Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på . Tlf.nr. : Web-a-kassen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta."

Transkript

1 Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Vi har koncentreret os om de vigtigste regler, men selvom vi kommer ind på det meste, er denne pjece ikke udtømmende, og du er derfor velkommen til at kontakte STA, hvis du savner nogle emner, eller hvis du ønsker noget uddybet. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på . Tlf.nr. : Web-a-kassen: Du kan sende dagpengekort, efterlønskort og en række andre skemaer elektronisk i web-a-kassen. Du skal bruge en pinkode, som du kan bestille på - klik på Selvbetjening i øverste menubjælke Tilmelding til Jobcentret Den første ledige dag efter arbejdsophør skal du henvende dig til det lokale Jobcenter, og melde dig ledig og arbejdssøgende. Du kan melde dig ledig ved at møde personligt frem i Jobcentret, eller du kan anvende elektronisk tilmelding på Møder du personligt frem i Jobcentret, får du udleveret et dagpengekort med en udløbsdato. Dagpengekortet skal udfyldes og sendes til STA, når perioden er slut den næstsidste søndag i hver måned. Er Jobcentret lukket på den første ledige dag, skal du henvende dig den første dag herefter, hvor Jobcentret er åbent. Tilmelder du dig elektronisk på skal du sikre dig, at tilmeldingen til Jobcentrets EDBsystem er gennemført. Du modtager en elektronisk kvittering, som du bør udskrive, som din egen dokumentation for tilmeldingen. Du kan selv hente dagpengekort på Arbejdsdirektoratets hjemmeside og sende det med Postvæsnet til STA. Selvbetjening Ved at anvende det elektroniske dagpengekort på STAs hjemmeside kan du dog slippe for alt papirarbejdet. Du kan nemlig udfylde og indsende dagpengekortet på vores hjemmeside. Det kræver en pinkode, som bestilles på hjemmesiden. Få en pjece om Selvbetjening i STA. 1

2 Afmelding på Jobcentret Du skal afmelde dig på Jobcentret, når du får arbejde af mindst 14 dages varighed, bliver syg i mindst 14 dage, eller hvis du af andre årsager ikke ønsker at stå tilmeldt som ledig. Jobcentret afmelder og underretter dig om afmelding når: Du formidles ustøttet arbejde Du er syg i mindst 14 dage Jobcentret ikke kan få oplyst din adresse Du ikke har indlagt dit CV i Jobnet ( se senere ) senest en måned efter du er tilmeldt Jobcentret A-kassen afmelder dig i Jobcentret når: Du meddeler os, enten telefonisk eller via dit dagpengekort, at du ikke længere vil stå tilmeldt Jobcentret enten telefonisk eller via dit dagpengekort. Du ikke har åbnet dit CV, som derfor er inaktivt. Er du blevet afmeldt i Jobcentret eller i A-kassen, skal du straks tilmelde dig igen, den første dag, hvis du igen bliver ledig. Gentilmelding er en betingelse for at kunne modtage dagpenge igen. CV skal på Det er vigtigt, at du lægger dit CV ind på senest en måned efter, du er tilmeldt Jobcentret. Efter reglerne er dit CV en del af at være arbejdssøgende og stå til rådigheder for arbejdsmarkedet. CVet skal indeholde følgende oplysninger: Tidligere beskæftigelsesforhold Uddannelse og kurser Kvalifikationer f.eks. PC-kvalifikationer, sprog, kørekort mm. Personlig beskrivelse Jobønsker Du kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis dit CV ikke er lagt på inden en måned efter, du er tilmeldt Jobcentret. Og først når CV ligger på Jobnet kan der udbetales dagpenge igen. Bemærk: Du skal finde et password, som du nemt kan huske, når du lægger CVet ind. Derudover vil du få et kundenummer, som du skal huske at skrive ned. Du skal bruge kundenummeret, hver gang du skal åbne dit CV. Kundenummeret skal også afleveres til Jobcentret, A-kassen eller anden aktør Du skal løbende undersøge om der er kommet henvendelser fra arbejdsgivere og vedligeholde oplysningerne i CVét. Du skal, efter anmodning, gøre det tilgængeligt for Jobcentret, A-kassen eller anden aktør. Jobcentret og A-kassen skal sørge for, at dine oplysninger er fyldestgørende. Hvis du ikke videregiver de nødvendige oplysninger, skal Jobcentret underrette A-kassen og afmelde dig som ledig. 2

3 Bekræfte fortsat jobsøgning på Min side Som ledig får du oprettet Min side på Jobnet. Som en væsentlig del af at være til rådighed for arbejdsmarkedet skal du mindst hver 7. dag bekræfte, at du fortsat er jobsøgende. Det gøres på Min side. Får du ikke bekræftet, at du fortsat er jobsøgende rettidigt, modtager du påmindelse fra Jobcentret, med en ny frist på 7 dage til at få bragt bekræftelsen i orden. Undlader du fortsat at bekæfte din jobsøgning, bliver du uden yderligere afmeldt som ledig, og kan ikke modtage dagpenge, før du igen er tilmeldt Jobcentret. Det er vigtigt, at du husker at afmelde dig, hvis du har fået job, eller hvis du af anden grund ikke ønsker ydelser i en periode, da din manglende bekræftelse vil blive registreret, og kan have konsekvenser for din ret til dagpenge på et senere tidspunkt. Du kan afmelde dig ved at ringe til jobcenteret, a-kasse eller på Min side på Jobnet.dk. Kontakt med Jobcenter, anden aktør og A-kassen Du skal altid møde til de aktiviteter, som Jobcentret, anden aktør og A-kassen indkalder dig til, ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Kontaktforløb i A-kassen og Jobcentret Inden du har været ledig i en måned, skal du til en CV-samtale i A-kassen. A-kassen skal godkende dit CV og sørge for, at det er fyldestgørende. Herefter skal du til en vejledningssamtale hver 3. måned, hvor der vil være særlig fokus på din jobsøgning. Senest 3 måneder efter du er blevet ledig, skal du til en jobsamtale i Jobcentret. Du vil herefter blive indkaldt til jobsamtaler i Jobcentret med ca. 3 måneders mellemrum. I vores pjece om aktivering kan du læse om rettigheder og pligter under aktivering. Rådighed for arbejdsmarkedet For at kunne få dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder at du skal Kunne overtage arbejde, søge arbejde og deltage i kurser mv. Være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende og have bopæl og ophold i Danmark Lægge dit CV ind i Job-net, og ugentligt åbne dette for at holde dig orienteret om nogen har reflekteret på det. Give besked til Jobcentret og a-kassen ved sygdom og ved ferie. Møde til samtaler i Jobcentret, A-kassen og anden aktør. Hvis a-kassen bliver i tvivl, om du er til rådighed, vil dine udbetalinger blive stoppet, indtil vi har vurderet, at du igen er til rådighed. Dette kan medføre En begrænset dagpengeret på op til 3 måneder, hvor du skal bevise at du er til rådighed. Bl.a. ved jobsøgning, kurser el. En karantæne I værste fald et arbejdskrav, hvor du skal arbejde i mere end 300 timer i ustøttet arbejde inden for en periode på 10 uger. 3

4 Dokumentation ved ledighed A-kassen skal bruge dokumentation for din dagpengeret. Dokumentationen skal være: Lønsedler for de sidste 14 måneder Ledighedserklæring AR 251 eller Ledighedserklæring for nyuddannede og værnepligtige, AR265. Bemærk har du på ledighedserklæringen oplyst, at du modtager pension, driver selvstændig virksomhed mv. skal du udfylde blanket AR 259. Du kan hente blanketten på Arbejdsdirektoratets hjemmeside eller få den ved at henvende dig til a-kassen. Oversigt over din pension, hvis du modtager pension, samt din første pensionslønseddel. Fraværserklæring AR 256, men kun hvis du har haft fravær i de sidste 14 måneder eller mere. F.eks. sygdom, ferie, afspadsering, fri for egen regning, anden frihed mm. Skema til opgørelse af overskydende timer AR 232, hvis du har haft arbejde ud over den overenskomstmæssige arbejdstid i de sidste 3 måneder, eller 12 uger ved ugelønnede, før du blev tilmeldt Jobcentret. Alle overskydende timer skal afspadseres, inden der kan udbetales dagpenge. Opsigelse sammen med supplerende oplysninger om årsagen til arbejdsophøret. Skattekort, bikort eller frikort ellers trækkes der 60% Oplysningerne skal indsendes så hurtigt som muligt, for at du kan forvente af få dagpenge til tiden. Betingelser for at få dagpenge Det er en betingelse for at få udbetalt dagpenge, at du inden du blev ledig har været medlem af en a-kasse i 1 år, og at du har haft arbejde (ustøttet) som lønmodtager på fuldtid /deltid i 52/34 uger inden for de sidste 3 år. Det svarer til 1924 timer for fuldtidsforsikrede og 1258 timer for deltidsforsikrede. Støttet arbejde f.eks. Jobtræning og vikar i et rotationsprojekt kan ikke medregnes som lønmodtagerarbejde. Er du optaget som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning, hvis du har meldt dig ind i a-kassen senest 14 dage efter du færdiggjorde uddannelsen. Blanketter kan hentes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside Husk at udfylde alle rubrikker. Oplysninger ved udbetaling af dagpenge mv. Ud over de nævnte oplysninger, hvor dokumentationen er obligatorisk, skal A-kassen have yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Grundlaget for udbetaling af ydelser skal være korrekt. Det betyder bl.a. at du skal oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge eller andre ydelser. Har du ved en fejl givet forkerte oplysninger om f.eks. arbejdstimer mv. på dagpengekort, og har sendt det til a-kassen, så ring eller skriv straks til os. 4

5 Arbejdsdirektoratet er tilsynsmyndighed for a-kasserne og foretager med mellemrum stikprøvekontrol af ansøgningsblanketter, dagpengekort eller kontrol af skatteoplysninger, som bliver sammenhold med udbetalte ydelser. Findes der fejl f.eks. for meget udbetalt, så skal pengene betales tilbage, og derudover kan det medføre en sanktion (karantæne). Dagpengesatsen Dimittendsats Nyuddannede, der bliver ledige lige efter uddannelsen, får en fast sats (dimittendsats), der pr. 1. januar 2009 er kr. 595/396 pr. dag. ( fuldtids-/deltidsforsikrede) Du kan få udbetalt dagpenge med ny dagpengesats hvis: Der er gået 6 måneder efter, du har fået ret til dagpenge og Du har haft mindst 3 måneders arbejde med mindst 2/3 af fuld tid. Individuel sats A-kassen beregner dagpengesatsen, og den kan maksimalt være 90% af din skattepligtige løn i de sidste 3 måneder ( 12 uger ved uge og 14-dageslønnede ). Der er dog et maksimum dagpengemaksimum som pr. 1. Januar 2009 er kr. 725/ 483 pr. dag. ( for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede ) Hvis din bruttoløn har været mindre end ca. kr vil du få mindre en maksimumssatsen. Eksempler på beregning af dagpengesats: Månedsløn kr x kr Minus arbejdsmarkedsbidrag på 8% kr Gennemsnitlig dagløn :65 dage kr % af gennemsnitlig dagløn kr. 642 Da beløbet ikke overstiger dagpengemaksimum, udbetales kr. 642 i 5 dage om ugen. Maksimumssatser pr. 1. januar 2009 Pr dag Pr. uge Pr. år Fuldtidsforsikret Kr. 725 Kr Kr Deltid Kr. 483 Kr Kr Dimittend fuldtid Kr. 595 Kr Kr

6 Dimittend deltid Kr. 396 Kr Kr Dagpengekort Du skal hver måned udfylde og indsende dagpengekort til a-kassen. Dagpengekortet skal først sendes til STA, når perioden er slut. Perioden slutter den næstsidste søndag i hver måned. Du modtager et nyt dagpengekort sammen med oplysningerne om udbetalingen. Du får også et nyt dagpengekort, selvom du anvender web-a-kassen. Følgende felter skal altid udfyldes, ellers bliver udbetalingen forsinket: Cpr.nr.i øverste højre hjørne Antal arbejdstimer ( dag for dag og også lørdag og søndag ) og navn og adresse på arbejdsgiver Lønindtægt / timeløn Antal selvstændige virksomhedstimer Ferie, sygdom, deltagelse i undervisning og andre forhold, der har betydning for din ret til dagpenge. (læs bagsiden af dagpengekortet inden du udfylder det ) Kryds af for ønsket om fortsat at være tilmeldt Jobcentret ( du får hermed et nyt dagpengekort ) eller Kryds af hvis du skal afmeldes i Jobcentret. Du kan så først få dagpenge, når du personligt eller elektronisk tilmelder dig igen. Sidst men ikke mindst dato og underskrift. Arbejdsgiverens betaling for og 3. ledighedsdag Dagpengegodtgørelse kaldet g-dag træder i stedet for dagpenge, som du ellers ville være berettiget til for den 1., 2. og 3. ledige dag. Din arbejdsgiver skal maksimalt betale g-dage 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes hele såvel som halve g-dage. Din arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvor mange g-dage der er udbetalt i lønperioden og samlet for hele året. Beløbet for hele g-dag er i 2009 kr Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver betale g-dage, når du sammenlagt har haft arbejde i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger før 1. ledighedsdag. Det gælder ved: Afskedigelse, hjemsendelse Ophør af opgave og tidsbestemt akkord og lignende. Variabel beskæftigelse f.eks. vikar, hvor arbejdets omfang ikke er kendt på forhånd. Her betragtes du som afskediget hver dag, og derfor skal du have g-dage, når du er ledig mellem arbejdsopgaverne. Din arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder hvis Du opnår fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på 1. og 2. ledighedsdag 6

7 Du skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og du afslår tilbuddet Du modtager sygedagpenge eller holder ferie på 1. og 2. ledighedsdag Du selv er skyld i afskedigelsen, eller arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure Du stopper i ulønnet arbejde, eller du som tjenestemand overgår til rådighedsløn Du modtager ikke dagpenge for dage med arbejdsgivergodtgørelse. Supplerende dagpenge Får du arbejde på nedsat tid kan du få supplerende dagpenge under forudsætning af: Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest, eller En erklæring, hvoraf de fremgår, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver ser bort fra dit opsigelsesvarsel, så du kan begynde et nyt arbejde med flere arbejdstimer med en dags varsel. Frigørelsesattesten eller erklæringen fra arbejdsgiver skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, du er blevet ansat. Hvis deltidsarbejdet i en uge udgør mere end 29,6 timer, kan der ikke udbetales supplerende dagpenge for denne uge. Tidsbegrænsning Du kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger i en periode på 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge indtil du har haft 26 ugers arbejde i mere end 30 timer om ugen inden for 12 måneder. Du kan læse mere om supplerende dagpenge i STAs pjece Supplerende dagpenge, som du kan få udleveret i STA eller her. Dagpengeperiode Som hovedregel kan du få dagpenge i 4 år ( 208 uger ) indenfor en periode på 6 år (312 uger referenceperioden). Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan betales ydelser. Du bruger en uge af perioden, uanset om du kun har fået dagpenge for en dag eller for hele ugen. Når du har haft 52/34 ugers arbejde svarende til 1924/1258 timer inden for 3 år, og siden seneste indplacering i dagpengeperioden, starter du forfra på en ny dagpengeperiode. Har du opbrugt retten til dagpenge ( dvs. først efter de 4 år ) har du ret til en ny dagpengeperiode efter 26/17 ugers arbejde ( 962/629 løntimer) inden for 3 år. Forbrug af dagpengeperioden Du bruger af dagpengeperioden, når du får udbetalt Dagpenge Feriedagpenge Aktiveringsydelse Sygedagpenge, men den del af perioden, der er under 6 uger. VEU-godtgørelse SVU-godtgørelse 7

8 Når du har karantæne Karantæne Hvis du selv opsiger dit arbejde uden gyldig grund, får du 3 ugers karantæne. En karantæne på 3 uger svarer for et fuldtidsforsikret medlem til, at du ikke kan modtage dagpenge eller andre ydelser i 111 timer. Karantæne forældes efter 3 måneder fra den dag, du ophøret med dit arbejde, og kan kun afvikles i perioder, hvor du ellers har ret til dagpenge fra a-kassen. Karantænen forældes også, hvis du har haft 185 timers arbejde, efter du blev idømt karantænen. Du vil få en karantæne, hvis du uden gyldig grund. Selv siger op eller selv er skyld i afskedigelsen Går ned i arbejdstid med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge Afslår et formidlet arbejde Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan Afslår eller ophører i et tilbud i en jobplan Ophører i tilbud om omskoling Reglen gælder afslag, ophør og jobskifte inden for de seneste 12 måneder. Du vil få 2 ugers karantæne hvis du Melder afbud, ikke møder til en formidlingssamtale i Jobcentret eller hos anden aktør. Det samme gælder også, hvis du melder afbud, ikke møder til en samtale om eller revision af jobplan, eller et tilbud efter en jobplan på grund af ferie, som du ikke har givet besked om 14 dage før ferien starter. Også sygdom som ikke er meddelt inden mødetidspunktet er omfattet. Melder afbud, ikke møder til formidlingssamtale, CV-samtale eller en rådighedssamtale i a- kassen. To karantæner inden for 12 måneder medfører, at du ikke kan få udbetalt dagpenge, før du har haft mere end 300 timer ustøttet arbejde inden for 10 uger. Gælder for fuldtidsforsikrede. Gyldige grunde til at afslå eller opsige arbejde mm. Der er en række gyldige grunde til at opsige eller afslå arbejde: Helbred Transport Pasning af familie Ændring af deltidsforsikredes arbejdstid Tab af supplerende dagpenge Ingen frigørelsesattest fra arbejdsgiver Arbejde i udlandet Problemer på arbejdspladsen Ægtefælleflytning 8

9 Fysisk vold Overtagelse af andet arbejde Overtagelse af formidlet arbejde Manglende færdigheder Flere arbejdsforhold Aftjene værnepligt Det er vigtigt, at du kontakter STA, inden du opsiger dit arbejde med henvisning til de gyldige grunde. Ferie Som hovedregel kan du holde din ferie efter eget ønske, men du skal altid give a-kassen og Jobcentret ( anden aktør ) besked senest 14 dage før ferien begynder. Har du ikke givet besked om ferien rettidigt, og du op til eller under ferien afslår et arbejde/tilbud fordi du har planlagt ferie, vil du få en effektiv karantæne. Du skal huske at skrive ferie på dagpengekortet. Du optjener feriedagpenge på grundlag af udbetalte ydelser fra a-kassen minus efterløn, og syge/barselsdagpenge fra kommunen. Feriedagpenge vil som hovedregel blive udbetalt med den samme sats, som er beregnet for dine dagpenge. Retten til feriedagpenge er betinget af, at du er dagpengeberettiget i tilfælde af ledighed, herunder er til rådighed for arbejdsmarkedet, samt at du holder ferie, er ledig eller lønmodtager og at du har afholdt optjent ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferieloven. Du kan læse mere om feriedagpenge i Arbejdsdirektoratets pjece om ferie. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal være i så begrænset omfang, at den ikke udgør din hovedbeskæftigelse. Det betyder at den skal kunne udføres ved siden af fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager. Den tid du anvender på driften af virksomheden, skal fradrages i dine dagpenge. Derudover vil du blive omfattet af begrænsning på dagpenge på 78 uger. Beskæftigelsen kan også have en så begrænset karakter, at den af den grund ikke kan betragtes som bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed. Det er f.eks. hobby eller fritidsaktiviteter, hvor der ikke foreligger erhvervsmæssige elementer, og hvor formålet ikke er at opnå en økonomisk gevinst. Der kan være tale om dyreopdræt eller kunstneriske aktiviteter. Det er dog i så fald afgørende, at du ikke har tilrettelagt aktiviteten som en egentlig erhvervsvirksomhed. Fradrag for pensioner Løbende udbetalte pensioner, som er et led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. I 2009 er omregningssatsen 195,05 kr. Hvis din pension bliver ændret, skal du straks meddele dette til a-kassen. Arbejde i udlandet Du kan søge arbejdet i et andet EØS-land med dagpenge. Du skal anvende en attest E 303, hvis du vil ansøge om at få dagpenge udbetalt i udlandet. 9

10 Jobcentret og a-kassen må først udfylde blanketten 4 uger inden du rejser til udlandet for at søge arbejde, og a-kassen skal have attesten senest 14 dage før, for at nå at godkende den inden afrejsen. Du kan højst få dagpenge i 3 måneder, og du skal være tilmeldt arbejdsformidling i det andet EØSland senest 7 dage efter attestens startdato. Husk at betale dit kontingent til os, indtil du eventuelt får arbejde og bliver forsikret i det andet land. Får du ikke arbejde, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig Jobcentret inden attestens udløb, ellers får du først ret til dagpenge efter 8 ugers fuldtidsarbejde. STA er tværfaglig Er du klar over at STA er en tværfaglig a-kasse, som kan forsikre alle lønmodtagere uanset hvilken uddannelse eller hvilket job, de har. Det betyder, at din familie og dine bekendte også kan få glæde af STAs gode service og fordelagtige pris. STA er billig STA er blandt Danmarks billigste a-kasse. Det er ikke, fordi vi sparer på ydelserne, for de er fastsat af Folketinget, og er ens i alle a-kasser, men vi ser det som vores fornemmeste opgave at servicere medlemmerne bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. STA er i top I STA giver vi dig bedre råd, og det er ikke kun fordi, vi er den billigste tværfaglige a-kasse, men også fordi kvaliteten af vores vejledning er i top. Det ved vi, fordi vores vejledning af ledige medlemmer scorer topkarakter i Arbejdsdirektorates undersøgelser af alle Danmarks a-kasser. Mere end medlemmer har allerede valgt at forsikre sig i STA, og der kommer hele tiden flere til. Vi har kontorer i Århus, Aalborg, Middelfart og København. Se mere på 10

11 Adresser: STA Øst Ramsingsvej 28a, 1. sal 2500 Valby tlf fax STA Nord Hasselager Centervej 13, stuen, 8260 Viby J. Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax STA Syd Odensevej Middelfart Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax STA Aalborg Kattesundet Aalborg Tlf , ved opkald fra mobiltelefon fax Åbningstider : Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Januar

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere