Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13"

Transkript

1 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1

2 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede i større eller mindre grad alle danske arter er anført på EU s Habitatdirektiv beskyttet af en omfattende lovgivning nyttedyr. De danske arter lever fortrinsvis af insekter meget sjældent vil kunne smitte mennesker med farlige sygdomme men flagermus har ikke nogen særlig prioritet i Danmark Myndigheder og private er forpligtigede til at tage hensyn til både dyrene og deres levesteder 2

3 Baggrund for Flagermus-projektet - I vore nabolande er der talrige eksempler på positive aktiviteter for flagermus: Information til offentligheden om flagermus Indsamling af data vedr. flagermusforekomster Flagermus-vandringer Opsætning af flagermus-kasser som kompensation for de manglende træer Mærkning af flagermus-træer Mærkning af flagermusvenlige huse Og meget mere 3

4 Baggrund for Flagermus-projektet -- DN- Sønderborg har udarbejdet et projektoplæg, der bygger på frivillige med interesse for flagermus samarbejde med Sønderborg Kommune og samarbejde med Naturstyrelsen Sønderjylland 4

5 Lovgivningen og flagermus: Beskyttelse af flagermus Alle de danske arter af flagermus er totalfredede. Det gælder primært dyrene selv, men også i et vist omfang deres levesteder. Jagtloven af 1931 Flagermus bliver totalfredet og det er nu ikke længere tilladt at jage flagermus EF Habitatdirektivet - Bilag IV Forvaltningsmæssigt er bilag IV arterne meget vigtige. Det er forbudt at Indfange og aflive flagermus Forstyrre flagermus, specielt når de har unger, overvintrer eller vandrer Ødelægge yngle- eller rasteområder Beskyttelsen for dyrene er to-strenget og gælder både i Natura 2000 områder og hvor dyrene normalt forekommer. 5

6 Lovgivningen og flagermus: Lov om jagt- og vildtforvaltning 12. juni a. Yngle- eller rasteområder for de pattedyr, der er nævnt i bilag 1, må ikke ødelægges eller beskadiges. Stk. 2. Fugles reder må ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges. Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om fældning af visse træer og forbud mod ødelæggelse eller beskadigelse af redesteder og yngleeller rasteområder. 7. De pattedyr, der er nævnt i bilag 1, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter. Stk. 2. Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. (Bilag 1 indeholder alle arter flagermus, der er observeret i Danmark) 6

7 Lovgivningen og flagermus: Klip fra artsfredningsbekendtgørelsen: 4. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar 31. juli. Stk. 2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar 31. august. Stk. 3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes. Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november 31. august. Stk. 5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april 31. august. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes Ørne, sort stork og rød glentes redetræer må ikke fældes Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes Digesvalereder må ikke ødelægges 7

8 Lovgivningen forpligter offentlige myndigheder og private, til at tage de nødvendige hensyn overfor flagermusen og artens sommer og vinter opholdssteder. 8

9 Om flagermusen i Sønderborg kommune Der er begrænset overblik over hvilke flagermus der findes i Sønderborg kommune. Eneste tilgængelige viden i dag er de oplysninger der findes i Dansk Pattedyr Atlas fra 2007 Den eneste undersøgelse der er udført er kortlægning af flagermusforekomst i Gråsten skovene i DN- Sønderborg startede et screeningsprojekt i 2012, hvor lytning med billige detectorer blev udført forskellige steder på Als og Sundeved. Der blev også set på egnede opholdssteder, hvor Nørreskoven har været og er i fokus 9

10 Lilleskoven - et screenings eksempel: Kortlægning af træer med huller og hulheder i Nørreskoven i området Lilleskov. 10

11 Lilleskov- eksempler på huller og hulheder i træer 11

12 Flagermusens levevis: Den er nataktiv og i skjul om dagen Den går i vinterdvale fra omkring november til marts. Brun og Trold flagermus kan trække mange hundrede kilometer sydpå for at overvintre. Føde emner: De danske arter lever af insekter som- natsværmere, løbebiller, oldenborrer og myg. Huller og hulheder i træer er de foretrukne sommeropholdssteder for de fleste danske arter, undtaget sydflagermus der er tilknyttet bygninger. Flagermusen udsender Ultralydsskrig for at finde føde og for at undgå at flyve ind i genstande i mørket. Skrigene ligger i frekvens området fra 20 khz til 150 khz. Flagermusen har en lav reproduktionsrate og føder årligt 1 unge, enkelte arter kan dog få 2. 12

13 Flagermusens årsrytme

14 Flagermusens ultralyd skrig. Ultralyd er anvendelse af lydbølger og ekkoer for at bestemme hvor et objekt er i rummet. 14

15 Eksempler på Flagermusens opholdssteder 15

16 Flagermus i bygninger og træer

17 Trusler: Ødelæggelse af sommer og vinteropholdssteder, fældning af hule træer, nedrivning/sanering af bygninger. Vindmøller- placeret i landskaber hvor flagermusen har sit livsrum.

18 Hvor kan man finde flagermusen. Lavt flyvende hen over vandoverflader ved søer og vandløb Langs med skovveje Tæt på og langs skovbryn I det frie luftrum over enge og søer På insektjagt i parker og ved søer i byer Direkte på vegetationen og mellem trækronerne Brunflagermus Dværgflagermus Vandflagermus 18

19 Arts bestemmelse hvordan? Det er vanskeligt for uøvede at artsbestemme flagermusen Efter nogen øvelse er det muligt at se forskel på: Brunflagermus, Sydflagermus, Langøretflagermus og Vandflagermus Se på dyrene når de kommer frem fra dagopholdsstedet, før eller lige efter solnedgang. Lytte til flagermusens ekkoskrig med en detector, og lære de forskellige arters skrig at kende. Der er også vanskelige arter som: Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Frynseflagermus, Troldflagermus Det er altid en god ide at spørge en erfaren flagermuskender til råds for at være sikker på at bestemmelsen er rigtig. 19

20 Frivillige finder flagermus Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Et pilotprojekt. Feltarbejde med 3 professionelle og 40 frivillige 20

21 Kort Fælledparken

22 Kort Fælledparken

23 Æbletræ med mejsekasse 23

24 Flagermus i mejsekasse 24

25 Projektet indtil nu : Hvad er der sket i 2012? Møde med den danske flagermus-ekspert, Hans Jørgen Baagøe på Sandbjerg Slot med deltagelse af DN, NST og Sønderborg Kommune. 2 arrangementer, med fokus på flagermus. Kasser og en konkurrence ( Egetofte Naturskole Åbent Hus, Nordals Naturskole Åbent Hus) Samt flere andre arrangementer, hvor vi har haft info om flagermus Ophængning af kasser på laden ved Egetofte Naturskole Flagermus-tur ved European Bat Night i Sønderskoven Opsamling af erfaring med detektorer Fremstillet en planche og en folder om flagermus 25

26 Flagermus aktiviteter Åbent hus Egetofte Naturskole Brød og mad festival Skærtoft Åbent hus Nordals Naturskole Flagermus kasse projekt 26

27 Korn og foderstof-firmaer med høje siloer

28 Kirkebygninger

29 Søer og vådområder

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter Fuglekassesti Halkær Mølle Naturcenter Indhold: Side: Velkommen til Fuglekassestien... 2 Hvorfor opsætte redekasser?... 3 Hvordan gør du?... 3 Gør din have mere fuglevenlig... 5 Fuglebeskrivelser... 7

Læs mere

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet med støtte fra 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere