene skal lære at undres og glædes over storheden i Guds skaberværk. De skal lære naturen at kende med alle sanser og blive inspireret til leg, nysgerrighed og viden. Børnene skal komme tæt på naturen og få føling med den, ved at komme ud hver dag. De skal opleve årstiderne. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer dem at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude med børnene, prøver vi at vække deres opmærksomhed og nysgerrighed ved at vise dem og snakke om det vi ser. Vi lærer dem til at lytte, se, lugte, smage og røre. Fx lytte til fuglene, se på skyerne, røre ved sneglen, lugte om vi snart er henne ved hestene, smage på brombær osv. Vi finder pinde, sten og blade og plukker blomster. Vi bruger naturen omkring børnehaven men kommer også længere væk på ture. Vi har mulighed for at opleve vand, skov og strand. Vi giver børnene mulighed for at se og opleve naturen og lærer at vise respekt overfor alt levende. De voksne fortæller om Gud, så børnene får kærlighed til skaberværket. Vi synger sange, der handler om Guds skaberværk fx Vor gud er så stor og Hvem skabte stjernerne? Når vi er ude sammen med børnene, prøver vi at få dem til at bruge deres sanser: Lytte til fuglene og frøerne, lugte til skovens muld og have, mærke tyngden af fx en sten og et stykke træ. Iagttage ting på afstand og meget tæt ved gennem et forstørrelsesglas. De voksne viser indlevelse og interesse og forsøger at udfordre børnene. Vi køber og låner 13

4 opslagsbøger, klipper billeder ud og tegner om naturen. Børnene e kommer de sammen steder hen gentagne gange, så de tør at engagere sig på stedet, kravle og klatre i træerne og røre ved dyr og jord, finde insekter, sten, sneglehuse og strandskaller. Vi taler om årstiderne og lærer om vejret. Kulturelle udtryksformer og værdier Vi vil formidle de kristne grundværdier til børnene og gøre børnene bekendte med den danske kultur og fremmede kulturer. Vi vil fremme de kulturelle udtryksformer og skabe rammer, som kan være udviklende for fantasi og kreativitet. Vi synger kristne sange med børnene og markerer årets højtider dels på stuen og dels ved at medvirke ved bl.a. påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, ser og laver teater, ser udstillinger på museet. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Vi vil tale om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert og dermed danne grundlaget for, hvad der er acceptabelt i vores samfund. Vi bager og bruger forskellige materialer papir, maling og naturens materialer. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Børnene lærer om andre kulturer ved at møde venner der kommer fra en anden del af verden, eller som er tosprogede. Vi læser og fortæller om andre lande. Ser billeder, synger og hører musik, som er kulturelt bestemt. Vi er af den holdning, at det er selve processen, der udvikler kreativitet og fantasi. Vi lægger derfor mere vægt på processen end på produktet. Gennem og sang og musik formidler vi det kristne budskab. Gennem bibelfortælling, dramatisering eller dukketeater videregiver vi bibelens fortællinger. Ligeledes deltager vi også i Domkirkens påske- og julegudstjenester for børn. Vi går på biblioteket, i teater og på museum. Deltager i børnegudstjenester i Domkirken. Opfører påske- og juleoptrin. Vi taler om, hvad der er tilladt og ikke tilladt, acceptabelt og ikke acceptabelt. Ved hjælp af mange forskellige materialer kan børnene udtrykke sig. Fx ler, pap, papir, maling og naturmaterialer. Vi bager og laver mad nogle gange over bål. I værkstedet kan børnene eksperimentere med træ, hammer og sav. I skoven ved vores skurvogn er der også mulighed for at snitte og save. Vi går på sportspladsen og i gymnastiksalen, fordi sport og idræt også er en del af vores kultur. Vi arbejder med projekter om H. C. Andersen, Afrika eller Her bor jeg (om børn i forskellige lande). I bøger læser og ser vi billeder fra andre kulturer og samtaler om disse. Kunst og udsmykning af fx bygninger vil også give et indblik i andres kulturer. Vi får besøg af personer der repræsenterer andre kulturer. Børnehaven skaber rammer, hvor der er plads til fantasi og kreativitet, og i dette arbejde er processen lærende. Konkrete læringsmål De forskellige stuer har udarbejdet årsplaner, hvor der er taget udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. For hvert tema er der opstillet konkrete læringsmål. Nedenstående viser et udsnit af årsplanerne for henholdsvis ældstegruppen, en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe. 14

5 Det er vores erfaring, at et læringsmål oftest vil rumme flere temaer. er. Når vi eksempelvis arbejder overordnet med et læringsmål indenfor det sproglige område, så vil fx det kulturelle, det sociale og det Har man ikke sat sig et mål, ved man ikke, hvornår man er ved målet eller om man overhovedet er på rette vej Gabriella Fromholt motoriske område også berøres. Så temaerne hænger sammen, og arbejdet med børnene udvikler sig og tager somme tider en anden drejning den, vi lige havde valgt. Så selv om læringsmålet umiddelbart kun er rettet mod et tema, vil det i praksis blive flettet ind i flere temaer. Dette understreger blot det faktum, at læring er mange-dimensionel. Bilag 2 synliggør denne betragtning. Årsplan for ældstegruppen September: Sociale kompetencer og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At skabe relationer og nye venskaber i gruppen Læringsmål 2: At få en forståelse for hvem jeg er, og hvordan min familie ser ud sammenlignet med de andres familier Oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål 1: At få en forståelse for, hvad der hører til de forskellige årstider Læringsmål 2: At lære om forskellige produkters vej fra jord til bord November: Krop og bevægelse og alsidig personlig udvikling Læringsmål 1: At lære om regler og skilte i trafikken Læringsmål 2: At blive mere sikker på en cykel og tage cykelkørekort December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: At lære om danske, kristne juletraditioner Januar: Krop og bevægelse Læringsmål: At få en viden om, hvordan kroppen ser ud, og hvad den kan 15

6 Februar: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med tal Marts: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål 1: Vi tager på museum og hører om gamle dage Læringsmål 2: Vi får en viden om højtider og fokuserer på påskens budskab April: Sproglig udvikling Læringsmål: Vi leger med bogstaver, og lærer rim og remser Maj: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi besøger Trapholt og forsøger os efterfølgende som kunstnere Årsplan for børnehavegruppen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At lære om mig selv, hvem jeg er og hvor jeg bor September oktober: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på efteråret November december: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At lære om danske, kristne advents- og juletraditioner Januar februar: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på vinteren Marts: Sproglig udvikling Læringsmål: At udvikle de sproglige kompetencer med fokus på sang April: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At lære om årstiderne med fokus på foråret Maj Juni: Sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: Vi arbejder med et tema om ild og sol, hvor vi samarbejder omkring kreative udtryk og udsmykning til stuen. Hele året: Krop og bevægelse 16

7 legepladsen. Læringsmål: Vi vil udfordrer kroppen i leg, når vi er i gymnastiksalen, på ture og på Et trygt og legende miljø giver de bedste forudsætninger for at styrke den enkeltes selvværd. Gabriella Fromholt Årsplan for vuggestuegruppen Hele året: Naturen og naturfænomener, Læringsmål 1: Vi vil bruge naturen som et ekstra rum, hvor vi lærer om og oplever årstiderne, hvordan årstiderne skifter og forandrer, og hvordan farverne skifter. Læringsmål 2: Vi vil lære om dyr, og om hvordan man passer på naturen August september: Alsidig personlig udvikling Læringsmål: At børnene lærer at rumme egne følelser, og oplever/mærker anerkendelse fra de voksne og accept i at det er i orden at være ked af det/vred, glad. At børnene lærer at sætte ord/ lyd på deres følelser, og med hjælp fra en voksen at navigere rundt i følelserne. At børnene oplever, at der er andre børn, som også skal være her. Fx vente på tur. At de mærker, at der er andre børn, at de er en del af et fællesskab i forskellige aktiviteter, der har med høsten at gøre. At børnene får sat ord på deres følelser gennem de aktiviteter vi laver. At lære at beskeder også gælder dem. Oktober november: Sproglig udvikling Læringsmål: At børnene oplever, at vi tager naturen ind og sætter ord på tingene. At børnene oplever, at der er sange vi kan synge om efteråret. 17

8 At børnene bliver inddraget i samtale omkring naturens gang og oplever at kunne genkende og fortælle om det. At børnene får glæden ved at opdage, at det er gennem sproget vi kommunikerer. At børnene finder ud af, at munden kan bruges ved sang og leg. At børnene oplever, at de trygt kan bruge sproget i vuggestuen. December: Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål: At børnene gennem gentagelser lærer om julens budskab og traditioner. At børnene oplever at naturen inddrages i julens traditioner. At børnene oplever at det er værdifuldt at give. At børnene oplever, at december er noget særligt, og at det pga. julens budskab. At børnene oplever en julegudstjeneste, stemningen og fællesskabsfølelsen i det. Januar februar: Sociale kompetencer Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at lege sammen. At børnene lærer at deles om kælkene At børnene inviterer børn til at være med i legen med sneen og oplever, at det er sjovt. At børnene oplever at ved at de leger, vil de andre også gerne lege med. At børnene oplever, at også dyrene har brug for at vi giver dem foder. At børn oplever, at det er værdifuldt at være en del af et fællesskab, både blandt børn og voksne. At børnene lærer, at man i fællesskab skal være stille, inden vi kan synge til bords. Marts april: Naturen og naturfænomener Læringsmål: At børnene oplever dyrene i naturen og naturens gang. At børnene oplever, hvordan frø spirer og gror At børnene oplever påskefrokost fra jord til bord At børnene oplever, at naturen vågner efter vinteren At børnene får begejstring for naturen Maj juni: Krop og bevægelse 18

9 Læringsmål: At børnene oplever, at det er dejligt at bruge kroppen i naturen. At børnene mærker naturen med kroppen At børnene oplever glæden ved at bruge kroppen At børnene oplever gangen i at det såede vokser, og at børnene vokser Pædagogiske metoder og aktiviteter I det følgende kommer der et udpluk af de metoder og aktiviteter, som vil vi benytte os af i år, for at nå vores mål indenfor hvert af de 6 temaer Alsidig personlig udvikling. Vi vil arbejde konkret med dette emne, ved at synliggøre det enkelte barn i gruppen. Vi vil arbejde med temaet Hvem er jeg, hvor bor jeg?, hvor vi dels vil besøge de forskellige hjem enten på gåture eller på vores busture. Der skal tages billeder af det enkelte barn foran deres hjem, og billederne skal hænges på en stor tavle på stuen, hvor en kort over Haderslev og omegn også er. Det enkelte barns placering i familien skal også flettes ind. Den personlige udvikling sker ofte sideløbende med andre aktiviteter. En udvikling ses ofte, når der arbejdes med nye og uprøvede ting, og når disse gentages. Barnet vil dermed også selv opleve en udvikling i de mange andre aktiviteter der foregår. Et eksempel er et barn, som nærmest har virket panisk, når vi har været i nærheden af dyr. Ved et bondegårdsbesøg en dag vovede e hun at klappe en ko og sidde på en pony. Denne pige fortalte storsmilende sine forældre om episoden, og hun har uden tvivl selv oplevet en personlig udvikling. Barnet er i legen, mens læringen er i barnet Kjetil Steinsholt Sociale kompetencer. Ved opstart efter en sommerferie er der nye sammensætninger i grupperne. Nye og gamle børn bliver sat sammen, og det kan i starten være svært at finde sig rigtig til rette. Derfor afsættes der meget tid til, at alle børn lærer hinanden at kende. På mange stuer har børnene faste pladser ved bordene og til samling. De bliver delt op i mindre grupper, og der laves småopgaver, som skal løses sammen. Skovgruppen tager hvert år i september måned på koloni. Denne oplevelse er med til at give en fællesskabsfølelse lse og skaber nye relationer og venskaber. 19

10 Sproglig udvikling. 2 af Spirens personale har i år været på sprogkursus. Det har givet nye ideer til sprogarbejdet på stuerne. Bl.a. er dialogisk læsning et nyere tiltag, som ofte bliver benyttet. Det giver et godt udgangspunkt for samtale og kommunikation mellem barn og voksen og børnene imellem. Især i vuggestuegrupperne er eventyrfortælling populære. En af de voksne har fremstillet adskillige fortællekasser, hvor indholdet af små figurer og rekvisitter skaber en levende og visuel oplevelser for børnene, som hjælper dem til en forståelse af eventyret. Fortællekasserne har især givet vuggestuepersonalet en forståelse for, at konkret sprogarbejde har en effekt og kan leges ind. Sang, rim og remser har en stor plads i Spiren. Hver dag afsætter alle stuerne tid til, at der synges og rimes. I børnehavegrupperne er der som regel et dagstema, som der snakkes og synges om. Flere af stuerne har Sproget er adgangsbilletten til livet Else Vig Jensen afsat små tema forløb, hvor der fokuseres konkret på sproget. Her er bl.a. dramatisering også en mulighed. De ældste leger med tal og bogstaver og andre symboler fx i trafikken. Krop og bevægelse. I januar måned er der afsat nogle uger til et tema om kroppen. Her skal kroppen tegnes, der skal snakkes om de forskellige funktioner vores lemmer og organer har, og så skal kroppen bruges dels i idrætscentret og på ture, hvor der kan klatres i træer og på skrænter, og dels skal hjernen sættes i gang, når der skal tegnes og fortælles. Det fantastiske mesterværk lyder overskriften, hvilket også hentyder til, at vi alle er skabt fantastiske og unikke. Naturen og naturfænomener. De fleste grupper fokuserer meget på temaer med naturen i løbet af året. Der skal fokuseres på de forskellige årstider, og hvad der hører til hvor. Det er selvfølgelig oplagt at være meget udenfor, så årstiderne kan opleves, føles og ses. Når vi arbejder med dette tema, er det vigtigt, at vi griber de chancer naturen giver os: Når der er sne, skal der kælkes. Når mirabellerne er modne, skal de plukkes og spises. Når blomsterne blomstrer, skal de lægges mærke til og plukkes. Når bladene falder, skal der leges med dem osv. Vejrudsigten er også blevet et fast punkt på dagsordenen i flere grupper. Her vurderer et barn på skift, hvordan vejret er, hvilke symboler der kan sættes på vejrkortet og hvilket tøj, der passer til. Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi har et stort ønske om, at give børnene indsigt i de kristne værdier og i det budskab, der ligger ger bag. Derfor er bibelfortælling en ugentlig tilbagevendende begivenhed. 20

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer Alle børn får lige muligheder for at få kendskab til computer og IPad. Børnene får et sundt, naturligt og afslappet forhold til computer og IPad i dagligdagen. Vi arbejder hen imod

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32

Faktaoplysninger. Navn. Billede. Mailadresse. Telefon nr. 7616 2970 7616 2970 Antal børn 3-5 år 104. Antal børn 0-2 år 32 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013-2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff

Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff referent: Renate Roschnowski Pædagogisk læreplan for Der Deutscher Kindergarten Tingleff Det pædagogiske læremiljø Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen:

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: Situation Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere