Beskrivelsen vil blive revideret efter behov, hvilket vurderes en gang årligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelsen vil blive revideret efter behov, hvilket vurderes en gang årligt."

Transkript

1

2 2 Forord Materialet beskriver, hvordan uddannelse, udvikling og forskning i sygeplejen i Onkologisk Afdeling er organiseret i forhold til at skabe organisatorisk og klinisk synlighed og sammenhæng mellem forskning, kvalitets- og kompetenceudvikling. Århus Sygehus har en vision om, at sygepleje sammen med ergoterapi og fysioterapi skal være kendt for høj faglig kvalitet på det kliniske -, forsknings-, uddannelses- og ledelsesmæssige niveau. Kvaliteten skal kunne måle sig med højeste nationale og internationale standarder. Patientbehandling og pleje skal i videst muligt omfang udøves på et forsknings- og evidensbaseret grundlag båret af professionel omsorg. For at styrke området oprettedes i 2003 en afdeling kaldet Enheden for sygepleje, uddannelse, udvikling og forskning i Onkologisk afdeling (SUUF), Århus Sygehus. I det følgende beskrives de opgaver som varetages af Enheden, samt visioner, mødestruktur og samarbejdsrelationer. Der er vedlagt bilag med personalets funktionsbeskrivelser og en organisationsmodel for samarbejde. Beskrivelsen vil blive revideret efter behov, hvilket vurderes en gang årligt. Lisbeth Lagoni Oversygeplejerske Juli 2008 Beskrivelsen er udarbejdet af Anne Brandborg, Annette Bøjen, Birgitte T. Espersen, Helle Mathiesen, Anette Schrøder Jensen, Gitte Jessing, Lisbeth Lagoni, Pia Riis Olsen og Eva Taps, Onkologisk Afdeling D. Århus Sygehus.

3 3 Indholdsfortegnelse 1. Enhedens formål og mål 2. Opgaver der varetages af Enheden (SUUF) 2.1 Uddannelse 2.2 Udvikling 2.3 Forskning 3. Visioner 3.1. Udannelse 3.2. Udvikling 3.3. Forskning 4. Personale, mødestruktur og samarbejdsrelationer i Enheden Referencer Bilagsoversigt Bilag 1. Personalets funktionsbeskrivelser i Enheden Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen Klinisk sygeplejespecialist Birgitte T. Espersen Klinisk sygeplejespecialist, Det palliative team Helle Mathiesen Rehabiliteringskoordinator Christel Højberg Klinisk sygeplejespecialist Eva Taps Uddannelsesansvarlig udviklingssygeplejerske Anne Brandborg Uddannelsesledere af Stråleterapiuddannelsen Annette Bøjen, Anette Schrøder Jensen Ledende projektsygeplejerske, Sektor for klinisk forskning Gitte Jessing Øvrige fællesopgaver Bilag 2. Samarbejdsmodel for faglig udvikling og uddannelse

4 4 1. Enhedens formål og mål Det overordnede formål er at sikre forudsætninger for, at sygeplejepersonalet i Onkologisk Afdeling gennem uddannelse, udvikling og forskning er i stand til at udføre pleje og behandling af høj kvalitet. Sygeplejen skal tage udgangspunkt i den bedst dokumenterede viden. Målet er, en koordineret indsats i forhold til at: tilrettelægge og gennemføre uddannelse og undervisning af sygeplejepersonalet på alle niveauer (ifølge afdelingens formulerede kompetenceniveauer) og indenfor alle områder af det onkologiske felt undervisningen bygger på dokumenteret viden, hvor denne findes medvirke til uddannelse af andre faggrupper deltage aktivt i og tage ansvar for en systematiseret indsats i udviklingen af sygeplejen bl.a. ved at vejlede og ved at indgå i implementering og monitorering af udviklingsprojekter i afdelingen i et tæt samarbejde med sygeplejersker og ledere i klinikken opbygge kompetencer og rammer for forskning i klinisk onkologisk sygepleje skabe rammer for at sygeplejen udvikles gennem undersøgelser, der baseres på såvel kvalitative som kvantitative metoder medvirke til udvikling og implementering af kliniske retningslinier opsøge og implementere forskningsresultater, der er relevant for den onkologiske sygepleje udføre vejledning for såvel sygeplejeledere som sygeplejepersonale med henblik på personlig og faglig udvikling skabe rammer for at videreformidle resultater af udviklingsprojekter og forskning vejlede sygeplejepersonalet i efter - og videreuddannelsesmuligheder konsulentbistand til enkeltpersoner eller afsnit i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger 2. Opgaver der varetages af Enheden (SUUF). For at leve op til Enhedens formål omfatter funktionerne opgaver der retter sig mod at styrke afdelingens kliniske sygepleje gennem en uddannelses-, udviklings- og forskningsmæssig indsats. 2.1 Uddannelse Den uddannelsesmæssige indsats har igennem flere år været markeret ved høj aktivitet. Der foregår en systematiseret uddannelse og undervisning til såvel nyansat plejepersonale, som til plejepersonale, der har flere års erfaring i det onkologiske felt. Formålet er, at plejepersonalet har de bedste vilkår for kompetenceudvikling gennem læring, rettet mod at varetage pleje og behandling til kræftpatienter. Målet for uddannelsesaktiviteterne er, at sygeplejen ydes på baggrund af den bedst dokumenterede viden, ved at plejepersonalet bliver i stand til at udvikle, opsøge og anvende forskellige former for kundskaber og færdigheder.

5 5 Kompetenceudviklingen skal målrettes i forhold til den enkelte medarbejders behov og ønsker og i forhold til det enkelte afsnits behov for kliniske kompetencer. Undervisningen skal tillige styrke deltagernes refleksive evner. En væsentlig del af læringen sker i relation til det daglige arbejde i den kliniske praksis og ved hjælp af it-redskaber. Her foregår en systematisk uddannelse og oplæring af nyt personale gennem introduktionsprogrammer og tutorordning i de enkelte afsnit. Den kliniske sygepleje læres via det daglige arbejde og ved at deltage i og ved refleksion over stadig mere komplicerede opgaver i relation til patientforløb og patientbehov. Valg af metode er afhængig af den enkelte medarbejders/ uddannelsessøgendes forudsætninger i specialet. Afdelingen ansætter såvel nyuddannede som mere erfarent plejepersonale, og vurderer den enkeltes kompetencer med henblik på behov for uddannelse. Der er tilknyttet tutorer til nyansat plejepersonale, og kliniske vejledere til de sygeplejestuderende. I Den nationale model for Kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker 1 beskrives tre kompetenceniveauer. Der henvises til Onkologisk Afdelings beskrivelse af kompetenceudvikling for sygeplejersker og social og sundhedsassistenter 2 Afdelingen arbejder kontinuerligt med at udvikle og justere samtlige uddannelsesaktiviteter, så de følger den øvrige uddannelsespolitik og strategi både på grunduddannelsesniveau og og videreuddannelsesniveau. Sygeplejepersonalet gennemgår relevante uddannelses og kompetenceudviklende aktiviteter. Der henvises til kataloget over interne uddannelsestilbud i afdelingen som udkommer årligt 3. Flere af afdelingens sygeplejersker har uddannet sig på diplom-, master- og kandidat niveau. Det betyder, at afdelingen har mange veluddannede sygeplejersker, der har erhvervet kompetencer til at udvikle den kliniske sygepleje på et højt fagligt niveau, så afdelingens mål for pleje og behandling kan opnås. 2.2 Udvikling I udmøntningen af Strategi for forskning, dokumentation, evidensbasering og monitorering i sygepleje og ergo- og fysioterapi på Århus Sygehus 4, arbejder Enheden SUUF for at sikre kvaliteten af sygeplejedokumentation i Onkologisk Afdeling. Ansvaret for at lede dette arbejde varetages af den uddannelsesansvarlige - udviklingssygeplejerske sammen med afdelingssygeplejersker, nøglepersoner og specialeansvarlige sygeplejersker. Enheden er desuden aktiv i monitoreringsprojekter og arbejder for at skabe rammer og forudsætninger for udvikling af evidensbaseret praksis, der løbende kan monitoreres og udvikles. Der er ansat kliniske sygeplejespecialister for at styrke den udviklings - og forskningsmæssige indsats. 1 Den nationale model for Kompetenceudvikling for kræftsygeplejersker i Danmark udgave Århus. 2 Kompetenceudvikling for sygeplejersker, Onkologisk Afdeling D, 2007 og Kompetenceudvikling for social og sundhedsassistenter, Onkologisk Afdeling D, Katalog Introduktion, kurser, uddannelser, temadage. Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus. Fagligvejledning. 4 Notat vedrørende organisering af forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og dokumentation sygepleje, fysioterapi og ergoterapi. Århus Universitetshospital. Århus Sygehus

6 6 Afdelingen har desuden oprettet stillinger med funktioner som specialeansvarlige sygeplejersker, der sammen med afdelingssygeplejerskerne har ledelse af den kliniske sygeplejeudvikling som ansvarsområde. Denne organisering har til formål at styrke og udvikle den kliniske sygepleje, hvilket sker i tæt samarbejde med de kliniske sygeplejespecialister 5,6. Der er i Enheden SUUF oprettet et sygeplejefagligt udvalg (SUD) 7, hvis formål er at fremme kliniske udviklingsprojekter og medvirke til at disse gennemføres på en systematisk måde og efterfølgende implementeres i afdelingen. Endvidere at vejlede i og fastholde indsatsområder for plejepersonalet og specialeansvarlige sygeplejersker. Udvalget består af oversygeplejersken og sygeplejersker fra SUUF der har akademisk baggrund. 2.3 Forskning Som led i den internationale 8, nationale og lokale struktur 9 for opbygning og udvikling af forskning er der behov for, at sygeplejeforskningen i det onkologiske felt styrkes med henblik på at skabe ny viden, der kan anvendes til udvikling af de bedst mulige pleje- og behandlingstilbud til patienter og pårørende. Forskning i den kliniske sygepleje på Århus Sygehus samles om temaet: Sammenhæng mellem liv og sygdom. Forskningen skal identificere, beskrive, udforske og forklare samt forudsige emner inden for dette fokusområde. Det er formålet at udvikle og styrke forskning på tværs af fagområder og sektorer, at etablere et miljø der understøtter forskning, skaber forskningsnetværk og synliggør resultater. Eksempelvis har de kliniske sygeplejespecialister i Onkologisk Afdeling i 2005 etableret et forskningssamarbejde med en ekstern lektor i form af et 3-årigt projekt om: Den unge med kræft mellem år. Projektet rummer tre selvstændige forskningsprojekter og udviklings-aktiviteter på alle afsnit i afdelingen. SUUF s forsknings og monitoreringskompetencer er erhvervet gennem akademiske uddannelser og erfaring med gennemførelse af forsknings, udviklings og monitoreringsprojekter. Forskningskompetencen søges øget gennem kurser og ved at enkelte opnår ph.d. graden. 3. Visioner 3.1 Uddannelse Visionerne indenfor uddannelse er, at: skabe en onkologisk uddannelsesenhed der på nationalt og internationalt plan formidler viden indenfor alle områder og niveauer i pleje og behandling af kræftpatienten. 5 Ledelses - stabstrukturen. Sygeplejen. Århus Sygehus. December Udvikling af den kliniske sygepleje. Organisering og samarbejde. Onkologisk Afdeling. Århus Sygehus Sygeplejefaglige projekter i Onkologisk Afdeling D. SUD. 5. udgave Den europæiske sundhedskomité (CDSP). Sygeplejeforskning: rapport og rekommandationer. Strasbourg: Europarådet, Forskning. Strategi og handleplan. Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Århus Sygehus

7 7 deltage i etableringen af et fælles uddannelsesforum for Onkologisk Afdeling og herunder medvirke ved tværfaglige uddannelser, hvor der er et fælles uddannelsesindhold og læringsmiljø. skabe en onkologisk uddannelsesenhed, hvor der fysisk er plads til læring og uddannelse. videreudvikle og implementere nye læringsmetoder såvel i teoretisk som praktisk læring. forsat udvikle undervisning via elektronisk medie. implementere Den Nationale Kompetencemodel for kræftsygeplejersker i alle afsnit på Onkologisk Afdeling. 3.2 Udvikling og forskning Visionerne indenfor udvikling og forskning er, at: alle i plejegruppen sammen med Enheden SUUF aktivt deltager i et dynamisk samarbejde om en systematisk indsats for udvikling af sygeplejen og besidder lyst, initiativ og kompetencer til at deltage i denne udvikling. sygeplejens udvikling i afdelingen i stadigt stigende omfang hviler på et forskningsbaseret grundlag. opbygge forskningskompetencer i SUUF, der anvendes i udførelse af klinisk forskning inden for onkologisk sygepleje. sygeplejeforskningen foregår i et dynamisk samspil med praksis og med kontinuerlig dialog om, hvordan viden og forskningsresultater kan implementeres og forbedre klinisk praksis. Enheden SUUF udvikler sig i takt med bestræbelserne for at etablere stærke forskningsmiljøer inden for sygeplejen på Århus Sygehus, og samarbejder med de sygeplejefaglige lektorer og på sigt professorer, der ansættes. udbygge samarbejdet med Afdelingen for Sygeplejevidenskab under Institut for Folkesundhed på Århus Universitet. etablere samarbejde med post.doc. forskere.

8 8 4. Personale, mødestruktur og samarbejdsrelationer i Enheden Afdelingens oversygeplejerske er overordnet ansvarlig for Enheden SUUF. Enhedens personalegruppe består herudover af fire kliniske sygeplejespecialister, en rehabiliteringskoordinator, en uddannelsesansvarlig- og udviklingsansvarlig sygeplejerske og to uddannelsesledere for Stråleterapiuddannelsen i Vestdanmark. Den ledende projektsygeplejerske fra Sektor for klinisk forskning er ligeledes medlem. Opgaver og kompetencer for SUUF s personale fremgår af funktionsbeskrivelser (bilag 1). Der er udarbejdet en organisationsmodel for samarbejde, faglig udvikling og uddannelse (bilag 2). Enheden SUUF afholder møder 1 gang om måneden. Der afholdes møder fælles med afdelingens ledere hver anden uge. Formålet med disse møder er at orientere om igangværende lokale og nationale uddannelser indenfor kræftfeltet, udvikling og ændring af disse. Orientere om igangværende udviklingsprojekter og diskutere områder indenfor udvikling, uddannelse og læring. En gang årligt udformes i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne en plan for prioriterede indsatsområder indenfor uddannelse-, udvikling- og forskning i Onkologisk Afdeling. SUD-udvalget afholder møde den første mandag i måneden. Indkomne projektbeskrivelser gennemgås, og der træffes beslutning om det videre forløb, bl.a. hvem der skal være vejleder på kommende projekter.

9 9 Referencer Basis Curriculum for efteruddannelse i Kræftsygepleje. Udarbejdet af European Oncology Nusing Society. 2 udgave. Irland Den europæiske sundhedskomite (CDSP). Sygeplejeforskning: rapport og rekommandationer. Strasbourg. Europarådet National delstrategi for sygeplejeforskning år Dansk Sygeplejeråd Notat vedrørende organisering af forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og dokumentation sygepleje, fysioterapi og ergoterapi. Århus Universitetshospital. Århus Sygehus Dokumentation. Strategi og handleplan Århus Sygehus Delstrategi for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Marts 2007 Evidensbasering og monitorering. Strategi og handleplan. Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Århus Sygehus Forskning. Strategi og handleplan. Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus Ledelses- stabstrukturen Sygeplejen. Århus Sygehus. December _rev0106.pdf OECD. The measurement of scientific and technical activities: proposed standard practice for surveys of research and experimental development. Organization for Economic Cooperation and development Organisering og tilrettelæggelse af Praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever, sygepleje-, radiograf- og jordmoderstuderende i Århus Amt. Godkendt af Århus Amtsråd d. 2. februar Strategi for sygeplejeforskning ved Århus Universitetshospital frem mod år Århus Amt. Oktober Studieordning og uddannelsesplan for Den onkologiske Efteruddannelse i Vestdanmark Upubliceret materiale. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 48 af 25 januar 1999, bekendtgørelse om elektronacceleratorer til patientbehandling med energier fra MeV til og med 50 MeV. Sundhedstyrelsens Vejledninger nr. 139 af 25 juli Vejledning om uddannelse af personale i stråleterapiafdelinger. The European Core Curriculum For Radiotherapy Technologists:

10 10 Bilag 1. Personalets funktionsbeskrivelser i Enheden Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen Klinisk specialistvirksomhed Professionelt ansvar for udvikling af forsknings- og erfaringsbaseret klinisk sygeplejepraksis inden for området: Patientlæring, Sundhedspædagogik og Mestring (herunder Sundhedsfremme, Forebyggelse og Rehabilitering), samt Sygepleje til Unge med Kræft. Sikre patienter og pårørende forløb med den højest mulige sygeplejekvalitet inden for specialistområderne. Udvikling og forskning Udvikle og sikre en forskningsbaseret klinisk sygeplejepraksis hvor dette er muligt. Afdække behov for udvikling og forbedring af sygeplejekvalitet, opsøger og initierer implementering af forskningsresultater. Udarbejde og implementere kliniske retningslinjer. Samarbejde med afdelingens sygeplejestab og tværfaglige samarbejdsparter om at etablere en struktur, der understøtter en stadigt mere aktiv og synlig forskningskultur i afdelingens sygepleje. Gennemføre egne udviklings- og forskningsprojekter, og indgår i mono- og tværfagligt forskningsarbejde (ph.d.-projekt og uddannelsen frem til ultimo 2009 og medansvarlig for projekt: Den Unge med Kræft i Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus). Koordinere sammen med øvrige kliniske sygeplejespecialister, SUD og SUUF de sygeplejefaglige indsatsområder i afdelingen, og i relation hertil ressourcepersoner og faglig støtte til udviklingsprocesser, projekter og undervisning i de kliniske afsnit. Deltage i relevante faglige fora lokalt, nationalt og internationalt med fokus på forskning og udvikling inden for specialistområderne. Medlem af SUD-udvalget og vejleder i sygeplejeprojekter. Konsulentvirksomhed Konsulentvirksomhed i relation til sygeplejepraksis, andre faggrupper og eksterne samarbejdsparter. Ressourceperson i relation til afdelingens undervisningstilbud til patienter og pårørende og sundhedsfremmede og rehabiliterende aktiviteter, herunder

11 11 samarbejde med afdelingens rehabiliteringskoordinator og Kræftens Bekæmpelse lokale rådgivningscenter. Medlem af pjeceudvalget. Leder af afdelingens gruppe af rygestoprådgivere og sparring for afdelingsledelsen mht afdelingens rygepolitik. Ressourceperson for afdelingsledelsen. Undervisning Undervisning, der medvirker til udvikling af sygeplejepersonalets kliniske kompetencer inden for udøvelse af forskningsbaseret praksis. Kursusledelse og medansvar for patient- og pårørende kurset: At leve med kræft. Klinisk sygeplejespecialist Birgitte T. Espersen. Klinisk specialist virksomhed: Specialistområder: patienter med lungekræft, dyspnø, sygepleje ved kemoterapi, kvalme og opkastning, patientforløb, kræft og senfølger, kræft og motion. Følge og være orienteret om det kliniske arbejde i de enkelte afsnit. Fungere som ressourceperson, hvis personalet har problemstillinger eller spørgsmål i relation til behandling og pleje. Udvikling og forskning: Udvikle og sikre en forskningsbaseret klinisk sygeplejepraksis. Opsøge og vurdere forskningsresultater med henblik på implementering i afdelingen. Gennemføre egne udviklings- og forskningsprojekter. Udarbejde kliniske retningslinier. Koordinere de sygeplejefaglige indsatsområder i afdelingen. Afholde møder med de specialeansvarlige sygeplejersker. Formand for Udvalget vedrørende instrukser. Medlem af SUD. Formand for Kvalmegruppen. Formandskab NIP lungekræft. Medlem Kvalitetsudvalget i onkologisk afdeling. Sygeplejerskerepræsentant i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG). Styregruppemedlem i UdviklingsForum For Lungekræftsygeplejersker (UFFL).

12 12 Medlem af Transfusionsrådet på Århus Sygehus Konsulentvirksomhed: Vejlede sygeplejersker i afdelingen, der arbejder med udviklingsprojekter. Uddannelse: Udvikle undervisningstilbud til personale, patienter og pårørende. Undervisning: Undervise personale, patienter og pårørende internt og eksternt. Medvirke til planlægning og gennemførelse af temadage, sygeplejesymposier og personalemøder. Klinisk sygeplejespecialist Helle Mathiesen Professionel ansvar for udviklingen af forsknings og erfaringsbaseret klinisk sygeplejepraksis indenfor den palliative indsats. Klinisk specialist virksomhed: Sikre patienten højst mulig sygeplejekvalitet indenfor det specifikke kliniske område og i patientforløbet. Specialistområder: Symptomlindring og sygepleje til uhelbredeligt syge mennesker herunder familier og børn. Identificere og analysere kliniske problemstillinger med henblik på udøvelse af forskningsbaseret praksis. Medvirke til monitorering af sygeplejekvaliteten i praksis. Udvikling og forskning: Opsøge og implementere forskningsresultater. Gennemføre egne udviklings og forskningsprojekter. Indgå i mono og tværfagligt forskningsarbejde. Udarbejde kliniske retningslinier. Medlem af SUD-udvalget. Ansvarlig for afholdelse af møder med nøglepersoner i pallitativ sygepleje. Indgår i faglige fora for kliniske sygeplejespecialister og i øvrige faglige miljøer lokalt, nationalt og internationalt.

13 13 Konsulentvirksomhed: Støtte og guide i udviklingsforløb og projekter i klinisk sygeplejepraksis. Konsulent/faglig vejleder for andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere. Faglig rådgiver for afsnitsledelsen. Uddannelse: Udvikle og planlægge mono og tværfaglige uddannelsestilbud, medvirke til den praktiske gennemførelse, koordinering og undervisning. Evaluere og justere de enkelte undervisningstilbud. samarbejde kommunalt og regionalt med henblik på udvikling af uddannelsestilbud i den palliative indsats. Undervisning Undervisning der medvirker til udvikling af sygeplejepersonalets kliniske kompetencer Funktionsbeskrivelse rehabiliteringskoordinator Christel Højberg Udvikling og forskning Udvikling og evaluering af rehabiliteringsområdet Udvikling af igangværende og nye initiativer Medansvarlig for udvikling af personalets viden om rehabilitering og rehabiliteringsfærdigheder Implementering af systematisk og tværfaglig rehabiliteringsindsats og som integreret del af ethvert patientforløb Holder Afdelingsledelse og stab orienteret om ny viden og nye tiltag Bindeled mellem Kræftens Bekæmpelse og Onkologisk afdeling D Udvikling af samarbejde med eksterne parter som fx kommuner, praksisafdeling Konsulentvirksomhed Overblik over og kendskab til kommunale og regionale rehabiliteringstilbud Vejleder og rådgiver personale i relation til konkrete patientsituationer Information om og formidling af rehabiliteringsområdet Kontakt til og inspiration af andre sygehusafdelinger og i realistisk omfang tilsvarende relation til kommunerne og øvrige sygehuse i Region Midtjylland

14 14 Udbrede kendskab til Kræftens Bekæmpelses tilbud i Århus Udarbejdelse af relevant evalueringsmateriale og rapporter Medlem af Styregruppe for rehabilitering Medlem af kræftrehabiliteringsnetværk Medlem af Kvalitetsudvalget i Onkologisk Afdeling D Referee person på tidsskriftet Vård i Norden Undervisning Ad hoc Fælles Stabsfunktion til afdelingsledelsen Klinisk sygeplejespecialist Eva Taps Professionelt ansvar for udviklingen af forsknings- og erfaringsbaseret klinisk sygeplejepraksis indenfor den onkologiske indsats. Klinisk specialistvirksomhed: Sikre patienten højst mulig sygeplejekvalitet indenfor det specifikke kliniske område Specialistområder: Historiske og kulturelle tilgange til kræft og kræftsygdomme, sygepleje til patienter i cytostatisk behandling og strålebehandling, rehabilitering og senkomplikationer. Identificere og analysere kliniske problemstillinger med henblik på sikre udøvelse af forskningsbaseret praksis. Medvirke til monitorering af sygeplejekvaliteten i praksis. Udvikling og forskning Opsøge og implementer forskningsresultater. Gennemføre egne udviklings- og forskningsprojekter. Indgå i mono- og tværfagligt forskningsarbejde. udarbejde kliniske retningslinier Medlem af SUD udvalget. Formand for hygiejneudvalget på onkologisk afd.

15 15 Medvirke i planlægning af det årlige Symposium og Uddannelsesdagen. Indgår i relevante forskningsmiljøer lokalt, nationalt og internationalt. Konsulentvirksomhed Vejlede i udviklingsforløb og projekter i klinisk sygeplejepraksis. Vejlede andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere. Vejlede sygeplejersker om efter- og videreuddannelsesforløb. Vejlede sygeplejersker i ansøgning om deltagelse i konferencer og forskningsmidler. Faglig rådgiver for afdelingsledelsen. Uddannelse og undervisning Udvikle og planlægge mono- og tværfaglige uddannelsestilbud, medvirke til den praktiske gennemførelse, koordinering og evaluering Undervisning der medvirker til udvikling af personalets kliniske kompetencer: - Funktionsrettet kursus vedr. cytostatica, Introduktion af nyt personale, Basiskursus for plejepersonale ansat på onkologisk afd. Samarbejde kommunalt og regionalt med henblik på udvikling af uddannelsestilbud indenfor pleje og behandling af kræftpatienter Uddannelsesansvarlig udviklingssygeplejerske Anne Brandborg Udvikling og forskning Udvikling og evaluering af den sygeplejefaglige dokumentation. Vejledning af afsnittenes nøglepersoner i dokumentation. Monitorering af den sygeplejefaglige kvalitet og udvikling af kliniske retningslinier i samarbejde med de kliniske sygeplejespecialister og sygeplejersker fra afsnittene. Medlem af SUD-udvalget og vejleder i sygeplejeprojekter. Medlem af kvalitetsudvalget i onkologisk afdeling. Medlem af Århus Sygehus netværksgruppe af uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Medlem af Århus Sygehus netværksgruppe af udviklingsansvarlige sygeplejersker.

16 16 Medlem af Århus Sygehus implementeringsgruppe: Dokumentation af sygeplejen. Konsulentvirksomhed Udvikling af kompetenceprofiler og kompetenceudvikling i samarbejde med afdelingssygeplejersker i afsnittene. Indgår i udvalgsarbejde på sygeplejeskolen i Århus. Marts 2008: Udvikling af e- læring i sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Varetager faglig vejledning internt i afdelingen og for nyansatte, nyuddannede sygeplejersker på Århus Sygehus. Faglig vejledning af de kliniske vejledere Uddannelse Planlægning, administration, gennemførelse, evaluering af o den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen o praktikforløb i uddannelsen til social og sundhedsassistent Implementering af ændringer i grunduddannelserne indenfor sygepleje og udvikling af klinisk undervisning. Introduktion af nyansat personale ( sammen med Eva Taps). Planlægning, administration, gennemførelse, evaluering og videreudvikling af basiskursus for nyt sygeplejepersonale ( sammen med Eva Taps). Rådgivning, planlægning og gennemførelse af temadage på afdelingen. Undervisning Undervisning og vejledning af nøglepersoner i sygeplejedokumentation og i samarbejde med nøglepersoner varetage undervisning i afsnittene. Uddannelsesleder Annette Bøjen projektleder for Læringscenteret. Overordnet ansvarlig for stråleterapiuddannelsen i Vestdanmark. Udvikling og forskning

17 17 Udvikling af læringscenteret, der er for alle faggrupper, der arbejder med stråleterapi, herunder afprøvning af læringscenterets muligheder og begrænsninger. Samarbejde med eksterne uddannelses- og udviklingspartnere i Læringscenteret. Udvikling af læringsmetoder i et virtuelt læringsmiljø. Dokumentation af virtuel lærings betydning inden for stråleterapi og publicering af de opnåede resultater. Implementering af opnåede resultater og erfaringer i den landsdækkende stråleterapiuddannelse. Intern tilrettelæggelse og udførelse af træningskurser i billedvejledt strålebehandling. Udvikle undervisning i e-learningprogrammet LäraNära. Konsulentvirksomhed: Medlem af Det Vestdanske Koordineringsråd. Medlem af Det landsdækkende Uddannelsesråd, der er udpeget af Sundhedsstyrelsen. Medvirke ved udarbejdelse og implementering af uddannelsesvejledning af Professionsbachelor i Radiografi med speciale i Stråleterapi. Deltage i europæisk samarbejde i ESTRO, medvirke ved udarbejdelse af Core Curriculum om uddannelse af Radiation Technologists under ESTRO (12), ny revidering i Tilrettelæggelse af Pre-meeting ved ESTRO konference Faglig vejledning Uddannelse: Tilrettelægge og afvikle uddannelsen af stråleterapisygeplejersker og radiografer. Kursus i IGRT. Intern tilrettelæggelse og udførelse af træningskurser i billedvejledt strålebehandling. Undervisning Undervisning i egne emner i forbindelse med stråleterapiuddannelsen. Diverse Budgetansvarlig for stråleterapiuddannelsen.

18 18 Uddannelsesleder Anette Schrøder Jensen (vikar) ansvarlig for stråleterapiuddannelsen i Vestdanmark. Udvikling og forskning: Implementering af ny bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi i den eksisterende uddannelse. Udvikle uddannelsen for stråleterapisygeplejersker og radiografer. Konsulentvirksomhed: Medlem af Det Vestdanske Koordineringsråd. Medlem af Det landsdækkende Uddannelsesråd, der er udpeget af Sundhedsstyrelsen. Samarbejde med uddannelsesansvarlige for stråleterapicentre i Vestdanmark. Uddannelse: Tilrettelægge og afvikle uddannelsen af stråleterapisygeplejersker og radiografer, med udannelsesstart 2 gange årligt. Udarbejde og revidere uddannelsesmappe. Udarbejde og revidere hjemmeside. Koordinere og supervisere undervisere på teorimodulerne. Samarbejde med lokale stråleterapicentre om tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen med henblik på et ens fagligt niveau. Kursus i Image Guidet Radiotherapy (IGRT) for kursister. Undervisning Undervisning i forbindelse med stråleterapiuddannelsen. Ledende projektsygeplejerske, Sektor for klinisk forskning Gitte Jessing. Udvikling og forskning Sikring af infrastruktur til varetagelse af forskningsaktiviteter i afdelingen. Håndteringen af afdelingens kliniske forskningsprojekter i henhold til gældende etiske og videnskabelige retningslinier samt lovkrav, inkl. GCP. Sikring af patientens tarv i forsøgsbehandlinger.

19 19 Indgår i tværfagligt forskningsarbejde. Samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse i de kliniske afsnit om udviklings- og forskningsprojekter. Opdatering og formidling af ny viden fra kliniske forskningsprojekter. Afholder månedlige møder med præsentation af nye forsøg der involverer afdelingens patienter Indgår i nationalt fagligt fora med ledende projektsygeplejersker på 4 andre store onkologiske forskningscentre Konsulentvirksomhed Sikring af kvaliteten af afdelingens kliniske forskning gennem undervisning, supervision, organisering og koordinering. Tværfaglig konsulentbistand til kliniske undersøgelser, herunder til udvikling, iværksættelse gennemførelse og evaluering af sygeplejeprojekter. Supervision ved præsentation og publicering af resultater fra sygeplejeprojekter. Vejledning i ansøgning om forskningsmidler. Vejleder for sygeplejersker i gennemførelse af projekter på videregående uddannelsesforløb. Undervisning GCP-kurser for onkologiske læger og sygeplejersker. Tværfaglige videnskabelige møder for Vestdanmark. Undervisning internt og eksternt i emner relateret til klinisk forskning. Øvrige fællesopgaver: Ressource for afdelingsledelsen Gennemførelse af sygeplejesymposium. Planlægning og gennemførelse af temadage for sygeplejepersonale på afsnit- og afdelingsniveau vedr. aktuelle problemstillinger. Undervisning af sosu-assistenter. Undervisning af serviceassistenter.

20 20 Ekstern kursusvirksomhed. Udvalgsarbejde lokalt, nationalt, internationalt. Artikelskrivning, indlæg på konferenser, kurser. Deltage i lokale, nationale og internationale møder og konferencer med henblik på faglig og personlig udvikling inden for de enkelte uddannelsesområder.

21

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER

DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER DSR S PRINCIPPER FOR EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE TIL SYGEPLEJERSKER Det højtspecialiserede sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, accelererede forløb med korte indlæggelser m.v. stiller store krav til

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere